■i Ve Yn D. Will R. K XX Bek NE PROVINCIAAL NIEUWS WERVERSHOOF Hei De A D houd in tukje w- Op Daj v>n bu worden 8855. ai 188( •T VELD ZWAAGDIJK CASTRICUM Br o n J -- PETTEN BOVENKARSPEL ST. PANCRAS RAADSVERGADERING AKERSLOOT HOOGKARSPEL EGMOND AAN ZEE ^WESTWOUD A TUITJENHORN ANDIJK ^De bison doet een SCHAGEN ENKHUIZEN Vries. Het 1 op te in CA TH Plechtige Eerste H. Mis. van heel g< dezer zoo bij uitstek goed ge Gevr O. L. de beschik! 4 <1 I voor da «Vrouwen druk aan den gang met het lesen van aren”. Een schilderij van J. F. Millet in het Louvre te Parijs. zoo en dezelfde orde. Onder een flinken marsch van het tanfare-corps zette de stoet zich in be weging, en werd.de volgende route aange- 'eschenk door de parochie aan- -j gewijde feesteling is recht vee door de kinderen der parochiescholen volgende tweestemnug feestlied Koet Helder Voor ling b betuig, familie 1 zij, dei Ue ov< Den Ouders Eerste H. Communie Door schoon weer begunstigd, werden hier in onze parochiekerk van den H. Martinus op Zondag beloken Pa- schen de kleine kinderen plechtig aangeno men. 34 kinderen ontvingen voor het eerst de H. Communie. De Zeereerw. heer pastoor hield voor die kleinen een mooie vertellinz van Zacharias, die ook zoo verlangde naar O. L. Heer. Het zangkoor voerde uit onder leiding van den heer Th. van Baar een 3- stemmig Veni Creator en de Mis van Halle-, die goed werd uitgevoerd. Met een plehtig Lof en Te Deum werd de mooie dag besloten. hun 50 denken Hl BI Recej 24 uu GE3 Ongeval Een autobestuurder uit Wervers hoof raakte het stuur kwijt. De auto atoof te gen een boom op en sloeg met een buiteling over den kop den dijk af. De bestuurder kwam kwam er heelhuids af. echter niet zon auto, die nog al wat schade opliep Mevn PAGNE voor tei voor de One gen d' van Enger 7 ui kerk gens i gebaai Zeerei te He Kuijs. Zeerei kerhoi v d. laan d Zeeree renbei Zeeree Castri Bed veerde J Aei den Z burger lem a Om zeer vi haddei Tegi secreti mede dr. Lei nenboi Brand in de Oosterbuurt Heden middag werd door de vrouw van K. Beentjes alhier een begin van brand ontdekt in een zich achter de woning bevindende schuur. Gelukkig waren enkele buren in den omtrek, die door het gebruik maken van de water de aan- Vervolgens werd nog ten gehoore gebracht i het Gevn een dej niet be Mej. N. weg. B gevraag llgland Waterpolo Een vrij vermakelijk too- neeltje speelde zich hier af. De sportllevende jongelingschap vermeide zich met de voetbal sport. Daar zij niet over een terrein beschik ten, kozen zij het weiland van een onzer vee houders tot oefenveld. Om den terugtocht, als er gevaar dreigde, te dekken, meerden zü een schuit aan den wal. En gevaar hing in de lucht, in de gedaante van den veehouder, die van zulke sport op zijn welde niet gediend was. Bij zijn verschijning was het een alge meen sauve, qul pleut. Een dertigtal sportliefhebbers bracht zich door een fikschgn sprong in de schuit in vei ligheid, die aardig naar een zijde overhelde en water schepte. Eenigen verloren het even wicht en kwamen in de sloot terecht, anderen misten den sprong en kwamen niet in de schuit, maar in het water terecht. Wel een tiental bekwam alzoo een onvrijwillig bad. dat waarschijnlijk hun liefde voor de voet balsport niet zal hebben gedoofd. slaagd mag worden beschouwd. Immers, vooral jie le kermisdag trok veel belangstelling, zoow'el uit Enkhuizen als van Grootebroek. waartoe het weer in niet on belangrijke mate heeft medegewerkt. Over het algemeen zijn de neringdoenden, welke op de kermis met een tent aanwezig waren en de Ingezetenen ter plaatse zeer goed tevreden, vooral de stoomcaroussel en de bioscoop hadden een druk bezoek. We kunnen dan ook gerust mededeelen. dat de Paaschkermis een aangenaam ver loop heeft gehad, zonder dat er wanklanken of onregelmatigheden zijn voorgekomen. Kinderhulde Ondér leiding van de Eerw. Zusters en onderwijzers werd door de kinderen van de R. K. parochiale scholen op de meest voor treffelijke wijze den Eerw. feesteling het volgende „Missie Vlaggelied" toegezongen. Het groen verkondt. Steunt op de kleinen. Gods zegen is nun toe ge ze id Uit kindermond „Loflied der Bernen”. Heb ik mijn glorie toebereid Gedankt maar ook gebeden. Voor u gevraagd om kracht. Dat gij een priester zijn moogt. Als Hij van U verwacht. Een priester rein van leven. Vol ijver voor Gods eer. Vol liefde voor den naaste, Om wille van den Heer. Nu stijgt door alle wolken. Uit 's harten vollen drang. Om God den Heer te prijzen. Ons alter lofgezang. Want hoog heeft hij verheven, U feestling ons zoo waard. Geen engel die in macht nu, En eer U evenaart. p. S. v Alhier Is een voetbalvereenlging opgericht, genaamd F. S. V. met 23 leden. Het bestuur is samengesteld uit de heeren B. Visser. 8. Bakker, D. Kuiper, D. Snip en W. Vriesman Dooffclen heer Eriks ia een terrein ter ig gegeven. vergezelle den jonge missionaris naar missiearbeid te Flores. Gemeenteraad Een vergadering Gebeden dat gij jaren, Door Gods genade sterk. Als missionaris zijn moogt. Een hechte zuil der kerk. En als U door Gods goedheid, De zilv’ren kroon eens sier, Dat dan een dankbre Missie, Uw jubel mede vier. -Dat dan een dankbare Missie, Uw jubel mede vier I Het rood spreekt luid, ziet hoe zij zaaien Op *t "Veld gedrriikt met martelbloed. Het zaad ontspruit. Dra valt te maaien. Met ’s Heeren gunst in overvloed. Eerste H. Mis (Vervolg) 's Merge om 8% uur kondigden de drie klokken van de parochiekerk St. Werenfndus aan, dat er een groot feest plaats zou vinden. N.1- een der zonen der parochie zou de plechtige eerste H. Mis opdragen. Om 9 uur was de ke rk tot de uiterste hoeken gevuld met geloovigen. Het zangkoor zong een 4-stemmig Vem Creatr en een 4-stemmige Mis. Assistentie werd verleend door de eerw. heeren Kraakman, kapelaan van Langeraar diaken. Eerw. Heer Verlesen, sub-diaken. Pastoor Karskens, presbyter-assistent, Fr. pompinrichting voor bevloei'ng van tuinderij den brarrtJ spoedig konden pakken en het gelukkig resultaat hadden, dat deze in het begin kon wgrden gedoofd. De brandweer, die spoedig gewaarschuwd was, vond het echter noodig nog een drietal slangen aan te sluiten en kon met een straal op de waterleiding de brand geheel worden gebluscht. De koeien, die in een aangren zende schuur waren gestald, had men veiligheidshalve reeds buiten gebracht. Door dat de vrouw van B. zoo vlug er bu was, kon het beddegoed, dat wegens de schoonmaak woede buiten was gedragen en tegen het schuurtje aan lag, tijdig worden weggehaald, zoodat dit geen brand- of waterschade leed. De schade is gelukkig van geringe be- teekenis. Overlijden Pastoor Engering Heden ochtend werd te it uur het lijk van onzen pastoor van de pastorie naar de kerk over gebracht en opgebaard voor de communie bank. Kapelaan was de Boer van Agens, terwijl de Weleerw. Zeergel. Heer Starrenburg, professor van Hageveld, exc. testamentair van den overledene en de andere kapelaan de gebruikelijke assistentie verleende. De zangers gingen het lijk, dat gedragen werd door de dragers der begrafenisvereeni- ging St. Barbara, vooruit en zongen de voorgeschreven gezangen. De kerk is wat het priesterkoor betreft, geheel in het zwart Een groot aantal parochianen waren hierbij tegenwoordig al willen wij er direct aan toe voegen dat wij een grootere opkomst hadden kunnen verwachten. Maandagmorgen is ech ter voor vele parochianen een beletsel. Van de gelegenheid om bij de overledenen te komen bidden en een laatste groet te brengen, werd vooral gistermiddag en avond na afloop der kerkelijke plechtigheden een groot en druk gebruik gemaakt. Ook hedenmiddag en avond in de kerk, bestaat de gelegenheid den beminden herder een laatste groet te brengen. Morgen na de plechtige uitvaart wordt eerst de kist geheel gesloten, dre thans afge dekt is met een glazenplaat. In vol ornaat ligt onzen herder in de kist, terwijl zijn handen omstrengelden de gou den kelk waarmede hij meer dan 40 jaren de H. Mis dagelijks opdroeg. Hedenavond te 7 uur woeden de Metten gezongen, en morgen zullen wij allen ter. nomen. Oudijk, Hoek Westwoud, door West- woud. over Hoogkarspel, via den Nieuweweg door Binnen wijzend over Boekert, Hoek Westwoud, verder weer door het dorp West- woud. Bij den Hoek Westwoud werd de optocht aangevuld door een 8-tal ruiters te paard en een 8-tal leden van de R.K. Propaganda club „St. Paulus” op versierde fietsen. In de Kerkbuurt aangekomen, werd door klokkengelui van den R.K. Kerktoren zijn Eerw. komst in deze parochie den geloovigen bekend gemaakt. De geheele optocht is voor zoover ons be kind ordelijk en onder groote belangstelling der passeerende ingezetenen verloopen, zoodat op het tijdstip daartoe vastgesteld des 's avonds 7 uur de aankomst bij de parochiekerk van den H. Martinus plaats vond. Door den yoorzitter van het feest-comité, de heer J. A. Spigt, wordt den Neomist namens het geheele comité en de parochianen van Westwoud een hartelijk welkom toegeroepen. Spr. noemt het een groote eer, en is God dankbaar voor het zijn twee Eerw. Zusters Frater J. Bot. Een plechtig Lof met assistentie. waaron der door den Neomist een welgemeend, hartelijk dankwoord aan alle parochianen werd gebracht, sloot dit heerlijk priester feest. Onze beste wenschen en vurige gebeden r zijn De heer Snel op hol De begroeting 1929 met ruim f 10.000 overschreden Het ver- menigvuldigin<sc(jfer inkomstenbelasting; 1930 1931 op 0.9 gehandhaafd. H. Tafel naderen en bidden voor de zielerust van den ZeerEerw. Heer Engering. die lange iaren onze geestelijke leidsman tróoster is geweest. Veroordeeld Bij vonnis van den Krijgs raad voor de "Kpndmacht is de dienstplichtige J. B. uit deze gemeente, wegens dienstwei gering veroordeeld tot 10 maanden gevange nisstraf. met ontslag uit der. militairen diens’ znoder ontzetting van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te d enen, en met af trek van den tijd, door den veroorde-.'.e In preventieve hechtenis oorgebrachu Een woesteling Vrijdagavond was bak ker K. aan het venten aan den Nieuwen Weg, toen een woesteling op de flets hem too onzacht aanreed dat hij oo de straatsteenen terecht kwam en met een bloedende hoofd wonde opstond. Naar men zegt liep de fietser een wond aan den arm op. van den raad dezer gemeente wordt gehouden1 op Vrijdag 2 Mei aj., des namiddags 7 uur. ten Raadhuize. De agenda vermeldt om.; y Benoeming onderwijzer aan school; Verzoek van N. de Jong Rd, om verhoo- ging wedde als helpster bij het onderwijs In de nuttige handwerken; Vaststelling pensioensgrondslag J. Th v. d. Woonlng als oud-bode-conclerge; Voorstel tot wijziging der begrooting 1929; Vaststelling vermenlgvuldiglngscljfer P. I. B. 1930—1931; Bespreking herziening belastingstelsel; Bespreking overname Bakkerstraat; Verzoek verlenging sanatoriumverpleging Mej. Winkel—Nieland. Nieuw vereenigingsgebouw Het nieuwe vereen iglngsge bouw. waaraan thans hard Waai uit, o vlag. Beeld onzer bonden. Symbool van Liefde, Licht en Hoop, Als Missievlag. Blijft gij verkonden, Glat, onderwijst, en voert ten Doop. Christus den Koning glorie, Bloem zonder tijd, zonder grens Het kruis voorop I Naar de Victorie 1 ’t Gaat om de ziele van den mensch. Het kruis voorop Naar de Victorie I *t Gaat om de ziele van den mensch. Wit is 't veld, zwaar staan de archf Schenk maaiers Heer, uit 'd eigen stam. Hun roep vermeldt. Hoe op de scharen, Uw geest ten volle nederkwam. De heer Lek bepleit verhoeging der bij drage om de groote voordeelen der kana lisatie. Wethouder v. Kampen zegt. dat Rijk en provincie geheel de kosten maar voor hun rekening moeten nemen en stelt deze kan». lisa tie en de droogmaking der Zuiderzee op De voorzatter en de heer Lek komen hier tegen op. De heer Koelemelj acht de voordeelen der kanalisatie zeer groot. Het voorstel van B. en W. wordt tenglotte aangenomen met «en stem blanco, Koele melj. een stem n.l. de heer Lek die voor een bendrage van 400 was Naar aanleiding van een verzoek van de vereeniging van Groothandelaars „De Koop handelbesluit de raad tot het geven van een subs’-die van 80 per jaar voor 1930. echter X van dit bedrag, zijnde 60. tot behoud van de' nachttelefoon. De heer van Kampen, wethouder, verde digt deze subsidie in het algemeen' belang. Indien in de gemeente St. Pancras de mo-' gelijkheid om te telefoneeren tusschen 97 uur "s nachts niet bestaat, zal dit de koop lieden van St. Pancras verwijderen. Vol- gens spr. —Het Witte Kruis verzoekt om een bijdrage t.b.c. kind. Wordt toegestaan voorloopig voor den tijd van 3 maanden, nadat de raad hierover in comité heeft beraadslaagd. Voorts stellen B. en W. voor bij de Oud- karspelsche Verzekeringmaatschappij een» verzekering te sluiten betreffende de gelden van het Burgerlijk Armbestuur tot een be drag van 3000 tegen brand, diefstal en fraude, tegen eer. premie van 10 per jaar. De heer Snel komt et^ tegen op, dat de gemeente ee ndergehjke verzekering betalen zal. Spr. pleit voor borgstelling door de arm voogden en is er voor dat die de verzekering De heer Duif zou «oolets niet gaarne voorstellen en keurt dit voorstel niet goed. Na nog een goed woord van den voorzitter, waarin deze de groote zekerheid bepleit en de gezinskosten belicht, wordt het voorstel van B. en W. aangenomen met een stem (Snel) tegen. De voorzitter doet mededeeling van de af- en overschrijvingen van den dienst 1929. Hieruit blijkt, dat de begrootingsposten in 1929 vastgesteld, overschredeil zlm met een bedrag van 1Ó 209 63 Dit bedrag is echter -gevonden uit de belangrijke hoogere inkom sten dan dat er geschat was. De begroeting was. dat er van de belasting zou ontvangen worden een bedrag van f 7500 en dit blijkt thans te zijn f 19644.80. Zoodoende sluiten inkomsten en uitgaven over den dienst 1929 toch nog nxt een ba tig saldo van pl tn. f 1500. De heer Lek wil in het vervolg de begroo ting thuis gestuurd hebben. Nadat deze door B. en W. is vastgesteld. De voorzitter wil deze wel rondzenden, hü stelt echter voor, dit jaar de begrooting te doen bespreken door een commissie van alle raads leden. Dit wordt goedgevonden. De voorzitter brengt dan aan de orde, de bepaling van het vermenlgvuldiglngscljfer, Inkomstenbelasting 193031. Ofschoon volgens spr. de Inkomsten van 't afgeloopen Jaar «eer sullen tegenvallen, ach ten B. en W zich toch verantwoord, voor te stellen, het vermcnlgvuldlgingscljfer van het vorig jaar 0 9 te handhaven. Spreker dringt er bij den raad on aan roo zuinig mogelijk te zijn met de uitgaven en dan zal er geen last zijn. Na eenige bespre king. wordt het voorstel goedgekeurd. Tot slot had de voorzitter nog een inge- komen verzoek van den heer Deutekom. de 83-jarigen Ouden kantonler van den Twul- verweg. om den grasbermen van dezen weg te mogen huren voor een bedrag van f 17 per jaar en f 5 voor het zoogenaamde otter- pl aatje. De voorzitter stelt voor dit* verzoek toe te staan. Wordt goedgevonden. Daarna sluit de voorzitter met een woord van dank voor de gezclige bespreking. Ongecorrigeerd Zondag 37 April droeg de Eerw. Pater Nic. Bot van het Missiehuis te Teteringen, m de parochiekerk van den H. Martinus, zijn eerste plechtige H. Mis op, daarbij ge assisteerd door den WelEerw. Heer van Eem, kapelaan te Hoorn, den Zeer Eerw. Heer L. Th. Mulder, pastoor dezer parochie en den, Eerw. Frater, broeder van den jongen pnes^t ter, den Eerw. Herr J. Bot. Het altaar was smaakvol met bloemen en groen versierd. Midden door een langen rij van voor dat dcjel opgestolde bruidjes, trad de Eerw. Neomist, gevolgd door de hem assisteerende geestelijken, de kerk binnen, terwijl het zangkoor en de talrijk vele ge loovigen bet welkomstlied „Dominus cus todial intioitum tuum” zongen. Door de WelEerw. Heer v. d. Eem, kape laan te Hoorn, voor de parochianen van den H. Martinus geen onbekende redenaar, werd in kernachtige bewoordingen de feest predikatie genouden. Na afloop van de H. Mis werd door her koor een cantate „De Priester”, van Elb. J. Fransen, op de meest verdienstelijke wijze uitgevoerd. Des n-m. 1.30 uur had m de oude zustersschool alleen voor genoodigden een receptie plaats, bij welke gelegenheid bij monde van den Edelacht baren heer burge meester Haverkamp, den feesteling het ge schenk der paroeme werd aangeboden. Mij is, aldus Zijn Edelachtbare, als hoofd dezer gemeente, namens de parochianen, die als oud plaatsgenooten met U medeleven en waarvoor door allen"*om strijd is mede gewerkt U hooggeachte feesteling een cadeau der parochie aan te bieden. Spreker hoopt dat dit geschenk bestaande uit 6 kandelaars, 6 processiclantaarns, lichten met 7 armen, 2 altaarbellen, 1 wierookvat en 1 scheepje, alle artikelen bij die bij een H. Mis en ten dienste van God gebruikt worden, naar ge noegen zullen zijn en dat Zijn Eerw. deze langen tijd in blijde herinnering aan hier zal mogen gebruiken. In hartelijke woorden brengt de Eerw. Neomist den burgemeester dank voor het prachtig ges geboden. De heugd met dit cadeau, geheel bestemd voor het Altaar en vereenng van het H. Sacra ment, hetwelk mijn vurige wensch is ge weest, deze langen tijd in de missie te mogen gebruiken, u te gedenken en uwe belangen aan te bevelen bij de vereering van bet H. Sacrament. Door den oud-burgemeester wordt den jongen priester onder gepaste bewoordingen een prachtige stola geschonken. Nadat de Eerw. feesteling door een tweetal'meisjes onder een ketirige, mooi gedane toespraak een prachtige bloemenmand was aangeboden, ving te ongeveer a.15 de kinderhulde aan, Prgks Hendrik stichting Zondagavond JX de Alkmaarsche Operette-Club een heel goedgeslaagde llefdadlgheids-ultvoerlng In de Prins Hendrik Stichting^ waarvan de verpleegden «eer hebben genoten. Allereerst werd opgevoerd de één-acter „De Aardschok dat door de daarin voorkomende leuke too- neeltjes-Ssterk op de lachspieren der oudjes werkte. Vervolgens werden tractaties rond gedeeld, die op verzoek der A. O. C. welwil lend waren verstrekt door de N.V. Banket en Wafelbakkerlj 8. K. S. te Hoogkarspel in den vorm van groote blikken vol heerlijke koekjes door de Firma P. de Frenne uit Koe dijk die de mannen op sisraren on$h>alde. En terwijl de heer G. Geus Magdalenenstraat te Alkmaar gezorgd had voor rooktabak, had de heer Berkhout vertegenwoordiger der Tabaksfabriek „Gruno” pruimtabak gezonden. Na '3e pauze werd de operette „Voor den Bloedraad"’- gegeven, waarbij ondanks de griezelige gedachte aan hangen of bnaden. alles toch nog goed op z"n pootjes terecht kwam. De verpleegden genoten zoowel van het spel en den zang als van de tractaties die hun waren geschonken. Onze hartelijke dank zü hier nogmaals geuit tot de werkende leden der A Urmaarsche Operette-Club voor de aan gename afleidingdie zü onzen ouden zeelui op zoo n prettige wijze hebben verschaft en tot de milde gevers is een woord van oprechten dank hier zeker op zün plaats voor de be toonde sympathie met onze oudjes, die hier na een leven vol ontberingen ten slotte hun laatste ankerplaats vonden. Pastoor Karskens, presbyter-assistent, Bakker zvan Zwaagdijk, ceremoniarius. Onder de H. Mis, reikte de neomist aan familieleden de H. Communie uit. De feest- predicatie over het H. Priesterschap werd gehouden door den Zeereerw. Heer Kraak man, kapelaan van Langeraaf, oud-parochie- aan van Wfrvershoof, welke verleden jaar de H. Priesterwijding ontving. Om kwart voor 1 was er officieele receptie in de R.K Bewaarschool, die 04. door burgemeester Groot en echtgenoofe van Andijk, burgemeester Raat en echtgen. van Wervershoof, Eerw. Geestelijken werd be zocht. Door een 30-tal kinderen van de zusterschool werd een welkomst-, en hulde- lied gezongen. Verder werd door ’n tweetal bruidjes een toespraak gehouden, een mooie bloemenbouquet oveuhandigd en sprak de voorzitter van het comité. Daarna sprak burgemeester Groot van Andijk een woord van felicitatie aan den neomist en de Pastoor der parochie. De secretaris, de heer Janssen deelde mede dat hij een brief van verhindering ontvangen had van den Pastoor van Onderdijk. o Daarna spraken burgemeester Raat van Wervershoof en dr. Pinxster tot den neomist en familieleden. Het woord werd daarna verleend aan den studievriend van den neomist, den Eerw. Heer Kraa kman. De neomist bedankte alle parochianen voor hun belangstelling, en had niet kunnen denken dat er zooveel voor hem gedaan zou worden. Maar de luister blijft in Wervershoof in dezen tijd van verlichting steeds even groot. Hij bedankte allen voor hun mede werking tot het welslagen van dit feest. Bij het verlaten der zaal kreeg ieder be zoeker een gedenkplaatje. De receptie was verder opgeluisterd door het gemengde dameskoor „St. Theresia”, dat het Salve Regina zong. Om 3 uur was er Plechtig Lof met Te Deum. De feestdag werd geëindigd met het samenzijn van familie, vrienden en ken nissen. De neomist zal Dinsdagmorgen het huwelijk van zijn broer in de R.K. Kerk St. Laurentius in Hoogkarspel inzegenen. Pr’esf^ftiekst De dag van 36 en 27 April zijn voor de parochianen van Westwoud geweest dagen van buitengewone beteekenis, vooral ten opzichte van Eerbied en Liefde voor den gezalfde des Heeren, hetwelk opr die dagen op ondubbelzinnige wijze tot uiting kwam bti gelegenheid van den blijden intocht, en eerste Plechtigen H. Mis van den Weleerw. Pater Nic. Bot S.V.D., benoemd missionaris voor de Flores-missie. Reeds bij het krieken van den dag. Zaterdagmorgen werden de vlaggen uitgestoken en zagen wij weldra aan bijna alle huizen de vaderlandsche driekleur wapperen, bij sommigen nog de pauselijke wimpels. Dagen van te voren had had een feestcomité al het mogeltjke in het werk gesteld om den teugdigen priester een waardige aankomst in onze parochie te doen geworden op de meest denkbare wijze, bij gestaan door de Eerw. Zuster en R.K. Onder wijzers dezer parochie. Fees’elïjke intocht binnen de parochie. Bekend was, dat de Neomist met zijn familie aan de grens der parochie Zwaag Westwouo bij den rijweg zou aankomen Zaterdagmiddag 5.30 uur. Naar genoemde plaats warén een 10-tal auto's gereden waarin hadden plaats genomen, het R.K. Kerkbestuur, het R.K. Armbestuur dezer parochie, de R.K. Raads fractie dezer gemeente, de feestcommissie en enkele vooraanstaande personen uit deze parochie, terwijl in een daartoe bestemde auto het R.K. fanfare-corps Dr. Nuyens” had plaats genomen met het vaandel voorop. Onderwijl de stoet zich had opgesteld kwam de Eerw. feesteling aangereden in een land- ouer bespannen met a paarden waarin behalve de Eerw. Pater waren gezeten zijn ouders en de Zeereeiw. Heer L. Th. Mulder, pastoor dezer parochie, gevolgd door een tweetal auto’s waarin familieleden, terwijl in de eerstvolgende waren gezeten twee Eerw. Zusters, een zuster van den feesteling en zijn broeder, den Eerw. Frater J. Bot van N. HÖLL VER. HET „WITTE KRUI'" In de vacature van 1 bestuur ontdaan door "t bedanken van den heer D. H. Prins te Alk maar Is door de kfd. Heer Hugowaanl can- dldaat gesteld de heer J Spierings. art- a - daar, en waren voordrachten van de W- Kruis-afdeellhg -n. Laten alle R. K. bestuursleden van Krulsafdeellngen. de aandacht op deze can- Stille pmgang Onder voorzitterschap van den heer P Pronk hielden Zondagmid dag eenige belangstellenden eew vergade ring, ter bespreking van deelname aan den ento Anrmaar Van de aele- vol dankbaarheid. Spr. geeft ah zijn over tuiging te kenden, dat toen bekend was ge worden Uwe benoeming ah Missionaris voor de Flores-missie, en de dag Uwer eerste Plechtige H. Mis in deze parochie, alle parochianen spontaan en om strijd hebben medegewerkt om dezen dag zoo waardig moge!i;k te maken, dit tot groote eer voor U ah priester, en Uw persoon voor Uwe familie. Het sa eer dos in eternum aldus spr. is in vervulling gegaan, het gaat en onder wijst alle volkeren. Moge Uw arbeid in Flores zijn, een zegenrijk arbeidsveld. Spr. besluit zijn hartelijke welkomsttcespraak met den wensch, dat zijn Eerw. nog langen tijd blijde herinneringen zal bij blijven aan deze dag, en aan alien die eeren en beminnen. De toegesproken Eerw. Pater dankt in harte lijke bewoordingen, en zegt verheugd te zijn over de huldiging, niet in zijn persoon, maar waarin de Priester hulde werd gebracht. De zichtbaar ontroerde priester zegt bij dit al te denken aan Rusland Mexico en Kerk vervolging en ter zijner eere tot eerherstel voor Jezus Goddelijk Hart wenscht op te dragen. De gewijde spreker besluit met den wensch dat dit feest in alle opzichten moge slegen en strekke ter eere Gods. Inmiddels had een onafzienbare rij bruid jes, keurig gekleed in het wit, met palmen en bloemen in den hand, aan beide k-nten van den Kerkstraat postgevat, terwijl door dat op kleine afstanden versierde bogen werden vastgehouden, de Eerw» feesteling met familie ah het ware door een overdekte versierde laan moest gaan ten einde de parochiekerk te bereiken, allereerst gaande door een prachtige eerepoort, waarin de de opschriften „Hulde aan den priester” en „Eerbied aan den priester” waren aan gebracht. Des avonds ongeveer 7.15 uur celebreerde de Ferw. Neomist in de parochiekerk van de” H. Martinus een Lof, geassisteerd door de Zeer Eerw. Heer L. Th. Mulder, pastoor dezer parochie en de Eerw. Frater J. Bet. Na afloop dezer zoo bij uitstek goed ge slaagde hulde, die voor den jongen missionaris een ware voldoening is geweest, hid van 3.36 uur tot 3.45 uur een reeptie plaats in het ver gaderlokaal in de Oude Zustersschool, waar van van de de zijde der parochianen en in tieme vrienden en vriendinnen, druk gebruik werd gemaakt, waarbij menige hartelijke woorden werden gewisseld met de zoo alom beminde en hoogst eenvoudige priester en zijn twee Eerw. Zusters en Eerw. broeder Notariswoning Aan den heer de aannemer te Andük-Oost U ^gedragen het bouwen van een woonhuis aan het Klein gouw ten behoeve van Notaris Zeevat, schilderwerk zal worden uitgevoerd door den heer Demlo Aan ieder buis een brievenbus! De raad dezer gemeente kwam Maandag 28 April des namiddags 7 uur büeen ten raadhuize, onder voorzitterschap van den Edelachtburen heer Jb. Knxmenburg, bur gemeester en secretaris. Na opening worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. De heer Snel vraagt naar aan leiding van de notulen of de voorzitter al een keer de openbare school, heeft bezocht en wel de klas van meester Slnjewel. Spr. acht daar den toestand niet juist, omdat er geen ruimte Is voor het plaatsen van eenige banken, die spr. noodig acht voor het apart houden van eenige kinderen, die volgens spr. niet bü de andere kinderen behooren te zit ten. De voorzitter weet niet wat er door den heer Snel bedoeld wordt en verbaast zich er over, dat er maatregelen noodig zün om kinderen af te zonderen. Indien er bedoeld wordt, wat spr. denkt dat de heer Snel be doelt, dan begrijpt spr. niet, dat het hoofd der school niet hier is gekomen om maat regelen te bespreken. Want spr. is er voor, dat zulke zaken worden opgeloet bulten de openbare vergadering van den Raad. Spr. meent dat hier het terrein der schoolartsen -wordt betreden en daarover ts In B. en W. wel gesproken. Spr. zal binnenkort het schoolgebouw bezoeken. De heer Snel bedoelt kinderen die t b.c. zün en ongedierte hebben en komt op tegen de weinige ruimte in het schoollokaal. Nadat van verschillende zijden tegen ver dere bespreking van deze zaak wordt op gekomen en de wijze van bespreking door den heer Snel wordt afgekeurd, wordt de discussie door den voorzitter beëindigd. De ingekomen stukken betreffende een schrüven van Ged. Staten, bericht doende van verdaging der beslissing goedkeuring verkoop grond voor verbouwing van het trans!ormatorgebouw. Een verslag en ulteenzetttlng van het Handelsonderwüs teAlkmaar. Een verslag van gezondheidscommissie te Behagen over 1929. Een schrüven van den heer directeur van het postkantoor te Broek op LangendJk voorstellende om In de bouwverordening een bepaling op te nemen tot het verplichtend stellen, van het doen hebbén van een brie venbus aan iedere te bouwen en bestaande woning. B. en W. Hellen voor in debouwverorde- nlng. een bepaling op te nemen in dien géést, maar dan alleen geldend voor nieuw te bou wen woningen. De heeren Koelemeü en Van Kampen (Weth.) dringen er op aan dat deze brieven bussen dan zoo goed mogelük moeten zün en dat de Ingezetenen wel er op gewezen mag worden, dat zü de kans beloopen, dat bü ge sloten deur en afwezigheid van een bus; de post niet besteld wordt. Het voorstel van B. en W. wordt dan aangenomen. De voorziter doet een dringend beroep op de pers, deze besprekingen vooral te vermel den. opdat de Ingezetenen er rekening mee houden om een brievenbus in hunne wonin gen te doen Inbouwen. De voorziter vermeldt dat het voetbalveld thans nagenoeg in orde is. e. a. heeft 700 gekost. De woning bewoond door P. Keizer zal worden gerestaureerd, wat een bedrag vor dert van 1020 wat f 20 boven de begroo ting is. Het huls, was; want den molen zal binnenin worden ^geschilderd, goedgekeurd en alle voor kennisgeving aangenomen. Omdat er alleen besloten was tot verplich ting van het laten keuren der trekhonden, wordt voorgesteld tevens de strafbepaling In de politle-verordenlng op te nemen. Goed gekeurd. Het agendapunt betreffende het voorstel van Ged. Staten tot verhooglng van de bij drage der gemeente voor de kanalisatie van Westfriesland, wierp heel wat stof op. De gemeente heeft indertijd besloten, een bijdrage van f 200 gedurende 40 Jaren en wel voor de plannen tot stichting van het kanaal Hulgendük—Oudkarspel. De voorzitter stelt namens B. en W. voor, thans niet verder te gaan en deze bijdrage van 200 niet te verhoogen. Spr. zegt, dat vooral om het algemeen belang van deze kana’tsatie-plannen de raad Indertijd beslo- wordt gewerkt, is reeds eenigen Ujd onder de kap. Ook de pannen zün reeds gelegd en men is begonnen met de centrale ver warming aan te brengen. Het tooneel, alsmede de belde kegelbanen, zün flink van lengte en breedte en we kun nen gerust zeggen, dat wanneer het gebouw voltooid zal zijn, dtt een sieraad mag wezen voor onze parochie. Kennis ten einde Reeds enkele dagen behoort de Paarschkermis wederom tot het verleden en we kunnen gerust zeggen, dat ten beeft tot genaamde büdrage aa dat er thans geen motieven bestaan tot verhooglng. Als antwoord op een vraag van den heer Lek zegt de voorzitter, dat er nog veel ge meenten zijn die niet of aeer weinig willen steunen. Rük en Provincie nemen 5 6 der korten voor hun rekening. Spr. wjjst ook nog op de mogeltjke moeilijkheden van de samenvoeging van Raaksmaas en Schermer, boezem, doch ook zijn er voordeelen. vooral de doorbraak bü den Hulgendük. waardoor er een betere en vluggere verbinding ont- Een aardig kiekje van den goeden herder met zijn kudde schapen. DengeUjke tooneel- tjea kannen ons weer in verrukking brengen, na de lente in het land ie en we naar botten trekken eet te gvnietea vaa de wüe mteer. dldatuur vestigen, opdat door zün verkiezing aan het algemeen verlangen van de Ka’h. W.-Kruls-leden: een Katholieke zetel in bet H.B. te worde voldaan. Personalia De heer C. Mook, assistent bü de Nederl. Spoorwegen t» Bovenkarspel, gaat naar deze gemeente. De heer J. C. Mlilder. commies bü de Nederl Spoorwegen te Scnagen, gaat naar Ruurlo. Lammerenprijzen De Ismtmerenpruzen zün te Leiden ingezet op - 14—23 Dit is belangrijk nooger dan veneden jaar. Men genheid om”zich op te geven maakten velen gebruik, terwijl daarvoor alsnog tot Donder dagavond gelegenheid bestaat bü P- Pronk. Kalverdük. C. Mooij. Kerkbuurt. J. Mole- Rljpje. Zü die te voet gaan vertrekken 12.30 uur vanaf de brug bü den heer A. Lucassen. terwül de rüwielclub vertrekt 2.15 vanaf de zelfde plaats. Niets meer aan de orde zünde sluit de voorzitter met gebed. Holseltike twist Ten huize van L. al hier. die nog al eens misbruik maakt van sterken drank, ontstond een huiselijke twist tusschen e echtgenooten. welke zóó hoog liep, dat de man tenslotte de vrouw naar buiten trapte. De vrouw, die het zeer te kwaad had met de zenuwen, sloeg hierna met de onbeschermde handen een zestal ruiten stuk. Hevig bloedende is de vrouw op het bureau van politie verbonden. schrijft dit toe aan de dure geldekoeien vogr de weide.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 2