Nassauplein 1 Alkmaar VAN ZALINGE N.V Bloembollenhnis Lisse a 2175.- GROENE VEILING op Vrijdag 2 Mei te Street, Sint Maarten des voormiddags 10 uur precies, voor diverse principalen. N.V. Nassau-Garage PEEK&CLOPPENBURG LOOPJONGEN BLOEMEN-TENTOONSTELLING GRASLAND TE HUUR AUTORIJDEN JONGSTE BEDIENDE KOOPJES Jb KUYT TIMMERLIEDEN gevraagd STEEDS NIEUWE IDEES STEEDS BETER WERK STERK IN PRIJS VERLAAGD! I i Versielnaaitters GRONDVERF GLANSVERF -f CENTRAAL DROGIST Vroom Dreesmann IN ALKMAAR PROVINCIAAL NIEUWS Telegrafisch Weerbericht De plechtige uitvaart en begrafenis MARKTNIEUWS SPORT EN WEDSTRIJDEN AD V ERTEER EN| DANKBETUIGING NET PERSOON GEVRAAGD GEVRAAGD FLINKE JONGEN van Schildersknecht Tel. 257 TeL 257 NiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniMiniiiiiiiiiiiiiiniM N NratUI LEERT RU VOOR D E H I T T E G O L F Alléén Eerste I Het overlijden van pastoor Th. J. G Engering van Narcissen en Tulpen van den kouden grond op Donderdag 1 Mei en Vrijdag 2 Mei bij Café Vijzelaar te Langendijk GEVRAAGD NETTE JONGEN - LANGESTRAAT 4 DAMES- EN KINDERHOEDEN APARTE MODEL COACH I R. K. DIENSTBODE degelijk Kosthuis T uinders jongen PASTORIE (BELGIE) LA CROYÈRE FLINKE JONGEN NET DAGMEISJE gevraagd bU Mevr. W. SCHMIDT, Hei ligland 38. Alkmaar. TE KOOP BROODBAKKERIJ t WERKVROUW hekw. Huishoudster Wilhelmina v. Teffelen Opticien Joh. Lauwers nMIIIIIIIIII’illlllllllllHllilllllllllllllllllUIIIIIIIIH VROUWENSTRAAT Arts D. GROENHART Dirkshorn 1880 1930 Hermanns Hemels LATE TULPEN BOERENKNECHT Laat 115—117 Bloemkoolplantei in de Chanffenrsschool TOON MOLENAAR Dagmeisje gevraagd v>n bulten geen bezwaar. Reiskosten worden vergóed Brieven onder no. 8855. aan het Bureau van dit Blad. 2 H.A. best Grasland BEKENDMAKING G TIMMER Dir.C. van Wijngaarden nette Dienstbode VROEGE TULPEN °3t o— GROOTE PARTIJ DARWINTULPEN TE KOOP N00BZ1JBE 27 - SCMAGEN SCHOOLBROEKJES, BLAZERS RAKJES MET PET ZELFDE STOF SPORTKOUSÉN, SCHILLER HEMDEN ALLES EVEN KEURIG TE Phors- bewolkt. 2e 046— EN WILLVS-OVERLAND IMP SIEBERG - AMSTERDAM gevraagd by O. LOUTER, Schoort. /ttHnKoHu» voor- ge- 15 sappige Alkmaarsche Groenten en voor voor dag en nacht. Adres 3. 3. ROO- BKKK. Laat '163, Alkmaar. I voor direct of half Mei In brood-, koek- en banketbakker!} een Op het atelier van de firma worden TURNKRING ALKMAAR EN OMSTREKEN s I GEVRAAGD flinke Net Persoon vraagt omtrek Verdronkenoord. Brieven letter A 963, bur. Alkmaarsche Crt. gevraagd bxj P. v. d. VKLDK, Wee- terweg 314. Alkmaar. BU O. BOTS. Heerenstraat 6. alhier, kan voor direct een geplaatst worden, leeftijd 14 5 15 jaar een party pulk beste blauwe aardappe- len en 2 voerdek riet. P. BEERS Ca Middelweg Heer Hugowaard-Zuld. Te huur gevraagd met recht van koop Brieven ond No. 8857, aan het „Bureau van dit Blad. Dit s|n de laagste F risen, waarvoor ooit een WH.LYSOVKRLAND Automobiel ta koop was. Het nas etop Warold- raoord staat op naam van da Whippet 4 cyl. voor ’n ononderbroken rit van 43 dagen (1032 uren). Vraagt naaattxjjijndan agent damonatrabe «an deze t>j u betrouwbare «n zuinig* <-cyl<nöer. Agantan m *lt* M>«ngrijk* plaatsen t* Nedariand- Heden overleed, na voorden te rUn van de H H. Sacramenten der Stervenden onze innig ge helde vader, behuwd groot- en overgrootvader de heer THEODORUS PETRUS GIELING weduwnaar van Maria Street In den ouderdom van 86 jaren De Familie GIELING Kerkbuurt-Harenkarspel, 27 April 1930. Mevrouw van LOOKEREN—CAM PAGNE te Helloo. Middenpad, vraagt voor terstond een Gevraagd bU Hollandschen Priester een degelijke en alleszins Gr Houtstraat 3rdHaarlem. 1de draagmedalDes Voor direct gevraagd een NETTE LOOPJONGEN, met of Bonder oplei ding in het vak. PAYGLOP 3. Whippet in de SCHERMER te UR6EM. legen aan den Ursemmerweg. Inlevering der biljetten vóór 4 Mei as bü den Burgemeester van Ursum. leeftijd circa 15 jaar, goed handschrift verelscht. Aanbiedingen des morgens tusschen en 13 uur ten kantore. Fruhhal BLOEMKOOL, KOMKOMMER da laagste prljmn HOUDT WOENSDAG 30 APRIL DONDERDAG 1 MEI geen spreekuur DE NIEUWE PRIJZEN; Chaaais. 8.1425.- Coach.2176.- Ssdan2326.- Coach .2 in 1" 2325.- Roadster m. Dicky 2250.- Roadstsr z. .2126.- Touring 2090.- CoupO m. Dicky 2620- Coupé z. Den 9den Mei hopen onae geliefde Ouders. Behuwd- en Grootouders en waaronder 80 bed Inglesc. Yellow e. a. Dwewenacht worden de bollen done Prinrin-u- IN RIJWIELEN - KINDERWAGENS EN VACHTEN, BIJ Gevraagd een die goed kan melken, bij 3. KIEFT KerkedUk 33, Bergen. AMSTERDAM. 38 April Veemarkt 630 vette koelen, la kw. f 1-10—1.17, 3e kw f 0311.06. 3e kw. t 0.70046, mindere soor ten t 0440.70 per K.G. alachtgewicht: TO melk- en kalikoeien f 380300, 110 vette kalveren. Ie kw. f 046056, 3te kW. f 0.78 f 0 86. 3e kw. t 0.TO—0.76 per KG. levend gewicht; 257 nuchtere kalveren f 816; 45 schapen f 3641; 700 varkens, vlssechvar- kena van 90 110 KG. t 044—045, zware f 043044, vette f 0 30 -0 83; 91 paarden f 100—300. Wordt gevraagd een net persoon voor het plakken van etiketjes en zit tende werkzaamheden. Zeer geschikt voor bejaard persoon Brieven on der no. 8846, bureau van dit blad. TELEFOON 982 ALKMAAR bfl C. M. VAN LATUM. Zich aan te melden aan dea LYCKUMBOUW te ALKMAAR. R. K.. boven de 17 jaar. Brieven, onder No. 8844, Bureau van dit blad te koop. Lecerf. gehard verapeend Ongeveer 3000. by W. Purmer, Ged. Nleuwesloot B 31. Alkmaar. Hoogste barometerstand 7831 te haven. Laagste barometerstand 744.3 te MarrafDO. Verwachting: Matige. NoordoostelUke tot Noordelijken wtod. licht tot half bewolkt, weinig at geen regen, iets koeler. Café „At Passage” Scharlo. Internal, gevestigd te Am sterdam. Vralikstraat 131 welke voor Alkmaar en om geving 'n chauffeurs-cursua zal geven Dese school, werkende door het geheele land met veel succes, vormt zelfstandige chauffeurs. Grondig onder richt rij- en motor lessen onder leiding van bekwaam instructeur. Afwikkeling tot Rijks rlj-examen Geen risi co Billijk tarief. Vele dank betuigingen ter Inzage. Aan melding bil den heer groote honingzoete. SINAASAPPELEN 35 cent niet waren opgekomen. Om 10 uur werd be gonnen en de wedstrijden hadden een vlot verloop. De kamp in de afd. ie graad Da mes was vinnig, daar door 31 Dames werd deelgenomen. In tegenstelling hiermede was de kamp in de le graad heeren matig, daar hieraan slechts 4 Heeren deelnamen en de krach ten zeer uiteen liepen Bijzonder goed werk werd verricht door 3 Senioren en wel de heeren P. Borjeson van .X>O.V.E.S." Hei- loo en P. Blokker van „Be Quick" Bergen die belden uitkwamen in de afd. 2e Graad en het hoogst aantal punten wisten te be halen. De beschikbaar gestel, werden gewonnen reep, c Mej. A Schat*. de Halter. Alkmaar, Graad: mej. J. Boekesteljn. Schermerhorn. 3e Graad; den Voor de vele bewljaen van belangstel ling by ons huwelijk ondervonden, betuigen wjj ook namens wederzydsche familie onzen harteiyken dank. J A. VAN BEU8EKOM en CATH J. M VAN BEUSEKOM- STOOP 23, gem. Te beginnen op den tuin van den Heer ST. KORF, genaamd „DE DRE8’. Gepresenteerd zullen worden een groote. extra zware, te veld staande party VROEGE DARWIN en LATE TULPEN. O.m. komen voor: Koegras, Mi idenvliet Helder. April 1930. BU Inschryvlng te huur ruim en Zusters Dominicanessen uit de pa- In de bekende kwaliteit Neg steeds onevertreffen GLANS VERF M et. per kilo GRONDVERF 79 et, per kilo Verkrljgb. tn M moderne kleuren. VerderBlackvarnlah of Teerlak, Vloerlak. Vuur lak. Kastenlak Ry- tulclak. ZelUak, Lijnolie. Stand olie, Terpentijn, Verdunsel. Plamuur. Stopverf Kwaaten en alle schlldersgereed- •chappen bij Gedeputeerde Staten van Noord- Holland brengen ter kennis van be langhebbenden, dat van 39 APRIL 1930 tot en met 38 MEI 1930 ter Provinciale Griffie van Noord- Holland op alle werkdagen des voor middag! van 10 tot 13 uur en des namiddags van 3 tot 5 uur, doch des Zaterdags alleen des voormiddags van 10 tot 13 uur, voor een leder ter inaage zal liggen een aanvrage (mét Houthandel, Stationstraat 31 Bergen, N.-H. nadere gegevens) van M. HELLING MAN, te Hoorn, om vergunning tot het tn werking brengen van een autobusdienst van Alkmaar naar Purmerend en terug, en dat ieder belanghebbende gedurende genoem den termijn schrlfteiyk en op 3 Juni 1930 des voormiddags te 11 uur ter Provinciale Griffie by eene commis sie uit hun College, welke daartoe in het openbaar zitting zal houden, mondeling bezwaren tegen deze aan- vrafft kan Inbrengen. Ha r 1 e m, 2^ April 1930 Gedeputeerde Staten - noemd. A RÖELL, Voorzitter MEINESZ. Griffier. Gevraagd tegen half Mei een niet beneden 18 Jaar v. g. g. y„ by Mej N. H ONDERWATER.'Konings weg, Breezand. hun 50-jarige Echtvereeniging te her denken. HUN DANKBARE KINDEREN BEHUWD- en KLEINKINDEREN Receptie: den Hen Mei 1930, van 34 uur. Bagynenstraat 15. WARMENHUIZEN. 39 April. Uien f 0.10. groote f 030; gele kool f 170—230: roode kool f 130530; Deensche wife kool f 030—030. NOORD-SOHARWOUDE. 29 April. 3600 K.G uien, groote f 030—130; gewone uien f 030—030, drielingen f 040 5500 K.G. peen, groote f 0300.80; 97400 KG roode kool f 1.20—840; 16300 KO. gele kool f 240—430; 113400 K.G. Deenscne witte kool f 0 60—130 WOGNUM. te April Bericht van De Volharding Witlof per 100 kilo, le soort 30—36 cent, 3e soort" U -19 cent, 3de soort 913. aanvoer 3000 kilo.'Bloemkool 530 ct.. Sla f 3.30440, aanvoer 6000 krop. Spinazie f 0.401.90, rabarber f 0.070 11 per bos. PURMEREND. Maandag 28 April Be richt van de „Afalagvereenlglng Beemster. Purmerend en OmstrekenAardappelen: Bonte 048 per rak van 35 kilo. Aardbeziën f 0 190.64 per doosje. Witlof f 513 per kilo. Bloemkool f 546 per 100. Roode kool f 150—3 per 100. Witte kool f 1 40 per 100. Savoys kool f 140—8.80 NO. Spinazie f 0.10 Oil per mand van 6 kilo. Postelein f C 43 per mand van 1 kilo. Sla f 0 303.70 per 100 krop, Andyvie t 11.50 per 100 krop. Radijs f 340—6 30 100 boS. Peterselie f 3 per 100 boa. Selderie f 7 per 100 boa. Raap stelen f 3.403.70 per 100 bos. Rabarber f 4—13 per 100 boa. Wortelen f 35 per 100 bos. Uien f 013—0.19 per 25 kilo. ENKHUIZEN. 38 April. Vischmarkt. Aan gevoerd 20 tal reepharing van f 0.95036 per tal 105 kg. ansjovis 8 f 0 72'4 per kg. Meerdere vifechers voeren uit ter ansjovis vangst. ALKMAAR. 28 April Exportveiling Asperges 3656; Bloemkool I 2239; Idem H 12—19; Gele kool 3 60.- Kropsla 2.60—7.10; Komkommers 2236; Prei 2 906.00. Per ziken 33 cent per stuk; Postelein per bakje f 0.650.87; Rabarber 615; Raapstelen 150 —140 Radijs 5.60—830; Roode kool 340— 4 40; Selderie 1.40—3 30; Spinazie per bak «tt, 60 bed La Candeur. 70 bed 7 fijne CITROENEN 10 cent. 1 KROP SLA. buitengewoon 'moot 5 cent per krop met prei gratis Onder veel belangstelling had hedenmor gen de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van den Zeereerw. heer pastoor niJ. O, Engering. 7 uur gisteravond werden in de parochie kerk van den H Pancratius waar des mor gens reeds het stoffelijk overschot was op gebaard de Metten gezongen. Agens was de Zeereerw. Heer L. Ph. J Pauluaaen. pastoor te Heemskerk, diaken de Zeereerw. Heer O. Kuljs. pastoor te Rotterdam, sub-dlaken de Zeereerw. Heer O. de Rugger, te- Noordwy- kerhout. ceremoniarta de Weleerw. heer A. j. v d. Oudenhoven, te Amsterdam, oud-kape- laan der pa-och.e. Als cantoree fungeerden de Zeereerw, Zeergel. Heer prof. J. 3. A. Star- renberg van Hageveld”. te Heemstede en de -Zeereerw. Heer Fr. Bollinger, kapelaan te Castricum. Hedenmorgen 10 minuten over uur arri veerden aan de pastorie Z. D. H. Mgr 3. D. J Aengenent, verzegeld van den secretaris den Zeereerw. Heer J. M. v. d. Tuyn door burgemeester P. Lommen per auto uit Haar lem afgehaald. Om half 10 werden In de kerk, waar zich zeer vele parochianen en anderen verzameld hadden, de Lauden gezonden. Tegenwoordig waren os. B. en 3F en de secretarissen der gemente Castricum. als mede alle raadsleden voorts notaris Stuyt. dr. Leenaerts, dr. Bender, directeur van „Dul- nenbosch.” BROEK OP LANGENDIJK, 21 Langendyker Groentenveiling -4 kool f 2.10—6.30; idem 2e soorl f 31000 Gele kool f 3 50—5.607 40 ache kool f 050—1.10; 3500 Uien Grove f 040. HOORN. 36 ApriL Veemarkt Aanvoer 11« stuks. Melkkoeien f 350—480. Varen at Gelde koeien f 335400. Stieren f 336335. Pinken f 140—250. Handel vlug. s PURMEREND. 29 April. Aanveer plra. 37.000 K O. kaas. 33 stapels kleine fabrieka- kaas ikiet merk f 39 per 50 K.G., handel goedN stapels kleine boerenkas» met merk t 4050; 1 stapel commissiekaas met merk t 41. 33 K G. boter f 140—1.45 per K.O. 1337 runderen, 250 vette f 0401.10 per K.G., handel stug: 977 melk- en gelde t 175390 per stuk, handel matig. 12 Stieren 0.75—045 per kilo; 31 Paar den 100—200 per stuk; 55 Vette kalv 130150 per kilo, handel stug; 793 m tere kalveren ƒ1030 per stuk, handel Bokkalveren 1832 per stuk, handel 478 vette varkens 0 TO074 per kilo, del vlug; Zouters 0.700.73 96 M vaHcens 32—34 per stuk, handel mat 334 Biggen f 2433. handel vlug. 310 I pen f 3060. handel stug. 126 Li f 18—34. handel stug. Piepkuikens 340. Klpeleren t 45 per 100 stukj/ eieren f 4.30 per 100 stuks. t 5 per 100. In het met rouwkleeden omfloersde pries terkoor was een sobere pamen versiering aan gebracht. Door de dienstdoende geestelijkheid werd Mgr. Aengenent aan den ingang der kerk afgehaald. Mgr. bgalWdch vergezeld naar het altaar. Nadat de Bisschoppen een enkel oogen- bUk by de baar getoefd had. nam Mgr. plaats op zijn troon in het presbyterium. De Lauden werden gezongen door den Zeereerw. heer 3. 3. A. Starrenburg agens. Weleerw. hear A. G. de Boer, kapelaan der parochie diaken, den Weleerw heer F Bollinger, sub-dlaken. den Weleerw. heer L. 3. Schamper, Haarlem, oeremoniarius. Als cantoree fungeerden de Zeereerw. Zeergel heer 3. 3. Ketmeman. professor aan „Hage- veld" te Heemstede en de Weleerw. beer A. J. v. d. Oudenhoven. De plechtige H. Mis van Requiem werd opgedragen door den Hoogeerw. heer J. M. Lucassen. deken van Beverwijk met overi gens dezelfde assistentie als bU de Lauden. Door het zangkoor werd de Gregoriaan- sche Mis van Requiem gezongen. In het prieterkoor hadden, behalve Z. D. H. Mgr. J. D. 3. Aengenent, vele Eerw. hee ren geesteiyken uit de omgeving plaats ge nomen, os de Zeereerw. heerei Peeperkorn. em.-pastoor van Llmmen thans ee Alkmaar, de Zeereerw. heeren pastoors J. J. M. Rom- bouta. te Wormerveer: P W. de Wolf, te Llmmen; A. Hakkeling. te Reeuwljk; G. Kuys, te Rotterdam J. J. A. M. Krook, te Hlllegcm. voorts alle oud-kapelaans en de Eerw. - - rochle. De lijkrede werd gehouden door Deken Lues men. De absoute na de Requiemmis werd ver richt door Deken Lucassen met dezelfde assistentie als by de H Mis. Na de H. Mis keerde Mgr. Aengenent weer naar Haarlem terug. BU de KAMER VAN KOOPHANDEL, Oudegracht 182, is plaatsing voor een le Volharding Schermerhorn. 3e Graad; den heer J Schuit, de Halten Alkmaar, le Graad; den heer 3. Borjeson, .B.OV18", Helloo, Graad. Om ruim 1 uur ging de voorzitter den heer H J. Reurslag tot priisultreiklng over en bracht namens den Kring dank aan de Dames en Heeren Juryleden voor hun hulp en hiermede was het eerste nummer van het Kringprogramma naar aDer genoegen afgewerkt. Vaardlgheidspreeven Zondag 27 April werden In de Gem. Gym nastieklokalen aan de Nleuwesloot de Vaar- digheuisproeven OyznnasUek afgenomen voor Dames en Heeren. Het aantal in schrijvingen bedroeg 99 terwijl hiervan 13 1030 cent; Dubbele spercleboonen per 160 pond f 48; Uien 1.00; Witlof I 100 pood f 411 _9 30; Mem U f 1 80—340. -*- 29 April 00.000 Roods f 1.70—440; f 2 50—5.601 40.000 Deen sche kool f 050—1.10; 3600 l{ien 046—040; Grove f 040. Z EEN RASZUIVERE GLADHARIGE groote D. Herdershond uitst. geachti voor villa of buiten plaats voor bewaking, geen beter Brieven onder No. 8841. Cl VAN STRAATEN. Heerenweg D 311 d. Agent van dit blad, Haüon. VAKSCHOOL VOOR KAASMAKERS HOORN Op 23 April eindigde de cursus, die 3 wint, halfjaren i heeft geduurd. In tegenwoordig heid der Regellngscommlssie namen 30 kaasmakers en 1 toehoorder aan het eind examen deel, drie kw asma kers moesten wor den afgewezen. 1 toehoorder heeft geen deel genomen aan het examen. De namen der gediplomeerde kaasma kers zyn: 3. Bart,. Twisk; C. H. Bellis, Deemster; G. Bloemhof, BobeldUk: Tj. Bol- lema, Berkhout; P. Boskamp, Alkmaar: G Bras. Beemster: C. 3. Brons. Berkhout; J Brouwer, Stompetoren. Jb Doets, Twisk: K. Groot. DeemsterR. A. Holtrop. Texel: J. Jonge jan. Wijdenes; B. S. Kamp, Opper does; C. Koning, Oosthuizen; P. Kooy Az., Spijkerboor; J. van Leyen, 8chelllnkhout; P Middelburg, M. Beemster; KI. Mlenis. 8t Maarten; 3. Meester. Stompetoren: C. H van der Oord. Beemster: Jb Oudhuizen Oost Knollendam; R. van der Veer. Ouden- dyk; A. Vermeer. Oudendijk: A. de Visser. Texel: Jn. Jb. Visser. Wijde Wormer; P Whiboer, Oost woud; L. Zielman, Hoog kamper Een getuigschrift als toehoorder verwierf: D 3. Stam, Oost Knollendam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 3