K.O.H.-BULLETIN 9 TIPTOP De Gruyf er’s jomt(osn)tiö-5.w 5P0PTM1ÜES 2« Waterverf KO BÖTTEMANNE w; J. LIND Hz. D.A. Bskker ru twee wegen Firma H. LIND SCHOONMAAK van Dames- en Hinderhoeden Modelhoeden - Chapellerie SCHOONMAAK-RECLAME! FE L kijken Inschrijving van Leerlingen De beste voor Uw jongens v 1 TE KOOP Jb VET FC 11 BOELHUIS SIMON DE WIT EERSTE H. COMMUNIE EN TROUWEN Dl E leuivs PELTERIJEN GROENE ZEEP 10 ct. p. pond DE E GELE ZEEP 10 ct. p. pond TRANSPARANT ZEEP 11 ct. p. pond CENTRAAL DROGIST 5CHOOLMJE53” tlAIIöPAKJtS .2* BLOUSEPAKJtS .2* A. J. J. K U H N E BOTERSTRAAT 22 „Voor den mensch, MAGDALENENSTRAAT 17 GROOTE NOTEN EXTRA KWALITEIT 35 cent per half pond G. J. van der Hulst Koorstraat - Laat - Alkmaar NU IS HET TIJD OM EEN IJSMACHINE AAN TE SCHAFFEN! HANDELSBUR. DER GEBR. JANSSEN Administratiekantoor G. GOUWEN BERG MARKT SCNAGEN Bisschoppelijke Nijverheidsschool VoOrhOttt Theo Groothuizen „HET GROENE KRUIS” LANGESTRAAT - ALKMAAR LET TOCH OP o/mijnportret op het pahje staat ats Ude fijnste vruc/iieric/rops wilt hebben. BELASTINGZAKEN i- 7? A l lekappen en or namen ten van K. O.H. WulllHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM die zich Deze mensch overlégt en legt iets óver MIENT 10 BONTWERKER lllllllllllllllllllllffl 4' VAKKUNDIGE BEDIENING APARTE MODELLEN vvWvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvfvvftv IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII VANAF 30 APRIL TOT EN MET 10 MEI Ziet verder onze étalages - ALKMAAR rs TOCH OP I zijn bij lederen installateur in Noord-Holland verkrijg baar. Deze week verschijnt onze nieuwe geïllustreerde prijscourant. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Opgericht 1854 1ste R.K. Mode-Academie (Ph. Jansen) Alkmaar - Verdronkenoord 12 Onze attractie Olas-in-lood-omament, gevat in eiken montuur, vanaf ƒ9.50. E’ H. J. KEES EN - ZEGL1S 21 nog altijd de beste Fa van zijne verantwoordelijkheid tegenover zich zelf en zijne nabestaanden bewust is, is het spreekwoord „Die wat spaart indertijd, vindt wat in den nood”, geen holle klank, doch een richtsnoer voor zijn leven.” 'V- 1 HOOGZIJOE 27 - SCIAGEI Alleen in onzen winkel ARTIKEL VAN VERTROUWEN VOSSEN MARTERS MANTELKRAGEN GOEDKOOPE DAMES- EN KINDERHOEDEN TUINDORP HEILOO Het jaar 1930 begonnen met de fabricatie van glas-omamenten, bleek voor ons een groot succes. Toegerust met de nieuwste machines en bekwame werkkrachten, zijn wij in staat aan ieders wensch en elke beurs te voldoen. Onze voorjaarscollectie zijden Kappen en Kronen is gereed en verrijkt met nieuwe toonaangevende modellen Deze reclame betreft onze winkels door geheel het land Jot en met Jiaandaq a.s. Xanecmout, Dtuqkokende 4 Prima Kastpapier, wit. rood en blauw 3 en 4 cent per vel. met rand 2 cent per vel. Slaspapier in div. kl.. 0.30 p. M. Punaises, wit. rood en blauw. Ijzersterke werksponzen 0.30 Zeemlaooen 1.15. 1.60. 1.80 enz. PRIMA WRIJFWAS alle kleuren 0.25 per ons. Llnoleumwas 0.18 per ons. Naobthalinepoeder en -kogels 14 en 16 cent per V2 pond Geschaafde Was en Terpentijn TIP-TOP koudwaterverf. Doosjes Goud- en Zilverbrons. De allerbeste GROND- en GLANSVERF in bussen Kwasten en Penseelen. Ceta praeht-Belts - Stopwas. Witkalk, stuift niet ƒ0.15 en f 0.27 V-- per pak QIIIAN nr WIT’c ÖIIIIIHIHIIlilllllllllHHIIIIIIIIHIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII üimun UL nil biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiijiim Duizenden van deze menschen Vmden vervolgens bun weg naar de NUTSSPAARBANK nieuwesloot 42 is ^oedkooper I PASTBtTER Dames koopen veel beter in dan heeren. Zij zijn scherpzinnig en kunnen bijzonder goed de ivaarde Van een artikel schatten. Dat is de reden, Waarom de meestadames den korten u)eg verkiezen: direct naar onze magazijnen! Er zijn echter dames, bij Wie de gewoonte nog een groote rol speelt. Zij besteden uren en uren om overal rond te kijken en in de meeste gevallen slagen zij niet naar hun zin. Deze dames geven wij den raad eens met de sleur te breken en rechtstreeks naar onze magazijnen te gaan. Zander eenige Verplichting tol koopen wordt alles getoond. Ons personeel staat geheel ten dienste der clientele. LUu. koepez oase: 2 paAkest otUuanqi 3 paMtsc. JCindecmeet LUu. koapez oom. Inrichteo Bijhouden Controleeren en Reorganiseeren van Administraties ka 9 e f’n DE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AMSTERDAM KL Molenstraat 7-® Geeft niet af DEN HAAG ABtoa Muduhuia Hufwug Verkrljgb. in 30 moderne kleuren vanaf 25 cent per pondapak, bjj UTRECHT Alleen Oud. Gracht 181 LEEUWARDEN NUMEGEN Ovw d. K.ld.r. IS-18 Eei DulU held, spree den. stras; maak zijn 1 ondei naar is. dl vermi grond besen zijn voor Onze nieuwe serle-prljzen der glas-ln-lood-ornamenten zijn 9.50, 12.50, 14.50, 17.50, 22.50, 27JW t.ejn. 85 gulden. Aanbevelend W STOFZUIGERS vanaf s TR Rijwielen - Wasch- en Wringmachlnes - Kinderwagens - Buffetten - Dressoirs Stoelen Tafels - Karpetten - Luopers - Bedden - Dekens - Ledikanten en alle Luie en Huishoudelijke-Artikelen OOK OF TERMIJNBETALING. Toer burg 1 maakt» speelgc schljnl opgeda altijd. al ver niet i rust er woorde tegenst den an doen in; onverz» blijven we opi sterk k ken. or te drag Ieder staat d de wan burgerk dag, v< woners de art* secretai worden, woon gi de heel regelma vleiend volgt d die uit» lange r diëntie der we» dlger h nauwkei mende diploma in den lang lee on zulk dent wc man In Rijkspre Haal aa vroeger vlteit vi er In d< denken, werkkan in den i Nooit Jaar eer te voren len van door is geheel e maar he culler le te zijn", heel kor onder leiding der Broeders-Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Wü leveren U deze machines tegen seer lage prijzen en ze worden GRATIS bij U geplaatst. Zoowel electrisch als voor handkracht. Te leveren van 1 tot SO L Wendt U daarom tot het LAAT. 153 ALKMAAR. Wilt U self schilderen? Koopt dan goede verf. Het spaart U tijd en geld. Koopt het daarom bij ons Verdronkenoord 103 (Platte Steenenbrugl V. h. Hekelstraat. Teief. 895 Grondverf. Glansverf. Stopverf. Pletnuur. Lakken. Koudwaterverf Tip-Top-verf, enz. enz Nleuw.ndljk 228 ROTTERDAM Hsosatru» 347 1 ses-persoons GLAZEN BRIK, kook ster onder den kap Alle soorten BUG-KARREN. met en vonder Gum mibanden - BAK WAGENS - PLA1ld WAGENS enz. enz., bij WAGEN- en RIJTUIG HANDEL NEKKERSTRAAT - FURMKRRND Opleiding COUPEUSE. CO8TUMIERE, LEERAREB. Tevens een cursus voor eigen gebruik Ook gehuwde Dames kunnen hieraan deelnemen. Leerlingen hebben gelegenheid hun lesgeld terug te verdienen. Inlichtingen en Inschrijvingen uitsluitend WOENSDAGS. INTERNAAT voor den Middenstand met volledige vakopleiding in diverse ambachten, theoretisch en praetlsch. Prospectus op aanvrage Leerplannen ter inzage Aan deze school is ook verbonden het JUVENAAT der Congregatie, waar jongens van 13 jaar. die neiging gevoelen voor het Kloosterleven, opleiding ontvangen en onderricht In het vak hunner keuze, om later in de hulzen der Congregatie hier of in China als Broeder werkzaam te zijn. Plaatsing in overleg met den Z.E.AIg. Overste, Voorhout. voor muren, plafonds, schotten, behang, enz. cr Verkleurt nM SS Groottte •peciaal-ma&axijn voor Noord-Holland Notaris C. L. VAN DEN BERGH te 0CHAGEN zal op WOENSDAG 30 APRIL 1930, des voormlddags 9 uur, ten verzoeke van de Erven van nu wij ten den heer GERRIT 8NEEKES. op de boerderij aan het Schoenmakers- Wegje te Behagen, In het openbaar en om contant geld verkoopen de navol gende goederen: Koeien, welke gekalfd hebben, 1 Zevenjarige ket, 18 kippen. 1 Comick maatmachine. 1 harkmachlne, 1 hool- OChudder. I tilbury, 1 platte wagen. 1 driewielde kar met lerbak, 1 dres- •eerkar, 1 hondenkar, 1 hoctraam met Voorladder, 1 ploeg. 1 houten hort, •areltroggen. spatechutten, ketting- agge. mestplanken. lerpomp. kruiwa gens, ulenzeef, aardappelzeef, koe- beun, bascule m. gewichten, gareel, twee werkhamen en al hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. 14. Enkele gestelde op de he minuut, doende nlge weel tering te Doch l enkele p hersenwei gemist. Plotselii nig gebaj weder hfi het tegen overgoble» toen de 1 inhoud Ir patahd: - Mog, laat lijder harden Ongeve» ge spanui DUURT LANCER k KOSTMIMDtR, ONZE WINKEL IS WEEK RUIM VOORZIEN VAN SOUVENIRS, H HARTBEELDEN. KRUISEN. ENZ ENZ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 4