Qduitenlandsch oJ^ieuws y FEUILLETON DERDF blad dinsdag 29 April 1930 BLADZIJDE 1 DE ERFENIS VAN EEN PRINSES - J RADIO-OMROEP De mensch Hindenburg Ernstig scheepsongeluk De toestand in China Gandhi’s actie De situatie in Britsch-Indië Russische eischen aan Polen Na de Vlqptconferentie Welkom in New-York! KORT NIEUWS BOEKBESPREKING Mussolini de ontwapend ‘g ekt begeerte ONZE OOST Een aanmerking op het werk KERKNIEUWS De bomaanslag tegen de Sovjet-Ambassade te Warschau Gemengde BuitSfilandsche Berichten Uit de omgeving van den Rijkspresident De verhooging der landbouwrechten in Duitschland Een leger van vierduizend revolutionnalren Opnieuw muiterij In de gevangenis te Columbus Slechts 20 van de 300 personen gered? i Een weerloos land bij andere landen op Deken Buljsman j Faillissementen De Ingangspoort der Vaticaansche Stad Het lidmaatschap der katholieke en fascistische organisaties vereenig- baar verklaard Het Matsjek-proces Een aardbeving in Italië V WOENSDAG 30 APRIL Guiwtlcr remdtaien Wild West in Berlijn Slechts economische noodmaatregelen Een wraakoefening. Polen zal A Bombay Donderdag bij den Senaat Dus: een koelie-aan val wierp Maar HOOFDSTUK V. EEN VREEMDE HANDEL opgetogenheid plukte hü rflljk lend. overl weer portret aan wees. naaste Hindenburg maar bracht Naar uit Calcutta gemeld wordt. U op de rivier Jamuna in Oost-Bengalen. de stoom boot „Condor" gdBonken. Er bevonden zich 300 passagiers aan boord, waarvan tot nog toe slechts 30 gered schijnen te zijn. I tering terug Doch bij 1 enkele pi“” hersenwerkl/g Niets! Nietst Het doel was gemist. Plotaelii De toestand van den ZeerEerw. Deken O. BuUsman te Poeldijk, is vooruitgaande. Hoop op herstel ia nog niet opgegeven. volge oorzaak, aanleiding of voorwendsel tot Oorlog. De schrijver wijst er op dat Italië niet veel vrienden in de wereld heeft, dat het overal wantrouwen en vijandigheid ontmoet: lo. om dat zün politieke eenheid zich heeft verwe zenlijkt gedurende delicate zekeren 4000 revolutionnalren overmeesterden Sien- taochen, op 50 mijl afstands van Hankau. en namen twee katholieke geestelijken ge vangen. Zesduizend man goed-uitgeruste re volutionnalren bedreigen het op 200 mijl af stands van Hankau gelegen Klenll. dat 750.000 Inwoners telt, waar de zendelingen worden geevacueerd. De toestand in de provincie Kiangsi wordt slechter: de revolutionnalren baren de regeering daar groote ongerustheid. Dezer dagen was t vijf jaar geleden, dat Paul von Hin denburg door het Dultsche volk als RUkspresident werd gekozen. Een persoonlijkheid uit zijn naaste omgeving schildert Hindenburg als mensch. om reden ïoed dien het zou kunnen heb- Kerk in Indlë. De kerke! jjke waken er vooral voor, dat de Gemeld wordt, dat een koelie een t jankol - aanval gepleegd heeft op den assistent Qulfooy van de rubberondernemlng ..Tand jong Maria" in de afdeellng Padang en Be- dagel (Sumatra). De koelie bracht den assistent verwondingen toe aan bet gezicht en een been. De oorzaak was een aanmerking werk. Opgegeven door v. d. Graaf A Co„ N. V. (Afd. Handeisinformatiea.) Uitgesproken 35 April. C. J. Oosthoek, koopman in par fumerieën. Rotterdam. Paradijslaan 68. R. c. Mr. S. N. B. Halbertsma. Cur. Mr. O. de Jong, Rotterdam. w G. van der Heyden. Rotterdam. Mathenea- serpleln 26. R-c. Mr. S. N. D. Halbertsma. Cur. Mr. I. Labsowski. Rotterdam. Opgeheven wegens gebrek aan actief. 22 April. N. Schreuder. Bellen. 25 April. A. de Graaf. Gouda. P. Plijnaar. Rotterdam. Den 23en April is men begonnen de monu mentale poort aan den ingang der Vaticaan- ,,Kres de Does en z*n Politiebond’*, door A. L. Redns. Uitg. L. C. G. Malm berg N. V„ 's-Hertogen bowh. Dit is een echt mooi, goed-geschreven jongensboek, w&araan de knapen hun hart zullen ophalen. Kees is gelukkig geen bravo Hendrik, maar een vroolijke, opgewekte, ronde Hollandsche jongen, die niet afkeerig is van een goede grap, maar die toch ook ern stig weet te zijn op zün tijd. Veel beleeft bij, brengt allerlei kwaad aan het licht, komt daarbij in doodsgevaar, geneest echter en aan het einde van het boek vinden wij hem terug als een Hinken houtvester. Hij heeft zijn doel bereikt! Het leven van Kees is een mooi voorbeeld voor de lezers van zijn avonturen. J. Lutz zorgde voor goede illustraties. In de gevangenis te Columbus Is. naar ge meld wordt, muiterij uitgebroken. Een deel der gevangenen heeft opnieuw de deuren der cellen met geweld geopend en gepoogd te ontvluchten. Daar door de gevangenisautori teiten gevreesd werd, dat de overige gevan genen zich bij de muiterij zouden aansluiten, is de hulp der militairen ingeroepen, die de gevangenis met machinegeweren bezetten Door de directie werd daarop gepoogd de gevangenen langs vreedzamen weg van hun voornemen af te brengen. Volgens een nader bericht schijnt da directie hierin geslaagd te zijn. tot een itaan aan de Katholieke Kerk, welke uitstekend weet aan te passen bij de htvaardige verlangens aller volken naar Bij de officieele fascistische uitgeverij te Rome is een bloemlezing verschenen van de redevoeringen, die Mussolini heeft gehouden gedurende de vier jaren. welke hij de porte feuilles van oorlog, marine en luchtvaart heeft beheerd. Het boek is voorzien van een inleiding van de hand van den in Italië be kenden schrijver Aldo Valorl. die de houding van den Duce tegenover den oorlog en zyn denkbeelden erover bespreekt. Na te hebben betoogd dat Mussolini geens zins op oorlog of bloedige veroveringen aan stuurt. zegt hij: „Toch is Mussolini niet in die mate pacifist, dat hij op hypocrite wijze den oorlog uit de reeks mogelijke gebeurtenissen uitschakelt. Hü acht hem in sommige gevallen noodzakelijk, in andere gevallen voor gerecht vaardigd. Al is oorlog nooit een goede zaak, zoo wil dit niet zeggen dat men niet, wanneer het noodig is, zijn toevlucht tot de wapenen moet nemen. Trouwens, oorlogen worden niet steeds gevoerd omdat men ze wil voeren, maar omdat men ze ondergaat. Hoe beter een staat bereid is zich te verdedigen, hoe waarschijnlijker het is dat niemand hem zal durven aanvallen, terwijl een staat, wanneer hj) ontwapend is of dit schijnt, het voorwerp wordt van algemeeije begeerte en dlentenge- vrtjheld en onafhankelijkheid. Waar de Kerk zich dus hier en daar verzet tegen de Gandhl-beweging. is dit niet gericht tegen de actie voor politieke autonomie, maar al leen tegen de hier en daar duidelijk blij kende tendenzen om met de instelling van een inlandsche regeering, een toestand van onderdrukking der Katholieken te scheppen. De niet zeer talrijke Katholieken in Indlë staan daarom ten deele vijandig tegenover Gandhi, niet omdat zjj end vreemdeling ter wille zijn, maar omdat zij hun geloof verde digen, dat door de radicale doorvoering der Mahomedaansche beginselen op zedelijk en sociaal terrein, ernstig zou worden bedreigd. rilling door de leden der bedelares en het volgende oogenbllk stond zij wild op. als ware zij hevig geschrokken en in haar vlammenden blik lag verrassing en angst. Jan verloor geen enkele barer bewegingen uit het oog. liet zijn ijzersterke hand greep hij de hare vast en leidde haar de grot uit naar het volle daglicht, terwijl hij zijn oó- gen op haar gericht hield, als om haar heldere oogenblikken te verlengen Daarop greep hü haastig in zijn jaszak en haalde daar een portret uit te voorschijn, ‘t welk hij de oude Mafte voorhield met de woorden, die klonken als een onverbiddelijk bevel: Kijk eens.... hier! Herkent ge dezen man? De vrouw hief opeens dreigend de hand op en haar gelaatstrekken plooiden zich nog afgrijsel ijker. Zoo bleef zij eenige oogenblik ken onbeweeglijk staan als gehypnotiseerd door den aanblik van het portret. Jan beschouwde haar oplettend en staar de vooral naar haar lippen om daarvan af te lezen de vreeselijke bekendmaking, dat eene woord, waarvoor hij alles, wat hij be zat, zou gegeven hebben Hij durfde echter geen woord te spreken, uit vrees den buitengewonen staat, waarin de vrouw zich nu bevond, te beïnvloeden. Hij wilde haar spontane uitspraak heb ben als de bevestiging van de vermoedens, welke hij sinds lang koesterde. Eensklaps slaakte het vrouwtje een vree- selüken gil en balde krampachtlg de vuist dent. Als officieele ontvangsten het niet be letten, begeeft zich de president tusschen 10 en 11 uur ter ruste. Meestal brengt hij de avonduren In zijn familiekring door; soms komen er enkele vrienden op een glas bier. Evenals de Rjjkspresident in zijn officieele leven een afkeer heeft van pralende repre sentatie, verbant hij ook uit zijn particuliere leven alle weelde. Al is Hindenburg in deze laatste vijf (aar een politiek man geworden, is hij toch als mensch een eenvoudig soldaat gebleven. Ook geen grondbelasting betalen. Uit Soerat wordt gemeld, dat Gandhi machtiging heeft gegeven tot het weigeren van het betalen van grondbelasting in het gebied van Broach. Gisteravond tegen 7 uur. reed een taxi met 6 inzittenden voor een café in de Kirchhof- strasse. De inzittenden stormden met gum mistokken gewapend het café binnen, waar zij alles kort en klein sloegen. Een van hen was met een revolver gewapend. De buffet chef werd neergeslagen en zwaar gewond. Toen de employé’s van het café de politie wilden telefoneeren, werden zij met de re volver in bedwang gehouden. Toen alles kapot geslagen was, verdwenen de onverlaten weer zooals zij gekomen waren. Het schijnt, dat het hier een geval van wraakuitoefening betreft. 14. Enkele druppels van dit door hem samen gestelde vocht hadden een grooten Invloed op de hersenen, dat wist hij. En een enkele minuut, slechts otnlge seconden waren vol doende.wanf daarna zou de krankzin nige weer in haar eeuwige verstandsverbus- gunnen vallen. t^Aar bemerkte hij thans geen irikleeling, geen enkel teeken van rkiiig Niets! Niets! Het doel was Naar uit Moskou gemeld wordt, heeft de Russische regeering. in verband met de op stelling an een helse n machine in de Russische Ambassade te Warschau, de vol gende eischen aen ,Juien geteld:.. 1. Ontbinding van alle Russische, Wltrus- sische en Oekralnische organisaties, die zich tot taak .stellen het Sovjets regiem te be- sche Stad aan de vla di Porta Angelica te restaureeren. De ingang bevindt zich tusschen de paro chiekerk der Vaticaansche Stad 8. Anna aan den rechterkant en de kazerne der Zwltsersche Garde aan den linker kant van de vla di Porta Angelica; hier staat ook een wachtpost van de Zwltsersche Garde. In het centrum van Parijs heeft gisteren een autobotsing plaats gehad, waarbij 10 personen deels zwaar, deels licht gewond werden Een dicht met passagiers bezette autobus kwam op een hoek met een zware vrachtauto in botsing. De autobus werd volkomen vernield. ■Hadschjla legde in het verder-verloop van het verhoor een gedeeltelijke bekente nis af. Hij gaf toe, dat hij als president van de Kroatische jeugdbonden herhaaldelijk deelgenomen had aan bijeenkomsten, waar hij met zjjn vrienden af praken had ge maakt over een actie HU verklaarde de door Stt-fan Raditsj verkondigde leer van het pacifisme, waarbij alle middelen voor de verdediging beschikbaar veroorloofd zijn, aan te hangen. Op de vraag van den voor zitter of hjj onder deze middelen ook revol vers rekende, antwoordde de beklaagde be vestigend Wat den aanslag op den spoor brug bij Agram betreft, er was niet beslo ten, de spoorbrug, waarover de huldlglngs- delegatie rijden zou, op te blazen, doch slechts een ontploffing te veroorzaken, ten einde aldus ontevredenheid te demonstree- ren. De beklaagde schilderde vervolgens de ml-handelingen. die hij door de politie had ondergaan, te Agram. HU wa.s twee dagen lang opgesloten gewesst, terwijl hü met gebonden handen aan de beenen was opgehangen. Ten gevolge van deze mishan delingen had hu alles toegegeven, wat men maar van hem verlangde. Met betrekking tot een plaats gehad heb bende aardbeving In Italië is nog nader te vermelden, dat sterke schokken geregistreerd zUn. Te Nocera Inferiore en in de omge ving vertonnen talrijke hulzen scheuren. Te Rlano en te Sarno zUn eenige hulzen Inge stort. terwUl de kerken in die plaatsen ernrilg beschadigd werden. Ook te Rorello is schade aan de huizen toegebracht. Tus schen tien en twaalf uur des avonds werden wederom in dis plaatsen schokken gevoeld. De bevolking verzamelde zich op de- markt pleinen. Te Avelllno hebben de Inwoners den nacht in de open lucht doorgebracht. Persoonlijke ongelukken vonden niet plaats. t greep de knecht met een toor nig gebajïr in zUn zak en haalde daaruit weder h^t kleine fleschje tevoorschijn, hield het tegen het licht om te zien hoeveel er overgebleven was van het drankje, greep toen de kaken van het pudje en goot den inhoud in den half-geopenden mond, mom- petahd: Moge God het mU vergeven als Ik haar laat lijden, maar ik moet ten einde toe vol harden Ongeveer drie minuten gingen in angstl- ge spanning voorbij. Toen voer 'T een lichte Den volgenden dag tegen negen uur ver liet René het kasteel om mUnheer Rochebel en zijn dochter tegemoet te gaan. Vooral de gedachte weldra Paula terug te zien, ver vulde hem met vreugde en hoop. Den vorigen avond gedurende een Igng gesprek, had mevrouw de Grisoire hem haar verlangen bekend. Zij zou niets liever zien, dan dat Paula eenmaal zijn vrouw zou wor den. Gij zut voor elkander geschapen, dat is klaarblUkelUk. beweerde zU Het jong- mensch met zijn voorname manieren, zijn levendig, scherp verstand, dat alleen reeds sprak uit zijn edelen, openbartigen blik, voorts zün naam en Ajn maatacbappelOka langs den weg de <irhnrwwrtB Uoenen die hjj Het Duitsche departement van Bultenland- sche Zaken heeft thans geantwoord op de Poolsche protestnota’s Inzake de verhooging der Dultsche landbouw-lnvoerrechten. In dit antwoord wordt o.a. gezegd, dat het hier slechts economische maatregelen be treft. die In geen enkel opzicht in tegen spraak waren met het handelsverdrag van Genève van 24 Maart. De verhooging der Invoerrechten Is slechts op enkele punten nadeeltg voor het Poolsch economische ver keer. De juridische onaanvechtbaarheid der douane-maatregelen wordt ook door niet bestreden. De tekst van de Duitsche antwoordnota waarschijnlijk noch te Berlijn noch te Warschau worden gepubliceerd. Hoover zal trachten de overeen komst van Londen zoo spoedig mogelijk gera tificeerd te krijgen. Op het Witte Huls wordt verklaard, dat het Verdrag aan den Senaat zal worden voorge legd. zoodra de Amerikaansche vlootdelega- tle den president een officieel afschrift van het verdrag zal hebben overhandigd. Men neemt aan. dat het verdrag ui! In ingei Minister-President Ramsay MacDonald is uit Schotlancf te Londen teruggekeerd. Aan deze onderbreking van zijn officieel verlof wordt de noodige beteekenis toegekend, aan gezien hij zijn Paaschverlof al eens voor de onderteekenlng van het vlootverdra; onder broken heeft en na den Inspannenden arbeid van den laatsten tijd een bultengewoofi verlof van drie maanden zou genieten. Naar ver nomen wordt de terugkeer van den Premier naar Londen In verband gebracht met de ontwikkeling van den toestand in Indlë. De rapporten, ingezonden door een 40-tal hoog geplaatste autoriteiten aldaar, zouden op een minder gunstige wending van de situatie wijzen. Het is moeilijk een beslist oordeel uit te spreken over hetgeen in Indlë gebeurt. De op zichzelf staande botsingen, die geregeld gemeld worden, zjjn niet van veel beteekenis. Wel is van belang de houding, die over het algemeen door het Indische volk wordt aan genomen. onverschillig, of het al dan niet aanhangers van Gandhi betreft. Gebleken is ondertusschen, dat de invloed van Gandhl op de massa niet onderschat moeten worden. De inlandsche troepen. De regeering van Indlë maakt bekend, dat bij de onlusten te Pesjawar, toen troepen moesten worden gebruikt, het gedrag van pelotons (een zestig manschappen) van een Indisch regiment weinig reden tot tevreden heid gaf. Het bataljon, waartoe de pelotons behooren. is naar Abbottabad gezonden, waar een onderhoud zal plaats hebben. In de nabijheid van Napels heeft op een spoorwegovergang een trein een automobiel gegrepen Er werden 2 per sonen gedood en 7 gewond. Toen de twaalf-jarige Paul von Hinden burg in het cadettencorps moest treden, maakte hij zijn testament. Hij verdeelde zijn speelgoed en schrééf aan het eind waar schijnlijk had hij al slechte ondervindingen opgedaan „Vrede en rust verlang Ik voor altijd.” Op een leeftijd, die den Bijbelschen al ver heeft overtroffen, Is deze zijn wensch niet vervuld. Zijn levensavond brengt geen rust en vrede, maar arbeid en zware verant woordelijkheid. De Rijkspresident voelt deze tegenstelling wel eens smartelijk, maar aan den andéren kant vervult het hem met vol doening. dat hij deze vijf Jaar gezond en met onverzwakte kracht op zijn port is kunnen blijven staan Eiken dag weer bewonderen we opnieuw zijn innerlijke discipline, zijn sterk karakter, welke het hem mogelijk ma ken. om bjj dezen leeftijd nog zulk een last te dragen. lederen morgen tusschen zes en zeven uur staat de drie-en-tachtig-Jarige op. Dan volgt de wandeling in het park; Een oude heer in burgerkleeding geniet een weinig van den dag. vóórdat hij voor de meeste stadsbe woners is begonnen. Precies om 930 begint de arbeidDe voordracht van den Staats secretaris: couranten, die gelezen moeten worden. De Rijkspresident is een buitenge woon geïnteresseerd courantenlezer. Hil-volgt de heele pers van links tot rechts met een regelmatigheid, die voor elk hoofdredacteur vleiend zou zlfn. Na het lezen der bladen volgt de voordracht van den pers-referent, die uitvoerig verslag geeft. Daarop komt de lange reeks van personen, die voor de au diëntie aangewezen zijn: vertegenwoordigers der weermacht: als opperste vertegenwoor diger hiervan laat Hindenburg zich zeer nauwkeurig inlichten omtrent alle voorko mende gebeurtenissen. Er komen ministers, diplomaten, hooge ambtenaren, de onrijlaan in den voortuin van het Paleis blijft nooit lang leeg. De veelvuldige hoove eischen. die on zu’k e-n voorm'ddat aan d-n Rnksoresi- dent worden gesteld, zouden zelfs voor een man In de beste Jaren enorm zijn. En de Rijkspresident neemt niet alleen het mate riaal aan. maar verwerkt het grondig. Wie vroeger nog aan de persoonlijke sterke acti viteit van Hindenburg heeft getwijfeld, zal er In deze maanden anders over zijn gaan denken. In dezen U1d was het licht In de werkkamer van den President dikwijls diep in den nacht nog niet uitgedraald. Nooit heeft de Rijkspresident In deze vijf jaar een besluit genomen, zonder zich van te voren nauwkeurig op de hoogte te stel len van het voorliggende materiaal. Daar door is ook de namiddag voor hem altijd geheel en al met werk gevuld. Er blijft hem maar heel weinig tijd over voor zijn parti culier leven, om uit te rusten, om .mensch te zijn". De avonden zijn gewoonlijk maar heel kort in het Paleis van den Rijkspreal- Waarschuwing aan Patel. Te Bombay is, naar de correspondent aldaar van de ..Times” me'dt. groote sen satie gewekt door de publicatie van een brief van den onderkoning aan Patel, waarin diens ontslagneming als voorzitter der Wet gevende Vergadering wordt aanvaard. De onderkoning uit daarin zijn leedwezen, dat de officieele band tusschen hem en Patel onder dergelijke omstandigheden wordt ver broken. Ik kan slechts hopen, zoo eindigt de brief van lord frwln. dat gtj en degenen bij wie gij u opnieuw openlijk aansluit eens tot het besef zullen komen, welk een ernstig onrecht gü Indlë aandoet door verwerping van den weg naar vrede, die open ligt door vrije conferenties met Zr. Ms. regeering teneinde uw landgenooten aan te moedigen tot een opzettelijk en gevaarlijk tarten van de wet. positie, moest wel behagen aan mademoiselle Rochebel, zoo zachtzinnig, energiek tevens en met de edelste hoedanigheden uitgerust voor het leven. Aan haar vurigen aard, be- heerscht door een krachtlgen wil. paarde zich een groote vrouwelijke gratie. Belden geleld door een levendig geloof, konden moedig door de beproevingen van het leven heenschrijden. gesterkt en ge steund door een Innige wederzudsche liefde. Dat beeld had René ook voor oogen toen de barones hem van haar idee gewaagde. Een sombere wolk kwam intusschen den lichtenden hemel van zijn ziel bestrijken: de ongelijkheid van vermogen. Doch de moederlijke zorg van mevrouw de Grisoire had haar in den mond gegeven’ Maak u daarover niet ongerust Wie weet wat God voor u weggelegd heeft!.... Heb vertrouwen in Hem. wat de toekomst betreft. Die woorden kwamen hem weder in het geheugen, toen hij dezen morgen in de vreugdestralende natuur liep en den weg die door bet dal slingerde. In zijn ongeduld en behoefte aan bewe ging. welke beiden vooral de jeugd prikke len. wilde hij alleen naar bulten trekken tn de frtssche morgenkoelte van een lichtschit- terehden Junidag, om met volle teugen aan de bronnen van het leven te drinken en te sneuen naar t geluk, dat onderweg moest zijn.... In kinderlijke Een der voornaamste eigenschappen van den Dultschen Rijkspresident is zijn gereserveerd heid. Hindenburg geeft geen Interviews en spreekt In het openbaar maar uiterst zel den. HU verlaat het paleis in de WUhelm- strasse slechts in een gesloten auto. HU maakt in Berlijn geen wandelingen bulten zUn tuin en als hU werkelUk eens „mensch onder de menschen" wü zUn. dan reist hU naar een eenzaam oord. Hoewel hU een man is. die slechts voor de algemeenheid leeft. vermUdt hU de openbaarheid, want de grondtrek van zUn karakter is eenvoud en bescheidenheid. De RUkspresldent staat op zUn post uit plichtsgevoel, niet uit liefde voor ovaties. Perswet 1910 weer ingevoerd De onderkoning heeft een verordening op de pers uitgevaardigd. waarbU de perswet van 1910 opnieuw van kracht wordt ver klaard met wUzlglngen. dienende om haar te doen beantwoorden aan den huldigen polltleken toestand. De oorspronkelUke perswet van 1910 had betrekking op aansporing tot moord en daden van gewe*d en op zinsneden de strek king hebbend om soldaten en matrozen af te brengen van trouw aan hun plicht of haat of minachting te wekken tegen de Britsche regeering. een talandschen vorst of eenige groep van Britnche onderdanen in Indlë. K Lord Irwin zegt aan het slot der veror dening dat het niet de bedoeling is de rechtmatige vrijheid der pers aan banden te leggen of blllUke critiek op het bestuur tegen te gaan. tegen het portret. Vervolgens ope/ide zU hU- gend den mond, waaraan eindelUk in een waanzinnige woede de akelige kreet ont snapte HU! Htj! Onder het uitstooten dezer korte, vreeselük beschuldigende woorden zU haar handen naar den hals, als om aan te dulden, dat er een nauw verband bestond tusschen den persoon, dien het voorstelde en de wonde welke zU Plotseling verschoten haar oogen en wer den dof en zielloos, haar mond trok pUnlpk samen en haar armen sloegen uit. als om hulp en steun te zoeken. NauwelUks had Jan den tUd haar vast te grijpen, want als een Ujk stortte zU neder Thans kende hU den naam van den moordenaar. ZUn vermoeden was zekerheid geworden. Ontelbare malen had hü de ver denking uit zUn geest willen verbannen door te denken dat hU zich vergiste. In weerwil van de vele bewijzen, welke zijn hardnekkig onderzoek hem leverde, had hU gehoopt zich op een dwaalspoor te be vinden. Maar ditmaal was het hem niet meer mogelUk aan een vergissing te denken Het portret, dat hu nu weer in zUn jaszak ver borgen had. was dat van den moordenaar zUns meesters en den beul, die van het le ven dier oude bedelares een marteling ge maakt had. Dien man kende hü- HU zou hem dus nu. met de bewijzen ia strijden. 2. UltwUzlng der leiders van de Russische emigranten uit Polen. 3. Gestrenge bestraffing van de daders van den bomaanslag. tBtaklng van de campagne In de Poolsche pers tegen SovjeV-Rusuind. een fase van bijzonder Europeesche evolutie, waardoor in zin de oude posities van eenige der conservatieve groote mogendheden werden verstoord; 2o. omdat Italië7s eeuwige jeugd, zUn demografische macht, zUn arbeidscapaci teit en zijn gerechtigde ambitie om zich te Inspireeren aan de roemrUkste souvenirs, welke een volk ooit heeft bezeten, dit land onder de wederopgestane naties het gevaar- lijkste en ongemakkelUkste doen zUn hefc althans aldus zoo aan onze tegenstanders en concurrenten doen voorkomen. De van de Londensche vlootconferentie te- rugkeerende Amerlkaansche delegatie, die morgen met de „Leviathan" te New York verwacht wordt, zal In de haven door het Amerlkaansche vlaggeschlp „Texas” en drie torpedobootjagers worden begeleid. Ter eere van de delegatie zal een saluut van 19 scho ten worden gelost. Als het weer het toelaat zal het luchtschip „Lee Angeles" zich bU het e corte aansluiten. President handen, aan het gerecht kunnen overieve- ren en een einde maken aan de benauwing, welke de gansche landstreek drukte. neen, dat strookte niet met zUn plan en hU zou dus blUven zwUgen. alsof hU niets wist. HU had een allesbeheerschende zekerheid en hu moest dat geheim, t welk hem wreed kwelde, In zijn ziel begraven. En zou hü het wel ooit openbaar maken? De moordenaar van Graaf de Gerly kon gerust slapen. Hü. die hem kende, en door één woord kon verraden. oesloten het stilzwegen te bewaren. tegenkwam, maar weldra wierp hü deae weer weg. om nog andere, meer frissche en bloeiende te zoeken Hü wilde aan haar, wier naam alleen zün gevoelig hart deed popelen, iets zuivers en schoons, iets frisch en welriekends aanbie den als een zinnebeeld van zün liefde. Eindelijk tegen tien uur hoorde René tn de verte een paardengetrappel op den har den, drogen grond. Hü bleef stilstaan om te luisteren en keek onwillekeurig naar het bouquet veldbloemen in zün linkerhand. Is het niet belachelük zulke bloemen te ot free ren en.... nadat ik haar slechts eenmaal gezien heb. Zou ze zooiets niet vreemd vinden van mü .K Juist wilde hij den ruiker met zooveel zorg samengesteld, in een droge sloot werpen toen hü bü een kromming van den weg het rijtuig bemerkte en een blijde, heldere stem hoorde uit roepen: Ziet u wel. dat hü ons opwacht! En tegelükertüd wenkte zü met een gra cieus gebaar, roepend: Goeden dag. goeden dag! Ik wist wel dat u ons tegemoet zou komen. Het is zulk heerlük weer. Zeker, maar het was niet de strak-blauwe hemel of het frissche groen alom, noch het feestelüke zonnelicht of de zuivere morgen koelte, die hem hier heen had getrokken, maar wel het zacht stralende gelaat van Paula In geheel haar füne frischheid. nog verlevendigd door de berglucht. (Wordt vervoigdJ. Steeds onlusten. Naar gemeld wordt, werden in de nabü- held van Naslk. In het district Bombay, twee leden van de Pathanstam door dorpsbewoner, die hen voor roovers hle'den, met steenen be- kogels De twee aangevallenen losten revolver schoten. Toen de politie ter plaatse verscheen was een der aangevallenen reed$ gedood, ter- wül de andere zwaar gewond was. Te Rangoon werden bü aankomst van een stoomschip uit Burma tien personen gearres teerd. verdacht deel te hebben genomen aan de ongeregeldheden te Chittagong. Het Vaticaan en de Ghandhl-beweging Het lUdelük ‘verzet van Gandhl en ztfn aanhangers wordt door den H. Stoel met de grootste belangstelling gevolgd van den ln> ben op de autoriteiten beweging van opstand tegen den vreemden irscher Zich niet ultbreldt Zooals wü te züner tüd meedeelden, heeft de secretaris der fascistische partü onlangs in een officieele circulaire aan de betref fende autoriteiten doen weten, dat bet lid maatschap der Katholieke en der Fascis tische organisaties niet langer onvereenlg- baar moet worden geacht. J In Katholieke kringen maakte deze op lossing van een zoo lang en zoo fel om streden punt een uiterst gunstlgen indruk, en zelfs de Paus gaf reeds tweemalen Zün groote tevredenheid te kennen met deze beslissing, welke het Fascistische partübe- stuur om bekende redenen niet bizonder makkeluk nemen kon. In de praktUk echter schUnt de nieuwe regeling uiterst vruchtbaar te zün, ja. alle verwachtingen overtroffen te hebbèn. Ter wUl het Fascisme eigenlUk dacht een offer gebracht te hebben, blükt het nu integen deel een groot succes te hebben geboekt. De Fascistische pers althans geeft dit herhaal- delük en openlük toe. Tot heden toe bleven heele massa's onder de katholieken beslist bulten elke organisa tie. ZU. die Katholiek georganiseerd waren geweest, zagen toch hun organisaties door het fascisme opgeheven en verboden, hoor den de kerkelüke autoriteiten met den Paus aan het hoofd aanhoudend protesteeren tegen de fascistische onderdrukking van elke organisatie-vrüheid. Wisten zich be dreigd met het verlies van hun ambt wan neer ze zelfs aan zuiver godsdienstige ver- eenlgingen hun medewerking gaven. Aan den anderen kant weigerden vele Katholieken om bovengenoemde redenen lid te worden van onverschillig welks fascisti sche organisatie ook, te meer, omdat de kerkelüke autoriteiten dit nergens aanrieden en hier en daar zijdelings of openbaar af keurden en verboden. Thans Is deze toestand f eheel ten einde. De katholieken kunnen zich weer openlük wüden aan het katholiek zuiver-godsdien stig organlsatle-leven en tevens lid zün van onverschillig welke fascistische vereenlglng Velen, die hun oude plaatsen in het katho lieke openbare leven weer hebben Ingeno men. schaarden zich tevens opder de zwarte vanen van Mussolini. Tot' welzün van belden 1 HILVERSUM. Na 6 uur 1071 M. 1<M» 10.15 Morgenwijding. 10.3012.00 Gramofoonpl- 12-00—2.00 Concert. AVRO-Kwintet. 2.003 00 Gramofoon- platen. 3.004.00 Naaicursus. 4.00 4-30 De voornaamste studie muziek voor piano. 5.005.30 Gramofoonpl. 5-3° 6.00 Aansl. van Café „Moderne” te Am sterdam. 6.00 Tijdsein. 6-01 Voortz. concert Café ..Moderne”. 6.30 Vaz Dias S Koersen. 6.457.15 Italiaansch Begin ners. 7-157-45 Italiaansch Gevorder den. 7-459-?o Concert. Omroeporkest. Hendr. C. v. Oort (banton). 9.30 VARA. De wijding van den Eersten Mei- Joh. Jong (orgel). L. Sjouwerman (fluit). B. Blea (hobo). Nelly Soeters en - M. Beversluis (voordracht). A Schluter-v. d. Brugge (alt). Spreker W. H. Vliegen. HUIZEN 1875 M. 8.15 N.C.R.V. Morgenconcert. 10.30 N.C.R.V. Zieken dienst. 11.00 N.C.R.V. Gramofoon. 11.30 NCRV. Orgelconcert. 12.30 N.C.R.V. Solistenconcert (alt, bas, piano). 2.30 Chr. lectuur. 3.00 N.C.R.V. Juliana- feest voor kinderen. Stnjkie en zang. 4.45 N.C.R.V. Gramofoon. 5.00 N.C.R.V. Kinderuurtje. 6.00 N-C-R-V. Declamatie 6.30 N.C.R.V. Radiopraatje. 7.00 N.C.R.V. Gramofoon. 7.30 N.C.R.V. Esperanto-causene. 8.009.00 K.R.O. Nationaal programma. Harmonie „Meijer- bcer". Jan Nelissen (bariton). 9.00— 11.00 K.R.O. Concert door Harmonie ..Meyerbeer”. Mei. G. J. v. Hemert (piano). 11.0012.00 K.R.O. Vroolijk programma. DAVENTRY 1554 -4 M. 9.35 Morgen- e wijding. 10.05 Lezing. 11.20 Gramo foonpl. 12.20 Orkestconcert. 1.20 Concert M. Joyce (sopraan). M. Fogarty (viool). 1.50 Uitz. voor scholen. 2-45 Concert. The Ensemble Players. 3.00 Uitz. van de opening der nieuwe kantoren en fabrieken der India Tyre en Rubber Cy, of Grt. Britain Ltd. 3-20 Vervolg Concert. 4-05 Orgelbespeling door R. New. 4.35 Kinderuurtje. 5.20 Lezing. 5.35 Nieuwsber. 6.00 Viool- en ptano-sonates. K. Murray en P. Mac Donald. 6.20— 6.40 Lezing. 6.45 Lezing. 7.05 „Caval- leria Rusticana”. Opera van Mascagni. 8.20 Nieuwsber. 8.-15 ..Gianni Schicchi**. Opera van Puccini. 9.40 Voorlezing. 9.5511.20 Dansmuziek. PARUS „RADIO-PARIS”. 1725 M. 11.501.20 Gramofoonpl. 3.05 Concert door kwintet. 7.20 Elsassisch programma 8.05 Concert. Orkest en solisten. LANGENBERG 473 M. 6-ao7.20 Gramofoonpl. 9.3510.35 Gramofoonpl. 10.4011.20 Moziekuitz. voor scholen. 11.30 Gramofoonpl. 12.251-50 Orkestconcert. 4.50—5.50 Concert. So praan en orkest. Spreker. 7.208.10 Orkestconcert. 8.20 Concert. Orkest en piano. Intermezzo Declamatie en zang. Daarna tot 11.20 Orkestconcert. KALUNDBORG 1153 M. 2.504.50 Orkestconcert en voordrachten. 7.20— 10.50 ca. „Die Fledermaus”, Operette in 3 bedrijven van Johan Strauss. 11.lo ll.50 Dansmuziek. BRUSSEL 508.5 M. 4.20 Orkest— concert. 5.50 Trio-concert. 6.20 Gramo foonpl. 7-35 Gramofoonpl. 7.50 Con cert georganiseerd door de RESEF. 7.35 (golfl. 338.2 M.) Concert, georganiseerd door de Soc. Radio-Club. Afd. Gene ZEESEN 1635 M. 6.1511.20 Le zingen. 11.2012.15 Gramofoonpl. ia.151.20 Lezingen. 1.201.50 Gra mofoonpl. 2.053.50 Lezingen. 3-50 4-50 Orkestconcert. 4-507.50 Lezin gen. 7.50 Concert. Viool, cello en piano. 8.20 Orkestconcert. 9.50 „Die Walpur gis nacht”. op het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 5