Binnenlandsch Nieuws ca DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE J Kosten van Levensonderhoud Het drama aan het Bezuldenhout MaalttiJd ten Hove LUCHTVAART Gewetensgeld Het Dr. Schaepmanfonds SOCIAAL LEVEN R. K. Banketbakkers ONZE OOST RECHTSZAKEN De zendtljdverdeeling Brand in een Leprozerie R. K. Reclasseeringsvereeniging STOOMVAARTLIJNEN Bijzon, Spoorkaartjes verduisterd Het weekblad „Pan" KUNST EN KENNIS Vacantiehuisjes voor postpersoneel LANDBOUW EN VISSCHERIJ Receptie mevrouw Theo Mann- Bouw meester Zich niet uit een raadszaal verwijderen Katholiekendag voor Groningen en Drenthe Noodlottig einde van een vliegacrobaat Inventarisatie der aardappel- voorraden De gezellig Maart 1934 Behandeling in honger beroep op 28 Mei fenlljk is O Een bedrag ran ruim f 53.000 12 Een gift van 500 van 8t fa De Malaise in het Staatsmijnbedrijf Opschorting woningbouw Southampton. Tegenspraak woningen in de aaeh gelegd de Samenwerking met R. K. Werkliedenverbond Hamb. naar nu. van April inZ 25 pass. 26 April Holtenau, Emden n. te ri Telegrammen Bergen aan Zee en Texel rallen velgen fj zijn J21 HZ 9 van het hoofdbestuur, de 1 sulki prUsd Mej. Chr. Reinhart deed na de rede van pater de Greeve mededeellng van eenige ver zonden en ontvangen telegrammen. namelük aan van Theo Mann-Bouwmeester ter van haar 80-sten verjaardag. Het Haagache gerechtshof zal op 11 Juni in hooger beroep behandelen de zaak tegen den procuratiehouder uit Rotterdam, die In verband met den doodslag op den heer Lans door de Rotterdamache rechtbank la veroor deeld tot vijftien jaren gevangenisstraf welke Zuid 322. Toen zij netjea waren gezeten. Jokko in de touwen klom. „Wat moet die aap," vroeg Trijn nieuwsgierig. „Trijn." aei Jan. „vraag niet zoo dom. HU gaat snel knagen aan de touwen, waaraan nu hangt de vliegmachine." „Waarom moet dat dan," vroeg weer TrUntje. ..Dat zul je." zei Jan, „weldra zien." Het vonnis van een boekhandelaar te Amsterdam Vreeselfjke dood op het vliegveld van MaaeMorf 321. Trijntje werd weer fijn geholpen, door Duimstok, haar langen vrind, die haar in het vliegtuig tilde, al was zij nog "n heel klein kind Jan zat reeds op het eerste bankje en naast hem zat TrUn, zijn vrouw, ,,'k Zal wel 'n plaatsje vinden,” zei Duimpje. .Als ik rad maar dubbel vouw." Malaga. Alicante. Batavia Gal ie. De •en de A Ff ■iet Vo< Klasse 1 J. Scl Besteman 576 punte B. C. Va £57 punte 8 T. Wol punten. Klasse 1 G. Tl hulzen Sfr 4 P. H. J 547 puntei Vries 544 ten; 9 Ja Weel 534 12 A. de 1 punten. Klasse 1 W. M Diepen 51 punten; 4 Winder 50 Huisman Het con staan niet weder in i De beret derd in d nig gebrul Korps h Koekoek 342 hout, gevolgd d< Victrix U Korps d Op houdei Ke Ki Ki Men heeft Op houdei ..De Katholieke Vrouw" 8.J.. Mi voor om I De graft relsg kom< •ode He vlger eeer Is. H n* a Hoe steil in op he vrU I een te voor toneer „Trlnl welsla ken rr te wat Figaro „An orkest- speeld. best k „Oberu zijn, m mentei ren, e preciee mvl) bijval 1 ring w de le weer b< muziek De i met eei zo op Ter i werkint bclman onder 1 zang v< willen pauze dlsches werden Als U vleugel, cesnum: gegeven Rest geleid In T. Jans laten, e kozen t* modanli ring bl< volgend) be langst semble Voor den Hoogen Raad heeft mr. Taverne gisteren gerapporteerd over het cassatiebe roep van een boekhandelaar te Amsterdam, die wegens uitstalling van een nummer van het weekblad ..Pan in de étalage van zijn magazijn, waarop een voor de jeugd prlkke- Op f> uitreik In strijd v: BVL De he geerings gadering in het b mlnistra den B V. cretarts mandant was tot Na een strijd teg hebben c gegaan voorzitter leden aa: en dat i Hij bracl der fraai De m van Alkn aan den De wed ten. ter» drie klas.- De prij r De Hooge Raad heeft verworpen het cas satieberoep van een controleur bij de Neder- landsche Spoorwegen te Utrecht, die in hooger beroep door het Amsterdamsche ge rechtshof was veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met aftrek van voorlooplge hechtenis, wegens verduistering van spoor kaartjes. berekening door gemeente van de het levens- op ar- Mft De moord aan den Oostzeedljk ■OLLAlP-lBirtCI-IMDU-LIJ¥ ANDIJK (ultr.) pass. 38 April Dover. KIELDRECHT 27 April T. Hamburg te Rot terdam. KOUDEKERK (thular.) 28 April v. Port-BaM. RIDDERKERK (ultr.) 27 April v. 8ue». SCHIEKERK (thuisr.) 26 April v. Port-Satd. VEENDIJK (thular.) 26 April v. Colombo. 1J9ELKERK 26 April van Rotterdam naar Calcultta. De heer eigen pri het officie mep nog de ieder jaar verband met Het bestuur der Vereenlglng van Liberale Radio Amateurs heeft den Minister van Waterstaat een telegram verzonden, waarin het verzoekt. als een eisch van billükheld. ook deze vereengling als gelijkwaardig aan de andere omroepvereenigingen te. erken nen pas». 26 April Dakar (thular.) 26 April lende afbeelding voorkwam door de Amster damsche rechtbank bij verstek was veroor deeld tot f 200 boete. De kantonrechter had verdachte vrijgesproken, daar hij het bewijs niet geleverd achtte, doch de ambtenaar van het O. M. was in hooger beroep gegaan. Verdachte was in cassatie gegaan aange zien hij niet bewezen achtte dat bedoelde afbeelding een prikkelenden invloed uit oefende. rittUTCO Lu» JONGE JOHANNA. Valencia n. Rotte, pass. 27 April Gibraltar. Algemeene vergadering Des middags had om drie uur in de groote zaai van de Harmonie de algemeene verga dering plaats. Een groot aantal Geestelijken uit de provincies Groningen en Drente, uit stad en ommelanden, woonde deze schitte rende en geestdriftige vergadering bU. De voorzitter van den Katholiekendag, de heer P. Koeken, wees er in zijn openingsrede op, dat de belangstelling voor den Katholie kendag steeds grooter wordt. Aan het einde van zijn korte, veelzeggende rede herinnerde de heer Koeken aan het doel vau den Katholiekendag: het bevorde ren van de Katholieke beginselen In het openbare leven. De Zeereerw Pater Borromeus de Greeve OF.M betrad vervolgens het spreekgestoelte om zijn rede te houden over „De Katho lieke Kerk en gezag," Van Mgr Jansen was het volgende tele*, gram terugontvangen: Hartelijker dank voor gelukwenschen Smeek gaarne Gods rijken zegen af over Ka tholiekendag en al Me deelnemers. Onder het zingen van het. Aan U o Ko- nlng der Eeuwen ging de geestdriftige ver gadering uiteen Met een kort Lof in de St. Martlnuskerk. werd de jaarlUksche manifestatie van Katho liek Groningen en Drente beslotén DELI. Point de Bevordering van de Katholieke beginselen in het openbafe leven ■OIaXaAMD—OOWT-AZX«-X^JM OLDEKERK (thuisr.) 27 April Genua. KOIaXaAMO—ACTTMlTsfl IsTJM ARENDSKERK 28 April v. Rolt. n. Hamburg. JAVA—JTXW TOM-UJ» n. New York. pass. 26 April Naar aanleiding van het (door ons over genomen) bericht de zendtljdverdeeling. deelt men aanhft „Hbid." van een zijde, die (fit stellig zou kunnen en moeten weten, mede, dat noch laatstleden Vrijdag noch voordien In den ministerraad een beslissing ten deze is gevallen. 27 April Quesaant ERATO 26 April- EUTERPE. Amst.-openh.. Holtenau. GANYMEDES (ultr.) pass 26 April Azuren. HAARLEM (ultr.) 27 April v. Cristobal naar Buenaventura. HEBK 27 April v. Catania te Palermo. HELDER (thuisr.) pusa. 27 April Aaorep. ILOS 26 April V. Rotterdam n. Tanger IRENE 27 April te en v. Palermo n Messina. JASON 27 April v. Hamburg te Amsterdam. MARS 26 April v. Torrevleja te Algeciras. ------ - -• York n. Cura^ao- in uw herinnering zijn. Zij zullen u cearvoor dankbaar zijn, evenals Ik. Men bleef hierna nog langen tijd btjeen. Gisteravond werd In het Carlton-hotel een feestdiner ggeven De grifze actrice werd door den Senaat van het Studentencorps met twee landauers, bespannen met vier paarden tin haar woning in de P C. Hooftstraat ge haald. Met het oog op den straffen wind wa ren de tijtuigen gesloten. In de Jan Luykcn- straat stond de ..Post harmonie" opgesteld Toen de belde rUtulgen daar kwamen werd onder de tonen der muziek langs dj Stadhou derskade naar de Vijzelstraat gereden. Een talrijke publiek juichte bij het CatIton-liotel mevr. Mann-Bouwmeester toe. Uit de officieele Inventarisatie der aard- appelvoorraden is gebleken, dat er de ge bieden. welke voor den handel in kleiaardap- peln van de meeste beteekenis zijn, tegen 18 April belangrijk minder aardappelen bij de verbouwers in voorraad waren dan ’t zelfde tijdstip van het vorig jaar. In verband met de zeer lage prijzen werden veel aardappelen aan het vee vervoederd. terwijl ook de uit voer in de betrokken periode grooter was dan het vorige jaar. In Januari. Februari en Maart werden 1.354.00Q H.L. kleiaardapjielen uitgevoerd te^en 932.000 H.L. in dezelfde maanden van 1929. De voorraad zand- en veeaardappelen toont in vergelijking met de overeenkomstige in ventarisatie van, 1929 dooreengenomen voor de onderscheiden streken geen verschillen van beteekenis. In totaal warer in de inventarlsatiegebie- den ongeveer 15 April nog aanwezig 2.282.000 HX. kleiaardappelen en 1.360.000 HL zand en veenaardappelen of reap. 16 en 6 pCte van den oogst der betrokken aardappelgroep. te gen 26 en 9 pCt. op 15 April 1929. Zondagmiddag zijn onder de gemeente Koudekerks (Walcheren) de eerste twee vacantiehuisjes geopend opgericht door den l’ Oentr. Bond van Ned Post-, Telegraaf- en E- Telefoonpersoneel. De twee éénverdleplngshulsjes er is nog plaats voor een derde ook bevatten een woonvertrek, drie slaapkamers, ieder P met een twee-persoonsbed en een keu- W kentje. |k De secretaris Boven het vliegveld DüsseldorfLohausen heeft eergisteren een vreeselUk ongeval, waar bij de bekende vlieger-acrobaat Hundertmark om het leven is gekomen, plaats gehad. Dui zenden nieuwsgierigen waren naar het vlieg veld gestroomd om te zien hoe Hundertmark met de hulp van een touwladder van een vliegtuig In een ander overstapte. HU slaagde er ook Inderdaad in de touwladder, die van een boven hem vliegend toestel naar omlaag was gelaten, te vatten, maakte zich terstond aan het onder aan de ladder hangend touw vast en trachtte nu de eerste sport te vatten, wat hem echter niet lukte. Een bestuurder van het vliegtuig ondernam nu een ]>oging de gansche ladder in te halen, wat echter ook niet mogelijk bleek. Van een landing kon na- tuurlUk geen sprake zijn, want dan zou Hun dertmark zeker verpletterd zUn. Een aantal a genjen van de Schupo verschenen, toen Hundertmark reeds ongeveer twintig minuten in de lucht hing met een springdoek op het terrein. Het vliegtuig vloog nu zoo langzaam mogellik over het doek De bestuurder was er van overtuigd, dat Hundertmark zich op het juiste oogenblik zou weten los te knoopen De acrobaat bezat echter hiertoe niet meer de noodige kracht. HU werd door t ten slotte landende vliegtuig een groot aantal meters over het vliegveld meegesleurd. Toen de vlie ger dit merkte steeg hu onmlddellUk weder op. Hundertmark die toen zwaar gewond was. hing nog steeds in het touw. Men zag nu wel in. dat geen redding voor den ongelukkige meer mogelUk was De vlieger landde kort daarop opnieuw en ging hierbU zoo omzichtig mogelUk te werk, kon echter niet verhinderen dat Hundertmark opnieuw over het vliegveld werd gesleurd. Toen het vliegtuig eindelUk tot stilstand «as gekomen, werd de ongeluk kige. die geen teeken van leven meer gaf. per ziekenauto naar een nabUgelegen kliniek ge bracht. Hier overleed hU om 9 uur 's avonds. welke op noodkakelUk ztyn. evenmin welke in aanbouw zUn. Zoo zal bUv. de bouw der 124 woningen nabU Banderhout aan den RUksweg te Blttard gebouwd zouden worden, voorloopig niet tot stand komen, in afwach ting dat betere tUden aanbreken. Zaterdagnacht is brand uitgebroken in leprozerie Laoslmono. als gevolg waarvan 9 nieuwe woningen voor patlénten in de asch zUn gelegd. De oorzaak van den brand Is onbekend. Er hebben zich geen persoonlUke ongelukken voorgedaan. Maandag werd te Utrecht onder leiding van mr. dr. W. Plek uit Den Haag, de 13de jaar lUksche algemeene vergadering van de R. K. Reclasseeringsvereeniging gehouden De voorzitter begon zUn openingswoord met een door allen staande aanhoorde herdenking van het overlUden van pater Ildefonsus, die zich aan het groote en edele werk, dat hU op zich had genomen, heeft opgeofferd. Nadat een gebed voor de zielerust van den overleden werker was gestort. wUode ook de heer 6. L. Veenstra. administrateur van het departe ment van Justitie, persoonlijk en namens de regeering eenige sympathieke woorden aan den overledene. Met luide instemming namen de aanwezi gen kennis van de benoeming van minister Deckers die als voorzitter aftrad, tot eere- voorzltter der vereeniging. Nadat de jaarverslagen en de begroeting waren goedgekeurd, werd de bestuursverkie zing gehouden. De aftredende leden, mr. dr. Pick en mr. dr. Manders werden bij enkele <wnriklaststelling herkozen. terwUl ter voor ziening in de vacature-Deckers de keuze viel op prof. mr. W. M. Pompe te Utrecht. Het voorritterschap werd aan den heer Fick toe vertrouwd Op voorstel van het hoofdbestuur weid be sloten „zich niet meer met de gezinsvoogdij te bemoeien. Vervolgens kreeg de heer de Bruyn als voorzitter van het R. K. Werkliedenverbond gelegenheid de mogelijkheid van samenwer king tusschen zijn organisatie en de Reclas- aeeringsvereenlgmg te bespreken. Spr. schetste de manier, waarop de samen werking zal moeten geschieden. Terwijl tus- schen de leiders van beide organisaties gere geld contact ral moeten bestaan, zal het hoofdbestuur van het R K Werkliedenver bond zich met zijn plaatselijke organisaties verstaan, ten einde ook plaatselijke samen werking in het leven te roepen Nadat mr. Fick had verklaard, dat het aan beveling verdiende tn een eventueele vaca ture in het hoofdbestuur door de benoeming van een hoofdbestuurder van het R. K Werkliedenverbond te voorzien, vereeijtgde de vergadering zich met de ontvouwde plan nen De heer Veenstra bracht hierna de dank baarheid der regeering over voor den arbeid, ten gunste van de reclasseering verricht. Bpr. gaf de verzekering, dat ook van de zijde van het departement van Justttle met groote vreugde de totstandkoming van de samen werking tusachen reclasseering en arbeiders beweging is begroet. ZU is een zeer belangrijke gebeurtenis De heer Veenstra voorzag dat dit voorbeeld navolging zal vinden, en hu hoopte, dat uit dit contact ook het patronaat op de werkplaats sou voortkomen In de middagvergadering hield de heer J W. M Pasdeioup, secretaris der afdeeimg Breda, een voordracht over: .Reclasseering bezien van R. K standpunt." MEDEA 23 April v. New Venezuela. MEROPE (uitr.l 26 April op 50 ml N. V. d. Azoren. MIN KR VA 27 April dam. NKREU8 27 April NERO 28 April v. Dezer dagen hield de vakgroep banket- bakkersbedlenden. aangesloten bU den Ned. R. K Bakkersgezellenbond. een vergadering in het gebouw van den R. K. Volksbond te Amsterdam, waar ais spreker het woord voerde de bondssecretaris J. C. Evers, die een uiteenzetting gaf van de overwerkver- het banketbakkersbedrijf den regellooeen toe- Gistermiddag had in het Carltonhotel te Amsterdam de huldiging plaats van mevrouw gelegenheid Een aantal bloemstukken versierde de receptiezaal Hier onder waren er van den Senaat van 't A.S.C van de UB-A.. van de directie en het bestuur van het gebouw voor Kunsten en Weten schappen te Den Haag, van de directie Saal- bom en Verbeek. Inmiddels verzamelde zich een talrijk ge zelschap o.w. wU opmerkten; den Wethouder voor de Kunstzaken Ed. Polak; mevr. \an Dam van Isselt. referendaris afdeeling Kunst, het Bestuur ,van het Algemeen Pensioen fonds voor 4^. JJederiandsche Tooneeillsien. den heer Th. M. Ketelaar, oud-wetheuder voor de Kunstzaken en een groot aantal ac trices en acteurs. Aan den arm van den wethouder voor de kunstzaken, kwam mevrouw Bouwmeester de zaal binnen en een barteUik applaus weer klonk. Nadat Mevr Bouw meester op den voor haar bestemden zetel had plaats genptnen. nam de wethouder voor de Kunstzaken, de heer Ed Polak, het woord. Hierna voerde het woord de lieer BnUders. rector van den IJB.B.A. en vele anderen. Aan bet slot van het officieele gedeelte dankte mevrouw Mann voor de haar ge brachte hulde. ZU is niet alleen het Amster damsche publiek, maar ook bet geheele Ne derlandse!» publiek dankbaar. Ik zou willen zeggen, zeide zU. breng ook een Beetje van deze sympathie over op andere oude artlsten. Dit is het eenige wat zU verlangen Vergeet hen niet. Laat nu en dan bluken, dat MJ nog ALDABI (thuisr.) 36 April v. P. Said n. Genoa. BILLITON (ultr.) 25 April te Belra. HEEMSKERK (thular.) pass. 27 April Ouaa* sant n. Antwerpen, alwaar 28 April verwacht. NI AS 28 April v. Antwerpen te Hamburg. RIKTFONTEIN (thuisr.) pass. 27 April Fl- nisterre n. Southampton» RIJPERKERK (thuisr.) n. Duinkerken. SPRINGFONTEIN Zanzibar. I MJna uitsluitend fgen van artlke- ip eetwaren en lebben hier o. a gewone daling van ■producten (granen, en Taling in [k. eieren bU de eetwaren en dranken groepen van gezinnen de posten beschuit (alle broodsoorten), grut- Aerswaren (boonen. gort, aardappelmeel), /melk en eiereo (bij deze twee artikelen zeer >7 belangrijke prUsverlaglngen). visch, vet en tüien (rundvet), beter, suiker koffo. thee I en cacao (koffie en thee), chocolade, koek- jes. gebak, enz (suikerwerk, terwijl voor de ambtenaarsgezinnen bovendien nog gedaald is de post andere kruidenierswaren. Eenlgermate gestegen zijn voor beide groe pen van gezinnen de [Kisten vleesch en fruit (de joedkoope binnenlendsche appe len waren niet meer verkrijgbaar voor de arbeidersgezinnen afzonderlijk wend de poet groenten iets hooger. De wUziglngen bij de overige posten zijn van zeer geringe beteekenis. BU de arbei dersgezinnen steeg eenlgermate de post huis huur en daalde de post diversen, bij de ambtenaarsgezinnen daalden eenlgszins de posten kleedlng. wasch- en jx>etsartikelen en diverren en steeg een weinig de post brandstoffen. Voor de berekening van den post huishuur 1® wederom gebruik gemaakt van de gege ven» door het Gemeentelijk Bouw- en Wo ningtoezicht in aansluiting bU vorige onder zoekingen verzameld. Ten behoeve van deze statistiek zijn de huren van 1628 woningen nagegaan. De gemiddelde huurstUglng dezer woningen sinds Juli 1927 bedraagt 9.26 pet tegenover 891 pet. bU het voorafgaande onderzoek Alleen bij de arbeidersgezinnen heeft deze stUging op het voor den post berekende bedrag invloed gehad Het indexcUfer der totale kosten van het levensonderhoud voor Maart 1930, berekend op den grondslag van het jaar 1921. be draagt voor de arbeidersgezinnen 778 en voor de ambtenaarsgezinnen 75.2, dat voor eetwaren en dranken afzonderlijk onder scheidenlijk 69 7 en 67 3. Het indexcUfer van Maart 1930 voor de arbeidersgezinnen op de basis Augustus 1913/Augustus 1914 is voor de totale kosten van het levensonderhoud 155, en voor eet waren en dranken afzonderlUa 146.1. Het Gerechtshof te s-Oravenhage zal Woensdag 28 Mei a.s. in hooger beroep be handelen de zaak tegen den gewezen tram- stationschef uit Emmen _W. K. van der M„ thans gedetineerd In het Ruis van Bewa ring te 's-Gravenhage. die door de Haag- sche Rechtbank, wegens doodslag en poging tot doodslag, gepleegd In September van het vorig jaar. In een perceel aan het Bezul denhout op mevr. Odem en haar huishoud ster. Is veroordeeld tot 20 jaar gevangenis straf. Zoowel de verdachte als het O Mdie levenlange gevangenisstraf tegen den ver dachte hda geéischt, waren van het von nis der Rechbank in hooger beroep gegaan Als verdediger van den verdachte zal ook thans weder optreden mr. Bekker. De advocaat-generaal mr. Besler. zal Mei ix conclusie nemen. BOTTMBDAlOKm X<X>OT1* BALOERAN (ultr.) pass. 98 April Kaap del Arml. GORONTALO 36 April v. Batavia I. v. Havre te Rotterdam. INSULINDE (ultrjl2« April v. Colombo. 1 KOTA BAROE (tbMar.) pasa 25 April Sagrea. KOTA BAROE (thular.) pass. 27 April (bles sant; 29 April v.m. 6 u. te Rolt, verwacht. KOTA GEDE (ultr.) pass. 27 April Oueaaante MERAI KE (ultr.) 27 April te Singapore. PALEMBANG (ultr.) 26 April te Sabang. SIBAJAK (thular.) 28 April v. Sabang. TABANAN (.thular.) 27 April v. Port-Sald. «OTTBanii» »trn>^MlMxi.uj» ALCHIBA (ultr.) 27 April Ouesaant. ALPHACCA 28 April v. B.-Ayres te Rott. «TOOMTAAMT MXJ. OCZ4A» EURYMEDON 27 April v. Bremen te Amst. EttRYBATES. Ja va-Amst.. pass. 26 April Gibraltar. Sectie-vergaderingen Om half elf namen de sectievergaderingen een aanvang Voor de sectie T sprak de Zeereerw Pater D. Nloolai CJ Rector van de Paterskerk te Groningen Pa ter Nicolai hield een uitnemende beschou wing over de Katholieke Vrouw en de Mo derne Wereld. De Zeereerw Pater M H. Verschure. O.E. S A van Eindhoven, hield voor de sectie ,.Ont« Ikkeling een rede over het leven van St. Augustinus. De sectie „Charitas vergaderde in St. Maarten. De Zeereerw Pater A. J.- FVnnell. O.P.. van Leeuwarden, behandelde het on derwerp LiefdeGrondslag en stuwkracht voor Katholiek Huisgezin en MaatschappU. Het onderwerp „De Katholieke Kerk en het Gezag” werd in de sectie „Werknemers" besproken door den heer A. J. Loerakker uit Haarlem, lid van de Tweede Kamer De sectie „Middenstand" kwam te 12 uur bUeen in de Ruylerzaal van de Harmonie. De Zeeveer» heer Rector J. Bots uit Amster dam sprak in deze vergadering over bet on derwerp: Het Wereldseln staat op onveilig: waar dreigt liet gevaar? De sectievergaderingen zijn alle uitstekend geslaagd, het waren echte werkvergaderin gen. die zeer goed waren bezocht. De procureur-generaal bjj den Hoogen Raad heeft conclusie genomen In de zaak be treffend* een lid van den raad der gemeente Hoogkerk, die wegens het niet verwUderen uit een voor den openbaren dienst bestemd gebouw op last van den bevoegden lastgever en wegens wederspannlngheid door de recht bank te Groningen was veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, welke straf door het gerechtshof te Leeuwarden was gewij zigd In twee maanden. Verdachte hal als raadslid bU de behande ling van een voorstel, ongeveer gelUkluldend aan de Rotteraamsche bepaling (nl. om mo gelUk te maken, dat een lid. dat den ge- regelden gang van zaken in de raadsvergade ring voortdurend verstoort, de toegang tot de raadszaal gedurende die vergadering wordt ontzegd nadat het betreffende lid Is verwU- derd) welk voorstel tegen hem was gericht, ontzettend veel lawaai gemaakt Intusschen werd het voorstel aangenomen Ten slotte moest de man door de twee marechaussees uit de zaal orden verwUderd. Geconcludeerd werd tot verwerping het beroep. Naar de „L. K.” verneemt, is door de Staatsmündirectie besloten in verband met de heerschende malaise in het steenkoolbe- drijf voorloopig allen nieuwbouw, soowel In het bedrijf als op wonlnggebied. stop te zetten. Dit betreft natuurlUk niet die bouwwerken, het oogenblik voor het bedrijf zUn. evenmin de woningen aan Hare Majesteit de Koningin en Z.D.H. Mgr Jansen. Aartsbisschop Utrecht. Aan Z D H Mgr. Jansen was het vol gende telegram verzonden: De Katholieken van Groningen en Drente op hun 14en Katholiekendag bUeen in de Harmonie te Groningen, bieden u hun eer biedige gelukwenschen aan. nu sü voor de eerste maal de eer nebben u hun gevoelens van aanhankelUkheld en trouw te betuigen en aU vragen uw aegen over hun werk. Het bestuur van het [lensionaat. Louis te Amersfoort, dat op zoo onbekrom pen wijze gastvrijheid schonk aan de deel nemers aan de politieke bUeenkomst. heeft, naar d leider dier bijeenkomst ondr dave rend applaus der vergaderden meedeelde, aan het Dr. Schaepmanfonds een gift van 500 geschonken. WTOOMVAABT MU. ■BDBBIaAMD CHRISTIAAN HUYGENS (ultr.) pass. 27 April Gibraltar. MADOERA (thuisr.) 27 April van Genua PRINSES JULIANA (thuisr.) 27 April vsn Algiers. ROERAT 28 April v. Antwerpen te Amster dam. unman. HrestTr nn, BILDERDIJK 25 April van Rotterdam Boston, EEMDIJK. Paclflck. naar Hamt^urg-Bremrn- Rotterdam. 2 April v. Portland. LEERDAM 20 April v. Havana n. Rott. IjOCHKATRINE 26 April v. Rotterdam vla Londen n. Vancouver. LOCH KATRINE. Rott. n. Vancouver, 27 April te Londen. ROTTERDAM. Rott.-New York; 26 April van Halifax. SPAARNDAM. Rott. n. New Orleans. 26 April v. Vers Crus. VEEN DAM 36 April v. New York naar Vera Crux VEENDAM 26 April v. New York n. W.-IndlA VOLENDAM. Rott.-New York: 34 April van Boulogne. VOLENDAM. Rott. n. New York. 26 April ma 26 April v. Aarhus te Hol- PROTEUS 38 April v. Gothenburg te amebw. dam. SIMON BOIJVAR (thuisr.) 3? April ts «a g. Plymouth naar Ham; 29 April te Amsterdam verwacht. TELLUS 3 April v. Malaga te Huelva. TITUS (thuisr.) pass. 26 April Axoren. TRAJANUS 26 April v. Hamburg n. Bremen. TRITON 25 April v. La Guavra n. P. Cabello. ULYSSES. Malta-An’.w.. p. 26 April Gibraltar VAN RENSSELAER U April v. Hamburg ia Amsterdam. VENUS 26 April v. B*>urgas te Parma. VESTA 28 April v W-Indi« te Harre verw ZEUS 37 April V. Vlgo te Cadlx. WOW. VAKBTVAAMT-MIJ. KAMPAR. Rott. n. Batavia. 27 April v. Aden. MOESI. Rott. n. Batavia, pass. 2 April Port Soedan. TIDORE. Rott. n. Batavia. pass. 27 April Queaaant. TOBOALI. Rott. n. Batavia. 36 April 's midd. 13 u. op 0 gr. 6' N.B. en 80 gr. 4S- O.L. TOGIAN. Rott. n. Batavia. 37 April v. Sues TOMORI, Rott n. Batavia. 36 April 780 mdl W. v. Padang. VAN SWOLL. Rott n. Batavia, pass. 26 April Aden. De inspecteur der directe belastingen te Breda heeft onder de letter X een bedrag van f 53.627.95 aan gewetensgeld ontvangen Te Groningen «erd Zondag de veertiende Katholiekendag gehouden voor Groningen en Drenthe. Deze dag Is uitstekend geslaagd. Het was een schitterende manifestatie van de Katholieken in genoemde Noordelijke provinciën In den vroegen morgen werden In de ver schillende kerken H. H. Missen opgedragen tot Intentie van het welslagen van den Ka tholiekendag. Rede Pater Borromeus de Greeve Tot zUn onderwerp komende, namelijk de Katholieke kerk en h«t Gezag. wUst spr. er op. dat dit onderwerp blUkbaar is gekozen door menschen. die hun tUd kennen en be- grUpen. Gezag en Kerk, dat zijn wel twee onderwerpen, nauw aan elkaar verbonden. God is de bron van het gezag. De Gods- idee zit zoozeer In het wezen van het gezag dat In de geschiedenis menschen zich als God uitriepen. Nu de verleeklng van het gezag een feit is geworden, moeten wU Katholie ken het goddehjke van het gezag hooghou den. Er is geen gezag zonder God! Pater de Greeve gaat vervolgens na de ver houding der drie maatschappUen. huisgezin.' Staat en Kerk, wat haar verschillende doel is en wat haar rechten zijn. HU geeft een beeld van onzen tegenwoordi- gen tijd en schildert «nartoe socialisme en liberalisme ons gebracht hebben Hoe staat de Kerk tegenover het gezag? ZU handhaaft het gezag. Zij is de school van het gezag. Als Rome gesproken heeft, dan is de zaak uit! De Kerk predikt gezagserkennlng in huis gezin en staat. Het is niet vernederend te ge hoorzamen. God dienen Is heerschep Het kan niet vernederend zUn met te doen wat Jezus doet Gehoorzamen zi; ons Katholieken in het bloed. Onze kinderen zUn geen kinderen meer, er Is geen eerbied en geen gehoorzaamheid meer De jongelui beschouwen zich, als zij geld verdienen, als kostheer of kostdame. Ontzag, eerbied en gehoorzaamheid hadden U. ouderen, vroeger meer dan de tegen woordige jeugd Roomsch-Katholleke ouders, roept spreker uit, eischt gezagserkennlng. maar verdient ook gezagserkennlng Ook de gehoorzaamheid aan het KerkelUk Gezag is verslapt. De vrouwen gehoorzamen wel aan het modejournaal, maar niet aan de Pausen en Bisschoppen. Is het niet bedroevend, dat dé Katholieken grUpen naar rUp en groen, niettegenstaande den Index en de voorschrif ten der Kerk? Hoe worden de sociale wen- schen van Pausen en Bisschoppen en opge nomen? WU Katholieken zijn geen kuddedieren, geen Pastoor behoeft Pausje te spelen. Eer- l'Jke en opbouv. ende kritiek tegenover onze gezagsdragers is geoorloofd. Maar spreker eischt meer eerbied voor het gezag, meer eerbied voor den ouderdom, meer eerbied voor d' ondervinding. Er is redding alleen bij Jezus Christus, on zen Kontng. die gezegd heeft: ,Jk ben de Heer!" Troostvol blUven xjjn woorden. Zoo lang de Kerk blljit bestaan, zal er gezag zUn En aan het einde der tijden zullen we schouwen in de oogen van Hem. van onsen Kontng. die zal zeggen: „Ik ben de Heer.’ Op deze warme meesleepende rede volgde een langdurig en geestdriftig applaus illilUiidtiiJkschë •iet statistisch bureau der wüzigtngen in de kosten van 1„_ onderhoud en de onderdeden daarvan den grondslag van de uitgaven van Sm beiders- en 27 ambtenaarsgezinnen voor Maart 1930 tot uitkomst, dat ste. het vorige onderzoek de totale kosten vi het levensonderhoud en die voor eetwar en dranken afzonderlUk voor belde groep van gezinnen zijn gedaald arbeidersgeri nen: onderscheidenlijk 2.- en ambtenaarsgezinnenonderschj en 5J pet.). Deze verminderingen zUn veroorzaakt door prUsverlag ien behoorende tot de dranken. Twee oorzaken samengewerkt: de buitei de prfjzen van landbopi peulvruchten, voorkomende het seizoen Gedaald voor bei gunningen voor Verder besprak hU stand, wat betreft de loon- en arbeidsver houdingen, tengevolge van het ontbreken eener arbeidsregeling In dit bedrUf De ver gadering sprak zich uit. dat het bestuur pogingen nl het werk dient te stellen, om tot afsluiting eener collectieve arbeidsrege ling te geraken. rduusmcd acnrnr ACTIEF ma. 26 April v. Hortens te Holtenau. BATAVIER IV 27 April v.m. 8 u. 60 v. Rott. te Gravesend. BATAVIER VII 28 April van Rotterdam te MtddTe.sbro. BERKEL. 27 April Hanstholm <ep.. Huil. n. Gefle. CORRIE m« Mulder 26 April Uddevalla EMMAPUCIN 2« April v. RotL te Navrik. GEERTRUIDA mZ 25 April v. Sonderburg U Holtenau. GOC'WE 27 April’v. Mantuluoto te Hernoaand. JANETTE m«. de Boer. 25 April v. Hamb. n. Odense. JOBSHAVEN 27 April v. Koningsbergen ts Thormö. KKILEHAVEN 26 April v. Rott. te Moer- nianak. PARKHAVEN 27 April v. Bremen te Ham burg RIKA ANNECHIENA me. 25 April Odensa te Holtenau. ROELFINA tenau. ROZENBURG 27 April v Rott. te Huil. SCHIE 28 April v. Bordeaux n. Rott. SOESTERBERG 26 April v. Dakar n. WasS- Afrika. HPAR 27 April v. Boston n. Hampton Roads. STAD HAARLEM 27 April Gravosa te Al mei ra. STAD ZWOLLE 26 April Povena n. Rott. TARA pass. 26 April Fernando Noronha, Car diff naar B.-Auree. TET.A 27 April v. Melilla n. Rott. TEANO 27 April Lizard gep., Glasgow naar Amsterdam. THEMIBTO 28 April Rio Janeiro te Bara hona. TRENT Fleneb. TRITO 27 April Lizard gep.. Rotterdam naar Dublin. WtLUBMSPLETN 36 April St. Roque gep.. B.- Aijre?» naar Wabana. WINSUM 26 April Cette n. Bona. IJ SHE 1. 27 April Riga te Stocks. Aan den disch van de Koningin en den Prins zaten gisteravond ten paleize Noord- einde aan mevr, van Loon. geb. Egidius. dame du palals van de Koningin, de heer A. W. F. Idenburg minister van Staat, mr dr. W. I. Doude van TroostwUk. gezant te Bern, en jhr. W. H. van Loon. KOM. MED STOOM». MAATSCHAPPIJ ACHILLES 26 April v. Lissabon AGAMEMNON 26 April v. Rott. AJAX 28 April v. Valencia te Amsterdam. AURORA 29 April 's avonds van Algiers ta Amsierdam verwacht, pass. 27 April Ouessent. BAARN 27 April v Hamburg te Antwerpen. COMMEWYNI 26 April v. Paramaribo naar Madeira. DO ROS. 27 April v. Tunis n. Mal la EOS 29 April v. Vlgo te Amst. verw.. pass. La Pallice n. Amsterdam, pass. 37 April KOM. HOLL. LLOTP DELFLAND (ultr.) 3 April v. Pernambuco GELRIA 38 April v. Buenos-Ayres te Amster dam. KENNEMERLAND (thular.) pass. 37 Anril Teneriffe. MONTFERLAND 38 April t. Hamburg te Amsterdam. RIJNLAND (ultr.) 35 April te Bantoe; 37 April v. Santos. ZAANLAND (ultr.) 2 April v. Montevideo. heer Van Gissel, deelde mede, dat indien deze huisjes voldoen, ook te Bergen aan Zee en op Texel andere zullen volgen. De huisjes liggen vlak aan de duinen en geven langs een trap toegang tot het mooie Walchersche strand. ZU zUn in de eerste plaats voor de Zeeuwsche leden, zoo moge- lUk voor die uit andere provnicie*. Hamburg te Amster- v. Kopenhagen n. Aalborg. Stettin te Amsterdam. NICKERIE (ultr.) 25 April v. Madeira naar Paramaribo. OBERON 26 April v. Livorno te Napels. ODYSSEUS 26 April v. Amsterdam te Aarhus. ORESTES 26 April v. Tunis te Alexandria. ORTON 26 April v. W.-Indig te Amsterdam. ORPHEUS Siettin-Amat.. p. 28 April Bruns- buttel. PLUTO 28 April Amsterdam te Hamburg. POSEIDON 27 April Rotterdam n. Algiera PRINS F'RED HENDRIK 25 April v. New Vork n. R. au Prince. PROTEUS 36 April Uddevalla n. Amster dam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 6