Burgerlijke Stand Alkmaar ZELF v.h. JAN DE VRIES MAAR SCHILDEREN Winkeliers-Middenstanders OFFICIEELE ALKMAAR hu De courses te Duindigt BERICHTEN UIT ONZE VORIGE OPLAGE ONZE OOST Botsing tusschen auto en autobus DAMMEN Brandstichtingen te Kerkrade ONDERWIJS St. Canisius-College te Nijmegen MOTORSPORT Grasbaanraces op Houtrust Bijzondere Landstorm GYMNASTIEK LUCHTVAART BINNENLANDSCH De rondvlucht boven Europa BILJARTEN NIEUWS te SPORT EN SPEL PROVINCIAAL NIEUWS PAARDENSPORT LEGER EN VLOOT Zaadmarkt ALKMAAR Telefoon 324 Ernstige vliegongelukken in de Vereenigde Staten Spiegelgladden opschilderverf, Grondverf, Plemuur, Stopverf. - Huishoudverf in alle kleuren, mooi glad 67112 ct. per kilo-bus - 35 et. per ponds-bus Landelijke Ruitersport Groote veelxO<U<heidsproef te Heiloo Zes g-eslaa eden 1 •1 HEILOO Van een diefstal te Katwijk Politieke bijeenkomst Amersfoort 1930 voor het Zeldzaam jubileum Door een locomotief overreden 4->srig kind gedood N. V. Drogerij en Ch^micaliënhandel „VRIESIA” HEEMSKERK Kampioenschappen van Nederland MEDEDEEI ING EU „Het Devotieboekje het Mirakel van 1 H. Bloed” Luxe-Reisgids De Alkmaarsche Kegelbond Van Putten 8C Oortmeijer Alg. Vergadering Nederlandsche. Biljartbond BON Voor de abonné's van het N.-H. Dagblad, op vertoon van dezen BON, tegen den sterk gere- duceerden prijs van slechts 0.50, af gehaald aan onzen Boekhandel Grasverpachting A thletick-Kampioenschappen K. N. G. V. i VAN Prys 0.85 EEN „VERKLARING" nA aanvang dienstregeling. De Uitgeven: Schouwburg Harmonie’’ STRIJKORKEST „TKINITAS” •Dlr. Joh. Engelen prijzen van 12 In één maand l 12 dooden en 21 gewonden Noord hol van ..De Jeugd en de Politiek" officieele berichten te 8 Ridderdag t» Amsterdam J Men heeft O- I uur was: den men versierd over de Inleidingen, waaraan door vier en twintig sprekers werd deelgenomen. I van 514 Het grasgewas langs de Zan- B Op 1 Mei moet Gy wederom uw belasting opgeven. Betaalt GU niet te reel? Begint nu een boekhouding Een handleiding met modellen, samengesteld door 8. J A. Keesom. kost U slechts 0.90; franco per post 1. PUTTEN A OORTMEIJER ALKMAAR De uitslag van de Zondag op Duindigt ge houden courses lulden als volgt: BrunhildeprUs (Prijzendravenj 4e klasse over 1700 Meter): 1. Trotteur, eigenaar H. van Zalinge. 2200 Meten 1. 2. Concert Op Woensdag as., Julianadag zullen de fanfarecorpsen ..St. Caecilia en „Eensgezindhexi”, des avonds van 7 tot 8 uur op het bordes van het Raadhuis een concert geven. Een berucht inbreker aangehouden KATWIJK AAN ZEE. 28 Airril Op Goe den Vrijdagavond Is Ingebroken tn de Ned. Herv. Kerk te Katwijk a d. Rijn. Als ver dacht van deze inbraak is thans te Gouda aangehouden A. J. S-. 41 jaar. een zeer be rucht inbreker. Hij is naar het politiebureau alhier overgebracht. waar hij voorlooplg in bewaring rit. De politie heeft een goede vangst gedaan, want gebleken Is. dat hij debet is aan de latere kerklnbraak te Umulden. Hij is ter beschikking van de justitie gesteld. De heer de Kort die de prijzen op de hem eigen prettige wyze uitreikte, sloot hierna het officieele gedeelte van den avond, waarna mep nog geruimen tijd gezellig bijeen bleef. de Alkmaarsche Markt bezoekt. Reeds als jongen van 12 jaar kwam met rijn vader teeds hier te markt. Voorwaar een zeldzaam juolleum. de schuur van den landbouwer Lortije. De schuur wat weldra één vuurzee en is tot den grona toe afgebrand. Een 6-tal koelen en eenige varkens kwa men in de vlammen om. De aangrenzende boerderijen konden be houden blijven Het staat vast, dat ook deze beide branden moedwillig zijn aangestoken. De laatste maand is In de omgeving min stens een dozijn branden aangestoken, ook alle In schuren achter boerenwoningen, zon der dat de dader kon worden achterhaald. Den 2en Mei herdenkt schipper K. Kos sen den dag. waarop hl) gedurende 50 ja ren Bijna alle vliegtuigen in Engeland terug gekeerd Van de 21 vliegtuigen, die op Goeden Vrij dag van het 1 aatonvliegveld vertrokken voor een rondvlucht door Europa, zijn gisteren de meeste in Engeland teruggekeerd. Deze vliegtuigen kwamen rechtstreeks van Amsterdam en nadden een mooie vlucht vla Ostende Eenige vliegtuigen waren reeds Woensdag teruggekeerd. Twee vliegtuigen blijven nog eenige dagen op het het vasteland. De Directeur voomoemd. D. SCHENK. A. J. Baart 45 2 maal; C. de Beurs 45. 44 4 maal; J. Metz 45. Gistermorgen om half elf is door een losse locomotief bjj wachtpost 57 een 4-jarig kind van den spoorwegarbeider F. Kerkhof te Wychen overreden en gedood. Begunstigd door prachtig weer, hadden op Houtrust ten aanschouwe van 6000 bezoe kers de grasbaanraces plaats. De uitslagen waren o.m.; Juniores <5 baan ronden op motoren tot 5000 c.M.3): 1. Vermeulen. 2 v. d. Hoeven (Rudge Whitworth), 3. Hamilton (DJC.W.),' 4. ..Kopklepper” IF. N.l. Mevr en heer G. Geus 46-44 Mej. N. Rolheer M. Doggenaar 46-43 Mevr, en heer H. Buys 46 Vrije baan. Was het Klasse B 1 O. Thesing met 557 punten; 2 J. Groot huizen 554 punten; 3 P. Zentveld 551 punten; 4 P. H. J. van Rasse! 549 punten; 5 P. Ris 547 punten; 6 J. C. Louwe 547 punten 7 R. de Vries 544 punten: 8 I.. R de Kort 540 pun ten: 9 Jac. Bruin 538 punten; 10 G. H. N. Weel 534 punten; 11 P Schuit 530 punten; 13 A. de Leeuw 529 punten; 13 P. Pover 514 punten. Klasse C. 1 W. Moreels mjt 525 punten: 2 C. Diepen 516 punteto: 3 D R Appelman punten; 4 H. W. Bronswijk 501 punten; 5 J. Winder 500 punten: 6 C. Denneman 543 7 J. Huisman 445 punten; 8 S. Vreeke 411. Onder de auspiciën van de Stichting .Fonds Rjdderdagen” was gisteren to Ar..- sterdam onder leiding van het gedelegeerd lid dier Stichting, den heer C. van Lennep in „Artls” een Ridderdag georganlte. d ter gelegenheid van het diamanten nadciscnap van den voortnallgen machinist 26e klasse der Marine 6. L. Vermeer en den vtartna- llgen Sergeant der Mariniers J. van Dijk, die terzake van moedig gedrag en roortva- rend optreden bij de affaire van Kwajsie Krom on de kust van Oulnoo. waai bij bei den zwaar gewond werden. werd< n »-o- noemd tot Ridder M. W O. 4de klas.e. de ochtenduren was het in In een der debatvergaderingen heeft een der aanwezige studenten in een weinig ver zorgde en verwarde z.g. „verklaring” te ken nen gegeven, dat de katholieke jongeren onder de studenten zich de oprichting voor stellen van een verbond, bestaand o in af- deelingen. welk verbond zich niet stelt onder leiding der R. K. Staatspartij, doch evenmin ook maar in de verte zal gelijken op een politieke partij; voorzoover deze Jongeren staan op den grondslag der parlementaire praktijk en de wenschelijkheld van politieke partijen aanvaarden, worden zij veronder steld Individueel te zullen toetraden tot de R. K. Staatsparty; in leder geval verklaart men zich bij voorbaat te zullen onderwerpen aan Iedere beslissing der Kérkelijke Over heid. Wij volstaan met deze korte vermelding, omdat wy hiermede aan de „verklaring” ge noeg eer bewezen achten en omdat wij niet nog méér het vertrouwelijk Karakter der Politieke Retraite willen schenden Was het ons niet bekend dat andere bla den In dit opzicht zich niet zullen houden aan de afspraak ten aanzien der vertrouwe lijkheid. wij zouden Iedere vermelding achterwege gelaten hebben. Vrij spinazie halen Te Heemskerk ligt een spinazieveld waarvan de eigenaar de moeite van oogsten toch niet beloond zag een bord geplant had met het opschrift: ..Vrij spinazie halen.” Tot dusver had zich geen enkele liefheb ber aangemeld Reunie der oud-studenten Zaterdag op den dertlgsten gedenkdag Van het bestaan van het 6t Canlsiuscollege der E.E. P.P. Jezuïeten te Nijmegen kwamen uit alle deelen des lands de oud-Canlslanen we der naar Nijmegen. Op den 25en gedenkdag was besloten, tel kens om de vijf jaar In het college bijeen te komen. Het comité van organisatie, waarvan mr. C. Prinsen de voorzitter en de heer A. Van Gent, beiden te Nijmegen, de secretaris is, had niet tevergeefs zyn oproep doen klinken in de verschillende bladen. Velen waren naar hun oud-college geko men. waaronder doktoren advocaten, profes soren, notarissen, wethouders. leeraren, kooplieden enz en woonden Zaterdagochtend de H. Mis in de Canisluskapel by. De H. MIs werd opgedragen door den vroe- geren rector pater v Esser 8 J„ geassis teerd door pater Swagemakers 8. J„ als dia ken en pater Vroom 8. J.. als subdiaken. Zaterdagmiddag werd in de groote aula een sociale lezing gehouden door pater mr. dr. J. Beuns 8. J„ waarop een Interes sant debat volgde. De reünisten vereenigden zich vervolgens aan een gemeenschappeiy- ken maaltijd. Tegen den avond bracht de harmonie van het Nymeegsche Vrijwilligerskorps onder lei ding van den heer H v d Berg een serenade aan de Paters Jezuïeten en de reünisten. De dader onbekend Zaterdagavond tusschen 9 en 10 uur is onder de gemeente Kerkrade een brand uit gebroken in df schuur van den vrachtrijder Bertholet. De schuur is tot den grond toe af gebrand. Even later brak op 200 M. afstand, in de nabijheid van de Duitsche grens, aan de andere rijde van de straat, een brand uit in Eén doode en zes gewonden Een autobus, welke naar uit Medan gemeld wordt, met 'n vaart reed van 70 K M.. kwam In aanraking met een personenauto, die van een zyweg, welke leidt naar de onderneming „Liberia” van de N. V. Rubbercultuur-maat- schappy Amsterdam, den hoofdweg opreed. De personenauto werd bestuurd door den heer Kreevels. administrateur van de Me- dansche Volksbank, die uit den auto werd geslingerd, als gevolg waarvan hy schaaf wonden bekwam aan het hoofd en bloed uitstortingen opliep. De autobus kwam in de greppel terecht en sloeg over den kop. De chauffeur van het laatste voertuig werd zeer yrnsttg gewond, terwijl één der passagiers gedood en een andere passagier zeer ernstig gewond werd. Bovendien hebben nog 3 passagiers van de autobus lichte verwondingen opgeloopen. Klasse A. 1 J. Schoonhoven met 586 punten; 2 C. M. Bestemen met 577 punten; 3 Th. van Gjjzen 576 punten: 4 C van Dam 572 punten; 5 O. B. C. Vasbinder 569 punten; 6 A. van Dyk 557 punten; 7 R. C. van Mastrigt 546 punten; 8 T. Wolzak 546 punten; 9 D Dirmaat 544 punten. De uitslagen van de Zaterdag te Amster dam gespeelde partuen voor het kampioen schap van Nederland lulden als volgt: Vos wint van Jacobs; Ris remise met Sluiter; Damme wint van Meulenkamp. De wedstryden werden gisteren in het Olid Fellow Huis voortgezet. Paardenmarkt De Directeur van het Marktwezen te Alk-» maar brengt ter algemeene kennis, dat ter gelegenheid van de Paardenmarkt op,Woens- 30 April as., de aan te voeren dieren naar de markt mogen worden ge ring de officieeele berichten zal ontvangen. Na langdurige' discussies werd ten slotte de heer W. Smit afgevaardigd naar de ver gadering van de L F. A. B-, in Barcelona te houden. De aftredende bestuurders werden met al- gemeene stemmen herkozen. e werd eveneens een vierde klasse Besloten werd eveneens een vierde klasse kampioenschap groot biljart in te stellen. Nadat de heer Keizer het voordeel van stedenwedstrijden had uiteengezet, werd de vergadering gesloten. Vrijwillige afd. Alkmaar Op Donderdag 24 April J.I. vond de prijs- uitreiking plaats van den onderllngen wed strijd van de afdeellng Alkmaar van den BVD. De heer L. R. de Kort, voorzitter der re- geerlngs-cotnmlssle. opende om 8 uur de ver gadering. Hy heette allen harteiyk welkom In het bijzonder den heer P. L. Oolders. ad ministrateur van het Verbond Alkmaar van den B VD en den heer G B.C. Vasbinder. se cretaris der Plaatselijke Commissie. De com mandant van het Verbond Majoor Brederode was tot zyn spyt verhinderd te komen. Na eenige besprekingen o.a. over den wed strijd tegen de Burgerwacht, welke zal plaats hebben op 30 April en 1 Mei a.s., werd over gegaan tot de uitreiking der pryzen. De voorzitter memoreerde nog even, dat door 43 leden aan den wedstrijd werd deelgenomen en dat mooie resultaten werden verkregen. Hy bracht"'voorts dank aan alle milde gevers der fraaie collectie prijzen. De medaille van den heer Burgemeester van Alkmaar werd als negenprys uitgereikt aan den lieer C H N. Weel met 51 negens. De wedstrijd liep over 6 series van 10 schee ten, terwijl de schutters waren verdeeld in drie klassen. De Prijzen werden als volgt behaald: De Zaterdag en Zondag LL in het Instituut „St. Louis” te Amersfoort gehouden Politieke Bueenkomst der R.-K. Staatsparty, waar het vraagstuk „de jeugd en de politiek” werd besproken, was zeer druk bezocht. Jhr. Ruys de Beerenbrouck, die op ver zoek van het Partijbestuur de vergaderingen leidde, opende de bijeenkomst met een kort woord van welkom; spr. verklaarde nader den aara en het doel van deze bijeenkomst stelde het belang van het onderwerp In het licht en riep aller goeden wil In om de be sprekingen vruchtbaar te doen verloopgp. De eerste inleider was de heer Gerard Knuvelder, hoofdredacteur van ..Roeping”, die de gedachten van de litteraire jongeren vertolkte; m het licht werd gesteld de geest van plutokratie. de geest van het marcmo- msme. die de moderne ketterij is; daar wordt niet voldoende tegen opgekomen van katholieke zijde; deze gedachte werd uitvoe rig uttgewerkt. Ook het parlementaire stelsel werd aan crltlek onderworpen en als ideaal werd ge noemd een gematigde monarchie. Zoolang deze niet verwezenlijkt is, wordt gepleit voor een zelfstandige Centrum-politlek der R. K. Staatsparty. De tweede Inleider, de heer H. van der Sterren, praeses der Unie van de R.K. Stu- dentenvereeniglngen, besprak de verschil lende vraagstukken, welke onder de Acade mische jongeren leven. Des avonds was Jhr. Ruys de Beeren brouck de Inleider; na een uitvoerige ana- lyse,; »an het Jongerenvraagstuk. gaf de spreker eenige richtlenen aan. om te komen tot een verband der jongeren in organisa torische samenwerking met de R. K. Staats party. Des Zondags werd de H. Mis opgedragen door Prof. Dr. F. .A. Weve. O. P.. die ook de predikatie hield. Cm 10 uur begon de gedachtenwisscllng De KamploenwedatrUd. Het was voor den heer C. Baars een mooi succes hierin 81 hout In de 10 ballen tc wer pen, doch de leden van „Onze Club” wisten bepaald niet, dat hij zoo'n kracht was, an ders was hy zeker wel als afgevaardigde ge kend gemaakt Van de rijf dames en zeven heeren slaagden er lesp. één en vijf, zoodat zes leden van Heiloo het eereteeken mochten ontvangen. Wel een bewijs cat het examen ernstig wordt opgevat is hierin ox te vinden, dat geen enkele ruiter of amazone onvoldoende beoordeeld werd, doch dat slechts 50 pCt. het vsrelschte gemiddelde van 7 kon berei ken Mej. Bakker, de eenige geslaagde ama zone. behaalde tevens het hoogste gemiddel de. werkelijk een mooie prestatie. Alle hulde ook aan de Instructeurs de heeren De Ja ger. Vuyk en Klelnjan. Laten we hopen dat nog honderden lan- deiyke ruiters zien aan dit nuttige examen onderwerpen, 't Is een prikkel om te werken en 't doet gevoelen hoe weinig men er eigen- iyk nog maar van af weet. Uitslag. Geslaagd Mej Tr Bakker <7.7); C Muls Km (7.7); J. Klerk «7.4.)J. Bakker (7.11D. v. d. Oort <7.0>; en W Zwart (7.0), allen wonende te Heiloo. VHegtalg tusschen toeschouwers gestort Bij vllegdemonstraties op het vliegveld Fayetteville by Nashville in Tennysee heeft Zondag een ernstig ongeluk plaats gehad. Een kunstvlieger stortte met zyn vliegtuig, waarin zich ook 2 passagiers bevonden, mid den tusschen de toeschouwers. Hierbij weiden 7 personen gedood en 20 min of meer ernstig gewond. De inzittenden van het vliegtuig bleven on gedeerd Toen het vliegtuig dat betrekkeiyk laag boven het vliegveld demonstraties uitvoerde, in de menigte viel maakte zich een paniek van de toeschouwers meester. Eenige slachtoffers werden vreeselijk ver minkt. Onmiddeliyk werden maatregelen geno men. om de dooden en gewonden te bergen. De verdere demonstraties werden onmiddal- lyk gestaakt. Op eenige K M. afstand van Alford in den staat Texas stortte de lange-afstandvlleger Kelly met 2 passagiers naar beneden. De 3 inzittenden waren op slag dood. Een derde ongeluk gebeurde te Portsmouth in Yowhampshire. Daar was een vliegtuig met 2 kinderen, een jongen van 14 jaar en een meisje van denzelfden leeftijd, ongesla gen. Op geringe hoogte weigerde plotseling de motor, zoodat het toestel viel en in brand vloog. De beide kinderen kwamen in de vlam men om. terwijl de bestuurder ernstig ge wond werd. AUen. die op 4 Mei den Stillen Omgang meemaken, worden verzocht zich te voorzien van: Goudsnee 1.25. vroeger een exceotle, dnt de 5 negens vielen, nu Is het zoo gesteld „geen 45 werpen haast niet voor een prys in aan merking komen". Zoowel by de senioren als Junioren is de stand hoog te noemen. W(| laten het resul taat, tot heden bereikt, volgen: Afd. Seniores O J. Genefaas 45 3 maal; De zwaarste proef door de Nederlandsche federatie van njvereenigingen Ingesteld Is ongetwyfeld de „Groote veelrijdigheidsproef 1928.” Het is een zeer zwaar examen, waar- bij de examinandi worden ondervraagd over niet minder dan tien vakken. Voor ieder vak warden cyfers van één tot tien gegeven, terwijl men om te slagen een gemiddeld cij fer moet behalen. Zy. die aan deze eischen voldoen, zyn gerechtigd tot het dragen van het federatle-eereteeken. Om de proef wer- kelljk waarde te doen hebben zijn de eischen zoo hoog gesteld, want een gemiddelde van 7 by strenge beoordeeling is niet zoo ge- makkelyk te behalen Zli. die het eereteeken dragen kunnen er trotsch op zyn; zy hebben het verdiend. Des morgeiv. om 10 uur nam het examen een aanvang. In de Jury hadden zitting de heeren H. Keppel Hesselink. Ie secretaris der federatie: C. Blanken, commandant der be reden politie te Amsterdam en W. Slob, 2e secretaris der federatie. 12 leden der rijver- eeniglng Heiloo hadden zich voor het exa men opgegeven, dat afgenomen werd in de mooie nieuwe Kennemermenége te Heiloo. Van ’s morgens tien uur tot 's avonds half zeven was dc commissie in touw en kon toen door den heer Slob de uitslag worden be- Dames Vrye baan De dames blyven by de heeren niet ten achter In den strijd en behaalden deze re sultaten: Mevr. A. Hekket 43 2 maal: Mej. C. C. Lauwers 43. 42; Mevr H Buys 43. 41; de J Cuperus 43. 41 2 maal: J i 41; M Doggenaar 42 3 man’; 2 maal. Kollmann 46. 44 2 maal; J. Metz 45. 43; J. Bakker 44. 42: W. Scheepmaker 44. 37; D. Oly 43 2 maal Afd. Juniores M Olie 45. 44; J H. de Haas 45. 43; C. B. Balder 45; Jan Met 44, 43 2 maal; Herm. Jac. van Spanje 44, 37; kozen. De stand tot gisteravond 12 Kampioen 1930 van den A. K. B. heer O. Baars BI. 2e den heer A. J. Baart 73. 3e den heer K. Dik 66. KampioensprUs dames. Dat mevrouw H. Buys meerdere op concoursen weet te bemachtigen, is' over bekend; maar het succes van gisteren is overweldigend en wy zien haar stand 79 hout nog niet verbeterd. Parenwedstrtyd. Voor deze afdeellng Is de belangstelling zeer groot en hoog hout valt reeds te boe ken. daar de stand tot heden Is: Mevr. A. Hekketheer A. J. Baart 49 Mevr. Kokkes— heer W. Scheepmaker 48-47 Mevr. S. Surig—heer S. Koster 48 Mevr. Berkhout—heer L. Bteynmeyer 46-45 Men verzoekt ons een aanbevelend woordje voor den z.g. Luxe-reisglds. waaraan wy, om het goede doel, gaarne voldoen. Dere Luxe-Reisglds is verkregen door foto grafie van den offlcleelen vereenvoudigden reisgids, de prijs is 0.50. terwijl medege deeld kan worden, dat de baten ten goede komen aan de bestrilding der Turberculose onder het Spoorwegpersoneel. Het boekje is gebonden in keurlgnn. ste- vtgen omslag, goed verzorgd en door forma «t zeer handig, terwijl het zeer goed leesbaar is. Het verschynt stipt op tyd, d.w.z. 4 dagen de Haan 44. 42: Jac. van Spanje 44, 37; J. Eickholt 43 2 maalO. H. Harmsen 43. 42 A. Kok 43, M. Witte 42 Het contour-' is ‘n vollen gang De banen staan niet stil. Een gezellige geest heerscht weder in de Unie. De bereikte resultaten zijn mooi, uitgezour derd in den korpswedstryd. waar nóg wei nig gebruik van gemaakt is. Korps heeren: Koekoek II. de vorige recordhoudster met 342 hout, staat nu bovenaan met 287 hout, gevolgd door Onze Club III 266 Alcmarta Vlctrix II 255. De Poedelaars 261 Korps dames: Op houden wint I 252. Ke Ki Ka H 247. ze niet aan een Touwtje 211. Op houden wint II 206. Hebt U zieh al voorden van een Devotieboekje van het H. Bloed Nog vergeten! Isxt het no dan direct nog even halen. Prijs »A5 - Goudsnee 1.25 FAYOLOP. Mevr. MetSmorenberg 42. Mevr A Munk 41. 40; Mej v. d. Laan 40. 39: Mevr. Th. de Visser 40. 38: Mej. J de Lugt 40. 37; Mevr A. Lensen 40. 35: Mew. L. Otxiam 40. 34. Onder presidium van den heer J. Sanders hield de Nederlandsche Biljartbond Zondag middag in ..Krasnapolsky” tc Amsterdam Zijn jaarlijksche algemeene vergade.nng. De voemtter wees op de opleving, die in biljartsport valt waar te n-rnen Over de ver houdingen in den Internationalen Bond was hy evenwel minder goed te spreken. Van de op de vergaderingen der U. I. F. A. B. ge nomen besluiten, aldus spr., komt in de practyk niet veel terecht. De benoeming van den heer A. Pyper. die. volgens de ingekomen stukken niet in aanmerking wensente te komen voor het eere-lidmaatschap van den N. B. B.. werd ingetrokken. De jaarverslagen van secretaris, penning meester en dat van de kascomm:ssie werden goedgekeurd. De Biljartvereeniglngen te Nijmegen en die van Llsse «Excelsior) werden wegens wanbetaling geroyeerd. BIJ de keuze van een officieel orgaan werd voorgesteld door eenige afgevaardigden, wanneer .De Carambole” hiervoor niet zou kunnen worden aangewezen, dit blad dan in leder geval toch willen verstrekken. Met groote meerderheid sprak de verga dering zich evenwel uit voor een continuatie met .De Biljartwereld”, «reik orgaan, in vertxuid met een overeenkomst, by uitslul- PAYGLOP 18. Patten Oortmeijer Gistermiddag half 2 werden door het ge meentebestuur de navolgende perceelcn gras verpacht: Perc. I. De zuidAide van den Schcrmer- weg van de Stadsgracht af tot de brug by den Omval. 1—, Zondérhuia. Perc II. Ket grasgewas langs den Singel van de Texelsche brug tot de Spoorstraat, f 0.25, Henning. Perc. III. Idem van de Burgerbrug af tot den straatweg, f 0.50. J. Stoop. Perc. IV. Idem van de Emmabrug tot de KabeHtraat. 0.50, dezelfde V. Idem in den Donkeren Hout, dag alleen o bracht over de Frleschebrug en de Korife Nfeuwesloot varr de Handelskade af. De paarden over de Boombrug by het Zeglls naar de markt gebracht, moeten den weg volgen langs de Voormeer en de Bier kade, over de Schennervlotbrug en langs den Kanaaidyk naar de Frleschebrug. Alle dieren, die niet over de Frleschebrug de stad binnenkomen, moeten zoodanig wor den vervoerd, dak zy door de Korte Nléüwe- sloot van de "Handelskade af ter markt ko men; alle overige toegangen tot de markt worden afgeret. By de Korte Nieuwesloot en de Frlesche brug zullen de aan te voeren dieren deskun dig worden onderzocht, en zal het verschul digde marktgeld moeten worden voldaan. Vóór des morgens zeven uur mogen geen dieren geplaatst worden op de markt die des namiddags vier uur eindigt, terwtfl na 's morgens 10 uur geen paarden meer ter markt worden toegelaten. Voor het plaatsen der paarden worden aangewezen de Dijk, de Marktstraat, het Waagpletn en de Ged Nieuwesloot. Voor het plaatsen «Ier veulens een gedëelte van het Waagpleln, Geboren: Catharina Geertruida c. v. Johannes van der Kamer en Johanna Boekel. Cornelia Petronel'a Helena Ma ria. d. v. Klaas Wit en Helena de Ble Catharina Maria. d. v. Everardus van Latum en Cornelia Machtelse. Simon, s. v. Jacob Postma en Cornelia Pakker. Cornells dc Jong en Trijntje de Marinus van Loo en Trotteur, eigegiaar H. van Zalinge. Sir Kerrigan. Sig. C. J. v. d. Elshout. Bluetteprys (Prijzendraverlj le klasse over Quitewelle St. L., eig. J. Kruithoff Sr Precent H.. eig. Stal C. Barcarolleprijs (Ren over 1300 Meter) 1. Blyth Warrior, eig. Stal Hippos. 2. Pommard, eig. jhr. M. de Blocq van Scheltinga BambinoprUs (2e en 3e klasse 2200 M.)l 1. Queen H., eig. A. Vringer. 2. Sint Nicolaas. eig. W. H Geersen. Heemjdersprys le klasse over 2200 M.) 1. Vegrana, eig. Stal O. 2. Begonia, eig. L. J. Elkhuizen. Bassanoprijs (Ren over 2200 Meter) 1. Theocrlte. eig. Stal Hippos. 2. Kouang St eig. Stal Hippos. Bellonaprys (3e en 4e klasse 2200 M.): 1. Queen Anthonia, eig. W H. Oeeaen. 2. Theoduffy, eig. A. van 5<aarseveen. De uitslagen van de Zondag om het kam pioenschap van Nederland gespeelde dam- Wedstryden zyn als volgt: Rustenburg wint van Ruis; Meulenkamp wint van Beers; Sluyter remise met Vos; Van Dartelen verliest van Keiler; Jacobs verliest van De Schaap. De stand is thans: Vos 13 punten; Keiler en Meulenkamp leder 10 p.; Damme 9 p.; Sluyter en Van Dartelen leder 7 p.; Schaap en Rustenburg 6 p.: Ris 5 p. en Jacobs 1 p. Gedurende den tuin van „Artls” een voortdurend ko en gaan van oud-stryders. wier berst was met rijen eeremetaai. herin neringen aan belangrijke wapenfelcc-i. En kelen dezer Ridders M W. O. beneden den rang van Officier waren gedecoreerd met het 3e kjas.se kruis, wat een zeldz?.t>e 'n derschpldtng is. evenals de kratoiunedalUe. waarmede sommigen gedecoreerd waren. Oude vriendschap werd 1-emleuwd en nieu we vriendschap werd gesloten. Te een uur vereenlgden rich alle ridders en erdere gasten aan een gemeenschappelijke': maal tijd. die door de muziek van het Marine- strijkorkest werd opgeluisterd. Vervolgens had In de Koningszaal de of- flcleele huldiglngsplechtlgheid plaats. Ou der de aanwezige genoodlgden mcrrlen wy o-a. op Generaal b.d. C. J. Snijden.-; Kolo nel Oudendyk. vertegenwoordiger van den Minister van Defensie: Lt. Generaal Incln- gcr. Commandant Veldleger; Koloriï' Rühï. vertegenwoordiger van den Commandant der Marine; Vice-Admlraal Van der Bosch. Kanselier der Nederlandsche Orden; Ma joor Kloeke. Commandant van he' Ctr>;s Militaire Poltie te Amsterdam; Kolonel Geertsema Becking, namens de Vr 'wibige Burgerwachten en vele andere auto::ieiten. benevens deputaties van Adelborsten cn Cadetten van de K. M. Academie te BreJa. Terwlll de muziek van de Marine h’t ..Wien Neerlandsch Bloed” ten i;vho>.re bracht, werden de belde diamanten udders binnengeleid, tegelijk met de ridders F. C H. Buys en G. Veerman, die op 16 Ma irt jj. op hun 40-jarig ridderschap «r 'chton terugzien en J. Deursen, die op 10 ér ril ).l. 25 jaar Ridder was. De heer M. C. Koning Voorzitter van de Stichting „Fonds Rldderdagen”, heette de aanwezige autoriteiten en ridders welkom' namens het bestuur. Oeneraal Snyders, oud Legercommandant, voerde hierna het woord als mederldder der jubilarissen. Vice-Admlraal Van Den Bosch huldigde de Jubilarissen als Kanselier der Nejerland- sche Orden, in welke kwaliteit hy tevens Kanselier Is van de M. W O. De heer Van Bemmelen en Kolonel Ou dendijk spraken respectleveiyk namens de Vereenlgingen „Onze Vloot” en „Ons Leger” en boden geschenken aan. Hierna werd nog het woord gevoerd door afgevaardigden van de Vereenlglng ..Het Va derland Getwiiw". de Adelborsten en den Bond van Ridders der M. W. O beneden den rang van Officier, die allen hunne geluk- wenschen van stoffelijke blijken van belang stelling vergezeld deden gaan. Tenslotte dankte de oudste Ridder, de heer 8. L. Vermeer bewogen voor alle hulde, hem en zyn mederidders gebracht. Het officieele gedeelte van de huldiging werd besloten met gemeenschappelyken zang van het „Wilhelmus”. De Ridders bleven, alvorens zich weer naar hunne haardsteden te begeven, nog geruimen tyd genoegiyk bijeen. Waarschijnlijk zullen de athletlek-kam- ploenschappen van het K. N. G. V. op 13 Juli In Sneek worden gehouden. Einde Juni vinden dan de voor-wedstrijden plaats. De onderdeden luiden, voor dames: 1Ü0 M. loopen. 4 x 100 M. estafette, relay, hoog- en vèrspringen m. a.. speerwerpen, discuswerpen, kogelstooten. 80 M. horden: voor heeren: loopen 100 M.. 400 M.. 800 M., 1500 M. en 3000 M.. 4 x 100 M. estafette, relay, hoog- en verspringen m. a., pols- hoogspringen. hinkstapsprong, s;>eerwerpen. discuswerpen en kogelstooten. Perc. OJJO. dezelfde. Perc. VI Het grasgewas bij de begraaf plaats. 0.50 dezelfde. Perc. VU. Het grasgewas tn den Wester- hout. noordwaarts van de begraafplaats tot den kastanjeboom 0 50. dezelfde. Perc. VIII. Idem van den kastanjeboom tot den Houtweg, 0.50. dezelfde. Perc. IX V_\ dersloot tot dé Regulierelaan, 250. Bakker. Perc. X. De bermen van den weg begin nende bij de hofstede van «Ijlen N. Ber ger tot de Kalkovensbrug 11. H. Jansen. Perc. XI. De westkant van den weg langs de Oude Hoornsche vaart, van de draaibrug af tot de Zes wielen. 1. dezelfde Perc. XII. De berm, liggende langs het Kanaal in het Vlctoriepark. 21. dezelfde. Perc. XIII Het grasgewas van den Hei- looérdljk het gedeelte van het landsche kanaal af tot den Loodpolderweg aan beide zyden. 6. J. Winder Perc. XIV. Idem de zuidzijde van den Lood polderweg tot Bleekerssloot. 20. W. Goudsblom. Perc. XV. Idem de noordzijde van den Loodpolderweg tot de Bleekerssloot. f 5. A. v, d. Kamer. Gerrit. z. Looper. Aafje. d. Petronella Kraak. Overleden: Wilhelmina Hein. 8 j.° Jansje Zwaan, wltduwe van Arie Visser, 85 jaar. Hoewel er voor deren avontf wetnig belang- ■telling was. is dit niet van invloed geweest op het musioeeren van het orkest, want het vrU groote programma werd afgewerkt met een tocwydlng en enthousiasme, alsof men voor een stampvolle zaal toehoorders moest concerteeren. In muzikaal opzicht kan dus „Trlnltas” met genoegen terugzien op het welslagen van deren avond. Na een vrooly- ken marsch als Introductie volgde een zeer te waardeeren uitvoering van „Hochzelt” des Figaro” van Mozart. .An den Frühling” van Orleg (in stryk- orkest-bewerklng) werd zeer genuanceerd ge speeld. maar had een wat levendiger tempo best kunnen verdragen. Dc ouverture „Oberon” van Weber bleek wel wat zwaar te zijn, maar had toch veel voortreffelyke mo menten. die vol rhythmlsche spanning wa ren, en waar veel muzikaals In viel te ap- precieeren. Dat de „Ungarische Tanz" (g. mvl) van Brahms by het publiek zeer veel byval had. is begrypelyk. Een goede uitvoe ring werd ook gegeven van het andante "feit de le Symphonic van Beethoven, en de altijd weer bekorende muziek uit Schubert s Ballet muziek „Rose.munde”. De dirigent had als pianist veel succes, met een briUante vertolking *van het ..Scher zo op. 31" van Chopin. Ter afwisseling werd op dit concert mede werking verleend door net Alkmsarsch Dub belmannenkwartet „Zang cn Vriendschap” onder leiding van Corn. Jonker. De kwartet- zang voldeed zeer goed, maar in *t bijzonder willen we memorceren de nummers ha de pauze ..Andreas Hofer” van Bebbert en „In- dlsches wiegelied,” van Wesseler, welke mooi werden gezongen. Als toegift werd met den dirigent aan den vleugel, het bekende en gegarandeerde suc cesnummer „An den schönen blauen Donau” gegeven (veel applaus). Rest ons nog te vermelden de goede be geleiding van de Oikest-nummers d«x>r mej. T. Jansen. De pianiste gaat het orkest ver laten. en werd door den voorzitter in welge kozen bewoordingen voor haar verdiensten als zoodanig bedankt. Haar werden als waardee- ring bloemen overb** We hopen een volgende maal by „Trinltas" een grootere belangstelling te constateeren. wat dit en semble o.l. ten zeerste verdient W. 8.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 7