PIT VEI AKERSLOOT RECHTSZAKEN VEJLING-O VERZICHT 1 De Eerste R. K. School In de Schenner Kantongerecht te Alkmaar Mondelinge uitspraak 25 April 1930 HOORN WERVERSHOOF WOGNUM LIMMEN *T ZAND Tuinders 8C Landbouwers ENKHUIZEN WADWAY UITGEEST BEEMSTER MEDEMBLIK WARMENHUIZEN OOSTERBLOKKER LANGENDIJK MIDDEN-BEEMSTER 1 J ■ordt de winst tot een bedrag 1« Al z.g. Zwarte lokaal se- tyd pa- Pastoor 3. ran der Hoff. in den 1930: 0—0 Onze Bloemenvelden H., J. S.. C. C„ Burgemeester de 75e A F« kv Al* "r Pastoor heette. werd maakt. Het Schoolgebouw, flinke schoolgebouw maakt indruk; de een van het Het lieden royale het i een veld- SI 1 wy i j kerk-in wijding eindigden met Y' ~z~~_ meerdere gebou- -verrijzen, ge— Stand belde goed ver- 3800.— 3387 2125 2082.— 1995 1899 leek dat constateerden wij. dat Mj nie’t' wkrérd Zondag v. B. uit Vlaai dini gtmanne drank wcndingt kleeren i wo telln trouw te den kant politie b Procest R.K. Harmonie Vrijdagavond hield de RK. Harmonlevereeniging St. Caecilla haar i jaarvergadering. De geestelijke adviseur,'Pas toor Karskens, opende de vergadering "met Verpachting grasgewas De jaariyksche verpachting van het grasgewas langs de we gen alhier, zal platas vinden Zaterdag 3 Mei as.. des avonds 730 uur in het Gemeente huis. Voetbalnieuws Zondagmiddag speelde de Voetbalvereeniglng Z. V. C. van hier op eigen terrein tegen de Schager Voetbalclub Hollandla en won met 32 dezen wedstrijd. Tweeden Paaschdag speelde Z. V. C. tegen de Zwaluwen te Anna-Paulowna, waara het won met 101. Kerkbuilen De bloembollen, geveild voor de R. K. Kerk en „St. Marla-Oord" hebben opgebracht ruim 600. ons dorp. prachtige de Zaan- staat het de overzijde aan de Zuider- nog geen kerkje daar zijn vier nieuwe woningen .zi en meerdere zullen on- 50e 53e. 58e. 59e. 6le, 71e, 77e. 79e 32e en Besloten w< van 50 pet. te reserve eren. De boete voor vrijwillig verzuim der alge- meene vergadering wordt bepaald op f 1. en het schenden van ambtsgeheimen op t 25.per keer. Nog wordt bepaald, dat de kring waarover het gebied der bank zich uitstrekt, naast de parochie Ooster-Blokker. zal Insluiten het gedeelte van den Blokdijk en het Zittend, behoorende onder Venhuizen. Mededeeling volgt, dat het salaris van den kassier over 1930 Is. gesteld op f 250.—. Na behandeling van eenige huishoudelijke aangelegenheden volgt sluiting der vergade ring, waarbij de voorzitter dank brengt aan bestuur en leden voor verleende steun/en medewerking in het verloopen jaar. Dank baar is spreker voor hetgeen dezen avond door den vertegenwoordiger der Centrale is gesproken. Met den hoop en den wensch op groei en bloei der bank, wordt met den Chr. groet besloten. graaf plaats. Laagste inschrljfster was de fa. J. Meijer en Volkert Huisman te Midden-Beemster voor f 15348. Bloembollenveiling Door de Limmen- sche directeuren werd hier de eerste groene veiling gehouden,in hoofdzaak bestaande uit Narcissen en" Bijgoed. Slechts weinig tulpen werden nog aangeboden. De stand van het gewas was best en flinke belang stelling en goede kooplust deed redelijk goede prijzen houden. Bijzonder de aandacht mocht een collec tie zaailingen genieten van de welbekende Firma Krelage uit Haarlem, die waren ge plant op den tuin van de firma Volkering en Zonen. Nieuwbouw De bouw voor een neiuw Woon- en Winkelhuis voor den heer P. Dam. alhier, is opgedragen aan G. Min, J. -Pepping en C. de Rooi). Ongevallen Vermoedelljk door te snel rijden sloge Zondagmiddag nabij de boer derij van den*, heer’ Dobbe aan het N.-H. Kanaal, alhier, een luxe-auto om. De bestuurder, die zich alleen in den bevond, was lichamelijk ongedeerd, maar gevoelde zich tamelijk onwel. De prachtige wagen -was zwaar beschadigd. Ongeveer een uur later had een motor ongeluk plaats, eveneens aan het Kanaal, tegenover den heer Over. Door te snel rijden en doordat de motorrijder omkeek, sloeg de motor tegen den grond. Tamelijk gewond werd de rijder opgenomen en per melkauto van den heer Bakker naar dokter Oten- toom vervoerd. De motor was weinig be schadigd. ALWAYS FORWARD I—VOLENDAM I, 2—2 In een slecht gespeelden wedstrijd hebben de zwart-wltten het slechts tot een gelijk spel weten te brengen. Het resultaat is daarom te slechter, omdat Volendam zwaar ge handicapt opkwam. De gebrs. Freezen bij Forward vielen niet op en den eens zoo ge vreesde schutter A. Freezen bracht het niet tot één behoorlijk schot. Zijn gloriedagen zijn voorbij. De beste spelers waren Rupert en Entius. Beiden speelden behoorlijk voetbal. De rest zeer matig. Volendam is een hard werkende ploeg en gezien het feit, dat ze meerdere invallers telden, kunnen ze met hët behaalde resultaat zeer tevreden zijn. Ver melden we nog dat half f.lxne met een 20 voorsprong voor Volendajn inging. Na de thee maakte Forward gelijk, waarmede het einde aanbrak. Toespraak Deken Rengs. De Hoogeerw. Deken Rengs feliciteerde pastoor v. d. Marek met de totstandkoming van deze school. Spr. wees op het contact, dat er moet bestaan tusschen Kerk en School, en tusschen de maatschappij en het huisgezin, en bracht vervolgens dank aan de ouders der leerlingen, bij wie de pas toor, die hier door zijn Overheid geplaatst is. met de opdracht, hier een kerk te stich ten. niet alleen een open hart, maar ook een open beurs heeft gevonden. Graag had spr. woorden van dank gebracht aan der Inspecteur van het L. O., voor diens mede werking bij de totstandkoming van deze school. Spr. onderschrijft echter de woorden van pastoor v. d. Marck. gericht aan net adres van den Inspecteur en het gemeente bestuur. Ook Pastoor v. d. Marck wil -pr. van harte bedanken voor alles wat Vze gedaan heeft voor spr.'s vroegere parochia nen. Spr. hoopt, dat Gods Zegen mag fris ten op de kindeven en het onderwijzend personeel van deze ,pif uWe school en eindigt met den wensch. flat deze school mag voortbrengen goede burgers voor de maat schappij en goede Katholieken. Plotseling sterfgeval De heer Admiraal, organist in de RK Kerk, werd Zondag tijdens de Hoogmis plotseling ongesteld. De Zeereerw. Heer Pastoor diende hem het H. Oliesel toe, maar__,na korten bleken de levensgeesten geweken. Zeer onder den indruk verlieten de rochlanen het kerkgebouw. West-Frisia I—O. V. S. Oostzaan, 8—1 De Oostzaansche club O. V. S. kwam Zon dag op bezoek bij West-Frisia alhier voor den bekerwedstrijd O. V. S. Is een zeer goede derde klasser, hetwelk zij dezen wedstrijd ook wel heeft bewezen, al zou het puntencijfer 81 anders doen vermoeden. Zeker is. dat West-Frisia over de geheele linie de meer dere was, doch zich tenzeerste moest in spannen een voorsprong te behalen. O. V. S. had enkele tegenpunten verdiend, doch de mooie kansen die enkele keeren werden ge boden. werden door hun slecht schot en de voorhoedt hopeloos verknoeid en tenslotte was het achterstel van West-Frisia zeer goed op dreef. Enkele fraaie wegwerkers werden door Van der Zei te zien gegeven. De voor hoede van West-Frisia was mede zeer goed op dreef en toen men eenmaal de punten had geroken, zag de voorhoede kans het puntencijfer voor de rust reeds tot 5 op te voeren. De thee heeft den Zaanlanders goed gedaan er komt meer élan in het spel. Het eerste punt is dan ook voor de bezoekers, ofschoon door West-Frisia werd geprotes teerd als zijnde de bal niet over de doellijn keweest. De score wordt hierna met een weinig geluk opgevoerd tot 8. West-Frisia heeft hiermede weder een gewonnen beker wedstrijd achter den rug en doet dus weder mede in de volgende ronde. Scheidsrech ter was de heer W. Prins, die zeer goed leidde. 2365 2397 2219 laagste schrijvers J. Krom en N. Scheerman. Verloren en gevonden voorwerpen Verloren: een zilveren rozenkrans en overjas. Inlichtingen bij den gem. wachter G. 6. Bornebroek. Vrijstelling Militairen dienst Aan v. d. Kommer, dienstplichtige, is voor vrijstelling van den militairen dienst leend wegens kostwinnerschap. Ondershands verkocht Hoe staat het met Uw belasting! Betaalt gjj niet te veel? Begint met 1 Mei een boekhouding. Een volledig stel boeken met de handleiding samengesteld door 8. J. A. Keesom, Alkmaar kost U slechts 2.50; fr. p. p. na ontvangst van postwissel 2.75. De Uitgevers VAN PUTTEN A OORTMEUER ALKMAAR van Slooten. Propaganda-avond Drankbestrijding De plaatselijke Katholieke drankbestrijding „Het Kruisverband” en de Mariavereenlging, hielden Zondagavond een propaganda-avond De tooneelafdeellng gaf een opvoering van het tooneelspel „Zijn Revanche". Voor den aanvang sprak de voorzitter van het Kruisverbond, de heer J. Elders, een welkomstwoord tot den Z.Eerw. heer Pastoor en de talrijke aanwezigen. Nog zeer noodig is de katholieke drankbestrijding voor de groote kwalen van dezen tijd. Deze te be strijden is een schoone zaak. Ook sprak een aardig welkomstwoord de presidente der Mariavereenlging, mevr. Weel, welk wel komstwoord op rijm was gezet. Het tooneelstuk „Zijn Revanche" bleek een goede keuze te zijn. Het spel verliep zeer vlot, ondanks dat ter elfder ure een der speelsters ongesteld was geworden. In zeer korten tijd wist mej. Honig den rol in te studeeren, zoodat dit geen stoornis teweeg bracht. Het was voor het talrijk opgekomen publiek een mooie avond en zeker zal deze feestavond den band tusschen de drankbe strijders en bestrijdsters en de Enkhuizer pa rochianen hebben versterkt. De ZEerw. heer Pastoor sprak een dankwoord. W. K. te Alkmaar, overtreding Trekhon denwet, 4 boete of 4 dagen hechtenis. P. C. v. d. K. te Uitgeest, nachtrust ver storen, 5 boete of 5 dagen hechtenis. A. 8. te Egmond aan Zee, D. W G. L. te Alkmaar, J. B. te Purmerend. overtreding Arbeidswet, de le 2 boete of 2 dagen hech tenis, de 2e 6 X ƒ0.50 boete of 6 X 1 dag hechtenis; de 3e geen straf toegekend. O. G., H. G., G. Z-, 8. Z. te Egmond aan Zee; Jn. 8.. Jb. 8. te Egmond aan den Hoef, Loopen over verboden grond, de le, 2e en 3e leder 130 boete of 2 dagen hechtenis; de 4e, 5e en 6e leder 5 boete of 5 dagen hechtenis. J. V. te Uitgeest. T. 8., J. 8.. A. Z. te Egmond aan Zee, M. J. V. te 's-Gravenland, C. van V. te Zuidscharwoude, M. J. R. te Noordscharwoude, F. v. d. M., A. de B., W. van Z., H. P. te Alkmaar, Dronkenschap, de le, 4e en He leder 15 boete of 15 dagen hechtenis; de 2e en 8e ieder 4 boete of 4 dagen hechtenis; de 3e, 5e, 6e, 7e en 9e ieder 5 boete of 5 dag enhechtenis; de 10e 10 boete of 10 dagen hechten^. H. de V. te Uitgeest, W. O. te Castricum, D. V. te Egmond aan Zee, P. G. te Noord scharwoude, R. O. te Zaandam, G. G. te De Rijp, P. B. te Zuidscharwoude, F. -H. te Breda, J 8. te Akersloot, J. R. te Opmeer, J. P. te Zwaag, A. D„ C. G. ie H. te Am sterdam. J. de J-, J. P. B., P. J. H.. J. C. A. 8., M. F., P. O. te Alkmaar, overtreding Politieverordening, de le 6 boete of 6 dtv- gen hechtenis; de 2e 1 boete of 1 da(£ hechtenis; de 3e teruggave aan de ouders; de 4e 8 boete of 8 dagen hechtenis; de 5e geen straf toegekend; de 6e en 8e ieder 2 boete of 2 dagen hechtenis; de 7e, 9e, 10e, 11e. 12e, 13e. 18e en 19e ieder f 3 boete of 3 dagen hechtenis: de 14e 0.50 boete of 1 dag hechtenis: de 15e 2 boete of 1 week tuchtschool; de 16e 5 boete of 5 dagen hechtenis; de 17e 4 boete of 4 dagen.hech tenis. J. O. te Uitgeest, C. B. te Bloemendaal, 8.H., G. W. M. te Haarlem, P. C. M., G. R., te Schoort, F. B., C. J. G. te Heiloo, W. C„ T. 8. te Castricum, J. v. d. B. te Limmen, J. H. B., J. de W. te Bergen, P. van E., G. 8.. H. v. d. B. te Beverwijk. C. B. te Santpoort, G. S. te Koedijk, C. J. te Stfbecarspel, P. S. te Broek op Langendijk, C. G. V. te Nib- bixwoud, M. v. d. O. te Sint Maartensbrug, J. D. te Stompetoren, J. 8., H. A. te Span broek. H. K. te Hoogwoud, K. G. te Andijk. W. K„ P. G. te St. Pancras, W. P. J. D. te ’t Zand, A.. C. v. d. W. te 's-Hertogenbosch, J. van S. te Winkel, P. C. de K* J. C. B. te Voorburg. D. V. te Koegras, J L. te Beem- ster, P. J K. te Boskoop, R. K te Wormer- veer. C. B. te Zaandijk, J. H. 8. te Hoorn, D. W.. J. 8. te Oudcarspel. J. de K. te Pur merend. D. V. te Ursem. J. D. te Warmen huizen, P. W V. te Wassenaar. H E. te Zuidartiarwoude. J. J., P. G.te Zuldschermer, J. B G. A. te Oudorp. D B., R. de J., D. B-, B. D., J. v. T. te Amsterdam, J. C., P O.. K. H-, C.- B., T. R.. W. C. 8-, N. C. S. te Heerhugowaard, N. H. M., J. R. te Akersloot. G. D.. J. D. te Noord-Scharwoude, B. B. te Lissenbroek, L. L. D. L. tc Schermerhorn, A. K-, P. J. IJ.. F J. v. d. V., P. G. Z„ V. R. G„ J. J. de G.. J. H.. W. P„ D. W., N. P. B., W. 8., 8. K., F. D. te Alkmaar, overtr. Mot. en Riiw.wet, de le ƒ130 boete of 2 d. hecht.; de 2e, 11e, 22e. 31e, 47e. 52e ieder '10 boete of 10 dagen hechtenis; de 3e, 4e, 8e, 38e, 42e leder 8 boete of 8 dagen hechtenis; de 5e, 6e, 9e, 10e, 15e, 23e, 25e, 27e. 30e. 32e, 33e, 37e, 44e. 45e, 64e. 68e, 69e, 73e. 80e. 81e. 83e. en 85e leder 5 boete of 5 dagen hechtenis; de 7e, 41e, 51e, 60e en 78e ieder 2 boete of 2 dagen hechtenis; de 12e, 13e, 17e, 18e. 20e, 26e. 29e. 35e. 36e, 40e, 46e. 49e 62e, 63e, 65e, 67e. 10e 84e ieder 3 boete of 3 da<en hechtenis; de 14e. 19e, 24e, 48e. 54e. 55e, 56e. 66e en 72e ieder 4 boete of 4 dagen hechtenis; de 16e 15 boete of 15 dagen hecuvi-is; de 21e en 34e leder f 6 boete cl 6 dagen hechtenis: de 28e, 39e, 43e en 76e leder 2 X f 3 boete of 2 X 3 dagen hechtenis; de 57e 6 en 10 boete ot 6 en 10 dagen echhtenis: 74e teruggave aan de ouders; de 75e boete of 12 dagen hechtenis, R. K. Rijwiel club De R. K. Rljwielclub ,J8t. Hieronymus" hield een algemeene ver gadering in het lokaal van den heer J. Mooij. De voorzitter heet de aanwezigen van rahte welkom en opent de vergadering met den Christelljken groet. Wegens afwezigheid van den secretaris werden de notulen door den penningmeester voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. Vervolgens werd door den afgevaardigde verslag varTtde Bondsvergadering te Alk maar uitgebracht. Bespreking'Stille Omgang te Alkmaar. Be sloten wordt dat zij, die met den Stillen Omgang te Alkmaar, welke gehoduen wordt op Zondag 4 Mei as., wenschen mee te gaan, aanwezig moeten zijn in het café ..De Stoomboot” des nachts om 1.15 uur. Dege nen, die niet op de vergadering aanwezig waren en dezen omgang wenschen mee te maken met de Rljwielclub. kunnen zich op geven vóór Donderdag 1 Mei bjj een der be stuursleden. Tevens wordt nog medegedeeld, dat de terugtocht vanaf den heer Scheper, bondslokaal op de Oude Gracht zal plaats vinden. Als propagandist voor de Retraite wordt J. Rebuse secretarts van Uitslag aanbesteding van een te bouwen kolenloods voor den heer Jan alhier. Inschrijving metselwerk: K. Jonker N. Rujjter P. Berkhout J. Rol G. Brakenhof J. Krom Timmerwerk, loodgieterswerk, smidswerk fa. Muys en de Waal K. Tromp N. Scheerman Het werk is gegund aan de Burgerlijke Stand van 1825 April Geboren: Antje, d. van E. Plantings en M. M. Pape Jansje. d. van B. Schinkel en J Joosten. Leonardos, z van L. Poppes en A. Kaptjjn. Elly Maria, d. van N. A. Horsman en Th. H. Valentljn. - Ondertrouwd: Gerrit Renooy Schellink- hout) en Marrlgje Zielman (Berkhout). Jan Bood en Antje Klclpel. Albertus Harder (Den Helder) en Catharina Hof land. Christiaan van den Berg en Geer- truida Dam. Johannes de Kiewlt (Hen gelo O.) en Jeltje van Riel. Getrouwd: Willem Kooi en Cornelia C. De Plechtige Inzegening Ongeveer 'n half jaar nadat de hulpkerk 1n de Schermer is ingewijd, is thans reeds de lagere school plechtig ingezegend. Toen wjj het vorig najaar ons verslag over de kerk-lnwljding eindigden met d« opmerking, dat na de kerk rr. wen in de Schermer zouden PP. “P voorsPeUing, doch thans ge- Toespraak Hoofd der School. De heer W. Wester, hoofd der schooi, brengt dank aan het bestuur der St. MI- chaël-stichting. voor het vertrouwen hem te belasten met de leiding van deze school; spr. hoopt, dat dit vertrouwen in hem ge steld. niet Ijdel mag blijken. Spr. dankt den pastoor en het schoolbestuur voor de on dervonden prettige samenwerking en hoopt, dat het onderwijs op deze school spoedig op het peil gebracht mag zijn, dat men van een lagere school kan verwachten. Aan de aanwezige vertegenwoordigers van de ouders wijst spr. erop, dat de opvoeding in de school één moet zjjn met die in het huis gezin. Spr. hoopt daarom op een goede sa menwerking met de ouders, die bjj spr.. wanneer zij soms wenschen mochten heb ben. steeds een gewillig oor zullen vinden Zoowel den pastoor als den ouders verzoekt spr. om den machtigen steun van het ge bed. Spr. eindigde met den wensch. dat hij lang mocht werkzaam zijn voor het welzijn der kinderen. (Applaus). Nadat ververschlngen waren rondgediend, een rondgang door het gebouw ge- Jubileum Heden herdenkt mej. de wed. C. Zwikker, geb. Ooms alhier, den dag, waarop zjj voor 50 jaren werd aangesteld tot schoonhoudster van de gemeentesecreta rie dezer gemeente. Mastellng. Jacob Johan van der Veen en Catharina Johanna Scholter. Hendrik Meijer en Hendrika Beek. Klaas Swler en Augusta Henriette Jalink. Overleden Leendert Kleiman, 46 jaar. gehuwd met Chr. W. Rietbergen, wonende te Den Helder Hendrik de Graaf. 2 maanden, Veenenlaan 159. Antje Leeg water, 57 jaar, gehuwd mét J. Ooms, te Gro thuizen. sproken hadden. Reeds eeuwen Kerkje aan vaart; maar nóg staat het alleen” half jaar staat het Roomsche of, zie. reeds i 'j daarnaast verrezen getwijfeld volgen. Gisterenmorgen werd in het bijzijn van veel belangstellenden, geestelijke en wereld lijke autoriteiten uit de Schermer en om geving. de nieuwe school, die onder be scherming staat van Sint Michaél. plechtig ingewijd. Tegenwoordig waren om. de H. E. Deken E- P. Rengs- van Alkmaar, de Zeereerw Heeren Pastoors O. j. Blankenauw uit Schermerhorn. A. van Leipzig uit Beemster 1 Wils uit Akersloot H. v. Baar uit Oudorp, C. Boekhorst uit De Rijp, en de W. E. kapelaan JLips uit Alkmaar. Voorts merkten we op: burgemeester G. v. d. Heu vel en de wethouders M. Groot en 8. Hel der van Akersloot, de gemeente waaronder de nieuwe parochie ressorteert: het raads lid Jan Kunst van Oudorp. den heer Van Oouwenhoven en den opzichter Nierop van den Polder Schermeer; den heer C. Hone- kamp, architect en zijn echtgenoote en de kerkmeesters H. Klaver, J». Blankendaal, W. Konlng en M. Groot en de aannemers Van Duin en Gebr. Krom uit. Akersloot. Om 10 uur verzamelden de genoodigden en belangstellende parochianen, alsook de kinderen van de nieuwe school, zich in het kerkgebouw, waar de liturgische plechtig heden een aanvang namen, gecelebreerd door den Hoogeerw. Heer Deken E. P Rengs, daarbij geassisteerd door den Zeer eerw. Heer G. J. Blankenauw als diaken en door den Zeereerw. Heer A. van Leipzig als sub-diaken. Door de leerlingen der school werd onder leiding van den heer W. Wester het Veni Creator gezongen. Onder klokgelui trok men hierna in plechtige processie naar het schoolgebouw, waar vervolgens de inwijding door den celebrant werd verricht. In een der lokalen hadden de verdere wijdingsplechtigheden- plaats, waarna men wederom naar de kerk terugkeerde. Hierna werd een plechtige H. Mis opge dragen met dezelfde assistentie. Door het zangkoor werd onder leiding van den heer 3. Putter op zeer verdienstelijke wijze zongen de Missa Tertia" van Haller. Gep redact den - trouw. Politie proefd te sn< tekst groep ring" kathol bedoel public Zon( gpreke redact brulke offerei van zl om ni ren. Ten wijze beeld i gen s y en ten vertroi tenis i De druk, ting evenen weest. heid r leder g teekenl Nami de be Nami HU deze .Jonge het w( roerent Kami WU 1 bet wijf Was door d Zekei HU s En d welk n Toch desen deze P< bracht. Hope! De een abi Maar het tieke als doo: De rijn jul ongedw elkaar I in deze Zaterda Maar dat een komster heel ge vertrou' komt? Onze rijn ver ZUn katholle overleg mag o feitelijk mogen drukken informa katholle ZUn ten de bladen worden. Maar, karaktei verdwen En ds afgescht Want ter is hi Vertrc Een ti Trach den, dt voor joi uitmunt mooiste en niet de kath Vertro WU st dilemma Vergadering „de Hanze" Bij afwezig heid van den voorzitter opent de secretaris, de heer P. Wlnnubst, de vergadering. HU heet de leden en den spreker, den heer Mol, Den Haag, hartelijk welkom. De no tulen worden goedgekeurd. De penningmees ter, de heer E. J. de Git, geeft verslag. Ontvangsten 345.04. uitgaven 293.28. saldo 51.81. Na accoord-bevlnding wordt den penningmeester dank gebracht voor het accurate beheer. De heer Mol bespreekt hierna uitvoerig het nut van Federatief verband. De leden vragen inlichtingen, welke door den heer Mol duidelijk worden beantwoord. Met algemeene stemmen wordt besloten tot tetredlng. Als afgevaardigden worden benoemd de heeren E J. de Git en J Weel. Als afgevaardigde voor de Centr. Verga dering wordt benoemd de heer E. J. de Git. Na behandeling var. eenige punten, wordt druk gebruik gemaakt van de rondvraag, welke een zeer geanimeerd verloop had. Na een woord van dank sluit de voorzitter de vergadering. Vierde Voorveiling van Bloembollen. Handel stug Mon Trésor 9.009.20; Cla ra Butt 160—3.00; Murillo 2.80—3 80; La Reine 3.003.50; William Copland 2.30 3.80; Bartlgon 3.404 50; Couleur Cardinal 5.40—5.60; Artus 2 50—2.80; Inglescombe Yellow 2.703.00; Flamingo 4.304 40- Le Nctre 4 20—4 30; Brilliant Star 4.30—4 50; Will. Pitt 3.40420; Scarlett Due 2.50-^ 3.20; Pride of Haarlem 3.40—3.50; Proser pine 7.607.80; Madame Krelage 3.103 30; Prosperity 3.70; Prins van Oostenrijk 4.30 4.40; Mr. van der Hoeff 5.30; Peach Blos som 4.90. Burgerlijke Stand 18—24 April Gebo ren. Elisabeth, d. van Petrus Verbeme en Immetje Hooiveld; Maria Catharina, d. van Johannes Petrus Voorthuizen en Marla Ca tharina Hooy. Overleden: Elisabeth Verbeme. 7 uur, d. van Petrus Verbeme en Elisabeth Hooiveld. Ondertrouwd: Johannes Jozef de Wit en Maria Catharina HcogendUk. Getrouwd: Hendrik Jan Bos en Nlesje Riesebos; Lourens Jan Keilema en Carstlna R.K. Begrafenlsvereeniging Het voor- loopig comité van bovengenoemde vereeniging hield Vrijdagavond zijn 2e vergadering In het Patrnaatsgebouw. De heer Klubosch, voorzitter, opende deze bijeenkomst met den chr. groet. Hij hoopte, met medewerking van de belangstellenden, het doel te bereiken, namelijk bovengenoem de vereeniging te kunnen oprichten. Het voorloopig comité heeft een reglement, bestaande uit 18 artikelen, samengesteld. De R.K. Begrafenisvereeniglng te Warmen huizen zal den naam dragen van St. Barbara. Als leden kunnen worden aangenomen hoofden van gezinnen, en personen boven de 18 jaar. De kinderen en Inwonende familie leden boven de 18 jaar, kunnen ook lid wor den en is zelfs zeer gewenscht. De con tributie is 0.75 j?èr lid en fier jaar. Hus man en vrouw te zamen 150. De kinderen van de ouders, welke lid zijn, beneden de 18 jaar, zijn vrij van contributie en bij overlijden worden deze door de Begrafenls- vereeniging kosteloos begraven. Vervolgens werd een grens gesteld tot aan de Nederl. Herv. kerk en aan den heer W. Mosk Oude- wal. De leden die binnen deze grens komen te overlijden worden niet per lijkkoets be graven. of op verzoek en voor eigen rekening De leden buiten deze bepaalde grens en ook voor Krabbendam en Schoorldam worden per lijkkoets begraven. Na het vaststellen van al de artikelen, een vast korps dragers daarvoor aan te stel len, met de noodlge oostuums. en den voor- looper of bede te laten onderscheiden van de andere dragers door treskoorden of steek. Daarna kwam aan de orde verkiezing van bestuursleden. De uitslag was als volgt: De heeren Klubosch. T Legdeur C. Kulbers, C. Beemsterboer en C. Dekker, de laatste te Krabbendam. Allen namen hun benoeming aan. De vergadering werd door den voor zitter met den chr. groet gesloten. een so ln den voorgevel zijn drie ramen aangebracht, uitkomende oo Zuid-Oosten; de school bevat drie ruime lokalen met een leermiddelenkamer en een kamer voor het Hoofd der School: elk lokaal Is berekend voor 36 leerlingen, die' er ruim plaats vinden. Voor de klas is een podium aangebracht voor het bord en den lessenaar van den onderwijzer, zoodat de kinderen alles goed kunnen volgentn ieder lokaal is een vaste waschtafel aan gebracht. Aan de wanden prijken mooie bfj- belsche, aardrijkskundige en geschiedenis platen. De gang is betegeld, terwijl de ruimte voor het hangen der kleeren Is ingebouwd, zooals in de meeste nieuwe scholen. Het ge heele Interieur maakt een comfortabelen en tevens degelljken Indruk en strekt zoowel architect als aannemer tot eer. Links van de school bevindt zich een overdekte speel plaats, terwijl voor het gebouw zich een te- gelplateau uitstrekt. De aanneMnson be droeg 21.600; met de onderwljzerswonlng erbij 27.800. Begin November 1929 werd met den bouw begonnen, terwijl begin Fe bruari het gebouw reeds in gebruik kon worden genomen. secretaris de notulen voor te lezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Daarna bracht de secretaris een keurig jaarverslag uit. De secretaris begon zijn jaar verslag met de vraag: heeft de Harmonie in het afgeloopen jaar zich verdienstelijk ge maakt? Het antwoord kon niet anders zjjn, dandat de Harmonie in elk ojfeicht zich zeer verdienstelijk had gemaakt. De secretaris eindigt zijn verslag met den wensch, dat leder z’n plicht zou begrijpen als lid van de Harmonie. Pastoor bedankte den secretaris voor zijn keurig jaarverslag. Daar na volgde het verslag van den Penning meester. Ontvangsten 601.84, uitgaven 1150.91. Nadeelig saldo van f 465.07, In kas Is nog 719.19. Pastoor bedankt ook den penningmeester voor zjjn verslag. Daarna be stuursverkiezing. Aftreden meest de heer D. Botman, die met algemeene stemmen wordt herkozen. Daarna bespreking- txmeours De heer D. Botman vraagt aller medewerking, die allen bereid waren te verleenen. Het concours zal worden gehouden op de Kerkenkaag, wat een prachtige gelegenheid is. Nu volgt de rondvraag. De heer C. Meester zag gaarne eenige nieuwe lessenaars. Het bestuur zal dït In overweging nemen. Besloten wordt de algem. H. Communie te houden op den dag van het concours. Te vens wordt besloten een H. Mis te laten cpdragen tot geestelijk en tljdelljk welzijn der leden. Daar er niets meer aan de orde is, sluit de Pastoor de vergadering met den wensch, dat het concours In alle opzichten moge slagen. Nadat spr. een een bijzonder woord Van dank heeft gebracht aan den nieuwen voor zitter der Propagandaclub, sluit spr. de ver gadering met .den chr. groet. Boerenleenbank Algemeene vergade ring van de Coop. Boerenleenbank, gehou den op Vrijdagavond in het lokaal van den heer J. C. Weel. De voorzitter opent met den Chr. groet en een woord van welkom aan de aanwe zigen en bijzonder aan den WelEd. heer Verbeeten. hoofdinspecteur van de Coöp. Centrale Bank te Eindhoven. Tot secretaris voor deze algem. vergade ring wordt aangewezen de heer C. Deken, kassier, welke hierop de notulen der laatst gehouden buitengewone vergadering voor leest. Deze worden onder dank goedgekeurd. Aan de orde wordt gesteld wijziging van de statuten met een voorstel om het gebied der bank te verruimen. Door den heer Ver beeten wordt in een inleidend woord uit eengezet, waarom en hoe de statuten aan de hand van opgedane ervaringen dienen te worden gewijzigd. Door de Centrale wordt er naar gestreefd voor alle bjj haar aangeslob n locale banken, uniforme statuten vastgesteld te zien. Door een daartoe aangewezen com missie is een concept-model opgemaakt, het welk na enkele kleine wijzigingen voor de locale banken is opgesteld geworden. Spr. licht de wijzigingen, zooals deze in de verschillende artikelen zijn aangebracht, op duidelijke wijze toe. Zjj betreffen om. de hoofdeljjke aansprakelijkheid der leden by eventueele verliezen enz. Verder de be noeming van een kassier niet meer aan de leden, doch aan het bestuur, dat uiteraard meer met de werkzaaitjheden en de verant woorde! ykheid aan het ambt verbonden, ook diens salaris vaststellen zal. Bjj verschillen staat beroep open by de Centrale, welke te vens een maatstaf heeft bepaald waarnaar als maximum mag gerekend worden. De kassier mag niet als stemgerechtigd afgevaardigde naar de Centrale vergadering optreden en niet het kassiersbedryt etc. voor eigen rekening uitoefenen. Deze en verdere wijzigingen worden hier op artikelsgewyze voorgelezen en daarna zonder bemerking met algemeene stemmen aangenomen. De spreker geeft vervolgens nog een uit eenzetting, dat een boerenleenbank in haar wezen geen handelscrediet kan verleenen aan den middenstand en er ook geen grond- crediet kan worden verleend. Door deze credleten zou een vastleggen van kapitaal ontstaan, zoodat aan opvraging van de spaargelden niet zou kunnen worden vol daan. Uit het jaarverslag zy vermeld, dat het jaar 1929 gunstig is geweest. Het verleenen van voorschotten is aanmerkeiyk gestegen, terwijl zes nieuwe leden zyn toegetreden. Het aantal loopende spaarboekjes beloopt 181. Einde ’s jaars bedroeg de schuld nog f 7063.15. Het winstcijfer was f 44292. Aan rente voor spaargelden is bUgeschreven f 1724.73, waarvan is uitbetaald f 332.59. De rekening geeft aan, dat aan spaargelden is ontvangen f 56.025.80, aan terugbetaalde voorschotten f 11.62634. Rente van voor schotten f 2224.59, aan provisie f 61.75, rente in loopende rekening f 90435. Uitgegeven is om. aan terugbetaalde spaargelden f 79.686, aan verleende voor- schottten f 57.350.terugbetaalde contri butie aan de leden f 2911.60, interesten voor spaargelden f 1724.73. idem in loopende re kening f 54399, salaris van den kassier f 150.—. Het totaal aan ontvangsten en uitgaven is f 190.055.49. Uit de balans biykt, dat het totaal aan uitstaande voorschotten bedraagt f 70.378.68. Het passief geeft aan: saldo spaargelden f 57365.48, loopende rekening by de Centrale f 34.838.68 en een winst van f 442.92. waarvan f 221 46 is te betalen aan de Centrale voor afdoening schuld. Het totaal der balans bedraagt f 92.647.08. De fmancieele commissie rapporteert by monde van den heer P. Koppes, dat alles In de beste orde is bevonden, waarop rekening en balans onder dank aan den kassier wor den goedgekeurd en dankt de voorzitter te vens de commissie voor haar werk. De voorgestelde rentevoet, voor spaargel den 3 pct. en idem voor één jaar vast 4 pet., en voor voorschotten 5 pct. met 0.1 pet. pro visie, wordt aldus vastgesteld, terwyi, indien dit noodig is, door het bestuur hierin wy- ziglng kan worden aangebracht. Na aanwijzing van een stembureau, waarin de heeren P. Ruyter, J. Pennekamp en Jb. Vis Pz. zitting namen, wordt tot verkiezing overgegaan. De heer Jb. Schaper wordt hierby als be stuurslid, de heeren E. v. d. Laan en TH. Commandeur als leden van den Raad van Toezicht herbenoemd. S In de vacature K. de Boer Jorz. wordt als lid der financieele commissie benoemd de heer C. Ruyter. Het aanwijzen van een afgevaardigde met vry mandaat voor de vergaderingen van dfe Centrale, wordt aan het bestuur overgelaten. den chr. groet. Daarna verzocht hy den Toespraak Marck. Na de H. Mis vereenigde men zich in een der schoollokalen, waar de Zeereerw. Heer J. H. v. d. Marck. allen welkom Spr. herinnerde aan de oprichting van de kerk aan het einde van het vorig jaar. waarna de plannen werden gemaakt om bij die kerk ook een school te doen ver- ryzen. Er was een voldoend aantal kinde ren en het is spr. een groote voldoening te kunnen zeggen, dat met volstrekte eenstem- migljrfi het gemeentebestuur van Akersloot het besluit tot den schoolbouw nam. Spr dankt daarom ’t gemeentebestuur voor deze coulante handelwijze, waardoor dit werk mogelijk is geworden. Ook van den Polder 1* alle medewerking verkregen, zoodat tot heden alles van een leien dakje gegaan is Den architect feliciteert spr., dat hy zoon mooie en toch eenvoudige school van 3 lo kalen met een overdekte speelplaats voor niet al te veel kosten wist te ontwerpen. Hier staat een school, die door Iedereen ge zien mag worden. Spr. noemde het een ge lukkig feit, dat de laagste Inschrijver Iemand was uit Akersloot, waarmede ook op zeer prettige wijze is samengewerkt. Gaarne had spr. hier ook tegenwoordig ge zien den heer Rahder, inspecteur van het L. O., welke echter bericht van verhindering had gezonden, daarby voor de nieuwe school en het schoolbestuur den wensch uitsprekende, dat de school zou voldoen aan datgene, waarvoor zy is opgericht. Qpr dankt den Inspecteur voor diens medewer king en hoopt, dat de school steeds goed werk mag leveren. Spr. drinkt verder B. en W. van Akersloot vooi de prettige samen werking steeds ondervonden. Den Hoog eerw. Heer Deken die Zondag het kerkhof had ingewijd, brengt spr. dank voor diens bereidwilligheid, wederom deze plechtighe den te willen verrichten. Hierna feliciteert spr. architect en aannemers met het tot- stand-gekomen bouwwerk. Zich tot het hoofd der school richtend, ultte spr. den wensch, dat deze er steeds in mocht slagen, het onderwys op een behoorlijk peil te hou den. en dat onder de bescherming van den H. Michael de jeugd mocht worden opge voed tot goede burgers en tot goede Katho lieken. Spr. riep de medewerking in van de ouders, met de woorden van de H. Schrift: „Ouders als gU kinderen hebt, voedt ze dan op. volgens de wet en de tucht des Hee ren’’. (Applaus). <i In de week van 22 tot 26 April werden aan de groentenveilingen te Noord-Schar- woude en te Broek op Langendyk samen aangevoerd 96 wagons Roode kool, 37 wagons Gele kool, 116 wagons Deensche witte kool, 8 wagons Uien en 3 wagons Peen, totaal 380 gwaons. In de overeenkomstige week van het vo rige jaar werden aangevoerd respectievelijk 83. 83, 106, 4 en 6 wagons, totaal 282 wagons van 10.000 Kg. Deze kleinere aanvoer is geenszins gevolg van een vermindering van den voorraad kool, eerder van het buitengewoon slecht verloop van handel en pryzen in de afge loopen week. Had menige enverwacht. dat na Paschen de handel en vraag voer de kooi zich weer zouden herstellen, dit is niet het geval geweest; integendeel, het sl t*?n uiterst ongunstig verloopen week geweest. De warmte der laatste dagen heeft bijna alle producten waardeloos gemaakt, wat niet te verwonderen is. r Zelfs de Roode kool, waarop de hoop van zoovelen nog was gevestigd. onderVond steeds verminderde vraag, uitgezonderd dan het mooiste kleine goed, dat ook de laatste da gen nog 8 A 9 kon opbrei.gen. Overigens zyn ook voor deze soort de pryzen buiten gewoon gezakt, zoodat, wat van de groote kool Zaterdag niet is opgehouden, zelfs en kele partijen beneden 1 per 100 Kg. He pen terwijl p vrige dagen nog minstens 250 genteerd werd. Afwykende kwaliteit noteerde als naar gewoonte ongeveer een gulden minder dan de goede kwaliteit. De ‘Gele kool, die de vorige week iets beter gevraagd leek, zakte deze week ook beduidend in prys. De kleinste sorteeringen brachten hoogstens f T A f 7 DO jier 100 Kg. op. De groote kool daalde niet zoo sterk als de groote Roode: Zaterdag konden ze nog minstens 2.50 A 3 noteeren. In de vorige weken zyn ook hiervan de" pryzen sterk achteruitgegaan; een maand geleden maakte men vdor groote Gele nog minstens f 7! De overige producten zyn zoo goed als no verkoopbaar geworden. De Deensche witte kool kan niet eens den prys van 150 op- voor de grootere of eenlgszln4 afwykende. Zaterdag was de hoogste noteering zelfs 1; sommige partyen werden meermalen niet eens afgedrukt. Als gevolg van de Iets betere vraag voor Uien In het begin der week, kwam er de laatste dagen wat meer ter veiling, welk ge ring verhoogd aanbod den handel lang niet kon opnemen, zoodat Zaterdag pryzen ge maakt werden van een dubbeltje tot hoog stens 50 cent per 100 Kg. Peen en Kroten brachten het, als gewoonlijk, niet verder dan een gulden per 100 Kg-, uit welke pryzen wel biykt, dat er In het geheel geen koop lust is. Het Is wel zoo goed als onmogeiyk, dat er nog iets van terecht zal komen, ten min ste als het warme weer nog emlgen tijd aanhoudt. In elk geval is$er voor de maand Mei nog een groote voorraad kool over, welke waarschijniyk wel geen betere pryzen zal opbrengen dan nu. 5Pr tadertyd In het belang van het lager onderwys zoo prettig heeft samengewerkt. WARMENHUIZEN VeUingsoverzicht van 2126 April Van de afgeloopen week kan weer weinig goeds worden vermeld. Het mooie, byna onnatuur- lyke voorjaarsweer is voor de laatste be waarders van stapel groen ten oorzaak van een. natuuriyke dure en slechte week ge weest. Degenen die Woensdag aan de vei ling zyn geweest, hebben nog de beste markt meegemaakt van deze week. Ook was er dien dag de grootste aan voer. Bijna nog 10 wa gons met roode kool. Ook was het voor de witte en gele kool nog de uitgezóchte dag. Begon de markt Dinsdag met een kleinen aanvoer, met een prijs van 4.tot 6.10 voor de eerste soort roode. Woensdag waren de groote wel vanaf 2.60, maar liepen de kleinen nog op tot 8.20, welke prys Zater dag ook nog zoo wat werd besteed, maar de tweede soort was dien dag nog verkoopbaar, en wel tot nog een redelyken prijs. De groo te gingen toen nog vanaf 2.20 tot 4.40 toe. Door het zachte mooie weer is de twee de soort de laatste dagen bijna waardeloos geworden. Op de eerste plaats Is dit soort kool in dezen tijd niet meer zooveel ge vraagd. en Is deze met zulkr>weer niet meer geschikt om te verzenden. Vrijdag en Zater dag waren de slechtste dagen. Vrydag is er ook nog eerste soort roode verkocht voor 150 de 100 kilo. En de kleine brachten niet meer op dan f 750; Zaterdag gingen de groote roode vanaf f 2.30 tot 830, voor het kilo’s goed. Zooals reeds gemeld is. de twee de soort is er slecht aan toe. Deze brachten niet meer op dan 1.per 100 K.G. en er soms nog beneden. «Vergeiykt men den prijs van de eerste soort roode kool op 26 en 27 April 1929. dan krygt men een groot ver schil te zien. Toen gingen de groote roode niet minder dan 18 en brachten de klei nere 26.per 100 kilo op. Met de Deen sche witte i£ ’t hetzelfde gesteld. De eerste dagen werd deze nog verkocht vanaf 70 ct. tot 1.70 toe, Vrydag en Zaterdag had dit soort kool ook niet meer waarde dan 30 ct. per 100 kilo, en de kleine eerste soort tot hoogstens 130 toe. De gele kool kon Woensdag nog tot 6.20 komen, maar Za terdag weinig meer dan 3.hoogstens 3.40 per 100 kilo. Daar is verleden Zater dag zoo goed als 500 per wagon verspeeld. Uien schynen nog minder in prys te zyn. dan zy reeds waren. Nu Is dit artikel Zater dag verkocht voor 70 ets. en ook nog voor 30 ets. per 100 kilo. 800 kilo peen Is Zater dag geleverd voor 5.60. Door heer J. Vreeburg, alhier, zyn 2 woonhuizen aan het Nieuwland ondershands verkocht aan den heer Jb. Palmboom, alhier. Voetbal Uitslagen 27 April Uitgeest IRipperda I (Haarlem) Uitgeest 2Beverwijk 2 Uitgeest 3Beverwyk 3 Uitgeest aBeverwijk a Uitgeest cK. V. V. c (Krommenie) ■t Was de Paaschdagen, voornamelijk tengevolge van ’t gure weer, bijzonder stil in Zondag daarentegen had het voorjaarsweer velen, vooral uit streek naar bulten gelokt, naar de velden In en om Uitgeest, met hun kleurige bloe menpracht; velden met bloeiende narcissen en vroege tulpen in bonte kleurenmenge ling. Op ’t oogenbllk zyn de akkers met bloemen op zyn mooist en een tochtje per fiets er heen loont dan ook ruimschoots de moeite. egkozen de heer de vereeniging. Het voorstel van den heer C. Smiers, dat oe comissarissen van orde In het vervolg een witten band om den arm zullen dragen, vindt algemeene instemming. De heer J. Sjerp, die als afgevaardigde naar de Bondsvergadering is aangewezen, bedankt als zoodanig en brengt een woord van dank voor het vertrouwen, hem steeds geschonken. Benoeming van een afgevaar digde wordt aangehouden tot een volgende vergadering. Nadat de voorzitter nog eeh dankwoord heeft gericht tot den afgetreden afgevaar digde en het vertrouwen uitgesproken dat velen zullen meegaan op 4 Mei aA., wordt de vergadering op de gebruikelyke wijze gesloten. Aanbesteding Het Gemeentebestuur Amsteram heeft gisteren aanbesteed bouwen van een werkliedengebouw met ry- wielbergplaats en diverse werkzaamheden in het ontvanggebouw op de Nieuwe Oosterbe- Toespraak HenveL Burgemeester van den Heuvel brengt als voorzitter van het gemeentebetuur van Akersloot, de gemeente, waaronder de nieu we parochie ressorteert, woozden van danx aan den pastoor, voor de wijze, waarop deze steeds met het gemeentebestuur heeft sa mengewerkt. Spr. uit er zyn voldoening over, dat zijn gemeenteraad eenstemmig het besluit tot dezen schoolbouw nam sn voor de wijze, waarop de architect zonder te groote Kosten uitvoering gaf aan de plannen. Spr. wenscht den pastoor geluk met deze school en met de gelukkige keuze van het onderwijzend personeel. Spr. is er van overtuigd, dat de kinderen hier zullen worden opgevoed tot goede burgers van de maatschappij. Spr. richt zich vervolgens tot pastoor Van Baar van Oudorp, waarmede

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 8