ONS BLAD Af.-. L. FRANKENBERG, Alkmaar ■TURNER» 42^, Zeg het onder water! DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLA3EN DINSDAG 29 APRIL 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 100 VERTROUWELIJK? DE PARTIJLEIDING Zware aardbeving De eerste zweefster VOORNAAMSTE cKlEUWS De moordzaak-Barbara Doveren a Arbeidszorg voor de onvotwaardigen De auto reed door Benoemingen De totale zonsverduistering Heidebrand Frater Adrianus te Grave .4! Telegrafisch Weerbericht Aanranding Toeneming te VULPENHOUDERS Mont-Blanc. Swan. Waterman. Conklin, enz. EVERSHARP-POTLOODEN, goud, zilver, alpacca, emaille Het jacht van Van der Bilt vernield JOH. LAUWERS PAVGLOP 3 alkmaa# “'’fW AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN REQHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Diefstal van cacaoboonen der Papagaaieittiekte in Engeland NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Alle «P dl» oied aim Inaexoloe de «erlekerin«»v.»,rw„1,rden - -A-A bil eerllee van’n De beklaagde vrijgesproken deel gens vergewissen. De revotationnaire actie in China. aan MARTIN BERDEN Den Helder. Thors- bewolkt. Door ontploffing in de incht gevlogen IC-jarig meisje ernstig toegetakeld Een invoerverbod W.KERKMEER - ALKMAAR Het jacht van den miBonnair Bilt in de lucht gevlogen. Geen dooden. Vandaag is de NooiMerslnis te IJmnfdew door H. M. de Koningin officieel grsprnd- omdat het toevalllger- een heel onjuist dan dezer Men kan zeggen, ook al is men Daarbij nog geen psychiater* Zulk een huw’HJk. eertijds ónder. Valt weer lAter in het water. Motorrijder gewond DEVENTER, 29 April Op den Rijksweg tusschen Deventer en Bathmen is vanmor gen de motorrijder C„ uit Harderwijk, aan niet wiens schuld de aanrijding te Mevrouw MannBouwmeester gehuldigd ter gelegenheid van haar Staten verjaardag. In de te Utrecht gehouden jaarvergadering der R. K. Reclasseeringsvereeniging werd besloten tot samenwerking met het R. K. Werkliedenverbond. Een offleieeie verklaring over de bondtag der troepen in Engelseh-Indië. De waarneming slechts gedeeltelijk geslaagd Altijd zijn er van die menschen. Die zoo gaarne excentriek doen En daarbij nog niet begrijpen. Dat ze feitelijk komiek doen. Barometerstand 9 uur yjn.: 753, achter uit. De waarneming van de totale duistering Is slechts gedeeltelijk gelukt. Te Breda Is een bedrag van 53A273S aan gewetensgeld ontvangen. De moeilijkheden in Britsch-Indlë. s-rr- sporing van Gandhi tot nieuwe ongehoor zaamheid Het aantal gevallen van papeg»,!» uiitkta neemt in Engeland toe. WU BREIEN dn REPAREEREN alle soorten wollen klceding, kousen en sokken; ook de aUerftjnste. JAAP SNOR - Zuidstraat 15 Let op den gelen winkel. Depót Alkmaar; Juffr. J. de Moei, te Behagen bij een breuk van been en begrafenis van den I. C. lingering, pastoor Hoogste barometerstand 63.1 te haven. Laagste barometerstand 744.3 te Marseille. Verwachting: Matige, Noordoostelijke tot Noordelijken wind, licht tot half weinig of geen regen, iets koeler. I STORMWAARSCHUWINGSDIENST Medegedeeld door het Koninklijk Neder landsen Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geseind hedenmorgen 10 uur win alle posten van Delfzijl tot Hoek van Holland: „Weest op Uw hoede!” ADVKBTKNT-iePBUSs regels f LZS; etke regel meer «J*. RECLAME per regel K3» W da eenta pagma; vuur da overige pagiaa-a «Ad RUBRIEK .VkASO EN AANBOD” b(j vuvmitbetaliag per plaaramg ROT per advertentie van regoMi Iedere regel meer 9J3 Trouwendoen zjj daarom anders Dan zooals WU dit gewoon zijn. Niet alleen pér vliegmachine Maar ook soms per telefoon-lUn. Van het allerlaatste snufje, Dat op dit gebied vertoond is. Kan men zeggen, dat de zotheid Met de narrenkap bekroond is! Hij en zij, in duikerspnkje. Maakten wel een grooten flater Door een huwelijk te sluiten Met het ja-woord onder water! Onder wateris het ja-woord Hier niet mln of meer symbolisch? 0 Maakt het ook niet ,/at den indruk. Dat zóón huw'l|jk water-bowl is? Want wat moet wel vrouwlief zeggen. Blijft haar echtgenoot, dan later. Met zijn vrienden. b|j een fuifje. Uit gewoonte onder water? Houd het hoofd toch bóven water. Zal zjj hém niet kunnji zeggen. Als hl) het door tegenslagen Soms als landrot af .noe leggen! Frater Adranus te Grave, die zich langer dan vijftig jaar gewijd heeft aan dc zorg voor blinden en directeur was van de .Xe Sage ten Broekstichting” is tnans definitief in emeritaat gegaan. Zijn gezondheidstoe stand liet niet- langer toe dat hl) zich nog gaf aan den blindenarbeid. De bomaanslag op de Russische inilsu sade te Warschau. Russische eischen Polen. Weer muiterij 1” de gevangenis te Co lumbus. Het Koninklijk Magnetisch en Meteoro logisch Observatorium te Weltevreden regis treerde Zondagmiddag om 5.17 uur geduren de 14 minuten een zware aardbeving uit het Zuidwesten, op een afstand van 90 K.M., zoodat de beving emaneerde uit de Wün- koopsbaal. 'Plechtige Uitvaart Zeereerw. Heer Th. te Castricnm. Gedurende een viertal dagen werd voor het Schwurgerlcht te Aken behandeld de zaak tegen Quix uit Maagdenburg, oud 29 jaar, ongehuwd, beschuldigd van moord, ge pleegd op Barbara Doveren. oud 29 jaar, op 23 Juni 1926. Na een behandeling yan 4 dagen is gisteravond beklaagde, nadat door het O- M. de doodstraf was geëischt, door het Schwurgerlcht vrijgesproken en opmid del lijk in vrijheid gesteld. Deze zaak heeft jarenlang groot opzien gebaard in de Nederlandsch-Dultsche grens gemeenten. Te Groningen is Zondag de veertiende Katholiekendag gehouden voor Groningen en Drente. Mevrouw Van Hemert is Zondag in den Pandenuigeling omhoog gegaan Zaterdag en Zondag is er met het zweef- tuig van Pander op het strand van Noord- wljkèrhout druk geoefend. Meer dan 85 vluchten zijn - gemaakt. Alle leden van de Club zjjn in de lucht geweest. Mevrouw Van Hemert was de eerste dame, die op t toestel plaats nam en een goede vlucht maakte, terwijl de amateur-piloot, de heer Var Tijen, haar van den grond af aanwijzingen gaf. Zaterdagmiddag was er weinig wind, daar, door zon dr Van der Maas die in de Röhn zijn ure. et gehaald heeft, slechts een vlucht van 41 seconden maken. Nadat dr. v. d. Maas en de heer van Tijen de proefvluchten hadden g-maakt, kwamen de leerlingen aan de oeurt. De heer Gleich- mann had zich door de ongelukjes der voor gaande weken niet laten afschnkken. HU was de eerste leerling. Daarna volgden spoe. ilg de andere leden van de club. Zondag is men tot 7 uur aan het oefenen gebleven. Er had geen enkel ongeval plaats, ondanks het feit, dat de meeste leerlingen zelfs niet vnegen kunnen Het toestel is weer opgeborgen tot den volgenden oefendag. De waarneming van de totale zonsver duistering, waarvoor verschillende bekende astronomen uit diverse landen zich naar Amerika hadden begeven, is slechts gedeel telijk gelukt. In vele deelen van Amerika was de lucht zwaar betrokken. Te New York kon 54 pct. van de ver duistering worden waargenomen. Z. D. H. heeft benoemd tot Kapelaan te Amsterdam <H. Hart) den WE Heer H Nieuwenhulzen, die Kapelaan was te Den Haag (H. Agnesi. Licht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 7X2 uur. Een historisch moment was het, tem het stoomschip Johan van Oldenburneveldt hedenmiddag de nieuwe staten te U meiden invoer. Ome fotograaf tede dit plechtig moment vast. aantal in Engeland, Volksgeaondbefd BUREAU: HOF 6, ALKMAAR TMefam: AdmtateroUe Ne. «33 Redactie No. 03 I anONNEMENTENveer Alkmaar I en Agentschappen: per week ZS c*.; I pc, kwartaal f US; per poet, per I kwartaal LM bli vooruitbetaling. Tengevolge van het toenemende gevallen van papagaaienziekte heeft het Ministerie voor de invoer van penny pjen - Bloedbad in de Chineesche stad King- soet Sjen aangericht. Het jaarverslag der Noord-Hollandsehe TramwegmjJ. Moeilijkheden te verwachten. ongevrite verzekerd voor ten votas^To^^" f 3000.- X"f 750.- f 250- -- f 125- f 50.” AMSTERDAM, 29 April. Het gerechts hof deed heden uitspraak in de zaak tegen den 34-jarigen loswerkrrtan A. S., verdacht van diefstal van cacaobonnen. De Politie rechter had hem veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. De Procureur-Generaal had bevestiging van het vonnis gevraagd, doch .iet Hof ver oordeelde verd. tot een geldboete van t 40. subs. 20 dagen hechtenis. Amersfoortsche bijeenkomsten sijn vertrouwelijk, of ze zijn het niet. Zijn ze verfrouwelljk, dan moet de katholieke pen volstaan met een in overleg opgesteld communiqué, dan mag onze pers van Amersfoortsche feitelijkheden geen gebruik maken, dan mogen de te Amersfoort opgedane in drukken alleen dienen tot persoonlijke informatie van de verantwoordelijke katholieke dagbladschrijvers. Zijn ten de bladen worden. Maar.... dan is het veptrouweHjk karakter dezer bijeenkomsten geheel verdwenen. En dan kunnen ze tegelijkertijd wel afgeschaft worden. Want om haar vertrouwelijk karak ter is het jui^t begonnen. Vertrouwelijk of niet-vertrouwelljk. Een tusschen weg is er niet. Tracht men een tusschenweg te vin den, dan wordt de baan vrij gemaakt voor journalistieke beunhazerij, waarin uitmunten zal hij, die voor zijn blad de mooiste sensatie tracht te veroveren en niet hij, die hét T best meent met de katholieke zaak. Vertrouwelijk of niet-vertrouwelljk. WIJ stellen het Partijbestuur voor dit dilemma. Zondagavond is de 19-jarige juffrouw N. V. B. uit Rotterdam aan den Vaanweg bij Vlaaiaingen aangerand door een vijftal Jon gemannen, die onder den mvl >ed van sterken drank irkeerden. Het meisje kreeg ver- a end Inge.i aan hoofd en beenen. terwijl haar kieeren ernstig werden gehavend. Bij de wo -eling die ontstond, geraakte de juf frouw te water, doch zij wist zich weer op den kant te werken. De daders zijn bU de Partijbestuur had zich hiervan moeten vergewissen. Maar Jaarvergadering van de A. V. O. Onder leiding van oud-minister pref mr. P. J. Aalberse, is gisteren in het Parkhotel te A dam een druk bezochte algemeene verga dering gehouden van de Ned. Vereeniging tot Bevordering van den Arbeid voor Onvol waardige Arbeidskrachten (A. V O Blijkens het jaarverslag, uitgebracht docr den heer W P. Detiger, is in het afgeloopen vereeniglngsjaar hard gewerkt cm de voor standers van arbeidszorg voor de onvoiwaar- digen te mobiliseeren. De resultaten zjjn be vredigend Waren er op 1 Januari 1929 nog slechts 262, dit jaar werd aangevangen met 501 leden. Het cijfer is tot op heden aange groeid tot 721. Onder de leden bevinden zich vele vereengigingen met duizenden leden, benevens ongeveer 100 overheidscolleges. In het geheele land is het getal afdeelingen en plaatselijke comité s uitgebreid. Het A. V. O.- orgaan heeft veel bijgedragen tot het succes der propaganda. Geregeld contact is er steeds met de Staatscommissie voor de On volwaardige Arbeidskrachten, welke in hoofdzaak als studie-commissie werkt. Hulde werd gebracht aan het vorige bestuur, dat zooveel succes oogstte met het groote con gres en de tentoonstelling te Amsterdam terwijl dankbaar herinnerd werd aan het geen Wijlen de heer von Frjjtag Drabbe, de eerste leider der vereeniging, tot stand ge bracht heeft in het belang der A. V. O. NEW-YORK, 29 April. Het krwdhawv ingerichte particuliere jacht van den mil- lionnair C van der Bilt, dat in de haven ge ankerd lag, is. tengevolge van een ontplof fing. in de lucht gevlogen. Een geweldige vuurzuil, gepaard gaante met een heftig gedonder, vloog uit het vaar- tulg. Tengevolge van de ontploffing werden vele ruiten van bij de haven staande ge bouwen vernield. De 23 leden der bemanntae die zich toevallig op het voordek bevonden, werden als door een wonder gered. De ont ploffing had plaats in een kleine tank met gasoline was gevuld. Veroorzaakt door vonken NIJMEGEN, 29 April Vanmorgen om streeks 10 uur is door vonken van een pas- seerenden trein brand ontstaan op de helde onder Malden. De brandweer en manschap pen van het garnizoen Nijmegen wisten den brand te beperken tot ongeveer 20 H_A. Eenlge .jonge denneboomen gingen- mede verloren. Geprikkeld door het feit, dat een redacteur van een onzer katholieke bla den met terzijdestelling van het ver trouwelijk karakter der Amersfoortsche Politieke Retraites blijkbaar be proefde, zijn collega’s een „primeur" af te snoepen, door zich den letterlijken tekst van een ter vergadering door een groep Jongeren” uitgebrachte „verkla ring” te verzekeren, Is bijna de geheele katholieke pers er,toe overgegaan, de bedoelde „verklaring” In extenso te publiceeren. Zonder nu een oordeel te willen uit spreken over de handelwijze van, den redacteur, die gemeend heeft, de ge bruikelijke collegialiteit te mogen op offeren aan de sensationeele attractie van zijn blad, moeten wij het gebeurde om meerdere redenen ernstig betreu ren. Ten wijze ze niet vertrouwelijk, dan moe- verslaggevers der katholieke er als zoodanig ultgenoodigd Nu het vertrouwelijk karakter der jongste Amersfoortsche Politieke Re traite tóch geschonden Is £eer tegen onzen zin mogen en moeten ook wij in enkele woorden wel onzen Indruk van deze bijeenkomst weergeven. En dan moeten wij terstond verkla ren, dat de Partijleiding In de voorbe reiding van deze bijeenkomst ernstig tekort geschoten is, zóó ernstig zelfs, dat deze bijeenkomst o. 1. beter niet gehouden ware. Men heeft zich tevoren niet genoeg zaam op de hoogte gesteld van de men taliteit der ultgenoodigde „Jongeren” en men heeft het „Jongeren”-vraag- stuk op een veel te enge basis gesteld. Een historisch moment eerste, gepubliceerde beeld geeft van het totaal dezer overi nlet „verslagen” 'bijeenkomst, en ten tweede vooral! omdat het vertrouwelijk karakter na deze gebeur tenis niet langer veilig te achten is. De oningewijde lezer krijgt den In- druk, dat de aankondiging der oprich ting van een Jongeren-verbond het evenement In deze vergaderingen is ge weest. terwijl dit feit toch In werkelijk heid maar van zeer twljfelachtige, In leder geval van zeer ondergeschikte be- teekenls was. Namens wie sprak de jongeman, die de bedoelde „verklaring” afkondigde? Namens de katholieke „Jongeren”? HU zelf kan geen enkel oogenblik deze illusie koesterenvrijwel alle „Jongeren", die In deze vergaderingen het woord voerden, waren het onderling roerendoneens. Namens de katholieke studenten? WU hebben alle reden, zulks sterk te betwijfelen. Was de spreker hiertoe afgevaardigd door de studenten-vereenlgingen? Zeker niet! HU sprak voor een clubje- En dan nog: voor wélk clubje? met welk resultaat In het vooruitzicht? Toch wordt de „verklaring” van deaen jongeman als bet evenement in deze Politieke Retraite naar voren ge bracht. Hopeloos fout! De buitenstaander krijgt daardoor een absoluut onjulsten Indruk. Maar wat nog erger is: het vertrouwelUk karakter der Poli tieke Retraites gaat door publicaties, als door ons bedoeld, geheel verloren. De Amersfoortsche bijeenkomsten zUn juist georganiseerd om eens heel ongedwongen, heel vertrouwelUk onder elkaar te zUn; „de journalisten hebben in deze dagen vacantle". hoorden wU Zaterdag nog verkondigen. Maar wat dan te zeggen van het feit dat een enkel moment der vele bUeen- komsten en dan nog wel een niet heel gelukkig moment ondanks alle vertrouwelUkheld alom in de pers komt? Onze gebleken, dat de ultgenoodigde eensdeels niet bezadigd, niet politlek-rUp genoeg aan een discussie over een onderwerp deel te automobiel, bestuurd door zekeren L. De motorrijder kreeg een gecompliceerde been breuk. HU is naar het St. Jozefzlekenhuis. alhier, vervoerd. De motorfiets werd geheel vernield. De auto is doorgereden. Het staat Xlgst, aan Wijten is. Het is ons ter Amersfoortsche bUeen- komst .Jongeren” anderdeels waren om zoo belangrijk nemen. Het tevoren vooral het Ptft-tijbestuur lyid het Jongeren vraagstuk In zUn vollen omvang en in zUn geheele diepte aan de or<J,e moeten steil, n. Men heeft een heel klein gedeelte van de Jongeren-vertegenwoordigers (en dan nog uit een zeer beperkt mi lieu) ultgenoodigd en hun het hoogste woord gegeven en gelaten; de groote massa van de jongeren uit arbeiders- middenstanders- en land- en tuln- bouwkringen heeft men 4&hromelfjk verwaarloosd. En uit kracht van de massa onze partij is een volkspartU moet de R. K. StaatspartU toch leven. Hier wreekt zich heel sterk het gemis van een partij-voorzitter. Sinds' den dag, dat Minister Ruys de Beerenbrouck het voorzitterschap neer legde en neerleggen moest, is er malaise gekomen -in de leiding, welke tot dus ver op zoo eminente en zoo psycholo gische wijze werd gevoerd. Het Partijbestuur is in gebreke, door dat het den aangestelden leider mist Wanneer komt de nieuwe man? HU zU sterk. En hij kome spoedig. Ernstig scheepsongelak in Oost-Benr»- len. Waarschijnlijk eenlge honderden sonen omgekomen. VERKRIJGBAAR IN t« KIAS RUW1ELZAKEN CAtaloljus^op aanvraag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 9