ONS BLAD L. FRANKENBERGAlkmaar WOENSDAG 30 APRIL 1930 Voornaamste qKieuws Lederwaren - Koffers - City-bags Luxe Verhuurinrichting Prima 4 en 6 persoonswagens beschikbaar 8 15 cent per K M Speciaal zieken vervoer. GARAGE JAC MET DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 101 f40 VERTROUWELIJK? L. Volker Azn. t Crisiscommissie voor den landbouw De Wierlngermeerpolder FA ILLISSEMENTEN JOH. LAUWERS Toespraak van den Paus over Engelsche zenders Eerw. Zusters Karmelietessen te Schiedam Groote som gelds in een geheime lade ontdekt Amsterdamsche Schouwburg bespeling Het collectief contract in het boekblndersbedrlff Nederland en het wereld kampioenschap voetballen Een algemeene vergadering van den K. N. V. B. AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL DE PARTIJLEIDING Een historisch moment PAYGIOP 3 ALKMAAR Radio voor de Eskimo’s Een theater als studio - NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Over unlng bereikt Een Gemeentelijk Gezelschap? vergadering wordt eerste. Haar samenstelling Groote brand In Cncota (Zuid-Amerika). t5 ibar eMt hedenmiddag de niemri ristes* te Mneriden te eet. Oase Magraaf legde dM Barometerstand 9 uur vjn.: 757 roonrit. te het vertrouwelijk bijeenkomsten geheel Een historisch moment was het, toen het stervcUp Johan van OM plechtig mnmrwt vast. De rusten gaan zich eerlang te Egmond aan den Hoef vestigen De samenstelling der crisiscommissie veeg den landbouw. Een schrijven aan den Volkenbond In zake de ontwapening van Oostenrtjk- Dh. K. Bonnema, die een meubehnagaztjn te Franeker heeft, kocht onlangs een oude kast, die te oud bleek om nog eens opge maakt te worden en daarom besloot hU naar De Canadeesche regeering beeft een over eenkomst gesloten met bet omroepstatlon te Winnipeg, waarbij zij het recht verkrijgt om den zender te gebruiken voor het uitzen den van spoedberichten, die voor nederzet tingen langs de Hudsonbaai bestemd zijn. Zoo kan men tegenwoordig dikwijls berich ten hooren betreffende het doorzenden van voedsel voor afgelegen Esklmodorpen. Een buitengewone rlgemeene vergadering van den Kon. Ned. Voetbalbond op a-S. Za terdag ter bespreking van de kwestie der al- of niet dee'neming aan de wereldkampioen schappen te Montevideo: Moord op een sehlp In de Zuid-Wltlrmg vaart; schipper dood in zjjn kajuit aangw troffen. Het crisls-congTes van den R. K. Boezen- en Tuindersbond. Wegens een geschil bij de Duitsche Luft hansa, wordt de helft van het vUegpersoneel ontslagen. Stationsuitberelding te Medemblik Ingediend Is een ontelgenlngsontwerp ten behoeve van uitbreiding van de los- en laad- gelegenheld met bijkomende werken op het statlonsemplacement Medemblik. Het te Medembl k te verwachten vervoer van land- en tuinbouwproducten uit den Wlerlngermeerpolder maakt het n.l. noodlg. een nieuwe los- en laadplaats met spnorweg- haven te maken ten noorden van den spoor weg te Medemblik. alsmede het emplace ment aldaar te wijzigen. Uitstel der bijeenkomst van de Ontwape ningscommissie tot den a-s. winter? In verband n-.'t de opentr.j van de Noor oersaais te IJmuiden bood het Amsterfiamsch gemeentebestuur g sterenavond een feest maal aan, waar M ni ter Reymer zijn stand punt inzake de AmsterdamRijmverbinding ultoenaetbe. Na langdurige onderhandellngen is kus- schen partijen betrokken bij de collectieve arbeidsovereenkomst in net boekbindersbe drijf overeenstemming bereikt. Partijen hebben zich vereenlgd op de vol gende punten: de collectieve arbeidsovereenkomst voor vier jaar afgesloten de gemeenteklassen worden van 6 tot 5 teruggebracht met een opschuiving van alle klassen naar boven; Amsterdam blijft in de eerste gemeente- klasse. doch het uurloon wordt met 2 cent verhoogd, waarvan 1 cent mgaanoe m de vorlve week en 1 cent per 1 Januari 1931. Voorts werd nog eenlge wijziging gebracht In de juiste omschrijving der hulp-vakar- beiders, alsook eenlge ai.dere onbed udende wijzigingen. Naar het orgaan van den R K. Land- arbeidersbond meedeelt, heeft ue Minister van Btnnenlandsche Zaken en Landbouw tot voorzitter van de commissie, welke maatrege len zal beramen teneinde de gevolgen van de heerschende crisis in de rkkerbouwbedrlj- ven zooveel mogelijk te verzachten, a mge- zocht den heer dr. H. J. Lovlnk lid der Tweede Kamer, te Alphen aan den Rijn, en verder als leden de heeren J. L_ Nljslng in De Wijk <Dr.>. prof mr. F. A Diepen horst te Amsterdam, J. Th. Verheggen te Bflggenum. dr. F. E. Posthuma te 's-Gra- venhage. F. van Valstar, te s-Gravechage, A. N. Fleskens te Geldrop. F. A. R A. baron Van Ittersum te Utrecht P. Hlemstra te Bilthoven. A. J. Loerakker te Haarlem en R- Siemons te Utrecht. Als secretaris zal aan de commissie wor den toegevoegd de heer mr. D O. W. Spit zen. referendaris van de directie van den landbouw. Een samenzwering is ontdekt tegen het le ven van staatspresident Irrigoyen van Bra il. Ie. Naar de „Msb.” verneemt, zullen de Eerw. Zusters Karmel etessen aan de Warande te Schiedam, eerlang de gemeente Schiedam verlaten om zich te vestigen te Egmond aan den Hoef. t»i' rerfio anderen viuMT Ingdiend la een ontelgen'ngsontwerp ten bzhoeve van de stationsultbreiding te Me demblik. De Zusters Carmelitessen gaan eerlang Schiedam verlaten, om zich te Egmond a. d. Hoef te vestigen. Zondag 3» Juni aa. zal Z H de Paus ter gelegenheid van den feestdag van St- Pe trus en Paulus een toespraak houden voor de microfoon van den kortegolf zender, die in de Vaticaanstad is ongesteld Luisteraars, die niet in bet bezit zijn van een kortegolf- ontvanver zullen deze bijzondere ultsendlng waarschijnlijk toch kunnen hooren. daar de B3.C bet plan heeft de toespraak over haar eenders opnieuw door te geven. 29 April opgegeven door v. d. Graaf en Co., N V. (Afd Handelslnformatiesi Opgeheven wegens gebrek aan actief: 28 April: P. H. Bleeksma. hand. o. d. naam _The Edison”, Amsterdam. [tie ..Tel." meldt, dit oude rr.euboi maar te sloopen. waartoe dezer dagen werd overge gaan. BIJ dit werk werd een geheime lade In het oude meubel ontdekt en toen men die opende, kwam er een groot bedrag aan gelds waarde te voorschijn. Hoewel Dh. Bonnema zich niet over het Juiste bedrag heeft uit gelaten. moet dit. naar ors werd medege deeld. toch minstens, f 10 000 hebben bedra gen. Dh. B. is toen naar den vorigen eige naar gegaan, wlen hij den gevonden rchat ter hand stelde. Deze was begrijpelijk ten zeerste verrast, maar tevens zoo vol bewon dering over de groote eerlijkheid van Dh. B dat hij hem een ruime belooning ter hand stelde. Behand</ng voor bet Am-jl er-iamseba Gcrechtnhof van de zaken der vu hmdtertj on het gebouw van .Het Volk" en der ver- ni.ling van den V.A.R.A.zender. AirvLKIEN-rierKUS: Van resets t I-Z5, elke re«d meer *ZK RECLAME pe* vezel «lM vwae de ecrMa parma; vwm de vverig* pagmaw SJ» RUBRIEK .VRAAG EN 4AMBW bij rvorwiibetaluig per ptaatong kdk pev advertentie van 8 rzctei teder» regel mem RJ> Naar de „Avpst." verneemt, ov'rwegen B. en W. van Amsterdam, de stichting van een gemeentelijk tooneelgezelschap. bestaande uit de eerste krachten der twee solliclteeren- de groepen: Verkade-v Dalsum on Saalborn- Verbeek. De directie van dit gezelschap zou dan in handen komen van den Directeur van den Stadsschouwburg terwijl de artis tieke leiding zou worden toeverirouwd aan een .Raad van Vier”. Aan elk der vier leden van dien raad zal. vóél den aanvang van leder speelseizoen, de regie en vei corglng van zes stukken worden opgedragen waar van door elk van hen twet oorspronkelijke Hoilandsche stukken moeten gebracht wor den. Ook de bezetting der stukken sou te voren worden vastgesteld. Het zou In de bedoeling van B en W. liggen, dezen vorm bij wijze van proef, voor één jaar voor te stellen. Een bijeenkom t van de VciHgheldscem- mlssfe van den Volkenbond. Bespreking tot versterking van de maatregelen tot vooete- ming van den oorlog. f *innn U-wn'—nae «m-vu- -nz». hikihcui i.« werken door Hieen..n«ev» met m-* nb vorlle* van een band. ane bb «erlte» mtn een -n bbeen i>reu» v«n I dUUU.- «erlle- vnn rvlde armen heble heenen ot helde o.zen I <3U." draidolhken alamo f Z0Ua~ zen -net nl oen ooe 1 ZO»-- duim ol wlovinmr 3Ua~ been ol arm Alle ah -nne- dn tnmt «itn <ie verwkerinaav -.r.— nk-n taaaa oamvriien verzekerd voor een der vulaende ubkrerlnm-n Het bestuur van den K. N. V. B. schrijft ons: Het Bondsbestuur heeft JJ. Maandag een gemeenschappelijke vergadering gehouden met de financleele commissie om haar oor deel In te winnen over het eventueel deel nemen aan de wedstrijden om het door de F. I. F. A. ultveschreven wereldkampioen schap te Montevideo. De gezant van Uruguav. de heer Buero, werd op zijn verzoek In de gelegenheid ge steld om in deze vergadering de voor het deelnemen aan deze wedstrijden getroffen financleele regeling toe te lichten, waarbij deze mede deed uitkomen dat het deelne men van Nederland door de regeering en het volk In Uruguay zeer zal worden gewaar deerd. Na het vertrek van den heer Buero heeft het Bondsbestuur met de financleele com- m'ssle de zaak overlegd waarra die com missie afzonderlijk vereade-d beeft. De financleele commissie heeft daarna het Bondsbestuur geadviseerd niet aan de wed strijden deel te nemen en ‘•>et best mr heeft dienovereenkomstig besloten. Na aPoop van de vergadering heeft de heer Buero telefonisch geïnformeerd. w“lke beslissing genomen was Na mededeellng daarvan heeft hij een nader voorstel In uit zicht gesteld. In verband hiermede heeft het Bondsbe stuur besloten op korten termijn een bui tengewone algemeene vergadering te houden om deze gelegenheid te geven zich Ir. verband met deze nadere voorstellen over het even tueel deelnemen aan het toumool uit te spreken. Deze vergadering is vastgesield op a.s. Zaterdag te Amsterdam Amersfoortsche bijeenkomsten «Mn vertrouwelijk, of se sljn het niet. Zijn se vertrouwelijk. dan moet de katholieke pers volstaan met een tn overleg opgesteld communiqué, dan mag onze pers ran Amersfoorteche feitelijkheden geen gebruik maken, dan mogen de te Amersfoort opgedane in drukken alleen dienen tot persoonlijke informatie van de verantwoordelijke katholieke dagbladschrijvers. Zijn ze niet vertrouwelijk, dan moe ten de verslaggevers der katholieke bladen er als zoodanig ultgenoodigd worden. Maar.... dan karakter dezer verdwenen. En dan kunnen ze tegelijkertijd we! afgeschaft worden. Want «n baar vertrouwelijk karak ter te het juist begonnen. Vertrouwelijk of nlet-vertrouwelljk. Een tusschenweg te er niet. Tracht men een tusschenweg te vin den. dan wordt de baan vrij gemaakt voor journalistieke beunhazerij, waarin uitmunten zal hij, die voor zijn blad de mooiste sensatie tracht te veroveren en niet hij. die het 1 best meent met de katholieke zaak. Vertrouwelijk of nlet-vertrouwelljk. Wij stellen het Partijbestuur voor dit dilemma Nu het vertrouwelijk karakter der jongste Amersfoortsche Politieke Re traite tóch geschonden is zeer tegen onzen zin mogen en moeten ook wij tn enkele woorden wel onzen tndruk van deze bijeenkomst weergeven. En dan moeten wij terstond verkla ren. dat de Partijleiding in de voorbe reidlng van deze bijeenkomst emstie tekort geschoten la zóó ernstig zelfs dat deze bijeenkomst o. 1. beter niet gehouden ware. Men heeft zich Geprikkeld door het feit, dat een redacteur van een onzer katholieke bla den met terzijdestelling van het ver trouwelijk karakter der Amersfoortsche politieke Retraites blijkbaar be proefde, zijn collega’s een „prtóieur” <f te snoepen, door zich den letterlijken tekst van een ter vergadering door een groep .Jongeren” uitgebrachte „verkla ring” te verzekeren, te btjna de geheeie katholieke pers er toe overgegaan, de bedoelde „verklaring” in extenso te publiceeren. Zonder nu een oordeel te willen uit spreken over de handelwijze van der. redacteur, die gemeend heeft, de ge bruikelijke collegialiteit te mogen op offeren aan de sensatloneele attractie van zijn blad, moeten wij het gebeurde om meerdere redenen ernstig betreu ren. Ten eerste, omdat het toevalliger wijze gepubliceerde een heel onjuist beeld geeft van het totaal dezer overi gens niet „verslagen” bijeenkomst, en ten tweede vooral I omdat het vertrouwelijk karakter na deze gebeur tenis niet langer veilig te achten te. De oningewijde lezer krijgt den in- druk, dat de aankondiging der oprich ting van een Jongeren-verbond het evenement in deze vergaderingen te ge weest. terwijl dit feit toch In werkelijk heid maar van zeer twijfelachtige, to leder geval van zeer ondergeschikte be- teekenis was. Namens wie sprak de jongeman, die de bedoelde „verklaring” afkondigde0 Namens de katholieke .Jongeren”? HU zelf kan geen enkel oogenblik deze illusie koesterenvrijwel alle „Jongeren”, die to deze vergaderingen het woord voerden, waren het onderling roerendoneens. Namens de katholieke studenten? Wij hebben alle reden, zulks sterk te betwijfelen. Was de spreker hiertoe afgevaardigd door de studenten-vereenlglngen? Zeker niet! HU sprak voor een clubje- Én dan nog: voor wélk clubje? met welk resultaat in het vooruitzicht? Toeh wordt de „verklaring” van dezen jongeman als het evenement m deze Politieke Retraite naar voren ge bracht. Hopeloos fout! De buitenstaander krijgt daardoor een absoluut onjulsten indruk. Maar wat nog erger te: het vertrouwelijk karakter der Poli tieke Retraites gaat door publicaties, als door ons bedoeld, geheel verloren. De Amersfoortsche bijeenkomsten zijn juist georganiseerd om eens he?l ongedwongen, heel vertrouwelijk onder elkaar te zijn; „de journalisten hebben tn deze dagen vacantle”. hoorden wij Zaterdag nog verkondigen. Maar wat dan te zeggen van het feit dat een enkel moment der vele bijeen komsten en dan nog wel een niet heel gelukkig moment ondanks alle vertrouwelijkheid alom in de pers komt? Onze Na een korte ongesteldheid Is gistermorgen te Sliedrecht nog vrij onverwacht, op 73- Jarigen leeftijd, overieden de heer L. Volker Azn.. hoofd van de aannetningsflrma L. Volker Azn. De overledene was een der vier oprichters van de Maatschappij tot uitvoering van de Zuiderzeewerken, gevestigd te Den Oever. Tot aan de oprichting van deze Maatschap pij was hij lid van den Zuiderzeeraad. Zeer veel groote havenwerken In de ge meente Rotterdam heeft deze firma uitge voerd of nog In uitvoering. Met den heer Volker is een zeer belangrijke persoonlijkheid op het -gebicd van de aan neming en uitvoering vanXjsaggerwerken In binnen- en bulten'and heengegaan. De overledene was ridder In de Orde van den Nederlandschen Leeuw. tevoren niet genoeg zaam op de hoogte gesteld van de men tallteit der uitgenoodigde .Jongeren" en men heeft het ,Jongeren"-vraag- stuk op een veel te enge basis gesteld Het is ons ter Amersfoortsche bijeen komst gebleken, dat de uitgenoodigde .Jongeren” eensdeels niet bezadigd anderdee's niet politiek-rijp genoeg waren om aan een discussie over een zoo belangrijk onderwerp deel te nemen. Het Partijbestuur had zich hiervan tevoren moeten vergewissen. Maai vooral: het Partijbestuur had het Jongeren- vraagstuk in zijn vollen omvang en In zijn geheeie diepte aan de orde moeten stellen. Men heeft een heel klein gedeelte van de Jongeren-vertegenwoordigers <en dan nog uit een zeer beperkt mi Ueu) ultgenoodigd- en hun het hoogste woord gegeven en gelaten; de groote massa van de jongeren uit arbeiders- mlddenstanders- en land- en tutn- bouwkringen heeft men schromelijk verwaarloosd. En uit kracht van de massa onze partij is een volkspartij moet' de R. K. Staatspartij toch leven. Hier wreekt zich heel sterk het gemis van een partlj-voorzltter. Sinds den dag, dat Minister Ruys de Beerenbrouck het voorzitterschap neer legde en neerleggen moest, is er malaise gekomen in de leiding, welke tot dus ver op zoo eminente en zoo psycholo gische wijze werd gevoerd. Het Partijbestuur te In gebreke, door^ Lat dat het den aangestelden leider mist Wanneer komt de nieuwe man? Hij zij sterk. En hij kome spoedig. ’i TELEFOON 573 TELEFOON S73 Adverteerders inzaït iet vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num— mers ocstemoe advertentlèn. wu zullen net «eer op prtjs stellen tndien wy de an nonces. mslemc* voo. Za.er- dag. reeds des Donderdags of ulterltjk des VrUdagsmorgens ontvangen Door net vroegtijdig inaén- den van advertentten tun- nen wq <^k aaa Se aKvae- rtag. dus aan net anten van de advertentie, neer aandachi schenken hetgeen vanselt sprekena de reclame- waaroe van <te annonce m» goede rotnt Mede tn Uw eigen belang vertrouwen wj) op Uwe medewerking inzake een en andei te mogen rekenen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1