ONS BLAD RIJWIELEN OP WEG NAAR CARTHAGO H. BLOED FEEST HERMAN DE GRAAF L. FRANKENBERG, Alkmaar DWARS DOOR N.-AFRIKA j;Jan Kühne Voornaamste c^Cieuws s» DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE Bl ADEN DONDERDAG 1 MEI 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGAl^G No. 101 HEIDENSCH Wees &e&roet, AfrikaIn het land Van MacDonald spreekt Moord te Saest R. K. Centraal Verbond Firma I Draadlooze dienst Engeland Australië Nederlrndsche R. K. Bond van Zieken verpleegsters Telefoon 626 ALKMAAR JOH. LAUWERS PAYGI OP 3 AL AM AAK 1 COPIEER-INR1CHT1NG S! St. Jacob straat 1 AAIGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIENEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL es A NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I het EwchariaUaeh te bloed schuld. Barometerstand 9 uur vm.765, voortra. De Wieringenneer Fundamenten van een moten gerendas I* Gevaarlijk individu gearresteerd Onder hevig ver worden den Naar de oprichting dat F. J. W. en van HEGRA ►Wc i Een 17-jarige knaap vermoordt xjjn moeder m:t bijlslagen Souvenirs ,-^en gebedenboekjes Zangboekjes St. Laurenfjuskerk i I toefden, landen ABONNEMENTEN: voor Alkmaar Ml Agentschappen: per week t* et.; per kwartaal f U9; per poot, per kwartaal LM bjj veerettte lelli^ leermeester’ Tertullianus. schoenen vrome graf Te om 1 LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 7M uur. I l Mgr. Ursenlgo. de nieuwe panerltjke internuntius te Berlijn Bij het droogvallen van Wleringergrendén rijn buiten den aUk van den polder Waard Nieuwiand de fundamenten van een molen te voorschijn gekomen. De houten vloer waa ook nog aanwezig. Ecven Waalhaven is een vliegtuig neerge stort. Geen persoonlijke ongelukken. Z. D. H. Mgr. J. D. J Aengenent weent hot Graatepel te Amsterdam b(J. Tot Provinciaal der Paters Redemptoristen is benoemd de Hoogeerw. Pater t_ Wouters. Bij een ongeval in de Chemische fabriek te Helmond werden twee arbeiders gedeed an de directeur zwaar gewond. Het disconto der Belgische Nationale Bank is tot 3 pCt. verlaagd. Te Soest heeft een 17-jarige jongen s|jn moeder met bijlslagen vermoord. Te Den Helder is een beraeht inbreker, an der hevig verzet, gearresteerd. Ter bestrijding ran den woeker zal bet R. K. Werkliedenverbond een Votkscrediet- tank oprichten. De viering van den Sisten geboortedag van H. K. H. Prinses Juliana. Vlugge levering Duidelijke afdrukken Dinsdagavond 11 uur werd de politic Soest kennis gegeven van hit overlijden van een 49-jarige vrouw, won-er.de aan de Ko'.o- nleweg. aldaar. Vermo:d werd, dat de viouw niet den natuurlijken dood was gestori en. Direct heeft de politie een onderzoek ingc- steld. plaatsje een werd heb nog aan rond kunstige mannen Utrecht Is een vergadering gehouden te geraken tot de oprichting ran een R. K. Centraal Verband. behoefte om te komen tot centraal verband werd, gezien de geïsoleerde positie, waarin de vertegenwoordigde organisaties verkeeren. algemeen gevoeld. Tenslotte werd unaniem besloten binnen kort een constitueerende vergadering uit te schrijven, vermoedelijk in Juli as. Enk le organisaties deden reeds de toezeg ging tot toetreding tot het op te richten verbond, terwijl de arriere vertegenwoordi gers meded.elden in de eerstvolgende jaar vergadering hunner organlsatl*s een besluit tot toetreding aanhangig te sullen maken op een i»rruh van J|A been of arm, <U< »erl»c* vu»» snoeren vinnsr BUKKAUl BOT ALKMAAK Tdrfwa: Admtatatnrtte Nu. <n Bedactto Nu, «n f 9nnft l^»vn«.»n«r eehes-le hiklheto uw werken duur <ycn oiieen .meevw mei nrn nil veriie. van een hand. nr oi' «erin, vaneen - vvUU." verlle* ven helde armen helde heenen ra helde ouoen I lüU.’ d.«*delbke’. wlwme ZuU.M een wie» ra een nos lab." duim ra wlrvinaer I JU." Bijzonderheden over Congres te Carthago. gij óók Christus, OU zaagt In de Apriluitgave van de Nederland- Sche Vereen!ging voor Vrijhandel wordt een beschouwing gegeven over „Graan prijzen en handelspolitiek”. We zullen op hetgeen daar geschreven Is nu niet ingaan, maar vestigen slechts de aan dacht op de slotalinea van deze 18 bladzijden groote brochure. Daar lezen we: Christus Resurgent Non Moritur Christus, herrijzend, Sterft niet Een berucht individu, dat geruimen tQd Den Helder onveLig maakte door diefstallen en inbraken, en de po... handenvol werk gaf. is Woensdagmorgen gearresteerd. Deze arrestat.e was een voor -Jeu Helder ingekende sensat.e, omdat de man zich tot het uiterste hardnekkig verzotte. Niet min der clan zes agenten waren noodig om hem te overmeesteren, waarna hij onder grooten toeloop van et publiek dï arrestatie ge schiedde juist om U uur, toen de straten d'.-ht bevolkt waren naar de cel werd ver voerd. De man was gisternacht cp heeter- daad bei tapt bij een Inbraak. SPkKKnimitniM; *an me» I iJ». rthe mei meet f KCCI aMI pei rrart VOO* de evtMc phgiwa. Sn wvertg» pugiMa-h 1 SS» BliBKlEK .WttAAt» EN AANBOO" bij .«ueuiiheunug per >1 «mag I S.SS pe. Ml.erwmur eaa 9 rugutBi tedere regel mess 9-11 beeld van Christus”, basiliek geplaatst. A-W_- «.m verfc.ker,„u,....rw,.r(lvn leun onnevallen rertekerd voot een der volgend, iilrkrerlnn-n Gistermorgen is de draadlooze telefoon dienst tusschen Engeland en Australië, een afstand van 12.COO mijl geoptnd. Vanuit zijn woning in de Downtngstreet sprak MacDonald 15 minuten met Scullen, den Australlschen premier, die zich in het parlementsgebouw te Canberra bevond. De verbinding was zeer goed MacDonald relde Scullln te hooren. alsof hij vanuit eer aangrenzende zaal sprak en vervolgens gal hij uiting aan ds hoop, dat voor het einde des jaars er via Lontfen een geregelde dienst met Europa en Amerika zal worden opgericht. Vervolgens rak Lloyd George met den vroegeren premier Hughes. Ook enkele bladen voerden een gesprek met hun correspondenten In Australië. WIUCU ,,.a*.*.^** --r. der Eerewacht van het H. Sacrament i een Algerijnsche tak van de zoo be- ntt VacAla. van Augustinus onzen bijzonderen correspondent. „Zoolang men niet tot bezinning komt, kan slechts ernstige oogstnüsluk- king in belangrijke productiegebieden een tijdelijke verbetering brengen. Het Is dan ook werkelijk zoo ver gekomen, dat steeds reikhalzend wordt uitgezien naar zulk een mislukking, mits die na tuurlijk bij den buurman plaats vindt en overvloedige graanoogsten worden tegenwoordig allerminst meer als een kostbare gave der natuur in dank aan vaard.” zoo van Algiers tinge nmaar meer te krijgen. Zoodat mij zetel in de kanunnikenbanken aangeboden. En iets treffendere ik zelfs nooit in ons Roomsch Nederland kunnen bijwonen In 1 hoogkoor knielden een paar honderd bruine soldaten en onder-offi cieren, getrokken uit verschillende Algerijnsche regimenten en eskadrons der garnlzoenstroepen. Met hun hoog geplaatste officieren en ondergeschlk - ten; en zelfs matrozen. Op datzelfde koor, vlak vóór de Communiebank lagen twee rijen mannen uit het volk geknield, in hun rood-zijden manlek over een soort alben heen; met daaren boven nog aan een in *t oog vallende eereketen rond den nals, een oogen- schijnlijk kunstige borstplaat. H*i waren mannen van de Broederschap I De kathedraal-zelf was letterlek stampvol! Met geknielde mannen uit de parochie, die allen hun Paasch- Communle kwamen houden. Een zang koor uit Nancy, toevallig In de stad, zong onder den H. Dienst; terwijl de aartsbisschop van Algiers, Mgr. Ley- naud, zelve met den celebrant en vier andere priesters gedurende twintig mi nuten lang de H. Communie uitreik te.... aan 2 Communiebanken! Er preekte dien morgen een Domini caan, R. P. Scharif, prior uit *t Domi nicanenklooster te Straatsburg. En hij sprak hen bezielend over de Opstan ding. En ook over de Herrezen Kerk in Afrika Alleluja! Er zijn Leitmotiv werd om half elf overgenomen door Pater Janvier, O. P. gedurende de Pon tificale Hoogmis. Men kon *n speld hooren vallen, nadat de grijzende rede naar (of dien ik te zeggen: predik heer?) had gesproken, zelf diep bewo gen. over de uiterst gevoelige eer. die hem te beurt gevallen was. „nu op den avond van mijn leven de opvolger van kardinaal Lavigerie mij verzocht, te komen zien bij het graf om te getuigen van: de verrijzenis van de Kerk in Afrika Alleluja! Deze zoo sympathieke Bond, die een groote 700 leaen telt zal op Dinsdag 6 Mei om 2 uur s namiddags zijn jaarvergadering hou den in Restaurant Brinkmann, Groole Markt. Haarlem. Op Woensdag 7 Mei zal het 25-jarig be staan van den Bond te BI Jemen daal opge richt, worden herdacht. Z. D. H. Mgr J. D. J. Aengenent, Bisschop van Haarlem zal om half negen een stille H. Mis opdrage.i in de kerk je Bloemendaal Om half twaalf begint, weer >n Res aurant Brinkmann te Haarlem, de feestvergaaering. die door Z. D H den Bisschop zal worden bjjgewoond. en ca de vergadering is er recep tie. Na de receptie zal naar Noordwjjkerhout worden gereden ter bezichtiging van het Marla-geetlcht aldaar. Het zilveren feest van den Bond, waarvap dr. H. J. Damen te Amsterdam de toege- wjjde voorzitter en mr. P. S J. M. v. d. Velden te Nijmegen de Uvenge secretaris is. zal door Kathcllek Nederland, dat het mooie werk van dezen Bond heeft leer en waardee- ren, met warme sympathie worden bejegend. Weer zie ik Algiers. Mét dat druk gewoel en gekakel, tn al die „blanke” burnous en tulbanden, rond de schitterend verlichte pleinen en over de mooie boulevards, ter eerc van het Centénalre! Dat is het eer ste eeuwfeest van de Fransche occupa tie van Algerlë „18301930”. Daar schijnen wel honderdduizend vreemde lingen in de stad te zijn. Op straat hoorde ik eensklaps Hollandsch en Vlaamsch tegelijk spreken de Hol landers waren uit Bergen-op-Zoom naar de gymnastlek-feesten alhier g’- komen, evenals de Vlamingen met hun gulle luidruchtigheid. Den volgenden morgen, Paaach-Zon- dag. Omdat de kathedraal van Algiers Salnt-Philippe, een niet on verdien stelijke verbouwing van de zeer mooie moskee van Ketchaoua, uit de acht tiende eeuw, dicht bij mijn hotel lag ben ik daar des morgens om zeven uur ter kerk geweest. Oók al met het idee: „Dan heb ik verder héél den laatsten dag voor mij.” "t Schouwspel, dat ik daar in de kathedraal zag, zal ik nooit vergeten. lang ik leef. De Metropolitan kerk heeft behoorlijke afme er was tegen zevenen géén te de begroet, mijn zongeschroeld Afrika! O weelderig Land van Augustinus.... 'Wees gegroet, van ganscher harte! Wakkergeschrlltt In deze Oasis, heb ik zoo juist uw eigen stem weer herkend Tc Ben opgesprongen van mijn bed. Tc Heb de latten-deuren van mijn slaapvertrek opengeworpen. T Ben in mijn nachtgewaad *n oogenblikje op het hardsteenen balkon naar buiten getre den, waar de groote marktplaats sla pende ligt. En "k heb gehuiverd, niet al léén van nachtelljke kille rillingen..,. ■k Hoor vlak bU de mehari’s by hun open stallen rochelen; ’n hond in de verte klaagjankt, zooals hij dat alléén maar in Afrika doen kan. En overi gens: de diepste, Uchtdoorzeefde stilte onder den wonderüjk-hoogen Afrikaan- schen sterrenhemel. Een vreemd, niet te bepalen gezoem klinkt van tijd tot tijd van de velden op. En t lijkt wel, of ik in deze derde donkere nachtwake de mlriaden flonkerende lichten der ster ren daarboven zoetjes hoor knetteren in die nachtelijke windstilte. En déér Afrika*s stem! Diep in mijn binnenste bewustzijn... „Nigra sum, sed formosai” Zwart ben ik, maar llefelljk.... O. Afrika, herkent gij mij nog? Weet gij nog, hoe ik uwe gloeiende binnen landen dóórtrok, toen nog een avontuur lijke jonge man? Eigenlijk nog maat een oudere knaap, nog géén twintig’ Uw Zwarte Werelddeel, waar de „Ver brande Aangezichten" onzer Babelschc menschenfamllle wonen, die uit „Ethio pië”. Hoe trok het mij toen reeds aan! Ik was toen gekomen als koopman. AU pelgrim keer ik ««er. Neen, niet aU hadji; aU Christen- pelgrim! Op weg naar uw aloud Car thago, In het mooie land van Augusti nus! Waar nu zeer vele pelgrims, uit het Westen en het Oosten, uit het Noorden en het Zuiden gaan samen komen, voor *t vieren van hun aloud Christen-liefdemaal.Afrika, kent gij ze nog? Die Roumls, uwe voormalige Chris tenen? En hun groote marabouts, de bisschoppen en kerkvaders uit de tijden, toen Carthago nog uw glansrijke hoofdstad was, één der vijf groote ste den van de Romelnsche wereld? Dat Carthago, wél verwoest, doch dat telkens weer triomfeerend opstond, on danks Scipio’s legerscharen of de bloe dige machteduellen tusschen Caesar en Pompe Jus, ondanks Genseric en zijn Vandalen, ondanks het verjagen zijner Byzantljnache onderkoningen, toen de Arabieren kwamen? Kent gij ze nog, Afrika? De Roumls waren er, toen de koop lieden uit het Westen gaarne bfj u ver- Die uit uw zoo verscheidene zware ladingen haalden van goud en van zilver. Van edelsteenen ïn paarlen, van fijn linnen en kostelijk purper, zijde en scharlaken. Verkocht gij hun niet allerlei reukhout en alle werk van ivoor, van het kostbaarste hout, kunstig door uw handwerkslui gesneden? En koper, ijzer en marmer kaneel en geurige zalf, reukwerken, balsem en wierook, uw betooveren den wijn, olie, meelbloem en tarwe? Uw welgedane runderen en blanke schapen uit ditzelfde Numidië, paarden en wagens, menschen-llchamen en men- achen-zielen?. Afrika, gij weelderig Afrika Gij waart toen Rome’s voorraad schuur! Zijn vetste akkers en zijn rijkste boomgaard, zijn arsenaal, zijn onvergelljkelljk werfdepot en zijn sla venmarkt! Gij, Afrika, waart groot m de politiek van Rome’s wereldrijk! Mer. zocht op het Kapitool en op den Esqui- UJn om beurten uw goede gunsten Afrika, gij klassiek land.... In de heidensche letterkunde, als in de christelijke, waren uw zonen groot en altijd héél uitzonderlijk; uw Septi- mius Severus, uw vergoddelijkte Apu- leus met zijn standbeeld op Rome’s forum, uw Frontonius, van Marcus-Aurelius, Augustinus. Weelderig Afrika, weelderig waart altijd in uw groote liefde tot als een Maria Magdalena 1 overvloedige bloed der martelaren tot zaad van Christenen ge dijen. En in uw menschelljk warm hart, ik wéét het! draagt gij noe steeds die liefde voor de vergane glorie van uw roemrijke Kerk in Afrika.... Afrika, ééns zoo Christelijk Elke minuut, telkens bij t onafgebro ken offeren van de .jsancta sacrificie illibata”, over gehéél de aarde, dag en nacht en lederen d«c. •mamÜbpm r«»t Vrijhandel en protectie hebben als zoodanig niets met godsdienst te ma ken. zoodat een godsdienstig man even goed voorstander kan zijn van vrijhan del als protectie, ook al meent hier te lande de linkerzijde zich in het bijzon der te moeten opwerpen als de be schermster en voorvechtster van den vrijhandel. Wat hier echter geschreven wordt over het reikhalzend uitzien naar een mislukking van den oogst en het allerminst aanvaarden van een over- vloedigen oogst als een kostbare gave, most ieder godsdienstig mensch en christen pijn doen, want een dergelijke uitlating kunnen we niet anders kwall- ficeeren dan heidense h. Niet alleen de katholieken, maar ook de protestanten vragen en bidden op bepaalde dagen in het voorjaar om Gods zegen voor de vruchten der aarde en in het najaar, in den tyd van den «ogat, wordt God dank gebracht voor dien zegen. Nu zullen' we er niet over twisten of in de laatste jaren de graan oogst zoo overvloedig geweest is, dat er een teveel aan graan op de wereld aanwezig is. Waar er nog heele streken zijn, zooals in China en Rusland, waar hongersnood heerscht en duizenden van honger omkomen, daar zou de vraag gesteld mogen worden of niet een fout in het distributiestelsel oorzaak is van den bestaanden overvloed. God is het, Die naar onze overtuiging wasdom geeft aan al wat gezaaid wordt. Als nu, zoo als In het vorige jaar in tal van streken die wasdom zoodanig is geweest, dat er overvloed van graan geoogst kan worden, dan kunnen wij als zondige menschen ons over dien overvloedige» zegen beschaamd gevoelen en ons af vragen, of wij dat wel verdienen en waardig zijn, maar het strijdt tegen onze christelijke opvattingen, om zoo- lets niet te aanvaarden als een kost bare gave. Waar oprecht gebeden wordt voor zegen over de vruchten der aarde, daar is het dan ook onmogelijk, dat tezelfder tyd reikhalzend wordt uitge zien naar een mislukking van den oogst. Doet men dat wel, dan is dat in strijd met de christeiyke begrippen Vandaar dan ook dat wy uitlatingen als boven geciteerd wenschen te brand merken als heldensch en zuiver mate rialistisch, waarvoor in ons land een vereenlglng voor den vrijhandel, al vindt zy niet den meesten steun by de chris- teiyke partyen, zich diende te hoeden. zy vond het lijk bedekt met vier zware wonden aan bet hoold. Aangezien zich bloed bevond aan de kleeren van den 17-jarlgen zoon, ree» tegen hem kwaad vermoeden; de jongeman werd gearresteerd. Hy ontkende echter alle Gistermorgen vroeg heeft de politie nabij de woning een bijl gevonden, die geheel met Daarop w:rd de jongen Gisteren vergaderden te Utrecht de afge vaardigden van tx. turen van de navol gende organisaties: St. Christoffel, St. Pe trus, Arka, R. K. Verbend van Technici. Su WUl:brordus-Federatle, St. Libuinut- vereenlglng. St. Bernulphus. R. K. MUntech- nici en de R K Vereenlglng van Technisch^ ambtenaren. De vergadering had tot doel de nadere bespreking der oprichting van een centraal verbond. By de besprekingen, die een zeer geanl- me:rd verloop hadden, waren tegenwoordig mgr. dr. Poels. patrr Co'.sen, kapelaan Mul der en dr. Hegge, telde laat tgenoemden gecsteiyk adviseur, re p. der R K. handels- reizigersvereenlglng 8t. Christoffel het R K. Verbond van Technici De Tegen den glansrijken avond van den Paaschmorgen, waarop de vrouwen uit het Evangelie het hadden ledig gevonden, ben ik naar buiten, naar de hooge kust by de blauwe zee gereden. Door de voorstad Bab el Oued, ongeveer 3 K.M. ten N. W. van Algiers, de blanke hoofdstad van Fransch Afrika. Dffar woont „Notre Dame d’Afrique”. Op een hooge rotspiek, bijna 400 voet boven den zeespiegel, staat de Basilica Minor, een gracieus Byzantynsch ge bouw. Daarin zetelt, onder een somp tueus baldakyn, de Zwarte Lieve Vrou we van Afrika; met er onder de woor den: „Nigra sum. sed formo- sa.Negers en Muselmannen, de roode fez op het hoofd, zag ik met ar men over de borst naar de beeltenis staren Méér dan 8000 ex-voto's bekleeden dit zeer Indrukwekkend bedehuis-op-de- rots. Geheel de üefelijke Vallee des Consuls domineerende, moet de basiliek reeds zeer verre vanuit zee zichtbaar zUn evenals Notre Dame de la Garde te Marseille; en nog zoovele andere Ma- ria-heiligdommen, op de lachende kus ten van de blauwe Mlddellandsche Zee. Notre Dame d’Afrique Nadat mgr. Lavigerie de basiliek had ingezegend tn 1872, werden er de degens van Afrika’s veidheeren, van generaal Yusuf en van maarschalk Pelissler. aan de muren bevestigd. Nu is ook de béton van maarschalk de Lamorlcière er, be nevens de medailles van den fameuzen maarschalk „Père” Bugeaud namen, die in dit deel van de wereld den klank eener vurige nationale vereerlng heb ben. Hééle risten militaire eereteekens. zelfs die van commandeur van het Eerelegioen, hangen overigens aan de muren, uit devotie. Een levensgroot bronzen standbeeld van kard. Lavigerie, het kruis hoog op geheven. staat vóór de basiliek op het plein turend naar de zee, hoog boven de omringende Moslim-kerkhoven te gen de helling uit. Met daar beneden overal de elndelooze blauwe zee.... Vanuit deze basiliek, dit Afrtkaansch pelgrimsoord, vertrekken de missiona rissen naar hun standplaatsen In ge heel Afrika. Naar hun schier onmoge- lyke taak, om Muzelmannen eveneens het evangelie van Christus te prediken. En toen ik van de Basiliek naar de Blanke Stad in de verte wilde afdalen, viel mijn oog op een prachtig bronzen heroïeken „Verrezen buiten tegen de abside der Met bet bezielend onderschrift, symbolisch en allegorisch voor de Kerk in Afrika: ons met onze priesters in gedachten eerst met de roemrijke Maagd en Moe der Gods. Maria, door uw zonen Tertul lianus, Cyprianus. Augustinus en Ful- gentlus zóózeer geprezen. En dan, onder de hoogstheillge handelingen, roepen wy tusschen Christus’ heilige bloedge tuigen aan uw eigen grooten Cypria nus. Om later, wanneer wy. als beiy- dende zondaren, smeeken toch ook deel te mogen hebben met Christus’ heilig» apostelen en martelaren, uw roemruch te Carthaagsche Vrouwen te noemen. Fellcitas en Perpetua Afrika, waar zyn uw Christenen? Wat gebeurde er toch? De Halve Maan Is op zekeren avond, als ’n van bloed druipende sikkel, op gegaan boven uw pyramtden; ja, tot over dit Algerynsch Atlas-gebergte. tn dat 22ste jaar der Hegira. Toen Amr Ibn el-Acl zich gewelddadig meester maakte van Tripoli, van üfrikya (Tu nis) en van héél het Land van Augus tinus. Op dat tydstlp was de hoofd stad van dit geheele land nog Carthar- jlna (Carthago). En het opperhoofd Djoredjir (Gregorius) regeerde er voor zyn Christenkeizer uit Byzantium.... Afrika, en toen? Zelfs de komst der Arabieren had uw herleefde Kerk niet plotseling vernie tigd, o Afrika, ondanks de aantrekkeiyk - held van de godsdienstige zeden der nieuwe heerschers voor de meesten uwer Noordervolkeren. Ibrahim ibn Aghlab, stadhouder voor Haroun al Raschid, deed zelfs door den bisschop van Carthago de relikwieën van Sint Cyprianus aan Karei den Grooten ten geschenke zenden. Toch had 250 jaar wanbestuur van onverdraagzame opvolger» van „den Rechtvaardigen Khallef” de Kerk in Afrika langzaam den dood gegeven. ZIJ die eertyds hare bisschoppen by hon derden telde, kon er nu geen drie meer by elkaar brengen, om een nieuwen kerkvorst te wyden. Er moest «r eerst één In Rome geconsacreerd wor den Maar vóór ’t tot het ergste kwam, schreef Paus Leo IX nog één maal haar charter uit, dat haar het primaatschap van Afrika waarborgt' ,^lve deserta jacet Carthago, sive resurgat gloriosa altquando! Of Car thago verwoest zou biyven, of dat het ooit In heeriykheld zou herrijzen!....” 1 Wordt kil; Tt ga binnen! Maar slapen kan Ik niét.... bloed bedekt was andermaal aan een streng verhoor onder worpen. met het gevolg dat ny bekende zijn moeder met byislagen van bet leven te hebben beroofd. HU vertelde daarbij de volgende byaonderheden. HU waa Dbudagmiddag alleen met zyn moeder thuis geweest. Deze was orfi 1 unr zooals zU steeds gewoon was, even op de divan gaan rusten. Hijzelf had een boek ge. nomen om daarin wat te gaan lezen Om 2 uur had hy dit boek neergelegd en zieb naar bulten begeven om hout te hakken Korten tyd daarna was hy met de bijl in de band in de kamer terug gekomen, om het boek weg te leggen. Zijn moeder slien nog op de divan. Hij heeft toen de bijl op- gebeven en de vrouw vier slagen op het hoofd toegebracht. Of de jongen gehandeld heeft In een oogenblik van verstand'verblis- terlng of dat hij opg:wenden was door de lectuur van het boek, is niet bekend. Na de treurige daad is de jongen den polder ingevlucht, alwaar hy tpt half acht is gebleven. Toen keerde hy naar buis terug. Om half vier was een Jongere zoon, die te Amersfoort studeert, thuis gekomen. Deze vond zyn moeder bewusteloos op den divan Hy heeft haar h't hoofd eerst afgewas chen waarna hy een dokter ging ha'en. De vrouw L toen door een zuster verbonden, doch I denzrlfden avond nog overleden. Git teren is het parket uit Utrecht te Soest geweest en heeft het lyk in beslag genomen. Dit zal vandaag naar Utrecht vervoerd. Het gezin was een Belgische familie, die na den oorlog in Soest was komen wonen ZU stond gunstig bekend. De echtgenoot was naar België om enkele zaken te regelen, en zou gisteren thuis komen. 'Si i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1