1 LAD Jj I I- ONS BLAD El i I I L. FRANKENBERG, Alkmaar 1.10 ff ff De geschiedenis herhaalt zich f' DEZE WEEK bijzonder gerecht utt onze*1 LUNCHROOM PIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 101 f40 WWI Oneerlijke postboden De verleiding van de groot-stad Vernietiging van groenten @)ver verkeer gesproken Een journalistieke bedevaart Jhr. A. W. G. v. Riemsdijk De V. A. R. A.-uitzending g'i©!©f裩I© g^:©;©:«W Oorzaak der ramp ^te Helmond u le Burgemeester De Vhigt’s bezoek aan Londen tö JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR O»** Wil plaatsen Uwe ADVERTENTIÊN zonder prijsverhooging in alle binnen- en buitenlandsche bladen. Strikte geheimhouding Zaterdag de nieewate 6 RAM OP HONE-FLATER geleverd door de fa. Ypma VROOM OREESMAHH ALKMAAR Nog een voor de rechtbank H. COMMUNIE FEEST GEDACHTENISPRENTJES SOUVENIRS KERKBOEKJES, en. Groote keuze en niet duur bÜ Fa JAN KUHNE St. Jacobstraat 1 (3) VRIJDAG 2 MEI 1930 ^„iWn «rt-Urd f gQQQ J-*-- f 750.- f 250^ f 50.- AARGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN BIT ERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG OREN NA HET OHGEVAL ©i Redactie Na. 02 no- ©1 Nadere mededeelin<en in sake de ieiidt|M W^r een aanval op den Vlaardinoehen M. ii Barometerstand 9 uur Vin.: 765 stilstawf. ils Een rede van den heer De Vlugt Plotseling overleden «r r, ter sche ook Pootje baden is een frissche en gezellige bezigheid op heete zomerdagen. De koeien denken er ook zoo over en ze z(jn wet zoo verstandig om niet te ver in de rivier te loopen. Mi veriiea van 'n anderen vtaune en «en de leze ge- dat no em em in in st! rm nd tje Mf. eel Het raadslid, de heer D. Wijnkoop, heeft de volgende schriftelljke vragen tot B. en W. van Amsterdam gericht: Hebben B. en W. kennis genomen van het feit, dat te Amsterdam en in de omgeving zeer bruikbare en voedzame groenten op den mesthoop of vuilnisbelt worden gebracht of op andere wijze vernietigd? Wat hebben B. en W. gedaan en wat den ken B. en W. verder te doen, om door mid del van den Levensmiddelendienst, of an derszins een nuttig gebruik door de werkloo- zen of andere armen te organlseeren van dit voor de winstmakers blijkbaar onbruikbaar, maar voor de bevolking uitstekend voedsel? LICHT OP De lantaarns moeten morgen worden op» gestoken om 151 uur. Jhr. A. W. G. van Riemsdijk te Haatten* verleden. f Weer een aanval op de Vlaardingsche tai. lat er nis l)f te. ^pÓrfNKMKNTKN: «eer AUnnaar w Ageateehappen: per week SS «A; pa, kwartaal 1 SAS; per peet, per kwartaal LM Mj vaorpttbetallag. tan! neer uw- a te van iren ng- ven den nog aar al- dak ïer, ilen den het we mn zoo er- t>p- ge- ien ge il de er kt 12 r- et KALFSLAPJE MET RAGOUTSAUS PIEPKUIKEN APPELMOES GEB. AARDAPPELEN Gezicht op .the Strand** te Londen, een ontaetteaden drukken reaktarsweg. waar een onafgebroken file van auto’s passage veer den voetganger bijna MgzUJk ■snakt, De chauffeur De Bruin utt Nigteveeht blijkt 1 moord en beroofd te zijn, het vermiste (wiel te Amsterdam gevonden; een oproep m de politie. NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD Joannes over, dat deze stad De verdachte in de Benneknmsche moord tak blijft ontkennen. voorspeld, ment juicht Openbaring Het verhinderen der uitzending ónmogelijk gemaakt Pleiter vroeg een voorwaardelijke veroor- deellng, waarbij hij den ernst van het feit niet ontkende, maar wees op de gevolgen, die een celstraf op dezen jongeman zou kunnen hebben. De reactie kon wel eens heel wat ernstiger zijn dan men thans verwacht. Pleiter wees verder op de verleiding, die van Amsterdam uit gaat op de jongens van hpt platteland. De Rechtbank zal over 14 dagen uitspraak doen. Mi een breuk vsn been of arm Gisteren heeft een aantal journalisten, verbonden aan R. K. bladen, op verzoek der Bisschoppelijke Commissie van Onze Lieve vrouw ter Nood, een bezoek gebracht aan t bedevaartsterreln te Heiloo. Voorts werden de Willibrorduskerk, aldaar, de WUllbrordput en de z.g. preekstoel van den eersten Geloofs verkondiger in het Hellooërbosch bezocht. De excursie waarop wij morgen uitvoe riger terugkomen stond onder leiding van den Zeereerw. Zeergel. heer W Nolet, pro fessor aan het Groot Seminarie te Warmond, den Zeereerw. heer A. J M. van Meeuwen, Pastoor te Heiloo, en den heer O. Th. M. van den Bosch, te Overveen. Burgemeester De Vlugt van Amsterdam heeft gisteren een tocht door Londen ge maakt, waarbij hij ook een bezoek bracht aan Gullhall. Later zat hij aan een lunch, die In het Savoy-hotel werd aangeboden door de Nederlandsche Kamer van Koophandel en waarbij de Nederlandsche Gezant als tafel president fungeerde. De burgemeester zelde in een tafelrede, dat de banden, welke Engeland en Nederland verbinden, reeds dateeren van het begin der beschaving. Hij sprak het' vertrouwen uit. aat deze betrekkingen tot in lengte van da gen zullen mogen voortduren. Burgemeester De Vlugt en zijn echtgenoote waren gisteren de gasten van den Lord Mayor en de Lady Mayoress van Londen. De receptie, in de Nederlandsche Club in de Sackvillestreet, die gistermiddag werd gehou den. was zeer druk bezocht. Ook de Neder landsche Gezant en een aantal vertegen woordigers van de Nederlandsche kolonie wa ren aanwezig. Gistermorgen eischte de Officier van Jte- titie een gevangenisstraf van 6 maanden te gen een oneerlijken postbode in den Haar lemmermeer. Een collega uit Abbenes stond gistermiddag terecht. Deze was reeds 9 Jaar bij de poste rijen, doch had begin Maart 1930 een be drag van 60 bestemd voor de postgiro. dienst niet afgedragen. Verdachte was getrouwd en zijn vrouw was ongesteld. Om nu geld voor versterken de middelen te verkrijgen, was hij tot oneer lijkheid overgegaan. De fraude kwam uit en verdachte werd geschorste Een petitie, geteekend door 160 inwoners was ter terechtzitting aanwerig. Daarin werd verzocht verdachte voorwaarde lijk te veroordeelen. opdat hij zijn betrek king niet zoude verliezen. De Officier van Justitie wilde ook in dit geval niet tot voorwaardelijke veroordeeling overgaan, omdat dit instituut te mooi ia. Wanneer men voor dergelijke ernstige ver grijpen een voorwaardelijke straf eischt, omdat het qe eerste maal is. werkt men bU de menschen een zekere nonchalance In de hand. Volgens den Officier hoort verdachte ook niet meer in den dienst thuis, omdat hij de verleiding niet kan doorstaan. Vier maanden gevangenisstraf luidde den eisch. De verdediger Mr. All Cohen pleitte voor een voorwaardelijke veroordeeling en vroeg de rechtbank een reclasseeringsrapport te willen inwinnen. Pleiter wees er verder op, dat verdachte het vertrouwen en de sympa thie in Abbenes nog niet verloren heeft, gezien de petitie. Uitspraak over 14 dagen. ADVKBTKNTlBFBUSi Vm A— regel* LZS; eika regel meer A2A. RECLAME HT regel A7» weer de HOU pagina; voor de overig» pagina *e AM RUBRIEK .VRAAG RN AANBOD- reeerttk. fling per piaatfng AM per advertentie van legale; iedere regel meer AU a ■3' Arbeider trok verstopte kraan uit het vat Omtrent het ongeval In de chemische fa briek te Helmond verneemt de „Telegraaf nog het volgende: In deze fabriek worden de door de cacaofabrieken ontvette boonen, die tot koeken zijn verwerkt, nogmaals aan een ontvettlngsproces onderworpen, omdat de koeken nog tot 20 pet. vet bevatten. Hier voor wordt gebruik gemaakt van tri-chloor- aethyleen. dat onder stoomdruk de koeken geheel ontvet. Uit het gisteren Ingestelde onderzoek is komen vast te staan dat een afvoerpijp, welke verbonden is aan den ketel, welke een inhoud van 6000 liter heeft, btj de kraan verstopt was. De eerste werkman pro beerde dit euvel te verhelpen door de kraan uit de huls te trekken, hetgeen hij op deze wjjze. ofschoon dit niet geoorloofd ia, wel meer deed. Hij kon de kraan er echter niet meer in krijgen en kreeg 4000 liter vloeistof over het lichaam. Hjj was dan ook geheel onherkenbaar verminkt en verbrand. Het andere slachtoffer, goed bekend met de machinerieën, werd te hulp geroepen, doch toen hjj vernam dat zich een mensch in de fabriek bevond, heeft hij niet geaarzeld en is naar binnen gegaan Jammer genoeg heeft hjj zijn menschlievende daad met den dood moeten bekoopen. Om 4 uur gelukte het Dr. Vingerhoed door een luik hulp te bieden. Hjj voelde zich bewusteloos, doch kon de buitenlucht nog bereiken Had men de brandweer gewaarschuwd, dan zou deze zeer waarschijnlijk met gasmaskers de beide man nen hebben kunnen redden. platteland zoover is gevorderd, dat Parijs vandaar weinig nieuw bloed meer heeft te wachten? Wij zullen ons aan geen voorspellingen wagen, maar zeker is, dat Babel en Rome hun onder gang nabij waren, toen de zedeloos heid haar toppunt had bereikt en de Afvloeiing der bevolking uit de provin cies een einde nam. Ook Berlijn zou reeds nu Jaarlijks met 7000 inwoners achteruit gaan, wanneer de vestiging van buiten er rdet was. Het vraagstuk der groote steden vraagt, nu, meer dan ooit en in ver schillende opzichten, onze volle aan- t dacht. moker der volksverhuizing werd ver brijzeld, maar ondertusschen duurden nog steeds In het circus de hartstoch ten voort. Ook In Rome bracht, behalve sport en spelen, als weleer in Babel, het zedenverval de stad ten onder. Eenlge voorbeelden. Elke rijke vrouw bracht haar procurator (ami. Freund mee ten huwelijk als derde. De vriendin stond ver boven de echtgenoote. H e - 11 o ga b al u s sprak de verzamelde deernen van Rome aan als commllito- nes. De voornaamste dames der stad maakten zich aan echtbreuk schuldig en wisten zich aan de straffen te ont trekken, door zich als prostltuéee te laten Inschrijven. Dichters bejubelden deze eerlooze vrouwen. Julia, de dochter van keizer Augustus, maak te zelfs In zomernachten het Forum tot het tooneel van ontucht. De voor naamste Romeinen verhuurden hun huizen voor onzedelijke doeleinden. Caligula stond daarvoor zelfs zijn keizerlijk paleis af. Ten slotte kon dit alles niet meer bevredigen en wierp men zich op de homosexuallteit. Vir- g 11 i u s kende alleen dit kwaad. Ook Nero maakte hiervan zijn feest. Het huwelijk raakte in verval. Ci cero, Ovidius, Plinius hadden achtereenvolgens 3, Caesar en An to ri 1 u s 4, Sulla en Pompe 1 us 5 vrou wen. Sommigen hadden er 20. Voor de vrouwen gold hetzelfde; er waren er, die 8 mannen hadden in 5 Jaar. Ook zelfmoord was aan de orde van den dag. Hij werd door Cicero, Se neca, HoratlUA Plinius en Ta citus en tal van andere schrijvers formeel verdedigd. Tal van keizers stierven door zelfmoord. Ieder, die het leven in den tegen- woordigen tijd eenlgszins nauwlettend gadeslaat en daarbij Inzonderheid acht geeft op den groei der groote steden de ontvolking van het platteland, het sedelijk verval, de geboorte-beperking. de ondermijning van het huwelijk, de verafgoding van sport en spel en zoo veel meer, Is geneigd om uit te roepen: de geschiedenis herhaalt zich, l’histolre se répëte. Van al hetgeen wij thans meemaken en wat ons met onfeilbare zekerheid in zoo menig opzicht wijst naar een nedergaande lijp, hebben wij het duidelijke voorbeeld in verloopen eeuwen beleefd. Ieder, .die daarop acht geeft en de vergelijking met dat verle den zuiver trekt, maakt zich geenerlei Illusie omtrent de toekomst, hij weet, dat we maatschappelijk bergafwaarts ■gaan. Wij werden daaraan opnieuw herin nerd door een betoog van Richard Korherr, in de Süddeutsche Monatshefte van Maart jj. en ge wijd asm: Berlijn, de nieuwe wereldstad. Wij zouden wenschen, dat leder, die belang stelt In het maat schappelijke vraagstuk en vooral in het vraagstuk der grootstad, dit ultge- breld artikel van Korherr zou lezen, omdat hier toestanden worden blootge legd, met een klaarheid en een open heid, welke geen ruimte voor twijfel laten. Maar vooral doet deze schrijver duidelijk uitkomen, dat in dat alles niets nieuws is gelegen, dat het slechts is een herhaling van wat de geschie denis van het oude Rome ons leert. Wat den opgang en het verval der grootstad betreft, behoeven we ons ech- niet uitsluitend naar het heiden- Rome te refereeren. we kunnen teruggaan tot het Babylonische Rijk, ongeveer 3000 Jaar vóór Christus. In den bloeitijd van het Babylonische Rök, die rijk was aan kunsten en we tenschappen, trok de hoofdstad ook al lee tot zich macht, schatten. Intel lect, bedrijfsleven, politiek enz. Ook toen was de grootstad het tooneel van allerlei uitspattingen en van zedelijk verval en ook toen vond men naast de grootste welvaart de nljpendste ar moede. De stadsbevolking had alles wat zij verlangde, en de plattelandsbe volking moest van alles ontberen, kwam tot geheel verval. Waar eenmaal vruchtbare akkers bloeiden, ontstonden ten slotte troostelooze woestijnen. Dit duurde zoolang en ging zoover, totdat maatregelen, welke werden genomen om van overheidswege verbetering te brengen, niet meer hielpen en geheelc streken voor goed ten gronde gingen, voornamelijk omdat ze te ver van Babei aflagen, waar het hart des lands en van alle welvaart klopte. Een ander deel ging ten gronde van wege de steeds toenemende onvrucht baarheid der bevolking. Ten slotte kon Babel niets meer halen uit de geheele omgeving, welke allengs in een volsla gen wildernis was veranderd en kwam de vermaarde stad zeer snel tot alge heel verval; binnen de muren ver- 4x>uwde men het graan en op de verla ten pleinen graasde het vee. Dit was de stad, waarvan de profeet Isaias had gezegd: ,Jk dacht een Koningin van eeuwigheid te zUn”. maar wier ondergang door Jeremias in de meest onbemantelde woorden was En in het Nieuwe Testa- er Joannes in zijn nog wegens haar onzedelijkheid ten gronde ging. Bet woord ging in vervulling, volgens hetwelk er een tijd zou komen, waarin men niet meer zou weten, waar Babel eens gestaan had. Ongeveer 2000 jaar later zien we den opbloei der antieke cultuur van Grie ken en later van Romeinen, met al spoedig als alles beheerschend cen trum de stad Rome, waarbij het ge heele platteland in het niet verdween. Maar ook Rome ging ten gronde aan de kwalen, welke met de wereldstad van-eeuwen-her onafscheidelijk verbon den schijnen. Rome werd de slaaf van zijn spelen. De menigte verdrong zich voor dè am phitheaters. De keizers traden in de arena op. Caligula wilde een hengst tot consul benoemen. Boden, die de aankomst van nieuwe paarden en wa genmenners aankondigden, werden met gejubel begroet. Het verlies van een bepaalde partij bij de wagenrennen stond gelijk met of was erger dan het verlies van een veldslag. Bloed moest er vloeien in de arena om aan de sen satie te voldoen an ten slotte wist men geen middelen meer uit te denken om het volk te bevredigen. Onder Augus tus waren er in Rome geregeld 66 speeldagen per jaar, onder Tiberius 87, onder Marcus Aurelius 135 en onder Constantljn zelfs 175. Dat hield zoo aan, tot alles onder den Thans hebben ook de werkleven hei oeL- etief contract in het boekbind‘isoedrjjt nne-w dl» »im ln«w»nln» <le «era»fcerin»v<M>WM,K— =8===^==*= - n rr- ''II Ten slotte trok Rome alle welvaart tot zich en buitte het de onderhoorlg- heden uit door een geweldigen woeker. De weelde trok natuurlijk de groote genieën aan, zooals beeldhouwers, dich ters en kunstenaars op elk gebied, die zich van buiten vestigden en den roem der stad verhoogden. Waarom wij dit alles hier met de feiten In de herinnering terugroepen? Omdat voor den aandachtigen lezer, die eenlgszins is dóórgedrongen In de men taliteit van het leven der wereldsteden in onze dagen, duidelijk de overeen stemming moet blijken. Staat het met met het huwelijk, de sportvergoding, den zelfmoord, de onvruchtbaarheid, de ontvolking van het platteland, de ho mosexuallteit enz., In onze dagen in dc groote steden niet precies els in het oude Rome? En hoe is het nu met Rome verloo pen? Rome scheen onder het keizerrijk tot in het oneindige te willen groeien. Onder Caetar telde het rond 900.000 inwoners, onder Augustus ver over 1 millloen, onder Tiberius meer dan 1H millioen, onder Vespasia- n u s ongeveer 2 millioen en bij het begin der tweede eeuw wel 2J4 millioen. Maar dezen geweldigen groei dankte het alleen aan het voortdurend toestroomen van versch bloed van buiten. Toen echter ten slotte het Romeinse he landschap geheel ontvolkt was, Griekenland nog slechts een woe stenij was en ook de provinciën het grootste gedeelte hunner bevolking verloren hadden en dientengevolge de vloed naar Rome ophield, verviel de stad zeer snel, omdat zij zichzelf niet in stand kon houden. Hare onvrucht bare bevolking verminderde buitenge woon sneL Onder S ev e r u s had zij nog ongeveer 600.000 inwoners, onder Constantljn nog 2 A 300.000. De onbewoonde hulzen stortten ineen, de straten waren verlaten. De verwoesting ging met razende snelheid verder. De treurige overblijfselen der bevolking verzamelden zich aan den Tiber, het oude Marsveld en rondom Sint Pieter. De groote volksverhuizing vernielde ten slotte de laatste resten der ver vallen grootheid. Forum en Kapitool werden veeweiden, zooals eenmaal de pleinen van Babel. Tusschen de nog bewoonbare keizerlijke paleizen leefden eenlge duizenden menschen. volkomen gedegenereerd en verwilderd. Toen T o 111 a in 546 zijn Intocht deed, kon den met de meeste moeite nog 500 In woners worden bijeen gebracht voor de plechtige ontvangst. Is dit voorbeeld van Babel en Rome Inderdaad niet schrikaanjagend? En moet ieder, die de toestanden van deze steden in haar bloeitijd geschetst ziet en die ook de hedendaagsche wereld steden kent, niet tot de erkenning komen, dat de overeenstemming tus schen voorheen en thans op schier elk gebied treffend Is? Maar dan mogen we ook wel trach ten te verhoeden, dat het lot, hetwelk aan Babel en Rome eenmaal bescho ren was, ook liet lot worde van de moderne grootsteden. Zjjn er niet reeds voorteekenen, welke er op wijzen, dat bijvoorbeeld In Frankrijk de ontvolking van het In fascistische kringen bestond vermoede- lf)k het plan om de uitzending van de V A RA. van Woensdagavond ónmogelijk te maken. Eenlge der meest op den voorgrond treden de fascisten werden nJ. in de onmlddellljke naböhekl van de V.A R.A.-studio waargeno men. Door de activiteit der Hllversum.sche recherche hebben zjj echter geen gelegenheid gehad, hun plannen uit te voeren Voor de Haarlemsche Rechtbank stond gis termorgen terecht een 20-jarige hulppost- besteller te Haarlemmermeer, die in de laatste maanden van 1929 te Haarlemmer meer opzettelijk zich wederrechtelijk heeft toegeëindlgd verschillende bedragen aan geld, voor verschillende doeleinden aan hem afgedragen, o.a. ter storting op de post- of girorekening, Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering, gemeente-ontvanger te Hoofddorp en Incassobank te Amsterdam. De ten laste gelegde verduisteringen bedroe gen resp. f 130. f 102, f 100 en f 133.78. Gehoord werden twee getuigen, die het geld aan verdachte hadden afgedragen. Verdachte bekende volledig. De Directeur van het Post- en Telegraaf kantoor te Hoofddorp, de heer Slothouwer, had verdachte in dienst genomen op gezag van diens broer, die reeds lang besteller in vasten dienst was. Verdachte moest de ontvangen gelden in een zakboekje inschrijven, hij knoeide ech ter met de doorslagen. Ook gaven verschil lende boeren hem geld om te glreerenr ver dachte Tnoest dan de papieren zelf maar Invullen. Hij liet dit echter achterwege. Verdachte, een 20-jarige vrijgezel, die bij zijn ouders thuis was, verdiende aan de post f-18.per week. HU behoefde alleen maar in de morgenuren te werken, s Avonds ging hU met zijn vrienden naar Amsterdam, al waar het verduisterde geld zeer onecono misch werd verbrast. De directeur deelde mede, dat verdachte 8 maanden bü hem In lossen dienst was, goed werkte, maar wel uiterst onverschillig was en graag den „grooten mijnheer" uit hing. De Officier van Justitie nam aan, dat ver dachte in Hjdeltjken dienst van de over heid was en in deze kwaliteit verduisterin gen gepleegd had De feiten achtte spreker bewezen. Voor een voorwaardelUke veroor deeling gevoelde de Officier niets, daar de reclasseerlng zich van advies onthield en ver dachte in het geheel niet den indruk maakt berouw te hebben. Op een doortrapte wijze heeft hU gebruik gemaakt van de onwetend heid van sommige menschen en hu heeft zUn vertrouwens-positie schandelijk mis bruikt. Verzachtende omstandigheden zijn o.a.: verdachte is nooit eerder veroordeeld, nog jong en verder heeft hU bekend. De Officier elsdite een gevangenisstraf voor den tijd van zes maanden. De verdediger. Mr. P Tideman pleitte voor verdachte als bestuurslid van den Raad van Rechtsbllstand in Strafzaken. Pleiter gaf zijn ontstemming te kennen over de slechte samenwerking tusschen re- classeering en de verdedigers. Wanneer het reclasseerings-rapport ongunstig is, wjjst men den verdachte er sniet op. dat hü rich een verdediger kan assumeeran. In deu aigeloopen nacht is te Haarlem in den ouderdom van 51 Jaar plotseling over leden Jhr. A. W. G. van Riemsdijk, diree- teur-hoofdredacteur van de Stadseditie .Op rechte Haarlemsche Courant" en bekend let terkundige. Jhr. van Riemsdijk was Kamerheer ta buitengewonen Dienst van H. M. en Ridder in de Orde van Oyanje-Nassau. Ook was hfj vereerd met het Kruis van Verdienste van het Roode Kruis. HU was voorzitter van de afdeeling Haar lem van het Nederlandsch Tooneelverbotxl en oud-voorritter van het Hoofdbestuur eim I dat Verbond. i. r 1 e L jj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1