ONS BLAD r te, I I I Lf FRANKENBERG, Alkmaar 1.10 DE STILLE OMGANG TE ALKMAAR Meer vacantie KOFFERS CITY-BAGS Luxe Verhuurinrichting Prima 4 en 8 persoonswagens beschikbaar 15 cent per K M Speciaal siekenvervoer. IDE 1 MAANDAG 5 MEI 1930 Voornaamste c/Cieuws tegen het gezin JOH. LAUWERS PAYGI OP 3 ALKMAAR GARAGE JAC MET DEZE WEEK bijzonder gerecht uit onze LUNCHROOM p- VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No 1«5 Prachtig &eslaa&de devotie-tocht De bankbiljetten van f 10 Schatgra vingen te Zaandam Typhoon te Japan Ernstig verkeersongeluk Pater Albada Jelgersma Dultsch invoerrecht op eieren Beekhuizen Opstootjes te Delft Best vee Zaterdag de nieuwste GRAMOPHONE-PLATEN geleverd door de fa. Ypma VROOM DREESMANN* i ALKMAAR DFF NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN t JOM-t tso.-ssktik; 1250.-^.™™'"—“™ 1125.- t so.- «UGIrtE MOET OP STRAFFE «AR VERLIES VAR RECHTER, GESCHIEDE* UITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWIHTIG UREN HA HET OHGEVAL .Q ^©:©:©:©:i - 9 maezzt NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD «Peeiw (•,'1 banden Ongeveer 2700 deelnemers 5' PIEPKUIKEN 4? APPELMOES Eerste ernstige botsingen in China. Typhoon in Japan - Tweehonderd lienden, StudentenreUetjes te Madrid. Communistische opstanden in Zaid-CVüna. wsl- De tyfoon in Japan 107 lijken geborgen. hei* en na er T» Barometerstand 9 uur v.m.: 764. Achteruit. van Satan in Gravin Sylvia reeft self aanwtfxinren en Twee honderd dooden In de Sint Lanrenttuskerfc. Protest der Nederlandsche exporteurs Landgoed Scheppen van een wil dn Dom. Communisten gearesteerd 50.000 opgebracht RÜDenbMa. a r Nadere mededeelingen over den moord Abcoude. De Rockefeller Foundation schenkt IMAM dollar voor de Leidsche Sterrewacht. De installatie der staatscommissie-Lovink ter bestodeering van de landbouwcrisis. GEB. AARDAPPELEN er op. aldaar voort op de I i de kunnen Onder de H. Mis, die hierna werd voort gezet. naderden de vele honderden mannen en jongelingen tot de Tafel des Heeren. Binnenkort aUeen het biljet met de Zeeuwsche boerin gangbaar zouden verloop van Gravin Sylvia komt self aanwijzingen ge ven bij de opgravingen te Zaandam Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 8.03 uur. MUnontplofftng in Asturië (Spanje) 11 dooden. Binnenkort zullen alleen de bankbiljetten van f met de Zeeuwsche boerin gangbaar zjjn. Het proces „Falke” Beklaagden vrijge sproken. De voetbalwedstrijd Holland—België ein digt in een gelijk spel (22). -tk. ■tto el s- gtaS voor men ont ogen TUit- zich ia te volk sche ono- ien en. rte er- de n* TELEFOON S72 TELEFOON 873 De onlangs aangekondigde benoeming van den Zeereerw. Pater Maximlliaan Albada -elgersma O. F. M. tot vlootaalmoezenler, is thans bij Kon. besluit geschied. Zjj is ingegaan op 1 Mei jl [bUKEAU: MOF ALKMAAR I T--AdmintotraUo No. U> Bede rite Ne, «33 I ABONNEMENTEN: voer Alkmaar I en Agentschappen: per week 28 et.; I par kwartaal 3A5; per peet, per I kwartaal 3J8 Hl vooruitbetaling. Zaterdagavond heeft op den Rotterdam- schen weg nabij Overschle een ernstig auto- ongeluk plaats gehad. Uit de richting Delft kwam de auto van den heer Heestink uit Heerlen, die een voor hem uitrijdenden auto bus uit Dordrecht wilde passeeren. Op het- Granaatontplofflng te Toulon 2 doo den. Gisteravond zijn het zuiden van Saghalien en het eiland Hokkaido door een tyfhoon ge teisterd. waardoor naar men vreest tal van visschers zijn omgekomen. Er, worden onge veer honderd personen vermist en reeds zjjn verscheidene lijken aangespoeld. De mate- rleele schade wordt op 5 mlllioen jen geraamd. Het aantal personen, dat als gevolg van den typhoon het leven verloor, zou thans de 300 naderen. Vier-en-negentig lijken zijn terug gevonden. Honderd personen worden nog ver mist. RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD* b(j vwewltbetaltng per plsslslug t «JB per advertentie van 8 regete; tedere regel meer J «-L3 In de dat btj 1 van «en en PPelüke e rich, mingen op het hlsto- werken noemd, Kerk- Kleln- bU de arische verken 8 der ge at- t het - Op veten- ■rchtef n pri- -t ra- biolo- (erder cu in den ook tltuut Ons onderwijs, dat schiet te kort! De jeugd studeert té grondig. Ziezoo, dat laat geen twijfel meer. Want dit is kort en bondig! En zie zoo spreekt, wie twijfelt nog’ Dat zijn de paedagogen. Die geen tekort, maar een tegoed Voor onze jeugd beoogen. Dus speurde men de oorzaak na En deed dit flink en vaardig. Want niets l-> toch zoc faliekant Als geest lijk minderwaardig, Heurèka! riep Archimedes; Men hoort het thans herhalen, Gevonden is de zwakke plek. Waarin wij zoozeer falen. Ons onderwijs, dat schiet te kort, Te kórt is de vacantie! Zoodat ik voor verbetering. Op dit punt, nog wel kans zie Van alle landen geeft ons land Den geest het minst verpoozen. Een achterstand, waarover men Behoorlijk heeft be blozen. Wanneer de jongelui dus hier Wat méér vacantie krijgen. Dan zal ook de ontwikkeling Tot onrustbarend stijgend! Dus wen"cht men den superlatief En wil men consequent zijn. Geef dan vacantie, héél het JéAr; De uitkómst zal patent zijn! MARTIN BERDEN. De stand van zaken Zaterdagmorgen heeft Gravin Sylvia, de helderziende dame uit Berlijn, opnieuw een bezoek aan het terrein van de opgravingen gebracht. Aan de hand van het protocol stelde zij vast, dat met het graven een andere rich ting moest worden ingeslagen en wel in die van de Oostzjjder Kerk. Hier zou, naar Fr. Sylvia mededeelde, een onderaardsche gang., zijn, die de verbinding heeft gevornxl tus- schen den burcht en de kerk Naar haar oordeel zal het noodig zijn het geheele ter rein bloot te leggen en het werk meer syste matisch en op ultgebrelder schaal aan te pakken. Het staat by de clairvoyants vast, dat de schat er is. Om de zaak aldus aan te pakken, daar mede zijn eenige duizenden guldens min stens f 10.000 gemoeid, waarover men blijkbaar voor het oogenblik de beschikking niet heeft. Gravin Sylvia heeft zich thans gewend tot Prinses Bentheim uit Erfurt, die architecte is en een „nicht van Koningin Wilhelmina, in de hoop deze voor het plan te winnen. Ook is gedacht aan het archeologisch in stituut. dat in November 1929 door Prof. Ro den wald werd geopend. Vast staat, dat tot heden niets van waar de is gevonden dan enkele porceleinen voor werpen. meest in zeer geschonden staat van een paar honderd jaar oud. die eenter wel meer by diepgravlngen worden gevonden en dus geeneriei aanwijzing zijn voor de juist heid van de stellingen van Gravin Sylvia. Zaterdagavond is het in het centrum van de stad Delft gerulmen tyd zeer rumoerig geweest. Een aantal communisten ventte nJ. met eenige blaadjes en voerde een reclamewagen met zich mede. Daar dit laat ste In strijd was met de politieverordening wilden twee politieagenten op den Ouden Langendyk het voertuig in beslag nemen. Daartegen verzetten de personen zich hef tig. zoodat een gevecht met de politie ont stond Met blanke sabel en gummistok wer den door een groot aantal agenten klappen uitgedeeld. Verschillende communisten wer den gearresteerd. Tijdens het overbrenger: naar bet bureau moest de politie herhaalde malen optreden tegen de oproermakers. De reclamewagen werd in beslag genomen. Ben grooté menigte, die zich voor het politiebu reau had verzameld werd door de politie verspreid. De R. K. Vereeniging van Handelsreizi- gerz besloot geen onderhandelingen aan te knoopen met bet R. K. Werkliedenverbond, tot aansluiting by dit verbond. Een protest van Nederlandsche exporteurs tegen bet Dultsch invoerrecht op eieren. de toekomst mag er slechts vol- een eenheidsplan gebouwd wor- Volgens het regeeringsbouwplan i worden voor een AOVERTENTiePRUS: Van regels 1-ZS, elke regel meer «AK RECLAME per regel S.75 voor da eenio pagma, veer do overige pagina MAM zelfde oogenblik naderde uit de tegenover gestelde richting een motorrijder, de heer Jolen uit Rotterdam. Een botsing tusschen beide voertuigen had plaats, waarby de auto in de sloot terecht kwam, terwijl de motor rijder over den straatweg werd gesleurd. De man werd ernstig gewond aan hoofd en on derlijf en is per ziekenauto naar het zieken huis te Rotterdam vervoerd. De motor was totaal vernield. De auto, welke zwaar was gehavend, en waarvan de bestuurder met gering tetael was vrijgeko men, is later met behulp van een kraanwa- gen van J. de Graaf gelicht en weggesleopt. De auto was eerst door de politie van Over schle in beslag genomen, doch werd later weer vry gegeven. O niet, als alles goed gaat, dan meent men zelf het huls van zyn geluk te kun nen houwen. Maagr er komt ook zoo menig uur. dat men machteloos staat tegenover het leed, dat ons overvalt, het onheil dat dreigt, het kruis, dat niet te keeren is. armoede en gebrek, die ons aangrynzen. Dan welt de bede van de Emmaus-leerlingen uit het ge folterde hurt: Keer bluf by ons. In een aantal treffende voorbeelden uit het leven toont de gewijde spreker aan. hoe in alle levensomstandigheid de Christus Eu- chzrlzticus de groote. de eenige steun is. Hem moeten wy opzoeken; niet wachten tot llchameiyk lyden of tydeiyke nooden ons Hem doen zoeken. Ook nu is Hy onontbeer- lyk. vooral voor hen. die staan te midden van de verlokkingen dezer wereld Aan de communiebank moeten wy hem zoeken, den Ohristus Eucharlstlcvs. die óók is de Chris tus Consolator. De Stille Omgang Is mooi, maar nog mooier is de wekeiyksche gang naar de communiebank. Tot slot van zyn prfedlcatie verhaalt de Eerw spreker een ontroerende geschiedenis uit de Mexicaansche geloofsvervolging, waar een dorp met zijn priester ook zyn grootst besit. Jezus in het H Sacrament, verloor. - - 5^*1 Tot nu toe zyn reeds 107 lyken van btj den typhoon, welke reeds meer dan 40 uren bo ven Zuldeiyk Sachalin en het eiland Hok kaido woedt, om het leven gekomen slacht offers geborgen. Een Japansch schip, dat Nagasaki had verlaten en vergaan zpu zijn, Is thans zonder avery in een JapansChe ha ven blnnengeloopen. De Japansche keizer heeft oevolen, dat bijzondere fondsen ter beschikking moeten worden gesteld van de familieleden der by de ramp om het leven gekomen slachtoffers Alle «l».nne-» ot> dit blad «lm ineevoloe de verzekerintatvoorweerden tWM ongev.llen verzekerd voor een der volgende ultkeerlngen In een te Apeldoorn onder leiding van den heer W. N. Gteeen. aldaar, gehouden vergadering van exporteurs in eieren werd met algemeene stemmen besloten tot ver zending van het volgend telegram aan Z. Exc. den voorzitter van den Minister raad: de vereeniging van Nederlandsche eierenexporteurs in vergadering byeen op heden, 3 Mei, te Apeldoorn, kennis genomen hebbende van de aanneming der agrarische wetten in Duitschland en de hieruit voort vloeiende abnormale verhooglng van de in voerrechten op eieren, waardoor zoowel de Nederlandsche Pluimveehouders als de ex porteurs in eieren zeer ernstig in hun be langen bedreigd worden, verzoekt Uwe Exc. eerbiedig doch dringend, de hier bedreigde Nederland ache handelsbelangen te willen be schermen en bij de Duitsche regeering zoo- noodlg onder bedreiging van represaille maatregelen. op herziening van haar geno men besluiten inzake verhooging van de in voerrechten op eieren aan te dringen. Biykens mededeeling in de Staatscourant van 3 Mei 1929. heeft de Directie van De Nederlandsche Bank bepaald dat de biljet ten van 10, model 1904 en 1922 (op de voor zijde voorzien van een mannenfiguur, vocr- stellende den arbeid en van een vrouwen figuur. voorstellende de welvaart) worden ingetrokken 1 Jaar na publicatie van dat bericht niet meer ter betaling zouden worden aangeno men aan hare kassen, doch ter inwisseling naar Amsterdam zouden warden gezonden. Nu intusachen deze termijn verstreken is. is het de Directie gebleken, dat het aantal nog circuleerende biljetten, vao deze coupure zóó groot is, dat bet handhaven van den ge stelden termyn voor het publiek ernstig ongerief zou beteekenen. In verband daar mede heeft zy besloten, om onverplicht als nog voor korten tyd al hare kassen open te stellen voor de Inwisseling van dit papier. Houders van tfeze biljetten kunnen deze dus tydeiyk nog Inwisselen op alle kantoren van De Nederlandsche Bank en hun wordt in hun eigen belang aangeraden zulks spoedig te doen, daar binnenkort uitsluitend het biljet van 10, waarop de Zeeuwsche boerin voor komt, gangbaarheid zal hebben, en de overige door de houden ter Inwisseling naar Amster dam zullen moeten worden gezonden, waar mede tydverlies en kosten gepaard gaan. Het werk van de opgravingen te Zaan dam wordt thans, na een rustpoos van eenige dagen, weer met kracht voort gezet. De onderzoekingen geschieden nu op een plaats meer tn de nabyheid van het kerk hof op aanwijzingen van de helderziende dame. Gravin Sylvia wordt te Zaandam ver wacht om nog meer aanwijzingen te geven, op welke wijze nu verder gearbeid moet wor den. Tot nog toe is niets van eenige waarde ge vonden. De enkele vooi wei pen, die opgegraven zyn en by het maken van fundeeringen wel meer aangetroffen worden, geven geeneriei aanwijzing, dat men met het zoeken van den verborgen schat op den goeden weg zou zyn. De heer Lanthurst is intusschen ijverig bezig bet terrein af te zoeken met behulp van een platina kogeltje aan een zyden draad, dat nu eens langzaam, dan weer vlug bewogen wordt al naar gelang van de gesteldheid van den bodem. Te Velp ia ten huize van den hoor Ch. J. A. d’Ancona, rentmeester van het Kroon domein een bespreking gehouden over een verfraaiing van bet landgoed Beekhuizen door het scheppen van een thans vrijwel ontbrekende wilde flora op daartoe geschik te plaatsen. Aan de bespreking namen 0.4 deel het bestuur van de Mr. H. M. van de Sandt- vereenlglng. de gemeente-secretaris van Rhe- deri, mr. Rijnenberg, de commissaris van po litie, de heer C. Kool en anderen. Er zal samenwerking worden gezocht tus schen plankundigen en natuurliefhebbers «enerzyds en jeugdorganisaties anderzijds. Er Is reeds medewerking verkregen van den bur gemeester van Rheden en van den voorzitter van de Veresniging tot behoud van Natuur- monumenten. Besloten weid tot bat oprichten van en vereeniging. Als vooralttee werd bemoemd da beer CR. J. d'Aneona. als secretaris mr. Tli In de St. Dominlcuskerk, die geheel tot zelfs op de galerijen met ommegangers was gevuld, werd het H. Misoffer opgedragen door den Weleerw. Pa ter Fridollnus Hulssen O.F.M., uit het kloos ter te Nieuwe Nledorp die na het Evangelie een predikatie hield, met als tekst de woor den uit den lofzang „Te Deum”: ,,Tu Rex Gloriae. Christel” De gewyde redenaar noemde den omme gang een daad van groote beteekenls voor de deelnemers zelf en voor het nageslacht, een daad van dank voor wat God eenmaal voor de bevestiging van het geloof binnen de muren van deze stad gedaan had. Deze daad van navolging van wat zoovelen in vroeger jaren hebben gedaan, doet spr.’s gedachten teruggaan naar den tijd, dat de Katholieken den Stillen Omgang maakten, nog gebukt gaande onder den smaad der verdrukking en in schuilkerken hun gods dienstoefeningen uitoefenden. F Deae omgang was een geloofsuiting, ma- gtstraal en diep en toch van klnderiyken eenvoud; geen processie met blanke bloemen strooiende bruidjes, maar alleen van man nen, in grooten eenvoud en klnderiyk ge loof. geen triomphale Intocht, maar een een voudige uiting van het degelijk en groot Noord-Hollandsen geloof; een stille hulde en stille vereering. Hem gebracht, Die alles schiep, doch wist arm te worden. Die thans rust in ons midden, wachtend op wie hem troost en vereering willen brengen, den Ko- ntng van de Eucharistie. Heel Christus’ leven is een protest tegen de idee, welke de Joden .van den Koning Chris tus hadden. In onbegrypeiyke armoe werd Hy mensch, een beestenstal was Zyn paleis, een voeder bak Zyn troon; schamele windselen Zyn Ko- ningskleederen. Maar de engelen zongen Ko ningsliederen en de drie Konlngen kwamen Hem aanbidden. Als Christus Eucharisticus schuilt HU in de witte windselen van de broodsgedaante, deelt Hy de armoe en verlatenheid van den missionaris. Voor Pilatus. die Hem vroeg, of Hy Ko ning was. getuigde Christus het: „Ego «Urn; Ik ben het" en Hy bewees zijn Goddeiyk Koningschap voor de verstarde en blinde Jo den met groote wonderen. Ook thans nog getuigt Hy door vele won deren van Zijn Koningschap. Het H Bloedwonder van Boxmeer, het won der van St Antonius met den ezel, het rede loos dter, dat zyn Meester aanbad, het Mi rakel van Amsterdam en van Alkmaar, en de vele wonderen van de H. Sacramentspro cessie van Lourdes, ze zyn de echo van het eens gesproken: Ego sum. De gewyde spreker spoorde de ommegan gers aan, om den Christus. Dien zy als Ko ning door dezen Stillen Omgang een stille hulde gebracht hebben, ook als Koning te eeren en te erkennen in het particuliere en het openbare leven; om uit het huisgezin te weren den geest van de wereld, waarvoor Christus weigerde te bidden, om te weren den geest van moderne kritiek, welke de maat- schappy met den ondergang bedreigt en er niet voor terugschrikt ons te kappen aan de rots van Petrus, waarop Christus Zijn kerk gebouwd heeft. Evenals Christus moeten wy echter over een langen lydensweg komen tot de berg der verheeriyklng. laten we daarom vernieu wen. aldus spr., den eed van trouw aan den Koning Christus, Wien we door den Omme gang een stille hulde hebben a’lllen bren gen. Met een aansporing tot gebed roor het verdrukte Rusland, eindigde de gewijde re denaar zyn predikatie. - Ml verlier vaa f 4u.- anderen rinaar ..Leeuwarder Courant” leren we den veehouder KI. de Gavere, te Kuubeard fa Friesland, rtamboek-vee boelhuls is gehouden van 37 stuks, die ruim 30.000 opbrachten. De duurste koe voor 1530.de duurste hokkellng 700.het duurste kalf voor 540. Twee koekalfjas van 9 weken werden verkocht voor t 900^ de volharding van de rechtvaardigen ten slotte voor het welslagen «au het jaar te Carthago te houden Congres. Zy mediteerden: over de onbegrijpelijke liefde van den Grooten Koning, die onder de nederige ge daante van eenvoudig Brood op onze altaren woont, dicht by de menschen; over de onbegrypeiyke liefde van zyn H. Hart dat in de vele en grove beleedlglngen, zyn Goddeiyke Majesteit aangedaan, om vertroosting en eerherstel vraagt; over de met alle schatten der wereld niet te vergelden genade van het kindschap Gods, van het Udmaatechap van zyn Kerk, van de gave van het H. Geloof, dat zy door dezen stillen, eerherstellenden tocht zoo heeriyk manlfesteeren I ’t Was een geloofsuiting, waarvoor de lichtzinnige en oppervlakkige wereldllng, on verschillig en minachtend spottend de schouders ophaalt, maar ook voor dezen steeg uit die vele mannenharten eeh op recht gebed tot voor den troon-van Hem. die voor alle menschen zijn H. Bloed op Gol gotha vergoot en die niets liever wil, dan dat ook allen deelen in de verdiensten van zyn H. Lyden, dat allen gelooven in zün H. Wonder en Hem komen aanbidden, waar Hij woont en troont als Konlng-Eucharistl- cus. De relikwie van het H. Bloed evenals vorig jaai in bet Oude Hèerenhuis aan de Steenenbrug ter vereering uitgesteld werd door de ommegangers eerbiedig gegroet en stille hulde gebracht. Het vrome gebruik, hier -en-daar te mid den van waslicht en bloemen een Christus beeld te plaatsen voor het venster was wederom in eere gehouden. Nadat de lange stoet zich by de 8t. Lau- renskerk weer nad ontbonden er namen ongeveer 2700 mannen en jongelingen aan den omgang deel begaf men zich naar de drie parochiekerken, om met een H. Mis met uitstelling van het Allerheiligste den ommegang te sluiten en deze te bekronen met de H. Communie, waarvan de bede tocht in het vroege morgenuur de voorbe reiding was. Te 5 uur werd hier de H. Mis tot inten tie der levende en overleden leden van het Genootschap van den Stillen Omgang opge dragen door dten Zeereerw. Pater Gardiaan van het klooster te Nieuwe Nledorp, Evodlus V. d. Snoek O. F. M. Door eenige leden van het parochiaal zangkoor werden de bedevaartsliederen en ook een meerstemmig gezang ultgevoerd. Na bet H Evangelie betrad Pater v. d. Snoek den kansel, om naar aanleiding van den tekst: „Heer, biyt bij ons”, een vurig woord van opwekking tot de talrijke deel nemers aan den Omgang te richten. Heden, aldus <fe Zeereerw. spreker, hebt gy uw stille processie gehouden, zonder de praal van gouden misgewaden, zonder het gerinkel der zilveren altaarschellen. Onbekend voor elkaar waart gij. en toch broeders, omdat gij één zyt in de liefde tot het H .Sacrament. Want deze liefde alleen is het. die alle standen te zamen bindt. Wat zijn wy een rijk gezegend volk, want wy hebben den Christus altijd by ons. Maar wat zijn wjj ook een gelukkig volk, als we een oogenblik denken aan onze rampzalige broeders in Rusland, wien men hun tempels, bun eeredienst. ja hun geloof tracht te ont nemen Dan weidt de predikant uitvoerig uit over den zegen, dien wy bezitten in de H. Eucha ristie. Fan groot wonder noemen wU de daden van Gods almacht, maar nog rrooter won der sQn de daden van Zijn liefde Het waa niet genoeg, dat Jezus Adam’o schuld op ziet] en dra paradijsvloek van ons wegnam, went ook na de hemelvaart kon de mensch- beid hem niet missen Want het ..Heer Je zus. blijf by ons" is de kreet, die in dul- aeoderM omsiaivflgheid des levens uit bet .arme mtwctoeatmH omhoog stjjgA. In de SL Joaefkertu Ook deae kerk was geheel met pelgrims gevuld. Op het priesterkoor hadden vele Eerw. Broeders plaats genomen. De H. Mis werd opgedragen door den Wel eerw. Pater Augustinus de Hart O. F. M. van het klooster te Nieuwe Nledorp. Na het Evangelie betrad de celebrant den kansel tot bet houden van de predikatie. De gewyde spr. herinnerde in gloedvolle woorden aan den stillen tocht, dien de pel grims van heinde en ver gekomen, door de straten van de Mirakelstad hadden gemaakt, hadden gebeden tot den Christus Eucharisti cus en Hem trouw hadden beloofd. Wat een heeriyk en impooeerend gezicht, aldus spr.. die duizenden mannen, in stilte voortschrijdende over de geplaveide straten den Christus Eucharisticus ter eer. Wat een beerlyke gedachte, duizen den mannen, niet met geweld, niet schreeu wende, maar in stilte protest eerende tegen de kerkvervolging in Sovjet Rusland Der traditie getrouw hebben eenige dui zenden mannen en jongelingen in den nacht van den eersten Mei-Zondag in stilte den Omgang gehouden langs den alouden processieweg welke voor vyf eeuwen met plechtigen luister door Alkmaar’s straten trok, het H. Bloed-Wonder ter eere. ’t Was een schoone Meinacht! Nog nacht was het. toen velen hunne buizen verlieten en In het duister de wegen opgingen, die voeren naar de mirakelstad van Hollands' Noorderkwartier, naar de groote St. Laurenskerk. eens ter «ere van dit H. Bloed-Wonde* door Hollands* Katho lieken daar gebouwd, als grootsch symbool van hun rotsvast geloof in hun Eucharisti- schen Koning Velen wellicht de meesten kwamen van buiten de stad en over de lange wegen van onze lage polders Klonken ds voetstappen van de nachtelijke pelgrims, klonk vele ma len het ..Wees Gegroet Maria"; het .Jaat komen uw Rijk"; het ..Glorie zij den Va der. den Zoon en den Heiligen Geest En met deze bede van mannen vereenlgde zich het vroege lied van de kweelende leeu werik boven de sappige weiden, om samen eere en hulde te brengen aan den God. die deze mooie aarde geschapen heeft en aan zyn moeder Maria, de Koningin van de bloeiende Mei In den schuchteren schemering van den groeienden .Meyendach" naderden de Om megangers de stad, waar' de zwarte lyster, de Noordewlndiyster. zooals de Hollaodsche plattelander hem noemt, hen vanuit de boomen langs de singelgrachten het kom m deze H. Stede toefloot. En als vier bronzen slagen over hunne hoofden gegalmd waren begonnen zy hun biddenden en medlteerenden tocht door de slapende stad; hier en daar een priester in den stoet en als in de luisterrijke jyrocessie van voor vyf eeuwen tusschen de ommegan gers, de geestelijke zonen van St. Domini- cus met hun statig wit en zwart habyt, de zonen van St. Franciscus, den blije Arme van Asslsië. in hun ruwe py. Zy baden, op de eerste plaats «oor hun verdrukte en zwaar beproefde geloofcgenoo- ten in het ongelukkige Rusland, verder voor den vrede onder alle volkeren, voor de be- keeringvan eigen stad en vaderland, voor dit Eucharistisch Naar de vorming van één groot, artistiek sterk tooneelgezelschap. dat den Amster- damaehen Stadsschouwburg zal bespelen? Berichten uit Rusland wijzen dat de antl-chrlstelljke actie met onverminderde hevigheid duurt. Ondanks mededeelingen In de pers, als zou de sovjetregeering uit opportu nistische overwegingen haar actie eenigszlns getemperd hebben. Na den .(overigens voortgezetten) strijd tegen de boeren een nieuwe, niets ontziende strijd tegen het gezin het laatste bolwerk van christelijkheid. Sedert eenigen tijd houdt de Sovjet- pers zich bezig met het plan van Larln, dat de collectivisatie van het gezinsle ven in Rusland beoogt. Larln, de gees telijke vader der 5-dagen-week, zet de regeering aan tot het doorvoeren van een snelle collectivisatie van het ge zinsleven. Hij legt er den nadruk op, dat het slechts met dit middel mogelljk is „het laatste toevluchtsoord van de burgerlijke Ideologie met den grond ge lijk te maken.” Hij wijst er .op, dat de collectivisatie van het familieleven in de Sovjet-Unie eigenlijk reeds voor de helft is doorge voerd. De overbevolking der groote ste den heeft er toe bijgedragen, dat meer dere gezinnen gedwongen zijn in één woning samen te leven. Echter hebben zij slechts een gemeenschappelijke keu ken en gemeenschappelijke woon- en badkamers. Nu is het aan den Staat om ook het tweede gedeelte der collec tivisatie door te zetten, d.wz. men zal moeten overgaan tot het inrichten van gemeenschappelijke kindertehuizen en van gemeenschappelijke slaap- en wo- nlngrulmten, ZONDER ONDERSCHEID VAN GESLACHT, want juist de tweede helft van deze collectivisatie moet het ideaal van een conununistischen Staat ajjn. In gens den. zal elk huls ingericht bepaald aantal gezinnen, die verplicht MJn in gemeenschap te leven. Slechts over de bedden zal men persoonlijk beschikken, maar ook deze moeten van éénzelfde model zijn. Volgens Larln is dit alles slechts een ▼oorlooplg plan. Zijn ideaal is niet het bouwen van huizen, maar van gansche steden. En in deze op te richten ste den zal slechts plaats zijn voor hulzen, die tot een bepaald doel dienen, huizen, die bestaan uit louter gemeenschappe lijke slaapzalen, louter gemeenschappe lijke woonvertrekken enz. De kinderen zullen aan de zorg der ouders onttrok ken worden en ondergebracht zjjn in gemeenschappelijke kindertehuizen, tot welke vader of moeder slechts één maal per week toegang heeft. Ziedaar het werk hoogst eigen persoon I Satan weet: heb ik het gezinsleven vernietigd, dan verliest de mensch ieder moreel steunpunt «n dan is het uit met den godsdienst. Dus moet er aan het gezinsleven een einde komen. Welk groot geestelijk en lichamelijk leed de mensch daarbij ook lijden moet. Satan stelt zijn eischen. En offert in zijn haat en strijd tegen God het tijdelijk en eeuwig geluk der menschen gaArne op. De gewijde spr. herinnerde er aan. dat de Goddeiyke Meester ook Immer over de wereld 'n sllllen omgang maakt een omgang, die door niemand waar te nemen is. De Christus maakt Zyn omgang door de geschiedenis der eeuwen. Waar is een leer, aldus riep spr. uit, eer biediger door ouderdom, vaster in haar be ginselen en soepeler in haar toepassing, dan de leer van de R K. Kerk? Pater de Hart memoreerde dan de ver schillende vervolgingen, die in den loop der tyden de kerk heeft moeten doorstaan; hoe de toekomstige martelaren met doodsver achting het einde van hun leven tegemoet gingen Hoe kwamen zy aan die doodsverachting? Omdat zy waren vervuld door en met de kracht van het H. Sacrament. Na 3 eeuwen verrezen in Rome, de stad, waar Nero zyn trlomphen had gevierd, de kerken en tempel* van het Christendom; ja. werd deze stad hiervan zelfs de zetel Laat men de christenen vervolgen. de kerken sluiten, de priesters verjagen, door een processie-verbod paal en perk trachten te stellen aan onze geloofsuiting, maar de Christus zal heerschen door en In en met de kracht van het H. Sacrament. Ook in Rusland houdt Christus Zyn stil len omgang. Maar ook Rusland zal opstaan uit het graf, en zal eens de macht van den Christus moeten erkennen. Rusland zal leven door en in en met de kracht van bet H. Sacrament. En daarom, aldus Pater de Hart, als gy te communie gaat, bidt dan deze enkele woorden ..Jezus, red Rusland Onder de H. Mis naderden byna alle pel grims tot de H. Tafel. De voorgeschreven gezangen werden op t orgel begeleid door den heer Jac. AL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1