1 'O tweede blad SAMENWERKING VAN GEMEENTEN v- XXXe INT. EUCH. CONGRES TE CARTHAGO r r WOENSDAG 7 MEI 1930 Het CAartsdiócees Carthago De kerk in Tunisië t De Derde iw //I h t t twee OTi- :sweg voor BLADZTJDE 1 «BP—-_J HOOGKARSPEL Orde-dag te Hoorn CASTRICUM Kamer van Koophandel cn Fabrieken voor West-Friesland PROVINCIAAL NIEUWS ENKHUIZEN LIMMEN hoofde lUke het van J. Kim- maken. het ge- 9 .1. 7" Een kijkje op een bazar-palerfj in Tunis. VI8CHMARKT Zuiderzeeschol rochie i een van van de voor Enunablorm De verkoop van de Emma» bloem in deze gemeente heeft totaal opge bracht 38,«1. De per 5 tot 800 kilo kullvisechers Jan ge- L> Wijkverpleging In de vergadering van het Burgerlijk Armbestuur van 5 Mal werd een wijziging gebracht in de aanwijzing der personen, in een bepaald deel Jer gemeente aangewezen tot het in ontvangst nemen der aanvragen om onderstand en belast met de taak om in spoedeischende gevallen hande lend op te treden. Voor Zwaagdjjk en den Tolweg werd aangewezen de heer C. G J. Maas; voor het deel der gemeente tusachen „Bantam” en de grens van Lutjebroek. de heer D. Schoenmaker; van „Bantam” tot aan de grens van Westwoud, de neer C. Bee- repoot; voor Nieuwen Weg en O. Wijzend, de heer C. Kager, en voor W. Wijzend en den Hout, de heer P. Brouwer. haar uitgestrektheid, of door het aan tal geloovigen. Zoo bijvoorbeeld in dit Tunis. Daar is de Kathedraal van den H. Vlncentius A Paulo maar eventjes de parochiekerk van goed 25.000 geloo vigen. Voor hun zielzorg beijveren zich een pastoor en vier kapelaans! De twee kerken van O. L. Vrouw van den Ro zenkrans en van het H. Hart groepee- ren elk méér dan twintig duizend zie len rond een pastoor (niet Jong meer* en drie kapelaans. Er zijn parochies op het land, die tot acht buitenparochie* te verzorgen hebben waarvan dan de dichtstbij gelegen zoowat vUf-en-twin- tig KM. en een andere parochie meer dan.... 200 KM. verwijderd liggen. Zooiets, als zou een Amsterdamsche Begrafenis postbode Jan Stuifbergen Gistermorgen had alhier de begrafenU plaats van den Vrijdag overleden postbode Stuifbergen. De lijkbaar werd vooraf gaan door een viertal vertegenwoordigers van de afd. St. Petrus, van Beverwijk, waar van de overledene lid was. K. R. O. Naar wij vernemen, Is het ge volg van de actie door den ijverigen propa gandist «ntplooid. dat het getal leden van den K.R.O. ter plaatse met ongeveer 50 is toegenomen en thans gebracht is op 35C le den, wat voor Castricum zeker niet slecht te noemen is. Bovendien zijn ruim 200 speld jes verkocht. al Zondag werd in de Parkzaal de Derde Ordedag gehouden voor West-Frlesland. De Parkzaal was tot in de uiterste hoeken ge vuld. Na het openingswoord door pater v. d. Snoek. Gardiaan te N. Nledorp, was het woord aan pater Borromeus de Greeve. Het onderwerp van zijn rede was: .Moecou en Assislé”. Deze dag, aldus spr. heeft een bij zonder doel n.m. een Franclscaansche pro- testmeeUng tegen de kerkvervolging in Rus land. Veel protest heeft al geklonken, maar wij willen het nog eens doen in eigen kring. Derde ordeleden zijn kalm en vreedzaam, maar als men aan het heiligste raakt, dan komt er trilling in onze kalmte. Alles wat heilig is, wordt in Rusland vernield en ont heiligd. Spreker schetst vervolgens het Hemelsche Asslsië tegenover het moderne Moscou en wijst in den breeds op de moreels ellende, welke daar heerscht. Bij het einde zijner schitterende, meerma len door applaus onderbroken rede bracht het publiek pater Borromeus een grootsche ovatie. De vergadering werd opgeluisterd door het dubbelmannenkwartet uit Wognum, dat enkele mooie nummers ten gehoore bracht. Met een plechtig Lof werd deze mooie en goed geslaagde dag gesloten. Toen de Fransche occupatie van Tu nisië baar beslag gekregen had, telde men 4n Tunisië negen parochies (In 1882). Heden heeft dit aartsdlocees 65 parochies en 170 bulten-parochles. Na tuurlijk zijn sommige dier parochies nog veel en veel te groot, hetzij door In de dezer dagen te Hoorn gehouden ver gadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Fricsiand is medege deeld. dat de Kamer haar tusscher.komst heeft verleend in verband met een door de Duitsche administratie opgelegde boete, om dat een wagon in Dultschland overbeladen bleek, terwijl deze volgens weging aan het Nederlandsche station van verlading het maximale gewicht niet overschreed. In haar brief aan de directie der Nederl. Spoorwegen is gewezen^op de noodzakelijk heid. dat de handel moet kunnen afgaan op het officieel vastgestelde gewicht op het station van verlading en dat de Nederland sche Spoorwegen dit ook als hét juiste moei ten handhaven. Inzake een klacht over het handeldrijven in automobielen door een ambtenaar is een bespreking gevoerd tusschen den betrokken persoon en den secretaris van de Kamer. De eerste heeft daarbij aangetoond, dat die handel hierin bestond, dat hij enkele malen als tusschenpersoon is opgetreden bij den verkoop van een auto door een bepaalde onderneming, die hle^ geen vertegenwoordi ger heeft. De werkzaamheden bepaalden zich dan daartoe, dat de betrokkene, als hij hoorde, dat Iemand dacht over den aankoop van een auto, die maatschappij daarvan be richt zond, die dan een aanbieding deed. Wordt tot aankoop van een wagen overge gaan, dan wordt daarvan provisie genoten. De Kamer was van oordeel, dat hier wel degelijk sprake is van een geval, waarin den bonafiden handel concurrentie wordt aan gedaan door Iemand. In overheidsdienst werkzaam. Besloten Is aan B en W. in de betrokken gemeente te verzoeken, aan den bestaanden toestand een einde te makerU Het bureau heeft besprekingen gevoerd der Kamer gevraagd in verband met de toe stemming. verleend aan de Veillngsvereenl- ging Beemster, Purmerend en Oms* reken om een loods te bouwen, die gedeeltelijk over het water gaat. De mogelijkheid toch bestaat, dat de scheepvaart later met klachten zou kunnen komen, in verband mei een belemme ring van het verkeer. De Kamer heeft door twee van haar leden een onderzoek ter plaatse doen Instellen. Ge rapporteerd is. dat de uitbreiding za> geschie den aan de Westzijde van het oude velllngs- gebouw. dus op flinken afstand van de be staande Beemsterbrug. De afstand Trambrug is ook ruim voldoende voor de scheepvaart. Zelfs bij eventueel lossen en laden van motorschepen van 4 M. breed ’angs de bebouwing, blijft er zeer ruim water over voor de scheepvaart. Een andere oplossing was niet te vinden. Geadviseerd werd dus een gunstige beschikking te nemen. De Kamer vereenlgde zich met dit advies. Zeer uitvoerige besprekingen zijn gevoerd over een brief, waarin verscheidene ondertee- kenaars hebben gevraagd, of het niet op den weg der Kamer ligt, het vraagstuk der droog making van de Zuiderzee ernstig onder de oogen te zien, omdat dit een onderneming is, welke voor ons land in het geheel en voor West-Friesland in het bijzonder, gevolgen zal hebben van zeer nadeeligen Invloed. Ge vraagd wordt Iemand, bekend als staatsman en econoom, uit te noodlgen. om in een open bare vergadering deze zaak te behandelen. BU die besprekingen werd nagegaan, welke ervaringen zijn ondervonden door het in Enk- huieen en de Streek gevormde comité van actie. Gaat de Kamer op het verzoek in en de besprekingen gingen die richting uit, dan zal echter niet alleen het verzoek tot een te genstander, maar ook tot een voorstander ge richt moeten worden, omdat de Kamer in dezen geen partij kan kiezen Ook moeten dan naast de technische zijde ook de sociale, eco nomische en nationale zijden In het licht worden gesteld. Het zou dus uitsluitend wor den een grondige voorlichting, door uiterst deskundige sprekers. Verscheidene moeilijkheden kwamen ech ter naar voren, waarom ten slotte besloten werd, de zaak om advies in handen te stellen van de commissie voor de Zuideraee-aange- legenheden. Het jaarverslag van de Kamer werd vast gesteld. Bij de rondvraag kwam wederom ter sprake de toestand aan de botermarkt te Hoorn, die in tegenstelling met andere mark ten. niet vooruitgaat. Gewezen werd op hetgeen' de marktcom- mlssle van de gemeente Hoorn reeds heeft gedaan en dat die besloot aan de Zuivel fabrieken te vragen haar boter aan de markt te brengen. Ook achtte men het beter, dat de gemeente Hoorn zou voorkomen, dat b.v. 1 Ijlst op de veiling wordt gebracht en dat de noteerlng voor deze boter geldt voor de boter*, die wordt achtergehouden. Besloten werd af te wachten totdat bekend is. welke resultaten de marktcommlssle van de meente Hoorn zal hebben verkregen. Hierna werd de vergadering gesloten. over de in de vorige vergadering aange roerde kwestie. Inzake het behoud van een goede spoorwegverbinding Enkhuizen-Hoora- Amsterdam. ook nadat de spoorweg over den afsluitdijk in exploitatie is genomen. Het resultaat van de besprekingen was, dat het bureau zich voorstelt, zich schrif telijk in verbinding te stellen met een lid van den spoorwegraad met het verzoek in dezen van voorlichting te dienen. Van een advocaat en procureur te Am sterdam is een brief ontvangen in verband met eenige moeilijkheden, die zijn cliënt, de Nederlandsche Fabriek voor verduurzaamde vruchten. N. V. Maatschappij de Betuwe te Tlel. ondervindt door een bedrieglijke na bootsing van het merk de Betuwe. Gevraagd wordt, of de ondervinding der Kamer is. dat. wanneer het woord Betuwe voorkomt op jams of vruchtenconserven. dit’ voor den handel en het publiek uitsluitend aanduidt, dat deze jams of conserven af komstig zijn van een bepaalde fabriek, in casu de Maatschappij de Betuwe te Tlel. Uit een gevoerde correspondentie is geble ken, dat hier feltelijk geen sprake is van een voeren van den naam de Betuwe door een tweede fabrlea. maar dat de zaak aan de orde is gesteld omdat een jamfabriek in de omgeving van Tlel jams in den handel brengt, voorzien van den naam Betuwsche jam. Dit is dus een aanduiding van de plaats, waar de vruchten, waaruit de jams gemaakt zijn, gegroeid zijn en geen aanduiding van een fabrieksmerk. De Kamer vereenlgde zich met de zienswijze van het bureau, dat de naam Betuwsche Jam met alle recht kan worden gevoerd, omdat het hier niet geldt een nabootsing van een bestaanden handelsnaam, doch slechts een aanduiding van de herkomst, zooals b.v. ook gesproken kan worden van Zuiderzee ansjo vis. Noordhollandsche kaas, Deventer koek, enz. enz. Is werkelijk sprake van een bedrieglijke nabootsing van het merk de Betuwe, dan zal alleen de bevoegde rechter hebben uit te maken, of hier sprake is van een geval van oneerlijke mededinging, strafbaar gesteld bij artikel 328bis van het Wetboek van Straf recht. Op het verzoek van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van Brakken Grond om sub sidie. In verband met een door haar uit te geven werk over land- en tuinbouw is afwij zend beschikt Het waterschap Beemster heeft het advies strijdende Kerk in Afrika, met name: in het Aartsdlocees van Carthago. Moge O. L. Vrouw van Carthago hare be scherming aan de strijdende dienaren niet onthouden! 200 als pastoor óók de zielzorg voor Limburg "n op den koop toe die van een pa- in Ütrecht op zijn schouders hebben. En dan zonder dat hU een ENKHUTZEN,- 0 Me! 1930 Aangevoerd 89 vaartuigen. 7136 kilo ansjovis. 58 tot 61 cent per kilo. vangst bedroeg van vaartuig. Door 4 span 1017 kilo kuil ansjovis, 47 S tot 49 cent per kilo. Door 1 vaartuig 75 pond X 15.45—1555 per 100 pond. in het Arabische gedeelte is die van O. L. VrOUw van den Rozenkrans, die eigenlijk eer) omgebouwd Arabisch pa leis is. Een andere groote kerk in het inboorlingen-gedeelte is de kerk van het H. Hart. In de kapel van de (witte) Zusters Franciscanessen, missionaris sen van Marie (rue Bach Hamba) blijft het fa. Sacrament het heele jaar door geheel den dag uitgesteld. Een aardige kerk, ter eere van de H. Jeanne d’Arc, staat aan den Weg van het Bel vedère, in het nieuwste gedeelte der stad. Het Belvedère tusschen twee haakjes is een uiterst fraai stads park, met Arabische chalets (Mlddah en Koubba). Er is daar ook een groote velodrome, waarin de Kinderenmis ge zongen zal worden. Donderdagmorgen 8 uur. Daaronder gaan alle kinderen dan te Communie. En zoo weet u nu iets van de zeer Auto tegen de brugleuning De auto van den heer Vriend van AndjJk slipte wat te veel uit, toen de bestuurder wilde uitwij ken voor een voetganger, met het gevolg, dat de auto tegen de leuning van de WH- helmlnabrug terecht kwam en nogal wat averij opliep. Ook van de brugleuning werden enkele Ijzeren palen gebroken. nauwe passages, winkels, diep als een pij uitkomen. En dairin hi kleine kooplui, want de otide zitten in de kroeg te dobbelen. Daar, In die souks, wordt ook rusteloos gearbeid door allerlei handwerkslui; terwijl de harems voortdurend de prachtige pro ducten van Moorschen huisarbeid naar de souks laat overbrengen. En Katho lieken moeten door die souks heen, om naar hun kerken In de Arabische stad te komen; vandaar dat men wel ervan spreken moet. Daar ligt In .Medina” de kerk van het H. Kruis. De oudste parochiekerk «De aartsbisschoppelijke Zetel van Carthago dateert ongetwijfeld uit de allereerste eeuwen van het Christen dom. En waarschijnlijk zelfs uit de tijden der Apostelen of Apostolische Vader* De bloedige inval der Moslem- horden (698) heeft dit centrum van Christelijke cultuur, prediking en ker kelijk gezag niet geheel en al kunnen uitroeien. Want vast staat het, dat er tot op het einde van de Xle eeuw nog bisschoppen waren te Carthago. Maar dan worden we het spoor ook bijster. Wij weten nu, dat in 1645 Rome een apostolisch vicariaat oprichtte in de naburige stad, Tunis: d{^langza merhand de meer historische. Cartha go. in de vergetelheid had teruggedron gen. Na de Fransche occupatie (1881) van Tunisië ontving kardinaal Lavlgerie. die immers een der meest actieve voor standers was geweest van een Fransch protectoraat, als een soort beloonlng het herstel van den Prlmatlalen Zetel van Carthago. Daarvan was hij tevens de eerste titularis. In zUn bulle „Ma terna Caritas” van 10 November 1884. gaf dan ook Paus Leo XIII aan deze eerbiedwaardige Kerk, erfgename van zóóveel roem en van nog méér lijden, haar alouden titel terug. Hij bracht weer in herinnering, wat de brief van den H. Leo IX eens aan de bisschoppen van Afrika geschreven had. De tekst daarvan, wij schreven er reeds over. staat eveneens gebeiteld in marmer op den voorgevel van de Basiliek van Sint Louis te Carthago: „Zonder eenlgen twijfel is de eerste aartsbisschop en opperste metropol!- taan van geheel Afrika de blsschop van Carthago. Aan geen anderen blsschop van Afrika, wie deze ook moge zijn, zal de blsschop van Carthago het voorrecht kunnen verliezen, hetwelk hij eens voor alle tijden ontvangen heeft van den H. Apostollschen en Roemschen Stoel. HU zal dat voorrecht bewaren tot aan Jjet einde der eeuwen, zoolang men op dien grond van Afrika den naam van onzen Heer Jezus Christus zal aanroepen, het zij Carthago temeer ligt In ruïnes hetzij het op een of anderen dag de glo rie eener opstanding moge kennen Van die klaarblijkelijke opstanding heb ik al meermalen gewag gemaakt. ZU is een tastbaar feit. Een halve eeuw van rustelooze arbeidzaamheid is daar, om er reeds nu de eerste vruch ten van te doen smaken. Tunisië, dat een oppervlakte heeft van niet minder dan 100.000 vlerk. KM. en een bevolking van ongeveer 2.200.000 inwoners van allerlei rassen, vormt nog slechts één enkel diocees. In de tUden der Romeinsche oudheid zijn er op eenzelfde, of nog kleiner grondgebied tot bil de zeshonderd bisschoppen (cho- repiacopl) geweest. Gemeenteraad Maandagavond 8 uur werd hier een openbare raadsvergadering gehouden, waarbij alle leden tegenwoordig waren. Voorzitter: burgemeester J. J. Nieuwen- huysen. De voorzitter opent deze eerste bijeen komst na zijn langdurige ongesteldheid en zegt, alvorens de notulen te lesen, behoefte te gevoelen een woord van hartelljken dank te spreken aan de hoeren wethouders voor de uitstekende wijze, waarop sU tijdens de stekte van spr., de zaken van de gemeente hebben behartigd; ook den ambtenaren van de gemeente zij hartelijk dank gezegd -. Spr. gelooft ook dit dankwoord te mogen spreken namens den raad. Hierna voorlezing van de notulen, welke conform werden vastgesteld. Ingekomen stukken. Proces- verbaad van de grasverpachting voor de gemeente, dezelve heeft opgebracht 4056. Mededeellng, dat het vervoer van de vuil nisbelt Is opgedragen aan P. Mln. Proces-verbaal van de kasopname van den ontvanger op 27 Maart. Verslag van den toestand der gemeente; dit laatste zal bij de heeren circuleeren. Goedkeuring van Ged. Staten betreffende verschillende raadsbesluiten. Schrijven van den Commissaris der Ko- ninlgln, waarbij dank wordt betuigd voor het geschenk aan ’t nieuwe Gouvernements gebouw, door deze gemeente geschonken. Goedkeuring van den Minister voor- één jaar betreffende de bijdrage voor deze ge meente volgens de Wet op de besmettelijke ziekte. Goedkeuring van Ged. Staten over de begrootlng 1930. •Al deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde Is een voorstel van B. en W. tot het verleenen van een subsidie, groot 100, voor de Burgerwacht over 1929 Goed gevonden. Hierna een voorstel tot het vaststellen van het vegmenlgvuldlglngaclifer voor de Gem. Inkomstenbelasting 1930 op 13. Aldus besloten. Subsidie Burgerlijk Armbestuur. De voorzitter deelt mede, dat het afgeloo- pen jaar het B. A. zooveel aanvragen om steun, vooral opname In ziekenhuizen, heeft moeten verleenen, dat hetzelve niet b{J mach te is, dit uit de gewone middelen te be strijden en voorlooplg niet is te verwachten, dat hierin verbetering komt Aldus stellen B. en W. voor een subsidie te verleenen groot 1350 Zonder hoofde- UJke stemming goedgevonden. Vaststelling rekening en balans G. E. B over 1939. Het totaal bedrag van de ont vangsten was 18672.03, terwijl de winst heeft bedragen 333556. Zonder bemerkingen vastgesteld Vaststelling pensioensgrondslag burge meester, secretaris en gemeente-ontvanger. Voorgesteld deze bedragen vast te stellen als volgt: burgemeester f 3000. secretaris 1900 en gemeente-ontvanger f 1400. Be- Seheltwedstrijd Tot afgevaardigden naar de Nationale Schietwedstrijden op 22 Mei as. te ’s-Gravenhage, zijn voor hfér aangewezen de heeren G. Mooij. N de Groot, J. van der Peet, Jan Pepping en N. M. Bakkum heden niet veel bereikt kon worden, te vervangen door 19 andere artikelen. De hierin voorgestelde regeling Is zeer soe pel, omdat de regeerlng zich op het standpunt stelt, dat de wet zelf slechts den mlnlmum-lnhoud moet aangeven, het overigens aan de gemeentebesturen overlatend om, onder hoogere goedkeu ring, al datgene In de regeling op te nemen, wat zU in het gegeven geval daarbU dienstig oordeelen, mits zU zich daarbij gedragen naar de rlchtUJnen en zich blUven bewegen binnen de grenzen, welke In de wet getrokken zUn. Deze rlchtlUnen hebben ten doel te waarborgen, dat de rechten en belan gen der onderscheidene samenwerkende gemeenten nauwkeurig en blllUk tegen over elkander worden afgewogen. Van daar de bepaling, dat er een commissie moet worden Ingesteld en dat de onder scheidene gemeentebesturen daarin ver tegenwoordigd moeten zijn. De commis sie kan geen andere bevoegdheden heb ben dan de gemeentebesturen, maar mag geen verordeningen maken, door strafbepaling, of politledwang te hand haven, evenmin kan zulk een commis sie belasting heffen. Wat de grenzen aangaat, deze zijn .zoodanig dat samenwerking op leder terrein mogelijk is, waarbU op den voorgrond staat, dat, waar het betreft de behartiging van de belangen der ge- meénschap, dus van algemeene publieke belangen, de publlekrechtelUke vorm regel moet zUn, en de prlvaatrechte- lljke een uitzondering daarop. Het ont werp bepaalt daarom, dat een gemeen- schappelljke regeling niet mag geschie den In den vorm van een stichting, naamlooze vennootschap of andere bur- gerrechtelUke overeenkomst, dan Indien de aard van het te regelen belang daar voor In hef bijzonder geëigend is. De regeerlng heeft op 15 April JX in het ontwerp bovendien nog een wijzi ging aangebracht, waarbij bepaald wordt, dat door de Kroon nooit een regeling kan worden opgelegd, waarbU een stichting of naamlooze vennoot schap In hét leven wordt geroepen. Teneinde het Instituut van de Inter communale samenwerking tot bloei te brengen, Is de samenwerking niet be perkt tot die tuSschen de gemeentera den, maar is deze ook mogelijk tusschen colleges van burgemeester en wethou ders; die dan voor wat de autonomie betreft verantwoording schuldig blijven aan den gemeenteraad. Dat bij deze wijziging van de Ge meentewet weer uitvoerig van gedachte zal worden gewisseld over de autonomie van de gemeenten, is vanzelfsprekend, daar dit een van de grondslagen Is van het gemeenterecht. Toch meenen wU, dat deze hier zeker niet In het gedrang komt. Merkwaardig Is het echter, dat thans stemmen opgaan tegen een te groote vrijheid, doordat de regeerlng het bestaande artikel 135. waarbU aan de gemeenteraden het recht werd toe gekend verordeningen te maken, die in het belang van de openbare orde, zede lijkheid worden geëlscht en van andere, betreffende de huishouding der ge meente, voorstelt te wUzlgen in het maken van verordeningen, die in het belang van de gemeente noodlg zUn. In plaats van een limitatieve bevoegdheid wordt hier een algemeene gesteld, over eenkomstig artikel 144 van de Grond wet. WU kunnen de bezwaren, hiertegen aangevoerd, niet deelen en meenen, dat de regeerlng hier het juiste beginsel in de wet tot uitdrukking brengt. Dat samenwerking grenswUziging van ge meenten niet uitsluit, zooals wel ver kondigd wordt, blUkt overduldelUk uit het voorstel waarbU juist een kortere en eenvoudiger procedure wordt voor gesteld. De Tweede Kamer zal zich in de ko mende dagen bezig houden met de be handeling vart het op 21 November 1928 door minister Kan ingediende ontwerp tot wUzlglng van de Gemeentewet, maar dat door den tegenwoordlgen mi nister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw schriftelUk is voorbereid en waarvan het verslag op 15 April J.l. is verschenen. Al is de voorgestclde wUzl- gtng niet zoo ingrUpend als de staats commissie Oppenhelm van 1918 deze dacht en het wetsontwerp Ruys de Bee- renbrouck van 1923 voorstelde, toch worden er enkele wUzigingen aan de orde gesteld ten opzichte van de sa menwerking van gemeenten en de grenswUziging, die van groote betee- kenls voor het bestuur van een ge meente kunnen zUn in de komende Ja- ren. De nlet-benoembaarheid van een vrouw tot burgemeester en de mogelUk- held, die geopend wordt om ook geeste- lUken en bedienaren van den gods dienst te kiezen tot leden van den ge meenteraad, waarover direct na het verschUnen van het vetslag in tal van bladen geschreven Is, achten wij van zoo ondergeschikt belang, dat wU er thans niets over zullen zeggen. Aan samenwerking tusschen gemeen tebesturen, aan eenzUdig of weder- zUdsch hulpbetoon of gezamenlijke behartiging vtin gemeenschappelijke belangen wordt in het gemeentelijk le ven In toenemende mate behoefte ge voeld. De bestaande Gemeentewet biedt geen goeden grondslag voor een deug- delUke uitwerking van de samenwer king, met het gevolg, dat de Intercom munale samenwerking zich niet zoo heeft ontwikkeld als wellicht wensche- lUk ware geweest. In de praktUk tracht men zich zoo goed mogelUk te redden, maar men heeft daardoor gekregen een bont beeld van een veelsoortige samen werking. Ter wille van een goede be hartiging van gemeenschappelUke be langen tusschen gemeenten, evenzeer als door gemeenten met het Rijk, een provincie, een maatschappU of met particulieren zUn er in de laatste jaren zeer vele naamlooze vennootschappen opgericht, stichtingen gevormd of meer of minder eenvoudige bUzondere bur- gerrechtelUke contracten afgesloten. Daarnaast zUn ook wel publiekrechte- UJke regelingen tot stand gekomen, welke In de uitwerking een tamelijk groote afwisseling vertoonen. De moellUkheden, tot heden bU die samenwerking ondervonden, vloeiden voor een deel voort uit het door de Kroon ingenomen standpunt, dat be langen, gemeen aan twee of meer ge meenten, niettemin huishoudelijke be langen van elk dier gemeenten bleven, zoodat ze voor de behartiging dier be langen geen gemeenschappelUk orgaan zouden kunnen instellen. Voor een an der deel werden ze veroorzaakt door de remmend» Inwerking der dubbele In menging machtiging en goedkeuring van de hoogere organen, niet alleen bU de totstandkoming van een Inter communale regeling, maar ook bU haar uitbreiding tot andere gemeenten. Meermalen zUn pogingen gedaan om door wetswUziging aan de bezwaren te gemoet te komen, maar steeds zonder succes. Nu de Grondwetsherziening van 1922 bovendien de mogelUkheid heeft ge opend, dat samenwerking wordt voor geschreven, daar artikel 149 bepaalt, dat de wet de voorziening zal regelen In zaken, belangen, inrichtingen of wer ken, bU welke twee of meer gemeenten betrokken zUn. kon niet langer gewacht worden. Voorgesteld wordt de artikelen 121 en 122 van de Gemeentewet, waarmede tot Sloten werd dezen grondslag ter kennis te brengen. - Vaststelling wijziging bouwverordening Medegedeeld werd dat van Ged. Staten aanmerking was gemaakt aangaande de om schrijving, waarmede de laatste wijziging van de bouwverordening in de vergadering van 29 Januari j.l. was aangegeven. Een voor gegeven formule werd vervolgens voorgelezen ea goedgekeurd en vastgesteld. Landarbeiderswet. Voorgesteld werd, aan de Stichting volgens de Landarbeiderswet een credlet te verlee nen van 3600, tot aankoop van een plaatsje voor J. Th. Hageman en f 3480 voor een plaatsje voor J. Metselaar Jzn. Door het bestuur der Stichting waren deze aanvragen behandeld en accoord bevonden. Zonder hoofdelijke stemming goedge vonden. Voorstel besluit tot uitvoering van Melk besluit. De voorzitter geeft een korte uiteenzetting, waarvan de Inhoud Is. dat de verkoop van melk uitsluitend mag geschie den In een winkel of daarvoor aangewezen zaak. Goedgevonden. Vaststelling der bedragen (voorschotten Ingevolge art. 101 van de Lager onderwijs wet 1930) voor de R. K. B(jz. Scholen In 1930. De voorzitter deelt mede, dat door het bestuur der scholen gevraagd wordt voor de Meisjesschool 2820 en voor de Jongensschool 3096. Het schoolbestuur heeft de berekening van dese bedragen ontleend aan het dienst jaar 1938. Doch gezien de rekening over dat Jaar nog niet is afgesloten, moeten de voor schotten worden bepaald op het voorgaande Jaar 1937. Hierdoor worden de bedragen voor beide scholen gereduceerd op f 3350.34 3648.16. betaalbaar In vier termijnen. Aldus vastgesteld. Aores Waterleiding. Ingekomen was een adres man es tot aansluiting hunner perceelen aan de waterleiding. De voorzitter deelde mede, dat door adres sant particulier aanfluiting is gevraagd aan P. W en dit is afgeweaen op grond dat de aansluiting niet rendabel was. Het perceel van Kimman is gelegen 180 meter van de hoofdleiding en volgens het rapport sou de aanleg moeten kosten f 720; hiervoor moet 13 pet, worden gegarandeerd In waterafname, zoodat de opbrengst moet bedragen ongeveer 85. Door adressant wordt 30.— gegaran deerd en daar waar nog geen 90 pel is aan gesloten, kon van de bijzondere regeling, der provincie, welke onlangs is afgekomen, geen gebruik worden gemaakt. De heer Bakkum is er niet voor, dat de gemeente zich hiervoor leent; voor enkele Jaren terug Is aan C. Valkering aldaar ook geweigerd en dese heeft groote kosten moe ten maken om een welput te maken, doch daar is nu goed water verkregen. Wethouder Valkering merkt op, dat water daar niet best is. Wethouder Pepping merkt op. dat de un- slulting toen is afgesprongen omreden een ander daar weigerde aan te sluiten, anders had dat wel gegaan, daardoor kunnen adres santen geen water krijgen. Spr. zou In overweging geven om te trach ten met Dijkman overleg te plegen en moet dan de gemeente iets ten goede komen acht spr dit geen bezwaar. Besloten werd, dat de voorzitter deze zaak met de betrokken personen zal bespreken en het besluit aan te houden tot de volgende vergadering. Voorstel tot het doen leggen dergrondsche kabels langs den Rijk: het O. E. B. De voorzitter geeft aan ce hand van de rapporten een uiteenzetting ever de aan gelegenheid en na bespreking -erd besloten tot den aanleg over te gaan en B. en W ge machtigd de voorbereidende maatregelen te nemen. Rondvraag. De heerKuys vraagt verruiming der hef fing van de schoolgelden. Spr. merkt op, dat de biljetten In October zijn uitgereikt en einde Maart betaald moeten zUn en dat is voor sommige menschen bezwaarlijk. De voorzitter deelt mede, dat het vorig jaar de biljetten te laat zijn uitgereikt, doch zegt toe, dat dit jaar dezelve eerder zullen worden verzonden. De heer Kuys vestigt eveneens de aan dacht op de ondrageljjke vervulling, welke de fabriek Karperton veroorzaakt en vraagt of daar geen afdoende maatregelen kunnen worden genomen. De voorzitter deelt mede, dat daaraan reeds de volle aandacht is geschonken. Hierna sluiting. spoorweg in zUn panyhles-complex be zit! Toch ik heb het zelf meegemaakt krUgt nog elke „post” of buiten- kapel minstens eenmaal per maand het voorrecht van mis te kunnen hooren. Ziedaar een stukje „real-politik” van de Kerk in Afrika. De clerus van het aartsdlocees Car thago is saamgesteld uit.... 157 gees- telUken, van diverse nationaliteiten. De groote meerderheid is xjog Fransch. Maar er zUn een stUgend aantal Ita lianen en Maltezer priesters; en méér dan twintig Hollanders en nog paar Belgen, met priesters zelfs andere nationaliteiten. De Katholieken van Tunis maken iets minder dan één-tlende uit van het bevolkingsaantal, circa 200.000. Van hier zullen er zeker wel Congressisten wat méér van Tunisië willen zien. Dan moe ten ze vooral Sousse (overigens niet in teressant) niet overslaan, omdat daar het antieke Hadrumetum gelegen is. De huidige aartsbisschop van Algiers, Mgr. Leynaud, toen hU nog pastoor van Sousse was, heeft zich bUzonder veel moeite gegeven om deze aloude Chrlsten-begraafplaats, de enorme ca tacomben van Sousse, te doen uitgra ven, blootleggen en voor bezoek veilig En hoewel deze catacomben niet zoo belangrijk zUn, natuurlUk, als die van Rome, ze zUn beter bewaard gebleven. En daarom voor alle verge- Ijjkende studie zoo belangrijk. En Kai- rouan de Heilige Stad der Moslems van dit land en zUn voormalige hoofd stad is verreweg de mooiste mos keeënstad die IF ri N. Afrika gezien heb. Ook een vermaard centrum van een bloelenden tapUthandel. En er is ‘n aardige Roomsche kerk. Maar voor het bestek van dit artikel kan ik niet mUn oogen verder over dit ontzaglijke diocees laten gaan. Daarom liever iets over de Congres- en Bis schopsstad, want Mgr. Lemaitre woont in Tunis, evenals zUn voorganger. Het zUn de Witte Paters, die te Carthago hun scholastlcaat hebben,die er tevens de prlmatiale kathedraal bedienen. Méér dan de helft der 220.000 inwo ners van Tunis zUn inboorlingen, waar onder de wufte, trotsche, vette en pronkerig-opgesmukte Arabieren en Berbers-van-de-stad u al direct opval len moeten. De Europeesche stad is rond en toch bulten het Arabische stadsdeel omgebouwd. In die Arabische stad, of Medina, vindt men de souks. Dat zUn een serie waarin heel smalle Upénla, allemaal urlen dan de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 10