ONS BLAD ENGELAND MOEILIJKHEDEN OP MALTA TUSSCHEty HET VATICAAN EN l DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE'BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 107 f40 f 3000 f 50 Voornaamste qJ'Cieuws t Dr. Schaepmanfonds De ..Joh. van Oldenbarnevelt” d5 Telegrafisch Weerbericht De crisis in hèt visschersbedrijf De laatste gemeente geelectrificeerd 5.000 a 7.000 dooden Prof. Mr. P. S. Gerbrandy Deleeuw veroordeeld De schatgravingen te Zaandam Twee auto-ongevallen op den Amersfoortschenweg De stad Pegu in Engelsch- Indie verwoest Fransche bevelen in het Belgische leger De Bisschopswijding van Mgr. J. tl. G. Jansen Veldflesschen Therm osflesschen Reis-snelkokers - Kampeer henoodigdheden L. FRANKENBERG, Alkmaar >n- xir èet JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 f E I De electrificatie van Noord-Holland WOENSDAG 7 MEI 1930 AAHGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAR RECHTEN, GESCHIEDER UITERLIJK DRIEMAAL VIER EK TWIHTIG UREM KA HET OHGEVAL De Engelsche gezant bij het Vaticaan terug geroepen - Betoogingen tegen de geestelijkheid op Malta - Dreigende ex-comm unica tie van hen die zich inlaten met de partij van den Eerste- minister op Malta. GRENSmjZIGING BIJ GEMEENTEN NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD anderen Er 11 nor niets gevonden van Londen. 3 Mej 1930. aardbeving In aanvaring met de „Reggestroom” Nieuwe onlusten in Indo-China. aangebracht Saksen ia van het Each. Int. grens vRjzi- ds wer- *3 die bU t Verschaffing van productief werk. i Zeven gewonden te i ABONNEMENTEN: vuur Alkmaar en Agentschappenper week 33 rt.1 per kwartaal f 3X3; per part, per kwartaal UI Hl vooruitbetaling. bii verlies van «un duim of wii«vinRer Bij twee auto-ongevallen op den Amers- foortschcnweg zijn zeven personen gewond. B en W. van Amsterdam hebben zich voor het compromis verklaard, dat bereikt is in zake de bespeling van den Stadsschouwburg, De Bisschopsconsecratle van Mgr. J. H. G. Jansen zal op 5 Juni plaats hebben. In Spanje blijft het woelig. Sluiting van alle Univcrsiteiten. Verbod tot het houden van politieke vergaderingen. Een voorstel tot bouw van meer oorlogs schepen in Amerika. Fransrhe bevelen in het Belgische leger, De Leeuw veroordeeld. De stad Pegu in Birmah is door een brand uitgebroken na de aardbeving, b^na geheel verwoest. Het aantal dooden wordt op 5 I 7000 geschat. eide en 'ig ch en n s het corte it ds :hie- eren itten wi.is- i in •n- an- ing, ten. n L I Met bijzondere Vergunning van Z. h. den ~aui zal de Bteschopsconseeratle van Mgr J. B .G. Jansen plaau nebben op Donder dag S Juni as op den feestdag van de H.K. Bonlfacius en Gezellen. 'wm rlee- e»n 3480 n. deze 'den. ■dge- 180 het no; >erd loet de iele ook oe- och sf- lat en is elen 1 1. r r res- aan de i»k en ide 1 dit Barometerstand 9 uur vm.: 755, achteruit. ALKMAAR LICHT OP De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 8 06 uur. in een Iers ■es- *n 22 •t. lis to taten om- 1 van van voor lezen het r de hooi hing •nst- dat oor- inde de 114- .en je- te n- ke gt ?n bij verlies van een hand, een voet of een oos De schatgravers te Zaandam hebben steeds niets gevonden. De stad -Pegu in Engelsch-Indië verwoest. 5000 a 7000 dooden. In de Maandagavond gehouden vergade ring van den raad <|er gemeente Winkel is. na drie jaar onderhandelen met het P.E.N., het definitief besluit gevallen tot algeheele electrificatie der gemeente. Winkel is de laatste gemeente op ’t vasteland van Noord- Holland, welke hiertoe overgaat. Dp aardbeving in Engelsch-Indlë. Een stad verwoest. Duizend dooden. Het s.s. „Johan van Oldenbarnevelt” is In aanvaring geweest met de ..Reggestroom”. Het schip moest naar Amsterdam terugkee- ren. In Paraguay (Zuid-Amerika) U een sa menzwering tegen de regeering ontdekt. BUREAU: HOP K ALKMAAR Telefoon: Administratie No< «33 Redactie No. <33 Bijeenkomst der Voorbereidende Ontwa peningscommissie op zijn vroegst in Novem ber. bji een breuk van been of arm Ixwenaittnge geheele ongeschiktheid tot werken door 7CA bijeen ongeval met O£A nil vernes van een nano. 4O£ verlie» van hckle armen heije beenen of beide nogen I ItfU." doodeliiken afloop «en voet of een oog Z5i Tot gewoon hoogleeraar tn de juridische faculteit aan de Vrije Unlversiteit te Amster dam te benoemd mr. P. 8. Gerbrandy,- advo caat te Sneek, lid van gedeputeerde staten van Friesland. De nieuwe hoogleeraar die onderwijs heeft te geven In handelsrecht en burgerlek proces recht werd 13 April 1885 te Golnga geboren en studeerde aan de Vrije Unlversiteit waar hjj 27 Jan. 1911 promo-'' veerde op n dissertatie getiteld: Het Helm- stattenrecht. Mr. Gerbrandy heeft vooral op het gebied der vraagstukken van bedrijfs organisatie en socialisatie een en ander ge publiceerd Hij Is onder meer lid van den Radioraad Gisteren hebben op den Amersfoortschen Straatweg onder Zeist twee ernstige auto- ongevallen plaats gehad, welke beide hun oorzaak vonden in de gladheid van den weg. Vooral wanneer het geregend heeft V deze weg levensgevaarlijk te berijden. Om ongeveer elf uur gistermorgen' reed een .Studebaker waarin behalve de chauf feur. 'de heer Sassen, directeur van het Hotel ..Centraal" te Den Haag en de heer De Vries, eveneens uit Den Haag, gezeten wa ren. ter hoogte van de Katholieke Kerk nabij Boesterberg, toen de wagen, tenge volge van de gladheid van den weg plotse ling slipte. De auto kwam met kracht tegen een boom terecht en werd als het ware daarom heen dubbel gevouwen. De drie in zittenden werden gewond, de chauffeur en Dezer dagen hebben de resp. voorzitters en secretarissen van de afdeellngen Umulden der IJmuider Federatie van Arbeiders In het VLsscherybedrijf. den Ned. Bond van Chr. Fabrleks- en Transportarbeiders en den Cen- traien Bond van Transportarbeiders een on derhoud gehad met het college van B. en W van Egmond. In dit onderhoud werd de aandacht van het College gevestigd op den ernst en den omvang van de huidige werk loosheid in het vtescherjjbedrijf en gevraagd, maatregelen te treffen voor het verschaffen van productief werk of. voor zoover dit niet mogelijk was, voor het verstrekken van gel delijke ondersteuning. De burgemeester van Egmond deelde mede, dat binnenkort de gedegenheid zou worden opengesteld voor het verrichten van gemeen tewerk. n 1. grondwerk tegen 40 ct. per uur (het loon dat tot nu toe steeds voor derge lijk gemeentewerk was betaald) met een 3-jrlgen arbeidsdag Hierbij mocht niet aan werkverschaffing worden gedacht, bet betrof hier normaal gemeentewerk, dat geheel los van de crisis in het VlsscherUbedriJf toch zou moeten worden verricht. De burgemeester verzocht den afgevaar digden hiervan kennis te geven aan de werk- looze zeevteschers onder mededeeling. dat de van het Fonds uitgetrokkenen onder hen zich nog deze week on het raadhuis konden aanme’den voor h<xioe’d werk. Getracht zal worden zoo snoedlg rwinj een >qo groot •Hogelijk aantal arH»M*ra op deze wijze aan normaal productief werk te helpen. In een circulaire is bovenstaande aan alle zeevtezchers. leden van de genortnde organi satie,. medegedeeld. Alle «rs.noe <>t> dit bl»« alm Ingevolge de »eriekerln«»v.».rw»»rden trtea ongevallen verzekerd voor een der volgende ulrkeerlngen Attvk.KlfcN'1 IEFKIJ8: Van regels f I.Z5, elke regel meer /é-2*. KECI-AMt per regel vw de eerste psglita. voor de overige pagina"* SM RUBRIEK „RitAAG EN AANBOD* bij voor en betaling per plaaUlng I SM pe, adsertentir van 3 regels; Iedere regel meer J 9.U Het stoomschip Johan van Oldenbarne- velt van de Maatschappij Nederland, dat gistermorgei. voor zijn eerste reis naar West- Indië van Amsterdam was vertrokken, is op nrt Noordzeekanaal nabij de Hembrug door tot ni' toe onbekende oorzaak in aan varing gekomen met het s.s. Reggestroom van de Holland-West-Afrika-Hjn. De Johan van qjdenbamevelt beliep aan den voor steven dusdanige schade, dat het schip naar Amsterdam moest terugkeeren. Gistermiddag te ongeveer half vier lag het schi)l'weder aan den steiger van de Maat schappij Nederland te Amsterdam gemeerd Alle passagiers moesten weder van boord Volgens deskundigen zal de reparatie onge veer 2 dagen in beslag nemen. Daarna zal het schip definlTlef de reis naar Indlé aan vangen Het bestuur van het Dr. Schaepmanfonds heeft zich met een uitvoerige circulaire tot besturen van RK vereeniglngen en Instel lingen gewend, met het dringend verzoek, het fonds geldelijk te willen steunen. De opening tin het XXXe Congres te Carthago. Hoogste barometerstand 770.2 te Reykjavik. Laagste barometerstand 751.7 te München. Verwachting: Meest matige. Noordelijke tot Noord westelijken wind, meest zwaar be wolkt. waarschijnlijk nog met regen, iets koeler. De Vlaamsche soldaat Deleeuw. die Brussel terechtstond omdat hij geweigerd heeft gevolg te geven aan in de Franse!'' taal gegeven bevelen, is door der Xrtjgsraoki tot 3H maand gevangenisstraf veroordeeld. De sinds' lang reeds slepende moeilijkhe den tusschen de regeering van het eiland Malta en de Katholieke geestelijkheid heb ben een voortdurend gevaar onoeleverd voor de in de laatste jaren zoo goede betrekkin gen tusschen Engeland en het Vatikasn Het eiland Malta, voornamelijk bewoond door een Italiaansch-Grleksche bevolking, geniet een zeer uitgebreid zelfbestuur. Er zijn twee groote partijen: een Itali- aansche en een Engelsch% Laatstgenoemde is. in nationalen zin. in de minderheid, doch zij telt zooveel aanhangers onder de bewo ners van Itallaanschen bloede dat zij sinds jaren reeds aan het bewind is. Ernstige geschillen —op godsdienstig gebied bestonden niet, want ook de lei<Jfnde personen in de Engelsche partij wa ren Katholiek Lord Strickland, de Eerste Minister is lid van een katholiek Engelsch patriclCrsgeslacht. d*t sinds eentge genera ties reeds een leidende rol speelt in de za ken van het eiland. De politiek beweegt zich vóór alles om de nationaliteiten-kwèstie en de tegenstellingen zijn misschien wat scherper geworden, door dat. sinds de zegepraal van het fascisme in Italië, het nationalisme onder de niet Met het Moederland hereenlgde Italiaansche ^ko lonies' aanmerkelijk toegenomen is. De geestelijkheid komt grootendeels voort uit de inheemsche bevolking, en ofschoon de priesters als zoodanig niet aan den polltie- ken strijd deelnemen, staan velen hunner, als burgers, aan de zijde hunner stamge- nooten. Ongeveer anderhalf jaar geleden had er eer. ernstig Incident plaats. Een Engelsche orde geestelijke op Malta werd door zijn Italiaan- schen superieur overgeplaatst naar een klooster In Italië. Onmkfdellijk werd dit in de Kamer ter sprake gebracht. Beweerd werd, dat de overplaatsing geschiedde om politieke redenen; de Engelsche pater zou nl. pro-Engelsche in plaats van pro-Itallaansch geweest zijn. De regeering van Lord Strick land kwam tusschenbelde en wilde de „ver banning” van den geestelijke verhinderen. Maar aangezien de ..banneling" zelf er niet aan dacht zich tegen het bevel van zijn Su perieur te verzetten, en niemand hem belet ten kon vrijwillig het eiland te verlaten, leed de regeering een belachelijk échec. Er hadden vervolgens openbare betoogin- gen tegen de gees teheld plaats, waarvan beweerd werd dat zij door de regeering op touw gezet waren. Van gezaghebbende ka tholieke zijde is dit welnooit nadrukkelijk bevestigd geworden, maar uit bekendmaktn- Tot minister-president gekozen dr. Schieck. gen en herderlijke brieven van den Aarts bisschop van Malta en den blsschop van Goao (een onder Malta ressorteerend el- 'andje) bleek toch duidelijk genoeg, dat de geestelijke leiders zich geen Illusies maakten omtrent de loyautelt van Lord Strickland Ik heb hier een zeer lange voorgeschie denis in weinige zinnen moeien vertellen, langezfen het politieke conflict op Malta dat thans dreigende afmetingen aangenomen Heeft 'de blsschop van Goao bedreigt allen, die zich inlaten met de partij van Lord Strickland en bij de as verkle-lngen oo haar stemmen, met ex-communlcatle’. eerst een veel grooter beteekenls heeft gekregen door dat het de betrekkingen tobben het Vatl- kaan en Engeland zelf dreigt te compromlt- teeren. Ik memoreer nog. dat het vorige jaar rroote beroering verwekt werd door een brief, dien Kardinaal Oasparrl aan de beide bis schoppen zond, en waarin Z Em. aonder veel omweven de ware bednetinven van Lord Strickland In het licht atelde. Hierdoor was het conflict tusschen Kerk en Staat, of Juis ter: Kerk en regeering op Malta, tot een voldongen feit geworden Het Vatlkaen richt te zich hierop tot de Brilsche regeering. waarbij het van de grootste verzoeningsge zindheid blijk gaf. Londen verklaarde zich bereid te onderhandelen over een concor daat Eerst thans ia bekend geworden, dat dit concordaat geheel moest steunen op een door Lord Strickland geleiden grondslag. De Rrltoche aeveerlng verlangde bovendien dat het Vattkaan een verklaring onenbaar zou maken, waarin werd afgekerd dat leden der geeatellikbeid bij de varkte*1neen on Mal ta candldaat geateld zouden worden of zou den deelnemen aan den atembuartritd Natnvrlbk we'verde het Vatikaan dit. 2oo het dien elsch in gewilligd héd. zou het stil zwijgend erkend hebben, dat de bezwaren van Lord Strickland gemond waren geweest en dat de geestelijkheid als zoodanig haar Invloed had doen velden tn zuiver-polltleke aangelegenheden Het Vatikaan ging verder: het weigerde eenig voorstel te overwegen zoo lang Lord Strickland aan het hoofd der -egeering stond en besloot de zaak verder aan de bisschoppen van het eiland over te laten WIJ moeten erkennen, dat hierdoor de re- geering te Londen tn een moeilijk parket geraakte Zelfs wanneer zij gewild had. zou zij constitutioneel bet recht gemist hebben Lord Strickland als eerste-mlnlster te ont slaan. Maar hiertegenover stond, dat elk concordaat nutteloos zou zijn, zoolang Lord Strickland het bewind over het eiland voer de De Britache regeering zond hierop een scherpe nota aan het Vatikaan. waardoor de onderhandellngen feitelijk afgebroken wer den. Thans is bet besluit tot het houden der algemeene verkiezingen afgekondigd; de in alle kerken van Gozo afgelezen bisschoppe lijke order betreffende ex-communicatie van Lord Strickland’s partijgangers heeft een "eweldige beroering verwekt en van weers zijden laaien de nationalistische hartstoch ten hoog op. Sir Augusto Bartolo, de Minister van On derwijs. heeft een verklaring afgelegd, die onverholen vijandig is ten opzichte van Rome, en waarin hij o.a. aegt. dat „Malta’s veiligheid in gevaar verkeeren zal. zoolang het den Vatikaanachen machthebbers vrij staat den Malthezers In vrede en oorlog de wet voor te schrijven." De „Vatlkaansche machthebbers" doen dit niet en hebben het nooit gedaan. ZIJ heb ben integendeel de zaak geheel gesteld tn handen der plaatseltjke bisschoppen, die. be halve bisschoppen, burgers zijn met dezelfde rechten als Lord Strickland. Een andere zaak is. dat de verhouding tusschen Engeland en het Vatikaan min of meer gespannen is geworden; de onaange name nota-wtssellng kan niet ongedaan wor den gemaakt doordat op het oogenbllk het Vatikaan den Malthezer bisschoppen de vrije hand laat. Ofschoon deze zaak zeer eenzijdig wordt voorgelegd, is één ding toch duidelijk: de Britsche regeering beeft, tn antwoord op de zeer welwillende en verzoe ningsgezinde stappen van het Vatikaan. niets anders gedaan dan zich bereid-verUaren tot onderhandellngen, doch onder voorwaarde, dat de Ma'tbezer bisschoppen, die het ver trouwen van Rome hadden bij voorbaat touden worden gedesavoueerd. Hier Is de schuldvraag” ten minste duidelijk genoeg NESSUNO. Een oplichtera-comedie* De Amsterdamsche correspondent van het ..Berliner Tageblatt” die van een aan den heer Langhlrt in handen gekomen testament als de bron van de schatgraver!! spreekt. <dlt zou dan het ..protocol” kunnen z|jn> meldt aan zijn blad ,Jiu Is de verdenking gerezen dat men bij deze zaak te doen heeft met een grootsch bedrog van een internationale bende wan oplichters, die de uitgravlngen hebben ge- ensceneerd om iichtgeloovige geldschieters uit te knijpen. De Nederlandsche politie heeft zich reeds met de Duitsche politie in ver binding gesteld." De schatgravers vertrokken Met de schatgraver!! te Zaandam is het afgeloopen. Hedenmorgen hebben de schatgravers de gemeente verlaten Zij hebben echter medegedeeld, over 8 dagen terug te sullen komen met mode:ne maclnt.es voor grondboringen. De kuil, waarin' de milUoenen te voorschijn moes ten komen, is in den loop van den morgeu diet Lgemaakt. De arbeiders, die bij de opgraving-”, werkzaam waren, overwegen nu het denk beeld. om op eigen risico het werk voort te zetten Toen Fraulein Silvia vanmorgen nog eens van haar belangstelling blijk wilde geven, was de directie reeds verdwenen. Nog geen resultaat Ondanks de gunstige voorteekenen. Is de dag weer op een teleurstelling uttgelooper Geen mlliloën niets zelfs, dat miar eenige waarde heeft, is opgegraven Nu beweert de Duitsche expeditie wel. dat de schat tn den grond zit. echter op grooter diepte dan tot nog toe is gegraven, maar het aantal, dat geloof slaat aan deze beweringen en voor stellingen. wordt steeds kleiner. Het aantal werklieden is gisteren met vier ingekromnen. Sommigen zien hierin reeds een begin van de liquidatie Ongetwijfeld zal de thans voorgestelde wettelUke regeling van samenwerking van gemeenten in de toekomst wel eens grens wijziging om niet te spreken van annexatie van gemeenten kunnen voorkomen. Tot heden moest,dit middel helftas meermalen te baat worden genomen om samenwerking te verkrijgen. De" voorgestelde wijziging van de Gemeen tewet sluit grenswijziging echter niet uit, maar maakt deze zelfs veel eenvou diger tot stand te brengen dan tot nu toe, want de procedure wordt korter. Het is dan ook In strijd met het voorstal en de opvat- tlngen der regeering als men zou beweren, dat grenswijziging alleen maar bepaald zou blijven tot die gevallen, waarin geen van de betrokken gemeenten zich er tegen verzette. Grenswijziging zal altijd bij de wet moeten geschieden en daarin Is een waarborg gele- gen tegen onrechtvaardige of overijlde toe passing da*u~van. Moest tot heden een grenswijziging van gemeenten steeds door Gedeputeerde Staten worden aanhangig gemaakt, volgens de thans voorgestelde wijziging zal dit nu ook kunnen geschieden door de regeering en zelfs door den raad van een der gemeenten, i Deze kan daartoe een verzoek indienen, waarbij ds beweegredenen zoo nauwkeurig mogelijk worden omschreven en de grenzen op eene kaart aangeduid. Dit verzoek moet In behandeling worden genomen doordat de wet bepaalt, dat de minister het onverwijld In handen stelt van Gedeputeerde Staten, die na afwikkeling van de voorgeschreven procedure aan de regeering het gevoelen kenbaar maken Ongeacht of het initiatief tot grenswijzi ging uitgaat van Gedeputeerde Staten, de regeering of een gemeenteraad, 'teeds wordt aangevangen met het vragen van het oor deel van de raden der daarbij betrokken gemeenten. Binnen een kort tijdsbestek moet dat oordeel worden medegedeeld, want de geheele procedure moet binnen een jaar zijn afgeloopen en kan in bijzondere gevallen hoogstens met vier maanden worden ver lengd. Als Gedeputeerde Staten het oordeel ont vangen hebben van de raden der betrokken gemeenten wordt dit in afschrift aan alle raden, die advies hebben uitgebracht, mede gedeeld. onder toevoeging van alle tar zake dienende stukken. De gemeenteraad is dan vrij over die ge zamenlijke adviezen van gedachten te wis selen, maar van Invloed is dat niet meer In een openbare vergadering van Gede puteerde Staten, die minstens veertien da gen te voren moet zijn uitgeschreven, wor den de raden der betrokken gemeenten in de gelegenheid gesteld hun Oordeel over de grenswijziging door gemachtigden toe te lichten. Van een verkiezing eener commissie uit de ingezetenen, ter beoordeeling van een dergelUk voorstel, of zooals het steeds ge noemd werd een dubbele raad, is nu geen sprake meer. Aangenomen wordt, dat de ge meenteraad het gevoelen van de bevolking eener gemeente wel juist zal kunnen ver tolken. Als Gedeputeerde Staten na de openbare vergadering, waarin de grenswijziging door gemachtigden van de betrokken gemeenten is toegelicht, tot de conclusie zijn gekomen, dat grenswijziging, of samenvoeging van gemeenten noodig is, wordt een ontwerp regeling opgemaakt Dit laatste geschiedt ook als de regeering het wenscht. ongeacht het gevoelen van Gedeputeerde Staten. Het ontwerp-regellng wordt daarna weder gezonden naar de raden der betrokken ge meenten, die binnen twee maanden hun op merkingen over de regelingen schrlftelijk ter kennis moeten brengen van Gedeputeer de Staten. Binnen zes maanden na de openbare ver gadering van Gedeputeerde Staten, moet het ontwerp van wet aan de regeering worden gezonden. Een bijzonder vlotte wijze van behande ling van een noodig geachte grenswijziging wordt bü deze wetswijziging dus voorgesteld en het zooals nu steeds dreigende gevaar, waardoor soms jaren lang het gemeentelijk leven verlamd wordt, of anderzijds in ver band met hetgeen men hoopt dat in de toekomst geschieden zal te hoog opgevoerd, wordt daardoor voorkomen De procedure is met voldoende waarbor gen omringd, zoodat geen gevaar zou kunnen ontstaan, dat de belangen eener gemeente te veel tn het gedrang zoudet^Tromen. We vermoeden daarom, dat de Kamer, die bij de schriftelUke behandeling hiermede reeds vrij algemeen haar instemming heeft be tuigd. zich met deze wijziging, die voor tal van gemeenten van groot belang mag wor den geacht, geheel zal kunnen vereeuigen, ook al is het niet uitgesloten dat er nog breedvoerig over van gedachten zal worden gewisseld. Toen gistermorgen te Zaandam <*e opera- vingen werden voorlgezet waren de verwach tingen hoog gespannen He' kon niet anders of met een paar uurties zou nu het res iltaat zijn bereikt en de moeiten van het dagen- 'aneet onderzoeken beloond. Het was alles zoo mooi uitgekomen wat Tavln Sylvia had genrof*tc"rd. De ou-ie ei kenboom. de plek waar de schat moest llz- <»en, het zwart geteerde vat. waarom zou den nu onk de mlllloenen zetf niet worden te vonden? Men had er voor gewaaKt. dat tn den nacht de schat niet kon worden gestolen. Twee nollt’etnanren hebben troiw d’ wacht gehouden tot Fans T «nnhirt moreens balt acht zich m*ldde. die oe verantwonnlellik- hetd weer van hen overnam Te ac.it uur werden de werv-msmbet'en voortgeret Aller eerst werd de knil Procter '■emaak en een bescherming aangebracht om ins-orten te voorkomen. Na deze voorbereidingen werd met het ge wichtige werk begonnen' het graven naar de kostbare vonden staven van den kaper-kapi- w Weikenum Een groot aantal toeschouwers dat op de schutting van de soreltiilnvereenitrlng .Het Zuiden" een plaats'e bad weten te veroveren, en b-el gemakkeltlk In den suil kon kijken, vo'gde met belangstelling het werk van de schatgravers. De schat bleek echter dieper ,e zitten dan men aanvankelijk meende want to«n te 12 uur de arbeid stop werd gezet, was nog niets van eenige beten gen Is gevonden zoodat zelfs de vraag gesteld werd ol er welllch» eerder, misschien honlerd laar geleden andere ka pers op de kust zouden geweest zl’n. Gravin H”’vin en haar medehelpers gaven "'■hter den moed niet op »n groeven steeds dieper In den loop van den ochtend is een Duit sche ingenieur in den kuil afgedaald om de bndemorete’dheid te onderzoeken De uitkom sten. die daarbtl wo-den verkregen, dienen als richtsnoer voor de verdere werkzaamhe den Ook op het andere terrein, dat dichter bij de kerk Is <’e!e”en. wordt druk verder "evraven. Ook hier voorioopig zonder resul taat. t Is een merkwaardig feit, dat er op het oogenbllk een conflict bestaat tusschen wat men in zekeren zin rou mogen noemen de twee grootste mogendheden ter wereld en dat niet één op de honderdduizend be langhebbenden dus onderdanen dier mo gendheden hiervan ook maar het flauw ste begrip heeft Die twee mogendheden zijn Engeland en het Vatikaan. Even merkwaardig is het. dat een jaar geleden reeds de Britsche gezant bU den H Stoel schijnt te zijn teruggeroepen, zonder dat Iemand hieromtrent 'ooit iets vernomen heeft. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de diplomatieke betrekkingen verbroken werden, want het gezantschap bleef onder een „chargé d’affaires" intact. Maar op een vriendschappelijke verhouding wees het toch evenmin. De diplomatieke betrekkingen tusschen Rome en Londen zijn eenzijdig. Engeland is sinds den wereldoorlog wél bij den H Stoel vertegenwoordigd, doch te Londen I* geen nuntiatuur gevestigd Ofschoon het vanzelf spreekt, dat het Vatikaan gegronde redenen gehad moet hebben nog geen nun tius naar Engeland te zenden had men hier in Katholieke kringen toch gehoopt, dat het vorige laar, nadat de laatste uitzonderings bepalingen tegen de Katholieke Engelsche burgers door het P*r’e*"ent Ir-•’rofrVen wa ren. het eeuwfeest der Emancipatie bekroond zou worden met de vervolmaking der diplo matieke betrekkingen m a w.. dat het Vati kaan zich te Londen rou doen vertegen woordigen. Die hooft werd nog geschraagd BM# de omstandigheid dat de H Stoei een nuntius zond naar Dublin. Bovendien had Engeland een conservatieve regeering. die in de binnen!ands'Jhe politiek, met Tinne tn de schoolkwestie, blijk gaf van een volmaakte erkenning der Katholieke aanspraken. Wat wij toen niet wisten, was dat om streeks dienzelfden tijd mr. Chilton de Brltsclv* gezant bif 'iet Vstlkaan. tijdelijk teruggeroepen was. Wij vernemen dit eeryt heden uit offlcieele documenten, welke de op het eiland Malta verschijnende ..Chro nicle" publiceert, en waaruit oa. blijkt dat er een aeer scherpe wisseling van nota's plaats gehad heeft. de heer De Vries konden, nadat zij nl tiet St. Elisabethsgasthuls te Amersfoort ver bonden waren, naar den Haag terugkeeren. De heer Sassen is ter verpleging in dat zie kenhuis opgenomen. De ..Studebaker” werd totaal vernield. Om één uur vond een dergelijk auto-on- geval plaats op ongeveer 100 Meter afstand, waar het ongeval met den Haagschen auto was gebeurd. Een vrachtauto, waarin geze ten waren een groentehandelaar uit Amers foort met vrouw en vijf kinderen, slipte ten gevolge van de gladheid van den w^g. Eerst botste de wagen tegen een boem op *n kwam tenslotte aan den anderen kant van den weg terecht. De groentehandelaar, zijn vrouw en twee kinderen werden gewond. De man en de vrouw die voorin zaten, be kwamen ernstige hoofdwonden, terwijl de twee kinderen sntjwonden bekwamen. De drie anderen bleven ongedeerd. De auto werd zwaar gehavend. De vermoedeiijke oorzaak Omtrent de aanvaring welke gistermiddag heeft plaats gehad In het Noordzeekanaal tusschen de ..Johan van Oldenbarnevelt” en de „Reggestroom” vernemen wij nog het vol gende De oorzaak van de aanvaring is vermoede- lijk zuiging geweest. De „Reggestroom die in vergelijking met de ..Johan van Oldenbarnevelt” een klein schip te. moest in het Noordzeekanaal dicht onder den wal komen waar het vaarwater minder diep te De „Johan van Oldenbame- velt” moest het midden van den vaargeul houden. Het schip werd daarbij geassisteerd door twee sleepbóottn van Gebr Goedkoop. Wanneer nu zoo verklaarde men ons van gezaghebbende zijde een schip te dicht aan den kant komt, zoekt de kop van het schip als het ware het midden weer en te het bijna niet aan den kant recht te hou den. Men vermoedt dan ook dat dit hier het geval te geweest. t Na de aanvaring te kirt groote „Nederland”- schtp achteruit naar de Nieuwe Haven van Zaandam gegaan. De belde sleepbooten heb ben het schip achterwaarts varend in die haven getrokken en op deze wijze te het schip gekeerd. Ongeveer half 5 was de .Johan van Ol- denbamevelt” weer terug aan de etablisse menten van de „Nederland aan dë Sumatra- kade. Toen het schip nog niet gemeerd was den reeds de noodige maatregelen genomen ter reparatie. Er kwam een groote zolder schuit van de Amsterdamsche Droogdok Maatschapnij langszij, waarop stellingen wa ren geslagen. Werklieden namen er op plaats en begon nen door middel van acethyleensteekvlammen de nagels weg te branden van het gat. dat zoo groot te. dat een man er in kan staan De letters OLDE in den naam zijn juist ver dwenen. Ook was reeds een bok aanwezig voor het wegnemen van de beschadigde pla ten. Onder de passagiers die meegingen naar Southampton waren twee directeuren en een hoofdinvenleur van de „Nederland" Nauwelijks was de tijding in de stad be kend dat de passagiers het schip moesten verlaten of een groot aantal ataxen snelde naar de Sumatrakade om een vrachtje op te pikken Vermoedelijk zal het gebeurde een opont houd vgrnorzaken van twee dagen. Er wordt dag en nacht doorgewerkt aai) de reparatie. Een clrcnlaire aan R K vereenlingen en instellingen. Bloedde botsingen in Engelsch-Indië naar aanleiding van de arrestatie va* Gandhi. Een rouwdag in Oost-Afrika,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11