VOOR DE HUISKAMER k ZONNEKONING Openbare Vergadering KOOPUEDENVEREENIGING „STEUNT ELKANDER” r SIGAREN zijn gewild om hun hoogstaande kwaliteit LANDBOUW' EN VEETEELT Doodelijke aanrijding te Rijswijk landbouwtelling 1930 Aanrijding voorkomen r HET BESTIK Fabrieksongeval Inbraak in een R. K. meisjesschool Klap tegen hef hoofd Een beer op stap Noodlottig ongeval Kinderlijkje in beslag genomen KERKNIEUWS De nood der musici Jongetje overreden Ondeugdelijke boter Van de trap gevallen BELLEN BLAZEN RECHTSZAKEN Landbouwboekhouding ONZE OOST Indische Dienst a. v. op 8 Mei a.s. in de Schouwburgzaal ,,’t Gulden Vlies”, ’s avonds 8 uur precies. Alle belanghebbenden bij de Alkmaarsche Export veiling, zoowel tuinders,-kooplieden, als het Bestuur van de N.V„ worden uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen. Doel: Andere regeling aan de Alkmaarsche Exportveiling. Federatie R. K. Werkgevers verenigingen De systematische toegangen tot de Stad van het Vatlcaan Poging tot doodslag op een ambtenaar GEMENGD NIEUWS Gevaarlijke bewijsvoering Onkruidbestrijdlng in uien door middei van stof-kainit I* Motorrijder onder een vrachtwagen Twee lichtgewonden den veestapel. I hoofdzakeluk worden nagegaan, de totale op- Een aanzienlijk bedrag gestolen Conductrice gewond tn de bo^schen van Schinveld huis te Arnhem overgebracht. O Demonstratie in Den Haag gaat Felle boerderijbrand BV. Directeur ontslagen Vergadering van het dagvljjksch bestuur Drie jaar gevangenisstraf geeischt bank wegens poging tot Men gebrulke 1000 tot 1200 kilo per gevangenisstraf van drie Wat te verstaan onder de Landbouwtelling? Evenals tn 1910 en 1921 zal er ook In 1930 een landbouwtelling gehouden worden, en we! Te Waddlnxveen ia een dame van de trap van haar woning gevallen, waarbU zü zoo ongelukkig terecht kwam, dat zü kort na het ongeval aan de bekomen verwondingen ie overleden. speciaal blijvende het leder rd. is reeds eerder ter zake krdeeld Gezlep de waarde Jktuigen en de luxe-voor- /erd.'s huis zijn gevonden i, dat verd. aanspraak kan politie 2de kL, nburg SClpto, ver en kort beer ver- Alle Door de Rechtbank te Arnhem werd gis teren vonnis gewezen in de zaak tegen B. 8. M„ die een week geleden terecht had gestaan wegens diefstal van 10 ten na- deele van mevrouw K R te Oosterbeek. HU werd tot een Jaar gevangenisstraf veroor deeld. Toen verdachte dit vonnis hooide, slikte hU achter elkaar een aantal spelden door en zei: zoowaar als ik geen lost van deze spelden zal ondervinden, zoowaar ben ik onschuldig. Verdachte werkte deze spel den zoo >nel naar binnen, dat de veldwach ters zjjn daad niet konden verhulde ren. Gisternacht om 2 uur brak brand uit in den stal van den heer A. 8. te Voerendaal. Het vuur sloeg spoedig over op het woonhuis, doch de bewoners konden zich bUtijds red den. De aangrenzende won'ng van de familie Smeets werd eveneens door het vuur aange tast. Bij de vlucht viel de oude vader van de trap en kreeg daarbij een wonde aan bet hoofd. Grondtelling. Met betrekking tot het grondgebruik zal Op den Nieuwen Rijksstraatweg nabij het Mulderbosch is gisteravond om half seven een 12-jarlg zoontje van den heer Buiten weg, wonende te Muiden .door een autd overreden en gedood. Het jongetje, dat gezeten was achter op een boerenwagen, sprong er plotseling af en stak den weg over. HU werd gegrepen door den auto van A. R. uit Blaricum. Het knaapje werd op slag gedood. Den bestuur der treft geen schuld. formeele gronden vemle- Jonnls en veroordeeling van mishandeling en poging tot een gevangenisstraf van drie beschikkingstelling van de re- land met boomgaarden bezet is. Nog zal worden gevraagd, hoeveel glas In Strooien als de planten vier tot vüf blaadjes hebben (iets grooter kan ook ge- de planten moeten nat zün dt.i dauw en een zonnige dag moet I de niet aanne- en pacht is. Ook zal worden nagegaan, hoeveel van dat De heer Linzen te Schinveld. die aldaar een zllvervossenfarm heeft, had voor een Wasbeer gekocht. Zondag is deze uitgebroken, hu houdt zich sindsdien scholen in de Schinvelderbosschen. pogingen, welke men tot heden heeft aange wend om den vluchteling te vangen bleven vruchteloos. Het is te begrUpen dat te Sohln- vpld en omgeving fantastische verhalen ge daan worden, over sensatloneele ontmoetin gen op eenzame boschpaden. De politie te Vlisslngen heeft het lUkJe in beslag genomen van een kind van het vrou- welUk geslacht, dat vermoedelUk direct na de geboorte In een emmer water is verdron ken. Hitte met stallen en schuur van A. 8. zün bijna totaal afgebrand. Een veulen, een kalf en *n zestal varkens kwamen In de vlammen om. Van den inboedel kon slechte weinig worden gered. Verzekering dekt de schade. De brandweer kon de woning van Smeets behouden. Deze bekwam evenwel veel brand en waterschade. Tijd der telling. Het is de bedoeling door de telling den toestand te kennen op 5 Juni. Daar echter onmogelUk is op een dag klaar te komen kan men zooveel dagen voor 5 Juni beginnen als men denkt na 5 Juni te eindigen. De uiterste data zijn 20 Mei en 20 Juni De tellers worden aangewezen door den burgemeester der gemeente. Het is begrUpeiijk. dat de thans beschik bare gegevens, dateerend van 1921, volstrekt verouderd en waardeloos zUn. Sinds 1921 is er zeer veel land ontgonnen, en de tuinbouw heeft een sterke uitbreiding ondergaan. Zoo zijn we! bekend de voortgebrachte hoe veelheden zuivelproducten, doch de grondslag en het uitgangspunt, het aantal stuks melk- vee, zUn onbekend. J Volgens een door den Minister van Binnen- L. landsche Zaken en Landbouw gegeven toe lichting op de landbouwtelling, zouden in 1929, globaal berekend, ongeveer twee duizend millloen eieren in Nederland geproduceerd zijn. Dit is en blUft een zeer globale schat ting en zal vergemakkelijkt worden. Indien het aantal kippen bekend is. dat zich vooral sinds 1921 zoo sterk ontwikkeld heeft. Het kan niet anders dan gunstig voor de hoenderteelt zUn, indien haar Juiste omvang bekend is. Ook de beteekenis van den varkensstapel Is sinds 1621 geheel verandtrd De Minister spoort dan ook de land- en tuinbouworganisaties aan. hunne leden op te wekken Juiste gegevens te verstrekken. De landbouw maakt thans een zwaren strijd mee. Het is daarom vóór alles noodig. een zoo duidelijk mogelijk beeld van den toestand te verkrijgen. De landbouwtelling kan hieromtrent zeer belangrijke aanwijzin gen doen. Gistermiddag te ongeveer 4 uur reed op den weg van Wemeldlngen naar Goes een autobus van de firma Willemsteln, waarin slechts één passagier had plaatsgenomen Op het punt, waar het locaalspoor den weg kruist, brak Juist op het moment, dat er een tram in aantocht was, een der assen van de bus. Slechts door zeer krachtig remmen wist de chauffeur .een aanrijding te voor komen. De bestuurder en de passagier be kwamen slechts lichte verwondingen. tusschen 20 Mei en 20 Juni. Onder de landbouwtelling 1930 is te staan een telling inzake het grondgebruik het bedrUf gebezigd wordt, en hoeveel opper vlakte tuingrond met kassen bedekt is. De belde Vorige tellingen stelden geen on derzoek in naar de zg. glascultuur. In dat opzicht, en ook omdat zU uitvoeriger is, wijkt de telling 1930 eenlgszlns af van die van 1921 en 1910. Door de sterke uitbreiding, die de cultuur onder glas de laatste Jaren ondergaat, is het gewenscht. dat nauwkeurige gegevens ter be schikking zUn. De telling maakt onderscheid tusschen z.g. plat glas en staand glas (waren huizen enz.) Verder kent de telling „warme kassen", welke kunstmatig verwarmd worden en „koude kassen". recteur der fabriek te ontslaan Er is on- deugdelUke boter afgeleverd, waardoor bet Rüksmerk werd ingetrokken en de goede naam der fabriek ten zeerste werd ge schaad. Doel der telling Het doel der telling is uitsluitend, zooals ook de mlnisterieele beschikking aangeeft, het verkrijgen van die gegevens, welke voor het vormen van een zuiver beeld van den land bouw onmisbaar zijn. Immers de belangen van den landbouw en de veeteelt kunnen niet behoorlijk behartigd worden, indien de regee- ring niet een juiste voorstelling heeft van die twee zeer hechte zuilen van den staat De telling staat in geen opzicht in verband tnet belastingzaken. Het is dan ook volstrekt onnoodig en zeer ongewenscht. bij het ver strekken der gegevens ..voorzichtig te zUn” en de aantallen kleiner op te geven dan ze werkelUk zUn. De volle medewerking van grondgebruikers en veehouders is noodzakelUk. Juist door eigenbelang moeten zij geprikkeld worden deze medewerking te verleenen. gingen ze blU wat spelen op de bleek, vader-en-moedertje, en ze waren wit zoet, alleen was Jan nog twee keer komen vragen, of X nog geen tijd was. EipdelUk was het dan zoo ver. Eerst ru zieden ze er nog wat over, welke van de twee pUpen, die moeder al had klaargelegd, de hunne was, want elk wilde beslist de zijne hebben, en belden zagen ze dezelfde voor hun persoonlUk bezit aan. Jan zei, dat Nelly's pUp die was met dat korte steeltje, en Nelly beweerdee: .Nietwaar, hU heeft 'm zelf nbg gebroken, verleden keer, niet moeder?’’ Moeder besliste en gaf de heele püp aan Nelly. Jan zou 'm toch stukbreken. Nel had een .stoel uit de keuken. Jan wou er een uit de schuur hebben, en kwam er al mee aanzeulen, maar moeder veroood het: „Nee, die mag Je niet hebben. dY zit een spUker in. je zou je heele goed openhalen, zet 'm maar weer in de schuur en pak 'n andere uit de keuken." „Hè, moe, dan ga ik er maar half opaltten, dan scheur ik m n broek toch niet.” Maar X mocht niet. HU kreeg een keuken stoel en ging zoo wild bü X bankje zitten, dat ie met zUn knieën tegen de poöten bot ste en X water klotste met 'n groote golf over den rand van X bakje. ,XUk nou wat je doet, me heele stoel nat" verweet Nel verontwaardigd. ,,’k Dee X toch niet expres?" verdedigde Jan zich. Nadat ze den stoel had afgeveegd, ging zijn zusje ook zitten. Ze dompelden de pU pen met de koppen in X water, en bliezen groote luchtbellen op X borrelende water. De zon weerkaatste in de belletjes van den uit het water omhoog rUzenden schuimkop. Jan stak z'n neus d r haast in, met z'n korte stompie van ’n pUp, net ’n neuswar- mertje; dan roerden ze nog wat, zoodat X goed schuimde, dan kregen ze mooie bellen. En, flop, gingen de pijpen opnieuw in X water, waar ze druipend en lekkend weer uitkwamen, langzaam bliezen ze, de oogen strak op den kop gericht, waar langzaam ook een zeepbel uitpuilde. Haast tegelUk sprongen de bellen stuk. Ze doopten weer in. „De mijne was toch nog efflea grooter", meende Nel. Jan, haastig, blies hard door z’n PÜPJ«- De bel rekte langwerpig uit, sprong stuk; Nel, voorzichtiger, blies heel zachtjes. X Duurde lang eer X belletje wat grooter werd. Voorzichtig even de pUp van d’r mondje, bang, dat ie nu sou breken, ze sprongen zoo gauw, die mooie bellen, die van Jan was ook al kapot, had ze gezien onder X blasé:-. Kijk, nou ging is even terug in de pUP, t Op den Vredenburgweg te Rijswijk heelt gisteravond omstreeks half 6 een aanrijding plaats gehad met doodelüken afloop. C. v. d. Z„ betoonwerker te RUswUk. met zün mo torrijwiel komende uit Wateringen, werd aangereden door een tractor met aanhang wagen van het Haagsche Veem, bestuurd door F J. B. uit Den Haag. De tractor pas seerde eenlge wielrijders. De motorrUder wil de een tractor voorbij rijden, waarvoor hU links moest passeeren. Hierdoor raakte hü met het voorwiel den berm van den weg. waardoor het motorrijwiel slipte. De be- rUder kwam juist tusschen voor- en achter wiel van den aanhangwagen te liggen. HU kreeg het linkerachterwiel over zUn lichaam Dr. R. kon even later slechte den dooa const»’eeren. De motorrijder bereed eerst kort zijn mo torrijwiel en was nog niet in het bezit van een rUbewijs. Den autoberUder trefgeen schuld. In de fabriek der firma H. Serphos te Enschedé is eergisteren een 37-jarlge arbeider van een z.g. balenpers op den betonnen vloer gevallen. De man te zonder tot bewustzijn te zijn gekomen in het ziekenhuis overleden. Een conductrice van den busdienst der Geldersche TramwegmaatschappU had te Velp de onvoorzichtigheid de deur te openen voordat de auto tot stilstand was gekomen. De deur sloeg tegen een aan den weg staan- den paal, tengevolge waarvan de juffrouw een hevigen klap op het hoofd kreeg en door glasscherven zoodanig aan een harer oogen verminkt werd, dat zU dit zal moeten mis in een spoedvergadering van de leden der Apeldoomsche coöperatieve fabriek van melkproducten Mariëndal. is met groote meerderheid van stemmen besloten, den ai- aanslag teruggebracht op het door de boek houding blijkende inkomen, daardoor is door genoemden landbouwer, aan teveel betaalde belasting bUna f 380 terugontvangen. Nu zullen lang niet allen zoo hooge aansla gen thuis krijgen en bU mü wekt het ook ver wondering. dat nog telkenjare de biljetten worden mgevuld en toch steeds weer de aan slag veel hoogcr gesteld, maar één ding helpt hier, een goede overzlchtelüke boekhouding. Omdat de landbouwer groote bezwaren ge- voeldt voor Jiet boekhouden heeft de orga- satie het noodig geoordeeld boekhoud- bure^ix op te richten. Ook onze L.T.B. heeft een dergeiük bureau opgericht en dat dit zeer juist is gezien bUjkt wel uit de mooie resultaten die er reeds zUn behaald. Het is daarom dat ik allen die dit lezen een goeden raad wil geven: als gU zelf aan het boekhouden te veel bezwaren vindt ver bonden, vraag dan eens Inlichtingen aan het bureau van uw organisatie. A weet zeker dat dit u alle gewenschte inlichtingen gaarne sen. Per ziekenauto werd zU naar het zieken- verstrekt en dan is u van alle last ontheven De kosten hieraan verbonden zijn zoo laag mogelUk gehouden. Deze zijn buna altüd ge ringer dan als u zich tot een particulier bureau wendt. Van te hooge belasting is dan geen sprake meer daar kunt u zeker van zijn. Verder nog kan uw organisatie aan de hand van de cijfers van de door hen bijge houden bedrUven, veel doen om aan te too- nen dat de toestanden in den tuinbouw soms van dien aard zUn. dat ook voor onzen land bouw wat moet worden gedaan. Zij toch heeft een overzicht over vele bedrUven en voor een buitenstaander Is oordeelen vaak zeer moeilijk. Uw organisatie kan dan bewUzen toonen. Landbouwers als u naar aanleiding van deze enkele regels over boekhouding denkt begin dan spoedig. Heeft u zelf bezwaar vraag dan eens aan uw organisatie om In lichtingen Reeds is het weer 1 Mei. de ge wichtige datum, waarop dit Jaar ieder land bouwer aan zUn bedrüfsbockhoudlng beginnen of deze laat behouden. Nog is het niet te laat, maar doe het dan ook spoedig, want: Stel niet uit tot morgen, wat ge heden nog kunt doen. rust nog wel); van volgen. 3e. Strooi zoo vroeg mogelUk, liefst vóór vüf uur moet alles afgeloopen zün. Wie zich aan deze zaken houdt, kan er verzekerd van zUn, dat A>U zUn arbeid van uienwieden zeer veel vermindert, wat In Veelal wordt deze teelt om het vele werk weert bü den lagen prUs, maar de tuinbou wer vergete niet, dat ook andere jaren zün voorafgegaan en ook zullen volgen, met zeer hooge prUzen. Het onkruid-vraagstuk speelt nu geen rol meer. Het bakje met zeepwater hadden ze op het lage bankje gesjouwd, dat was neer gezet op de steentjes, die tusschen de keu kendeur en de schuur een klein straatje, vormden. Ze hadden wel wat gemorst, maar dat was maar een klein beetje geweest, en X was schoon water, en nu stond het bakje er toch, met het warme water, „met veel zeep, hè moeder?'*, te wachten op de pUpen, die er de mooie bellen uit zouden tooveren. Eerst wou moeder 't niet hebben, 't was zoo n knoeiboel, maar ze bleven aan X zeuren en toen Nelly beloofde: „We zullen X zelf allemaal weer opruimen”, had ze lachend haar toestemming gegeven. „Vooruit dan maar", zei ze, „voor dezen keer dan, maar ga nou eerst nog een half uurtje spelen, dan zal ik warm water ma ken, 'k moet toch een ketel opzetten voor den afwasch Toen Vertelling. Ten aanzien van den veestapel zullen onder andere gegevens worden verzameld betreffen de het aantal paarden beneden en boven 3 jaren. Verder zullen geteld worden de run deren, als sprlngstieren. melk- en kalfkoelen. mestvee en Jong vee. beneden en boven 1 jaar. da heldeschdpen en andere schapen, geiten •n varkens en ten slotte de kippen en eenden kuikens en andere dieren afzondcrlUk, en de korven bUen. Het is duidelijk, dat het grootste gedeelte d“r bevolking met de telling te maken ra! hebben en dus ook van het nut der telling zal profiteeren. De 63-Jarige mevr. Bastiaans, te Soera- baja, werd, rUdende in een auto, door een boom van een dogcar in de borst getroffen. ZU. is aan de bekomen verwondingen be zweken. uw aanslag te hoog is. en als dit wel het ge val is bij een goede boekhouding. krUgt ge uw aanslag beslist op uw Inkomen gebaseerd. Wat of soms alleen de voordeelen van een goede boekhouding zjjn, moge blUken uit X volgende: Reeds 8 jaar Is door onderget. voor een landbouwer de boekhouding büge- houden en 7 maal ben ik namens den be trokkene naar den Inspecteur geweest om de reclame toe te lichten. Telken maJe Is de^ Een verdachte «likt na zijn vonnis een aantal spelden in Een van de redenen, waarom vooral uienieelt door sommige landbouwers i wordt beoefend, mogen wu gerust men, Is at zeer lastige, tUdroovende daardoor dure onkruidtoeslrudlng. In uien toch moet het onkruid alleen met de hand worden uitgeplukt en als er veel in de baan wordt aangetroffen, Is dit een zeer duur bestrudingsmiddel. Dit was dan ook oorzaak, dat voor een paar Jaar terug door mU een proef werd genomen om door middel van kainit deze onkruiden te verdelgen. Door mU werd hie^oe medewerking ver zocht van het Landbouwkundig bureau der Kali MU„ dat mü gaarne van dienst en voorlichting was.< De voorschriften om tot een goed resultaat te. komea zUn: Men moet strooien als de planten 45 blaadjes hebben, nat zUn van den dauw en een zonnige dag te verwachten Is. Vooral vroeg strooien, als de zon nog niet schUnt. belletje werd kleiner. Gauw hUgde ze adem in, blies weer heel zoentjes fff.... hU werd grooter, dan. met een ruk trok ze de pup. met het natte touwtje om -X mondstuk ge wonden anders „plakt ie aan Je lippen", zei moeder 'uit haar mond.... fffop ep daar ging de bel de lucht in. Ze keken er naar, de hoofdjes achterover, de mondjes wat open, het rechterarmpje met de hand die de PUP vastklemde, gebogen opgeheven, vol aandacht. Nel hield haar linkerhandje boven d'r oogen voor de zon. Tot de bel Uiteenspatte. „Die ging fUn. hè?" .Nou, of-ie”, vond Jan. HU was toch vast besloten X nu ook voor zichtiger te doen, net als Nel, en X lukte. HU stond te dansen van pleister, terwijl de zeepbel draaiend de hoogte inzweefde. .Moeder, moe. kUk 's, daar gaat de mUne, gauw nou, moe.” .Nee Jan. 'k heb nu geen tUd hoor, straks kom ik wel eens kuken. Maken Jullie je niet te nat?” „Wat hoog, hè Nell ....Oöch”, de bel spatte kaïxit hoog in de blauwe lucht. Flop, flop, de pUpen doken In X zeep water, fffop, en daar gingen er weer twee. ,X>a’s de mUnel” riep Jan, met z'n vinger wijzend naar de hoogste. ,4a, maar Jouwes ging het eerste omhoog en de mUne is veel grooter”, zei Nelly, die zich niet graag overwonnen gat. Jan zUn bel spatte tegen den schuurmuur stuk, die van Nel ging hooier en hooger, tot de wind *r te pakken kreeg en ze in de hoo rnen van den buurman haar einde vond. ,De mUne is tóch hóóger gekomentriom feerde ze. „Dat kwam door de schuur, anders had ik het gewonnen Als in een wedstrUd gooiden ze de bellen van hun pUpjes af de lucht In, ze kibbel den wie X hoogste ging, riepen: ,Jièt" als een erg mooie groote ot hoogzwevende bel plotseling kapot sprong, bemorsten den grond, het bankje, de stoelen en hun kleer tjes, en genoten. Tot Nel ineens een heel groote, kleurige bel maakte. „KUk es Jan, kUk es”, zei ze, voorzichtig haar pUp zoo stil mogelUk houdend en da delijk opnieuw weer blazend. Jan kwam dlchterbU, keek naar de mooie, doorzich tige bel. zag de kleuren er telkens wisselend in dooreen draaien, zag zUn eigen portret, heel klein, en de schuur, en de keuken door de openstaande deur, alles In die mooie, groote bel. ,J»as op,” weerde Nel af, bang dat Jan de bel sou stukstooten. .Je kunt huls er In zien, en de hè, dat is jammer." De prachtige kleurenbal spatte stuk. Ze maakten allebei nu aldoor zulke kleu rige belletjes, sommige gooiden ze nog op ook, maar meestal kwam X zoover niet, gin gen ze al stuk aan de pUp. De muren van X huis en de schuur vertoonden zeepwater- cirkels van de er tegen gebotste bellen, ze waren allang opgestaan, bankjes en stoelen waren kletsnat. Jan begon het X gauwst te vervelen. Eerst ging ie weer schuimblazen in X bakje, zoodat er een groote kop op kwam te staan en zUn neus en kin nat werden door X kleine steeltje. Dan doopte hU den kop met de opening naar boven in X water, schepte X op, zette zUn mond aan den kop en blies een straal water door den steel op den grond. Nel vond X leuk, ging mee doen. Toen be gon Jan haar nat te spuiten. Ze kregen hoogloopende ruzie, spoten elkaar nat. Tot moeder boos tusschenbelde kwam, ze naar binnen de keuken in joeg: „Ziezoo, da's nou voor goed’ afgeloopen, knoeien r grond) die men in gebruik heeft. Verder hoeveel daarvan eigen land en ge pacht land is, en hoeveel van de ouders ge- Btaatssp. en tramw.. qulst, Linköping; Orsa, beiden houtv. Dinsdagochtend had te 's-Gravenhage de demonstratie plaats van den Nederlandschen Toonkunstenaarsbond, welke genoemde or ganisatie heeft gehouden om te protesteeren tegen de slechte arbeidstoestanden, waaron der de Nederlandsche musici moeten wer ken. Tegen half tien verzamelden zich 11 leden van den Bond op het Oranjepleln. Ongeveer 30 autobussen en eenlge auto's waren op het gemelde uur langs het Oran jepleln opgesteld Met verschillende treinen kwamen de mu sici aan. In totaal namen circa 750 personen aan de demonstratie deel. De autobussen waren alle voorzien van groote witte doeken, waar op de wenschen der musici kenbaar ge maakt waren. Om half een werd de stoet weer op Oranjepletn ontbonden en vertrok weer naar zUn woonplaats. Als er iets Is waar de meeste zoo niet alle landbouwers een grooten tegenzin in hebben dan mogen wij ook gerust hieronder het boekhouden rekenen. Vaak toch zijn in het bedrUf de dagen lang en om dan na afloop der werkzaamheden nog zijn bedrijfsboek- houdlng bU te houden, gaat niet heel gemak- kelijk voog den landbouwer. Toch uwen Ik door dit stukje onzen land bouwers net groote nut „van een goed bVgehouden bedrUfsboekhoudlng aan te too nen. Om een goed overzicht over zün bedrijf te krUgen is toch zeer zeker een goede boek- fiouding onontbeerlijk, alleen dan kunnen WU nagaan of ons bedrUf rendabel is, of op een of ander niet kan verbeterd of op som mige zaken niet iets kan bezuinigd worden. Als men na afloop van een jaar dan zijn za ken na kan gaan, kunnen eventueele fouten die toch aan ons bedrUf kleven veranderd en verbeterd worden. Teelten toch, die ons in bUna alle jaren geld kosten kunnen wU an ders inrichten of geheel laten vervallen. Nu geef ik gaarne toe, dat in ons bedrUf, van veel afwisseling In prijs enz. moeilijk te zeg gen valt, dit of dat gewas is niet rendabel meer, dat moet maar niet meer worden ge teeld. Maar toch zün er soms zaken, die op het oog niet opvallen, bü een goed inge richte boekhouding krygen -wü een goed en ■eer nuttig overzicht van ons bedrUf- En daaruit is voor ons zelf en ook voor anderen voordeel te trekken. Een 2de zeer voorname factor waarom een goede boekhouding van zeer groot belang is en laten wU het maar gerust zeggen die oor zaak is geworden dat vele landbouwers aan het boekhouden begonnen is de steeds hooger wordende belasting. Als men eens op ver gaderingen of andere bijeenkomsten tegen woordig is. kort nadat de aanslagbiljetten «Un bezorgd, dan hoort men altijd klagen. „Ik moet-veel te hooge belasting betalen.”. Vraagt men dan waarom men daartegen geen bezwaren inbrengt dan is het: Ik houd geen boek, al dat peschrüf is mij te veel werk en wat zal dat geven. Immers toch niks. Neen geachte landbouwers, zoo moet gU niet spreken. Eerstens weet u niet beslist ot Bestemd voor uitzending naar Ned.-Indië H. Welmer, opz.-werkpl. b. d Dienst der Haarlem; E. Lund- C. R. Helgeson Hansei b. d. Dienst v. h. Beechw.; dip!. Ing dr. K. F. O. Keil, tijd Ing. 3de kl. b. d. Dienst v. d. MUnb„ Dres den. Te Zullen Is Ingebroken In de R. K. Meis jesschool, waarin men zich toegang heeft verschaft tot de lessenaars, welke werden opengebroken. Daar juist gelden aanwezig waren voor het jaarlUksche uitstapje der kinderen, voor schoolblaadjes en voor de Missie, heeft men een aanzienlijk bedrag kunnen rooven. De politie stelt 'een onderzoek In. Reeds vanaf het oogenbllk der gording van de Vatlcaansche Stad, werkt men aah de systematisatle harer toegangen. Het gaat er immers om een Romeinsch stadsdeel dat al tüd voor leder heeft open gestaan, at te sluiten voor onbevoegden en het aanzien te geven van een zelfstandigen staat Men ondervindt in dit streven krachtlgen steun van den door Leo IV gebouwden en door Gregorius XIV versterkten ringmuur welke heel de stad van het Vatlcaan om geeft. Oorspronkelük sloot deze muur ook het Borgo en den Engelenburcht In de stad. Links van Sint Pieter echter is de muur nu afgebroken en rechts, waar hU nog steeds een hechte verbinding vormt tusschen het Vatlcaan en den Engelenburcht, telt hU niet meer mee Deze muur is doorgebroken op het punt waar de zülün van het station Sint Pieter de Vatlcaansche tuinen Indringt naar het reeds half voltooid Vatlcaansche station. Zoodra deze lün gereed is. ral de muur ech ter weer gesloten worden. De spoorlijn loopt er over een brug overheen. De voornaamste toegangen tot de stad van het Vatlcaan zUn zoo de doorgang onder Sint Pieters klokketoren en de poort welke naar het bekende vatlcaansche parochie kerkje. Sint Anna wordt genoemd. Jfléf heeft men groote pilaren opgericht Wbar- aan bronzen hekken zullen worden beves tigd Aan de achterzüde der Blad van het Va- ticaan zal een toegang tot de musea worden gemaakt, waardoor de zeer mooie, maar in «Ten zomer tamelijk zwaar vallende wande ling om Sint Plet er heen voor de museum bezoekers tot het verledene zal gaan bc- hooren. Aan de Bronzen Deur, de hoofdlngang der Vatlcaansche Paleizen, is een nieuwe func tionaris aangesteld die de overiaens zeer af doende waakzaamheid der Zwitsersche Gar de nog zal vervolmaken. Het is een portier die zich voorlooplg nog een beetje op den achtergrond moet houden, omdat hll zonder uniform Is Men heeft namelijk gezien hoe de lange blauwe Jas met rooie biezen en platte f»et der pauselüke ambtenaren zeer afstoot bü de nkleurigen dracht der Zwit sers. en daarom moot eerst een nieuw cos- ttium ontworpen worden. De portier ral zün „wachthnok” krijgen aan den voet der zoogenaamde trap van Pius IX welke voert naaj; de Vatlcaansche bureaux. HU zal voornamelijk te zorgen hebben 'Voor het te reeht heldzn (Ter vele onlngewUden die audiënties komen aanvra gen e.d. het woord aam den verdediger Mr Simon de Jong. PI wees er op. dat men ten opzichte van verd. óf een normalen maatstaf moet aanleggen óf men mo"t zich houden aan het psychiatrisch rapport, en in dat geval moet men al zün handelingen in dat Ucht beschouwen. Volgan wü het rapport dan moet verd. niet na 3 jaar ter beschikking worden ge steld. maar hem moet een lichtere straf worden opgelegd, opdat terstond medisch* maatregelen in verband met zijn debilltei* op hem moeten worden toegepast. Iedere voorbedachte rade was volgens pl. afwezig. De uitspraak werd bepaald op 20 Mei aa Het dagelüksch bestuur der A. R. K. W. V. Federatie, vergaderde ten kantore der vereeniging In Tilburg. Besloten werd, dat door het secretariaat weldra de oprichting zal worden bevorderd van een Algemeene R. K. Werkgevers- vakvereenlging ten behoeve van die leden, d.e niet bü een speciale R. K vakvereeni- ging van werkgevers aangesloten kunnen zün. Het dagelüksch bestuur besloot het ver zoek van de RK. Nationale Federatie „Het Wit-Gele Kruis" tot aanwüzlng van een adviseur In het bestuur dezer organisa tie in te willigen. In verband hiermede werd de belangrüke vraag besproken, welke gedragslün door den minister van Arbeid, Handel en NUverheld za'. worden gevolgd ten aanzien van het fonds, bedoeld In artikel 134 der Ziekte wet. Het dagelüksch bestuur sprak zich uit voor het openen der mogelükheid om het bedrag van 4 per duizend van het loon, dat de werkgevers zullen moeten bijdragen voor de ziektebehandeling van hun krachtens d< Ziektewet verzekerde arbeiders, aan te doen wenden door de organen der Ziekte wet, Bedrüfsvereenlglngen en Afdeellngs- kassen. Tevens werd de vraag onder het oog ge zien r>f de werkgeversbijdrage mede dienst baar gemaakt zou kunnen worden aan het streven van die R. K. organisaties, die de bevordering der volksgezondheid tot doel hebben gekozen. Breedvoerig werd van gedachten gewis seld over de Dux-enquète naar den Invloed van gehuwde vrouwen op de moraliteit in de fabrieken. Besloten werd tot de regeering het ver- zioek te richten te willen overwegen van hoogerhand dit onderzoek in het geheele bedrüfsleven en dan op deskundige en on- partüd .s «Uze te doen plaats vinden en daarbU gebruik te maken van de hulp en voorlichting der organisaties, die met be trekking tot dit vraagstuk als competent kunnen worden beschdUwd om In deze belangrüke kwestie te worden ingescha keld. Het gemeenschappelük standpunt der werkgevers- en arbelderscentralen omtrent dé procedure door het bestuur der Rüks- verzekeringsbank te volgen ten aanzien van de uitvoering der Ongevallenwet, wat betreft de toekenning van rente, werd goedgekeurd. Verlofgangers fO-Indlë>: L. Klsters, hoofdagent van politie 2de kL, ‘s Gxay_enhage; K. E. van domburg Sëlpto, contr. 2tie kl. b. d; P.T.T.. "s Gravcnhage; A. L Laurens, waarn. comm. 1ste kl. b. d.x P.T.T.. *s Gravenhage; J. van de»- Werf, af-' deelingh. b. h. Bedr. der Posterüen y. d. P.T.T., 's Gravenhage; Th. K. RoqnA con|s. 1ste kl. b. d. Dienst der Opiumrcglé, 's Gra venhage. Verlofgangers <W.-Indlë) J. A. Bueno de Mesqulta, hoofdcomm. b. h. Immigratie-Departement in Suriname. Voorburg. Voor het Gerechtshof te Amsterdam stond in hooger beroep terecht de 29-jarigo los werkman H. B., wegens poging tot dood slag. Verdachte had op 15 October 1929 den ambtenaar van net gemeentelijk Bureau voor Maatschappelüken Steun,. J. L. Jonker, aangevallen. Jonker was in een winkel ge vlucht, doch verdachte was hem gevolgd en had een re vol versshotop hem gelost. De kogel trof echter geen doel Op 20 Febr werd de man door do Recht- t doödslag veroor deeld tot een jaar gevangenisstraf met af trek van drie maanden voorarrest. Verdachte was in hooger beroep gekomen daar de straf zéér zwaar vond en hü zich met schuldig achtte aan poging tot dood- slag. f De Procureur-Generaal Mr. Bauduin achtte de tenllaste gelegde poging tot dood slag bewezen. Ve van diefstal v’eri van de moordwi werpen dl^ in wüst niets’ er maken op steui 8pr. elschte tlging van het verd. wegens' doodslag tot jaar en ter 1 geerlng. F Hierop was Dat is wel vroeg, maar een landbouwer ziet niet op tegen een morgen, als hü eens extra, vroeg uit de veeren moet. Door mü werd de zaak zoo behandeld en da. resultaten waren schitterend. BUna alle onkruiden waren door de werking der kainit slap en daags daarna geheel en al dood om niet meer terug te keeren. Aangemoedigd door deze proef, is X vorig Jaar door de Vereeniging van Oud-leerlln- gen te Obdam een zertal velden behandeld en ook hier zün de resultaten verrassend gawoest De proeven zün alle goed geslaagd. Alleen zü vermeld, dat door twee proefnemer» de keinlt te laat U aangewend. Alle zes velden waren denzelfdtn dag bestrooid, vier waren voor vüf uur bestrooid en twëe na dien tUd. Deze twee zün dan ook niet goed ge slaagd. v Een van de proefnemers heeft een» 'hage. gaan, hoe groot de voordeelen voor hem waren. Er is bestrdbid 5 A. en daarin moest nog nageWled een halven dag. Op de 5 A. er naast, die niet zün bestrooid, is door hem büna 3 dagen gewerkt, een verschil dus van twee en een halven dag ar beid of wel f 10 is f 2 per A., of wel f 200 per H. A.„ de koeten van een bestrooiing met kainit komen op ongeveer f 60, zünde 1200 kilo plus ultstroolloon. Nu geef Ik toe. dat in dit perceel buiten gewoon veel onkruid voorkwam. Lang niet altüd Is er zoo'n groot verschil. En als de proefnemer ook geéh kainit had gebruikt, dan had deze het veld omgeploegd. Door verschillende heeren zün deze velden bezocht, o .a. ook door den Rijkstuinbouw- consulent. Deze was verbaasd over de mooie uitwerking van deze stof-kainit en de niet in het minst beschadigde werking op de ‘uien zeif. Nu de tüd van strooien weer nadert, meen ik goed te doen, deze resultaten te pubü- ceeren. Het is vooral van zeer groot belang, dat we zorgen het onkruid tijdig te vernietigen. Wie dus last heeft van veel onkruid In zün uiengewas en de koeten van wieden zoo klein mogelUk wil houden, probeere eens met stof-kainit. Men lette vooral op de volgende voorwaar den: le. H. A. 2e.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 12