ALKMAAR BEVERWIJK en Gemalen Spek PIET EEKEN ZEEPPOEDER EN ZEEPl^ ra Kill PKT geeft U prachtige plaatjes van Holland— Elk pakje Roodband bespaart U geld Grootste Kle eder maker ij in Noord-Hol land boven het Y HOESTPILLEN KLIERDRUPPELS KLEINE H. THERESIA v. LISIEUX t VOOR f 85.-1 Verkooper-Etaleur oud 30 jaar, in Confectie, Manufacturen, enz., biedt zich aan voor direct. Magazijn van HEEREN- en KINDERKLEEDING, gemaakt en op maat LAAT hoek BOTERSTRAAT, ALKMAAR OPROEPING MACHINIST Or. E. HOEKSTRA inleven geneesheer te SCHAGEN GRATIS I” aan onze Stalencollectie op aanvrage rs I inlichtingen Cassière ZEVENHUIZEN 8 TELEFOON 980 KATHOLIEKEN Lost vlugger op geeft beter sop Holland zooals wij het zagen NETTE WASCH - Vroom &Dreesmann vragen voor spoedige indiensttreding Pompière Naaister voo/ het veranderen van De ongeëvenaarde, groote Sorteering in onze magazijnen - maakt dat ieder, die onze collectie ziet, slaagt Wie waarde hecht aan pasvorm en afwerking, blijft aan onze zaak verbonden APARTE AFDEELINö KINDERKLEEDING EN SPORTKLEEDING Sporthemden en Peau de Pêche Broekjes in alle kleuren Flanellen Broeken, Blasers, Plus Fours en Rijbroeken voor Heeren en Kinderen 1 jL/ GRATIS PLAATJES bij 5 pond 35 cent Vroom &Dreesmann vragen voor spoedige indiensttreding een Cassière boven 18 jaar Zich aan te melden avonds tusschen 7 en 8 uur 7 of schriftelijk. ie rA7 de (niet Zijpe en Hazepolder Adverteert in dit blad! AANBESTEDING 4' BLOEDZUIVERENDE PILLEN che ah lied Nette Loopjongen Zeug met biggen bj J. reek, Kogendljk 43, Bergen. polder Oudorp aan vaarwater gelegen. Kraamverzorgster liefst In Burgergezlnnen Brieven te richten aan J. A. BRÜGEMANN, Regentenstraat, Behagen. Te koop of te huur TWEE NIEUWE WOONHUIZEN DRUKKERIJ EEN NET MEISJE rag zich gaarne geplaatst om met kerm! sen en andere gelegenheden te bedienen. Ook voor bruiloften. Br. te richten onder letter A aan J. A. BRÜGEMANN, Behagen. JTe koop aangeb. een Kruidenierswinkel- inventaris Minerva-auto te koop Te koop gevraagd DARWIN- en LATE- TULPENBLOEMEN door H. Rumping Groote Houtweg 63 Beverwijk HOF 6 TELER 433 ALKMAAR 1 Uw aller aandacht wordt gevraagd voor de nieuwe KUNSTFILM van de Drie geneesmiddelen, welke in geen gezin mogen ontbreken NETTE MEISJES gevraagd, by H. ,FEUEN, Waterweg, t./o Linden laan. „DE ONTBLADERDE ROOS”) JOH. KÜHNE H ui gbrou werst raat 8 Alkmaar Vraag Uwen winkelier nog heden om nadere Particul. Autostalling Te koop voor afbraak de Molen van den VSÜÜL hw/ d«n Fa. H. S. CLOECK Voorstellingen van 9 t. m. 13 Mei in ,,’t Gulden Vlies’’ I 1.80 per doos van 300 pillen i f 2.00 per flacon van 150 gram I NV. W ASCHOI.I NEF A BRIEK AMERSFOORT RO 4-0175 H des s handen zijn. 5 l n n f 1 80 per flacon van pl.m. 250 pillen A. tlildertng. Zaad markt 66-68 Alkmaar Speciale inrichting voor reparatiën r n r e n r gevraagd bij Firma Oebr. KRAMER. Keetgracht 10. Te koop een mooie, Jonge Prijsopgaven worden ingewacht vóór 15 Mei, bij W. MOEJES te Oudorp, I waar de conditiën ter inzage liggen. Een nette juffrouw biedt zich aan Voer un de er Bi te te voor gas. nm. me. ra- een !en. be- ef nt er et n. 1- pt in 5F :e en en ur n- ok id. nu ds iet let i,LiÜirf7^ Een prachtig Album tegen kostpr^s slechts 50 cent met levendige beschrij vingen van prachtig natuur schoon en vakjes voor onze GEVRAAGD aan huls. Adres: LIMMERHOEK 34 een pracht van een stofzuiger met alle onderdeden er bij. Haast U, er zijn daar maar 2 stuks van. als: toonbank, bakken, bussen, cho- coladekastjes, enz. Adres te be- vragen onder no. 9313, bureau van 1 dit blad. In prima staat. Ailweather kap, zeer voord. In gebruik. 4 persoons. 4 cylin der, compl. uitgerust. Zien en bevr.: HOOGSTRAAT 2. Ter secretarie der gemeente OUDE NIEDORP kafl geplaatst worden een volontair of leerling-ambtenaar met behoorlijke algemeene ontwikke ling. Bij gebleken geschiktheid uit zicht op aanstelling als bezoldigd ambtenaar. Brieven aan den Burge meester vóór 20 dezer. ^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ipto. «e: af- 4. n{». U»- Ook genegen niagazijnwerk te verrichten. Br. onder no. 9’99, bureau van dit blad. Verkrijgbaar bij alle Apothe kers en Drogisten en bij Apo theek HENR1 SANDERS, Rokln 6. Amsterdam Czns Blad Damesmantels, enz. JZlch aan te melden des avonds tusschen 7 en 8 uur. SPECIAAL GOEDKOOP ADRES voor Gestichten, Vacantiekokmles, Ziekenhuizen enz. Manufacturen. Huishoud- en Toilet- seepen - Bedden - Dekens enz. -^1 Zuinige huisvrouwen gebruiken Roodband. Want Roodband kost niet alleen minder slechts 10 cents voor een groot pak, meer dan voldoende voor de geheele wasch maar het doet tevens het werk in minder tijd en spaart het goed. Want Roodband wordt gemaakt van de fijnste grondstoffen die de scheikunde kent. Het wordt tot een fijn poeder gesproeid, niet op de tude wijze gemalen. Daarom lost het zoo snel op ej schuimt het zoo overvloedig. Met een Roodband sop in Uw tobbe kunt U alles wasschen, zoowel de huishoudwasch als het fijne goed en dat alles voor 10 cents. De Bergermeerpolder roept sollici tanten op voor de betrekking van ter bediening van het Elect rlsch ge maal van genoemden polder, tegen een salaris van 175.— met 2 jaarlijksche verhoogincen van 25.—. Vrij wonen en verdere emolumenten. Schriftelijke aanbieding bij den heer 8 JONKER. Dijkgraaf van de Bérger- meer. Geestersingel 18 te Alkmaar, vaar tevens verdere inlichtingen zijn te verkrijgen, vóór of op'24 Mei a.s. Het Bestuur van de Bergermeer, 8. JONKER. Dijkgraaf. C MEIJER Sr., Secretaris. Bergen. 6 Mei 1930. het éénjarig onderhoud van: DE GEBOUWEN, BRUG GEN en VERDERE GETIM MERTEN, ZOOMEDE DE DAARIN VOORKOMENDE VERFWERKEN. AFZON. DERLIJK OPGEGEVEN. Bestek en Voorwaarden verkrijgbaar bjj den Opzichter van den Polder te 8t. Maartensbrug, tegen betaling van 0 50 (geen zegels). Ineehrijvlngsblljetten moeten gesteld zijn op ongezegeld papier. AANWIJS op Vrijdag 9 Mei des morgens 9 uur. ten huize van den Opzichter aan de 8t. Maartensbrug. Dijkgraaf en Heemraden voorn oemd: O. HOOU. Dijkgraaf J. J BLEEK, Secretaris. Voor den zakenman is het een eisch. dat zijn drukwerk een goeden indruk maakt. Het moet behooren tot het „betere” werk. Wij leggen ons toe op een onberispelijke afwerking en snelle aflevering. Geen order is daarvoor te groot of te klein. Gaarne staan wij U met alle gewenschte inlichtingen en adviezen ten dienste Spaar de plaatjes van Roodband Zeeppöeder en Zeep om dit mooie Album compleet getftustreerd te krijgen. AANGEBODEN. JULIANASTRAAT 38. Te bevragen: HOOGSTRAAT 2. Te koop en direct te aanvaarden, een goed beklante koopt niet tn winkels waar onzedelijke ot N. Maltha- «iaansebe artikelen *or- DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Waterschap ..de Zbpe en Hazepol der", «Un voornemens op WOENSDAG 14 MEI 1930, des voorm. 10 uur. in ..Het Wapen van de Zjjpe". aan de SCHAGER- BRUG. bjj taBchrljvlns aan te be steden: met voor- en achtertuin, voorzien van gas. electr. en waterleiding Koopprjjk 3100 per stuk. Huur f 5.50 per week. Adres: JOH DEK KER. Stationsweg D 180a. HeUoo. den verkocht of voor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 13