Burgerlijke Stand Alkmaar SAMENWERKING VAN GEMEENTEN J BLADZIJDE 1 TWFFDE BLAD WOENSDAG 7 MEI 1930 OFFIGIEELE De strijd om de film MEDEDEEL IN GE FT m Nederlandsch-indonesisch Verbond STADSNIEUWS St. Laurentius-Parochie Voor de meisjes VERZOEK n PROVINCIAAL NIEUWS Advert eerders Vergadering ..Steunt Elkander” Drankwet Subsidie Rijwielpad Eerste nieuwe aardappelen Octrooi No. 22.006 Ernstige steekpartij St. Joseph-Patronaat Gevcnt’en voorwerpen Aam ijding -7 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland J De propaganda-film en •n. O verstrekt Kapelaan, De WIT De Jonge Vogels De prijs van het industriegas DE DIRECTIE È.i I ^<1 F aan Op veraoek verwijzen we naar de adver tentie in dit nummer, waarin de vereenlglng van handelaren in groenten en fruit ..Steunt Elkander” aankondigt een vergadering in het Oulden Vlies, op 8 Mei aj. In deze vergadering wordt gesproken over een .Andere regeling aan de Alkmaarsche Exportveiling”. Op de secretarie dezer gemeente zijn voor een ieder ter inzage nedergelegd de opgaven betreffende het aantal vergunningen tot ver koop van sterken drank in het klein en het aantal verloven tot verkoop van alcoholhou dende en alcoholvrije dranken op 1 Mei 1930. Paard op hol Gistermiddag om half 5 sloeg het paard, gespannen voor den wagen van den heer P. Zuldam, die voor het pakhuis van den heer Peereboom op de Oudegracht stond, op hol. Het dier holde de Oudegrkcht af. het Rlt- sevoort, de Nieuwesloot en de Handelskade op, waar het bij de Prieschebrug werd ge grepen. zonder dat het onge'ukken had ver oorzaakt. wat vooral op een zoo dmk kruis punt, als bij de Groote Kerk, verwonderlijk is Een adres van .De Hanse” aan den Directeur der Uchtbedrijven. d. proef- gevoerd. B. en W. stellen voor, als aanvulling op de agenda voor de morgen te houden raadsver gadering. tot toekenning van een bijdrage van 500. aan de Rijwieipadvereenlging ..Noord- Kennemerland” voor den aanleg van een rij wielpad Hetloo-Egmond. GetrouwdJacob Pilkes en Cornelia Schoen. Geboren: Joslna Allda, dochter van Adria- nus van Kooten en Geertje Koster; Wlm. zoon van Willem Henneke en Alida Kok. Overleden: Guurtje Hlldering, weduwe van Jacob Bas. 60 jaar. Dinsdagmorgen j.L werden voor het eerrt nieuwe aardappelen uit de kas v. tuin te Alkmaar, aan de markt welke 18.20 per 100 K.G. opbrachten. Door de afd. Alkmaar van de R K Midden- standsvercenlging „De Hanze” is aan den directeur van de gemeentellchtbedrijven het volgende schrijven gericht: „Volgens mededeeling van een onzer leden, zou aan iemand, die gas betrekt voor verwar ming (gashaard of gaskachel), van uw bedrijf het gas in -ekening worden gebracht (indien een contract is afgesloten voor minimum 624 M3.) tot de navolgende prijzen: de eerste 52 M3, ad 10 ct per M3., de volgende tot 5 cent per MX UitdeelinffsHjst gedeponeerd Bij de Arrondissementsrechtbank alhier is gedeponeerd de eenige uitdeel ngslijst in het fal'l'ssement van J v. d. Vélde te Cas- tricum (Cur. Mr. A. J. M. Leebserg» met een i'ttk«-erin~ «in c-mcr ent?-s'’'u1d- eischers van 3922 pCt. behoudens verzet. Heden is aan den Heer H. Jansen. Meubel fabriek „Elk en Linden” te Alkmaar, octrooi verleend op een opklapbare tafel. Deze opklapbare tafel heeft zeer practische eigenschappen, is buitengewoon stevig ge bouwd, kan op iedere grootte gemaakt worden en is zeer gemakkelijk verplaatsbaar, terwijl bijna geen ruimte in opvouwbaren stand wordt Ingenomen. Reeds zijn deze tafels door bovengenoemde fabriek geleverd aan de Philipsfabrieken te Eindhoven. Dierentuin den Haag. Mij. Neder land. alle nieuwe booten van Kon. Paket- vaart-Mij.. Java-China-Japan’ijn, Centraal Hotel den Haag, diverse vak- en huishoud scholen. enz. ena De uitvinding is gedaan door den Heer H. Jansen zelf en is inderdaad voor scholen, ziekenhuizen, hotels, scheepvaart en andere bedrijfsinrichtingen, alsook voor particulier gebruik van bijzonder nut. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar: WENDELAAR. Burgemeester, A. KOELMA, Secretaris. Alkmaar. 7 Mei 1930. tawchje met inhoud, H> Godijn, Doelenstraat 24; meterstok, J. Bierman. Schei meelstraat 1; hondenhalsband met ketting. J. Koops. Tuinstraat 63; kwastje. A. Behagen, 2e Ka- belstraat 13; lichtbruin hondje, J. H. Hahn. Raaksje 16; kuiken. J. Romp. Ie Kabdstr. 23; portemonnale met inhoud. J. J. Tjeer- tjes. 2e Kanaalstraat 13. Wanneer men weder in het bezit is van het verloren voorwerp, wordt men verzocht hiervan kennis te geven aan het Bureau van Politie. Hedenmorgen heeft te circa half elf in de ijzerfabriek alhier een ernstige steekpartij plaats gehad. De 38-jarige Godijn. wonende Groot Nieuwland alhier kreeg met den 24- jarlgen Hoonjjgh. wonende Kanaalstraat al hier. ruzie over het gebruik van een olle- kannetje. Het kwam tot een formeele vecht partij, die echter spoedig werd bijgelegd, en belden begonnen wederom aan hun arbeid. Plotseling nam Godijn een circa een hal- ven M. lange vijl, waarvan het heft af was en stak daarmee den 24-jarlgen Hoonijgh in de borst. Onmiddellijk schoten mede-arbeiders toe en werd het slachtoffer naar zijn woning vervoerd. Later Is hij per ziekenauto naar het Stads-ziekenhuis vervoerd. De politie stelt een onderzoek In. Dit als middel tegen de dan nog al eens optredende vernielzucht o.a bekrassen be kladden. bekrUten. enz. Zou de onderwijzeres hier niet even ’t woord nemen! De belofte van vriendelijkheid voor de Jonge Vogels. Tegenwicht voor het egoïsme! Wellevendheid, en dankbaarheid. Niet plagen, sarren, de baas spelen, als echte katjes, enfin u weet wel. De belofte van offervaardigheid voor de Groote Vogels. Dit In verband met het toe komstig geestelijk of natuurlijk moederschap. Deze meisjes hebben in Amsterdam het plan om In de huisgezinnen waar vader Zondags dienst heeft, dien morgen te gaan oppassen alleen at met z’n tweeën om zoodoende de moeders In de gelegenheid te stellen naar de kerk te gaan. Of een meisje een belofte kan afleggen beslist de Leidster in overleg met den directeur. Onze Vaardigheldsteekenen. Alleen te ver dienen door Jonge en Groote Vogels. In t voorbijgaan noemen wij die van: Wieltje, roosje, schaar), W. G. Kruis. T. en wel in len of 2en graad haar gelang de kleur. In de cel len hoort hiervan veel thuis. Deze insignes dragen de meisjes op de mouw. Onze Vlaggen. Eéne Marla-vlag. dan verder verschillende eigen clubvlaggen en tot slot de kleurige algemeen? vlag. Onze Clubliederen. Dit zijn pittige, frissche liedjes, geen gekwezel, maar leuke stap en pasliedjes, die loopende gezongen worden. Ons Uniform. Ja, t staat er, in Amsterdam- Oost wordt het al gedragen door een kleine 200 Jonge Vogels. In een slotartikel hierover nog iets meer. Ons Saluut. Ook dat kennen de meisjes. De Jonge Vogels worden zooals u ziet toege rust van top tot teen. Er mag dan ook niets aan mankeeren: het zal keurig zijn. En als slot van dit tweede artikel: Onze Groet. Het is de groet voor het voor leder meisje hemel che model Maria. Een ander zou zeggen: Voor Onze Lieve Vrouwke. Ons Moeder! Het is de Mariaansche, de Con- gregatie-groet: Nos cum prole pia Benedicat Virgo Maria Ons zegene de Moedêr-Maagd Met 1 Godd-ljjk Kindje, dat Zjj draagt. A.s. Zondag wordt het patronaatsgebouw wederom in gebruik genomen, hetweik thans in zijn geheel is gerestaureerd. Aan de ope ning hiervan gaat natuurlijk een feestdag vcoraf. 's Morgens wordt er in de St. Josenh- kerk om half acht een H. Ms opgedragen tot intentie van bestuur en leden, waaronder algemeene H. Communie. Daarna wordt er een gemeenschappelijk ontbijt aangeboden Deze dag besluit met een avond vol vroolhk- he d, waarbij de ouders ook zullen worden uite-enoodlgd. De tooneelvereenlglng „Vlos” zal dien avond voor het voetlicht verscbHnen. met het b’ijspel in drie bedrijven van Gerard Nle'en „de Mexicaansche Zilvermijn”, terwijl de pas- Daarentcgen zou onze vereenlglng gaarne zien, dat zij, die voor hun bedrijf gas ge bruiken, het gas niet duurder moeten betalen dan particulieren als bovengenoemd en alzoo het z.g. industrie-gas gebracht willen zien op den prijs van 5 ct. per M3. Daarentegen zou iemand, die gas verbruikt voor zijn bedrijf, zooals bakkers, banketbak kers. hoteliers, enz., bij contract van min'mum 2500 M3, slechts 2 ct. reductie bekomen. Waar ons is medegedeeld, dat aan minstens twee instellingen hier ter stede, n.l. aan de N.V. tot Exploitatie van de Chocolade-fabrie- ken, voorheen H. Ringers en aan den Keu ringsdienst Voor Waren gas wordt geleverd tot 5 ct. per M3„ meent onze vereenlglng. dat ook die personen, welke gas betrekken voor industriee'e doeleinden, hoewel minder gebruike dan genoemde instellingen, goed- kooper gas kunnen betrekken. Ongetwijfeld zal daardoor het gebruik toenemen. Het zij ons geoorloofd, hierbij nog beleefd op te merken, dat in verschillende plaatsen n.a. te Arnhem. Behagen. Maastricht, enz., het industriegas tegen lageren prijs wordt verstrekt, wat ons In onze meenlng versterkt, dat ook hier voor lndu.stri?-gas de prijzen lager kunnen worden gesteld.” Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze HH. Adverteerders inzake net vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num mers bestemde advertentiën. Wjj zullen het zeer op prijs stellen tndien w|) de an nonces. oestemc* vooi Zater dag, reeds des Donderdags of ulterlijk des Vrijdags morgens ontvangen Door het vroegtijdig inzen den van advertentiën kun nen WQ nok aan de eitvoe- rtng. dus aan net zetten van de advertentie meer aandacht schenken hetgeen vanzelf sprekena d<_ reclame- waazde van de annonce ten goede komt Mede in Uw eigen belang vertrouwen wfj op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bij voorbaat onzen dank Onze Naam Zie voorgaand artikel. De Jonge Vogel niet waar doet niet anders! De vogel rust met z’n pootjes op de aarde, verheft zich ervan en vlieigt naar boven, stijgt de hoogte in naar God en Jubelt daar hoog boven ons zijn liedje van dank en lof. In groote lijnen volgt hier de uiteenzetting van het systeem vol van kleurige symboliek: vorm en Inhoud weten de meisjes te pakken en ook te vormen! Het Insigne. Ons insigne is 'n schildje, ge- teekend met de letters J. V. die schuin onder elkaar staan. Hiernaast boven de zon en weer schuins beneden de vliegende Jonge Vogel, gekeerd en gericht naar de stralende zon, die God is. het Licht der wereld. De kleuren spreken van verschillende deugden. Onze Kern. Godsdienstige vorming en wel door de Maria Congregatie waaromheen zich de verschillende z-g. cirkels, groepsclrkels of vakken groepeeren, waarin van alles kan wor den beoefend b.v. zang, tuinen, mandoline- spel enz. enz. Aan al deze cirkels zijn dan ook echte vogelnamen gegeven: Nachtegalen voor den zangcirkel. Goudvinken voor de mando- llne-clrkel, kwikstaarten voor den turncirkel. Onze Cirkels en Cellen. Een cirkel bestaat uit een onbepaald aantal mei jes en in de keuze hiertoe blijft het meisje met medewe ten van vader en moeder geheel en al vrij. Een en hetzelfde meisje kan en mag maar moet niet deel uitmaken van meerdere cirkels. In eene cel worden opgenomen hoogstens 8 tot 13 meisjes. En het is vooral in dit cel- systeem waarin de groote kracht van deze vereenlglng is gelegen: hierin zal de Leidster het karakter van bet meisje vormen, ia over- GYMNASÏUM TE ALKMAAR Aangifte van nieuwe leerlingen voor 1 Juni lederen Woensdag en Vrijdag van 1112 uur on het Gymnasium, of schnltelilk met op gave van naam en voornamen van de(n) candldaat. datum plaats van geboorte, laatstbezochte school, naam. beroep en adres van ouders en verzorgers. De rooster voor het examen, dat op 10 en 11 Juli gehouden wordt, zal aan de candi- daten worden toegezonden. De school omvat een literalr-historische en een wis- en natuurkundige afdeeling; de splitsing valt na het 4e leerjaar. Nadere Inlichtingen en advies gaarne de rector: Woensdags en Vrijdags van 1112 uur of buiten de schooltijden aan zijn huis te Borgen, De Spar. Eeuwige laan 28. De rector. J. H? MFLRIJK. gaan, dan wordt daarvan provisie genoten. De Kamer was van oordeel, dat hier wel degelijk sprake is van een geval, waarin den bonaflden handel concurrentie wordt aan gedaan door iemand, in overheidsdienst werkzaam. Besloten is aan B en W. in de betrokken gemeente te verzoeken, aan den bestaanden toestand een einde te maken. Het bureau heeft besprekingen gevoerd over de in de vorige vergadering aange roerde kwestie. Inzake het behoud van een goede spoorwegverbinding Enkhuizen-Hoom- Amsterdam. ook nadat de spoorweg over den afsluitdijk In exploitatie is genomen. Het resultaat van de besnreklngen was, dat het bureau zich voorstelt, zich schrif telijk in verbinding te stellen met een lid van den spoorwegraad met het verzoek in dezen van voorlichting te dienen. Van een advocaat en procureur ’te Am sterdam is een brief ontvangen in verband met eenige moeilijkheden, die zijn cliënt, de Nederlandsche Fabriek vooi verduurzaamde vruchten. N. V. Maatschappij de Betuwe te Tiel. ondervindt door een bedrieglijke na bootsing van het merk de Betuwe. Gevraagd wordt, of de ondervinding der Kamer is. dat. wanneer het woord Betuwe voorkomt op jams of vruchtenconserven. dit voor den handel en het publiek uitsluitend aanduldt, dat deze Jams of conserven af komstig zijn .van een bepaalde fabriek, in casu de Maatschappij de Betuwe te Tiel. Vit een gevoerde correspondentie is geble ken. dat hier feltelijk geen sprake is van een voeren van den naam de Betuwe door een tweede fabrieK maar dat de zaak aan de orde is gesteld omdat een jamfabnek in de omgeving van Tiel jams In den handel brengt, - voorzien van den naam Betuwsche jam. Dit is dus een aanduiding van de plaats, waar de vruchten, waaruit de jams gemaakt zijn, gegroeid zijn en geen aanduiding van een fabrieksmerk. De Kamer vereenigde zich met de zienswijze van het bureau dat de naam Betuwsche jam met alle recht kan worden gevoed. omdat het hier niet geldt een nabootsing van een bestaanden handelsnaam, d Th slechts een aanduiding van de herkomst, zooals b.v. ook gesproken kan worden van Zuiderzee ansjo vis. Noordhollandsche kaas, Deventer koek, enz. enz. Is werkelijk sprake van een bedrieglijke nabootsing van het merk de Betuwe, dan zal alleen de bevoegde rechter hebben uit te maken, of hier sprake Is van een geval van oneerlijke mededinging, strafbaar gesteld bij artikel 328bis van het Wetboek van Straf recht. Op het verzoek van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van Brakken Grond om sub sidie. in verband met een door haar uit te geven werk over land- en tuinbouw, is afwij zend beschikt Het waterschap Beemster heeft het advies De Tweede Kamer zal zich in de ko mende dagen bezig houden met de be handeling van het op 21 November 1928 minister Kan ingediende ontwerp wijziging van de Gemeentewet. dJt door den tegenwoordigen mi- Blnnenlandsche Zaken en schriftelijk is voorbeeld Aanwezig aan het bureau van politie. Len testraat en aldaar te bevragen op alle werk dagen tusschen 11 en 1 uur. <fe navolgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd op 2, 3, 4 en 5 Mei 1930: Notitieboekje; dop vaneen radlateur; tasch met riem; hondenhalsband: rekening; por- temonnaie met inhoud; handschoenen; ban den van mante’s; sleutels. Aanwezig en te bevragen bij <fe navolgen de ingezetenen onderstaande voorwerpen: Heerenix>rtenjr'nnale. A. Ravenstein. Wes- terweg noodwoning 19; ketelpak. K. Kryen- steyn, Noordcrkade 66; rozenkrans in étui, A. Donker. Boe-temslnge! 12; bril In étui, d. Kuyt, Nleuwpoortslaan 133; rijwiel- geble- waar door het frame en het voorwiel vin zijn fiets werden beschad'igd. Het nummer van den auto is bekend de politie stelt een nader onderzoek in. Zen slotte rest, bij de bespreking der actie «an de K. F. C. om de goede film, nog de vraag: Is dit streven te verwezenlijken? Nu 'de filmproductie voor 95 in handen is van een kapitalisme zonder geweten, valt er dan nog te strijden tegen zulk een over macht? Is de doelstelling van de K. F. C. geen ijdel idealisme? Wat den drkadloozen omroep betreft: hier kwamen we door een spoedige oprichting van den K. R. O. nog juist op tijd; zijn we nu op filmgebied met een lichaam als de K. F. C. niet te laat? Zeker ta. dat. Indien we een tien of vijftien jaren geleden met deze actie krachtdadig waren begonnen, de kansen gunstiger ge staan hadden. Maar, helaas, is toen de toe stand niet tijdig genoeg Ingezien en de en kele stemmen, die in deze richting waar schuwden waren als die van roependen in een woestijn. Maar het woord „te laat" mb niet voor ons bestaan. Wanneer wij. katho lieken, voorzoover net ons land betreft, een derde deel van de oevolklng uitmaken, kun nen we onze rechtvaardige aanspraken doen gelden, vooral als ve onze actie verbinden met die van andere geloovlge snoepen. De schoolstrijd werd vee’, schuchterder en onder nel moellijker omstandigheden ingezet. Wanneer de K. F C. bjj haar streven reallteltspolltiek voert, kan zij met den steun van alle katholieken zeker slagen. Het is doelloos Idealen na te streven, die niet verwezenlijkt kunnen worden In de gegeven omstandigheden. Is de realiteit nu eenmaal, ->dat de film een economisch artikel is ge worden. uitgebuit door een kapitalisme zoiw- der moraliteit, dan mag men zich geen oogenbllk die werkelijkheid verbloemen. Ner gens immers, noch bij de radio, noch bij bijgezegd, voeden. Zoo beschouwd, kunnen wij. katholieken, door eendrachtige samenwerking tegenover de economische macht van het fllmkapltaal met een minstens even sterke ideëele macht ook ideëele eischen stellen, waarmee de film producenten ernstig rekening dienen te houden. Het Katholicisme heeft op allerlll gebie den door de lange eeuwen heen een respect- afdwingenden cultuurarbeld verricht Met :.ijn Immer nieuwe lentelevenskracht zal bet ook het modem rollende beeld een kultuur- gehalte van hooge waarde weten te verlee- nen. Het mag niet alleen aan het Bolsje wisme overgelaten worden, de film artistiek en propagandistisch uit te bulten. Op ons rust de verantwoordelijkheid^ de teekenen des tijds te verstaan en te strijden voor de goederen onzer eeuwenoude cultuur, ook in den modernen vorm van de film. Van dezelfde treffende schoonheid als de propaganda-redevoeringen van de leiders van het N. I. V„ Frans en Raden Mas Noto Soeroto. Is ook de propaganda-film van dit Verbond, welke Maandagavond in de „Unie” alhier, voor een goed bezochte vergadering voor het eerst werd vertoond en welke gisteren in het Hotel „De Twee Steden”, te Den Haag, voor genoodlgden en autoriteiten en de pers werd afgedraaid. Deze film geeft een geografisch beeld van de verhouding tusschen Indlë en bet moe derland. welke samen 60 mlllloen zielen' De boeiende schoonheid van ons linde, met zijn wee’derigen plantengroei, vooral in de mooie Preanger. is in deze film op knappe wijze vastgelegd, terwijl de vele bruggen, meesterlijke staaltjes van techniek, flinke wegen en monumentale gebouwen, blijk geven van wat Ned-rland voor Indlë gedaan heeft. Groot is het aantal economi sche bedrijven, die evenzoovele bronnen van welvaart vormen voor Nederland en Indo nesië. Achtereenvolgens laat deze film zien de bedrijven der K. P. Jt.<rubber-, thee- en tabakplantages. I De laatste acte heeft een speciaal propa gandistisch karakter en geeft In treffende bee'den het gesproken woord weer van de nropaeand'sten C. Frans en Noto Soeroto; hoe communisme en extremisme. hoe de anti-Nederlandsche propaganda chaoti sche toestanden, werkloosheid, totale vernie tiging en armo*tlt veroorzaken, ellende voor B’.ank en Bruin en verstoring van vrede. Samenwerking is het eenige m*ddel om tot een goed einde te komen, waarbij Blank en Bruin hand in hand gaan. Voor het N. I. V. is deze film een waarde vol stuk propagandamateriaal, ter verbrei ding van de gedachte der Rjjkseenheid opgerichte mondharmonicaclub „Bravo,” de pauze tusschen de bedrijven zal verkorten met vrooljjke muziek. Voorwaar een welvoor zien programma. Voor de vele anderen, die van het spel der Jonge debutanten willen genieten bestaat gelegenheid op Maandag avond 12 Mei. tegen een laag entrée-prijsje. De zaalopening is om 7 uur, terwijl er precies om half acht zal worden begonnen. Om 2 uur gistermiddag is de wielrijder H. Ra'hler. in de Wi’demansrtraat docr een uit die straat komenden vlschauto. waar van de bestuu.de>'. die onbekend ven, geen signaal gaf, aangereden. zoo ondergeschikt thans niets over zullen zeggen. Aan samenwerking tusschen gemeen tebesturen. aan eenzijdig of weder- zijdsch hulpbetoon of gezamenlijke behartiging van gemeenschappelijke belangen wordt In het gemeentelijk le ven in toenemende mate behoefte ge voeld. De bestaande Gemeentewet biedt geen goeden grondslag voor een deug delijke uitwerking van de samenwer king, met het gevolg, dat de intercom munale samenwerking zich niet zoo heeft ontwikkeld als wellicht wensche- lijk ware geweest. In de praktijk tracht men zich zoo goed mogelijk te redden, maar men heeft daardoor gekregen een bont beeld van een veelsoortige samen werking. Ter wille van een goede be hartiging van gemeenschappelijke be langen tusschen gemeenten, evenzeer als door gemeenten met het Rijk een provincie, een maatschappij of met particulieren zijn er in de laatste jaren zeer vele naamlooze vennootschappen opgericht, stichtingen gevormd of meer of minder eenvoudige bijzondere bur gerrechtelijke contracten afgesloten. Daarnaast zijn ook wel publiekrechte lijke regelingen tot stand gekomen, welke in de uitwerking een tamelijk groote afwisseling vertoonen. De moeilijkheden, tot heden bij die samenwerking ondervonden, vloeiden voor een deel voort uit het door de Kroon Ingenomen standpunt, dat be langen, gemeen aan twee of meer ge meenten, niettemin huishoudelijke be langen van elk dier gemeenten bleven, zoodat ze voor de behartiging dier be langen geen gemeenschappelijk orgaan zouden kunnen instellen. Voor een an der deel werden ze veroorzaakt door de remmende inwerking der dubbele In menging machtiging en goedkeuring van de hoogere organen, niet alleen bij de totstandkoming van een inter communale regeling, maar ook bij haar uitbreiding tot andere gemeenten. Meermalen zijn pogingen gedaan om door wetswijziging aan de bezwaren te gemoet te komen, maar steeds zonder succes. Nu de Grondwetsherziening van 1922 bovendien de mogelijkheid heeft ge opend, dat samenwerking wordt voor geschreven, daar artikel 149 t^epaalt. dat de wet de voorziening zal regelen in zaken, belangen, inrichtingen of wer ken, bij welke twee of meer gemeenten betrokken zijn, kon niet langer gewacht worden. Voorgesteld wordt de artikelen 131 en 122 van de Gemeentewet, waarmede t->- het tooneel. noch bij de pers, werkt de han- delsgeest zoo onmlddellljk en zoo verwoes tend op het kultureele. als bU de film, waar de Amerlkaansche trustvorming een ware dictatuur uitoefent. Toch behoeft ons deze toestand den moed niet te ontnemen. Wjj staan van onzen kant ook niet zonder machtsmiddelen. Wij kun nen op de eerste plaats door internationale samenwerking de navraag en dus het suc ces van goede filmen verzekeren en zoo de enkele goede filmindustrieën tot bloei bren gen. Het Kath. Intern. Fllmcongres. verle den Jaar In München gehouden, deed veel In die richting, en dit goede spoor volgend, werkt de K. 8. A. breeds samen met de or- organisatle der Fransche parochiebioscopen door uit hunne PathAfllmen een stock voor Nederland aan te leegen. Het Instituut der Fransche parochiebioscopen heeft zijn le vensvatbaarheid bewezen; de hand'ge Pathé- toestelletjes voor onbrandbare smalfilms met hun gemakkelljke behandeling en naar ver houding lage onkosten worden door de K. 8. A. ook In ons land gepropageerd, terwijl de geweldige voorraad goede filmen der Fran- schen in de toekomst evenzeer voor ons beschikbaar zullen zijn. Op het gebied der filmverhuring kan onze macht nog veel grooteren Invloed hebben. Het bloscoonconflict In het Zuiden verleden Jaar. met zijn voor de K. F. C. bevredigende oplossing van het filmkeuringsvraagstuk en het breken van den fllmboycot is daarvan het sprekend bewijs. Maar het slaven der actie hangt enkel en alleen af van de algemeene samenwerking, te beginnen binnen onze landnalen en ver der internationaal. Er moet gerekend kunnen worden op onze katholieke organisaties, wier ledental In ons land met duizenden en over de wereld met millloenen gete'd wordt. Dan is er nog het Katholieke onderwijs met zlln behoefte aan goede schoolfilm, die in de toekomst zeker 'n belangrijke plaats zal gaan inneden, en de Unlversiteiten, die de we tenschappelijke ftlm noodlg zullen hebben. Ook de stadsregeerlngen. die geheel katholiek zijn, of waar het katholieke element van grooten Invloed is. moeten in den strijd be trokken worden. Ten slotte hebben we nog onze katholieke Pers, wier taak het niet al leen is. nauwkeurig toe te zien voor welke filmvertoonlngen in hare advertentiekolom men reclame wordt gemaakt hierover be hoeven we ons in ons land niet al te on gerust te maken maar die vooral door negatieve crltlek, waar het de slechte pro ducten betreft, door positieve en opbou wende crltlek. waar het de goede en tevens artistiek en technisch verantwoorde filmen geldt, het publiek en, het mag er gerust bijgezegd, de bioscoopbezitters weet op te door tot maar niste^> van Landbouw schriftelijk is voorbëteid en waarvan het verslag op 15 April j.l. is verschenen. Al is de voorgestelde wijzi ging niet zoo ingrijpend als de staats commissie Oppenheim van 1918 deze dacht en het wetsontwerp Ruys de Bee- renbrouck van 1923 voorstelde, toch worden er enkele wijzigingen aan de orde gesteld ten opzichte van de sa menwerking van gemeenten en de grenswijziging, die van groote betee- kenls voor het bestuur van een ge meente kunnen zijn in de komende jan ren. De niet-benoembaarheld van een vrouw tot burgemeester en de mogelijk heid, die geopend wordt om ook geeste lijken en bedienaren van den gods dienst te kiezen tot leden van den ge meenteraad, waarover direct na het verschijnen van het verslag in tal van bladen geschreven is, achten wij van belang, dat wij er In de dezer dagen te Hoorn gehouden ver gadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Frlesland is medege deeld. dat de Kamer haar tusschenkomst heeft verleend In verband met een door de Duitsche administratie opgelegde boete, om dat een wagon in Dultschland overbeladen bleek, terwijl deze volgens weging aan het Nederlandsche station van verladlng het maximale gewicht niet overschreed. In haar brief aan de directie der Nederl. Spoorwegen Is gewezen op de noodzakelijk heid. dat de handel moet kunnen afgaan op het officieel vastgestelde gewicht op het station van verladlng en dat de Nederland sche Spoorwegen dit ook als het juiste moe ten handhaven. Inzake een klacht over het handeldrijven in automobielen door een ambtenaar is een bespreking gevoerd tusschen den betrokken persoon en den secretaris van de Kamer. De eerste heeft daarbij aangetoond, dat die handel hierin bestond, dat hij enkele malen als tusschenpersoon is opgetreden bij den verkoop van een auto door een bepaalde onderneming, die hier geen vertegenwoordi ger heeft. De werkzaamheden bepaalden zich dan daartoe, dat de betrokkene, als hij hoorde, dat iemand dacht over den aankoop van een auto, die maatschappij daarvan be richt zond, che dan een aanbieding deed. Wordt tot aankoop van een wagen overge- I Toelating leerlingen school voor buitengewoon lager onderwijs De aangifte van leerlingen voor bovengw- noemde schooi zal bij het Hoofd dier school in het gebo.w in het Vlctoriepark kunnen plaats hebben op Maandag 12 Mei eJt. van 45 uur namiddags. Het schooljaar vangt aan 1 Augustus 1M0. Leerlingen worden toegelaten voor zoover er plaats beschikbaar is. Om tot de school te kunnen worden toe gelaten moeten de kinderen op den datum van toelating' (1 Augustus 19301. 6 jaar oud zijn en volgens een door den schoolarts en 't hoofd der school Ingesteld medisch-paedago- gtsch onderzoek voor plaatsing op de school in aanmerking komen. Het schoolgeld loopt van f 3127.50 per kind. Het wordt berekend naar het inkomen en in verband met de gezlnssterkte. Bjj een belastbare som van f 900, of minder is geen schoolgeld verschuldigd. Geboortebewijs (of trouwboekje der ouders) en. voor zoover de kinderen de koepok inenting hebben ondergaan het vaccinebe- wjjs. moeten worden medegebracht De ouders of verzorgers van leerlfhgen uit andere gemeenten zijn verplicht de aanvra gen tot toelating te richting tof'de gemeente besturen van l.un woonplaats. Alkmaar. 6 MèT’1930 Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, WENDELAAR, Burgemeester. A KOELMA. Secretaris Vereenlglng voor Gezinsverpleging De Zusters verpleegden In de maand April 98 patiënten en legden 1689 bezeeken af, waarvan: 337 bet., 1250 voor het A. Z. en en 52 gratis bez. Er werd 7 maal de docter gea olsteerd en 4 maal de laatste hulp verleend bij het afleggen. De Wijkkraamverpl.<agsters verpleegden 12 patiënten legden 312 bezoeken af en heb ben 4 maal den doktor geassisteerd. een.temming met de bepalingen van vrije jeugdvormlng. Een celleidster heeft een zware 'n verantwoordelijke taak en evenals bij nlet- Katholleken is ook In het Katholieke kamp wat betreft Jeugdzorg en Jeugdbeweging de allesbeheerschende vraag: Waar Leidsters te zoeken spoedig te vin den en flink in getal! Is er In Katholiek Alk maar ‘n meisje, dat voor de Katholieke zaak iets over heeft, dat den nood van menige meisjesziel kent in die rijpende Jaren. en dat tot stut en steun wil strekken voor haar nog Jonger en In geestelijke gaven mis chien min der bedeeld zusje, dan is zij welkom, van harte welkom! Als zjj dit eene dan maar wil beden ken: De Leidster is voor de meisjes en niet omgekeerd, anders gezegd: in d enende liefde v.eze zij voor ieder meisje van hare cel eeene Maria die In al haar grootheid en hoogge- plaatstheld aan Gods afgezant ten antwoord gaf: Zie de dien tmaagd! Door goedheid, door liefde, door het hoogere In het meisje te dienen, zal zij de harten der meisjes winnen en na ze gewonnen te hebben haar lelden en vormen, haar opvoeden, de hoogte In. naar God... Cellen. In tegenstelling met den cirkel heeft de cel een bepaald aantal meisjes. Welke kinderen hiervoor in aanmerking komen? Het antwoord Is misschien wel wat vreemd, maar u dient te weten, dat er drie afdeelIngen zijn, waarover aanstonds meer. In de organi satie de Jonge Vogels is plaats voor meisjes tot 21-Jarigen leeftijd te beginnen met 9 Jaar. Iets heel ongewoons zoo jong nog en totaal nieuw. Als In de cel het karakter wordt ge vormd, dan doen we beter niet te beginnen met de leerplichtvrije jeugd maar met de nog schoolgaande meisjes. Niemand niet waar, die zoo tets niet inziet! U denkt maar aan kneedbare was aan 'n heel Jong boompje, een teer en tenger plantje! Onze Afdeelingen. Drie In getal is de ver- deellng aldus. Kleine Vogels van 9 tot 12 Jaar. Van 12 tot 15 Jaar de Jonge Vogel'. Van 15 tot 21 jaar de Groote Vogels. Iedere groep heeft eigen werkzaamheden en dit is wel zóó geregelck dat in Iedere afdeellng als het ware het verlangen gaat leven om te komen In een volgende groep. Onze Beloften. Alle drie de groepen mogen na eenlgen tijd met ‘n zekere plechtigheid eene belofte afleggen. Hoe vindt u de keuze? Wilt slechts even volgen! De belofte van Heemschut voor de Kleine Vogels. als heden niet veel bereikt kon worden, te vervangen door 19 andere artikelen. De hierin voorgestelde regeling is zeer soe pel. omdat de regeering zich op het standpunt stélt, dat de wet zelf slechts den minimum-inhoud moet aangeven het overigens aan de gemeentebesturen overlatend om. onder hoogere goedkeu ring. al datgene In de regeling op te nemen, wat zij in het gegeven geval daarbij dienst’" oordeelen. mits zij zich daarbij gedragen naar de richtlijnen en zich blijven bewegen binnen de grenzen, welke in de wet getrokken zijn. Deze richtlijnen hebben ten doel te waarborgen, dat de rechten en belan gen der onderscheidene samenwerkende gemeenten nauwkeurig en billijk tegen over elkander worden afgewogen. Van daar de bepaling, dat er een commissie moet worden ingesteld en dat de onder scheidene gemeentebesturen daarin ver tegenwoordigd moeten zijn. De commis sie kan geen andere bevoegdheden heb ben dan de gemeentebesturen, maar mag geen verordeningen maken, door strafbepaling, of polltiedwang te hand haven, evenmin k>n zulk een commis sie belasting heffen. Wat de grenzen aangaat, deze zijn zoodanig dat samenwerking op ieder terrein mogelijk is. waarbij op den voorgrond staat, dat, waar het betreft de behartiging van de belangen der ge meenschap. dus van algemeene publieke belangen, de publiekrechtelijke vorm regel moet zijn, en de privaatrechte lijke een uitzondering daarop. Het ont werp bepaalt daarom, dat een gemeen schappelijke regeling niet mag geschie den in den vorm van een stichting, naamlooze vennootschap of andere bur- gerrechtelljke overeenkomst, dan indien de aard van het te regelen belang daar voor in het bijzonder geëigend is. De regeering heeft op 15 April jj. in het ontwerp bovendien nog een wijzi ging aangebracht, waarbij bepaald wordt, dat door de Kroon nooit een regeling kan worden opgelegd, waarbij een stichting of naamlooze vennoot schap in het leven wordt geroepen. Teneinde het instituut van de inter communale samenwerking tot bloei te brengen, is de samenwerking niet be perkt tot die tusschen de gemeentera den, maar is deze ook mogelijk tusschen colleges van burgemeester en wethou ders; die dan voor wat de autonomie betreft verantwoording schuldig blijven aan den gemeenteraad. Dat bij deze wijziging van de Ge meentewet weer uitvoerig van gedachte zal worden gewisseld over de autonomie van de gemeenten, is vanzelfsprekend, daar dit een van de grondslagen is van het gemeenterecht. Toch meenen wij. dat deze hier zeker niet in het gedrang komt. Merkwaardig is het echter, dat thans stemmen opgaan tegen een te groote vrijheid, doordat de regeering het bestaande artikel 135 waarbij aan de gemeenteraden het recht werd toe gekend verordeningen te maken, die in het belang van de openbare orde, zede lijkheid worden geëischt en van andere betreffende de huishouding der ge meente, voorstelt te wijzigen in het maken van verordeningen, die in het belang van de gemeente noodlg zijn. In plaats van een limitatieve bevoegdheid wordt hier een algemeene gesteld, over eenkomstig artikel 144 van de Grond wet. Wij kunnen de bezwaren, hiertegen aangevoerd, niet deelen en meenen, dat de regeéring hier het Juiste beginsel in de wet tot uitdrukking brengt. Dat samenwerking grenswijziging van ge meenten niet uitslult. zooals wel ver kondigd wordt., blijkt overduidelijk uit het voorstel waarbij juist een kortere en eenvoudiger procedure wordt voor gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 15