M8B WP) IF l, 4 u k De Derde Orde-dag te Hoorn O fa n i tl Hl te ZTïi™ BOEKBESPREKING l I lf MEDEMBLIK DEN HELDER WARMENHUIZEN :|,.l ilit NIBBIXWOUD UITGEEST WINKEL WERVERSHOOF ENKHUIZEN VENHUIZEN F’ 'i/t SPANBROEK SCHOORL HEILOO HOOGKARSPEL I I TUITJENHORN BERGEN NIEUWE NIEDORP WIERINGEN CASTRICUM LIMMEN H EER-H UGO WAARD EGMOND-BINNEN <■1'1 besluit tot uitvoering het van 0 kenswaard. en het ge- een smederij en 1 veerkamer deel- gecons ta li 9 A De auto r VISCHMARKT jl burge- Zuiderreescbol E t „Het Mobilisatiekruis” Aan de afd. Heiloo van het Mobilisatiekruis is d'oor B. en»W. vergunning verleend voor de uitgifte van 1000 loten a 25 cent. Benoemd Als opvolger van den heer W v. d. Vall, die zijn ontslag ais lid van den Raad heeft ingediend, is door het Centraal Stembureau benoemd de heer H. Keesman loet itter de Emmabloem De verkoop van de Emma- bloem in deze gemeente heeft totaal opge bracht 38,61. tigen moeten dit- ningen opkomen 1 Mas: «Raad eens wat ik hier fa> mUn hand heb?" „"n Maoie onderjurk!" „Ja maar hoeveel?" Gewctensgeld Bij den ontvanger der directe belastingen alhier, is 147.46 inge komen. wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen. Personalia Tot deskundige voor exa mens aan de Technische Hoogeschool, afd. Algemeene Wetenschappen, is benoemd dr. O. C. Dibbetz. leeraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine, alhier. Benoemd Tot penningmeester van de Banne te Warmenhuizen 13 benoemd de hetr A. Kraakman Jr. i' Th. Vink. in, H. Sluyter. J. Martin, J. Win- Bevolklng. Ingekomen L. J. Bisschop van Zwolle. Arts Kaper van Abbekerk. J. Leijen van WJJdenes. O. Verhoef van de Bilt. Anna Laan van Amersfoort. Jacob Komen van Wervers hoof. Evert Wasslnk van Venhuizen. Maria Buisman van Op meer. Cornells Imming van Enkhulzen. nemen Directeur dezer vereenlglng is de heer An derson, te Alkmaar. Roodvonk In het gezin van den heer H. is een geval van roodvonk teerd. Bouwvergunning Aan den heer N. Klercq, alhier. 13 vergunning verleend tot het bouwen van een woonhuis op gronden gelegen aan den Bassenweg, alhier. Chauffeur: „Waar naar toe?” Passagier: „Zooals je gewend bent. Maar maak het kort.” Piet Vlaming van Wognum 3. 'bnenrer van Schoterland. Elisabeth Bruin van Twisk. Cornells Haring van Avenhom. Vertrokken: Thijs Naastepad naar Wijde nes. Hlltje Klljn naar Amsterdam Wil lem Feller naar Westwoud. Dirk Bot naar Borkee Jan Dekker naar Alkmaar. J. Both naar Den Haag. Pieter Bos naar Amstelveen. Lubbert Zielman naar Hoog- karspel. Burg. Stand. Geboren: Gerda, d. van C. Druif en H. Trompetter. Maria, d. van C. Mol en D. Wester. Gerlof, d. van L. Slippens en M. Hoogland. Alida, d. van A. Dudlnk en C. Schaper. Maria, d. van S. Ketelaar en Joh Moeskops. Cornells, z. van K. Bakker en T. Leegwater. Ondertrouwd: Cornells Stapel en Bertha Korver. Jacob Ligthart en Maria Huisman. Jan Pereboom en Maria Moetjes. Ger rit Blom en IJtje Haring. Jacob Bakker en Aagje Glas. OverledenTrijntje, d. van Pieter Kaper en Aagje Wijdenes. Gewetensgtld Bi) den ontvanger der directe belastingen, alhier, is 5192 inge komen wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen. Burgerlijke Stand Geboren: FrancLca Dieta, d. v. A. v. Splunter en M. C. 1 Getrouwd: J. den Adel en M. de Bakker en G. Stuy. Overleden: C. Vries, 83 Jaar, wed. van C. Winkel; M. S. Jansen, 52 Jaar, cchtgen. van C. de Haan. i op 31 Juli voor 24 dagen; W. Bakker, E. Halfweeg, Jb. Lont, J. Slikker, P. J. Grin. C. van Kaisbeek, N. P. Koojj, N. Lont, Jb. Oden. P. Portegijs. A. van der Welle, allen op 7 Augustus voor’ 17 dagen. „Floralia" komt o. m. met een uitvoerig en rijk geïllustreerd artikel over de zoo schitterend geslaagde Rotterdamsche bloe mententoonstelling. Zonder bemerkingen vastgesteld. Vaststelling pensioensgrondslag meester, secretaris en gemeente-ontvanger a Voorgesteld deze bedragen vast te stellen als volgt: burgemeester MM, secretaris 1900 en gemeente-ontvanger 1400. Be- Zondag werd in de Parkzaal de Derde Ordedag gehoOden voor West-Friesland. De Parkzaal was tot in de uiterste hoeken ge vuld. Na het openingswoord door.pater v. d. Snoek. Gardiaan te N. Niedorp, was het woord aan pater Borromeus de Greeve. Het onderwerp van zijn rede was: ..Moscou en AssisiëDeze dag. aldus spr. heeft een by- zonder doel n.m. een Franciscaansche pro testmeeting tegen de kerkvervolging in Rus land. Veel protest heeft al geklonken, maar wjj willen het nog eens doen in eigen kring. Derde ordeleden zijn kalm en vreedzaam, maar als men aan het heiligste raakt, dan komt er trilling In onze kalmte. Alles wat heilig is, wordt in Rusland vernield en ont heiligd. Spreker schetst vervolgens het Hemelsche Assisië tegenover het moderne Moscou en wjjst in den breede op de moreele ellende, welke daar heerscht. Bij het einde zijner schitterende, meerma len door applaus onderbroken rede bracht het publiek pater Borromeus een grootsche ovatie. De vergadering werd opgeluisterd door het dubbelmannenkwartet uit Wognum, dat enkele mooie nummers ten gehoore bracht. Met een plechtig Lof werd deze mooie en goed geslaagde dag'gesloten. R. K. Bouwvakarbeldersbond Bovenge noemde bond afd. Wervershoof hield Maan dagavond in het vereenlgingsgebouw een al gemeene vergadering. De voorzitter, de heer Zwaga, zet het doel der vergadering uiteen en opent met den Chr. groet. De Voorzitter deelt mede, dat het bestuur een schrijven heeft gelicht naar een plaats, waar momen teel veel wordt gebouwd, daar het hier nog al slap is. Bi; de bespreking betaling contri butie stelt de voorzitter voor, om hef voor taan te doen bjj den penningmeester, den heer J. Haarsma, 's Zondags na de Hoogmis Wordt goedgevonden. Bij werkloosheid m< het stempelen geschieden bij den voorzit tusschen 11 en 12 uur voor middags. Bfj bespreking propaganda zegt de voorzitter, dat voor iedere vergadering aan eiken bouw vakarbeider een convocatie wordt gestuurd. Uit de vergadering wordt er op gewezen, dat geen beter propagandamiddel bestaat dan huisbezoek, waar dan tevens de vrouwen, die soms tegenstanders zijn van organisatie, ook overtuigd kunnen worden. Een zestal le den stelt zich beschikbaar om huisbezoeken ai te leggen. De voorzitter stelt voor om binnenkort weer een algemeene vergadering te houden met een hoofdbestuurder en dan ook de bouwvakpatroons uit te noodigen. Dan zouden onderling besprekingen kunnen worden gevoerd en om eveneens een collec tief contract met hen af te sluiten, wat'voor beider belang noodig 13. Dit zal door het bestuur nog eens overwogen worden.. Tijdens de rondvraag vraagt de heer v. d. Swaluw inlichtingen omtrent de regeling der drie wachtdagen. De voorzitter antwoord' dat als een lid twee dagen werkloos is en zijn kaart laat stempelen, den derden dag weer werk krijgt voor langer dan 24 dagen, deze twee wachtdagen vervallen. Die wacht dagen vervallen niet, wanneer dat lid bin nen 24 dagen opnieuw werkloos wordt. Na installatie van een nieuw lid wordt de vergadering met een opwekkend woord ge sloten. Concours Op 15 Mei as. zal de R. K. Muzlekvereeniglng „Hou en Trouw” deel- aan het concours te Wervershoof Auto tegen de brugleuning van den heer Vriend van Andijk slipte wat te veel uit, toen de bestuurder wilde ultwij- ken voor een voetganger, met het gevolg, dat de auto tegen de leuning van de WU- t.elminabrug terecht kwam en nogal wat averij opliep. Ook van de brugleuning werden enkele ijzeren polen gebroken. Nieuwbouw. Het huls van den heer Jn. Laan Jzn. te Venhuizen, een oude boeren hofstede. wordt thans afgebroken en ver vangen door een nieuw woonhuis met groe ten schuur te bouwen aan den Dorpsweg voor het bestaande perceel. Deze bouw geschiedt door den timmerman- aannemer J.Homar, uit Hem. Loop der bevolking over de maand Apri» 1930: Ingekomen: Klasina Geertruida Kar sten van Berkhout Geertruida Beers van Heerhugowaard. Paulus N. Wagenaar vah Voorhout. D. Koolhaas en gezin van Op meer. Johannes Groot van Zwaag. Cornells Schipper en Alida Buis van Zwaag. Klaar- tje Langedljk van Berkhout. Vertrokken: Ariën Klaver en gezin naar Velsen. Catharina Koomen naar Maastricht. Catharina Boots naar Boezem Pjgter La keman en gezin naar Hoorn. Klaas Oenen naar Beverwijk. Simon Boots en gezin naar Obdam. Theodorus Heddes naar Amsterdam. Gerrit Jol naar Wervershoof Maartje Pee- reboom naar Heiloo. Gevonden: Bij de Politie werd aangifte ge daan van het vinden van e^g mat. Raad Voor deze gemeente is een raads vergadering belegd tegen Donderdag 8 Mei as. 's nam. 230 uur. Burgert, stand Geboren: Emma Elisa beth d. v. Wilhelm Gustav Karl. Mundt en van Zwaantje Oost-Indië. Lavina Johanna d. v. Willem Fredertk Wognum en van Mar- t lent je Damiaans. Nicolaas Adrianus a. v. Gerardus Louter en van Maria Mors. Catha rina d. v Hendricus Goedhart en van Aatje Dam. Neeltje d. v. Evert Bakker en van Cor nelia Bek Dirk zoon van Bastiaan Leen en van Neeltj» van der Aarde. Alida Barbara d. van Cornells Dekker en van Barbara Maria de Lange Fredertk Simon z. v. Gerbrand Mastellng en van Maria Appelman. Ondertrouwd: Dirk van den Burg en Maar tje Seihorst Jacobus Franclscus Gramberg te Amsterdam en Margaretha Elisabeth Meijer. Hendrik Paulus Bakker en Helena Michel. Cornells Johannes Rietveld en Johanna Ver- duin. Overleden: Simon 1 maand zoon van Jo hannes Stam en van Grlétje Roozendaak Coop. Boerenleenbank Voor de be trekking van Kassier van de Coöp. Boeren leenbank hebben zich 14 sollicitanten aan gemeld. Wijkverpleging In de vergadering van het Burgerlijk Armbestuur van 5 Mei werd een wijziging gebracht in de aanwijzing der personen, in een bepaald deel der gemeente aangewezen tot het in ontvangst nemen der aanvragen om onderstand en belast met de taak om in spoedeischende gevallen hande lend op te treden. Voor Zwaagdjjk en den Tolweg werd aangewezen de heer C. O. J. Maas; voor het deel der gemeente tusschen .fantam’ en de grens van Lutjebroek, de heer D. Schoenmaker; van .fantam” tot aan de grens van Westwoud. de neer C. Bee- re poot; voor Nieuwen Weg en O. Wijzend, de heer C. Kager, en voor W. Wijzend en den Hout, de heer P. Brouwer. tier Kamer gevraagd in verband met de toe stemming. verleend aan de Veilingsve.eenl- ging Beemster, Purmerend en Omstreken, om een loods te bouwen, dié gedeeltelijk over het water gaat. De mogelijkheid toch bestaat, dat de scheepvaart later met klachten zou kunnen komen, in verband met een belemme ring van het verkeer. De Kamer heeft door twee van haar leden een onderzoek ter plaatse doen instellen. Ge rapporteerd is, dat de uitbreiding za> geschie den aan de Westzijde van het oude veilings- gebouw, dus op flinken afstand van de be staande Beemsterbrug. De afstand van de Trambrug is ook ruim voldoende voor de scheepvaart. Zelfs bij eventueel lossen en laden van motorschepen van 4 M. breed ’angs d« bebouwing, blijft er zeer ruim water over voor de scheepvaart. Een andere oplossing was niet te vinden. Geadviseerd werd dus een gunstige beschikking te nemen. De Kamer vereenigde zich met dit advies. Zeer uitvoerige besprekingen zijn gevoerd over een brief, waarin verscheidene ondertee- kenaars hebben gevraagd, of het niet op den weg der Kamer ligt, het vraagstuk der droog making van de Zuldervtee ernstig onder de oogen te zien, omdat dit een onderneming is. welke voor ons land in het geheel en voor West-Friesland in het bijzonder, gevolgen zal hebben van zepr nadeeligen Invloed. Ge vraagd wordt iemand, bekend als staatsman en econoom, uit te noodigen. om in een open bare vergadering deze zaak te behandelen. Bij die besprekingen werd nagegaan, welke ervaringen zijn ondervonden door het in Enk hulzen en de Streek gevormde comité van actie. Gaat de Kamer op het verzoek in en de besprekingen gingen die richting uit. dan zal echter niet alleen het verzoek tot een te genstander. maar ook tot een voorstander ge richt moeten worden, omdat de Kamer in dezen geen partij kan kiezen. Ook moeten dan naast de technische zijde ook de sociale, eco nomische en nationale zijden in het licht worden gesteld Het zou dus uitsluitend wor den een grondige voorlichting, door uiterst deskundige sprekers. Verscheidene moeilijkheden kwamen ech ter naar voren, waarom ten slotte besloten werd, de zaak om advies in handen te stellen van de commissie voor de Zuiderzee-aange- legenheden. Het jaarverslag van de Kanier werd vast gesteld. Bij d#*Vrondvraag kwam wederom ter sprake de toestand aan de botermarkt te Hoorn, die fn tegenstelling met andere mark ten. niet vooruitgaat. Gewezen werd op hetgeen de marktcom- mlssle van de gemeente Hoorn reeds heeft gedaan en dat die besloot aan de Zuivel fabrieken te vragen haarjxjter aan de markt te brengen. Ook achtte men het beter, dat de gemeente Hoorn zou voorkomen, dat b.v. 1 kist op de veiling wordt gebracht en dat de noteering voor deze boter geldt voor de boter, die wordt achtergehouden. Besloten werd af te wachten totdat bekend is. welke resultaten de marktcommissle van de meente Hoorn zal hebben verkregen. Hierna werd de vergadering gesloten. ENKHUIZEN, 6 Me! 1930 Aangevoerd 89 vaartuigen, 7136 kilo ansjovis. 58 tot 61 cent per kilo. De vangst bedroeg van 5 tot 800 kilo per vaartuig. Door 4 span kulivlsBchers 1017 kilo kuil ansjovis, 47 H tot 49 cent per kUo. Door 1 vaartuig 75 pond t 15.45—1536 per 1M pond. L. O. P. De leden van dit liefdewerk kwa men Zondagmiddag bijeen, om te bespreken wanneer en op welke wijze het oude papier zal worden opgehaald. Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt, dat men er in is geslaagd in Eenigenburg een tweetal le den te vinden. Besloten wordt, zoo mogelijk deze week het oude papier te verzamelen. Dit zal geschie den zooals dit gewoonlijk gebeurt, leder za! werkzaam zijn in zijn eigen wijk. Ledige zakken kunnen worden gehaald bij den voorzitter van dit liefdewerk, den heer P. Boekel Gz. te Kalverdyk. Heropening café Het vanouds bekende café van mej. de wed. P. Bleeker is belang rijk vergroot, zoodat nog een biljart kon worden bijgeplaatst. Bovendien heeft de tooneelzaal een uitbreiding ondergaan, xoc- dat deze thans ruimte biedt voor ruim 300 personen. Ook het tooneel is zoodanig ver bouwd. dat een flink gezelschap hier ,gal kunnen optreden. Het geheel naar de elachen des tijds en met smaak lugerlchte café annex tooneelzaal zal as. Zondag 11 Mei op eenigszlns feestelijke wijze worden heropend. Wjj wenschen de onderneemster met deze uitbreiding veel succes. R. BOND VOOR GROOTE GEZINNEN Gi«erav<ond vergaderde de afd. Bergen van den R K. Bond voor groote gezinnen in het gebouw St. Jan. De voorzitter, de heer J. Winter, opende de vergadering, betreurde de niet groote opkomst en releveerde het bestaansrecht der vereenlglng. Door den heer Th Vink werden de notu len gelezen en goedgekeurd. De Zeereerw. Heer Pastoor hierna het woord verkrijgend, feliciteert de parochie met de oprichting van den bontj. vooral omdat de noodzakelijkheid groot is, dat het groote gezin gesteund wordt en omdat stelling moet worden genomen tegen de verschillende uitwassen der tegenwoordige maatschappij. De Zeereerw. spreker sprak verder over de hoogverheven taak der ouders en over den zegen, die het groote gezin brengt. Den vloek van het Neo-Malthusianlsme brengt spr. ndar voren. Verschillende voorbeelden uk het dageljjksch leven haalt spr. aan. ten bewijze, dat het meeste geluk gevonden wordt in kinderrijke gezinnen. Hierna wordt overgegaan tot de verkie zing van een definitief bestuur. Ge kopen worden de heeren: J. Krtfi ter. Een huishoudelijk reglement wordt voor gelezen en aangenomen. Na eenige besprekingen omtrent de op- rtchtkig van een rusthuis voor volwassenen, sluit de voorzitter- na gehouden rondvraag de vergadering. Burgerlijke Stand Geboren: Jan. z. v. C. Goet en M. Deutekom, Johannes Anthonius. z. v. W Smit en A. G. Boekel. Ondertrouwd: B. Visser te Sijbekarspel en A Brugman. Getrouwd: C. Glas te Harenkarspel en A Pancras alhier, onlangs te Warmenhuizen; S. Kaandorp te Heiloo en G. Pancras alhier. P Middelkoop en F. Kouwenberg. F. Mantel en M Jongejan Overleden: J. M. van Loenen, 89 jaar. wed. van M. Joh. Bruinvis. Loop der bevolking over April. Inge schreven personen: D. Bogers en echtgen. van BarsingerhornH. Trechsel. van Vlagt- wedde; A. Schreuder, van Vlagtwedde: P. A. Plooij en gezin, van Den Helder; A. Bolt en gezin van Onstwedde; H. de Jong en gezin van Emmen; G. Bos en gezin van Enschedé; L. Verbost en gezin van Medemblik; Mej. M. Veldman van Alkmaar; J. F. Mollet van Kruiningen; Wed. K. Koning en gezin van Scheemda; H. Moorlag en gezin van Onst wedde; H. Wiebrecht en gezin van Harlln- geri; H. Buntjer en gezin van Bellingwolde; J. Krol en gezin van Almelo; A L. Sparen- burg en echtg. van Harlingen; Mw. J. E. Wiegman geb. Bals van Terschelling; K Strootman en gezin van Velsen; J. Lely van Den Haag; A. Roele en gezin van Amster dam; G. Pranger van Amsterdam. H. van Heukelum en gezin van Anna Paulowna; J. Grtep van Krjiiningen; S. IJzer en gezin, van Bellingwolde ;\Joh. Westerhof en echtgenoote van Emmen ;yA. Zomermaand en gezin van Onstwedde; Joh. Snepvangers en gezin van Halsteren; H. J. Huting van Alkmaar; J. A. Winter van Amsterdam: D. C. Kooij van Den Helder; J. Nlewiek van Bierum; C. Th. J. RuUs en echtgenoote van Den Helder; H. Kok van Oss; F. Moiling van Oude Pekela;. D. H. Kootstra van Oude Pekela, W. Kop-, mels van Anna Paulowna; G. Geskus van Amsterdam; L. Bakker en gezin van Slie- drecht; A. A. Leijen van Callantsoog; A. Kop en echtgenoote van Sliedrecht: N. C. Blankendaal van Alkmaar; M. M. Blanken- daal geb. Koning, van Beemster. Afgeschreven personen: A. Verblauw naar Den Helder; J. Bakker naar Den Haag; Jac. de Roo naar Hengelo: P. Kroon en gezin naar Heemskerk; B. Holtjer naar Rotter dam; A. de Vries geb. de Vries naar Scher merhorn; G. Landman en gezin naar Hat- tem: P. Liemberg en gezin naar Amsterdam; P. ledema naar Assen; L. Poorters naar Wonseradeel; J. en J R- Vogelzang naar Rotterdam; Mej. J. de Jonge, naar Den Haag; J. C. Balts naar TexeV J. J. Groff en en ge zin naar Breezand; R. Gras naar Huizen; T. de Groot naar Utingeradeel, J. C H. Schoen makers en gezin naar Venlo; G. van Mook en echtgenoote naar Wonseradeel: C M. Sterrenburgh naar Voorburg; O. Barelds en gezin naar Wonseradeel; L. J Moelker en echtgenoote naar Haarlemmerliede en Spaarnwoude; A. Faust naar Parijs; M. J. Faust geb. Baggen en kind naar Geleen. Burg. Stand over April. Geboren: Jitze. z. van J. Veling en G. Langenberg. Christoffer, z. van F. Bontkes en S. Leem huis. 'Reina Lugiena, d. van P. Vos en H. Hogewind. Sikke, z. van H. Heidema en F. Wolters. Jacobus Cornells, z. van H. Bals en E. de Wit; Engel, z. van E. Niggen- djjker en G. Jasper. Pieter Lucas, z. van P. Mulder en G. Mulder. Hendrikje, d. v. M. Wésterbeke en S. Pljj>stra Overleden: A. van Aller, 52 Jaar. echtge noote van C. M. Sterrenburgh. 8. D. Jo bs, 25 jaar. overleden te Alkmaar. Leven loos aangegeven: een kind van P. Kuut en G. A- Everts; een kind van A Glells en N. Kooij; een kind van F. J. Nieuwenhuls en J. W. Haafakker. Ondertrouwd: A. A. Leijen en M. Tijsen. J. Doves en A. Betlem. C de Boer cn M. Vroone. B. H. Kraan en M. A. de Haan. Getrouwd: P. de Vries en A. de Vries. J. Smit en C. Gorter J. Doves en A. Bet lem. A Vi- Lellen en M Tijsen. G. van Mook en Ak M. de Maesschalck Dienstplicht. De volgende dienstpllch- hjjaar voor nerhallngsoefe- të Amersfoort; J. de Wit Burg. Stand over de maand April 1930 Geboren: Cornells Jacobus, z v. D. de Graat en C. Derogee. Catharina Gertrudis, d. v F. W. Duljnmayer en E. M. Groot. George Jacobus, z. v. C. A. Rotteveel en F. C. Kie- bert. Cornelia Anthorua, d. v. S. Visser en C. A. Pieterse. Volkert Simon, z. v. V. Huis man en A. Muntjewerff. Theodorus, z. v. Th. Molenaar en J. Brakenhoff. Onocrtrouw dHubertus Praat, groenten handelaar, 31 jaar, te Amsterdam en Ja coba Nanne, 26 Jaar. Wilhelm Gerardus Haack, varensgezel, 31 jaar en Francisca Johanna Musen, 30 jaar. Pieter Pastoor, koopman. 53 Jaar. te Koedijk, wedn. van Petronella Johanna Moolenaar en Mietje Hartog, 53 jaar, wed. van Pieter Berkhout. Cornells Oostermetfer, reiziger, 27 jaar en' t Dieuwertje Bot, 27 jaar, te Wervershoof. Simon Kaandorp, bakker, 22 jaar en Geer truida Pancras, 19 jaar, te Nieuwe Nie dorp. Ijsbrand Bruijn. veehouder, 23 jaar. te Schoorl en Aafje Borst. 21 Jaar. Gjjsbert Klljn, tuinder. 27 jaar en Trijntje Zeeman, 23 jaar. Gerardus Out, landarbeider. 26 jaar en Cornelia Catharina Winder, 28 jaar. Klaas Bakker veehouder, 23 jaar en Maan tje Otjes. 19 jaar. Petrus Ruiter, arbeider, 36 jaar en Johanna Winder. 29 Jaar, wed. van Johannes Kaandorp. Johannes Morsch, schilder. 42 jaar en Maria Geertruida Duin meier. 35 Jaar. Hcrmanus Rotteveel, land bouwer. 26 jaar en Maria Petronella Ro- mun. 22 j?iar, te Noordwjjkerhout. Heinriqh Anton August Koster, winkeher. 24 jaar^re Geleen en Anna Oud, 22 Jaar. Joharines Blom, landbouwer, 29 Jaar, te Oudorp en Margaretha Swart, 24 Jaar. Johannes Cor nells Barendsen, reiziger, 27 Jaar, te Am sterdam en Alida Zoon, 23 jaar. Getrouwd: W. G. Haack en F. J. Musen. P. Pastoor en M. Hartog. H. Praat en J. Nanne IJ Klin en T. Zeeman. K. Bakker en M. Otjes. Overleden: Pieter Elzer, 60 jaar. Heinrich Joseph Geuer. 51 jaar. Pieter Stoop, 71 Jaar. Sijtje Grootes,. 72 jaar. echtgen van Gerrit Paarlberg. Cornells Dekker. 34 jaar. Nico laas Petrus Schipjier. 23 jaar Wilhelmus Marinus Johannes Zwaniken. 31 jaar. Dirk Verwer. 69 jaar. Jantje de Graaf. 77 jaar. echtgen. van Karei Bos. Begrafenis postbode Jan Stuifbergen Gistermorgen had alhier de begrafeni- plaats van den Vrijdag overleden postbode Jan Stuifbergen. De lijkbaar werd vooraf "ge gaan door een viertal vertegenwoordigers van de afd. St. Petrus, van Beverwijk, waar van de overledene lid was. K. R. O. Naar wij vernemen, is net ge volg van de actie door den IJverigen propa gandist ontplooid, dat het getal leden van den K.R.O. ter plaatse met ongeveer 50 is toegenomen en thans gebracht is op 250 le den. wat voor Castricum zeker niet slecht te noemen is. Bovendien zijn ruim 200 speld jes verkocht- - ScheltwedstrUd Tot afgevaardigden naar de Nationale Schietwedstryden op 22 Mei as. te ’s-Gravenhage. zyn voor hier aangewezen de heeren G. Mooy, N. de Groot. J. van der Peet, Jan Pepping en N. M Bakkum. Proces-verbsal Door de politie alhier zwervende, ter zake van openbaren dronken schap en het opgeven van een valschen naam. Door het aanvragen Zonder vonden. Voorstel Melkbeslult. De voorzitter geeft een korte uiteenzetting, waarvan de inhoud is. dat de verkoop van melk uitsluitend mag geschie den in een winkel of daarvoor aangewezen zaak. Goedgevonden. Vaststelling der bedragen (voorschotten ingevolge art. 101 van de Lager Onderwijs wet 1920) voor de R. K. Bijz. Scholen in 1930. De voorzitter deelt mede, dat door het bestuur der scholen gevraagd wordt voor de Meisjesschool 2820 en voor de Jongensschool 3096. Het schoolbestuur heeft de berekening van deze bedragen ontleend aan het dienst jaar 1928 Doch gezien de rekening over dat Jaar nog niet is afgesloten, moeten de voor schotten worden bepaald op het voorgaande jaar 1927. Hierdoor worden- de bedragen voor beide scholen gereduceerd op f 2350 24 2648.16. betaalbaar in vier termijnen. Aldus vastgesteld. Adres Waterleiding. e Ingekomen was een adres van J. Kim man ei tot aansluiting hunner perceelen aan de waterleiding. De voorzitter deelde mede, dat door adres sant particulier aansluiting is gevraagd aan P. W en dit is afgewezen op grond dat de aansluiting niet rendabel was. Het perceel van Kimman is gelegen 180 meter van de hoofdleiding en volgens het rapport zou de aanleg moeten kosten 720; hiervoor moet 12 pet, worden gegarandeerd in waterafname, zoodat de opbrengst moet bedragen ongeveer 85. - Door adressant wordt 30.gegaran deerd en daar waar nog geen 90 pet. is aan gesloten, kon van de bijzondere regeling, der provincie, welke onlangs is afgekomen, geen gebruik worden gemaakt. De heer Bakkum is er niet voor, dat de gemeente zich hiervoor leent; voor enkele jaren terug is aan C. Valkering aldaar ook geweigerd en deze heeft groote kosten moe ten maken om een welput te maken, doch daar is nu goed water verkregen. Wethouder Valkering merkt op, dat water daar niet best is. Wethouder Pepping merkt op, dat de aan sluiting toen is afgesprongen omreden ander daar weigerde aan te sluiten, anders had dat wel gegaan, daardoor kunnen adres santen geen water krygen. Spr. zou in overweging geven om te trach ten met Dijkman overleg te plegen en moet dan de gemeente iets ten goede komen acht spr dit geen bezwaar. Besloten werd, dat de voorzitter deze zaak met de betrokken personen zal bespreken en het besluit aan te houden tot de volgende vergadering. Voorstel tot het doen leggen van twee on- dergrondsche kabels langs den Rlizsweg voor het G. E. B. De voorzitter geeft aan de liand van de rapporten een uiteenzetting ever de aan gelegenheid en na bespreking werd besloten tot den aanleg over te gaan en B. en W. ge machtigd de voorbereidende maatregelen te nemen. Rondvraag. De heerKuys vraagt verruiming der hef fing van de schoolgelden. Spr. merkt op, dat de biljetten in October zijn uitgereikt en einde Maart betaald moeten zijn en dat is voor sommige menschen bezwaarlijk. De voorzitter «deelt mede, dat het vorig jaar de biljetten te laat zijn uitgereikt, doch zegt toe, dat dit jaar dezelve eerder zullen worden verzonden. De heer Kuys vestigt eveneens de aan dacht op de ondragelijke vervuiling, welke de fabriek Karperton veroorzaakt en vraagt of daar geen atdoende maatregelen kunnen worden genomen. De voorzitter deelt mede, dat daaraan reeds de volle aandacht Is geschonken. Hierna sluiting. Gemeenteraad Maandagavond 8 uur /erd hier een openbare raadsvergadering gehouden, waarbij alle leden tegenwoordig waren. Voorzitter: burgemeester J. J. Nieuwen- huijsen. De voorzitter opent deze eerste bijeen komst na zijn langdurige ongesteldheid en zegt, alvorens de notulen té lezen, behoefte te gevoelen een woord van hartelijken dank te spreken aan de heeren wethouders voor de uitstekende wijze, Waarop zjj tijdens de ziekte van spr., de zaken van de gemeente hebben behartigd; ook den ambtenaren van 4e gemeente zi) hartelijk dank gezegd Spr. gelooft ook dit dankwoord te mogen "Spreken namens den raad. Hierna voorlezing van de notulen, welke conform werden vastgesteld. Ingekomen stukken. Proces-verbaal van de grasverpachting voor de gemeente, dezelve heeft opgebracht 40.55. Mededeeling, dat het vervoer van de vuil nisbelt is opgedragen aan P. Min. Proces-verbaal van de kasopname van den ontvanger op 27 Maart. i Verslag van den toestand der gemeente; dit laatste zal bij de heeren circuleeren. Goedkeuring van Ged. Staten betreffende verschillende raadsbesluiten. Schrijven van den Commissaris der Ko- ninigin, waarbij dank wordt betuigd voor het geschenk aan ’t nieuwe Gouvernements gebouw, door deze gemeente geschonken. Goedkeuring van den Minister voor één jaar betreffende de .bijdrage voor deze ge meente volgens de Wet op de besmetteiyke ziekte. Goedkeuring van Ged. Staten over de begroeting 1930. Al deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is een voorstel van B. en W. tot het verleenen van een subsidie, groot 100, voor de Burgerwacht over 1929. Goed gevonden. Hierna een voorstel tot het vaststellen van het ve»ni“nigvuldiglngsclKer voor de Gem. Inkomstenbelasting 1930 op 1,2. Aldus besloten. Subsidie Burgerlijk Armbestuur. De voorzitter deelt mede, dat het afgeloo- pen jaar het B. A. zooveel aanvragen om steun, vooral opname in ziekenhuizen, heeft moeten verleenen, dat hetzelve niet bjj mach te is, dit uit de gewone middelen te be- stryden en voorloopig niet is te verwachten, dat hierin verbetering komt. Aldus stellen B. en W. voor een subsidie te verleenen groot 1350. Zonder hoofde- lyke stemming goedgevonden. Vaststelling rekening en balans G E. B over 1929. Het totaal bedrag van de ont vangsten was 18673,02, terwijl de winst heelt bedragen 2235,85. Ingekomen en vertrokken personeia ge durende de maand April 1930. Ingekomen: J. H. Lutke, Bergen |NBJ, C 139h„ N.H.; A. M. Martens, 's-Graven- hage, B 289a, geen; H. Rotteveel, Lisse, C 5a R.K S .Koopman en gez., Sybekar- spel. B 272c, idem; C. Stoop en gez., Heer- Kugowaard, D 225, id.; P. Evers en echtg., Hilversum. C 139f, N.H.; D. Hildering, Ou dorp, B 229c, id.; W de Wit en gez.. Val- D 196b, R.K L. van Til en echtg.. Oudorp, C 25 id.; J. Ph. Koning en gez.. Alkmaar, B 382. geen; Joh. J. Thoolen, Limmen, C 47. R.K Wed. L. J. J. de Ruy ter-Heimann en dr., A dam, B 248f. NJ1.; J. Lieuwen. Amsterdam, id., id.; G. Ophuis, Baflo, C 13, ld.; M. Lijzinga, Dantumadeel, F 34. id.; I. G. W. van Eupen-Broekhuizen, Velsen, E 213, E.L.; Joh. Smit, id., id.. N.K., K. Smit en echtg.. Bergen (NH), B 232b, ld; D. Visser en echtg.. Alkmaar. B 407. id.; J. Boel houwer. Ter Aar, B 235b, id.; Joh. G Krimp, Schoorl, A 67. REL; K. Bakker en echtg.. Hoorn, B 175, N.H.; A. J. F. M. Kuster, 's Gravenhage, A 84a, R.K.; Joh. M. Sengers. Voorhout, C 29. id.; S. J. M. Thoo- len-Hulsebosch en *zn., Haarlem, C 47, id.; Wed. G. Blaauw«-van Ammers, Velsen. B 213, geen; Jb. de Graaf en gez., Den Kelder, C. 59a, N.H. - Vertrokken: P. de Rover en echtg.. Alk maar; A. A. Schoorl-Borst. Leeuwarden; Wed S. W. Jung-Burger en m.. Alkmaar; K. H. Jung. ‘s Gravenhage; G. Wolvers. Beemster; C. B. Koch, Bergen (N.H.); A. J. van Duuren en echtg.. Leiden; B. M Vink en gez.. Alkmaar; D. Konijn en gez., Ursem; Wed. Tr. Koningen-Reek. Zjjpe; M. G. A. W. Kehl, Oudenbosch; M. Nlcolaï, Voorst; Tr Kok. Egmond aan Zee; Wed. C. D Mel chersvan Zon, Rotterdam; B. J. Brevé en gez., Amsterdam; A. Ploeger. Zijpe; E. A. Wolter, Thorn; C. Kos en gez., Callantsoog; E. Elzevier. Alkmaar: M de Boer, Wognum; S. Visser en gez., Bergen (N H.j; Wed’ C. E. de Vrtes-Keljzer, Haarlem; G. Klljn en echtg. St. Pancras; C. de Jager en gez., Bergen (N H.) sloten werd dezen grondslag ter kennis te brengen. Vaststelling wijziging bouwverordening. Medegedeeld werd dat van Ged. Staten aanmerking was gemaakt aangaande de om schrijving. waarmede de laatste wijziging van de bouwverordening in de vergadering van 29 Januari j.l. was aangegeven. Een voor gegeven formule werd vervolgens voorgelezen en goedgekeurd en vastgesteld. Landarbelderswet. Voorgesteld werd, aan de Stichting volgens de Landarbelderswet een credlet te verlee nen van 3600, tot aankoop van een plaatsje voor J. Th. Hageman en f 3480 voor een plaatsje voor J. Metselaar Jzn. bestuur der Stichting waren deze behandeld en accoord bevonden, hoofdelijke stemming goedge- Hinderwet Door H. 8. Koopman, smid alhier, is een verzoek tngedlend tot het plaatsen en In werking b ven gen van twee electromotoren te samen groot 3yt P. K., in zijn smederij, staande aan den Midden weg alhier. Door G. Burger, smid alhier, is een ver zoek Ingediend tot het ultbrelden van zijn het daarin plaatsen van een electromotor van 2 P. K. en één van 1 P.K. tot het aandrijven van een ponsmachine, 2 boormachines, 1 veerkamer en een slijp steen. Een en ander ingevolge de Hinderwet. L. T. B. Maandagavond vergaderde de afd. tuinders van den L. T. B. De voorzitter Jas Llefting opende met den Chr. groet. De notulen der vorige vergade ring werden goedgekeurd. Ingekomen waren de veilingscondities voor de veiling te Hei loo, die gelijk waren aan die van verleden jaar. Besloten werd weder de producten in Heiloo te doen veilen. Vervolgens werden de noodige aardbeiensloffen besteld. Plantboonen bleken niet noodig. Het vervoer der producten naar Heiloo werd weder opgedragen aan KI. Bakker voor aardbeien en erwten en boonen 29 cent t>er 100 K.G., naar Beverwijk eventueel voor 70 en 60 cent. Voor de verzekering tegen ongevallen zal f 25.worden uitgekeerd. In het afgeloopen Jaar was de hulp voor de leden van Naastenliefde n.et noodig ge weest. Nu werd opnieuw de volgorde der lijst vAstgesteld, voor hen, die zoo noodig hulp zullen verleenen. Bij de rondvraag kwam de Zomertijd ter sprake. Bij stemming bleek, dat de meeste der aanwezigen voor algemeene invoering van den Zomertyd waren. Geklaagd werd over het veelvuldig voor komen van rupsen in de aardbeien. Een af doend middel hiertegen was niet bekend. De heer 0. Llefting bood voor proefneming gra tis een partij pota aan voor bestuiving. De heer KI. Koning zal daarmee op enkele bedden een proef nemen. De ZeerEerw. Heer Pastoor spoorde aan gedurende de Meimaand in de kerk den ro zenkrans te komen bidden, waarna de voor zitter met een woord van dank de vergade ring sloot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 16