Wat is mijn Smakelijk eten 4 cBorduur-motieven voor verschillende handwerken Ensembles Goedkoope Patronen rood. fje de surf is. fo ri. «egt POLA Alkmaar. Raap- C. VIS. Rector. ria nd daarbij voegen 75 gram gesmolten bo ter, iets zout en een weinig nootmus kaat en ten slotte het stijfgeklopte eiwit. Van ’t deeg croquetten vormen, in eiwit en paneermeel wikkelen en in heet fri tuurvet bakken. DINSDAG Runderlappen, Spinazie, Maïzena pud ding met gestoofde Pruimen. Magere groentesoep van het vocht van raapsteeltjes en sperdeboonen met wat versche groenten er bij. halsket- werkelijk en Ze ld. ir. Uk we bü Ja- vn L ie- '11- lar tar ■rwinnen, of t te vragen. lt- te er. el. sr- »n th P- lis ZONDAG Zalm uM blik met mayonnaise. Kalfs fricandeau. Bloemkool. Citroenpudding. Avondtinten voor de blondine met midden-teint Jachtachoteitje van de resten vleesch van de vorige dagen. Het vleesch goed fijnhakken. Twee A drie kopjes droge rijst koken, wat boter en een uitje smo ren met een A twee theelepels kerrypoe- der en wat zout bijvoegen, daarbij een paar eetlepels bloem en ten slotte de resten vleeschjus. tot men een gebonden massa heeft. Daarin het fijngehakte vleesch. In een vuurvasten schotel laag om laag rijst en vleeschragout, bovenste laag rijst. Daarover paneermeel en kluit jes boter, en een uur in den oven een korstje laten krijgen. haar als een reus te gebruiken.” Shakespeare ergens. BU hoeveel menschen zit de moed slechts aan de oppervlakte, in het lichame lijk gevoel van kracht, in de eerzucht. Zij schuwen den dood niet, maar hebben een smadelijken angst voor allerlei pijnlijke dingen, die hun In het dagelUksch leven overkomen. Menigeen deinst er niet voor terug, een kopsprong te doen van een hoogte van twintig meter, maar is te laf om een verlegenheid-leugentje te g een dienstmeisje verschoon! omdat hij lomp en onrechtvaardig tegen haar is uitgevaren. De moed tegenover levensgevaar is vol strekt niet het beslissende bewijs voor den werkelijk dapperen sterken mensch. Of bewijzen de zelfmoordenaars ons niet, dat er vaak meer moed toe behoort om in het leven te blijven dan om te sterven? Het is gemakkelijker. zegt Förster. om in November een koud bad te nemen, dan in een overmoedig gezelschap zich voor ernstige opvattingen en reine zeden te verklaren. En het is gemakkelijker in het ergste gezelschap zich voor strenge op vattingen en reine zeden te verklaren, dan in het aangename gezelschap van een be minde vrouw een valsch beschuldigde overeenkomstig de waarheid zoo rein te wasschen. dat men zelf daardoor overeen komstig de waarheid in een ongunstig licht komt te staan. (Förster: Opvoeding en Zelf-opvoeding, biz. 194) Genoemde fUne zielen-kenner geeft hiervan het volgende voorbeeld, hetwelk zoo fel belicht het verschil tusschen den „sterken man” en den „laf fen'zwakkeling". Zouden onze jongens en meisjes, die elkander zoo dikwijls ontmoeten op den dansvloer, uit deze menschkundlge op merkingen van een der grootste opvoedkundigen niet iets kunnen leeren? Ook de dansvloer kan een oefenschool worden voor sterke zielen! Er valt een menschen-waarde te verdedigen niet al leen in werkplaats, kantoor of fabriek, maar ook in de danszaal. Sterke zielen moeten juist bij de gelegenheden van vermaak beproefd worden. Mannenmoed voor koningstronen is vaak veel gemak kelijker dan mannenmoed in een feest zaal! Ware zlele-sterkte beteekent een sterke wil. bestuurd door een teeder geweten! door den grootst mogelijken eenvoud. Benige stiksels van dikke zijde vormen de versiering. NaturlUk zijn dergelUke pakjes te warm, als het eenmaal volop zomer is. Laten we dus onze japonnen voor de warme dagen kiezen uit de bedrukte voile of crêpe georgette, die al eenlge jaren mode is, maar die elk jaar weer' andere samenstellingen geeft in kleur en teeke- nlng. Zooals ons plaatje aangeeft, is het model vrij glad tot over de heupen om dan in sierlUke klokken neer te vallen. Bovenstaand costume heeft een klein vestje van effen voile en een langen, los hangenden strik. Om vele van deze echt gekleede toiletjes wordt een leeren cein tuurtje gedragen, wat een van de bruta- llteitjes is. waar de mode ons dit seizoen mee verrast. Rüstcroquetten Een fijngesneden uitje gaar fruiten in 25 gram boter. 3 A 4 ons gaargekookte rijst van den vorigen dag met een houten lepel en een weinig water stevig door elkaar kne den, tot ze aan elkaar blijft hangen. Dan mengt men er doorheen den gefruiten ui. n eetlepel fijnge hakte peterse lie. een weinig Maggi -Aroma en ’n eetlepel citroensap. Van het deeg cro quetten vormen paneeren. bakken hl heet frituurvet. SYLVIA. Jt» Patranenbaniaar ia <h maun 88, 96. 104 barenwtidu. a t O.JJ. voor (tan ta de bescbrtimm tentenden 1— Itidint mot ta ftmpMa aa aotaa, tawwm *a4rat aaa ptslretth tnteslofen. waarbv vermeld: team ra adres. Ma al aaaa ntdeUen. dia raaammartf ava Sooaa 4000, a«a aartrwtoar aaa --PutSaa No, i, Haarlem. Onberupetqbe coopo. Daaue magdu. a t o-n. Kindertinedins. ollaaa leeflsd a f o.» B<t M poarooa *aa«- wj aaa oarJUaiada Marvoaactai. Eraa» Maatatas. «raca ao Ma tataOïaf. wat ta verscKnldisde dras aaa peuretels 1 nteslneen. waart <1 vervuld: waart tn adres. nummer ia ta aoota aa ta blad, waarin ta voorboml ra btvenwgdu. Men om« WOENSDAG Spinaziesoep, Varkenslappen, steeltjes. Wentelteefjes. Onder de nouveauté's van dit voorjaar nemen de ensembles een bijzondere plaats in. Wij twijfelen er niet aan. of zij zullen zeer veel gedragen worden, daar ze op de eerste plaats zeer chique zijn, op de tweede plaats practise!) en last not least door vrouwen van alle leeftijden kunnen gedragen worden, wat lang niet van alles, wat de mode brengt, gezegd kan worden. We zien ensembles, die be staan uit rok, blouse en half-langen man tel, zooals flg 5528 toont. Het materiaal is: een fijne tweed van ’n mosterdkleur met blouse van crêpe de chine In iets lichtere tint; mantel en rokje, zoowel als blouse, zijn versierd met donker tres. Ook zien we ensembles, waarvan het japon netje van dezelfde stof is, als de drie kwart mantel. Fig. 5516 geeft hier een voorbeeld van. Dit toilet kenmerkt zich Voor mijn trouwe lezeressen, die gre tig gebruik maken van de gegeven recepten, wil ik hier eens een .menu van de week” ^even, waarbij in toe passing gebracht wordt het verwerken van resten en vochten. Zie teeken. Benoodlgd: 60 C.M. stof van 130 c.M breedte of 1.20 M. stof van 70 c.M. breed. 1.20 M. broekenvoerlhg, 6 groote en 3 kleine knoopjes. Dit jongensbroekje kunt ge maken van kamgaren of cheviot, ter wijl de tegenwoordige peau de pêche broeken erg aardig staan, en ook in ‘t gebruik heel sterk zUn. Bovendien is zoo n broek een geschikt kleedlngstuk om van iets ouds te worden gemaakt (uit de nog sterke deelen natuurlijkMen maakt even het patroon op de aangegeven ma ten, waarna ge het op de vaste lijnen uitknipt, met uitzondering van den zak. Deze knipt ge even apart van papier. Dan legt ge het broekpatroon op de stof, waarna ge voor- en zijkant met één c.M. naad, en boven- en onderkant met 3 c.M. naad’ uitknipt. De voeringbroek knipt ge ook met een naad, waarna ge deze in ai Vaar kunt stikken. Ook voor de zakken knlnt ge 4 stukken voering, volgens het patroon. 2 voor lederen zak. Voor bet splitje knipt ge nog 3 stukjes voering. 2 stukjes stof. Rechts zet ge in den vorm van het split eerst een stukje voe ring tegen. Hierna stikt ge een stukje stof en voering tegen elkaar voor de knoopsgaten, terwijl dit gelijk met bet voeringstukje wordt tegengestlkt. Ook voor den rechterkant stikt ge stof en voe ring tegen elkaar, terwijl ge dit aanstikt voor de knoopjes. Wilt ge zakken In den broek, dan maakt ge deze In. voordat ge den voor- en achterkant op elkaar stikt. Dan kunt ge den achtemaad en het 7 c M. lange voornaadje dicht stikken; zoo ook den kruisnaad. Aan den achterkant stikt ge het 10 c.M. lange heupnaadje in. waarna ge den bovenkant van de broek en den onderkant der pijpen omrijgt. Hierna kunt ge de voeringbroek er in schuiven, waarna ge deze bovenaan en aan de’pijpen langs zoomt, ook langs het splitje. Hierna wordt de broek stevig op geperst, ook de vouw in de püpen inge streken, waarna ge op de daarvoor be stemde plaatsen de knoppen aanzet. ZATERDAG RUstcroquetten Blinde Vinken. Ap pelmoes. Men lette op den wllszwakke en karak- terlooze, die zijn gezellin zonder de minste vaste en omzichtige leiding laat, overal in het gedrang heen en weer gestooten wordt, overal tegen aan botst en ten slotte na talrijke ..pardons”, door botsing met voor bijdansende paren, op de klippen der toe schouwers geworpen wordt. Den sterken man daarentegen herkent men bij het dansen aan de wijze, waarop hjj zijn dame leidt en waarop hij haar door de maat van zijn eigen beweging voor onvrouwelUke bewegingen behoedt; waarop hij door geen woord, geen ge- loofsnitdrukklng en geen gebaar beloften doet, waarvan hij niet weet, of hij ze gestand kan doen. (Förster, O. C„ blz 203). Wanneer bedoel ik rood van De steeltjes hebben geen streep tot on dergrond. maar bij gelijkmatige werking vormt het toch één rechte lijn. We kunnen aan zoo n kleed nog een open zoom maken, welken we met gele steekjes werken. Het groote motief is geschikt om met raffia te werken op raffiagaas. Aardige tafelmatjes zijn er van te maken, zie fig. 1. De niet bewerkte vlakken van het matje-kunnen geschilderd worden In een lichte tint en daarna gevernisd. Ook kun nen we de open ruimte vullen met lange steken van naturel-kleurlge raffia. In dien de bloem gekozen wordt ta harde tinten: hard lila, hard geel, hard groen en karmijnrood, zal dit zeer mooi afste ken. Hetzelfde eenvoudig te werken mo tief Is voor verschillende dingen, zooals kleedjes, kussens, theemutsen, enz. te gebruiken, en men werkt dan met wol of zijde. Het eerst besproken randje, geheel on deraan, Is ook allerliefst, gewerkt In raf fia op een overslag van een naturelkleu- rlg raffia-taschje. DONDERDAG Jachtachoteitje,* Biefstuk, Spercie- boonen (tamaak Weck), Beschuit met Bessensap. Citroenpudding 6 eierdooiers met 2 ons suiker tot een dikke, witte massa roeren, daarbij voegen de geraspte ci troenschil, 1 d.L. water en dan de massa langzaam ta bata-marle verwarmen tot de eierdooiers gestold zijn. Dan voegt men er bij 20 gram in een weinig heet water opgeloste witte gelatine en ten slotte het stijfgeklopte eiwit. Den pud ding laten bekoelen tot ze stijf begint te worden, onder telkens roeren, en dan ta een met eiwit bestreken puddingvorm geheel stijf laten worden. Aardappeicroquetten van resten aard appel van Zaterdag en Zondag. De aardappelen fUnmalen of wrijven en goed dooreen kneden met 3 eierdooiers, als men V/i pond aardappelen heeft; ik spreek van midden-teint, daarmee niet alleen het de wangen, maar vooral de huidskleur, die, om In de klasse ..mid den-teint' te kunnen worden Ingedeeld, noch bijzonder blank, noch opmerkelUk bruin of gebronsd zal zijn. Om uit te maken, tot welk type we moeten we dus niet alleen meer of minder hoogen VRIJDAG Magere Groentesoep, gebakken Bot, Sla. Rijst met Bessensap. Brusselsch lof aa jus Het gaarge kookte lof laten uitdruipen op een vergiet, dan ta een vuurvast schoteltje leggen en overgieten met wat bruin van jus (van het Kalfsvleesch) en een wei nig kookvocht. Paneermeel er over, wat kluitjes boter er op en t schoteltje ta een matig warmen oven een korstje la ten krijgen. ontbijttafel zal er vroolijk uitzien bedekt met een kleed, waarvan de rand bewerkt is met mooi gekleurde bloemen Op een grof malskleurig linnen kleed werken we onderstaanden rand. Misschien kunt u dezelfde grootte van bloemen gebruiken'U kunt ze dan over trekken met behulp van een stukje car- bon-papier. Het overzetten op het kleed geschiedt op dezelfde wijze. We werken met dikke borduur-katoen of wasch- echte wöl. De eerste bloem bestaat uit steken van pastel-rose, met hartje uit dwarssteken van geel. Tweede bloem: madeliefjessteek ta wijnrood, hoog geel hartje. Derde bloem: okerkleurlge blaadjes van lange steken, bruin hartje. Vierde bloem: lange feston- neersteek zacht lila, donkerllla hartje. VUfde bloem: lange steken donkerder lila, geel hartje. Zesde bloem: hard gele blaadjes, bruin hartje. Daaronder zeven de bloem ta langen festonsteek. clclamen- rood. donkerblauw hartje. Achtste bloem: als vijfde. Negende bloem: llla-rood, ma delief Jess teek, klein geel hartje. Alle steeltjes lichtgroen, blaadjes twee kleu ren groen (licht en donker), grassprieten lichtgroen. MAANDAG Bloemkoolsoep. koud Kalfsvleesch, Aardappeicroquetten, Brusselsch Lof au jus. i de. witte druiven (bleek groenig geel), lavendel-blauw en een mlddenkleur van rose-achtig lila. Lavendel en jade zijn de beste kleuren bij blauwe oogen. Op de zwarte lijst blUven: rood, oranje, zuiver geel, schel blauw. Een effen zwarte avondjurk is voor dit type uitstekend vooral met eenige versiering van glinsterende steenen. Ook wit satijn zal meestal heel goed staan. Een teergrijze japon van georgette of dergelUk materiaal met jade oorringen en breeden. nauwslultenden - ting, is voor dit type een fascineerend avond-ensemble. Denk er steeds aan, dat u voor een avondjapon bU kunstlicht koopt Pas een avondjapon vooral niet bU „valsch Jicht”. O meeste groote zaken hebben voor dit doel paska mertjes. waarin ook midden op den dag een volmaakt kunstlicht-effect kan ver kregen worden. Sta erop, dat men u de kleuren bij deze juiste belichting laat beoordeelen. want het is ongelooflijk, hoe sommige tinten zich bU verschillen de belichting kunnen wijzigen! IRIS. behooren, op onzen blos letten, maar ook op den algemeenen toon van onze huid van gelaat en hals. De eigenaardigheid van dit type dat de teint overdag soms wat grauw en groezelig lijkt, maar bU avondlicht schijnt op te bloeien, zoodat een eenigs- zins onbeduidend gezichtje bij kunst licht soms opvallend knap kan wor den. Met t oog op deze grauwheid overdag blijven de kleuren, die dan gedragen en vermeden moeten worden, dezelfde als voor de „bleeke blondine", maar voor avondkleedlng kunnen iets verder gaan. De avondkleuren uitnemendheid voor dit type zijn: klnder-wlllen le II „Het is roemrijk, de kracht van een reus te bezitten, het Is echter roemrijker (1 e ar en d. in »r n. Je verloving is verbroken en je be vindt je 's avonds ta een vrienden-krtag. waar geen vertegenwoordiger van de tegenpartij aanwezig Is. Men vraagt je, boe zich de zaak eigenlijk heeft toegedragen Nu zal blUken. of je een sterke ziel, een echte man bent, dan wel een onridderlijke zelfzuchtige zwakkeling. Zul je je zelf prijs geven om haar eer te redden? Hier zal blijken, wie Je bent en hoe weinig je meisje ta je verloren hebt! Een Engelsche geleerde, Hukley, heeft eens gezegd: „ware mannelijkheid, betee kent een sterken wil, bestuurd door een teeder geweten Waar een sterke wil is. daar is ook een sterke ziel; waar een sterke wil heer schappij voert als een oppermachtig ge bieder en 's menschen daden richt over eenkomstig de onveranderlitke wetten der rede: waar een sterke wil als een koning heerscht in het grillig rijk der driften en hartstochten, daar woont een sterke ziel! Sterke zielen tonnen zich het dui delijkst In vermaken. Het is merkwaardig, hoe genoemde opvoedkundige In zUn leerzaam Boek over Zelfopvoeding sterke zielen en sterke karakters bij het dansen typeert. Wat heeft dans met karakter uit te staan? Wie denkt hierbij niet aan den zelf zuchtige, die bjj het dansen alleen maar zijn eigen genoegen qp het oog heeft en zich niet bekommert" om het dansvermaak van zijn gezellin, die zich ta den pas niet naar haar volgt, maar brutaalweg elscht. dat zU zich altijd bevallig naar zijn onbeholpen sprongen zal voegen. Men denke aan den zinnelijke, die elke gelegenheid aangrijpt, om zich tegen zijn danseres aan te drukken en vertrouwelük te worden. en ma tr il ie n n sr n n WU zjjn de gedachten gij moest ons denken, WU zijn het woord gU moest het ver kondigen, WU zUn de liederen gU moest zé zingen, WU zün de tranen weenen, WU zUn de werken gU moest ze ver richten! Ben groot Denker uit de middeleeuwen lag op zUn sterfbed en toen een der om standers hem vroeg, wat zU vóór alles moest doen, om zalig te worden, antwoord de hU met slechts deze twee woorden: willen, willen. &?n Fransch Paedagoog heeft de men schen van onzen tUd eens dit verwUt ge daan: ZU hebben kinder- willen ta mannen-gestalten. Het is koning Wil ta den mensch die sterke ziden vormt! Zonder de alleen- heerschapbt) van den wil blüft weten en gelooven.een krachteloos droomen. Zonder steun en stut, zonder doel of richting. Eerst de wil geeft aan het persoonlUke leven die alles-veroverende macht, die alleen In staat is. om de innerlUke wereld tegen het geweld en de verlokking der buitenwereld te verdedigen en zUn elschen In het rUk der werkelUkheld over te bren gen. Waar geen sterke en onbuigzame wil regeert, vervalt de mensch tot het be- klagensa'aardlg bestaan, dat Ibs^n ons schildert In zUn ..Peer Gynt”: rondórtï den mensch klagen dan al de verwaarloosde, door den wil in den steek gelaten talenten en krachten over het verloren leven: U^ane siele-trerkre beteekent een sterken wil. bestuurd door een teeder geweten. (Hukley).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 17