XXXe INTERN. EUCH. CONGRES BLADZIJDE 1 DERDE BLAD WOENSDA 7 MÉF4930 Van de Wereldtentoonstelling te Antwerpen SOCIAAL LEVEN De ontvangst van den Kardinaal-Legaat RECHTSZAKEN t Ned. R. K. Bond van Brood-, Koek-^ Banketbakkers, Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers Meervoudige Strafkamer TH. VAN DER KLEI Zn. ZAADMARKT 94 De groote redenaars van het congres - I •2 4 van Aartsbisschop van Carthago en Primaat ontvangst Algemeene vergadering te Amsterdam Hier een knus hoekje van het mooie stadje Zitting van Maagdag 5 Mei. een geldige we- i gewogen Mgr. Alexis Lemaitre 1930. lawine van Kardinaal Lepicier bekend werkje: „Consignes ca- Van de Wereldtentoonstelling te Antwerpen 17734 19769 Antwerpen is Oud België. Hierboven het Marktplein *0947 1 lÊSta; kardinaal-legaat ontvangen secretaris-generaal van de Générale (de Fransche re- Tunis) en door Mgr. Le- zijn zijde had Mgr. ment Comité der Int. Euch. Congressen. Daarna hield de Kardinaal-Legaat zijn eerste groote toespraak. naamd Okkerse, en den verbalisant als ge tuige te hooren. 21 334 8’9 1162 1362 1813 2364 2659 3033 3305 3736 3905 4248 4540 4896 5296 5528 5806 6160 14581 15106 73 420 985 1243 1487 2216 2404 2856 3(190 3592 3813 3973 4383 4643 5069 5365 5647 6034 6203 6605 6098 7286 7703 8009 8192 8447 8764 9056 9351 9644 9937 6632 7130 7385 7714 8012 8213 8481 8791 9061 9461 9668 17811 18459 18754 19011 12947 1297» 13420 1347S 13622 13674 14137 14143 14376 14396 10420 1G674 6703 7191 7433 7731 8058 8266 8586 8851 9148 9521 9783 bliek behandeld. Mr. H. P. M. opponeerde als raadsman en verdediger. 0721 7260 7488 7762 81t2 8345 8687 8897 9282 9589 9840 1C065 IG23I 10469 10553 H354 125 493 991 1259 1404 2219 2428 2867 3092 3613 3829 3979 4392 4723 5130 5371 5684 6081 6212 230 629 1146 1293 1749 2274 2493 2951 3183 3623 3865 4053 4424 4823 5146 5427 5734 6145 6356 Ff d< 20 261 667 1154 Voor den Alkmaarschen Politierechter 6-81 6729 7266 7571 7818 8116 8378 8716 8<;54 931 9593 9877 10(43 10307 lf»540 10x50 1136’ 3. 4IQ 977 1202 1466 2139 2396 28‘j9 3041 3574 3785 3923 4332 4603 5058 5359 5615 5908 ,6197 227 617 1139 1277 1698 2255 2477 2932 3120 3620 3836 4030 4409 4746 513? 5407 5710 6096 6330 400. ƒ200. Jean Charles Millet en Cazeau, de verval- schers van schilderijen, waaromtrent in dit 19572 DE KARDINAAL-LEGAAT VAN CARTHAGO De Ned. R. K. Bond van Brood-, Koek-,. Banketbakkers-, Cacao-, Chocolade- en Sui kerbewerkers, in alremeene vergadering bij een op Zondag 4 Mei in het gebouw „De Ruyter" te Amsterdam; gehoord de besprekingen inzake de rege ling der schafttijden voor bakkersgezellen; constateert, dat, indien gebruik gemaakt wordt van art. 12 van het rusttijden- en ar- beldslUstenbesluit. waardoor voor een bak- kersgezel, die arbeid verricht in een brood bakkerij. waarin minder d?n 6 bakkersge zellen bakkersarbeid verrichten, geen rust tijden op de arbeidslijst ingevuld behoeven te worden, dit voor verreweg het grootste deel der gezellen beteekent. dat één uur langer wordt gewerkt, dan wettelijk is toegestaan; van oordeel, dat dit een gevolg is van de veel te soepele wetgeving; v draagt het bendsbestuur op zich te wen den tot de Overheid, waardoor aan dezen ongeronden toestand zoo spoedig mogelijk een einde wordt gemaakt. wie AuguAj Wereld ..De het H. Kerkvaders van Afrika." Niet voorzien van gcnbelastingkaart. De heer Emil Julius Herbert B.. geboren te Neuenberg in Dultschland. oud 40 jaar en hoefsmid te IJmulden, was op 24 Au gustus als bestuurder van een vierwielig motorrijtuig te H. Hugowaard aangehouden en bleek als toen niet in staat te zijn een geldige wegenbelastingkaart te toonen. Ver dachte had geen geldig rijbewijs en op grond daarvan was hem geen belastingkaart verstrekt. De Duitscher was toen zoo vrij moedig. het maar zonder een en ander ie stellen. Eisch ingesteld door den rijksadvo caat 15 boete of 15 dagen. Vonnis conform eisch Rijksadvocaat. Ook de heer Pieter N.’n 33-Jarig reiziger te Alkmaar, was op 10 October, toen hij op den Kanaaldijk werd aangehouden, niet In t bezit van een dergelijke kaart, die hil bad vergeten. Eisch 5 boete of 5 dagen. Vonnis overeenkomstig eisch. Zitting van Dinsdag 6 Mei BEHANDELING VAN NIEUWE STRAFZAKEN Hooger beroep veroordeeUng artikel 6 Motor- en Rijwielwet niets te heb- door het geraas dat zijn terwijl zijn wegspiegel Ook voor Klokken Pendules is het goedkoopste adres (NI e t-O f I c 1 e e h. 4S.’e ST 4 A TSl OTER1J. Trekking van Woensdag 7 V.cl 4e Klasse. 3e Lijst. HOOGE PRIJZEN. cantons van Zwitserland. Vastenpredicatles heeft Pêre gehouden; en zijn priester-re- worden bijzonder geroemd en door de geestelijkheid van diverse dio cesen gewaardeerd. Zijn artikelen In de „Messager du Coeur de Jésus” loopen in de honderden. Vooral in de laatste jaren zijn de In druk verschenen medi taties van dezen priester erg gewild Belastingzaken and gar nicht mehr. Deze zitting was bestemd voor het hou den van een flinke voorjaars-schoonmaak en finale opruiming van bijeengegaarde rijwiel en wegenbelastir.gzaken gedurende 1929. In zaak nummer één was de verdachte. Arie G. v. d. B. niet verschenen Vonnis 10 boete of 5 dagen. De eenige aanwezige ge tuige D. Stelpstra, ambtenaar der Dir. be lastingen. werd niet gehoord 14633 14741 1'160 15244 15627 15639 17337 17452 17«16 170» 18568 18595 18771 I889g 19014 19126 0441 19491 10643 19652 19907 10971 2'*>’l 21657 Fransche en Tunesische autoriteiten brachten de vorstelijke eerbewijzen: op hetzelfde oogenblik stortte de ovatie der duizenden als een vreugde van de heuvelen. van Afrika geïntronlseerd. i Heden bij de plechtige van den Kardinaal-Legaat, in de Pro- kathedraal van Tunis, Place de la Résidence, sprak Mgr. Lemaitre de eer ste begroeting van de hooge gasten uit. Deze officleele rede werd gevolgd door de begroeting der Congressisten door Mgr. Heylen, President van het Perma- opgemerkt veroorzaakte. niet vast genoeg was bevestigd, zoodat hij daarin het linker gedeelte van den weg niet voldoende kon waarnemen. Overigens be weerde verdachte geregeld rechts van den weg te hebben gereden. Veroordeelde was tegen dat vonnis in hooger beroep gekomen en voerde.nu dit appèl heden werd behandeld, ongeveer een gelijk verweer als in eerste instantie. Hij .had niets gehoord van signalen van een achter hem rijdende auto. Bovendien had hij andere auto's wel gelegenheid gegeven tot voorbijrijden. Dr. Moll gaf thans vol komen toe, dat verdachte allerminst het op zet had om uit plaagzucht verbalisant te hinderen. Alléén omdat verdachte bad be weerd voortdurend rechts te hebben gere den. wat onwaar was, had op dien grond Dr. Moll dit proces-verbaal opgemaakt. De officier memoreerde, dat bij een over treding het opzet geen element is der straf baarheid. was de meening toegedaan, dat verdachte had moeten zorgen, dat zijn auto in orde was en hem niet kon beletten sig nalen te hooren! Ook zijn wegspiegel moest bruikbaar gijn. De officier requlreerde alzoo bevestiging van het vonnis. Misdrijf artikel 249 Wetboek v. Strafrecht De heer Arie van L.. 44 jaar, kuiper te Warmenhuizen en thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Alkmaar, had zich te verantwoorden ter zake misdrijf, straf baar gesteld bij artikel 249 Wetboek van Strafrecht en wel het plegen van niet nader te noemen handelingen. Met het oog op het zedenkwetsende werd deze zedenzaak bulten tegenwoordigheid van pu- 1343 Kraakman 1757 2349 2565 3021 3265 3733 3895 4240 4433 4891 5271 5439 5761 6153 6387 6*182 6492 6708 7234 7444 7760 8060 8332 8661 8882 9264 9553 9830 10051 10188 10442 10734 11249 11712 H.Visser uit contróle-commlssie Geen andere zaken werden meer behan deld en de zitting werd na afloop van laatst- gemelde zaak gesloten, met bepaling. dat de uitspraak In beide zaken zou plaats hebben op Dinsdag 20 Mei e.k. 12389 12633 I 13179 13295 13516 13539 15877 15880 15-84 16164 16170 16236 I 16’90 16420 16685 16725 16738 16757 16765 6587 6830 7279 7607 7987 8189 8430 873» 8959 9312 9606 9925 1011? 10340 10542 10897 11398 11768 11796 11824 12018 12069 12140 12187 12635 1’773 12905 12913 6562 7135 7392 7730 8032 8237 4551 8S32 9092 9511 9687 9993 10012 10041 10128 10135 10153 10156 10345 10375 10386 10557 10570 10661 10972 11063 ilGsi 11667 11636 Berechting der nog resteerende verstek-zaken. Een 17-til verdachten waren niet versche nen, waarom hun zaken bij verstek werden behandeld. De oiversp veroordeelingen laten wjj hieronder volgens de zittingsrol volgen: A. G. v. d. B. 10 boete of 5 dagen O. R., 10 boete of 5 dagen: Willem S.. werkman. Alkmaar. 2 x 6 boete of 2 x 3d.; Corn. T., f 6 boete of 3 d.; Com. B.. 5 boete of 5 d.; G. B., 3 x 15 boete of 3 x 10 d C. D.. f 15 bcete of 15 d C. D.. 15 boete of 15 d.; G. J. I.. 2 x 10 boete of 2 x 5 d.; B F. J. K 15 boete of 15 d.; M. M 15 boete of 10 d.; F. F. N. 5 bcete of 3 d.; KI. V., f 20 boete of 10 d.; J. H. W-, 20 boete of 10 d. Hierna sluiting. 14154 14165 14183 14408 14493 15059 1507z 15431 15512 15523 15762 15794 15816 15846 1' 15877 15880 15-84 15972 15991 16095 16164 16170 16236 16285 15872 15998 16011 16297 16’34 16'63 16620 16621 nisi 17165 ,7no° 17672 18216 18229 18300 IS6'-<> 18732 Donderdag 8 Mei, om 17 uur, op den Heuvel van St. Louis, zal spreken de Eerw. ABBE GERARD PHILIPS, pro fessor van het Groot Seminarie van Luik. Deze nog jonge redenaar, geboren te St. Truien, in Belgisch Limburg, 1899, heeft zijn studies gemaakt aan de Gre- goriana te Rome, waar hij In 1925 zijn graad in de theologie haalde. Eerst professor in de philosophie in zijn ge boorteplaats, aan het Klein Seminarie van St. Truien, werd hij in 1927 tot professor in de dogmatische theologie benoemd aan het Groot Seminarie van zijn diocees. Ijverig medewerker aan de „Revue Ecclésiastique” van België, heeft hij vooral vermaardheid gekre gen door «en merkwaardig werk over den Grooten „Doctor Gratiae” van Afrika: „La Raison d’être du mal, d’aprés Saint Augustin” (Uitgave van het Museum Lessianum, te Leuven). Kanunnik Philips zal spreken over: waarachtige tegenwoordigheid en Sacrificie der Mis, volgens de 2506 25.000. 5795 K4M>. ■4050. 16467. 16779 e.k 7182. 9359. 13075 elk 1303, 11118 elk 100. Prijzen vai 65. 24 374 862 1169 1414 1973 2.3S7 2723 3C35 3467 3759 3907 4288 4581 4917 5303 5596 582" 6187 tot uit rijkfVeldwachter is, liet te Schoorldam dachte stoppen en maakte proces-verbaal op De heer Sch. beweerde ben auto Op Vrijdag-namlddag, 9 Mei, zal de gewijde spreker zijn: Mgr. PONS, titel-kan. van Carthago. Protonotarius Apost. (1922), die 53 jaar oud is, en geboren te Rieumes (Haute- Garonne). Vanaf de eerste jaren van zijn priesterschap heeft hij zich al een zekere vermaardheid als prediker we ten te verwerven, zoowel In Frankrijk als in Afrika. Hij heeft vele Vasten- preeken gehouden in diverse kerken van Parijs, Toulouse, Marseille, Vichy enz. en later in de voornaamste pa rochiekerken van Algerië, Tunisië en Marokko. Vooral in Tunis heeft Mgr. Pons sedert twintig jaren een groote werk- - zaamheid aan den dag gelegd. Zijn „conferenties” voor mannen, onder de Zondagsche Mis van 10in de Kathe draal, worden bijzonder geroemd. Mgr. Pons is een bekend schrijver ook, vooral vafl apologetische werken en die de zedeleer betreffen. Juist dezer dagen is van zijn pen verschenen: „La nouvelle Eglise d’Afrique, ou le Catho- licisme en Algerle, en Tunisie, au Ma- roc, depuis 1830”. Zooals reeds bekend is, spreekt Mgr. Pons Donderdag-na- mlddag over: „De H. Communie, vol gens de Vaders van de Kerk van Afrika.” meest tholiques”. Zaterdag, 10 Mei. om 17 uur, zal op den Heuvel van St. Louis de sohrijver van zoovele mooie boeken over Afrika, LOUIS BERTRAND, Lid der Fransche Academie, het vuurwerk zijner welspre kendheid afsteken. Het thema zijner levoering zal zijn: „De Heerlijkheden aloude Kerk in Afrika en haar iergeboort, ken^ Zaterdag 3 en Zondag 4 Mei werd in het gebouw „De Ruyter” te Amsterdam de al- gemeene vergadering gehouden van boven genoemden bond. Vertegenwoordigd waren 33 van de 35 afdeellngen. Het financieel verslag van den bondspen- nlngmeester, dat een bezit aanwees groot f 88037 49 werd goedgekeurd, alsook het fi nancieel verslag van de werkloozenkas. waar van het bezit is 64590.84, waarna op voor stel van de contróle-commlssie den penning meester decharge werd verleend. De begroe ting 193071, welke aan inkomsten en uit gaven aangaf 78470 werd door de verga dering aanvaard. Tot bestuursleden werden herkozen de af tredende leden: H. J. Sprókop, J. C. Evers, S. P. van Tol. F. Meijer, A. van Noort en J. Rehm In de vacature voor het Bonds- bestuur werd gekozen de heer P Wltteman uit den Haag en in de vacature voor den Bondsraad de heer Amsterdam. Voor de werd Bussum aangewezen, terwijl de heer J. Sprokop als redacteur van het orgaan van den Bond Ons Vakblad werd herkozen. Hierna sprak de heer de Bruin de ver gadering toe. Een bestuursvoorstel dat inhield de bepa lingen der ziekengelduitkeering van den bond dusdanig te regelen, dat deze aansluiten op <fe Ziektewet, werd na langdurige bespre king aangenomen. De voorstellen van de afdeellngen Haarlem en Nijmegen, Inzake het overlijdensfonds, werden ter afhandeling verwezen naar den bondsraad. Een voorstel Almelo, betreffende wijziging te brengen in het reglement van de werk loozenkas, waardoor de uitkeering voor on- gehuwden. bij hun ouders inwonend, gelijk wordt gesteld met de uitkeering voor on ge huwden, niet bij hun ouderi inwonend, werd door de vergadering aankaard in dien zin, dat het bestuur volmacht werd verleend dit voorstel en eventueelè andere wijzigingen, welke verbetering inhouden, bij den Minister in te dienen, na gepleegd overleg met den bondsraad. Aangenomen werd het voorstel van de af deellngen Den Kaag.en Breda, om de uit keering bfj bevalling van de echtgenoote vsc; de leden iMoederschapszorg) reglementair vast te stellen. Inzake het voorstel Zwolle, om er bij den Minister op aan te dringen wijziging te bren gen in het rusttijden- en arbe'dslilstenbesluit, sprak de vergadering zich uit door aanne ming van de volgende motie: Het met veel geestdrift en heiligen Ijver voorbereide XXXe Internationaal Eucharistisch Congres te Carthago, wordt heden op plechtige wijze geopend. Gisteren had de ontvangst van den Pauselijken Legaat, Z. Em. Kardinaal Lepicier, plaats. In den namiddag stapte de buitenge wone afgezant in de haven van Tunis aan wal. Z. Em. was Maandagavond vanuit Napels vertrokken, aan boord van het nieuwe en speciaal gereed ge maakte luxe-passagiersschip der Com pagnie Transatlantique (van Marseille) de „President Dal Piaz”. De „President Dal Piaz” voerde in top de PauseliJke vlag. Het genoot onder weg alle maritieme voorrechten, welke gebruikelijk zijn voor schepen, wanneer zij regeerende vorsten of hun buiten gewone afgezanten vervoeren. Het gevolg van den kardinaal-legaat bestaat uit de volgende personen: Mgr. Mariani, administrateur van de Goede ren van den H. Stoel, Mgr. Hertzog, procurator van Saint Sulpice; Mgr. Cal- derari, ceremoniarius van het Vatikaan en Mgr. Caccia-Dominionl; de Romein- ache graaf d’Esclaibes, gentllhomme la suite; het secretariaat van Z. Em. bestaande uit Mgr. Fontenelle, Dom. Anacletus Brasa en d<_kanunnlk de Mi- ramon; en verder dwommandant Mol- larl en verscheiderife familieleden van Z. Eminentie. Bij de loopplank van het Pauselijk stoomschip, op de speciale aanlegplaats, wera de door aen Résidence geerlng te maitre, die aan Leynaud, aartsbisschop van Algiers. De troepen van het garnizoen, in hun schilderachtige uniformen in grande tenue, met standaarden en muziek, na men de honneurs waar, en haie opge- taeia, vanaf de plaats waar de kardinaal aan wal stapte, tot aan de pro-kather draal van Tunis, die toegewijd is aan St. Vlncentius a Paulo. Den geheelen weg langs, van de haven tot aan de kathedraal, die troont op de heuvelen van Carthago, sloegen vijftig duizend menschen als in een reuzen amphitheater den intocht gade. in de XlXe eeuw.” Louis Bertrand’s „Sint op heden niet in de Wijde in het Katholieke Christen dom? Eén enkel woordje dus, om dezen feestredenaar nog beter bij het Neder- landsche publiek, vooral ons Katho lieke, te doen kennen. Monseigneur Louis Bertrand is geboortig van Spin- court (Meuse) anno 1866; hij is dus 64 OUd-leerling van de normaalschool su périeure, beurtelings professor te Bourg, Aix en Algiers, droeg zijn eerste let terkundige art>eid juist niet .den stempel van een overtuigd christen; dat werd anders met zijn latere werken. Daar door vooral zijn de aloude geschiedenis, de schllderachtige zeden, 1 meester lijk koloriet van het landschap van dLi De heer O. Schekkerman, een 32-jarig handelaar te Alkmaar, werd door den kan tonrechter te Alkmaar veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen, ter zake het feit, dat hij aan den heer Dr. Moll, directeur van den Keuringsdienst voor waren op 20 Febr. geen gelegenheid gaf hem met zijn auto voorbij te rijden, niettegenstaande de herhaaldelijk door Dr. Moll gegeven signalen. Verdachte bleef vanaf Zijpersluis tot Schoorldam met de door hem besturde vrachtauto geregeld in het midden van den weg rijden, terwijl de weg breed genoeg was om gelegenheid passeeren te geven. De heer Moll, die nöofde van zijn kwaliteit ook onbez. 1 ver- De Z. E. PATER PARRA, die Don derdag, om 15 uur in het Amphitheater te Carthago de kinderen zal spreken over de symboliek hunner palmen, daar, is de Fransche apostel voor den Euch. Kruistocht, zooals wij den Z. E. Direc teur Frenken in Breda hebben. Uit Lalbenque (Lot) afkomstig, geboren 8 Januari 1877, heeft deze priester ge heel zijn leven toegewijd aan het groote werk van het APOSTOLAAT DES GE- BEDS en dat van den EUCHARISTI SCHE»! KRUISTOCHT. Sedert meer dan twintig jaar geeft hij al zijn krach ten aan dit laatste werk, zoowel in Frankrijk en België, als in de Fransch- sprekende cantons van Talrijke Parra 1 traites 18901 191.30 19145 Ï92W' 19'06 19517 1952’ - I--.J 19689 IÏ7O4 nummer interessante bijzonderheden worden 20014 2O|<>1 2012: gegeven. 20676 207 H 30724 20741 Vrijdag-avond, tijdens het „Heilig uur” voor de mannen-congressisten, zal het onderwerp: „De Eucharistie, onsterfelijke opwekster van martelaren »en heiligen”, behandeld worden door den beroemden kanselredenaar: Mgr. TISSIER, bisschop van Chalons. Ridder van het Legioen van Eer, lid van di verse Fransche genootschappen. Mgr. Tissier stamt uit t departement Lolre- et-Cher,.en werd 14 April. 1857 geboren te La^Ferté Beauharnais. Sedert De cember 1912 bisschop van Chalons, heeft Mgr. zich vooral m£t heel zijn hart gewijd aan de opvoeding der jeugd, voor welk doel hij zéér veel ge wilde lectuur heeft doen verschijnen. Ook aan de opvoeding van de Fransche vrouw van heden heeft hij eenige boe ken gewijd, die al meerdere oplagen beliepen. Misschien wel zijn 16349 163'4 1 6381 167.38 17042 17066 17125 17481 17484 17608 17998 18172 l":c 18639 I864S 18660 18932 18943 18980 18998 >’272 19.353 Ï9MÏ 19559 19598 19622 19704 19’35 19755 20259 20313 201.30 -1 20765 20883 20907 20931 Fransche Noord-Afrika zoo bewonde- renswaardig voor ons in Nederland ver tolkt geworden. Zoodoende worden de meesten gretig ook door onze katholie ken gelezen. Bertrand’s bekende „San guis Martyru m" (Bloed der Mar telaren, dat jaren geleden in het Huis gezin van ’s-Hertogenbosch als feuil leton verschenen is en sindsdien als no velle) zou door eiken pelgrim naar Carthago gelezen dienen te worden, evenals zijn „Sint Augustinus”. Mgr. ALEXIS LEMAITRE, Aartsbis schop van Carthago, Primaat van de Kerk van Afrika, Officier, van het Eerelegloen, werd te Onlay (Nièvre) ge boren op 30 Maart 1864. Priester gewijd op 29 Juni 1888 werd hij, na twintig jaren zielzorg, benoemd tot Apostolisch Vicaris van het Vicariaat van den Sa hara en den Franschen Soedan in Maart 1911. Op 28 Juli 1920 werd zjjn benoeming openbaar tot coadjutor, met recht van opvolging, van Mgr. Combes, destijds Aartsbisschop van Carthago Reeds op 5 Maart 1922 werd hij als geworden. Vier deelen zijn reeds uitge komen: .JBETHANIE, TIBERIADE, OP DEN BERG” (twee series). Z. Em. ALEXIS, MARIE, HENRY, KARDINAAL LEPICIER, van de Orde der Servieten van Marie, is te Vaucou- leurs geboren op 28 Februari 1863. Priester gewijd den 19en September 1885, was hij Algemeen Overste van zijn Orde van Mei 1913 tot Juni 1920. Op 22 Mei werd hij tot Aartsbisschop- titulair van Tarsus verkozen en ont ving de Bisschopswijding in het oude College der Propaganda. Piazza di Spag- na, te Rome, op den 29sten Mei daar opvolgend, uit de eigen handen van Kardinaal Van Rossum. Verschillende malen werd Kardinaal Lepicier door het Vaticaan afgevaar digd als Apostolisch Visitator, zoo bij voorbeeld naar Oost-Indië in 1924, naar Abyssinie en Erythrea in 1927. Op 19 December 1927 werd Mgr. Le picier tot de waardigheid van kardl- naal-priester verheven, van den Titel van Santa Suzanna. Bovendien is Z. Em. sedert 17 December 1928 Prefect van de Congregatie der Religieuzen. De H. Vader heeft de delicate atten tie aan het Fransche volk willen be wijzen, Z. Em. als Franschman töt Pauselijk Legaat af te vaardigen bil de grootsche plechtigheden van het Vijfde eeuwfeest van de H. Jeanne d’Arc te Orleans, in Mei 1929. RÜden met niet officieel «Mens. De heer Rijer P., oud 32 jaar en wonen de te Venhuizen, had 4 maal de attentie getrokken van de ambtenaren, die te Enk- hulzen surveilleerden, met ongunstig resul taat, daar hy reed met autobussen die niet officieel waren gewogen. De overtredingen waren begaan ongeveer een jaar geleden Eisch 4 x 12 boete of 4 x 4 dagen. Uit spraak conform vordering. Vervolgens stond terecht de heer Com. S., veehandelaar te Andijk, die zich had schul dig gemaakt aan onjuiste aangifte der we genbelasting, 2 maal gepleegd, aangezien hij de door hem in eigendom toebehoorende au tomobielen te licht had aangegeven en met die wagens had gereden. Eisch 2 x 15 boete of 2 x 10 dagen .Vonnis conform. Verdachten werden telkens veroordeeld tot een boete gelijkstaande aan het bedrag dat te kort aan belasting was betaald. Hierop verscheen de heer Corn. Sn., een 54-jarig landbouwer te Koedijk, die ont kende op den Kennemerstraatweg te zijn aangehouden Hij had zijn wagen neergezet op het Varnebrock Hij was zonder wegen belastingkaart gereden naar het belasting kantoor ten einde een nieuwe wegenkaart te halen. De vorige kaart was echter den vorigen dag verloopen en dit werd door een der geëmployeerden van het kantoor gecon stateerd. Eisch 10 boete of M dagen. Op grond van de bedenkingen ddor verdachte ontwikkeld tegen het proces-verbaal. werd besloten den verbalisant te telefoneerén, ten einde hem omtrent een en ander te hooren. Daar bedoelde commies echter niet te bereiken was, werd deze zaak tot nader te bepalen datum aangehouden. De heer Luitje Fentje St., chauffeur te Heiloo, had eveneens op 30 April 1929 zon der belastingkaart gereden met het doel een nieuwe kaart van het kantoor af te halen, zoodat hij nog niet tot rijden was gerech tigd. Eisch 10 boete of 5 dagen. Vonnis 5 boete of 5 dagen. Verdachte nam daar mede genoegen Ook was volgens dagvaarding de hear Joh. V., directeur der Zuivelfabriek te Opmeer te Wognum In gebreke gebleven aan een commies en rjjksveldwachter met de visitatiè belast, een geldige wegenbelastingkaart te toonen. De getoonde kaart was niet in overeenstemming met de nummers van het rijtuig. Verdachte was gewaarschuwd de on juiste cijfers te doen veranderen, doch hij had geaarzeld dit te doen, opdat dit tot nieuwe verwarring aanleiding kon geven. De belasting was behoorlijk en op tild voldaan. Eisch vrijspraak, waarmede de Officier zlcli niet kon vereenigen en veroordeeUng vor derde tot de minimum geldboete. Verdachte werd echter vrijgesproken. De heer E. J. K„ reiziger te IJmulden. had volgens dagvaarding te Enkhulzen ge reden met een auto, terwijl hij 1iiet kon overleggen een geldige wegenbelastingkaart. Verdachte erkende zulks doch beweerde niet de eigenaar te zijn geweest. HU was wel In t bezit van een rijbewijs, doch was niet de bestuurder. Kij reed met een collega, en bel den waren in dienst van dezelfde finna, doch de heer K. had de bekeuring op zich genomen omdat zijn medepassarier niet in het bezit was van een rijbewUs. De politierechter wees verdachte er op. dat hu hoog spel speelde en gelastte aanhou ding der zaak, teneinde den anderen inzit tende, een Inwoner van Amsterdam, ge- 10967 11411 11495 11667 11636 11844 11948 11950 11964 [2215 12252 12305 12333 12999 131/9 13295 13589 13390 13394 13485 13516 13539 l.<558 13560 13599 13679 13728 13760 13789 13937 14617 14209 14344 14368 14813 15005 15023 1'216 15400 15426 15669 15748 15757 15848 15865 15871 -- 15997 16’92 8 Mgr. Heylen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 18