De „Johan van Oldenbarnevelt” in aanvaring g WOENSDAG 7 MEI 1930. to I HsB i' 1 - 5 9..'^sBSkk^' i FOTO-NIEUWS VAN DEN DAG ’M HET NEDERLANDSCH PAVILJOEN on de wereld tentoonstelling te Antwerpen Is thans nagenoeg voltooid. Een klikje on den achterge vel van het omvangrijk ge bouw. De ramen-teekening werd uitgevoerd volgens ontwerp van den beer Wlideveld. DE INTOCHT VAN DEN FRANSCHEN PRESIDENT DOUMERGUE IN ALGIERS bij gelegenheid van bet 100-jarig bestaan van Algiers werd door een groote menigte bijgewoond. Men ziet den president in het rijtuig de toejuichtingen der belang stellenden beantwoorden. VOOR HET ST. ANNAGESTICHT TE HEEL (L.) wordt een nieuwe kapel gebouwd. welker constructie door baar byzonderen vorm sterk de aandacht trekt. De kapel wordt geheel hl Romaanschen stil nltge- yoerd. wat betreft de buiten rijde, terwijl de blnnen- boew ia modernen trant gebonden zal worden. HET BRAASSEMERMEER BEDREIGD. Teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen zich per soonlijk ter plaatse een oordeel te vormen van de bedreiging van het Braassemermeer In verband met de plannen tot storten van vuilnis, hebben de burgemeesters van Woubrugge en Rijnzaterswoude een excursie daarheen georganiseerd. Het gezelschap onderweg. ALS IN DEN OUDEN TIJD. Een typisch ouderwetsche koets is in Engeland nog steeds het aantrekkelijk middelpunt der feestelijkheden bij gelegenheid der opening van het rij-seizoen. Even wordt halt gehouden, om een teug te doen, welke wordt aangeboden door meisjes, gekleed in de historische Tudor-Kleedij. En dan gaat de tocht weer verder naar BozhiU en Windsor. IN HET NOORDZEEKANAAL heeft Dinsdagmiddag een aanvaring plaats gehad tusschen het uitvarende motcrmallschlp. de -Johan van Oldenbarnevelt" en de „Reggestroom”. De .Johan van Oldenbarne velt" werd zwaar beschadigd en moest naar Amsterdam terugkeerea. Het door de aanvaring ontstane gat Is op de foto duidelijk zichtbaar. IN VERBAND MET DE ON LUSTEN IN INDIë is markies Chosal benoemd tot tijdelijk lid van het gouvernement van Bombay als opvolger van Mr. Hudson. z Iggstl DE 22-JAR1GE ENGELSCHE AVIATRICE, die met haar vliegtuig van az— Croydon is op- gestegen om een vlucht naar Aus tralië te maken. De eerste etap pes zijn reeds afgelegd. TWEE OPPERHOOFDEN BEGROETEN ELKAAR. Bij zijn bezoek aan Algiers heeft President Doumergue van Frankrijk het opperhoofd der Touaregs gecomplimenteerd met het 100-jarig jubileum van zijn land. De typische ontmoeting vormde een aardig tafreeltje. DE PLEK, waar het standbeeld voor wijlen dr. P. 1. Cuypers te Roermond onthuld zal werden, nadert baar voltooiing. 's. i. X tr,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 18