ONS BLAD 11 i MOEILIJKHEDEN OP MALTA TUSSCHEN HET VATICAAN EN ENGELAND aangifte moet op straffe var verlies var rechter, geschieden uiterlijk driemaal vier er twintig uren na het ongeval WOENSDAG 7 MEI 1930 DIT NUMBER BESTAAT DIT DRIE Bl ADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 107 f40 Voornaamste qKieuws van Dr. Schacpmanfonds De „Joh. van Oldenbarnevelt” A Een nieuwe regeling VERZOEK aan Adverteerders Begrafenis Bootsman H. Klaver Deieeuw veroordeeld r F® RNH van 1 c> De schatgravingen te Zaandam Fransche bevelen in het Belgische leger De aardbeving in Engelsch-Indie De invoer van narcissen in Amerika Een stad geheel verwoest Duizend dooden De Bisschopswijding van Mgr. J. H. G. Jansen Veldflesschen Therm osflesschen Reis-snelkokers - Kampeerbenoodigdheden L. FRANKENBERG, Alkmaar Twee ptifo-onoeval’en on den Amersfoortschenweg JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR 1 Dc Engelsche gezant bij het Vatiraan geroepen - Betoogingen tegen de geest» op Malta - Dreigende ex-communicatie die zich inlaten met de partij minister op Malta. Oe Hpilig-Tiloed-processie te Brugge NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD T Londen, 3 Mei 1930. Nieuwe onlusten In Indo-China. Saksen Ia van In Er is nog niets gevonden In aanvaring met de ..Reggestroom” Barometerstand 9 uur v_m.: 755, achteruit. aangebracht Zeven gewonden De -i DE DIRECTIE BB H B(j twee auto-ongevaRen op den Amers, foortschenweg zijn zeven personen gewond. De Bisschopsconsecratie van Mgr. J. H. O. Jansen zal op 5 Juni plaats hebben. Een voorstel tot bouw van meer oorlogs schepen in Amerika. ABONNEMENTENvoor Alkmaar en Agentschappen: per week tS cL; per kwartaal f LZ5; per poet, per kwartaal 3-58 bij vooruitbetaling. Met bijzondere vergunning van Z. H. den Paus zal de Bisschopsconsecratie van Mgr. J. H .O. Jansen plaats hebben op Donder dag 5 Juni as. op den feestdag van de h'h. Bonifacius en Gezellen. B. en W. van Amsterdam hebben zich voor het compromis verklaard, dat bereikt is in zake de bespeling van den Stadsschouwburg. Het sa „Johan van Oldenbarnevelt" is in aanvaring geweest met de ..Reggestroom”, Het schip moest naar Amsterdam terugkee- In Spanje blijft het woelig. Sluiting van alle L'nRersiteiten. Verbod tot het houden van politieke vergaderingen. Bijeenkomst der Voorbereidende Ontwa peningscommissie op zijn vroegst in Novem ber. Het bestuur van het Dr. Schaepmanfonds heeft zich met een uitvoerige circulaire tot besturen van R K. vereenlsringen en Instel- "1n"en gewend, met het dringend verzoek, het fonds geldelijk te willen steunen. Vk LICHT OP. De lantaarns moeten morgei, worden opgestoken om: 8.06 uur. 1 belangstelling. Links een overz’rht van de drukte. Rechts de kostbare reliquie van het H. Bloed door twee prelaten gedragen, het medaillon een groep uit de processie: Jezus en Maria op de vlucht naar Egypte. 59 personen gedood de dolden bevindt heeft kunnen vast- BUBEAU: HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie Na. <33 Redactie Ne. <33 bij verlies van ’n andere» viuMT Alle r>o <lil nl»<l »!*n InOevolge teuea ongevallen verzekerd voor een der In Paraguay (Zuid-Amerika) is een sa menzwering tegen de regeering ontdekt. Een oplichterz-comedie? De Amsterdamsche correspondent van het ..Berliner Tageblatt” die van een aan den heer Langhirt in handen gekomen testament als de bron van de schatgraverlj, spreekt, tdit zou dan het ..protocol" kunnen zijn) me’dt aan zijn blad: „Nu is de verdenking gerezen dat men bij deze zaak te doen heelt met een grootsch bedrog van een Internationale bende van oplichters, die de ultgravlngen hebben ge- ensceneerd om lichtueloovige geldschieters uit te knijpen. De Nederlandsche politie heeft zich reeds met de Duitsche politie in ver-' binding gesteld.” Maandagmiddag is op het kerkhof te Huis duinen de teraardebestelling geschied van den bij het vliegkamp de Kooi) j.l. Vrijdag zoo noodlottig om het leven cekomen boots man dgr Kon. Martne H. K’aver. Namens de manne werd het woord ge voerd door den kap -lult, ter zee Remevnse. commandant van Hr. Ms vliegkamp de Kooij. die den overledene schetste als een der beste vliegers der marine, een eenvoudig, eerlijk en oprecht man, die een sieraad was voor de marine. De vlootpredikant, ds Vaandrager, sprak woorden van troost en berusting en dankte namens de familie voor de betoonde belang stelling. '•'•«’vaarden 4AAA Levenaiange «eheele ongeschiktheid tot werken door sre bijeen ongeval met - nr-f. bij verlies van een hand. - a saw bii verlies van een r» bijeen breuk van ■ewne ultkoerlneen I JUUU." verlies van helde armen heide heenen of helde oogen I 75U." doodelliken afloop f 25U>- «en voet of een oog f 125." duim of «ripvinger I OU." been of arm A»*K*1-RH-rlErRU8> Va» I— reget* t l-ZS, elke regel meer f •-». RECLAME pet regel y—V du eeruie pagina, vaar de •vertg» pagina t SM RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD" MJ vaaeuilbvtaUng per plaatsing «JN per advertentie ra» 6 regels; Iedere regel meer KU Een circulaire aan F K .vereenllngen en Instellingen. De Vlaamsche soldaat De’eeuw, die te Brussel terechtstond omdat hjj geweigerd heeft eevn'q te geven aan in de Fransche taal gegeven bevelen, is door den Krijgsraad tot 3*4 maand gevangenisstraf veroordeeld. Het stoomschip Johan van Oldenbame- velt van de Maatschappij Nederland, dat pist erm orgeu voor ziin eerste reis naar West- Indië van Amsterdam was vertrokken. Is op het Noordzeekonaal nabij de Hembrug door tot ni’ toe onbekende oorzaak in aan varing gekomen met het s.s. Reggestroom van de HoIland-West-Afrlka-lijn. De Johan van Oldenbarnevelt bellen aan den voor steven qusdanlge schade, dat het schip naar Amsterdam moest terugkeeren. Gistermiddag te ongeveer half vier lag het schip weder aan den steiger van de Maat- scbanpii Nederland te Amsterdam gemeerd. Alle na«r»"lers moesten weder van boord Volgens desknndi'-en zal de reparatie onge veer 2 da"en in bes’ag nemen. Daarna zal het schip definitief de reis naar Indië aan vangen. De aardbeving, die Maandagavond Burma geteisterd heeft, heeft blijkens verschillende btnnencekomen berichten de ongeveer 11600 Inwoners teil- >de stad Pogu geheel ver woest. In totaal zouden er wel 1000 tnen- schen gedood zijn. Te Ranpoon werd"n en 204 gewond. Onder zich voor zoiver m"n ste’Vn. geen enkele Europeaan. Daar de verbfrdfnPen m"t Ppn"oon verbroken zijn, z*’n nog reen blizonderheden bekend. Cj> de catastrophe vo’"de een snringvloed en ongeveer terelfdertlid een brand. Pogu is ""h»el verwoest. Panroon heeft ook ern stig te IHden gehad van de ontketende na tuurkrachten. On-reveer 50 gebouwen wer den verwoest; de wereldbekende Schwo Daron-Pavode werd'zwaar beschadigd. Aan de aardbeving ging een aantal aardtrlllingen vooraf. De groote spoorbrug on 500 K M. ten N. van Pomi on de liin naar Mandelav werd vernield. De Indi'cbe bevo’king die de aard- he'-inr. -io P~— .trof O’iwt voor de ar restatie van Gandhi heeft te Rangoon re ligieuze betoogingen gehouden. Tot minister-president gekozen dr. Schicck. De schatgravers te Zaandam hebben nog steeds niets gevonden. De aardbeving in Engelsch-Indië. Een stad verwoest. Duizend dooden. Nog geen resultaat Ondanks de gunstige voorteekenen. Is de dag weer op een teleurstelling ultgelooper. Geen mlllioen. niets zelfs, dat maar eenfge waarde heeft. Is opgegraven. Nu beweert de Duitsche expeditie wel. dat de schat in den grond zit. echter op grooter diepte dan tot nog toe is gegraven, maar liet aantal, dat geloof slaat aan deze beweringen en voor stellingen. wordt steeds kleiner. Het aantal werklieden is gisteren met vier ingekrompen. Sommigen zien hierin reeds een begin van d£ liquidatie.... Toen gistermorgen te Zaandam de opgra vingen werdén voortgezet waren de verpach tingen hoog gesnannen Het kon r‘"t anders of met een paar uurttes zou nu het res iltaat zijn bereikt en de moeiten van het dagen lange onderzoeken be’oond. Het was alles zoo mooi ultgekomen wat vravin Rvlvla had gev>rof"t""rd. De oude ei kenboom. de nlek waar de schat moest Hg-, gen. het zwart get“"rrfe vat waarom zou den nu ook de mlllioeren zelf niet worden gevonden? Men had er voor gewenkt dat tn den nacht de schat nl°t kon "’nrd°n gestolen Twee nollt'em’nnen hebben iw de wacht gebonden tot Rans r.nr*«b|-t *s morgens bah acht zich meldde, die de vorantwoordeink- heid weer van hen overnam Te ac.it uur werden de werkraamhofien von-’gezet Aller eerst werd de krtl "rooter "«maak- cn een bescherming aangebracht om insrorten te voorkomen. Na d“ze voorbereidingen werd met het ee- wtchtlgp werk berennen’ het graven naar de kostbare vonden staven van den kaper-kani- teln De W-lhenom. E«n groot aantal toeschouwers, dat on de "Sthuttlnn van de snce’tninvereeniging ..Het Zuiden” een nlnaD'e had weten te veroveren, en b*ei gemakkeldk in den kuil kon kijken, vo’zde met belangstelling het werk van de schatgravers. De schat b'eek echter dtener zitten dan men aanvanVe'iig meende want toen te 12 uur de arhe’d st on werd ee""t was nou niets van eenlze beteekents gevond"n. zoodat zelfs de vraag peste'd wenj of er wellicht eerder, misschien honderd laar pe’cden andere ka pers on de kust zonden geweest zl<n. Gravin Sv’via en h«ar med"h“’ners gaven echter den moed niet op °n groeven steeds dieper In den loop van den ochtend is een Duit sche Ingenieur In den k”il afgedaa’d omjde hodeTnoe«;t"’dheld te onderzoeken. De uitkmn- sten. die daarbij woeden verkregen, dienen als richtsnoer voor de verdere werkzaamhe den Opk on het andere terrein, dat dichter bil de kerk is paleren. wo*-dt druk verder gegraven. Ook hier voorloonig zonder resul taat. Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze H H. Adverteerders inzake net vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num mers bestemde advertentiën. Wij zullen het zeer op prijs stellen indien wij de an nonces. resiemc vooi Zater dag, reeds des Donaerdags of ulterlük des Vrijdagsmorgens ontvangen Door net vroegtijdig inzen den van advertentiën kun nen* w~ll nuk aan de uitvoe ring. düs aan jiet zetten van de advertentie, meer aandacht schenken hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede komt Mede m Uw eigen belang vertrouwen wij op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bu voorbaat onzen dank. directie van den Landbouw deelt mede, aat blijkens telegrafisch bericht van den Riji-slandbouwconsulent te Washing ton. 'ie administratie der quarantaine voor planten tot nader bericht vergun ning verleent voor den invoer van de volgende variëteiten van narcissen: Sprlng- Glory. Glory of Sasrenhclm, Victoria, Emprnir en Golden Spur en wel voor elke variëteit tot een maximum van 100.000 stuks. Evenals het vorige jaar blijft de maxi mumhoeveelheid van andere variëteiten bepaald op 25 000 stuks in totaal. Nieuw^ uitsluiting vat, narcissenvarië teiten vindt dit jaar niet plaats. gen en herderlijke brieven van den Aai bisschop van Malta en den blsschop Gozo (een onder Malta ressorteerend landje) bleek toch duidelijk genoeg, dat reestelijke leiders zich geen illusies maak omtrent de loyauteit van Lord Strickla Ik heb hier een zeer lange voorgesci den te tn weinige zinnen moeten vertel aanpezien het politieke conflict op Malta thans dreigende afmetingen aangenoz beeft' (de bisset on van Goso bedreigt al die zich inlaten met de partij van L ‘’trickland en bil de as verkieMneen on b «temmen, met ex-communicatie). eerst veel grooter bete-konis heeft Betreven dr ■lat het de betretHn»rn tosschen bet Vi taan en Enreland self dreigt te compron teeren. Ik memoreer nog. dat bet vnrire 1 reoote beroering verwekt werd door een bi 'lien Kard'naal Gasnarri aan de beide 1 «cho’inen zond, en waarin Z. Fm. zon veel omweven de ware bedoeifnren v»n lord "’trickland fn bet licht stelde. Hierdoor was het conflict t”.«sc>ren Kerk en P’aat. of blis ter: Kerk en rereedng on Ma’ta. tot een voM-reen f*1t v*wred*m Vat'kann richt te rich h’eron tot de Petsche rem>»vtn«. wanrbU bet van de vroot«te verzoenlnv»"». -Irdbeld bpik gaf f.orp’en v*drinarde zich bereid te onderh»rdeleri over een coneor- daat Forst thans ts bekend geworden, dat Alt concordant pev.«e1 moest steunen on een door lord Ftrlck’«nd rele-den «rronds’aq De PHr-rhe reveorln’ ve^anvd* bovendien dat het Vaf’knnn een verHar+ne oren baar ?rni maken, waarin werd afvekeurri dat leden der re'vt-mvSrfd b*1 de ye-vie-in"en on Mal ta car'"daat, peat»’<1 zonden wonden of aou- d»r> d-elrnmon d*n stemhosstrlid Nst*mrf«ir veire-de b**t Vat*k«an dit Zoo bet dien els-h adllled had roti het stil- rwilvend erkend bobben, dat de herwaren van T/'rd Rfvfrklvnd pevroret waren rew-eat en dat de peestennrhofd als zoodanig haar ‘nvlood had dore veid»n tn zuiver-nnlltieke aanve'eoenbadw. H-t Vafikaan Rinv verd-r: het weigerde ccnlg voorstel te uvei weven, zoo lang Lord Stvlckland aan het hoofd der regeerlnv stond «n besloot de zaak verder aan do Wsschonnen mn het eiland over te laten WH moeten erkennen, dat hierdoor de re- reerinc te Tonden In een moellllk parket ""raakte. Zelfs wanneer zit gewild had zou zij constitutioneel het recht gemist hebben ford Rtrickiand a’s eerste-minteter te ont slaan. Maar hiertegenover stond, dat elk concordaat nutteloos wn zijn, zoo’ang Lord «Strickland het bewind over het eiland voer de De Britsche regeering zond hierop een scherpe nota aan het Vatlkaan. waardoor de onderhandelingen feitellfk afgebroken wer den. Thans te het besluit tot het houden der algemeene verkiezingen afgekondigdde in alle kerken van Gozo afgelezen bisschoppe lijke order betreffende ex-communlcatle van Lord Strick’and's partijgangers heeft een reweldige beroering verwekt en van weers zijden laaien de nationalistische hartstoch ten hoog op. Sir Augusto Bartolo, de Minister van On derwijs. heeft een verklaring afgelegd, die onverholen vijandig is ten. opzichte van Rome, en waarin hij o.a. aegt/'taat ..iïalta’s veiligheid in gevaar verkeeren zal, zoolang het den Vatlkaanschen machthebbers vrij staat den Malthezers in vrede en oorlog de wet voor te schrijven." De „Vatikuaosche machthebbers” doen dit niet en hebben het nooit gedaan. Zij heb ben integendeel de zaak geheel gesteld in handen der plaatselijke bisschoppen, die. be halve bisschoppen, burgers zjjn met dezelfde rechten als Lord Strickland. Een andere zaak te. dat de verhouding tusschen Engeland en het Vatlkaan min of meer gespannen te geworden; de onaange name nota-wlssellr g kan niet ongedaan wor den gemaakt doordat op het oogenblik het Vatlkaan den Malthezer bisschoppen de vrije hand laat. Ofschoon deze zaak zeer eenzijdig wordt voorgelegd, is één ding toch duidelijk: de Britsche regeering heeft, in antwoord op de zeer welwillende en verzoe ningsgezinde stappen van het Vatlkaan. niets anders gedaan dan zich bereid-verklaren tot onderhandellngen. doch onder voorwaarde, dat de Malthezer bisschoppen, die het ver trouwen van Rome hadden, bij voorbaat •ouden worden gedesavoueerd. Hier is de schuldvraag” ten minste duidelijk genoeg NESSUNO. De vermoedelijke oorzaak Omtrent de aanvaring we'ke gistermiddag heeft plaats gehad In het Noordreekanaal tusschen de Johan van Oldenbarnevelt” en de „Reggestroom” vernemen wij nog het vol gende: - De oorzaak van de aanvaring is vermoede lijk zui"ing geweest. De ..Reggestroom”. die in vergelijking met de ..Johan van Oldenbarnevelt” een klein schip is. moest in het Noordzeekanaal dicht onder den wal komen, waar het vaarwater minder diep is. De ..Johan van Oldenbarne velt” moest het midden van de vaargeul houden. Het schip werd daarbij geassisteerd door twee sleepbooten van Gebr Goedkoop. Wanneer nu zoo verklaarde men ons van gezaghebbende zijde een schip te dicht aan den kant komt, zoekt de kop van het schip als het ware het midden weer en is het bijna niet aan den kant recht te hou den. Men vermoedt dan ook dat dit hier het getal is geweest. Na de aanvaring Is het groote „Nederland”- schip achteruit naar de Nieuwe Haven van Zaandam geeaan. De belde sleepbooten heb ben het schip achterwaarts varend in die haven getrokken en op deze wijze Is het schip gekeerd. Ongeveer half 5 was de .Johan van Ol denbarnevelt” weer terug aan de etablisse menten ran de ..Nederland” aan de Sumatra- kade. Toen het schip nog niet gemeerd was wer den reeds de noodlge maatregelen genomen ter reparatie. Er kwam een groote zolder schuit van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij langzij. waarop stellingen wa ren ges'a"en. Werklieden namen er op plaats en begon nen door middel van acethyleensteekvlammen de nagels®weg te branden van het gat. dat zoo groot Is. dat een man er In kan staan. De letters OLDE In den naam zijn juist ver dwenen. Ook was reeds een bok aanwezig voor het wegnemen van de beschadigde pla ten. Onder de passagiers die meegingen naar Southampton waren twee directeuren en een hoofdingenieur van de ..Nederland” Nauwelijks was de tijding in de stad be kend. dat de passagiers het schip moesten verlaten of een groot aantal taxis snelde naar de Sumatrakade om een vrachtje op te pikken. Vermoedelijk zal het gebeurde een opont houd veroorzaken van twee dazen. Er wordt dag en nacht doorgewerkt aan de reparatie. GMeren hebben on deg Amersfoortschen Straatweg onder Zeist twee ernstige auto- ongeval’en plaats gehad, welke beide hun oorza-k vonden in de vladheid van den weg. Vooral wanneer het gerevend heeft, is deze weg leven«ge'-aarlilk te berijden. Om ongeveer elf uur gistermorgen reed een ..Studebaker”, waarin behalve de chauf feur. de heer Sasren. directeur van het Hotel .Centraal” te Den Haag en de heer De Vries, eveneens uit Den Haag, gezeten wa ren. ter hoogte van de Katholieke Kerk nabif Soesterber». toen de waeen. tenge volge van de gladheid van den weg. plotse ling slipte. De auto kwam met kracht tegen een boom terecht en werd als het ware daarom heen dubbel gevouwen. De drie in zittenden werden gewond, de chauffeur en de heer De Vries konden* nadat zij ni het St. Elisabethsgasthuls te Amersfoort ver bonden waren, naar den Haag tenipkeeren De heer Sassen is ter verpleging in dat zie kenhuis opvenomen. De ..Studebaker” werd totaal vernield. Om één uur vond een dergelilk auto-on- geval plaats op ongeveer 100 Me*er afstand waar het onge"al met den Haagschen ^ito was gebeurd. Een vrachtauto, waarin gere ten waren een groentehandelaar uit Amers foort met vrouw en viff kinderen, slipte ten gevolge van de gladheid van den weg. Eerst botste de wagen tegen een boom op” “n kwam tenslotte a"n den anderen kant -van den weg terecht. De groentehapdelaar, zün vrouw en twee ktnd“ren werden gewond De man en de vrouw die voorin zaten be kwamen ernstige hoofdwonden terwlll de twee kinderen snitwonden bekwamen. De drie anderen bleven ongedeerd. De auto werd zwaar gehavend. t Is een merkwaardig feit, dat er op het oogenblik een conflict bestaat tusschen 1 wat men In zekeren zin zou mogen noemen de twee grootste mogendheden ter wereld, en dat niet één op de honderdduizend be langhebbenden dus onderdanen dier mo- gendheden hiervan ook maar het flauw- 1 «te begrip heeft. 1 Die twee mogendheden zijn’ Engeland en het Vatlkaan. Even merkwaardig is het. dat een jaar geleden reeds de Britsche gezant bij den H Stoel schijnt te zijn teruggeroepen, zonder dat Iemand hieromtrent ooit iets vernomen heeft. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de diplomatieke betrekkingen verbroken werden, want het gezantschap bleef onder een „chargé d’affaires” intact. Maar op een vriendschappelijke verhouding wees het toch evenmin. De diplomatieke betrekkingen tusschen Rome en Londen zijn eenzijdig. Engeland te sinds den wereldoorlog wél bij den H. Stoel vertegenwoordigd, doch te Londen te geen nuntiatuur gevestigd Ofschoon het vanzelf spreekt, dat het Vatlkaan gegronde redenen gehad moet hebben, nog geen nun tius naar Engeland te zenden, had men hier 'in Katholieke kringen toch gehoopt, dat het vorige jaar, nadat de laatste uitzonderings bepalingen tegen de Katholieke Eneelsche burgers door het Parlement ingetrokken wa ren. het eeuwfeest der Emancipatie bekroond zou worden met de vervolmaking der diplo matieke betrekkingen, m a w.. dat het Vati- kaan zich te Londen zou doen vertegen woordigen. Die hoop werd nog geschraagd door de omstandigheid, dat de H. Stoel een nnntlua-rond naar Dublin. Bovendien had Engeland een conservatieve regeering. die in de binnenlandsche politiek, met name In de schoolkwestie, blijk gaf van een volmaakte erkenning der Katholieke aanspraken. Wat wij toen niet wisten, was. dat om streeks dienzelfden tijd mr. Chilton, de Britse!’." gezant bil het Vatlkaan. tijdelijk teruggeroepen was. Wü vernemen dit eerst heden uit offlcleele documenten, welke de op het eiland Malta verschijnende ..Chro nicle” publiceert, en waaruit oa. blijkt, dat er een zeer scherpe wisseling van nota's plaats gehad heeft. De sinds lang reeds slepende moeilijkhe den tusschen de regeering van het eiland Malta en de Katholieke geestelijkheid heb ben een voortdurend gevaar opgeleverd voor de in de laatste Jaren zoo goede betrekkin gen tusschen Engeland en het Vatlkaan. Het eiland Malta, voornamelijk bewoond door een Italiaansch-Grieksche bevolking, geniet een zeer uitgebreid zelfbestuur. Kr zijn twee groote partijen: een Itali- aansche en een Engcische Laatstgenoemde is. in nationalen zin. In de minderheid, doch «U telt zooveel aanhangers onder de bewo- berj van Italiaanschen bloede, dat zij sinds jaren reeds aan het bewind te. Ernstige geschillen op godsdienstig gebied bestonden niet, want ook de leidende peisonen in de Engelsche partij wa ren Katholiek Lord Strickland, de Eerste Minister, te lid van een katholiek Engelsch patriclërsgesiacht. dat sinds eenige genera ties reeds een leidende rol speelt In de za ken van het eiland. De politiek beweegt zich vóór alles om de nationalitelten-kwestie, en de tegenstellingen zijn misschien wat scherper geworden, door dat, sinds de zegepraal van het fascisme in Italië, het nationalisme onder de niet met het Moederland hereenigde Italfaansche ..ko lonies’ aanmerkelijk toegenomen te. De geestelijkheid komt grootendsels voort Uit de inheemsche bevolking, en ofschoon de priesters als zoodanig niet aan den politie- ken strijd deelnemen, staan velen hunner, als burgers, aan de zijde hunner stamge- aooten. Ongeveer anderhalf Jaar geleden had er een ernstig Incident plaats. Een Engelsche orde geestelijke op Malta werd door zijn Italiaan schen superieur overgeplaatst naar' een klooster in Italië. Onmlddellbk werd dit in de Kamer ter sprake gebracht Beweerd werd, dat de overplaatsing geschiedde om politieke redenen; de Engelsche pater zou nl. pro-Engelsche in plaats van pro-Italiaansch geweest zijn. De regeering van Lord Strick land kwam tusschenbelde en wilde de „ver banning" van den geestelijke verhinderen. Maar aangezien de ..banneling” zelf er niet arc dacht zich tegen het bevel van zijn su perieur te verzetten, en niemand hem belet ten kon vrijwillig bet ei’and te verlaten leed de regeering een belachelijk échec Er hadden vervolgens openbare betoogin gen tegen de geestelijkheid plaats, waarvan beweerd werd, dat zü door de regeering op touw gezet waren. Van gezaghebbende ka tholieke zijde is dit wel nooit nadrukkelijk bevestigd geworden, maar uit bekendmakin- Bloed'ce botaingrn in Engelsch-Indië naar aanleiding van de arrestatie van Gandhi. Een rouwdag in Oost-Afrika. ‘L.- y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1