^Buitenlandsch FEUILLETON PUROLerop! NIEUWE BERICHTEN UIT SOVJET-RUSLAND 20 dooden De harde, trotsche boerenkop, die niet bui$t Blaam voor den kunsthandel In Spanje bnj^uhet woelig Door roovers uitgeschud Zaakgelastlgde aangehouden De arrestatie Gandhi van Rouw, onrust en botsingen den vrede naar weg Meer oorlogsschepen in Amerika KORT NIEUWS De Parijsche schilderijen- vervalsching DE ERFENIS VAN EEN .PRINSES Voor monarchie, tegen koning Alfons? Vermindering der Spaansche troepen in Marokko Een samenzwering In Paraguay ontdekt Nieuwe onlusten Indo-Cliira „Bestorming” van het Lagerhuis Communistenrelletjes te Berlijn G'emen&de uitenlandsche cBer^cnten Herrie op een tentoonstelling n RADIO-OMROEP t De nieuwe Saksische Minister- President De moord op den graaf zal de laatste De Eneelsche koning'bezoekt de races I en il DONDERDAG 8 MEI 10.3011.00 Een dlptomatenauto overvallen dan Roemeen- Wegens communistische propaganda 1 Het leger er Md betrokken ■V Een klein vrijwilligersleger getotfen in eenzaamheid en «elf- oude op bet een iv (Wordt vervolgdJ I waarbij aan het Jacob Friedmann, de zaakgelastigde der sovjetregeering In Mexico sedert het afbre ken der diplomatieke betrekkingen, is we gens communistische actie gearresteerd. HU zal onverwijld over de grens worden gezet. uit. den Voor het hula van den Minister-President MacDonald was gisteren een sterke politie macht geconcentreerd, aangezien men ver wachtte. dat de op 1 Mei uit het Noorden des lands afgemarcheerde arbeiders zich met geweld toegang zouden verschaffen. Er ble ken echter niet meer dan 13 deelnemers aan In het gebied van Rivadavla in Ar gentinië,, had een hevige aardbeving plaats. Er vielen geen slachtoffers. arrestatie van Gandhi is in vrUwel steden en dorpen van Engel«ch-Indië botsingen, waarbU wee politieagenten een aantal inboorlingen gewond werden. De communisten hebben gisteren in ver band met den jaardag van de af van het verbod der Roode Front organisatie op de Bülowplatz een betooging georganiseerd. TerwUl de demonstratie zelf vrij rustig ver liep kwam het bij den opmarsch der afdee- lingen tot Incidenten. Er werden 23 betoogers door de politie gearresteerd wegens het dra gen van wapens of van den verboden Roode? frontstrUders-uniform. Op de Koppen Platz werd een polltie-luitenant door ongeveer 20 Roode Frontstrijders, die een huls kwamen uitrennen, aangevallen en neergeslagen. Hij bekwam echter geen ernstig letsel. De daders wisten te ontkomen. Door de astronomen van dén se1s- mograflschen observe tied lenst te Hohenheim is een sterke aardbeving geregistreerd, waar van de haard tn Alaska moet liggen. ZU duurde ongeveer twee uren. De afstand be draagt ruim 8100 KM. ndlglng rijde re mise!* beeft bekend gemaakt, dat voortaan allen, die zich niet onbertspelUk gedragen van de tentoonstelling geweerd zullen worden, U De voorzitter van de kunstschllderorgani- satle heeft verklaard, dat ook hij maatrege len tegen de schuldigen zal nemen. De daders zijn gearresteerd. 4 m Dit moet Uw eerite gedachte zijn bij Brand- en Snijwonden, Ontvellingen en allerlei Huidverwondlngan ’t Verzacht en geneest In de nabijheid van is een diplomatenauto Een nienw schandaal? Het onderzoek inzake de valsche Millets wordt krachtig voortgezet. Men voorziet reeds, dat het een delicate en moeilijke taak zal worden. De verzamelaars en de hande laars, die te goeder trouw valsche schilde rijen kochten, willen hun fout niet erken nen, hetgeen verklaart dat er geen enkele klacht is Ingediend. Verzekerd wordt, dat de politie op het punt staat een zaak gelijk aan de eerste te ont dekken. ZU neemt echter de grootste ge heimhouding In acht. Alle Vniverslteiten gesloten Naaf verluidt, heeft de regeering besloten vanaf heden alle Universitelten te sluiten en eerst weer te openen bil den aanvang der examentijden in het midden van Juni. Bovendien heeft de regeering besloten voor- looplg geen politieke propaganda-redevoe ringen en vergaderingen toe te staan. Rouwdag In Oost-Afrika. In geheel Oost-Afrlka is naar aanleiding van de arrestatie van Oandhl een natlonalen rouwdag gehouden. Overal werd het werk neergelegd. gebeurtenissen. waarmede de toekomst als vervuld scheen en daarom zei ze: Doch dat alles zijn slechts wenschen, voor nemens Doch die weldra in vervulling zullen gaan. Uw beider liefde is daarvoor het bes te onderpand. Uw vader zal zeker toestem ming geven en mijn moeder verlangt zelfs dat René gaat trouwen. Laten wU God om hulp vragen, zucht te de dochter van den notaris en haar ge laat teekende een vage vrees én bezorgdheid Tegen het vallen van den avond kwamen zU op het kasteel terug. Snel werden de dalen In duisternis gehuld, terwijl de top pen der bergen nog zacht glansden in den vreemden schUn der reeds verdwenen zon. Juist wilden de belde meisjes het bordes opgaan, toen het geratel van een rijtuig hen deed omzien en ophield. Op hetzelfde oogenbllk verscheen mijn heer Rochebel in de deur, met een telegram In de hand. Verwacht u iemand, papa, vroeg Paula De notaris was zichtbaar verstoord en terwijl hij het telegram aan zijn dochter reikte, bromde hU wat tuaachen de tanden, waarvan Paula niet meer verstond dan: Een vreemde manier van doen. De twee vriendinnen gingen naar binnen om het bezoek niet te storen. Intusachen reed het rijtuig voor dé stoep. Opeens keerde Paula op haar schre den terug en snelde naar het rijtuig, waar juist een Jonge man van rijzige gestalte en In de Duftsche stad BQlltz zQn 16 personen uit de industrie- en handelswe- reld gearresteerd wegens een poging tot om- kooping van een officier van gezondheid. Dezen was n 1 een groote geldsom toegezegd indien hU bepaalde dienstplichtigen afkeur de. Op aanwijzing van den officier van ge zondheid zijn alle bU de poging tot oznkoo- ping betrokken personen gearresteerd. Britten, de voorzitter van de vlootoom- missie uit het Amerlkaanschb Huls van Af gevaardigden, heeft meegedeeid. dat hU een wetsontwerp had Ingediend voor den aan bouw van oorlogsschepen waarmee een uit gaaf van 1 milliard dollars gemoeid is. ten einde, zooals hU zegt, binnen tien jaar pa riteit met Groot-Brlttaimlë te verkrUgen. 5.306.00 Concert uit Café? cria" te A’dam 6.00 Tijdsein. Daarna Vervolg concert 6.^0 Koersen 6.457.15 Landbouwhalfuurtje.’ Ir. C. Koe man „Het kweeken van dahlia's” 7.15— 7-45 Fransch Gevorderden en conversatie 7.458.15 Herman Rutters over het Concert- gebouw-programma 8.15 Concertgebouw te A'dam. Bei o. I. v. Dr. Willem Meni Persber. en grami DAVENTRY, 1 wijding 10.05 1 desen hongermarseh te zijn aangekomen. EU probeerden MacDonald te spreken te krUgen. doch deze bevond zich juist te Manchester. De politie had niet veel moeite hen uit Downingstreet te verwijderen Ook voor het Lagerhuis en in de verschillende straten in de onmlddellUke nabijheid van de regeering»- gebouwen wtren politieafdelingen ge posteerd. Een kleine groep werkloozen slaagde er in den laten avond in het polltiecordon voor het Lagerhuis te doorbreken en tot de wandelgangen van het Parlement door te dringen. De deuren werden echter op het laatste oogenbllk in het slot geworpen. Negen der aan deze mlniatuur-bestorming deelne mende betoogers werden door de politie ge arresteerd. ZU werden, zooals gewoonlUk. tot na de zitting van het Huls vastgehouden. Qok een groep vrouwen had zich voor den Ingang van het Parlement opgesteld, doch zij marcheerde spoedig onder begeleiding van de recherche spoedig af. Uit Tetoean wordt gemeld., dat in over eenstemming met bet bezuinigingsplan voor het protectoraat Marokko de Spaansche t troepen In Marokko geleidelijk zuilen wor den verminderd, met 6000 man dit Jaar en zoo verder in volgende jaren tot er alleen nog maar een klein koloniaal leger is van ‘Europeesche en indandsche vrijwilligers. Op de internationale Kunsttentoonstelling te Venetië hebben Napolitanen den bekenden kunstcriticus van de „Corriere della Serra" Oiettl overvallen, waarbU eenlge tentoonstel- Ungsstukken ernstig beschadigd werden. De directeur van de afdeeling voor Schoo- ne Kunsten uit Rome, Professor Mumoz. die den twist wilde bijleggen, kreeg een stokslag tegen het linkeroog. De tentoonstelhngscom- Aan de lieden die hem ondervragen ant woordt hU lachend: Hier heb Ik de rotante en de open, frls- ■ebe lucht en geen buren. Sinds die engel, Paula, haar voet in bet kasteel gezet beeft, «jjn alle duivels op de vlucht gegaan. ZUn kalmte en moed stelden weldra leder gerust. Zooals hU zich tegenover het publiek toon de, zoo was hU ook in den kring zijner in tieme vrienden, steeds bedaard en vastbeslo ten. En de verborgen schat? vroeg ds baron de Grisolre soms een weinig plagend. Een beetje geduld, antwoordde de nieu we kasteelheer dan. ik zoek en zal vinden U vat de zaak erg licht op. na haar eerst zoo pessimistisch bezien te hebben. De vroegere notaris glimlachte, maar ant woordde niet. De waarheid was. dat er niets nieuws voorviel op het kasteel van Font-Aulade en mijnheer Rochebel zocht zelfs niet een» BBPr de - mlsdaad niet zijn om dien verborgen schat, had mijnheer de Grlsoire eens opgemerkt Het gevolg der gebeurtenissen toont aan dat bD zich daarin niet vergist had. Zooals reeds is gezegd, ging alles op bet kasteel zijn gewonen gang. Paula was niet vaak alleen, want geregeld kwamen er vrienden en vriendinnen op het slot. De familie Grisolre, die nu eindelijk buren hadden, gingen iedere week een gan- schen dag bij mynheer Rochebel doorbreu- gen. - Daar ontmoette zU dan vaak René de Gerly, die steeds trouwer werd in zijn be zoeken aan het oude slot, naarmate zyn ge negenheid voor Paula grooter werd. Het meisje verborg geenszins haar ware gevoelens en mocht ook al de voegzaamheid haar beletten deze te uiten, aan mevrouw de Grisolre deelde sij 9 in vertrouwen mede. Mevrouw de Gerly vond, het leven op het slot zelfs zóó bekoorlijk, dat ri) besloot Bayonne te verlaten om eenlge dagen hier op den heuvel te komen genieten van het volle zonlicht tusschen de bergen, wier na tuurschoon reeds zoo menlgen toerist aange trokken heeft. Met geestdrift had haar dochter Germaine het plan dier reis vernomen, temeer omdat zU immer als een gevangene alleen was met baar ziekelUke moeder. Reeds vroegtüdig had zU het beste barer jeugd opgeofferd om zich geheel aan haar moeder te geven en daarom moest haar ziel wd w-erklruk vinden in dié van Paula. De autoriteiten van Paraguay CZuld- Amerika) hebben een complot ontdekt om de regeering omver te werpen. Het leger sou er bij betrokken zijn. De Saksische Landdag koos met 46 stem men tot minister-president den voorzitter van de Saksische Rekenkamer, dr. Schieck. Op dr. Schieck stemden de Dultsch-Natio- nalen, PartU, de Land volk partij, de Economische de Dultsche VolkspartU. de PartU voor Volksrecht en de oud-socialisten. Op den sociaal-democraUschen Rijksdag afgevaardigde Flelssner werden 32 stemmen uitgebracht, op den communist Redder 12 stemmen, terwijl vijf nationaal-socialisten blanco stemden. zijde van de rivier tegenover waar een menigte van enkele personen trachtte een trein te doen derallleeren en de politie m*t steenen bekogelde. Een Engelsch polltie-offWer en een sergeant werden daarbU zwaar ge wond. Inmiddels gerequlreerde politle-ver- sterklngen openden daarop het vuur,waar bU 15 Inlanders gewond werden. Te Calcutta zelf werden twee politie beambten door steenworpen gewond Te Delhi vuurde de politie op een men- schenmenlgte, die haar trachtte te omsin gelen. Samenscholingen van meer den vijf personen werden daarop verboden gesteld. Te voren was te Delhi een automobiel, waarin vier politic-officieren gezeten waren door het publiek overvallen en vernield; de politie chargeerde daarop met bamboestok ken. Twee der daarbij gekwetste inlanders zijn in het ziekenhuis aan de bekomen ver wondingen bezweken. BU Jullunder in Boven-Indlë werden 30 inlanders tijdens plaats hebbende onlusten gewond. Te Bombay trachtten arbeiders van een katoenspinnerij een fabriek in brand te steken. De Engelsche autoriteiten wijden meer tn het bijzonder hun aandacht aan Calcutta, Bombay en Delhi. Te Calcutta zijn 400 En- gelschen als bijzondere burgerwacht voor den straatdienst opgeroepen. Te Delhi heeft een groote vtnuwenbetooglng plaat-, gehad als protest tegen de arrestatie van Gandhi. Daarbij kwam het hier en daar tot ernstige Aansl. van bet :e t hoven-concert igelberg. Na afloop P- ;ramofoonpl. 1554,4 M. 9.35 Morgen- Lezing ii.20 Concert. B. Modiano, sopraan, H. Just, cello, F. Selby., piano 12.20 Orgelspel door R. Foort i.ao Gramofoonpl. 1.50 Uitz. voor scholen a.20 Kerkdienst 3.05 Concert. M. Normansell, alt, O. Dav;es, tenor, het Rudi Trio 4.35 Kinderuurtje 6,30—6.40 Lezing f,,The Four Feathers’’ ling, ge op den vöoravopö van sUn ar- geeft Gandhi hét voornemen te naar Dharasana te gaan en bet De alle als een nationale treurdag gevierd. Uit de grootere steden werden botsingen met de politie gemeld. Ernstige incidenten hebben te Pansjanantala plaats gehad, gelegen aan de andere Calcutta, 1 duizenden Opstandelingen, geleld door communis ten, zijn een concessie in de omgeving van Vlnh binnengedrongen en hebben vier in landers gedood. ZU werden door een afdee- Inig politie vervolgd, waarbU 20 rebellen werden gedood en 24 gewond. Er had een groot aantal aanhoudingen plaats. vergrootglas en concludeerde tot <le echtheid.' kwam zelfs in extase over zulk een pracht exemplaar. Zoo werden velen opgelicht. Deze heele geschiedenis is natuurlijk nogal onprettig voor den kunsthandel. BU zUn ver hoor zei Millet zelfs cynisch, dat de heeren kunsthandelaars nu wel een slechten tUd zouden gaan beleven De uitingen van enke len der voornaamste Parijsche kunsthande laars echter, die gepubliceerd worden, zijn vol rustige zekerheid. Zij zeggen, dat derge- Ujke dingen altijd voorgekomen zijn en dat slechts die amateurs er het slachtoffer van wordqp. die voor een prikje een collectie be kende kunstwet ken willen vormen. Wie bU "n groeten bekenden kunsthandel aankoopt, loopt geen gevaar, ten eerste omdat deze zelf vervalscklngen. die hem aangeboden wor den ontdekt en weigert, ten tweede omdat de bekende handelaars groote kunstwerken, die zij verkoopen, gedurende dertig jaar garan- deerei\ en er den prijs van terugbetalen, wanneer blijken mocht, dat zU een vergissing hebben begaan Daarom zal (zoo beweren zij) de regelmatige kunsthandel van dit ge val niets te lijden hebben. De directeur van het Louvre verklaarde in een interview, dat het beste middel om zich tegen dergelijk bedrog te vrijwaren is gere geld de werken der groote meesters te komen bestudeeren in de musea Men leert dan hun eigenaardigheden en hun stijl door en door kennen en ziet later het verschil tusschen t levende kunstwerk en de doode namaak. Grappig Is echter, dat juist „Comoedla" van vanmorgen het bericht bevat, dat de onder minister van schoone kunsten order gegeven heeft, een actie tot terugvordering van het te veel betaalde in te stellen tegen den han delaar. die In 1927 aan het Louvre voor an derhalf millloen eenlge schilderijen van Wat teau heeft verkocht, die geen Watteau's wa renDaaruit blllkt wel, hoe licht zelfs kunstkenners van beteekenis dupe worden van de praktijken der zoo buitengewoon be hendige vervalschers zoodat men met een variatie op een gevleugeld woord kan zeggen: ,.Mëme la garde qul vellle au Louvre n'en protégé pas le... directeur!" geoloog neer te schieten. Bovenstaande Is slechts een kleine pas sage uit het leven van de bewoners aan de Russische grenzen: dit is niet een op zich zelf staand geval, maar zoo zijn er duizen den. Maar wat zich tn Rusland zelf afspeelt, dat is zoo gruwelUk en onmenscheljjk, zoo weer zinwekkend en brutaal dat' in geen taal der wereld woorden te vinden zijn om een be schrijving te geven van de misdaden die de Bolsjewisten lederen dag opnieuw tegenover het Russische volk bedrijven. eveneens vergeten. NauwelUK kenden zU elkander één dag of het scheen hun toe dat zU reeds Jaren een innige vriendschap hadden gesloten. De twee meisjes, béiden vroegtijdig gerUpt door den tegenspoed, begrepen elkander zoo volkomen en vonden in deze wederzjjdscbe genegenheid een diepen troost. Het was vooral tüdens de lange wande lingen in het gebergte, waar op de hooge toppen de eeuwige sneeuw schitterde tegen de diep blauwe lucht, dat zU in innig ver trouwen him hart voor elkander openden Paula s avervolle gemoed was te lang ge sloten moeten blijven om nu niet over te vloeien bij haar nieuwe vriendin. En zoo vernam Germaine de genegen heid. welke haar broeder René kotsterde voor mademoiselle RnchebeL Met vreugde begroette zU dit nieuws, om dat zU voe’de hoeveel steun haar vriendin aan het jongmensch kon geven, want diens geestdriftig karakter stond bjj tegenspoed bloot aan scherpe aanvallen van moedeloos heid, die zoo vaak de hevige opwellingen van een vurigen aard volgen. Zoudt ge niet graag de verwezenlijking van onze plannen zien? vroeg Paula toen. Lieve vriendin, zei de ander, gU zUt voor mU reeds al een zuster en hoe dank baar aal ik u zijn voor alles wat gij voor mijn broeder zult zijn. Maar opeens kwam een donkere wolk over Paula's aiel. als zU dacht aan de sombere De Parijsche correspondent van het Han delsblatt schrUft: De ontdekking van de vervalschlng van zulk een groot aantal tchilderUen door den jongen Millet en den schilder Cazot (zoo blijkt denaam gespeld te moeten worden) blijkt hier veel stof opwaaien. Hoewel de twee medeplichtigen nog niet gearresteerd zUn. omdat geen gevaar voor ontvluchting bestaat, kan er niet getwijfeld worden aan hun schuld, omdat zU in het vooronderzoek volledige bekentenissen hebben afgelegd. ZU loopen kans op een gevangenisstraf Millet schijnt zich bovendien schuldig gemaakt te hebben aan het uitgeven van chèques zonder provisie en zooals gisteren reeds gemeld werd, aan vatschheid Ir geschrift* en allerlei op licht tnu HU was een man. die altUd veel geld noodlg had. en in weerwil van zijn groote inkomsten uit de vervalschtngen zat hU voortdurend op zwart zaad. Cazot daaren tegen hield den boel bUe*n en Is *>p bet oogenbllk een man In bonis. Hoe goed de organisatie in elkaar zat. blUkt uit de niet onvermakelUke bijzonder held, dat de heeren ook een eigen „deskun dige** hadden gefabriceerd. Het was een straatmuzikant, met een bU zonder* gave voor comedlespelen, dien zU netjes in de kleeren hadden gestoken en van adel gemaakt Als een adsplrant-kooper twUfelde. zei Millet rustig: ..Welnu, wend u tot den bekenden expert De Montalbot; bü zijn uitspraak leg ik mij onvoorwaardelljk neer." Daarvoor zouden de muren afgebroken moeten worden, zei hU aan René en dat is onnoodig; ik heb mUn maatregelen getrof fen. Onfeilbaar zeker zal Ik den schat vinden, zelfs zonder een vin te verroeren. Dat is voor mU een uitgemaakte zaak en daarom slaap ik gerust; doe eveneens zoo. En rustig ging het leven C~ slot voorbU- Zelfs Paula voelde langzamerhand al haar angsten verdwUnen en begon eveneens te lachen met al de fantastische verhalen, die in het dorp de ronde ddeen. OU «Ut het eenige spook van het kasteel zei ze aan René wiens veelvuldige bezoeken tg^>r eenzaamheid kwamen op- vroolUken en haar hoop op de toekomst tel kens verlevendigden. MUnheer de Rochebel was opgewekter dan vroeger en zijn vrienden, die tevergeefs op een buiténgewoon feit wachtten, meenden dat hU de zaken overdreven had en door een al te grooten ijver deze too somber voorge steld had. En toch, zooals wU gezien hebben, was de moordeWaar nog niet ontwapend. Nu echter het kasteel bewoond was, /noest zUn taak wel tUdelUk onderbroken worden. Wellicht oordeelde hU als de beste me thode eenlgen tijd te wachten om alzoo het vertrouwen te doen herleven en de waak zaamheid te laten verzwakken. Eigenlijk werd de toestand dus nog vree- selUker. Brieven van aaa dtn e^ Dl «en brief kan den ondylfon schreven restatie, kennen bezit op te elschen van de zoutfabriek al daar. HU spreekt van ..ondenkbare wreedhe den". toegepast op degenen, die burgerlijke ongehoorzaamheid plegen, herhaalt zUn geloof In „geen geweld” en wijst de verant- woordeUJkheld voor geweld van de hand. „Zult gu de voorkeur geven aan een ge- welddadlgen opstand?" zoo gaat Oandhl verder. „De geschiedenis zal richten over de Britsche regeering. die de politiek van „geen geweld” niet v»rdroeg. omdat zil haar niet begreep en de menschelUke natuur tot geweld aanzette, waarvan zy wel begrip had om er mee af te rekenen Aan het slot van zUn brief vraagt Oandhl Intrekking der zoutwet. In een tweeden brief zegt hU. dat hU de gevaren kent die met de door hem aan vaarde methode gepaard gaan, maar het land zou datgene, wat hU wilde, niet ver keerd opvatten. Ik zeg. wat ik wij en denk, aldus Oandhl. Het eenige middel om het geweld uit den weg te ruimen is zuiver geen geweld." De brief begtnt met „Beste Vrifnd" en eindigt met de woordep .uw oprechte vriend M K. Gandhi." De gedwongen onteigening, waardoor de Sovjets vooral de landarbeiders en de kleine boeren alles ontnomen hebben wat zij tenge volge van hun sober leven en grootje spaar- zaamheid in lange Jaren van moeizaam wer ken en ploeteren hadden verworve.i, "heeft in de kringen der Russische boeren een groo- te verbittering gewekt nog te meer daar de zelfde Sovjet-autorltelten op alle mogelijke manieren trachten om den Russlschen boer te ontnemen het dierbaerste wat hU bezit, rijn kerk en zUn Iconen. De boer wordt thans UJfelgene van den staat. HU is van al zijn vroeger verworven rechten beroofd: hU heeft geen recht op bezit, noch op de landbouw producten die hU zelf geteeld heeft. Men heeft getracht hem vrijwillig te doen be sluiten om zijn haardstede te verlaten, en men heeft hem belastingen opgelegd, die hU Ónmogelijk kan betelen. Op alle moge- lUke manieren heeft men getracht om met geweld zUn christelijke levensbeschouwing te vernietigen: er is een terreur begonnen tegen de kerk, den godsdienst, het huisgezin, en de school, zooals de wereld nog nooit een vervol ging heeft beleefd. Het woord Gods moet uit de harten der boeren verbannen worden: de kerken en kapellen van zjjn dorp worden gesloten. Het huwelijk wordt niet meer geheiligd door het sacrament dat vooi den priester gesloten wordt: aan de kinderen worden de goddelUke waarheden niet meer geopenbaard, maar de Jeugd groeit op wild, losbandig, zedeloos ■onder eenlge zedelijke rem, ze wordt een willoos werktuig in de handen der Bolsjewis ten, die de wereld met goddeloos rationalisme totaal ondermUnen. Ondanks een twaalfjarig schrikbewind glimt er by het Russische volk nog steeds een vonkje van geloof en gods dienstzin, maar de leiders van deze terreur, die hun tenten hebben opgeslagen op den ontwijden bodem van het heilige Kremlin, trachten dezen laatsten glimp nog uit te dou wen in de harten der menschen. De Russische Jxx»r heeft alles geduldig ver dragen, maar toen er een aanslag werd ge pleegd op zijn geloof, het kostbaarste bezit dat hU van zijn voorvaderen geërfd had, toen kon hU zich ondanks zijn geduldige natuur niet langer beheerschen. Hij kwam in verzet tegen dezen onrechtvaardigheid: hU wilde z'n harden trotschen boerenkop niet buigen. Dreigend verhief hij zyn vereelda vuist tegen deze verkrachters van het christen dom en dat kostte hem vaak zijn leven. Men heeft hem gedwongen om verzet te plegen, door al zUn wilde hartstochten te ontketenen om hem met bruut geweld te dwingen om mede te werken in de gemeenschappelUke bedrijven De buitenwereld heeft tot nog toe betrekkelijk weinig vernomen over deze boe renopstanden die zich in de Russische grens gebieden hebben voorgedaan. Men dwong den boer met geweld om zjjn kerk te verdedigen cm hem later des te gemakkelijker te kunnen terechtstellen, wegens tegen-revolutlonnalre woelingen. Wanneer hU zUn bloedig lot wilde ontvluchten dan moest hij fn bali?r^jschap ^aan. En hij zocht steun bQ zjjn lotgenooten, verkocht nog de armzalige meubels en be zittingen die hU van zUn voorvaderen geërfd had en verliet dan met bloedend hart zijn geboortegrond, die hem dierbaar geworden was ondanks het feit, dat de Russische boer er slechts met hard werken zjjn kost had kunnen verdienen. Zoo ontaardde de vlucht uit het Sovjet- paradUe tot een massa-beweging. Langs de Poolsche grenzen, vooral in de omgeving van Minsk, zwerven tallooze vluch telingen. ZU trotseeren alle gevaren en gaan een onzekere toekomst tegemoet nu ze hun vaderland hebben verlaten om naar een vreemoe streek te trekken, want zij willen te gen lederen prijs die goddelooze slavernij ontvluchten. Dat dit slavenjuk werkelUk niet langer te dragen is, moge wel blijken uit het volgende voorval Eind Februari werd de laatste kerk van het dorp Slobodka gesloten: de priester werd ge vangen genomen, omdat hij bU de Sovjet- autoritelten was opgekomen voor de belangen der boeren wier rechten en goederen ver beurd verklaard waren. Derhalve werd LU beschouwd als een contra-revolutlosinair, maar hu elschte een herziening van het pro- ces-verbaa! omdat de daarin gedane bewe ringen niet steekhoudend waren. Op den eer sten Maart kwamen de dienaren der beruchte OP. U naar Slobodka om het proces te her- zien. D» ongelukkige priester werd door deze beulen geheel ontkleed, met handen en voe ten gebonden, aan een boom opgehangen. De aanvoerder van deze bandietenbende bedreigde een leder met deh dood die het zou- durven wagen om dezen „Pope te hulp te komen." .Laat zijn God hem maar bevrijden en verwarmen als hij 't soms koud krUgt,” riepe» .de agenten van de G.P.U.: niemand werd tot de gerechtsplaats toegelaten. Eerst tegen middernacht is het een boes, Twan Gromowitsch. gelukt om het bevroren lUk mee te nemen, en het te begraven In' de sneeuw op dit voorlooplge graf werd een ruw houten kruis geplaatst. Toen is heel de familie op de vlucht gegaan, omdat rij wisten, dat zU ook hetzelfde lot van dén on- 5.35 Nieuwsber. 6.00 Pianorecital. M. Cole 7-oj —;on Lezing 9.00 Concert. Mrs. N. O. Nein’ piano, The Northern Singers 9.50 Concert 9.3611.20 Dansmuziek 11.2011.25 Beelauitz. LANGENBERG, 473 M. 6.25—«.50 Gramofoonpl. 6.507.50 Orkestconcert 9.3510.35 Gramofoonpl. 11.30 Gramofoonpl. 12.25*-50 Concert. Or kest én kamerkoor 4.505.50 Gramofoon pl. 7-5° Schiller-herdenking. Opvoering van „Maria Stuart”. Treurspel van Friedr. von Schiller. Daarna tot n.ao Orkestconc. PARIJS „RADIO-PARIS 1735 M. 11.50 Gramofoonmuziek 3.05 Dansmuziek 3.35 Kinderuurtje 7.20 „Signes Extérieurs”. Blijspel in 1 bedryf van Tnnstaa Bernard 8.05 Concert 8.50 Strijkkwar tet en solisten. BRUSSEL, 508,5 M. 4.20 Trio- concert 5.55 Gramofoonpl. 7.33 Concert. Orkest en solisten. KALUNDBORG, 1153 M. 11.20—t.ao Orkestconcert 2.004.00 Concert. Orkest en zangeres 7.358.30 Orkestconcert 8.309.30 Concert. Zang en declamatie 9.5010.30 Strijkkwartet en concertzanger. ZEESEN, 1635 M. 5.501.20 Le zingen 1.201.50 Gramofoonpl. 1.50— 3.50 Lezingen 3.504.50 Concert 4.50 €.50 Lezingen 6.50 „Der Freischütz”. Opera van C. M. von Weber. Daarna 1 Berichten en tot ix.50Dansmuziek. Rtzrt en onrast Gelflk te verwachten was. is het gisteren in Madrid rustig geweest. Daarentegen is het te Barcelona en Sevilla tot demonstra ties gekomen, waarbij botsingen tusschen de demonstranten en politie ontstonden. In beide steden gelukte het de politie echter de orde volledig te herstellen.’ Te Sevilla is. evenals te Madrid de Unlversltelt gesloten. De regeering schijnt vast besloten,te zlin energiek op te treden tegen iedere herha ling der demonstraties. Vöorloopig heeft rij republlkelnsche of socialistische vergade ringen tot nader order verboden. In verband met de gebeurtenissen wordt in welingelichte kringen gesproken over een aanstaande regeeringswtssellng, krachtiger optredende mannen hoofd zouden worden gesteld. De peseta daalde ook gisteren weer op de beurs te Madrid. HUIZEN, 1875 M. Uitsl. NCRV.- Uitz. 8.15—9.30 Concert 10.0010.30 Zang ‘door Dameskoortje Ziekendienst H.00—11.30 Lézen van Chr. Lectuur 11.3012.30 Voor de Landbouwers 3- 12.0012.15 Politieber. 12.30— 2.00 Concert. Mevr. C. v. Raven- zwaay-Mollenkamp, zang, H. Hermann, viool, H. v. d. Horst Jr., cello. Mevr. v. <i Horst-Bleekrode, piano 2.453.45 Cursus Fraaie Handwerken 4.005.00 Zieken uurtje 5.00—5.45 Gramofoonpl. 5.45— 6.45 Orgelconcert door B. W. Schipper Jr. - 6.457.15 Declamatie door J. J. Reinden 7.157.45 G. Kamphuis „Martin Leopold” 7.458.00 Politieber. 8.0011.00 Avond van het Nederl. Jongelingsverbond. Toespraken. Muzik. tnedew. Jeannette G. Molsbergen, zang, Jacoba v. Loenen Martinet viool, Clasine Moolenaar, piano. Dé Chr. Mondaccordeonclub —Excelsior”. Daarna Persber. HILVERSUM, Na 6 uur i 1071 M. 10.0010.15 Morgenwijding 12.002.00 Concert. A.V.R.O.-Kwintet 2.00—32» Gramofoonpl. 3.003.30 Causerie 3.30— 4.00 Gramofoonpl. 4.005.00 Zie- kenuurde 5-306.00 Concert uit Café- Rest. .Astoria” te A'dam 6.00 Tijdsein. gelukkigen priester zouden ondergaan. Zijn vrouw droeg de twee kleinste kinderen ter wijl hU voor zUn 80-jartge moeder zorgde. Toen zU bU de dichtgevroren DUna kwa men. heeft Gromowitsch zUn pels op liet U* gelegd, waarop zün moeder en de kinderen gingen zitten: zoo heeft hU ze naar den overkant gesleept. Ofschoon Gromowitsch arm was. werd hij toch tot de „koelakken" gere kend en hü moest ontzettend veel belasting betalen Jarenlang heeft hij met hard wer ken zUn belastlngpenningen kunnen beta len. maar dit Jaar was hij niet meer in staat om de voorgeschreven leveringen in nature te volbrengen Daarom werd hij met heel zijn familie gedwongen om in het bosch hout te hakken. En ook deze ellende zou hij verduurd hebben, maar de geweldige godsdienstvervol gingen en da geweldadige doofi van hun beminden dorpspastoor dwongen hem. de vlucht te nemen. In het naburige dorp Tur- kowtschina werd de priester eveneens wegens een dergelijk „contra-revolutlonnalr" ver grijp tpr dood gebracht. Men had den onge- lukkigen man aan den middelsten altaarwand vas'genageld: later heeft men hem doodge schoten. Dagelijks hoort men dergelijke gruwelver halen en de autoriteiten verschuilen zich achter de voorgewende „deelname aan een contra-revolutlonnaire beweging.” De geloo- vigen die hun priesters willen verdedigen wor den als opstandelingen beschouwd en dood geschoten of levend verbrand. Daarom verla ten ze hun haardsteden om in het vreemde land althans vrij en ongestoord hun gods dienstplichten te kunnen vervullen. Om de grenswacht en de patrouilles te ont- loopen. krulpen de vluchtelingen letterlUk op handen en voeten kilometers ver over den grond om aldus ongemerkt de grens te be reiken. De zuigelingen en kleine kinderen wordt den mond dichtgebonden, opdat sa door hun geschreeuw de anderen niet zou den verraden. Wanneer men dan met heel veel moeite over de grens gekomen is staan de vluchtelingen pof^ aan het gevaar bloot dat ze weer teruggéstuurd worded naar hun vaderland. Want niet iedere regeering is bereid om die vluchtelingen op te nemen. Wanneer a> echter naar het communisti sche Rusland worden teruggezonden, dan is hun lot beslist, want de polltletroepen der OP.Ü. aan de grens hebben een vlngenvU- zing uit Moscou gekregen om al degenen, die over de grens geloopen komen meedoo- In een gesprek met den correspondent van de „Voss. Ztg.” te Madrid heeft prof. Una muno verteld, dat de Bpaansche regeering hem verzocht had zijn reis naar Madrid en het houden van zUn politieke redevoeringen uit te stellen, omdat de atmosfeer in het land te gespannen is. Tijdens zijn reis naar de hoofdstad bereikte hem het half-ofilcieele verzoek om een station vóór Madrid uit te Stappen en de reis per auto te vervolgen. HU was daarop niet Ingegaan, omdat hij wist dat duizenden hem opwachtten. Unamuno gaf voorts te kennen, dat het tn Spanje meer om een beweging tegen koning Alfonsua XIII gaat dan tegen het koning» schap. „De tegenwoordige toestand", zride hU. „kan niet lang duren. De koning. die achter alles staat heeft zijn hoofd verloren. De koning is ervan overtuigd, dat men hem niet zal wegjagen, maar ook Primo meende dat. en toch heeft hjj het niet kunnen houden”. Daar de troonsopvolging door den gezond heidstoestand in het konlnklUk gezin, heel moeilijk is te regelen, meent Unamuno, dat het met de monrachle in Spanje spoedig ten einde zal zUn Unamuno gaf ten slotte de verzekering zich op politiek gebiqd druk te zullen weren, niet echter op de wijze der beroepspolitici en evenmin bU de verkiezingspropaganda. fiere, mannelijke houding uitstapte. Hé, Raymond, ben JU hett riep het meisje uit. Wat een aardig idee om óns zoo te verrassen. Meteen sloeg zU d« armen om den bals van haar broer en kuste hem. Je hebt verlof gekregen en ons niet eens gewaarschuwd. Jou deugniet Ik heb vader een telegram gezonden. Ja, na eerst een ondoordacliten streek uitgehaald te hebben, zei de notaris mis noegden dat, zonder mU daarvan in kennis te stellen, alsof een jongmensch van zeven en twintig jaar geen raad meer noo dlg heeft Kom, alten wU naar binnen gaan, zei Raymond gebiedend en een oogje knippend naar dén koetsier, voegde hU er aan toe: We behoeven» onze familiezaken niet in 't publiek te behandelen. ZU verdwenen daarop achter de deur. De notaris ging «Un zoon voor naar de huis kamer en zün bedrukt, afgetrokken gezicht voorspelde niet veel goeds Paula huppelde voort aan den arm van haar broeder, van wien zU zoo veel hield. Zoodra de kamerdeur achter hen gesloten was, begon de vader op somberen toon: Ia het waar wat je me onlangs schreef? Ja, vader, onherroepelük. Gisteren heb ik mijn ontslag tngodlend. Je ontslag? riep Paula uit. Je ontslag als officier? de stad Boekares| door twee gemas kerde roovers overvallen. In den wagen be vonden zich de echtgenoote van den Pool- schen gezant te Boekarest, de sche gezant te Washington en de Ameri- kaansche flnancleele adviseur van Poler^ De roovers beroofden hen van alles en ge lastten daarop den chauffeur met de grootst mogelijke snelheid weg te rijden. Te Boekarest deden de beroofden terstond aangifte bij de politie. Koning Eduard van Engeland bezocht gisteren de races te Newmarket. De koning had sedert zyn ziekte In 1928 niet meer de races bezocht. Hij zag er zeer goed Z. M. toonde veel belangstelling voor totalizator. recital. M. êola 6.45 Lezing zwierig het/ ^ur feathers" van A. E. W. iLs, ■rgrootclax en concludeerde tot de echtheid' 8’20. Nieuwsber._— 8.40_Lezing FheW' ;611.20 Dansmuziek u-ao1145

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 20