Binnenlandsch cdCieuws F 1 DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE n I' 'Th 5 - EP DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE - De kleine nolitiek De wKlncscupw>race STOOMVA A RTLIJNEN Een nieuw spoorboekje KUNST EN KENNIS Mgr L Schioppa TWEEDE KAMER LANDBOUW EN VISSCHERIJ De crisis in den land- en tuinbouw LUCHTVAART BOEKBESPREKING Vliegtuigongelukken De „Cltoyens” te Luik V S3» De bespeling 7*n den Stadsschouw burg te Amsterdam Jubileumnummer „De Vrouw en haar Huls" Ongevallen Martnevliegtulgen Bezoek van H. M. de Koningin aan Amsterdam 40 RON. roll, llotd. BB .OHTcrkherharr rnhoffdljkheW". 5— gen. Ander model 5 Mei Udd; MM k n J Eerste lustrum als internuntius I u i van goed- slot- i Onder alle oprichten netjes Eén gewonde te (S. D. A. P.) zegt der Welke militairen aanwezig zullen zjjn I 9 t A t t f f aandacht, opnamen Passiespelen. het gen Ie de instelling en regeling der wet- bevoegdheld *an pachtcommlssies. tegenstander acht ze voor dit JAVA—NSW TOZX4JJZ. BTTOEBONDQ, Java naar New Tor*. 1 Mol te Boston. il« >5 rt •5 :o rt io taak wijze. vervult. ie- fé- in. en VL di ALYONE 6 Mei van Hamburg te Antwerpen. emxetco xjjv. JONGS ANTHONY ft Mei van Genua n. CU- tel Ion. 'en- nn, <L -sus 5.30 r.oo van de t>- rt. .00 .00 1 - ld* .00 nd. G. net hr. ia rt- iet srt P 2 P.) is het eens va^ de con- tegen stemmen, gere- KOXJJUn>-4LFBXXJL.X.XJW. BILLITON (thuisr.4 Mei te en van Mozam bique naar Port Amelia. JAGERSFONTEIN (uitr.) ft Mei van Kaapstad naar Moeeelbaai. NI AS 4 Mei van Rotterdam naar WalvlechboaL RANDFONTEIN (uitr.) 6 Mei van Mombaaea naar Tanga. RIETFONTETN (t hul ar.) 6 Mei te Antwerpen. SPRINGFONTEIN (thuiar.) 1 Mei van Mom- bas*a naar Port Said. SUMATRA 5 Mei van Hamburg te Antwerpen. Het marinevljegtulg D. 23 is glstermlddae op Willemsoord van 100 meter .hoogte in de vrille naar beneden gekomen. De ser in een terrein in het gouver- Mol ukken. CRAMFR genoegen Vergadering van Dinsdag De VOORZITTER deelt mede, dat is in gekomen een wetsvoorstel-L. de Visser be treffend' teUJke De heer DE VISSER (O. P) ziet, onder verwijzing naar de toelichting van nadere —-'•-'Inge toelichting af. voorstel wordt naar de afdeellngen I 335. „Ga met ons mee”, riepen de agenten, „neem plaats op de duozit”. De motorist gaf gas en voort ging het. het werd een woestsnelle rit. „Zie. daar om den hoek verdween d' auto, hy is ons nu een heel eind voor. Onder wild geknal en luid puffend ging de motorfiets er vandoor. Naar het Brltsche Ministerie van Lucht vaart mededeelt. Is in de nabijheid van Peschawar in Engelsch-Indië een Britsch gevechtsvliegtuig neergestort: de waame-f tner werd gedood en de bestuurder zwaar gewond. Een tweede vliegtulg-ongeval had in En geland plaats In de nabijheid van Hampton De vlieger, een voormalig officier en behoo- rende tot een aanzienlijke Engelsche fami lie, werd gedood. band daarmede zullen aangezien Amster dam, behalve de bereden polltietrocpen, over geen garnizoen beschikt, gedurende dit tjjdvak detachementen cavalerie, infanterie en mariniers in Amsterdam worden gedeta- JATA BACXnC-LXJW. BINTANG, 8 Mel ran Loa Angelos naar Jaam BOTTEMDAMSCMM LLOYD. AMELAND. Burma naar Nordeniuun-RotL, pasa. 5 Mel K. Flnlste. Op 25 Mei sa. zal het vijf jaar geleden zijn, dat Zijne Excellentie Mgr. L Schioppa zijn geloofsbrieven als Pauselijk internun tius bij het Nederlandsch Hof aanbood aan H.M. de Koningin. cheent De cavalerie zal een escorte verstrekken, sterk 1 ritmeester, 3 luitenants en 100 sa bels (kader inbegrepen), te verstrekken door het 4e half regiment huzaren uit Deventer, - de Infanterie geeft een paleiswacht ter sterk te van een kapitein, 4 luitenants en honderd man (kader inbegrepen) te verstrekken door het garnizoen Amersfoort. Voorts geven ook de mariniers een paleiswacht, terwijl bjj de aankomst van HM. de Koningin in Amster- 1 dam de stafmuziek der Kon. Mariniers uit den Helder en de stafmuziek van het vijfde -egiment infanterie uit Amersfoort aanwe zig zullen zijn. Bjj de aankomst der Konin gin zijn mede aanwezig de commandant der marine te Willemsoord, vice-admiraal Quant, de Bevelhebber der 4de militaire afdeellng Generaal-majoor Quanjer en de gamlzoens- commandant -an Amsterdam lulte->ant-ko- lonel Rouffaer. Het tenue van de officieren is ceremonl- eele tenue, de huzaren zijn in veldtenue met kolbak, de mariniers in groot tenue, de in fanterie in veldtenue met helm, gasmakers, ploniersgereedschappen en broodzak. RALCTON LUW. JONGE ELISABETH. Roti, naar Cetta. paan. 5 Mei Gibraltar. STAD ARNHEM 5 April raa Rolt naar Ham burg, De race om de „Klngzcup" zal dit Jaar alleen worden gehouden voor lichte vlieg- tufeen. Deze race loopt over een afstand van 750 mijlen rondom Oroot-Brlttannlë. De wedstrijd zal in een dag worden gehouden en niet zooals vroeger de gewoonte was over twae dagen loopen. Als datum h -5 Juli gekozen. De start heeft plaats op het vliegveld te Han worth. waar ook de finish zal plaat* hebben. Vermoedelijk zullen 60 machines aan deze rondvlucht deelnemen. O.m. behooren bij de deelnemers de be kende vliegers lultonant-Atcherley, die de Schneldercup won verleden jaar In zijn ..Supermarine 8. 6” en luitenant Stalnfortb die de „Gloster Napler”-machlne bestuurde in dezelfde race. Luitenant Atcherley be reikte destijds een snelhe d van meer dan 350 mijlen per uur. Tn de „Klngscup"- wedstrüd. waaraan alleen lichte vliegtuigen mogen deelnemen, zullen beide vlieg?» slechte een snelheid kunnen bereiken van gem. 85 tot 90 mijlen per uur. Wannier zij In een van de raoevllegtulgen van de Royal Air Force vliegen, kunnen ztf het traject in ongeveer twee uur afleggen. Thans suilen aU er meer dan acht mn over doen. De sociaal-democratische wetboipM— raadsleden van Amsterdam hebben «ar hun toegezonden ultnoodiglng nm bij d» opening van de groots sluis te Umulden aanwezig te zijn, geen gebruik gemaakt, om dat ook H. M. de Koningin deze plechtig heid zou bUwonen. De heer A. H Gerhard, Ud van de Twee de Kamer en Gedeputeerde Staten V”’ Noord-Holland, was echter wél aanwezig. Het Spoorboekje voor den zomerdienst 1930, tngaande 15 dezer, is opvallend kleiner van formaat en veel dunner. In het midden van hdt boekje is thans de spoorwegkaart opgenomen, met de verwijzing naar de be trekkelijke tabellen der dienstregeling. Men zal aan dc nieuwe indeellng even moeten wennen. Men is b. v. Jarenlang gewend ge weest om de verbinding AmsterdamAmers foortDeventerEnschedé en verder te vin den op één pagina, men zal voor het nazien van treinen op dit traject voortaan verschil lende bladzijden moeten raadplegen. Eerst den treinenloop AmsterdamHilversum Amersfoort; op een andere pagina het tra ject AmersfoortApeldoorn; en ten slotte op een derde bladzijde het traject Apeldoorn Enschedé Ook zijn er geheej nieuwe teekens voor bij zondere aanduidingen zooals treinen, die niet of alleen op Zondagen loopen. Het wordt in het nieuwe spoorboekje geducht uitkijken; er zijn ongeveer 18 verschillende teekens. die men zorgvuldig in acht heeft te nemen - Dit nieuwe model van hei spoorboekje houdt verband met een andere éditie-dlenst regeling, die verkrijgbaar wordt gesteld en waarin men alle bultenlandsche aansluitin gen opgenomen vindt. Het kleine boekje dat 15 cent kost is alleen bedoeld voor ben, die geen bultenlandsche verbindingen behoeven en genoeg hebben aan den blnnenlandschen treinenloop. 336. Doch Jokko en Duim niet verlegen namen toen een kloek besluit, wierpen het touw uit de machine, klommen dra het vliegtuig uit. Een voor een lieten zij zich zakken langs het dikke lange touw. Eerst kwam Jokkle, vervolgens Duimpje. De lange als een aap zoo gauw. geant Ksrttocf beeft daartfl een been ge broken. Het toestel F. beeft een noodlanding gemaakt bij Avenhorn. Het kreeg geen averij en persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. P*m. pus 5 Met - ob der Tauber, abonné's die indertijd hébben meege- „Onss Nationale Trots"? Wel. dat is in deze twintigste eeuw het grootsche werk van bedijking en Inpoldering van de oude Zui derzee. Na jaren van overweging en zorgvuldige berekening herneemt Nederland zijn rech ten op de verdronken landen sen worden de eerste gronden van haar twaalfde provincie drooggelegd. Waar eeuwenlang de zee haar golven stuwde, zullen straks uitgestrekte dreven aan duizenden jonge bouwers een plaats bieden voor een eigen hof. Wis en zeker, deze vreedzame verovering, waardoor ons land 7 pet. tot zijn opper vlakte toedoet en zijn welige teeltaarde met pl.m. 10 pet. vermeerdert, is een werk waar op heel onze natie met welgevallen mag neerzien. Hoe begrijpelijk het ook is, dat velen het hoofd schudden over de millioenen, die voor de uitvoering van de beraamde plannen noodig sullen blijken, doorzicht in zulke groote ondernemingen is slechts weinigen gegeven. Als voorheen troostte de practische Hollan der zich ook thans met zijn nuchtere levens wijsheid: ,JDe kost gaet voor de baet uit”. Bij de ingebruikstelling van het groote gemaal te Medemblik zeide de heer Colijn: .Een volk moet op zijn tijd eens een groot werk aandurvenl” En dat ons volk dit werk aandurft, bewijst wel de enorme belangstel ling die het toont voor den arbeid, die zich In de golven van de Zuiderzee voltrekt. Het Nederlandsche volk en masse „kent •zijn Ideaal”. Vandaar de geweldige deelname aan de excursies, die van tijd tot tijd naar de werken uitgaan. Vandaar de stroomen van lectuur in krant en brochure, die hun weg vinden naar belangstellende lezers in binnen- en buitenland. Maar tot nog toe heeft het complete over-* zicht ontbroken. De gepubliceerde gegevens zijn te zeer verspreid, de verhandelingen zijn te fragmentarisch. Het wordt tijd dat ons ’olk eindelijk een totaal-beeld van dit gi gantische werk voor oogen wordt gesteld. Dat totaal-beeld zal gegeven worden op de Z. V. T, de groote Zuiderzee-Visscherij-Tentoonstel ling, welke van 25 Augustus tot 6 September te Enkhulzen zal worden gehouden. Daar wordt aller belangstelling in allen deele be vredigd. De Z. V T. zal o.m. een Afdeellng Inrichten, welke uitsluitend aan de Zuider zeewerken en aan de Toekomst dei Zuider zee gewijd zal zijn. Een maquette van de werken geeft u een minlatuurbeeld hoe het is en hoe het wor den zal. Kaarten en tabellen zullen de sta tistische gegevens bevatten over alles wat voor den technicus en den belangstellenden leek van waarde is. Plaatwerken en fotographieén zullen ver schillende belangrijke momenten en monu menten van het werk voor oogen brengen. De medewerking van heeren Ingenieurs van de Zuiderzeewerken is met de grootste bereidwilligheid toegezegd voor het verstrek ken van Inlichtingen aan het weetgrage publiek. In lezingen, met lichtbeelden ver duidelijkt. zullen zij u den omvang en de beteekenis der werken uiteenzetten en de verschillende werkmethoden toelichten. Tijdens de tentoonstelling zullen dagelijks onder deskundige geleide excursies uitgaan per boot naar den afsluitdijk en den Wle- ringermeerpolder. Dan zult u een kijkje kunnen nemen bU die wonderen van water bouwkunde) de tfcee groepen uitwaterjigs- en schutsslujjasw'Ook is er gelegenheid één der gemalen van den Wieringermeertfolder te bezoeken, en in den Andjjker Proefpolder kunt u zich een idee vormen van het ont- ziltingsproces en van de resultaten, die een juiste methode van bebouwing na weinige jaren oplevert. Wie straks op de hoogte wil zijn van den stand der Zuidezeerwerken en de verdere plannen moet de belangrijke Afdeellng, die de Z. V. T. aan deze werken wijdt, gezien hebben. Komt mee naar de Z. V. T. Het is er in teressant en uitermate leerzaam. De verslaggever van het Hbld. bi) de ope ning der tentoonstelling te Luik vertelt van de rol, die „de citoyens de socialistische groeten", bij het bezoek van het koninklijk gezin hebben gespeeld. Zooals men misschien weet, zijn zoowei de gouverneur van de provincie Luik als de cotnmlasarls-generaal van de regeering ter tentoonstelling social sten. De eerste, citoyen Plrard die indertijd bil zijn benoeming aankondlgde. dat hij nooit een rok of ambtsgewaad zou aanschaffen, at Zaterdag aan het groote banket van de stad Luik- netjei met ons mee in een pakje veL-goudborduursel, aan den rechtervleugel van de eeretafel d's konlngs; „burgeres Pirard", zijn echtgenoote, aan den linker vleugel. Deze had overigens naast zich den „citoyen Laboulle", den genoemden opper macht gen commissaris-generaal, die ook. vóór de openingsplechtigheid in de feest zaal, in een voorsa'.on persoonlijk aan zijn vorsten achtereenvolgens voorge teld had: de leden van het uitvoerend comité, de com- missartssen-generaal der bultenlandsche deelnemingen en de provinciale en plaatse lijke autor teiten. Wie overigens in het sociaal-democratlsch orgaan van Luik La Wallonië het ver slag van dezen openingsdag gelezen heeft, zal o.a. opgemerkt hebben, dat daarin tel kens van „citoyen Pirard” en .citoyen La boulle" ge-prolren wordt, maar ook, dat eerlijk, zonder eenige terughouding of sar casme, wordt gerapporteerd over de groote geestdrift van de bevolking voor de vorsten: en dat men zelfs haast steeds de woorden „Rol” en „Re.ne" mot hoofdletters schrijft. HM. de Koningin zal, zooals men weet, dit jaar het bezflék aan de Hoofd tad bren- gaa van 20 Mel tot en met 25 MeL In ver- tenau. SPAR 4 Mal wiek. TfBA pa». 5 Mei WINSUM 5 Mei i WOENSDRECHT 'Hamburg. Deswege wordt hij door een Inzender 'n „Het Volk” ter verantwoording geroepen. De heer Gerhard antwoord hierop: Het besluit rel.' acht ik onjuist gemoti veerd, als ik ten minste mag afgaan op 1 wat er in de pers over te lezen was. Een vergelijking met de houding der Kamerfrac tie ten aanzien van de openlngszitting faalt. Waarom blijft deze er vandaan? Om de per soon der koningin? Allerminst; doch alleen omdat er onhebbelijke lui Hjn, gespeend van ware beschaving, die de volkórnen overbo dige onsmakelijkheden hebben, om in de vergaderzaal der vertegenwoordigers ”an het geheele volk een demonstratie ta houden, die als een uittarting bedoeld <s. Het getuigt daar tegenover van goeden smaak, misschien zelfs Iets te veel, dat onze fractie dit Upper-Janhagel niet wilde straf fen met een tegen-demonstratie “n daarom besloot weg te blijven. Om de koningin zelve dus niet, want be halve dat zij het grondwettelijk hoofd ”an den staat is, heeft zij onzerzijds altijd de erkenning gevonden, dat zij haar constitu tioneels taak In den regel op de juiste wijse, vervult. Nu is het naar mijrf overtuiging joed, duidelijk te laten zien: le, dat wli in dmb- telijke verhouding het hoofd van den staat bejegenen, zooals tegenover elk staatshoofd, president of konlng, verwacht mag worden en 2e: dat zijne aanwezigheid op eenige plaats op zichzelf geen reden is om van die plaats vandaan te blijven. Wij eischen herhaaldelijk, van geen en kele plaaW in het ambtelijke of politieke leven uitgesloten te worden, omdat wij so- daal-democraten zijn; ik wil onsselven niet ultsluiten van welke plaats ter wereld ook, zoolang de sociaal-democraat In mij niet ge krenkt wordt. Hoe nu tegenover de koningin? Ik weet heel goed, dat in de nawerking der herin nering aan wat eenige tientallen van jaren geleden als koninklijke waardigheid zich voordeed én de brutale wijze, waarop de burgerpartijen de dragers van de kroon mis bruikten «is een politiek instrument in den eoonomlschen strijd, in het huis van Oranje obool der vijandschap deden zien te naar emancipatie strijdende arbei- derakfassen. Men moet echter alles met een koel hoofd bekijken. De onzinnige pracht en praal, de stuitende menschvetgodlng, waarmede de monarchie wordt omringd, is nog een droe vig overblijfsel van Mlddeleeuwsche achter lijkheid doch de algemeene mentaliteit past er zich nog wonderwel bjj aan. Ze behoeft ons echter niet af te schrikken van wat ik onder le en 2e heb omschreven, mits noch het hoofd van den staat noch zijn omgeving het ons ónmogelijk maken. De ervaring heeft belezen, dat de vrees daartoe slechte van de omgeving is te duchten. De opening nu van een zoo grootaoh werk als te Umulden Is verricht is eene zaak van I groot belang. Daar behooren wij bij, wij die zeker niet de laatsten zijn in het bevorde ren van grootsche ondernemingen Dat die met eenige plechtigheid zou geschieden is zeer begrijpelijk. Dat men *t hoofd van den staat er bU haalt, behoeft niemand te ver wonderen. Als men deze gelegenheid had willen verontreinigen tot een antl-soctallstl- sche demonstratie. zou dit de bedrijvers slechts geschaad hebben. In onze afwezigheid kon ik slechts zien een uiting van te groot gewicht hechten aan de dwaasheden van de tegenpartij, om niet te spreken van een onverklaarbare onhoffe lijkheid Wat ik verwachtte Is uitgekomen. De roode deelnemers aan dezen tocht behoefden zich veel minder gehinderd te voelen, dan bijvoor beeld bU een diner, waar men op de meest ztnlooae wijze telkens het Wilhelmus aan heft. Ik doe nooit sin monarchalen afgoden dienst mede, waar geen ambtelijke plicht mij bijroept. Maar ik ducht voor mijn ongerept socialistisch bewustzijn niets van welk mi lieu ook en acht het goed te toonen. >dat ik er ben. overal, waar Ik mij gerechtigd voel te komen. Onae partij zou sterker staan, als zij mln- Ver bang was voor politieke besmetting. B. en W. zijn voor het compromis Gisterenmiddag is in het College van B. en W. de door belde sollicitanten aan den wethouder voor de Kunstzaken voorgestelde oplossing van de Stadsschouwburgkarestle besproken. Het College kan zich ten slotte met de voorgestelde plannen vereenlgen. Ook de subsidieregeling waarbij aan bei de gezelschappen, die geheel zelfstandig blijven bestaan, een deel van het totaal be schikbare subsidie wordt uitgekeerd, kon de goedkeuring van B. en W. verwerven. Onderhandellngen omtrent de nadere re geling der onderhavige kwestlee, waarin B. en W. gisteren in hoofdzaak een besluit namen, zullen nog gevoerd worden. Men verwacht echter niet, dat zich nog moeilijkheden zullen voordoen. Zeer spoedig ral nu ook de commissie van bijstand voor de kunstzaken vergaderen. Waarschijnlijk zullen B. en W. de voorstel len over veertien dagen in den raad brengen. «4stv faarrang so. 32 De foto’s In deze nieuwe aflevering van het bekende familieblad verdienen wel bij zondere aandacht Vooreerst de zeer ac- tueele opnamen Van de Oberammergauer Passiespelen. De voornaamste deelnemers zijn allen in hun rollen gekiekt en de .ex pressieve kop van den nieuwen Christus- Verder bevat het nummer vele Interes sante artikelen en de portretten van een groot aantal medewerkers en medewerksters. Het nummer is zeer prachtig veizorgd. den Ingewonnen en het dikwijls veel moeite koet over bepaalde stemming te komen. Wat betreft het uitgaan van twee be ginselen. merkt spr. op. dat dit noodig was om moeilijkheden te voorkomen In verband met meest begunstiglngsclausules voor an dere buitenlanden. Het ontwerp wordt aangenomen zhs. Aan de orde Is het wetsontwerp: machti ging tot het sluiten van een overeenkomst, als bedoeld in art. 5 a der Indische Mijnwet met de te ’s-Gravenhage gevestigde N V. „De Bataafsche Petroleum-Maatschappij", betreffende de opsporing en ontginning van aardolie, enz nement der De heer met genoegen te hebben gelezen, dat de minister niet principieel tegenover staats exploitatie staat. De heer WIJNKOOP bestrijdt zoowel de particuliere exploitatie als de staats exploitatie, omdat achter de Nederlandrche staat het Engelsche kapitaal staat, waar van de Nederlandsche staat tot belangrijke hoogte niet meer dan een vazal is. Er zit aan de concurrentie tusschen de Shell en de Standard nqg een merkwaardige kant, nJ. deze, dat de Standard de make laar is van de sovjet-petroleum. Dit feit ligt ten grondslag aan de hetze In West- Europa tegen hetgeen op godsdienstig gebied in Rusland zou gebeuren. De heer BEUMER (A. R.) wil geen be schouwingen houden over de voor- of na- deelen van staatsexploitatie; daarvoor Is het wetsontwerp te onbeduidend. Het gaat om een stuk zeegebied, da bij laag wa’er droog valt en grenst aan een concessie van de Bacaafsche. Juist deze omstandigheden maken, dat zelfs voorstanders van Staats exploitatie hier tegen staatsexploitatie moe ten zijn. De heer L. DE VISSER (C. P.) betoogt, dat exploitatie door den burgerlijken staat gem enkelen waarborg geeft voor een oe hedging van de belangen van het prole tariaat. Indonesië moetlosgemaakt w ieden van Ho’, and. De MINISTER VAN KOLONIËN, de heer DE GRAAFF, is geen teenstander van staatsexploitatie, doeh gebied niet mogelijk. Wat aangaat de beperking van productie ts Het Meinummer van „De Vrouw en haar Huis" is. ter gelegenheid van den 25sten jaargang, tevens een feestnummer geworden. Verschillende schrijfsters wijden in deze aflevering een woord van waardeerlng aan de jubileerende redactrice van het blad, mej. Elis. M Rogge. Mevr. A B Scheltema BeduinHesterman, Top Naeff. Emmy J. Bellnfante. mevr. L. P. de JagerMeezenbroekvan Beverwijk en mevr. B. van der GroenZeegers hebben een bijdrage afgestaan, terwijl wij van mevr. E. L H. woutersenvan Doesburgh twee tee- kenlngen ven de jubllaresse aantreffen. Mej. Rogge zelf herdenkt In een artikel den arbeid van de afgeloopen Metaren en in het bijzonder de medewerking vimsmevr. B. MidderighBokhorst, die gedurende oaze jaren zoon groote steun voor het blad» geweest is. pressieve kop van den nieuwen Chrtstus- speler. Alois Lang, wekt hooge verwachtin gen. ..Het Doornroosje onder de Steden" noemt Dr. Felix Rutten in een boeiend ar tikel het mooie Rothenburg ob De abonné’s die indertijd het werkt om op het eiland Timor een kerkje te'stichten, zullen met belangstelling lezen, wa' de Missionarissen van NolmoeM thans rol dankbaarheid daarover verhalen. Ook dit artikel is rijk geïllustreerd. Pater Mol- kenboer O. P. wijst met geestdrift op een merkwaardigen religieuzen beeldenden kunstenaar: Broeder Frans Mes. Behalve de twee romans, waarvan vooral ..De Slot- Jonkvrouwe” In deze Marla-maand de aan dacht zal trekken zijn er enkele pakkende kleine verhalen. Verschillende rubrieken en een keur van foto’s malden verder bet nummer belangwekkend. Omtrent de plannen voor de bespeling van den Amsterdamschen Stadsschouwburg, wordt nog het volgende vernomen: Voor de avonden, dat een van beide ge zelschappen (die hun zelfstandigheid volko men zullen blijven bewaren) niet de beschik king heeft over den Stadsschouwburg, hoopt men het voor dat gezelschap Indien het dien avond te Amsterdam optreedt moge lijk te maken, te kunnen spelen in een mld- del-grooten en een kleinen schouwburg. Met het oog hierop heeft de combinatie de hand gelegd op het Rika-Hopper Theater, dat mocht het Stad schouwburg-plan door den Raad worden goedgekeurd gezamen- - lijk gehuurd kan worden om er voorstellingen van Intiem karakter te geven. Daarnevens ba taat behoefte aan een groo- tere saai. De belde gezelschappen stellen zich voor tot dit doel een nood-schouwburg te bouwen, waar, hetzij Van Dalsum, Verkade. hetzij Baalborn of Verbeek, met een ensemble, grooter gemonteerde vertoonlngen zal kunnen geven dan in het Rika Hopper-Theater. Met deze mogelijkheid 1» rekening gehouden bij het opstellen van het plan, zooals dat ter goedkeuring p.an het gemeentebestuur Is voor gelegd. Mochten de gezelschappen eventueel alsnog het beschikkingsrecht op langen termijn over den Hollandschen Schouwburg verkrijgen op voorwaarden, die hun acceptabel, dunken, dan zou huur en verbouwing van dezen schouwburg in de plaats kunnen treden van het oprichten van een nieuw noodgebouw. De buitengewone algemeene vergadering te Utreeht De Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond (de federatie van de vier ge westelijke Bonden van boeren- en tuinders t.w. den A.B.T.B. voor het Aartsbisdom, den LITE, voor het Bisdom Roermond, den L.T.B. voor het Bisdom Haarlem en den N.C. B. voor de Bisdommen Den Bosch en Bre da) houdt op Woensdag 14 Mei a.s. een Bui tengewone Algemeene Vergadering. Het doel van deze Buitengewone Algemee ne Vergadering is een onderzoek In te stel len naar den omvang en de oorzaken, der huidige moeilijkheden in den land- en tuin bouw en middelen te zoeken, die geëigend zijn om de uitbreiding der moeilijkheden te gen te gaan en hare gevolgen te temperen. Er worden twee algemeene en drie sectie vergaderingen gehouden tn de zalen van het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen, Marlaplaats 24, te Utrecht. Des morgens om half, elf wordt de eerste algemeene vergadering gehouden In de groote zaal van het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen. Als spreker zal optreden de heer J Th. Verheggen. lid van de gede puteerde Staten van Limburg en voorzitter van den Katholieken Nederlandschen Boe ren- en Tuindersbond, met het onderwerp: De huidige moeilijkheden in den land- en tuinpouw (omvang en oorzaken). Om half twee n.m. vangen de sectle-ver- gaderingen aan. Op deze sectie-vergaderln- gen wordt het onderwerp besprokMi: Wat dient er gedaan te worden om de moeilijkhe den zooveel mogelijk te beperken en het hoofd te bieden. Sectie A: Wat kunnen de boeren en tuin ders zelf doen? Sprekers: Jac. Voa Ante., lid van de Twee de Kamer der Staten-Generaal en lid van het Hoofdbestuur van den Noordbrabant- .schen Chrtsteltjken Boerenbond en H. Trie nekens. lid van de Provinciale Staten van Limburg en 1ste ondervoorzitter van den Llmburgschen Land- en Tuinbouwbond. Sectie B: Wat kunnen de organisaties doen? Spreker: J. J. C. Ament, ltd van de Tweede Kamer der Staten-Oeneraal en di recteur van den Llmburgschen Land- en Tuin bouwbond. Sectie O: Wat kan de Overheid doen? Spreker: A. N. Fleskens, lid van de Twee de Kamer der Staten-Generaal en voorzitter van het Bestuur der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank van Eindhoven. Na de Sectle-vergaderlngen komt om 4 u. de tweede algemeene vergadering bijeen, waarin als spreker zal optreden Mr. H. van Haastert, secretaris van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond met het onderwerp: Samenvatting van om vang en oorzaken der moeilijkheden In den land- en tuinbouw en van de middelen, welke kunnen dienen, om hare uitbreiding tegen te gaan en hare gevolgen te tempe ren. Aan de 750 plaatseljjke afdeellngen Katholieke Boeren- en Tulndersbondcn zijn 3 witte kaarten (toegangsbewijzen voor af gevaardigden) toegezonden. Andere belang stellenden. die de vergaderingen wenschen bij te wonen, kunnen een gele kaart (toe gangsbewijs voor nlet-afgevaardigden) aan vragen aan het Secretariaat van den Katho lieken Nederlandschen Boeren- en Tuinders bond. 4uliana van Stolberglaan 113, ’s-Gra venhage. Zonder toegangsbewijs wordt nie mand tot de vergaderingen toegelaten. Van deze Buitengewone Algemeene Verga dering wordt een uitvoerig verslag gedrukt, waarin zoowel de Inleidingen als de steno grafisch opgenomen gedachtenwisseling wor den vermeld. Het zal verschijnen als buiten gewoon nummer van het ofidëel orgaan van den Katholieken Nederlandschen Boe ren- en Tuindersbond „De R. K. Boeren stand". mzataiDscxi BCHitemr BATAVIER III 6 Mei v.m. 8 uu 10 ran Rott te Gravesend. FOXHOL Lammers» S Met van Rheinhausen te Leverkusen. HARMONIE ms. 5 Mei van Nakskov te Hol- tenau. JANETTE me. 4 Mei van Odense te Holtenen. JOHANNA 5 Mei van Newport te La Ro chelle. NEPTUNUS. Oosterhuis, *8 Mei van Duinker ken te Malmö- AlTr^H^^^4 5 r>n Antwerpen naar Port ms* 4 Mel ™n Neustadt te Hol- van iLunpton Roads te Brvnr- sl FiVisterre. Helve n. Rott. van Bona naar Rott. P ft van Philadelphia DRBCHTDIJK. Rott naar da Paclflek. Mei te San Francisco. 8PAARNDAM. Rolt naar N.-Orleans. 2 Mal v. Tampico (Verb.? Koutem»—AtryrwAtrztuw. ALMKEHK (thulsr naaa. Mei Pantenaria. ARENDSKERK 5 Mel ran Roti. n. Australië; 6 Mei te Antwerpen. ROLLAND—OOST-AZRLUnr. ALDERAMIN 4 Mel ran Hamburg te AmoL molland—nrrscN-xwDz*-mw. 8TAD8DIJK (uitr.) Mel ran Rangooa. (Verb.) kan de staat sok la eea gemengd bedrijf w| degelijk invloed uitoefenen. Dit ta in Djambt gebleken. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 46 tegen 22 stemmen. Tegen soc. dem. en communisten. Komt aan de orde de conclusie van het verslag der commissie omtrent de Inlichtin gen en nadere inlichtingen op het adres van H. J. Koster, geweten hou treiter bU het Boschwezen In Ned.-Indië, te Dresden, hou dende verzoek hem de redenen ran het hem uit voornoemde functie verleende ontslag te willen mededeelen en afkeuring uit te spreken over de houding van den Minister van Koloniën, om de handelingen van In dische autoriteiten goed te keuren. MINISTER DE GRAAFF zet uiteen, dat de betrokkene wegens zijn gedrag ongeschikt moet worden geacht. Zijn conduitestaat is een opsomming van berispingen uitstel van bevordering enz. Mej. KATZ (C. H.) merkt op, dat de heer Kotter in de stukken nimmer ongeschikt voor den dienst is genoemd, maar onge schikt voor een zelfstandigen werkkring, wat gansch Iets anders is. De ingestelde commissie van advies heeft hem niet gehoord. Daarom heeft de commissie voor inlichtingen voorgestcld den Minister uit te noedigen een nieuw onder zoek te doen geschieden door een nieuwe commissie die der heer Koster zal hoo- ren. De heer JOEKES (V. D.) steunt het be toog van mej. Katz. Hoe kan de Minister zeggen, dat de heer Koster zich over elk der tegen hem aangevoerde bezwaren heeft kunnen verdedigen? De heer BEUMER (A. R.) zal tegen de conclusie stemmen Spreker stelt voor da conclusie te beperken tot dank aan den Minister. Het voorstel der commissie wordt aange nomen met 3836 stemmen. Volgen besprekingen over de conclusie van het verslag der commissie omtrent de inlichtingen op het idres van H. Huls- bosch te ’s-Gravenhage. betreffende het instellen .'-an een onderzoek naar een be weerde nalatigheid van het bestuur der RUksverzekerlngsbank, waardor- een ult- keering wegens een hem overkomen onge val aan adressant zou zjjn onthouden. De conclusie wordt bestreden door den heer BEUMER, die aaïrvoert, dat tot tweemaal toe In hoogste Instantie is uit gemaakt. dat er geen verband bestaat tus- schen het oogletsel en het den adressant overkomen ongeval. De MINISTER VAN ARBEID. -Ie heer VERSCHUUR, bestrijdt de conclusie. He» aantal gevallen, waarin dc betrokkene het met den uitspraak van den Raad van Beroep niet eens is. is legio. De heer DROP (S. D. A. met de-i feitelijken inhoud clusie, doch moet toch omdat het beroepsrecht, zooals het geld is burgerrecht verkregen heeft en de grootst mogelljke medewerking waarborgt De "ergadering wordt te 5.35 verdaagd tot heden één uur. WrOOMTAABT MU. NBDENLAWD. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT Mei vaw Amsterdam naar Bate»!*. KENNEMEP.LAND (thulsr peea nam. u. te IJmulden rarwachL ORANIA (uitr.) 5 Mel ran Lissabon. RON. NB». 8TOOMB. MAATSCKANF1X. AGAMEMNON 5 Mei van Alicante naar Bar- <'*AL.KMAAR 6 Mei ran Corral te Rotterdam. BERENICE 6 Mei van Salonlca n. Cavalla. BREDA (thulsr.) 5 Mei van LobKos n. Manta. DOROS 5 Mel van Algiers n. Amsterdam. BLTERPE 6 Mei van Aalborg te AmsL ILOS 5 Mel van Aalborg naar Oran. IRENE 5 Mei van Triset naar Flnma. ODYSSEUS, Danzlg-Amst.pasa. Brunsb. PLUTO S Mel ran Stettin te Amsterdam POSEIDON 5 April van Algiers n. Malta PRINS FREDERIK HENDRIK 4 Mei Curw- cao naar Puerto Cabello. TELLUS 6 Mei van Huelra te Amst. TRITON 5 M-l van Santa Marta n. Christobel. ULYSSES 6 Mei van Malta te Amst. NON. PAXBTVAABT-MW. JAPARA 8 Mel ran Rott. te Batavia KAMP AR. Rott. naar Batavia 5 Mei 800 ndM W. v. d. Malediven. ff TORELTi. Rott.-Bataviavpasa 5 Mei Glbc. St. Vincent. TOBELLO. Rott -Batavia paaa 5 Mei Glbr. TOHITL Rott. naar Batavia paaa 5 Mal Oporto. TOSARL Rott. naar Batavia Oporto. mondelinge toelichting af. Het verwonden. Overgegaan wordt vot het trekken der af- deellngen. Besloten wordt de- voorzitters en onder voorzitters heden om half één te benoe men. Aan de orde is net wetsontwerp: keuring van het op 28 Maart 1929 te ’s-Gra venhage tusschen Nederland en Oostenrijk gesloten handels- en scheepvaartverdrag eh van het bjj dit verdrag behoorende protocol. De heer KNOTTENBELT (Llb.) merkt op. dat zes A zeven jaren noodig zijn ge woei t om dit verdrag tot stand te brengen en meent, dat het verdrag In overeenstemming had moeten woaden gebracht met Interna tionale verdragen, bijv, het verdrag van Genève van 1927 betreffende de in- en uit voerverboden. Spr. merkt op. dat twee beginselen In het verdrag dooreenloopende meest begunsti ging en de behandeling op voet van natio- nalen; hij betwijfelt of hierdoor wel de meest gunstige positie wordt geschapen. De MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN, de heer BEELAERTS VAN BLOK LAND erkent, dat het gerulmen tijd heeft geduurd eer het verdrag tot stand kwam, maar wijst er op. dat de behandeling van een handelsverdrag nu eenmaal veel tijd vergt, omdat er vele adviezen moeten wor- 4 ra ra» «rnv-. wam ra mra Hof Hllrwiilc VApl punten tot overeen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 21