WAAROM Cheque-koersen WIJ ZIJN GOEDKOOP! WIJN DES LEVENS (VINUM MALACENCE COMP.) Laatste Nieuws WIJDEMAN’s Schoenen magazijn s AMSTERDAMSCHE BEURS Jubileum Ned. R.K. Bond voor Ziekenverpleging SOCIAAL LEVEN De feestvergadering Twee geridderden Rede van Mgr. J. D. J. Aengenent Een wervelstorm in Texas De ONZE OOST Chineesche communisten Zware aardbeving geregistreerd De arrestatie van Gandhi Nadere bijzonderheden FA ILLISSEMENTEN Het einde nog niet te bezién too MARKTNIEUWS De Groothertogin van Luxemburg De wervelstorm in Frost De ,Jdhan van Oldenbarnevelt” I De hittegolf in de Ver. Staten De aardbeving in Engelsch-Indie Magdalenenstraat 16 - 3e huis vanaf ’t Hof Een stad geheel verwoest Duizend dooden De bespeling van den Amsterdamschen Stadsschouwburg Een onaangename nacht door de zangeres Elisabeth Rethberg Kerkraadsche dynamletdief en brandstichter te i 1 Uit den Volkenbond e- - '‘S Omdat wij door onze vakkennis in staat zijn de kwaliteit van leer en schoenen te beoordeelen. Er komt geen paar schoenen aan of ze worden grondig op de kwaliteit en afwerking getoetst. Elk paar dat naar ons oordeel niet van zeer goede kwaliteit of prima afwerking is, word( uitgeschoteri. Daarom staan wij ook voor onze schoenen paar vooripaar in en heeft U de zekerheid goede waar voor uw goede geld* te ontvangen. Koopt dus met gerustheid bij N. V.' Drogerij en Chemicaliënhandel „VRIESIA” v.h. JAN DE VRIES Zaadmarkt ALKMAAR Telefoon 324 De aardbevingsramp in Engelsch-Indie Weer een sterke aardbeving i Nieuwe besprekingen kort o brak op verschillende plaat- '<t- Zonen worden uitgewezen DAG 7 MEI 1930 Dezelfde als te Rangoon. WOENSDAG 7 MEI 1930 Meteorologisch Instituut de aardbeving ging een' aantal aardtrUllngen Zakenbedrijf gesloten t 172 bleef echter aan- 112% 25% Gele Kool 488 Weteringschans 1 X e OP Prolongatie 3% 3% Een bezoek aan H. M. de Koningin 14 dooden. Vertrekt waarschijnlijk naar Indld 9 0 Koen Z.1S i i Opgegeven door v. d. Graaf Co. Uitgesproken het voor Na' afloop eener uitvoering in hechtenis genomen. moeten mogeljjk PURMEREND. 6 Mei 1930. Coöp. Centrale Eierveiling Purmerend GA. Aanvoer 239654 Eendeleren 4.10—5; 173909 Kippeneieren; Waarschijnlijk 70 personen om het leven gekomen tndastr. Buitenland Anaconda Cert Fisk Rubber Separator Zweedsche Lucifers 1919 1919 1916 1917 X9% 124 110% '21% 445 180% 152% 172 140 190 312% 127 122 436 34% 400% 155 19 26% 145 200 221 51 21 74 49 hartelijk len der i gekeurd. heeft van Pro Lent-van Ecclesia Spr. te dat het aantal bedragen. Mijnbouw Boeton Mijnbouw... Alg. Exploratie 117»/, 4 144 303 501 53 141 122 101«/M 102 101 101 96% 139% 110 90 i I 1 1 1 t 9011; en van Berckel. Cur. Mr. W. J. P. de Lllle Hoger- waard te Amsterdam. Weteringschans 124. deelde willen Vorige Koersen I 4 1 4 1 1 4 4 4 I teame> 31% 30 73 176% 26% 26% 360% 335 84% 365 87 70 S“/t. ging, en Berlljnsch concertbureau 82.000 Mark. Begrijpelijkerwijze was niet dadelijk bij elkaar X f.' 1 I 1 Petroleum Dorische Petr. Gaboes Kon Olie Perlak - Peudawa Continental Oil 9.70 34.60 12.07 2.48 59.15 48.10 13.— ■30.40 66.45 66.60 66.40 7.30 35.— Tabak Dell Batavia Oude Dell Oostkust Senembah Maxwell WOEl^S Suiker H V A. Poerworedjo Vorstenlanden Actions Idem 379 33% 396»/, 159% 19 24**/!. 361% 337% 84’/, 362% 55% Banken Koloniale Bank Indische Bank Gert. Handel Mij... moeten eerst hun eigen fouten* ontdekken dan met de tanden op elkaar strijden Naar de plaatsen, waar hij misdrijven pleegde Parijs f~lurirrl uoeoen New-York Berlijn Z.llnen Rome -™. Madrid □aio mockhotm Kopennagen Praag - Weenen - Varschau en i een stijgende lijn. Nog steeds heerscht in een groot deel van de Vereenlgde Staten een hittegolf en de thermometer wijst op vele plaatsen nog 30 graden en meer in de schaduw aan. Ondanks een enkel regenbuitje komt er geen koelte. Ten gevolge van de hitte zijn op vele plaatsen uitgebeelde boschbranden ontstaan, die tot nu toe niet konden worden gebluscht. Vijf steden worden door de voorttrekkende vlammen bedreigd, honderden woningen zijn reeds door het vuur vernield en duizenden personen,gijn dakloos geworden. het hooge bedrag te brengen en de zangeres was verplicht, zich ter beschikking te stellen van de autoriteiten. In den loop van den nacht werd echter door een genees heer in dienst van de justitie geconstateerd, dat Elisabeth Rethberg lijdende was aan een lichte keelontsteking en niet In een toestand was. om In hechtenis te worden gehouden. Vroeg in den morgen kon zij dan ook haar woning weer ^pzoeken. Staatsleeningen 5% Nederland 5% Nederland 4S Nederl 4H Nederl %N.Ind.l926B WARMENHUIZEN, 7 Mei 1.602.40. 2e soort 1.00, Roede kool 0.801.00 2e soort 0.200.50, Deense he witte kool 030 —0.70. Vanmorgen om half acht uur werd in de parochiekerk van Bloemendaal een H. Mis gelezen door Z. D. H. Mgr. J. D. J. Aenge nent. De Bisschop werd geassisteerd door den Zeereerw. heer Past. L. WUIenborg, den Ka pelaan der Parochie en eenige seminaristen. Het kerkgebouw was geheel gevuld, het middenschip in hoofdzaak met verpleegsters. Nagenoeg allen gingen ter H. Tafel. Deze H. Mis werd te Bloemendaal opgedragen omdat aldaar de eerste afdeeling is opgericht. Een koortje van de zusters van het Pro vinciaal Ziekenhuis voerde eenige gezangen uit. Na deze plechtigheid vereenigden de leden van den Bond zich in Restaurant Brinkmann, te Haarlem, alwaar zfj aan een feestontbijt aanzaten. Om half 12 werd een feestvergadering bij Brinkmann gehouden. Daar waren o,a. aan wezig: De Voorbereidende Ontwapeningsdienst. 70-80 Kg. 5.80—7; 65-66 5 40—5 80 88- 64 5.10—5.40; 60-62 4.70—5.20; 58-50 4.70—5; 56-57 4.56—4 80 53-55 430 —4.60; 50-52 3.80—4.20. Scheepvaart HoU Amenka Lijn dito Gem Eigene Kon Ned Stoomb Scheepvaart-Onle.. Marine comm. Manne pref. 135% 88 55 109 44% 85»/, 74 5’/, Naar wij vernemen, Is in de eerste dagen van Juni een semi-officieel bezoek van de Groothertogin van Luxemburg, vergezeld van haar gemaal, aan H. M. de Koningin te verwachten. Dit bezoek zal plaats hebben op Het Loo. De ..Sumatrapost" meldt, dat de geheele Brltsch-Indlsche gemeenschap van Sumatra's Oostkust haar zakenbedrijf slant, als protest tegen de arrestatie van Gandhi. Dinsdagoch tend, aldus het blad, werd lp den Hindoe tempel te Medan gebeden. De politie patrouilleert. Alles rustig. aan ge il aan dmdat AMSTERDAM. 7 Mei Hedenmorgen kwamen in de kamer van den wethouder voor de kunstzaken ten stadhulze opnieuw de vertegenwoordigers ”an het Amsterdamse!) tboneel en van de Kon. Ver. Het Ned. Tco- neel bijeen, ter verdere bespreking van de voorwaarden voor een evenredige verdeellng van de spelkeeren In den Stadsschouwburg. In deze bespreking bleek, dat de moge lijkheid eener overeenstemming niet is bul- tengeslotn Enkele bijzonderheden nog geregeld worden. Zoo spoedig zal het resultaat dezer onderhandellngen aan het college van B en W. en aan de com missie van bijstand voor de kunstzaken ter beooroeeling worden voorgclegd. 1 Industrieën Marg Onle Calvé Delft Alg Kunstzijde Van Berkel', Pet Nieuwe Philips Spoorwegen Union Pacific Waoash Chic Milw St Paui Kansas City South Ene Railr j - 217% 48 2C»/„ 72%exd 46% kool 4.10, 50000 Deenschekool 0.401.Ö0 1500 Uien 2.10—2.30. 40 K.G. Tomaten: A 0.63, B 0 66. Het oprulmlngswerk In het aardbevlngs- gebied in Burma is nog in vollen gang. Hoe wel het definitief aantal slachtoffers nog niet vaststaat, en de eerste berichten eenlgszins overdreven bleken, schat men toch het tal dooden op 600 A 700 Te Pegu is het aantal slachtoffers bijzon der groot, omdat tengevolge van de aard beving tegelijkertijd ten bioscoop, een school en een ander openbaar gebouw, waarin zich vrij veel publiek bevond. Instqjtten. Te Rangoon steeg het aantal dooden tot 70 en het aantal zwaar gewonden tot 200. Rubber A dam Rubber Bandar Dell Batavia Rub Rott Ta panmil Serbadjadl - Stlau v 1 O. O. Allied Inlercontln Rubber De aardbeving, die Maandagavond Burma geteisterd heeft, heeft blijkens verschillende binnengekomen berichten de ongeveer 11600 Inwoners tellende stad Pogu geheel ver woest. In totaal zouden er wel 1000 men- schen gedood zijn. Te Rangoon werden 59 personen gedood en 204 gewond. Onder de dooden bevindt zich, voor zoover men heeft kunnen vast stellen,. geen enkele Europeaan. Daar de verbindingen met Rangoon verbroken zijn, zijn nog g*n bijzonderheden bekend. Op de catastronhe volgde een springvloed en ongeveer tezelfdertijd een brand. Pogu is geheel verwoest. Rangoon heeft ook ern stig te lijden gehad van de ontketende na tuurkrachten. Ongeveer 50 gebouwen wer den verwoest; de wereldbekende Schwo I zwaar beschadigd. Aan Wij vernemen, dat. naar aanleiding van het onderzoek, ingesteld tegen de 16 In de tweede helft van Maart j.l. in den Riouw- Archipel gearresteerde Chineesche commu nisten. leden eener Chineesche communisti sche vereenlging, welke haar zetel heeft te Singapore, is besloten, hen ronder meer uit Ned.-Indië tc vejwjjderen. Ten aanzien van de te Palembang en Soe- rabaja gearresteerde Chlneezen. die eveneens behoorden tot genoemde communistische organisatie, werd nog geen beslissing getrof fen. denbarnevelt” van de Stoomvaartmlj. .Jie- de^and” zeer waarschijnlijk Vrijdag as. de reis naar Ned. Indië opnieuw aanvaarden. 9.75»/rf 34.68 12.07»»/,, 2.48»/., 59.31% 48.15 13.04 30.50 66.50 66.70 66.50 7.36% 35.— vóóraf. De groote spoorbrug op 500 K M ten N van Pogu op de lijn naar Mandelay werd vernield. De Indische bevolking, die de aard beving als een straf beschouwt voor de ar restatie van Gandhi heeft te Rangoon re ligieuze betoogingen gehouden. De voorzitter deelde daarna onder dave rend applaus mede, dat het Z. H. den Paus behaagd Mej. Bouvln en Mevrouw der Schrieck het eerekruis et Pontiflce toe te kennen, voor haar groote en vele verdiensten. Mevrouw van Lent dankte mede namens zuster Bouvin voor de eervolle onderscheiding en bracht de verdiensten geheel terug op de zusters, die het werk verricht hebben. Zuster van Abeele bood den voorzitter, Dr. Damen daarna een inkstel aan voor zijn vele, werk in het belang van den Bond. Mevrouw Damen werd een zilveren schaaltje aange boden. De leden wilden mevrouw van Lent ook een geschenk aanbieden voor haar noesten arbeid. Ook zij ontving een zilveren presenteerblad. Rede Mgr. Aengenent Zooals ik reeds geschreven heb in het mooie jublleum-nununer van uw tijdschrift, achtte Ik het een groot voldoening naar Bloemen daal te mogen gaan, om God te danken voor de groote gaven, rle hij door u toedoen aan de menschen heeft gegeven. Door uw toedoen is het lijden voor vele zegenrijk geworden. Daar om was het mü een vreugde, nu uw bond jubi- beert. ook aan God een dankoffer te brengen voor Zijne groote gaven. Doch ook aar. u. wil Ik mijn dank uitspro ken. Er gebeurt op deze wereld niets buiten God. doch we weten allen, dat Hij mensche- HJke krachten gebruikt, om Zijn glorie grooter te maken. Gij hebt door uw zorg de lichamen der zieken in beteren welstand gebracht, doch ook meermalen hun zielen nader tot God kunnen brengen. Ik ben hier gékoir.en om den jubileerenden bond geluk te wenschen. Uw bond heeft mijn volle en warme sympathie Uw bond Is voor mjj niet onbekend, want juist 3 jaar geleden maakte ik in den Haag uw jaarvergadering mede ik had toen het genoegenden lezing te houden. Uw bond heeft dus mijn sympathie én door persoonlijke relatie èn door het mooie doel dat wordt nagestreefd. Uw stoffelijke be langen werden behartigd en dat is alleszins een gerond en gerechtvaardigd streven, waar mede ik geheel instem. De bond heeft echter ook uw geestelijke be langen voorgestaan, uw opofferingsgezindheid en uw godsdienstzin aongekweekt. 't Roomsch. zijn is in u versterkt, door het 25-jarig be staan van uw bond. Mgr. weet, dat er In den bond een actie ten bate van de missiën be staat. THt werk wil Mgr. speciaal aanbevelen. De oogen van lederen katholiek richten zich In deze dagen naar Afrika, waar juist op dit oogenblik begint het Interratlonoa. Eucharistisch Congres. Oct »s r- o schoon samentreffen: het jubileum van den Bond en de opening van dit Congres. Er is een groot verband tusschen den Ettcharistiv hen Koning der Liefde en uw werk. Ik ^en er door geroerd, aldus Mgr.. dat ge dezen morgen in zoo grooten getale ter U? Tafel géfladerd zijl, op den dag van de opening van het Congres te Carthago. Het stemt mij vreugdevol. dat uw bond 25 jaar bestaat. Ik bied u mijn warme gelukwenschen aan. - Mgr. heeft uit Rome van Z. H. den Paus een telegram mtvangen van den volgenden Inhoud ,x>e H. Vader heeft dankbaar aanvaard de nulde van den Nederlandscben R. K. Bond van Ziekenverpleegsters, vierende het zilve ren jubilé van de stichting en verleent van ganscher harte aan het bestuur en aan de leden den revre'*'rdm Zm toilschen zegen." .Het verheugt Mgr. dat twee van de meest op den voorgrond tredende leden vandaag gedecoreerd zijn met het eerekruis ,^ro Ec clesia et Pontiflce". Volgaarne hoeft Mgr. KERKRADE, 7 Mei In verband met de arrestatie van J. J. van Soestberg, onge huwd mijnwerker te Spekholzerheide, wegens het veroorzaken van een dynamietontploffing en zijn bekentenis, de vele branden, die 'de laatste twee maanden onder Kerkrade en Heerlen plaats hadden, te hebben gesticht, vernemen wij nog, dat Wij gisteren^ In den loop van den dag per auto, begeleid'door de gemeentepolitie van Kerkrade. gebracht werd naar verschillende panden, die door hem In brand zijr* gestoken. Van S. maakt absoluut geen stumperigen indruk. Hij is van nette familie. Vóór hij zich in Kerkrade ves- .tlgde. woonde htj in de gemeente Geleen. Tot de inbeslaggenomen voorwerpen van Van 8. beheordry ook de Sovjetwetten. De 17-jarige slagersknecht Soomers- uit Spekholzerheide. die zich bij de arrestatie van Van S. zeer verdienstelijk heeft gemaakt, heeft van den Commissaris van Politie een schrtftelijke dankbetuiging ontvangen. Van Soestberg werd Woensdag ter beschik king van de Justitie te Maastricht gesteld AMSTERDAM, 7 Mei Veemarkt 296 vette kalveren, ie kwaliteit f 0.951, 2e kwaliteit f 084—0.94, 3e kwaliteit f 0.70 0.8*4||»er kilo levend gewicht. 105 nuchtere kalveren f 1016, 105 schapen, 520 varkens, vleeschvarkens van 90110 kilo f 0.84035, zware f 0320.83, vette t 0.80032 per kilo slachtgewlchk HOORN. 7 Mei Veemarkt Vette var hens f 0.67—0.70. Handel goed. 2 Mei L. van der Helm/ houder van een wasch- en strijkinriebting. Rotterdam, Dirk Smjtsstraat 20. R.C. Mr. Dr. B. I. Zijlstra, Cur. Mr. W. C. H. van Dillen, Rotterdam. 2 Mei L. C. van Rijnswoude, timmer man, Rotterdam. Sluisjesdijk 9. R.C. Mr. :Dr. B. I. Zijlstra. Cur. Mr. J. W. Bos, Rotterdam. 2 Mei P. A. Fransen, kantoorbediende, Rotterdam, Westzeedijk 529 b. R. C. Mr. B. I. Zijlstra. Cur. Mr. W. F. C. Baars, Rotterdam. t 2 Mei M. Jonker, waterstoker, Rotter dam, Eendrachtstraat 127, zaak doende Eendrachtstraat 129. R.C. Mr. Dr. I. Zijlstra. Cur. Mr. J. S. Hoek, Rotterdam. 2 Mei H. Evers, slager, Rotterdam, C. Vliet kade 69. R.C. Mr. Dr. B. I. Zijlstra. Cur. S. C. GeldeldeP, Rotterdam. 2 Met J. H. Paffes, pensionhouder. Rotterdam, Witte de Withstraat 31. R.C. Mr. Dr. B. I. Zuijlstra. Cur. Mr. H. L~ Waal- kens Rotterdam. 2 Mei P. K. Koopman, waterstoker. Schiedam. Breedstraat 12. R.C. Mr. Dr. B. I. Zijlstra. Cur. Mr. J. H- Velcher, Schie dam. Opgeheven wegens gebrek aan actief 2 Met P. van Gent, Rotterdam. 2 Mei M. P. van Dordrecht, gewoond ebbende te Rotterdam, thans in Noord- merika. Uitgesproken: 5 Mei. E. E. Daub, echtge- noote van A. W. Harre, pensionhoudster te Amsterdam, Vijzelstraat 821. Rx. Mr. Th L. van BdTckel. Cur. Mr. W. J. P. de -Lille Ho- gerwaard te Amsterdam, no. 124. 5 Mei: L. L. Smit, meubelfabrikant Amsterdam, wonende Marnlxstraat zaak drijvende Marnlxstraat 82 huls Marnixkade 64 huis. R.c. Mr. Th. L stemmen wordt hiertoe 1 recht. Daverend applaus volgde op deze begeeste rende rede van den voorzitter. Spr. richtte *dch dan tot den Bisschop waarbij hij wees op het verdriet van de zus ters. dat ze meermalen ongemotiveerd ach tergezet worden. Uw aanwezigheid. Mgr., geeft ons steun en moed voor de toekomst. Uw zegen zal 'allen nieuwen kracht geven om een goed Roomsch zuster te zijn. Uw moreelen steun zal de zusters harder doen strijden om de plaats te bereiken, die hun toekomt. Uw aanwezigheid zal voor allen een spoorslag zijn om de plichten opgeruimd en nauwgezet te vervullen. Ook tot den directeur-generaal van de Volksgezondheid, Mr. Lietard Peerbolte richtte spreker zich met enkele waardeeren de woorden. Ten slotte tot Mevrouw de Bus sy. van den Natlonalen Bond van Zleken- verpleegsters. Er zijn in ons midden eenige zilveren brui den. gaat spreker voort, de zusters v. d. Aa. Jansen en Veldman Jubileeren met den Bond. Zusters, we hebben menschen met uw ervaring broodncodlg, laat onzen Bond blij ven luisteren naar uw stem, moge u nog lang gespaard blijven voor onze zoo heilzame vereenlging. De jubilarissen ontvangen een bloemstuk, onder applaus van de aanwezi gen. Uit de besprekingen, die de voorzitter van de Voorbereidende Ontwapeningscommissie met de alhier aanwezige vertegenwoordigers vair Engeland, Frankrijk en Italië en den Minister vkn Bultenlandsche Zaken van Tsjechoslowakjje Benesj gn den Amerlkaan- schen gezant Wilson gehad heeft. Is geble ken. dat thans een verdaging van de zit tingen der Commissie tot October of No vember vrijwel vaststaat. Voorzitter Loudon is voornemens, met het oog op de vele moeilijkheden, die aan deze kwestie Inhaerent zijn, de eindbeslissing van de In S^>tember as. bijeenkomende Assem- blée van den Volkenbond over te laten Niet temin zal de kwestie van de vermindering der bewapening toch een rol van beteekenls spelen in de zitting van den V. B. Raad van volgende week. Als reden voor verdaging van de zittingen der Commissie wordt-opgegeven de overwe ging, dat voorhet oogenblik het psycholo gisch moment nog niet gekomen is en de technische voorbereidingen nor niet com pleet zijn. Voorts moet nog het resultaat worden afgewacht van de te Londen plaats gehad hebbende Fransch-Itallaansche vloot- en veillgheidsonderbandelingen. Van Fran- sche zijde wordt blijkbaar de veillgheids- kwestle wederom verschoven. In deskundige kringen ik inen van mee- ning, dat de besluiten van de Londensche vlootconferentie een ulteindelijke behande ling van de kwestie der ontwapening ter zee in de commissie mogelijk maken. BROEK OP LANGENDIJK, 7 Mei (Langedijker Groenteveiling) 10000 Roede 0.80—3.50, 14000 2de soort 2.50- ioi“/M 102 101 101 96% Eetlustop vlekkend. Koortsverdrijvend. ZenuwsttUend. Bloedzuiverend Verkrijgbaar in heele en halve flesschen NOORD-SCHARWOUDE. 7 Mei 1930 400 K.G. Aardappelen: Blauwe Aardappe len 1.80, Bravos 1.20. 700 KG. Groote Uien 2.40, Uten 1.70—240, Drielingen 0.40. 500 K.G. Peen (groote) f 1 10. 44000 K.G. Roodekool 0.60—1 90, 4400 K.G. Ge- lekool 2 20—4. 120300 K.G. Deensche Wittekool 0 60—1.20. AMSTERDAM, 7 Mei. Zeeuwsche bon ten 2.603.40; Zeeuwsche blauwen 2.60—3.40; Frlesche redstar 1.601.80; Aanvoer 1 la ding 940 H L. Bravo’s 1.752.00; Frlesche bonten red star 1.702.00; Malta spring 16S417 cL per Kilo. Ten gevolge van den hevtgen wervelstorm, welke de stad Frost In Texas heeft getels- AMSTTJTDAM, 7 Met Naar wij veme- I - ki. hebben 14 personen, volgens de tot nu men zal het motortnailschip „Johan van Ol- ontvangen gegeven», het leven verloren. Te Dresden heeft zich gisteravond een eigenaardig voorval afgespeeld. De vroegere Kamerzangeres bij de. Opera te Dresden, Eli sabeth Rethberg, thans verbonden aan de Metropolitan Opera '<e New York, vertoeft momenteel in Dulfschland en gaf gister avond met groot succes een concert In het Gewerbehaus. Direct na afloop van het concert werd zij opgewacht door een deurwaarder met een schuldvordering en een bevel tot inhechte nisneming voor het geval, dat het gevorder de bedrag niet onmiddellijk betaald werd. Het betrof een rekening uit het jaar 1925, waarmede Elisabeth Rethberg niet accoord is een provisle-vordering van een ten bedrage van het groote ideaal. De Bond heeft alle kinderziekten door gemaakt, doch hij staat er nu als een krach tig mensch. die klaar blijft om de wereld te veroveren. Driewerf geluk! Het vertrouwen In onze verpleegster is. besluit spr., onwankelbaar. Viert feest! Weest gelukkig! Het Is uw goed Het Kon. Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Weltevreden registreerde Maandagavond te 21.12 uur. Midden-Java- tijd, gedurende twee uren een buitengewoon zware aardbeving uit het Noordwesten, welke gebleken is dezelfde aardbeving te zijn als die, welke Rangoon zoo zwaar heeft getroffen In Burm-, afstand 8500 K.M., werd gister avond om i2 uur 40 minuten, tijd van Greenwich, aan het Meteorologisch In stituut te' Dé Bilt weer een zeer sterke aardbeving opeeteekend. afstand 3300 K M oorspronc In of omstreeks Trans-Kaukasië.’ voor de belde dames dit «ereteeken vraagd, hij heeft er met hart en ziel medegewerkt. Mgr feliciteerde de doch ook het bestuur en de leden, door de decoratie ook de Bond gedecoreerd is (langdurig jpplaus). Het woord werd dan gevoerd door den directeur-generaai van de Volksgezondheid, die de hoop uitsprak dat de Bond met Chris tus de wereld zou veroveren, mede zich gaarne beschikbaar stellen, indien de Bond zijn steun noodig heeft om het Rijk van Christus te verbrei den. Mevrouw de Bussy bood namens de zuster organisaties haar gelukwenschen aan. Het koortje van dames zong daarna een feestzang. Pastoor WUIenborg sprak dan een woord over het zieken-apostolaat. Dè voorzitter van het „Wlt-Gele Kruis" bood daarna zijn gelukwenschen aan, met een bloemenmand. De geestelijk adviseur van den Bond deel de namens de zusters aan den oisschop me- de, dat zij eeuwige trouw beloven aan de Kerk, aan Z. H. :en Paus én aan den Bis schop van Haarlem. De Voorzitter sloot daarna de vergadering. Tot slot gaf Z. D. H. de Bisschop Zijn ze gen. Uit Frost, In den staat Texas, wordt ge meld, dat in den afgeloopen nacht boven het gebied een hevige wervelstorm heeft gewoed, die aan vele gebouwen zeer groote schade aanrichtte. Bovendien sen brand uit. Men vreest, dat minstens 70 personen om het leven zijn gekomen. Later wordt gemeld, slacht, n_rs slechts 14 zou De dlrecteur-gèneraal van de Volksgezond heid. Mr. Lietard Peerbolte, Mr. J. N J. E. Heerkens Thijssen, mevrouw Steenhoff-Smul- ders namens de federatie van Vrouwenbon den, Dr. ten Berge, directeur van het zieken huis te Den Haag, namens de Ned. R K. Ziekenhuis-directeuren, vele eerwaarde hep en geestelijken, o.a. de zieken-pionier, pastoor WUIenborg uit Bloemendaal; de voorzitter van het „Wit-Gele Kruis". Dr. v. d. Heyde. Nadat Mgr. Aengenent de zaal was binnen geleid zong een koortje een welkomstlied. Nadat het feestcomité de leiding aan den voorzitter, Dr. Damen had overgedragen, sprak deze de volgende rede uit. Er Is groote reden tot jubelen. De Bond ver jaart het geldt hier geen jubUeum van per sonen. nog van een groep personen, doch van een vereenlging Hoewel spr. eerbied heeft voor het werk, door andersdenkenden voor de ziekenverpleging verricht, betwijfelt hij toch of een neutrale Bond voor ziekenver pleging voor Katholieken reden van bestaan heeft. De Roomsche zuster weet beter dan eenige andere, hoe God s wU is en welke ge nademiddelen onze H- Kerk kent In alle om standigheden. De Roomsche zuster heeft een andere levens- en wereldbeschouwing en er Te Haarlem hield gistermiddag de Ned. R. K. Bond van Ziekenverpleegsters zijn al- gemeene vergadering onder voorzitterschap van dr. H. J. Damen te Amsterdam. Na open.ng met den christelijken groet sprak de voorzitter tot de aanwezigen een t welkomstwoord en werden de notu- vorige vergadering onder dank goed- gC&CUiU. Aan de orde kwam de rekening en ver antwoording over het jaar 1929. Deze werd accoord bevonden met een saldo van 77056 en de pennlngmeesteresse werd gedechar geerd. Volgden mededee’.lngen betref lende Ondersteuningsfonds en begroeting 1930. Tot leden van een contróle-commlssie werden benoemd kapelaan Van der Horst en mej. Feldman. De nu volgende verkiezing van twee leden van het hoofdbestuur wegens periodieke aftreden van dr. H. J. Damen te Amster dam en zuster Schellenberg te Nijmegen, welke laatste zich terugtrok, had tot Resul taat. dat dr. H. J. Damen met algemeene stemfmen werd herkozen en in de plaats van zuster Schellenberg werd benoemd mevrouw M. Ruijnders-Jansen te Den Haag. De voorzitter sprak waardee'ende woorden tot zuster Schellenberg voor den door haar in het belang van den bond verrichten arbeid. Itlankte de vergadering voor het in hem ge stelde vertrouwen, terwijl hij mevrouw M M. Kuijnders-Jansen In het bestuur harteUjk welkom heette. Hierna kwamen ter tafel de voorstellen Voor de algemeene vergadering 1930. Het hoofdbestuur stelde voor, binnen kor ten tijd een enquête In te stellen onder de leden aangaande haar maatschappelijke posities. Met algemeene besloten. Het Inzamelen der biljetten zal door de afdeellngen geschieden. De afdeeling Breda stelde voor, het hoofd bestuur te verzoeken, pogingen in het werk te stellen om te komen tot een vrij 6ed voor verpleegsters of een overeenkomst te sluiten met de directies van de R. K Ziekenhuizen ter verk tij vine van een aanmerkelijke reduc- toe op de verpleegkosten voor de leden van den bond. Besloten werd, dat het hoofdbestuur in deze richtmg werken zal. i De afdeeling Amsterdam had een voorstel infediend. den Ncderlandschen R. K. Bond van Ziekenverpleegsters zóó te reorganisee- ren. dat een meer doelmatige verzorging van de stoffelijke belangen der léden verzekerd is, welke verzekering volgens het oordeel van de afdeeling Amsterdam alleen tc verkrijgen is in een vakorganisatie. In het prae-advles van net hoofdbestuur wordt «teze’d. dat deze zaak trs eieen boezem herhaaldelijk besproken is en het hoofdbe stuur er geen bezwaar tegen heeft, dat dit vraagstuk opnieuw In den bond behandeld wordt. Het stelt voor, in het eigen orgaan deze zaak te bespreken. Deze verm van be- hande'ing heeft het nut. dat automatisch d% argumenten worden vastgeiegd of genotu leerd. De voorzitter, dr. Damen. was overtuigd, dat dit voorstel een noodkreet is van de afdeeling Amsterdam, die een zwaar bestaan heeft en geljplpen en gesteund moet worden in de moeilijke kwesties. Amsterdam ne mt een belangrijke plaau in en het is van be lang. dat model-toestanden komen te heer- schen. BIJ acclamatie werd daarna besloten, het prae-advles van het hofodbestnur te volgen Vervolgens werden de directrices der In- formatle-bureaux. die van onberekenbaar nut voor den bond zijn, door den voorzitter toe gesproken. Haar weiden blijken van waar- deermg vcor haar werk geschonken, terwijl mej. M. de Brujjn uit Den Bosch, die het geheele zuiden des lands bedient, ook bloe men geoffreerd werden. Met groote instemming werd besloten tot het zenden van telegrammen aan Z. H. den Paus en aan H. M. de Koningin. Vervolgens werden de nieuwe afdeellngen Alkmaar. Zwolle en Noordwijkerhout met eenige woorden welkom geheeten. Nadat door óen geestelijken adviseur, den weleerw heer L. A. van der Welden, een pro- paganda-reae uitgesproken was, nog eenige huishoudelijke en andere zaken waren be sproken en de vaststelling der plaats van de volgende vergadering aan het bestuur werd overgeiater. werd de vergadering met den christelijken groet onder dank gesloten. is dus alle reden om de Roomsche zusters in een Roomschen Bond te vereenlgen. Spr. wees dan op de groote resultaten die de Katholieke Vereenlging reeds bereikt heeft. ÖP de eerste plaats Is voldaan aan de eerste en voornaamste bestaansvoorwaarde. De da den van de Roomsche zuster moeten haar preeken zijn en zij moeten allereerst uiter mate bekwaam en vakkundig blijken. De Bond heeft zijn leden voortdurend aan gespoord technisch zoo volmaakt mogelijk te zijn, waartoe meerdere malen in het beroeps orgaan werd aangedrongen. Wat baat het echter, indien een verpleeg ster In alle opzichten haar werk kan doen. Indien er geen terrein Is waar ze haar ken nis in praktijk kan brengen. Spr. kan op deze feestvergadering niet na laten. zjjn zwaard even uit de scheede te trekken, hoewel het matei ieele doel niet hoofdzaak is van den Bond. Doch juist die nie^erkenning heeft de zus ters dichter tot elkaar gebracht. De palm grfelde onder den druk! De zusters waren zelf de schuld, dat ze het nletTiadden, zooals ze wilden. Ze veree nigden zich en daarmede werd een periode VBTT'bloei begonnen /Nu juichen we. nu bestaan we 25 jaar. doch we moeten toch bescheiden blijven. In 25 jaar zijn de levensomstandigheden ontzettend veranderd. I}e?Bond heeft zijn bakens moeten verzetten. Eerst was hij er voor 2 afdeellngen en 5 leden, nu voor 15 afdeellngen met 709 leden. Spr. schetste in het kort de resultaten ge durende die jaren. waarbij hij speciaal op het Rusthuis wees. De laatste jaren stellen de leden zeer veel belang In den Bond en we mogen heden ze ker juichen ovfer het steeds groeiende soli dariteitsgevoel. Spr. is vele jaren de voorvechter van den Bond geweest, de laatste jaren Is zijn taak door de zusters zelfs buitengewoon verge makkelijkt. Het orgaan van den Bond kende een op- neergang, maar per slot van rekening cftirronrlo ïilw» Vroeger werd een enkel artikel van een zuster opgenomen, de redacteur zwoegde dag en nacht, nu kan de redacteur rustig slapen en de zusters zorgen voor goede en gedegen copy. Er is reden voor feestvreugde. De leeken- verpleegster heeft nog een reputatie te ver dienen. Dat gaat niet zoo gauw, doch men mag het gAluld niet verliezen. De zusters .1 en voor DE BILT. 7 Mei Het Koninklijk Neder- landsch Meteorologisch Instituut deelt j Dagon-Pag^e wert Na de aardbeving van Maandagnamiddag aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 22