ZONNEKONING SIGAREN zijn gewild om hun hoogstaande kwaliteit KOOPLIEDENVEREENIGING „STEUNT ELKANDER” Openbare Vergadering PROVINCIAAL NIEUWS HET BESTUUR Klap tegen het hoofd Gevaarlijke bewijsvoering Felle boerderijbrand RECHTSZAKEN Aanrijding voorkomen Fabrieksongeval Een beer op stap Jongetje overreden GEMENGD NIEUWS HEER-HUGOWAARD Doodelijke aanrijding te Rijswijk Ondeugdeiijke boter Voor den Alkmaarachen Politierechter BROEK OP LANGENDIJK WARMENHUIZEN DEN HELDER UITGEEST SPANBROEK op 8 Mei as. in de Schouwburgzaal ,,’t Guides Vlies”, ’s avonds 8 uur precies. Alle belanghebbenden bij de Alkmaarscho Exportveiling, zoowel tuinders, kooplieden, ab het Bestuur van de N.V„ worden uitgenoodlgd deze vergadering bij te wonen. Doel: Andere regeling aan de Alkmaarsche Exportveiling. TH. VAN DER KLEI Zn. ZAADMAItKI 94 MEDEMBLIK WER VERSHOOF SCHOORL VENHUIZEN TUITJENHORN HEILOO LANGENDIJK EGMOND-BINNEN Meervoudige Strafkamer* WINKEL NIBBIXWOUD J Conductrice gewond volgt 8. rtjn zitting van Maandag 5 Met. Twee lichtgewonden In de boeschen van Schinveld o Motorrijder onder een vrachtwagen Directeur ontslagen Een verdachte slikt na rijn vonnis em aantal spelden in Ledige den Belastingzaken und gar nicht mehr. Deze zitting was bestemd voor het hou den van een flinke voorjaars-schoonmaak en finale opruiming van bijeengegaarde rijwiel en wegenbelastingzaken gedurende 1929. In zaak nummer één was de verdachte. Arie G. v d. B. niet verschenen. Vonnis 10 boete of 5 dagen. De eenige aanwezige ge tuige D. Stelpstra. ambtenaar der Dir. be lastingen, werd niet gehoord- Gistermiddag te ongeveer 4 uur reed op den weg van Wemeldingen naar Goes een autobus van de firma Wlllemsteln, waarin slechts één passagier had plaatsgenomen. Op het punt, waar het locaalsiioor den weg kruist, brak juist op het moment, dat er een tram in aantocht was, een der assen van de bus. Slechts door zeer krachtig remmen wist de chauffeur een aanrijding te voor komen. De bestuurder en de passagier be kwamen slechts lichte verwondingen. Bouwvergunning Aan den heer N. Klercq, alhier, is vergunning verleend tot het bouwen van een woonhuis op gronden gelegen aan den Bassenweg, alhier. om. worden De L. G. C. Benoemd Tot penningmeester van de Banne te Warmenhuizen Is benoemd de beer A. Kraakman Jr. Personalia Tot deskundige voor exa mens aan ee Technische Hoogeschool, afd. Algemeene Wetenschappen, is benoemd dr. G. C. Dibbetz, leeraor aan het Koninklijk Instituut voor de Marine, alhier. Berechting der nog resteerende verstek-zaken. Een 17-tal verdachten waren niet versche nen, waarom hun zaken bij verstek werden behandeld. De diverse veroordeeltngen laten wij hieronder volgens de rittingsrol volgen: Gewetenrgttd Bij den ontvanger der directe belastingen, alhier, is #192 inge komen wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen. Loop der bevolking over de maand April 1930: Ingekomen: Klasina Geertruida Kar- van van van Op meer. Johannes Groot van Zwaag. Cornells Schipper en Allda Buis van Zwaag. Klaar- tje Langedijk van Berkhout. Vertrokken: Arlën Klaver en gezin naar Velsen. Catharina Koomen naar Maastricht. Catharina Boots naar Boezem Pieter La keman en gezin naar Hoorn. Klaas Oenen naar Beverwijk. Simon Boots en gezin naar Obdam. Theodorus Heddes naar Amsterdam. Gerrit Jol naar Wervershoef. Maart je Pee- reboom naar Heiloo. Gevonden: Bij de Politie werd aangifte ge daan van het vinden van een mat. Raad Voor deze gemeente Is een raads vergadering belegd tegen Donderdag 8 Mei a.s. (’s nam. 2.30 uur. Op den Nieuwen Ritksstraatweg nabil het Muiderbosch is gisteravond om half zeven een 12-jarig zoontje van den heer Buiten weg, wonende te Muiden ,door een auto overreden en gedood. Het jongetje, dat gezeten was achter op een boerenwagen, sprong er plotseling al en stak den weg over. Hij werd gegrepen door den auto van A. R. uit Blaricum. Het knaapje werd op slag gedood. Den bestuur der treft geen schuld. Ook voor Klokken en Pendules is het goedkoopste adres sten van Berkhout Geertruida Beers Heerhugowaard. Paulus N. Wagenaar Voorhout. D. Koolhaas en gezin Op den Vredenburgweg ta Rijswijk heeft gisteravond omstreeks half een aanrijding plaats gehad met doodeiyken afloop. C. v. d. Z., betoonwerker te Rijswijk, met rijn mo torrijwiel komende uit Wateringen, werd aangereden door een tractor met aanhang wagen van het Haagsche Veem, bestuurd door F. J. B uit Den Haag. De tractor pas seerde eenige wielrijders. De motorrijder wll- Gewetensgeld Bij den ontvanger der directe belastingen alhier, is 147 46 inge komen. wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen. daarin het linker gedeelte van den weg niet voldoende kon waarnemen. Overigens be weerde verdachte geregeld rechts van den weg te hebben gereden. Veroordeelde was tegen dat vonnis in hooger beroep gekomen en voerde, nu dit appél heden werd behandeld, ongeveer gelijk verweer als In eerste Instantie, had niets gehoord van signalen van R. K. Bouwvakarbeidersbond Bovenge noemde bond afd. Wervershoof hield Maan dagavond in het vereenigingsgebouw een al gemeene vergadering. De voorzitter, de heer Zwaga. zet l\et doel der vergadering uiteen en opent met den Chr. groet. De Voorzitter deelt mede, dat het be tuur een schrijven heeft gelicht naar een plaats, waar momen teel veel wordt gebouwd, daar het hier nog al slap is. Bij de be: preking betaling contri butie stelt de voorzitter voor, om het voor taan te doen bij den penningmeester, den heer J. Haarsma. 's Zondags na de Hoogmis. Wordt goedgevonden. Bü werkloosheid moet het stempelen geschieden bjj den voorzitter tusschen 11 en 12 uur voormiddags. By de bespreking propaganda zegt de voorzitter, dat voor iedere vergadering aan eiken bouw vakarbeider een convocatie wordt gestuurd. Uit de vergadering wordt er op gelezen, dat geen beter propagandamiddel bestaat dan huisbezoek; waar dan tevens de vrouwen, die soms tegenstanders zyn van organisatie, ook overtuigd kunnen worden. Een zestal le den stelt zich beschikbaar om nuisbezoeken af’.fte leggen. De voorzitter stelt voor om Hinderwet Door H. B. Koopman, smid alhier, ia een verzoek 1 1- De heer Linzen te Sch'nveld, die aldaar een rilvervossenfarm heeft, had voor kort een Wasbeer gekocht. Zondag Is deze beer uitgebroken, hy houdt zich sindsdien ver scholen in de Schmvelderbosschen. Alle pogingen, welke men tot heden heeft aange wend om den vluchteling te vangen bleven vruchteloos. Het Is te begrijpen dat te Schin veld en omgeving fantastische verhalen ge daan worden, over sensationeel® ontmoetin gen op eenzame boschpaden. Ben conductrice van den busdienst der Geldersche Tramwegmaatschappy had te Velp de onvoorzichtigheid de deur te openen voordat de auto tot stilstand was gekomen. De deur sloeg tegen een aan den weg staan- den paal, tengevolge waarvan de juffrouw een hevigen klap op het hoofd kreeg en door glasscherven zoodanig aan een barer oogen verminkt werd, dat zy dit zal moeten mis sen. Per ziekenauto werd rij naar het zieken huis te Arnhem overgebracht. Bevolking. Ingekomen: L. J. Bisschop van Zwolle. Arts Kaper van Abbekerk. J. Leijen van Wydenes. G. Verhoef van de Bilt. Anna Laan van Amersfoort. Jacob Komen van Wervershoof. Evert Wasslnk van Venhuizen. Maria Buisman van Op meer. Cornells Immlng van Enkhuizen. Piet Vlaming van Wognum J. Brouwer van Schoterland. Elisabeth Bruin van Twisk. Cornells Haring van Avenhorn. Vertrokken: Thys Naastepad naar Wyde- nes. Hlltje Klyn naar Amsterdam. Wil lem Feller naar Westwoud. Dirk Bot naar Borkee. Jan Dekker naar Alkmaar. J. Both naar Den Haag. Pieter Bos naar Amstelveen. Lubbert Zielman naar Hoog- karspel.' lea-Hulsebcsch en zn.. Haarlem. C 47, id.; Wed. G. Blaauw-van Ammere. Velsen. B 213, geen; Jb. de Graaf en gez., Den Kelder, C 59a, N.H. Vertrokken: P. de Rover en echtg.. Alk maar; A. A. Schoorl-Borst, Leeuwarden; Wed. 8. W. Jung-Burger en Alkmaar; K. H. Jung, 'sGravenhage; G.- Wolvers, Beemster; C. B. Koch, Bergen (N.H.); A. J. van Duuren en echtg.. Leiden; B. M Vink en gez.. Alkmaar; D. Konyn en gez., Ursem; Wed. Tr. Konlngen-Reek, zype; M. G. A. W. Kehl, Oudenbosch; M. Nloolal, Voorst; Tr. Kok, Egmond aan Zee; Wed. C. D. Mel chersvan Zon. Rotterdam; B. J. Brevé en gez.. Amsterdam: A. Ploeger, zype; E. A. Wolter, Thorn; C. Kot en ges., Callantsoog; E. Elzevier, Alkmaar; M dé Boer, Wognum; 3. Visser en ges., Bergen (NU); Wed. C. E, de Vries-Keyaer, Haarlem; G. Klyn en echtg, st. Pancras; O. de Jager en ges., Bergen (NH.) In de fabriek der firma H. Serphos te Enschedé is eergisteren een 37-jarige arbeider van een z.g. balenpers op den betonnen vloer gevallen. De man Is zonder tot bewustzyn te zyn gekomen in het ziekenhuis overleden. PraeeB-vertaal Door de politie alhier Is proces-verbaal opgemaakt tegen J. de J, ■wervende, ter zake van openbaren dronken schap en het opgeven van een valschen naam. Benoemd Als opvolger van den heer W. v. d. VaU. die zyn ontslag als lid van den Raad heeft Ingediend, is door het Centraal Stembureau benoemd de heer H. Keesman. „Het Mobilisatiekruis” Aan de afd Heiloo van het Mobilisatiekruis is door b’ en W. vergunning verleend voor de uitgifte van 1000 loten A 25 cent. de een tractor voorby rijden, waarvoor hfl links moest passeeren. Hierdoor raakt® by met het voorwiel den berm van den weg, waardoor het motorrijwiel slipte. De be rijder kwam juist tusschen voor- en achter wiel van den aanhangwagen te liggen. Hy kreeg het llnkerachterwiel over zyn lichaam. Dr. R. kon even later slefhts den doo< constateere'n. De motorrijder bereed eerst kort rijn mo torrijwiel en was nog niet in het bezit van een ry bewijs. Den autoberyder treft geen schuld. Burgert, stand Geboren: Emma Elisa beth d. v. Wilhelm Gustav Karl. Mundt en van Zwaantje Oost-Indllf. Lavina Johanna d. v. Willem Frederik Wognum en van Mar- tientje Damiaans. Nlcolaas Adrlanus z. v. Gerardus Louter en van Maria Mors. Catha rina d v. Hendricus Goedhart en van Aafje Dam. Neeltje d. V. Evert Bakker en van Cor nelia Bek Dirk zoon van Bastiaan Leen en van Neeltj» van der Aarde Allda Barbara d. van Cornells Dekker en van Barbara Maria de Lange. Frederik Simon z. v. Gerbrand Masteling en van Maria Appelman. Ondertrouwd: Dirk van den Burg en Maar- tje Seihorst. Jacobus Franciscus Gramberg te Amsterdam en Margaretha Elisabeth Meyer. Hendrik Paulus Bakker en Helena Michel. Cornells Johannes Rietveld en Johanna Ver- duin. Overleden: Simon 1 maand zoon van Jo hannes Stam en van Grietje Roosendaal. tigd. Etach 10 boete of dagen. Vonnis 5 boete of 6 dagen. Verdachte nam daar mede genoegen. Ook was volgens dagvaarding de heer Job. Vdirecteur der Zuivelfabriek te Opmeer te Wognum in gebreke gebleven aan éen commies en ryksveldwachter met de visitatie belast, een geldige wegenbelastIngkaart te toonen. De getoonde kaart was niet in overeenstemming met de nummers van het rytuig. Verdachte was gewaarschuwd de on juiste cyfers te doen veranderen, doch hy had geaarzeld dit te doen, opdat dit tot nieuwe verwarring aanleiding kon geven. De belasting was behoorlijk en op tijd voldaan. Elsch vryspraak, waarmede de Officier zich niet kon vereenlgen en veroordeeiing vor derde tot de minimum geldboete. Verdachte werd echter vry gesproken De heer E J. K., reiziger te Umuiden. had volgens dagvaarding te Enkhuizen ge reden met een auto, terwijl hy niet kon overleggen een geldige wegenbelastlngkaart. Verdachte erkende zulks doch beweerde niet de eigenaar te zyn geweest. Hy was we! In t bezit van een rljbewUs. doch was niet de bestuurder. Ky reed met een collega, en bel een waren In dienst van dezelfde firma, doch de heer K. had de bekeuring op zich genomen omdat zijn medepassagier niet In het bezit was van een rtjbewys. De politierechter wees verdachte er op. dat hy hoog spel speelde en gelastte aanhou ding der zaak, teneinde den anderen Inzit tende. een Inwoner van Amsterdam, ge naamd Okkerse, en den verbalisant als ge tuige te hooren. Misdrijf artikel 249 Wetboek v. Strafrecht De heer Arie van L.. 44 Jaar. kuiper te Warmenhulzen en thans gedetineerd In het Huls van Bewaring te Alkmaar, had rich te verantwoordt ter zake mlsdryf, straf baar gesteld by artikel 249 Wetboek van Strafrecht en wel het plegen van niet nader te noemen handelingen. Met het oog op het zedenkwetsende werd deze zedenzaak bulten tegenwoordigheid van pu bliek behandeld. Mr. H. P. M. Kraakman opponeerde als raadsman en verdediger. Geen andere zaken werden meer behan deld en de zitting werd na afloop van laatst- gemelde zaak gesloten, met bepaling, dat de uitspraak in beide zaken zou plaats hebben op Dinsdag 20 Mei eJc. Gisternacht om 2 uur brak brand uit in den stal van den beer A. 8. te Voerendaal. Het vuur sloeg spoedig over op het woonhuis, doch de bewoners konden zich bijtijds red den. De aangrenzende-woning van de familie Smeets werd eveneens door het vuur aanger tast. By de ylucht viel de oude vader van de trap en kreeg daarby een «ronde aan het hoofd. Huis met stellen en schuur van by na totaal afgebrand. Een veulen, een kalt en ’n zestal varkens kwamen in de vlammen Van den inboedel kon slechts weinig gered. Verzekering dekt de schade, brandweer kon de woning van Smeets behouden. Deze bekwam evenwel veel brand en waterschade. o Door de Rechtbank te Arnhem werd gis teren vonnis gewezen in de zaak tegen B 8.—M., die een week geleden terecht had A. G. v dl B 10 boete of 5 dagen; G. R^ i-ggstaan wegens diefstal van 10 ten na- deele vdn mevrouw K te Oosterbeek. HU werd tot een jaar gevangenisstraf veroor deeld. Toen verdachte dit vonnis hoorde, slikte hy achter elkaar een' aantal spelden door en zei: zoowaar als Ik geen last van deze spelden zal ondej-fIndenzoowaar ben Ut onschuldig. Verdachte wérkte deze spel den zoo snel naar binnen, dat de veldwaclv- ters zyn daad niet konden verhinderen. Niet voorzien van een geldige we- genbelast ingkaart. De heer Emil Julius Herbert B„ geboren te Neuenberg in Dultschland, oud 4ö jaar en hoefsmid te IJmuiden, was op 24 Au gustus als bestuurder van een vierwielig motorrytuig te H. Hugowaard aangehouden en bleek als toen niet in staat te zün een geldige wegcnbelastingkaart te toonen. Ver dachte had geen geldig rijbewüs en op grond daarvan was hem geen belastlngkaart verstrekt, r-e Dultscher was toen zoo vry- moedig, het maar zonder een en ander te stellen. Elsch ingesteld door den rykaadvo- caat 15 boete of 15 dagen. Vonnis conform eisch Ryksadvocaat. Ook de heer Pieter N.. ’n 33-jarig reiziger te Alkmaar, was op 10 October, toen hij op den Kanaaldijk ward aangehouden, niet in ’t bezit van een dergeljjke kaart, die hil had vergeten. Eisch 5 boete of 5 dagen. Vonnis overeenkomstig eiscli. In een spoedvergadering van de leden der Apeldoorneche coöperatieve fabriek van melkproducten Mariëndal, is met groote meerderheid van stemman besloten, den ai* recteur der fabriek te ontslaan E: is on- deugdeiyke boter afgeleverd, waardoor het Rykstnerk werd Ingetrokken en de goede naam der fabriek ten zeerste werd ge schaad. een achter hem rijdende auto. Bovendien had hy andere auto's wel gelegenheid gegeven tot voorbijrijden. Dr. Moll gaf thans vol komen toe, dat verdachte allerminst het op zet had om uit plaagzucht verbalisant te hinderen. Alléén omdat verdachte had be weerd voortdurend rechts te hebben gere den, wat onwaar was. had op dien grond Dr. Mol! dit proces-verbaal opgemaakt. De officier memoreerde, dat bij een over treding het opzet geen element is der straf baarheid. was de meening toegedaan, dat verdachte had moeten zorgen, dat zyn auto In orde was en hem niet kon beletten sig nalen te hooren! Ook zyn wegspiegel moest bruikbaar zyn. De officier requlreerde alzoo bevestiging van het vonnis. Nieuwbouw. Het huls van den heer Jn. laan Jzn. te Venhuizen, een oude boeren hofstede, wordt thans afgebroken en ver vangen door een nieuw woonhuis met groo- ten schuur te bouwen aan den Dorpsweg voor het bestaande perceel. Deze bouw geschiedt door den tlmmerman- aannemer J.Hornar, uit Hem. L. O. P. De leden van dit liefdewerk kwa men Zondagmiddag by een, om te bespreken wanneer en op welke wyze het oude papier zal worden opgehaald. Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt, dat men er In Is geslaagd in Eenigenburg een tweetal le den te vinden. Besloten wordt, zoo mogelijk deze week het oude papier te verzamelen. Dit zal geschie den zooals dit gewooniyk gebeurt, leder zal werkzaam zyn in zyn eigen wyk. zakken kunnen worden gehaald bij voorzitter van dit liefdewerk, den heer P. Boekel Gz. te Kalverdyk. Heropening café Het vanouds bekende café van mej.,«de wed. P. Bleeker is belang rijk vergroot, zoodat nog een biljart kon woéden bygeplaatst. Bovendien heeft de tooneelzaal een uitbreiding ondergaan, zoo- dat deze thans ruimte biedt voor ruim 300 personen. Ook het tooneel is zoodanig ver bouwd, dat een flink gezelschap hier zal kunnen optreden. Het geheel naar de elschen des tyds en met smaak Ingerichte café annex tooneelzaal zal ag. Zondag 11 Mei op eenigszins feestelijke wyze worden heropend. WIJ wenschen de onderneemster met deze uitbreiding veel succes. beider belang noodig is. Dit zal door het bestuur nog eens overwogen worden. Tijdens de rondvraag vraagt de heer v. d. S wal uw Inlichtingen omtrent de regeling der driewachtdagen. De voorzitter' antwoordt dat als een lid twee dagen werkloos is en zyn kaart laat stempelen, den derden dag weer werk krdgt voor langer dan 34 dagen, deze twee wachtdagen vervallen. Die wacht dagen vervallen niet, wanneer dat lid bin nen 24 dagen opnieuw werkloos wordt. Nc Installatie van een nieuw lid wordt da vergadering met een opwekkand woord ge sloten. Concours Op 15 Mei as. zal de R. K. Muriekvereenlging ..Hou en Trouw” deel nemen aan het concours te Wervershoof. Directeur dezer vereenlglng la de heer An derson. te Alkmaar. Wanneer de aardappel volgroeid la, welk tydstip in overleg met de Prov. Commissie en den handel bepaald wordt, dan zal war den voorgesteld om de maat van de drielin gen te bepalen op 3838 mM.; middelsoort van 3655 mM. en groote boven 50 mM., zoodat voor iedere soort een speling is toe gestaan om het sorteeren te vergemakkeiy- ken. Voor wltvleezige aardappelen de begtn- maar groote bovenzie mM. en op een nader te bepalen tijd boven 45 mM. Déze sorteering werd aanbevolen, omdat in de eerste plaats deze maten veel gevraagd worden, maar ook omdat anders concurree- rende landen hunne sorteering steeds ver beteren. Besloten werd deze sorteering aan te ne men en dat Iedere afgevaardigde deze in zyn vereenlglng zal bespreken. In verband met de te houden vcrgr.dering van de Prov. Commissie op 24 Mei a.s., werd verzocht aan de afgevaardigden, om voor dien datum aan den secretaris verslag uit te brengen van hunne vergaderingen. De voorzitter geeft h:erna een korte uit eenzetting van de vergadering van den Keu ringsdienst K. I. Z. Aan de bestaande keuringsdiensten hier, is meestal een verkoopbureau verbonden, hetwelk niet goedgekeurd werd. De keurings dienst K. S Z. staat dit niet oe. zoodat de gekeurde aardappelen in den vryen handel komen. Ook keurt het K I. Z. aardappelen zon der herkomst, waarop by voldoends zuiver heid een certificaat wotdt gegeven. Er Is dan ook van de zyde van het be stuur geen bezwaar dezen keuringsdienst aan te bevelen. Verder werd behandeld het aankoopen van pootjesbakken. papier daarvoor en het aankoopen van bloembollenmanden en de benoeming van controleur-portlez. De rondvraag, niets opleverende, hierna sluiting. Coöp. Boerenleenbank Voor de be trekking van Kassier van de Coöp. Boeren leenbank hebben zich 14 sollicitanten aan gemeld. Roodvonk In het geztn van den heer H is een geval van roodvonk geconsta teerd. V^lUnga-ovenicht In de afge'.oopen week werden aan de veilingen nog de vol gende hoeveelheden bewaarproducten aan gevoerd: 65 wagons Roode-, 29 wagons Gele- en 83 wagons Deensche witte kool, bene vens 2 wagons Uien en 3 wagons Peen, te zamen 182 wagons. In de overeenkomstige week van het vorige Jaar waren deze cljers resp. 51, 18, 76, 5 en 7 of tezamen 157 wa gons van 10.000 K G. Bovengenoemde cyfers zyn althans die van de voorraden, welke verkocht zyn, want de toestand is zoo Jammeriyk geworden, dat op meerdere dagen het product niet eens meer werd afgenomen, iets wat nog zelden In een seizoen is voorgekomen. En als men dan een mededeellng hoort van het veiling- bestuur te Noord-Scharwoude, dat volgens de Inventarlsatledyfers er op 1 Mei nog een voorraad van 600 wagons kool, waarvan 450 witte, aanwezig konden zyn, dan begrypt men tevens, hoe deze catastrophe diep in het bedrijfsleven ingrUpt. Als steeds bestond de minste belangstel ling voor de Deensche witte kool. Voor en kele partytjes van het mooiste kleine goed Werd pog fl.en ten hoogste f 1.30 per 100 K.Q. betaald, maar de massa ging voor 60 of 70 centen en een deel «a: onverkoop baar. Dit is erg, maar erger is het dat het met de soorten, die dezen winter nogal af trek hadden en soms flinke pryzen maakte, deze week denzelfden kant uitging. Aanvankelijk braeht Rcode kool van de mee; t gewilde grootte nog f 5.00 of 6 op en Dinsdag was er zelfs nog eef? party van f 8.60. De laatste dagen was f 3.de uiter ste prys voor uitzondering spart jen. Groo- ter kool ging voor een groot gedeelte voor 6080 centen evenals de Denen en meer dere schuiten werden op^ehouden of niet af gedrukt. Ook voor Gele kool had.de markt het zelfde verloop. Maandag was de noteering nog f 2.50—f 5.60 per 100 K*G. en Zaterdag van f 0.50—f 2.20. Wegens de onverkoopbaarheid van de Uien in de vorige en ook in den aanvang van de ze week, was er een zeer gering aanbod. Ge volg was dat de geringe hoeveelheid de laatste dagen iets meer opbracht en de noteering Zaterdag 0.80 tot 1.60 per 100 K G. bedroeg. Peen bleef by een geringen aanvoer uiterst laag in prys en varieerde Zaterdag van 20 tot 50 cent. Ook Kroten brachten slechts 30 centen op. Voor de laatste stapclproducten komt dus zoo goed als niets terecht en gezien het ver gevorderde seizoen is het wel zeer twijfel achtig dat er nog verbetering zal intreden Deze week is te Broek de veiling .van stooktematen geopend met een uiteraard nog zeer miniem quantum, dat voor 71 $t. per K G. werd gekocht. Moge dit de voorbode zyn van een beter verloop van het nieuwe seizoen dat van 19291930. !De voorzitter Jas. Lleftlng opende met den Chr. groet. De notulen der vorige vergade- «n< werden goedgekeurd. Ingekomen waren da veillngscondities voor de veiling te Hei loo, die gelijk waren aan die van verleden Jaar. Besloten werd weder de producten In Heiloo te doen veilen. Vervolgens werden de noodige aardbeiensloffen besteld. Plantboonen bleken niet noodig. Het vervoer der producten naar Heiloo werd weder opgedragen aan KI. Bakker voor aardbeien en erwten en boonen 29 cent Beverwpk eventueel voor 70 en #0 cent. Voor de verzekering tegen ongevallen sal I 25.worden uitgekeerd. In het afgeloopen jaar was de hulp voor de leden van Naastenliefde niet noodig ge weest. Nu werd opnieuw de volgorde der liiat vastgesteld, voor hen, die zoo noodig hulp sullen verleenen. p _Blj de rondvraag kwam de Zomertijd ter yrake. By stemming bleek, dat de meeste der aanwezigen voor algemeene invoering van den Zomertyd waren. Geklaagd werd over het veelvuldig voor komen van rupsen in de aardbeien. Een af doend middel hiertegen was niet bekend? De heer J. Lief ting bood voor proefneming gra tie een party pota aan voor bestuiving. P® *leer Konlng zal daarmee op enkele bedden, een proef nemen. De ZeerEerw. Heer Pastoor spoorde aan gedurende de Meimaand in de kerk den ro zenkrans te komen bidden, waarna de voor zitter met een woord van dank de vergade ring sloot. Zitting van Dinsdag 6 Mei BEHANDELING VAN .NIEUWE STRAFZAKEN Hoorer beroep veroordeeiing artikel 6 Motor- en RUwielwet De heer G. Schekkerman. een 32-jarig handelaar te Alkmaar, werd door den kan tonrechter te Alkmaar veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen, ter zake het feit, dat hij aan den heer Dr. MoU. directeur van den Keuringsdienst voor waren op 20 Febr. geen gelegenheid gaf hem met zyn auto voorby te ryden, niettegenstaande de herhaaldeiyk door Dr. Moll gegeven signalen. Verdachte bleef vanaf Zljpersluls tot Behoor ld am met de door hem besturde vrachtauto geregeld In het midden van den weg ryden. terwijl de weg breed genoeg was om gelegenheid tot passeeren te geven. De heer Moll, die uit hoofde van zyn kwaliteit ook onbez. rijksveldwachter Is. Het te Bchoorldam ver dachte stoppen en maakte proces-verbaal op. De heer Sch. beweerde niets te heb ben opgemerkt door het geraas dat zijn auto veroorzaakte, terwijl rijn wegsplegel niet vast genoeg was bevestigd, zoodat hy Burg. Stand over de maand April 1930 Gabaren: Cornells Jacobus, a v. D. de Graaf en C. Derogee. Catharina Gertrudis. d. v. F. W. Duijnmayer en E. M. Groot. George Jacobus, a v. C. A. Rotteveel en F. C. Kle- bert. Cornelia Anthoma, d. v. 8. Visser en C. A. Pieterse. Volkert Simon, z. v. V. Huis man en A. Muntjewerff. Theodorus, z. v. Th. Molenaar en J. Brakenhoff. Onaertrouwd: Hubertus Praat, groenten handelaar, 31 jaar, te Amsterdam en Ja coba Nanne, 26 jaar. Wilhelm Gerardus Haack, varensgezel, 31 jaar en Franbisca Johanna Musen, 30 jaar. Pieter Pastoor, koopman. 53 Jaar, te Koedijk, wedn. van Petronella Johanna Moolenaar en Mietje Hartog, 53 jaar, wed. van Pieter Berkhout Cornells Oostermeyer, i.elziger, 27 jaar en Dleuwertje Bot. 27 jaar, te Wervershoof. Simon Kaandorp, bakker, 22 jaar en Geer truida Pancras, r 19 jaar, te Nieuwe Nie- dorp. Usbrand Brutjn, veehouder, 23 jaar, te Schoorl en Aafje Borst 21 jaar. Gijsbert Klyn, tuinder. 27 jaar en Trijntje Zeeman. 23 jaar. Gerardus Out, landarbeider, 26 Jaar en Cornelia Catharina Winder, 28 jaar. Klaas Bakker, veehouder. 23 jaar en Maar- tje Otjes. 19 jaar. Petrus Ruiter, arbeider, 36 jaar en Johanna Winder, 29 jaar, wed. van Johannes Kaandorp. Johannes Morsch, schilder, 42 Jaar en Maria Geertruida Duyn- meier, 35 Jaar. Hermanns Rotteveel, land bouwer, 26 Jaar en Maria Petionella Ro- myn, 22 jaar, te Noordwykerhout. Heinrich Anton August Koster, winkelier, 24 jaar, te Geleen en Anna Oud. 23 Jaar. Johannes Blom, landbouwer, 29 jaar, te Oudorp en Margaretha Swart, 24 jaar. Johannes Cor nells Barendsen, reiziger, 27 jaar, te Am sterdam en Allda Zoon, 23 jaar. Getrouwd: W G. Haack en F. J. Musen. P. Pastoor en M. Hartog. H. Praat en J. Nanne IJ Klyn en T. Zeeman. K. Bakker en M. Otjes. Overleden: Pieter Elzer. 60 jaar. Heinrich Joseph Geuer, 51 jaar. Pieter Stoop, 71 jaar. sytje Grootes,, 72 jaar, echtgen. van Gerrit Paarlberg. Cornells Dekker. 34 jaar. Nico- laas Petrus Schipper, 23 jaar. Wilhelmus Marinus Johannes Zwaniken, 31 jaar. Dirk Verwer. 69 jaar. Jantje de Graaf, 77 jaar, echtgen. van Karei Bos. binnenkort weer een algemeene vergadering te houden met een hoofdbestuurder en dan ook de bouwvakpatroons uit te noodigen. Dan zouden onderling besprekingen kunnen worden gevoerd en om eveneens een collec- I tief contract met ben af te sluiten, wat voor gH, ga iwvjwilgm, OUIAQ is sirxrtrt Hnf ingediend? tot het plaatsen en in werking brengen van twee electromotoren te samen groot 2y, P. K, In zijn amedenj, staande aan den Midden weg alhier. Door O. Burger, smid alhier, is een ver- zoek ingediend tot het uitbreiden van zijn smederij en het daarin plaatsen van een electromotor van 2 P. K. en één van 1 P.K. tot het aandryven van een ponsmachine. 2 boormachines, 1 veerkamer en een slyp- ntcogi Een on ander ingevolge de Hinderwet. Vergadering van het bestuur der Langen- dijker Groenten Centrale op Maandag 5 Mei 1930. Tegenwoordig 25 personen, waaronder 2 leden van koophandel. De voorzUttr ■Burgemeester Slot opent met een welkom. Over de keuringsiysten van Maart en April welke respectievelyk 7 en 15 keurin gen bevatten werden geen op- of aanmer kingen gemaakt. Uit het rapport over het nazien van het betaalkantoor werd medege deeld. dat alles in goede orde was bevon den en dat In de maand Maart geveild was voor een bedrag van f 437.557.60 waarvan voor: Broek op Langendyk f 90381.62; Koedyk f 77940.07; Z. Scharwoude f 71593.21; Zuid- Scharwoude R.K. 12835.84; Sint Pancras f 68137.17; Sint Pancras Zuid f 1203J.58, H.H. Waard f 32104.90; H. H. Waard R. K. f 37050.03; Ursem f 6704.33; de Schermer f 9834 27; Hensbroek 4951 84; Oterieek 4534.05 gulden; diversen f 10458 69. Een schryven was Ingekomen van de ver- eeniging .de Koopbar.t 31” met verzoek, een subsidie van f 80 te verleenen voor den nachtelefoondlenst. Daar deze dienst van het rijk uitgaat, moeten de kosten hiervan ge heel apart betaald W’orden, welke ongeveer f 850 bedragen. In verband hiermedé wordt van de ge meenten- en vellingsbesturen een subsidie gevraagd van f 80. terwijl dan door de ver- eeniging „de Koophandel” het resteerende bedrag van f 300 zal bijbetaald worden. Gezien het groote belang voor deze streek werd besloten het gevraagde bedrag te ver leenen. Van dezelfde vereenlglng een verzoek om een anduge regeling te treffen aangaande 't o ver leggeld by beurtbevrachting en wel om de thans geldende f 5 na 3 uur nader te re gelen In overleggeld per uur. De heer Kramer (koophandel) zegt, dat wanneer de schuit een kwartier of 2 uur over tijd Is. evengoed f 5 betaald moet wor den, en zou gaarne zien, dat die verhou ding geregeld werd per uur. De secretaris zegt, dat de opvatting niet juist is, daar het niet gaat om den tijd na 3 uur, maar om den tya tot 3 uur; wanneer men reeds van des morgens tot middags 3 uur heeft gewacht, dan is f 5 overleggeld verschuldigd. Daar het vorige jaar de tijd van wachten van 3 uur 's middags tot 3 uur Is verlengd, werd besloten niet op het verzoek in te ■gaan. Een schrijven was ingekomen van den secretaris der bloembollen-vereeniglng afd. Alkmaar, met bericht dat de heer P. Tromp te H H. Waard, gekozen is als hun verte genwoordiger in de commissie voor de Bloem- bollenvelling te Broek op Langendijk. Van de Prov. Commissie was een schrij ven Ingekomen. waarin aanbevolen werd een nieuwe aardappel-sorteering. Tevens werd vermeld dat in een vergadering met de ver eenlglng „de Koophandel”, den N. H. Ex portbond en de Neder!. Vereenlglng van aardappelhandelaren, overeenstemming, is.- bereikt, om de navolgende sorteering voor J te stellen: e Beglnmaat voor drielingen van 28—33 m M. en groote boven 33 m M. dit is de bestaan de maat, welke steeds zoo geweest is. 10 boete of 5 dagen; Willem 8., werkman. Alkmaar. 2 x 6 boete of 2 x 3 d Corn. T„ 6 boete of 3d.; Cora. B.. 5 boete of 5 d.; G. B 3 x f 15 boete of 3 x 10 d C. D.. 15 boete of 15 d i C. D 15 boete of 15 d.; O. J. I., 2 x 10 boete of 2 x 5 d.; B. F J. K., 1 15 boete of 15 d.; M. M.. f 15 boete of 10 d F F. N ƒ5 boete of 3 d.: KI. V., 20 boete of 10 d.; J. H. W 30 boete of 10 d. Hierna sluiting. Burgerlijke Stand Geboren: Francisca Dieta. d. v. A. v. Splunter en M. C. Los. Getrouwd: J. den Adel en M. de Boer; J. Bakker en G. Stuy. Overleden: C. Vries. 83 jaar, wed. van C. Winkel; M. 8. Jansen. 52 jaar, echtgen. van C. de Haan. Rijden met niet 'Jfficleel gewogen wagens. De heer Rijer P., oud 32 Jaar en wonen de te Venhuizen, had 4 maal de attentia getrokken van de ambtenaren, die' te Enk huizen surveilleerden, met ongunstig resul taat, daar hy reed met autobussen die niet officieel waren gewogen. De overtredingen waren begaan ongeveer een jaar geleden. Eisch 4 x 12 boete of 4 x 4 dagen. Uit spraak conform vordering. Vervolgens stond terecht de heer Corn? 8., veehandelaar te Anduk. die zich had schul dig gemaakt aan onjuiste aangifte der ww- genbelas.ing, 2 maal gepleegd, aangezien hy de door hem in eigendom toebehoorende au tomobielen te licht had aangegeven en met die wagens had gereden. Eisch 3 x f 15 boete of 2 x 10 dagen .Vonnis conform. Verdachten werden telkens veroordeeld tot een boete gelijkstaande aan het bedrag dat te kort aan belasting was betaald. Hierop verscheen ds heer Corn. Sn., een 54-jarig landbouwer te Koedyk, die ont kende op den Keunemerstraatweg te zyn aangehouden. Hij had zyn wagen neergezet op het Varnebroek. Hy was zonder wegen- belastingkaart gereden naar het belasting kantoor ten einde een nieuwe wegenkaart te halen. De vorige kaart was echter den vorigen dag verloopen en dit werd door een der geëmployeerden van het kantoor gecon stateerd. Eisch 10 boete of 5 dagen. Op grond van de bedenkingen door verdachte ontwikkeld tegen het proces-verbaal. werd besloten den verbalisant te telefoneeren, ten einde hem omtrent een en ander te hooren. Daar bedoelde commies echter niet te bereiken was, werd deze zaak tot nader te bepalen datum aangehouden. De heer Luitje Fentje St., chauffeur te I Heiloo, had eveneens op 30 April 1929 zan- der belastlngkaart gereden met het doel een i yieuwe kaart van het kantoor af te halen, -Uzoodat hy nog. niet tot ryden was gerech- Ingek<m>en en vertrokken personen, ge- gurende de maand April 1930. Ingekomen: J. H. Lutke, Bergen (N.H.), O 139h(, N.H.; A. M. Martens. 's-Graven- hage, B 389a. geen; H. Rotteveel. Lisse, O 5a R-K.; 8 .Koopman en gez.. Bybekar- spel, B 272c, idem; C. Stoop en gez., Heer- Hugowaard, D 225, ld.; P. Evers en echtg., Hilversum, O 139f, N H D. Hilderlng, Ou dorp. B 229c, ld.; w de Wit en gez.. Val- kenswaard. D 196b, R.K.; L. van TH en echtg-, Oudorp, C 25 id.; J. Ph. Konlng en gez.. Alkmaar, B 382, geen; Joh J. Thoolen, T.tmmen, C 47, R.K.; Wed. L. J. J de Ruy- ter-Helmann en dr-, A'dam, B 248f. N.H J. Lleuwen, Amsterdam, ld., ld.; O. Ophuis, Baflo, C 13, 1&; M. Lyzinga, Dantumadeel, F 34, ld.; I. G. W. van Eunen-Broekhulzen, Velsen, E 213, EX.; Joh. Smit, id., id., N.K., K. Smit en echtg., Bergen (NH). B 232b, ld; D. Visser en echtg.. Alkmaar, B 407, id.; J. Boelhouwer, Ter Aar, B 235b. ld.; Joh. G. Krimp, Schoorl, A 67, R K K. Bakker en echtg.. Hoorn, B 175, N.H.; A. J. F. M. Kuster, 'sGravenhage, A 84a, RK.; Joh. M. Sengers, Voorhout. C 29. ld.; S. J, M. Thoo- Burg. Stand. Geboren: Gerda, d. van C Druif en H. Trompetter. Maria, d van C. Mol en D. Wester. Oerlof, d. van L. Glippens en M. Hoogland. Allda, d van A Dudink en C. Schaper. Maria, d. van 6. Ketelaar en Joti Moeskops. Cornells, z. van K. Bakker en T. Leegwater. Ondertrouwd: Cornells Stapel en Bertha Korver. Jacob Llgthart en Maria Huisman. Jan Pereboom en Maria Moeyes. Ger rit Blom en IJtje HaH^g. Jacob Bakker en Aagje Glas. Overleden: Tryntje, d. van Pieter Kaper en Aagje Wydenes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 2