en van ROODBAND ZEEPPOEDER EN ZEEPl Lost vlugger op geeft beter sop Elk pakje Roodband bespaan U geeft U prachtige plaatjes van Holland— HOESTPILLEN C4dvertentiën iiiiinmuiiiiiiiniiiiiiiM cJ^oord-Hollandsch Q^a^blad Dr. E. HOEKSTRA ia leven geneesheer te SCHADEN KLIERDRUPPELS v ■5 GRATIS Cassière Vroom&D ree smann vragen voor spoedige indiensttreding een Cassière GRATIS PLAATJES Holland zooals f wij het zagen t* x - 1 I Telegrafisch Weerbericht LANDBOUW EN VEETEELT Landbouwtelling 1930 lea ie UR Landbouwboekhouding SOCIAAL LEVEN PROVINCIAAL NIEUWS MONNIKENDAM MARKTNIEUWS ADVERTENTIÊN «.95 I Schildersi inlichtingen ƒ2.00 per flacon van 150 gram |D 3 I :ha ata igd openen U den weg. welke leidt tot vergrooting van Uw omxet Het aangewezen dagblad voor bet plaatsen Uwer advertentiën is het BLOEDZUIVERENDE PILLEN h IJ r r f 1.80 per doos van 300 pillen «5> Ukken, Landschappen en Stillevens vanaf 0.90 tot 14. Portretlljsten In alle mogelijke prijzen en uitvoeringen Spaar de plaatjes van Roodband Zeeppoeder en Zeep om dit mooie Album compleet geïllustreerd te krijgen. hu •eg. be ier- Hij im. oo< WIERINGEN Vraag Uwen winkelier nog heden om nadere Zuinige huisvrouwen gebruiken Roodband. Want Roodband kost niet alleen minder slechts 10 cents voor een groot pak, meer dan voldoende voor de geheele wasch maar het doet tevens het werk in minder tijd en spaart het goed. Want Roodband wordt gemaakt van de fijnste grondstoffen die de scheikunde kent. Het wordt tot een fijn poeder gesproeid, niet op de oude wijze gemalen. Daarom lost het zoo snel op en schuimt het zoo overvloedig. Met een Roodband sop in Uw tobbe kunt U alles wasschen, zoowel de huishoudwaach als het fijne goed en dat alles voor 10 cents. 1.80 per flacon van pl.m. 250 pillen X 'Sb' s Eiken Ganjjsplegels, zeer modem 2.40 Eiken Rooktafels vanaf 3.90 - c 5. f.' HOOOE PRIJZEN NedLerL Staatsloterij Ned. R. K. Bond van Brood-, Koek-, Banketbakkers, Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers rif Te koop of te huur TWEE NIEUWE WOONHUIZEN met voor- en achtertuin, voorzien van gas, electr. en waterleiding. Koopprijs 3100 per stuk. Huur 5.50 per week. Adres: JOH- DEK KER, Stationsweg D 160a, Heiloo. Drie geneesmiddelen, welke in geen gezin mogen ontbreken NIEUWE NIEDORP Een prachtig Album tegen koatprijs slechts 50 cent met levendige beschrij vingen van prachtig natuur schoon en vakjes voor onze Eikenhouten Theekasten vanaf 5.90 Eikenhouten Boekenkastjes vanaf f 3.90 Eikenhouten Couranthangers vanaf 1.15 Eikenhouten Theedoek hangers vanaf 1.15 Eikenhouten Pljpenrekjes met koper - f 0-39 Eikenhouten bloemtafels van f 1,40 tot f 7.50 Eikenhouten Kamerspiegels, zwaar ge slepen glas, moderne afwerking Slaapkamerspiegels, grootste maat 0.72 Kapstokken met spiegel van 1.40 tot 17. o OP B.V. K. Leijen en M. TJj*en Algemeene vergadering to Amsterdam te- id 10 8 o 'it 1 f N.V. WA8CHOLINEFABRIEK AMERSFOORT eos—Orra h i - Aan- magere t f 16467 1877» 9339 13075 11118 t no- fan IM—2.1 le =ooJ 0.70. 2506 796 4050 7’82 1303 1 1 I n t n r Tijd der telling. Het Is de bedoeling door de telling den toestand te kennen op 5 Juni. Daar echter ónmogelijk Is op een dag klaar te komen kan men zooveel dagen voor 5 Juni beginnen als men denkt na 5 Juni te eindigen. De uiterste data zijn 20 Mei en 20 Juni De tellers worden aangewezen door den burgemeester der gemeente. Het Is begrijpelijk, dat de thans beschik bare gegevêns, dateerend van 1921. volstrekt verouderd en waardeloos tjjn. Sinds 1921 is er teer veel land ontgonnen, en de tuinbouw heeft een sterke uitbreiding ondergaan. BEVERWIJK! 8 Mei Bericht «M Oe R K. Coöp T indersvereeniglng Kennemer. land Spina ie 24.50. Witlof 20—20 6rt 12—22 per 1(K kilo. Rabarber reuzen 3—6. Asperges in d 100 bos, Uien cent per kist. 210— 70—150, 140—283, 90—170. is. >n in •n I- n 5C le Ir e »t Ier te ten en. m- >or ren is- kilo. Rabarber reuzen 3—2, verse kwaliteiten 12—42 per 25 000 1 000 400 200 100 WARMENHt 1ZEN. 7 Mei Gele Koel s< >rt 1.00. Roede kool 020—1.00 sJk Deensche witte/koct »J» •fi (groote) 1 10 44009 .00—190. 4400 K.O Ge- lekool 2 20—4 120 200 KG. Deensche Wtttekool 0 00—1 20. RtJkapoat*paarbank Aan het Post kantoor te Monnikendam en de daaronder ressorteerende bulpfxr-tkantoren werd ge durende de maand April 1930 Ingelegd f 8417 88, terugbetaald f 5724.71. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 6370. I-oop der bevolking over April. Inge schreven personen: D. Bogers en echtgen. van Barsingerhorn; H. Trechsel. van Vlagt- wedde; A. Schreuder, van Vlagtwedde; P. A. Plooü en gezin, van Den Helder; A. Bolt en gezin van Onstwedde; H. de Jong en gezin van Emmen; O Bos en gezin van Enschedé; L. Verbost en gezin van Medemblik; Mej. M. Veldman van Alkmaar: J. F. Mbllet van Kruiningen: Wed. K. Koning en gezin van Scheemda; H Moorlag en gezin van Onst wedde: H. Wiebrecht en gezin van Harlin gen: H. Buntjer en gezin van Bellingwolde; J. Krol en gezin van Almelo; A. L. Sparen- burg en echtg. van Harlingen; Mw. J. E. Wiegman geb. Bals van Terschelling; K. Strootman en gezin van Velsen; J. Lely van Deel der telling. Het doel der telling Is uitsluitend zooals ook de minist-rleele beschikking aangeeft, het verkrijgen van die gegevens, welke voor het vormen van een zuiver beeld van den land bouw onmisbaar zijn Immers de belangen van den landbouw en de veeteelt kunnen niet behoorlijk behartigd worden, indien de regee- ring niet een juiste voorstelling heeft van die twee zeer hechte zullen van den staat De telling staat In geen, opricht In verband met belastingzaken. Het is dan ook volstrekt onnoodlg en zeer ongewenscht bU het ver strekken der oegevens voorzichtig te rUn" en de aantallen kleiner op te geven dan ze werkelijk zijn. De volle medewerking van grondgebruikers en veehouders is noodzakelijk. Juist door eigenbe’ang moeten zij geprikkeld worden deze medewerking te verleenen. Hoogste barometerstand 770.2 te Reykjavfc Laagste barometerstand 721.7 te München. Verwachting: Meest matige, Noordelijke tot Noordweetelijken wind, meest 9waar wolkt, waarschijnlijk nog me# regen, koeler. Ben bestuunvoontet dat IHhfeld dé bepa lingen der ziekengelduitkeering van den bond dusdanig te regelen, dat deze aansluiten op de Ziektewet, werd na langdurige bespre king aangenomen. De voorstellen van efe afdeel togen Haarlem en Nijmegen, inzake het overlijdensfands, werden ter afhandeling verwezen naar den bondsraad. Een voorstel 'Almelo, betreffende wijziging te brengen in bet reglement van de werk lozenkas. waardoor de ultkeering voor on- gehuwden. bij hun ouders inwonend, gelijk wordt gesteld met de ultkeering voor onge- huwden. niet bij hun ouders inwonend, werd door de vergadering aanvaard to dien zin. dat het bestuur volmacht werd verleend dit voorstel en eventueele andere wijzigingen, welke verbetering Inhouden, bij den Minister in te dienen, na gepleegd overleg met den bondsraad Aangenomen werd het voorstel van de »f- deellngen Den Kaag en Breda, om de uit- keering bij bevalling van de echtgenoote van de leden (Moederschapszorg) reglementair vast te stellen. Inzake het voorstel Zwolle, om er bij den Minister op aan te dringen wijziging te bren gen in het rusttijden- en aibeidsl jstenbosluit, sprak de vergadering zich uit door aanne ming van de volgende motie: Evenals In 1910 en 1921 zal er ook in 1930 een landbouwtelling gehouden worden, en wel tusschen 20 Mei en 20 Juni. - •p- Grondtelllng. Met betrekking tot het grondgebruik zal hoofdzakeljjk worden nagegaan, de totale op grond) die men in gebruik heeft. Verder hoeveel daarvan eigen lend cr. pacht land is, en hoeveel van de ouden pacht is. PURMEREND, 8 Mei 1930. Coöp. Centrale Eiervelllng Punnerend GUI. Aanvoer 239654 Eendeieren 4105; 173909 Kippeneieren; 70-80 Kg. 520—7; 65-66 5 40—5 80 63- 64 510—5.40; 80-62 4.70—5 20; 58-59 f 4.70-2; 56-57 450—420; W-55 420 4.60; 50-52 f 3 80—4 20. Verkrijgbaar bij alle Apothe kers en Drogisten en bij Apo theek HENRI SANDERS, Rokln 6, Amsterdam en ge- -j r>- Ook zal worden nagegaan, hoeveel van dat land met boomgaarden beset Is. Nog zal worden gevraagd, hoeveel glas In het bedrijf gebezigd wordt, en hoeveel opper vlakte tuingrond met kassen bedekt is. De beide vorige tellingen stelden geen on derzoek in naar de sg. glascultuur. In dat opzicht, en ook omdat zij uitvoeriger is, wtlkt de telling 1930 eenigsziiu af van die van 1921 en 1910. Door de sterke uitbreiding, die de cultuur onder glas de laatste jaren ondergaat, is tiet gewenscht. dat nauwkeurige gegevens ter be schikking zijn. De telling maakt onderscheid tusschen z g. plat glas en staand vlas (waren huizen enz.) Verder kent de telling „warme kassen", welke kunstmatig verwarmd worden en „koude kassen". oacV* De Ned. R K. Bond van Brood-, Koek-, Banketbakkers-, Cacao-. Chocolade- en Sui kerbewerkers. in algemeene vergadering bij een op Zondag 4 Mei to het gebouw „De Ruyter" te Amsterdam; gehoord de besprekingen Inzake de rege ling der schafttijden voor bakkersgezellen; constateert, dat, todlen gebruik gemaakt wordt van art. 12 van het rusttijden- en ar- beidslijstenbealuit. waardoor voor een bak kersgezel, die arbeid verricht in een brood bakkerij. waarin minder dan 8 bakkersge zellen bakkersarbeid verrichten, geen rust tijden op de arbeidslijst togevuld behoeven te worden, dit voor verreweg het grootste deel der gezellen beteekent. dat één uur langer wondt gewerkt, dan wettelljk is toegestaan; van oordeel, dat dit een gevolg is van de veel te soepele wetgeving; draagt het bondsbestuur op zich te wen den tot de Overheid, waardoor aan dezen ongezonden toestand eoo spoedig mogelUk een einde wordt gemaakt. o; Zaterdag 3 en Zondag 4 Mei werd in het gebouw „De Ruyter" te Amsterdam de al gemeene vergadering gehouden van boven genoemden bond. Vertegenwoordigd waren 33 van de 35 afdeeltogen. Het financieel verslag van den bondspen- nlngmeester, dat een bezit aanwees groot f 88037 49 werd goedgekeurd., alsook het fi nancieel verslag van de werkloozenkas. waar van het bezit is 64590.84. waarna op voor stel van de contróle-commissie den penning meester decharge werd verleend, De begroe ting 1930*31, welke aan inkomsten en uit gaven aangaf 78470 werd door de verga dering aanvaard Tot bestuursleden werden herkozen de af tredende leden: H. J. Sprokop, J. C.-Evers. 8. P. van Tol, T- Meijer. A. van Noort en J. Rehm. In de vacature voor het Bond s- bestuur werd gekozen de heer P. Wltteman uit den Haag en in de vacature voor den Bondsraad de heer Amsterdam. Voor de werd Bussum aangewezen, terwijl de heer J. Sprokop als redacteur van het orgaan van den Bond Ons Vakblad werd herkoaen Hierna sprak de heer de Bruin de ver gadering toe. 4 TREKKING VAN WOENSDAG 1 Den W egt A. Neele en geMn van Alerter dam; O. Pranger van Amsterdam; H. van Heukelum en gezin van Anna Pautowna; J. Griep van Kruiningen a Lieer en gezin, van Bellingwolde; Joh. Weeterhof en echtgenoote van Emmen; A. Zomermaand en gesin van Onstwedde: Joh. Snepvangers en gezin van Halsteren: H. J. Huting van Alkmaar; J. A- Winter van Amsterdam; D. O. Kool) van Den Helder; J. Niewiek van Bierum; C. Th. J. Ruijs en echtgenoote van Den Helder; H. Kok van Oas; F. Mailing van Oude Fekela; D. H. Kootstra van Oude Fekela; W. Kop- mels van Anna Pautowna; O. Oeskus van Amsterdam; U Bakker en gezin van SUe- drecht; A A. Leyen van Callanteoog; A. Kop en echtgenoote van Slledrecht; N. C. Blankendaai vail Alkmaar; M M. Blanken- daal geb. Koning. van Beemster Af geschreven personen: A. Verblauw naar Den Helder; J. Bakker naar Den Haag; Jac. de Roo naar Hengelo: F Kroon en gezin naar Heemskerk; B Holtjer naar Rotter dam; A de Vries geb. de Vries naar Scher merhorn; G. Landman en gezin naar Hat- tem: P. Llemberg en gezin naar Amsterdam; F ledema naar Assen; U. Poorters naar Wonseradeel; J en J R Vogelzang naar Rotterdam. Mej. J. de Jonge, naar Den Haag; J. Q. Bays naar Texel; J. J. Groffen en ge zin naar Breezand; R. Oras naar Huizen; T. de Groot naar UtlngeradeelJ. O H. Schoen makers en gezin naar Venlo; G. van Mook en echtgenoote naar Wonseradeel; C. M. Sterrenburgh naar Voorburg; O. Barelds en gezin naar Wonseradeel; L. J. Moelker en echtgenoote naar Haarlemmerliede en Spaamwoude; A. Faust naar Parijs; M. J. Faust geb. Baggen en kind naar Geleen Burg. Stand over April. Geboren Jltee. z. van J. Vellng en O. Langenberg. Chrlstoffer. z. van F. Bontkes en S. Leem huis. Reina Lugiena, d. van P. Voe en H. Hogewind. Sikke, z. van H Heidema en F. Wolters. Jacobus Cornells, z. van H. Bals en E. de Wit; Engel, s. van E. Nlggen- dyker en G.’ Jasper. Pieter Lucas, z. van P. Mulder en G. Mulder. Hendrikje, d. v. M. Westerbeke en 8. Pijpstra. Overleden: A. van Aller. 52 jaar. echtge noote van C M. Sterrenburgh. S. D. Jo lts. 25 jaar. overleden te Alkmaar. Leven loos aangegeven: een kind van P. Kuut en O. A. Everts; een kind van A Gielis en N. Kooij; een kind van F. J. Nieuwenhuls en J. W Haaf akker. Ondertrouwd J. Doves en A. Betlem. C. de Boer en M. Vroone. B H. Kraan en M. A. de Haan. Getrouwd: P. de Vries en A. de Vries. J. Smit en C. Gorter. J. Dove» en A. Bet lem. A. A. Leijen en M Ttjsen. O. van Mook en A. M. de Maesschalck. Dienstplicht. De volgande dienstplich tigen moeten dit jaar voor herhalingsoefe ningen opkomen te Amersfoort: J. de Wit op 31 Juli voor 24 dagen; W. Bakker. E. Halfweeg. Jb. Lont. J. Slikker. P. J. Grin. C. van Kalsbeek, N. P. Kooij, N. Lont. Jb Oden. P. Portegtjs. A. van der Welle. allenLop 7 Augustus voor 17 dagen. H. Visser uit contröle-commissie 2too zlln we! bekend de voortgebrachte hoe veelheden zuivelproducten, doch de grondslag en het “uitgangspunt, het aantal stuks melk vee, zijn onbekend- o Volgens een door den Minister van Binnen- landscha Zaken en Landbouw gegeven toe lichting op de landbouwtelling, zouden in 1929. globaal berekend, ongeveer twee duizend millioen eieren in Nederland geproduceerd zijn. Dit is en blijft een zeer globale schat ting en zal vergemakkelijkt worden, indien het aantal kippen bekend is. dat zich vooral sinds 1921 zoo sterk ontwikkeld heeft. Het kan niet anders dan gunstig voor de hoenderteelt zijn, indien haar juiste omvang bekend is. Ook de beteekenis van den varkensstapel is sinds 1921 geheel veranderd. De Minister spoort dan ooh« de land- en tuinbouworganisaties aan. hunne leden op te wekken juiste gegevens te verstrekken. De landbouw maakt thans een zwaren strijd mee. Het Is daarom vóór alles noodig, een aoo duidelijk mogelijk beeld van den toestand te verkrijgen. De landbouwtelling kan hieromtrent zeer belangrijke aanwijzin gen doen. ROTTERDAM 6 Me! Veemarkt voer 262 paarden. 5 veulens. 1384 runderen. 820 vette runderen. 292 vette en groskalveren 1427 nuchtere kalveren. 182 schapen en lammeren. 17 varkens. 155 big gen De nrliz»n waren als volgt- koeien le anal. 1.02—1.16. 2e qual. 091—1.01. 3e qnal. 0.770 90. ossen le oual o 88105. 2e qua!. 0.78OM. 3e qual 0 700.77 stieren le oual. 0.83—098 2e qual. 0.73—0.82. 3e qual. 0.64— 0.721 balveren le quel 1811.71, 2e qual. 1 361 49. 3e qual. 1.16—1.34. melkkoeien ?«0420. ka’fkoelen 200400. stieren 395. pinken 140190. graskalveren vaarren 180260 werkpaarden slachtnaarden 140—260. httten nuchtere kalveren 9—15, fokkalveren 1828 bleven 22 —30. overlooners Vette Hinderen beglr.markt prijshoudend, later scerden hoogere nriizen betaald. Ossen ruim aangeveerd, waardoor voor deze geen boovere noteering kon worden bedongen. Stieren weinig ter markt, handel vlug tegen goede prl’-en. Vette kalveren osrer het alge meen met rodel i(ken handel. Melkkoeien en kalikoeten mlnd-r r-vraavd en nriJren Iets lager. Jong vee met slopenden handel. Big gen redel'lken handel, nuchtere kalveren handel kalm. Paarden met flinke vraag en bet**r** rkHiip^n. AMSTERDAM 7 MH Veemarkt 296 vette kalveren, le kwaliteit f 0951, 2e kwaliteit f 084—0 94 3e kwaliteit f 0 70— 0.81. per kilo levend gewieht. 105 nuchtere kalveren f 1016. 105 schapen. 520 varken», vleeechvarkens van 90110 kilo f 0 84OM, zware f 0 82—0 83. vette f 0 80—0 82 pér kilo slachtgewlcht. HOORN. 7 Mei Veemarkt Vette v*r„ ken» f 0 87—0 70. Handel goed. Veetelllng. Ten aanzien van den veestapel zullen onder andere gegevens worden versameid betreffen de het aantal paarden beneden en boven 3 jaren Verder zullen geteld worden de run deren. als springstieren, melk- en kalfk^ ien. mest vee en jong vee. beneden en boven 1 jaar. de heideschapen en andere schapen, geiten en varkens en ten slotte de kippen en eenden kuikens en andere dieren afzonderlijk, en de korven bijen. Het is duidelijk, dat het grootste gedeelte der bevolking met de telling te maken ral hebben en dus ook van bet nut der telling zal profiteeren. boven 18 jaar Zich aan te melden des avonds tusschen 7 en I uur of schriflelkjk. aanslag teraggebracM op het Ooor Se boek houding blijkende inkomen, daardoor is door genoemden landbouwer, aan teveel betaalde belasting bijna f 380 terugontvangen. Nu sullen lang niet allen zoo hooge nnnsta- gen thuis krijgen en bij mij wekt het ook ver wondering. dat nog telkenjare de biljetten worden togevuld en toch steeds weer de aan slag veel booger gesteld, maar één ding helpt hier, een goede OverrichteUjke boekhouding. Omdat de landbouwer groote bezwaren ge- voeldt voor het boekhouden heeft da orga- satle het noodig geoofrieeld boakhoud- bureaux op te richten. Ook ónze L.T.B. heeft een dergelijk bureau opgericht en dat dit zeer juist is gezien blijkt wel uit de mooie resultaten'die er reeds zUn behaald. Het is daarom dat ik allen die dit lezen een goéden raad wil geven: als gij zelf aan het boekhouden te veel bezwaren vindt ver bonden. vraag dan eena inlichtingen aan het bureau van uw organisatie, ik weet Beker dat dit u alle gewenschte inlichtingen gaarne verstrekt en dan is u van alle last ontheven. De kasten hieraan verbonden zijn zoo laag mogelijk gehouden. Deze zijn bijna altijd ge ringer dan als u zich tot een particulier bureau wendt. Van te hooge belasting ia dan geen sprake meer daar kunt u zeker van zijn. Verder nog kan uw organisatie aan de hand van de cijfers»van de door hen bijge bonden bedrijven, veel doen om aan te too- nen dat de toestanden in den tuinbouw sons van dien aard zijn, dat ook voor onzen land bouw wat moet worden gedaan. ZU toch heeft een overzicht over vele bedrijven en voor een buitenstaander is oordeelen vaak zeer moeilijk. Uw organisatie kan dan bewijzen toonen. Landbouwers als u naar aanleiding van deze enkele regels mer boekhouding denkt, begin dan spoedig. Heeft u zelf bezwaar vraag dan eena aan uw organisatie om In lichtingen Reeds is het weer 1 Mei, de ge wichtige datum, waarop dit jaar ieder land bouwer aan rijn bednjfsJx»ekhoudlng gaat beginnen of deze Iaat bijhouden. Nog is heU niet te laat, maar doe het dan ook spoedig, want: Stel niet uit tot morgen wat ge heden nog kunt doen. Üf'il NOGRD-SCHAlWOUpE^-T Mei 1938 400 KG Aardan^jprirBlauwc Aardappe len 180 Bravo-» 120 700 KG Groote Uien 2 40. Uien 170—2 40. Drielingen f 0 40 500 K G. F K G. Rcod'-koo! f 1 2 20—4 Als er iets Is waar de meeste zoo piet alle landbouwers een grooten tegenzin in hebben, dan mogen wij ook gerust hieronder het boekhouden rekenen. Vaak toch zijn in het bedrijf de dagen lang en om dan na afloop der werkzaamheden nog «Un bedryfsboek- houdlng bj) te houden, gaat niet heel gemak kelijk voor den landbouwer. Toch meen ik door dit stukje onzen land bouwers het groote nut van een goed bijgehouden bedryfsboekhoudtog aan te too nen. Om een goed overzicht over zijn bedrijf to krijgen Is toch zeer zeker een goede boek houding onontbeerlijk, alleen dan kunnen wij nagaan of ons bedrijf rendabel Is, of op een of ander niet kan verbeterd of op som mige zaken niet iets kan bezuinigd worden. Als men na afloop van een jaar dan zijn za ken na kan gaan, kunnen eventueele fouten die toch aan ons bedrijf kleven veranderd en verbeterd worden. Teelten toch, die on» in bpna alle jaren geld kosten kunnen w'J an ders Inrlchten of geheel laten vervallen. Nu geef ik gaarne toe, dat in ons bedrijf, van veel afwisseling in prijs enz. moeiiyk te zeg gen valt, dit of dat gewas is niet rendabel meer, dat moet maar niet meer worden ge teeld. Maar toch zijn er som» zaken, die op het oog niet opvallen, -bij een goed Inge richte boekhouding krijgen wij een goed en zeer nuttig overzicht van ons bedrijf. En daaruit is voor ons zelf en ook voor anderen voordeel te trekken Een 2de seer voorname factor waarom een goede boekhouding van zeer groot belang is en laten wij het maar gerust zesgen die oor zaak is geWorden dat vele landbouwers aan het boekhouden begonnen is de steeds hooger wordende belasting Als men eens op ver gaderingen of andere bijeenkomsten tegen woordig is. kort nadat de aanslagbiljetten zijn bezorgd, dan hoort men altijd klagen. „Ik moet veel te hooge belasting betalen.". Vraagt men dan waarom men daartegen geen bezwaren inbrengt dan is het: Ik houd geen boek, al dat geschrijf is mV te veel werk en wat sal dat geven, immers toch niks Neen geachte landbouwers, zoo moet gij niet spreken. Eerstens weet u niet beslist pf uw aanslag te hoog is en als dit wel het ge val Is bü een goede boekhouding, krijgt ge uw aanslag beslist O|> uw inkomen gebaseerd Wat of soms alleen de voordeelen van een goede boekhouding zijn, moge blijken uit '4 volgende: Reeds 8 jaar is door ondereet voor een landbouwer de boekhouding byge- houden en 7 maal ben ik namens den be trokkene naar den Inspecteur geweest om de reclame toe te lichten. Telken mafe is de Burgerlijke Stand Geboren: Jan. z. v. C. Goet en M. Deutekom. Johannes Anthonlus. z. v. W. Smit en A. G. Boekel Ondertrouwd: B Viseer te SiJbekarspel en A Brugman. Getrouwd: C. Glas te Harenkarapel en A. Pancras alhier, onlangs te Warmenhuizen; S. Kaandorp te Heiloo en G. Pancras alhier. P Middelkoop en F. Kouwenberg. F. Mantel en M. Jongejan Overleden: J. M van Loenen. 89 jaar. wed. van M. Joh. Bruinvis. Wat te venUan «ader de landbouwtelling? Onder de !andbouwtelllt< 1910 is te vsr- staan een telling inzake het grondgebruik en den veestapel. BROEK OP LANGENDIJK. 7 Met rLangedilkek Groenteveiling) 10000 Roode kool f 0 80—3 50 14000 2de soort 2 50— 4 10 50000 Deensrhekool f 0.401.00. 1506 TTI—I f 2 ld—2 30. 40 K G. Tomate»; A 0 63 B 066

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 3