Gemalen J i i Spek A Jan zee Ila brenS1282 e CADEAUX F. FEI JEN VAN ZALINGE Dïl ONS - NOORDEN Jllll PIET EEKEN WZ E E P/T .DE ADELAAR" WORMERVEER 3MI5Eio Firma H. LIND If 3 HET SCHOENENHUIS BEHANGSELPAPIER Dames- en Hinderhoeden Modclhoeden - Chapellerie VOOR f 85.-! KLEINE H. THERESIA v. LISIEUX THEO GROOTHUIZEN bij 5 pond 35 cent DRUKKERIJ ALKMAAR MODE-ACADEMIE PH. JANSEN CONCERT te geven door BERGEN’S MANNENKOOR Dir. CORN. JONKER, op POTPLANTENVEILING „ONS BLAD” J. SCHOORL Pz V erkooper-Etaleur oud 30 jaar, in Confectie, Manufacturen, enz., biedt zich aan voor directe OPROEPING MACHINIST TELEFOON 980 I ZEEPPABRIEK ■■II LANGESTRAAT 59 - TEL. 205 VERDRONKENOORP 103 (Platte Steenebrug) I D. C. DE GIER Laat 161 ZEVENHUIZEN 8 I Zijpe en Hazepolder AANBESTEDING 'I I (niet DE ONTBLADERDE ROOS”) ALKMAAR VM VERDRONKENOORD 12 ZIET DE ETALAGE ’n STANDPLAATS LANGESTRAAT 4 VAKKUNDIGE BEDIENING APARTE MODELLEN f SCHAGEN - TELEF. 82 I J I «7S i IS HET BENIGE R. K. DAGBLAD V<K)R DE DRIE NOOR DEL. PROVINCIËN A. HUdering. Zaadmarkt 66-68 Alkmaar Speciale inrichting voor reparatiën Opgericht 1854 HOF 6 TELEF. 433 voorheen Hekelstraat Telefoon 895 ALKMAAR FLINKE WERKSTER 1 maal per week wordt gehouden I (’•J I 8 M» I R. K. DIENSTBODE Minerva-auto te koop in prima staat. Allweather kap. zeer voord, in gebruik. 4 persoons, 4 cylin der, compl uitgerust. Zien en bevr.: HOOGSTRAAT 2. SCHOENMAKERIJ met voll. inventaris en fournituren, voor R.K. Inlichtingen: Hulppostkan- toor te Zwaag (N H 1 Woensdag 7 Mei 1930’ i. d. Concertzaal van „DE RUSTENDE Jeanne E. Bacilek Particul. Autostallintj Dames- en Kinderhoeden Groote keuze - La&e prijzen 50 CENT PER LOT 50 CENT PER LOT KOOPT NOG HEDEN EEN LOT VAN DE ZOO GUNSTIG BEKEND STAANDE SCHAGERBRLGGER PAARDENVERLOTING Overal verkrijgbaar. TREKKING 14 JUNI A.S. 8000 LOTEN Nette Loopjongen gevraagd bij Firma Gebr. KRAMER Keetgraclit 10. NETTE WASCH aan huls. AdresLIMMERHOEK 34 ACCOUNTANT EN BE1ASTINCCONSULENT Ook genegen magazijnwerk te verrichten. Br. onder no. 9299. bureau van dit blad. Heeft U een nieuw artikel Waarom adverteert U dan niet IEDER VERSTANDIG ZAKENMAN GEBRUIKT DIT BLAD VOOR ZIJN RECLAME heeft wederom ontvangen een groote partij schoenen van de meest bekende fabrieken, welke tegen billijke prijzen worden verkocht. EEN NET MEISJE zich gaarne geplaatst om met kermissen en andere gelegenheden te bedienen. Ook voor bruiloften. Br. te richten onder letter A aan J A BRUGEMANN Schagen NETTE MEISJES gevraagd, bij H FEIJEN. Westerwcg. 8./O. Lindenlaan. Te koop voor afbraak de Molen van den polder Oudorp aan vaarwater gelegen Te koop gevraagd DARWIN- en LATE- TULPENBLOEMEN door H. Rumping Groote Houtweg 63 Beverwijk JOH. KUHNE Huigbrouwerstraat 8 Alkmaar Uw aller aandacht wordt gevraagd voor de nieuwe KUNSTFILM van de Te koop aangeb. een Kruidenierswinkel- inventaris H. H. COIFFEURS Kraamverzorgster Gewichtige Mcdedeciing: 3 Zeug met biggen bij J BEEK Kogendijk 43. Bergen AANBESTEDING Het verbouwen der onderwiizerswoning te Petten 'M)e Coöperatieve Boerenleenbank Heiloo Controleering voor of op 8 Mei a.s. op Vrijdag a^. van 630 tot 9 uur nan. vanaf 6 cent per rol V w J II’ A' PLISSEEREN 8TOFKNOOPEN Voorstellingen van 9 t. m. 13 Mei in I AJOUREN UITSLAAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA V 1 A Voor en WETHOU- vDornemens op Kleedjes, Kragen, Vesten, Zakdoe ken, Ceintuurs enz. Gespen, Colliers Knoopen, enz. Dameskousen, Kin derkousen. Sokken, Dlrectolrs, Ca misoles. maandag morgens te 10 uur. aangeboden voor Kapper-Melkslijter. bij R.K. Kerk, op vooruitgaande plaats, zonder concurrentie. Woning te huur, welke speciaal is Ingericht. Te bevragen ouder no. 9274, bur. van dit blad. Inrichten. bijhouden en contróleeren van boekhoudingen, twintig jarige ervaring in belastingzaken - Heeft het vertrouwen van de be lasting-autorite Ken. Groote practjjk in landbouwboekhoudingen. Voorkomt belastingmoeilykheden en wendt U tijdig tot een ervaren deskundige! Voor 3 a 4 dagen per week een gevraagd. Loon 2per dag. Brieven onder No. 9290. Bur. van dit bad De Besturen der Alkmaarsche Exportveiling en Bloemlstenpatroonsver- eenlglng berichten, dat met Ingang van 8 MEI. de veiling van Potplanten en Snijbloemen De veiling vangt aan n.m. 2 uur. De planten en bloemen moeten 1 uur voor den aanvang aanwezig zijn. Planten en bloemen worden voor de klok gepresenteerd. een pracht van een sto'xuiger met alle onderdeelen er bij. Haast U, er zijn daar maar 2 stuks van. Gevraagd een flinke voor dag en nacht. Adres J. J ROOBEEK Laat 163. Alkmaar „’t Gulden Vlies” Te koop: 3 HA. te veld staand GRASGEWAS ook b(j gedeelten. Best staand. Tevens bijen gevraagd voor 4000 vruchtboomen Adres: N. OP T VELD, bij Station Noord-Schar-woude JAGER" te BERGEN. Soliste. Mejuffr. Coloratuurzangeres. Amsterdam. Aan den vleugel CORN. JONKER. De soliste zingt o.a. de groote aria van Nemea. uit de Opera „ALS IK KONING WAS" en na de Pauze eenige Cechische liederen in Nationaal Cos- tuum. -■?- -j I Voorverkoop kaarten k 80 ct. te Ber gen bU DE HAAN en GROOTEGOED en te Alkmaar bij KLOOSTER KIE- BERT. Aan de zaal 0.75. Plaatsbespreking Woensdag van 121 uur. Aan vang r. zoouIk enveloppen, briefpapier, rekeningen, kwitanties etc. ver- etacht evenveel sorg als groot werk. - Voor den zakenman is het een eisch. dat zijn kleine drukwerk een goeden indruk maakt. Het moet behooren tot het .betere" werk. - Wij leggen ons toe op een onberispelijke afwerking en snelle aflevering. Geen order is daarvoor te groot of te klein. Gaarne staan wij U met alle gewenschte inlichtin gen en adviezen ten dienste. Ter secretarie der gemeente OUDE NIEDORP kan geplaat t «orden een volontair of leerling-ambtenaar met behoorlijke algemeene ontwikke ling. Bij gebleken gesch iktheid uit richt op aanstelling als bezoldigd ambtenaar. Brieven aan den Burge meester vóór 20 dezer. AANGEBODEN. JULIANASTRAAT 36 Te bevragen: HOOGSTRAAT 2 Te koop Rn direct te aanvaarden. een goed beklante gggA4AAgüAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA den verkoop In depót wende men zich tot K. V. .N LObNEN, SCHAGERBRUG. OPLEIDING COUPEUSE, COSTUMIÈRE, LEERARES, tevens een cursus voor eigen gebruik. Ook gehuwde Dames kunnen hieraan deelnemen. Leerlingen hebben gelegenheid hun lesgeld terug te verdienen. INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN UITSLUITEND WOENSDAGS. KNIPPATRONEN OP MAAT VERKRIJGBAAR. GEVRAAGD ge- -een salaris van 175.— met 2 jaarlijksche verhoogingen van 25.—. Vrij wonen en verdere emolumenten. Schriftelijke aanbieding bij den heer S. JONKER. Dijkgraaf van de Berger- meer. Geestersingel 18 te Alkmaer, waar tevens verdere inlichtingen ziin te verkrijgen, vóór of op 24 Mei a.s. Het Bestuur van de Bergermcer. S. JONKER. Dijkgraaf C. MEIJER Sr., Secretaris. Bergen. 6 Mei 1930. Prijsopgaven worden ingewacht vóór 15 Mei, bij W MOEJES te Oudorp, waar de conditiën ter inzage liggen. -- p. O SPECIAAL GOEDKOOP ADRES ▼oor Gestichten. Vacantiekolonies, Ziekenhuizen enz. Manufacturen, Huishond- en Toilet- '*>1 zeepen - Bedden - Dekens enz. als: toonbank, bakken, bussen. cho- coladekastjes, enz. Adres te be vragen onder no. 9313, bureau van dit blad. Aanvragen voor Advertentie tarieven te richten aan d< Administratie te Groningen Te koop een in goeden staat zijnde 2-pers. Heerentoilet m. marmer op stand èn spiegel, bij J. N. STUIF BERGEN, Coiffeur, Llmmen. Delta is een bijzonder rijk schuimende zeep, die extrn voor- deelcn brengt: cadeaux voor uitgeknipte Delta-vierkantjes cn cadeaux voor volledig opgeplaktc Dclta-legkaarten. Op elke doos een vierkantje en in elke doos een legkaartstukje. Dubbele cadeaux dus. Profiteert hier direct van. Bezit U nog bons van andere merken zeep, dan tellen die ook mee om een cadeau te kiezen uit de lange lijst, welke bij elke doos Dclta-zecp ingesloten is. Koopt nog heden een doos! Een nette juffrouw biedt zich aan voer liefst In Burgergezlnnen Brieven te richten aan J. A. BRUGEMANN. Regentenstraat. Schagen. De Bergermeerpolder roept sollici tanten op voor de betrekking van ter bediening van het Electrtsch maal van genoemden polder tegen Van nu af aan hebben niet alleen de volledige legkaarten, maar zelfs de losse legkaartstukjes waarde! Dit is van het grootste belang voor diegenen, die nog losse legkaartstukjes in hun bezit hebben. Nadere inlichtingen hierover vindt U op de cadeau lijst, die bij de zeep verpakt is. i 12 MEI LTA Te koop een mooie, jonge BURGEMEESTER DERS van ZIJPE zyn Dinsdag 20 Mei 1930 AAN TE BESTEDEN: Bestekken a 1.zijn, zoolang de voorraad strekt, vanaf Vrijdag 9 Mei 1930 ter Gemrent"-Secretarie ver krijgbaar. AANWIJS: WO. dci Zjpe. 6 Mei 1930 Burgemeester en Wethouders voornoemd MOOR. Burgemeester. A. DE BOER. Secretaris. Bezitten van Spaar-, Voorschot en Loopende Rekenlng-boekjes wor den verzocht deze ter bij het Bestuur of een der Bestuurs leden in te leveren. De zitting der Spaarbank zal deze week plaats hebben BAKKER, Directeur. t DIJKGRAAF en HEEMRADEN van net Waterschap de Zijpe en Hazepol- der zfjn voornemens op WOENSDAG 14 MEI 1930, des voorm. 10 uur, in „Het Wapen van de Zijpe". aan de SCHAGER- BRUG. bij inschrijving aan te be steden het éénjarig onderhond van: DE GEBOUWEN. BRUG GEN en VERDERE GETIM- MERTEN, ZOOMEDE DE DAARIN VOORKOMENDE VERFWERKEN. AFZON. DERLIJK OPGEGEVEN. Bestek en Voorwaarden verkrijgbaar oj den Opzichter van den Polder te St Maartensbrug, tegen betaling van '50 igeen zegels». Inschruvmgsoiljetien, moeten gesteld ijn op ongezegeld papier. AANWIJS op Vrijdag 9 Mei a.s„ des morgens 9 uur. ten huize van den Ojizichter aan de St. Maartensbrug. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd C HOO1J. Dijkgraaf J. J BLEEK. Secretaris DIJKGRAAF en HEEMRADEN van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 4