dduitenlandsch cdCieuws FEUILLETON PUROLerop! NIEUWE BERICHTEN UIT SOVJET-RUSLAND *7 DERDE BLAD WOENSDAG 7 MEI 1930 RADIO-OMROEP DONDERDAG 8 MEI 20 docden De harde, trotsche boerenkop, die niet bui&t Blaam voor den kunsthandel 1 In Spanje blijft het woelig Door roovers uitgeschud Zaakgelastigde aangehouden De arrestatie Gandhi van Rouw, onrust en botsingen weg Meer oorlogsschepen In Amerika KORT NIEUWS BLADZIJDE 1 De Parijsche schilderijen- vervalsching Gemengde Qduiterdandsche berichten DE ERFENIS VAN EEN PRINSES Vermindering der Spaansche troepen in Marokko Een samenzwering In Paraguay ontdekt Voor monarchie, tegen koning Alfons? Communistenrelletjes te Berlijn „Bestorming” van het Lagerhuis Nieuwe onlusten in Indo-China Herrie op een tentoonstelling De nieuwe Saksische Minister- President De Engelsche koning bezoekt de races naar <len vrede Een diplom^tenaiito overvallen pas- Wegens communistische propaganda Het legrr er *0 betrokken Een klein ▼rüwillirersleser ons is oude 21 een arrestatie van Gandhl Is in vrijwel 'leden en dorpen van Eneel'Ch-T'.dtë De communisten hebben gisteren in ver band met den jaardag van de afkondiging van het verbod der Roode Frontstryders- organisatle op de BUlowplatz een betooglng georganiseerd. Terwyi de demonstratie zelf vrij rustig ver liep kwam het bij den opmarsch der afdee- Ilngen tot incidenten. Er werden 22 betoogers door de politie gearresteerd wegens het dra gen van wapens of van den verboden Roode- frontstrijders-uniform. Op de Koppen Platz werd een politie-luitenant door ongeveer 20 Roode Frontstrijders, die een huls kwamen uitrennen, aangevallen en neergeslagen. Hij bekwam echter geen ernstig letsel. De daders wisten te ontkomen. Jacob Friedmann, de zaakgelastigde der sovjetnegeering In Mexico sedert het -afbre ken der diplomatieke betrekkingen, ts we gens communistische actie gearresteerd. Hij zal onverwijld over de grens worden gezet. de Landvolkpartij. de Economische de Duitsche Volkspartij, de Partij Voor het huis van den Minister-President MacDonald was gisteren een sterke politie macht geconcentreerd, aangezien men ver wachtte. dat de op 1 Mei uit het Noorden des lands afgemarcheerde arbeiders zich met geweld toegang zouden verschaffen. Er ble ken echter niet meer dan 13 deelnemers aan Rouwdag In Ooat-Afrika. In geheel Oost-Afrlka is naar aanleiding van de arrestatie van Gandhl een nationalen rouwdag gehouden. Overal werd het werk neergelegd. regeeringswlssellng. optredende troepen in Marokko geleidelijk zullen wor den verminderd, met 5000 man dit jaar en zoo verder in volgende jaren tot er alleen nog maar een klein koloniaal leger is van Europeesche en Inlandsche vrijwilligers. In het gebied van Rivadavia in Ar gentinië, had een hCvlge aardbeving plaats. Er vielen geen slachtoffers. Dit moet Uw eerste gedachte zlln bij Brand- en Snijwonden. Ontveliimren en allerlei Huidverwondingon ’t Verzacht en.geneest Door de astronomen van den sels- mografischen observa tied lenst te Hohenheim is een sterke aardbeving geregistreerd, waar van de haard in Alaska moet Vrgen. Zy duurde ongeveer twee uren. De afstand be draagt ruim 8100 K.M. misdaad niet zijn om dien verborgen schat, had mijnheer de Grisoire eens opgemerkt Het gevolg der gebeurtenissen toont aan dat hij zich daarin niet vergist had. Zooals reeds is gezegd, ging alles op het kasteel zijn gewonen gang. Paula was niet vaak alleen, want geregeld kwamen er vrienden en vriendinnen op het slot. De familie Grisoire. die nu eindelijk buren hadden, gingen iedere week een gan- sehen dag by mijnheer Rochebel doorbreu- gen. te lachen met al de fantastische verhalen. L _Pw ontmoette zij dan dezen hongermarsch te zijn aangekomen. Zij probeerden MacDonald te Spreken te krijgen, doch deze bevond zich juist te Manchester. De politie had niet veel moeite hen uit Downingstreet te verwijderen. Ook voor het Lagerhuis en in de verschillende straten in de onmlddeUijke nabijheid van de regeerlngs- gebouwen waren politieafdeelingen ge posteerd. Een kleine groep werkloozen slaagde er In den laten avond in het politiecordon voor het Lagerhuis te doorbreken en tot de wandelgangen van het Parlement door te dringen. De deuren werden echter op het laatste oogenblik in het slot geworpen. Negen der aan deze mlnlatuur-bestorming deelne mende betoogers werden door de politie ge arresteerd. Zij werden, zooals gewoonlijk, tot na de zitting van het Huls vastgehouden. Ook een groep vrouwen had zich voor den ingang van het Parlement opgesteld, doch zij marcheerde spoedig onder begeleiding van de recherche spoedig af. In de Duitsche stad BtUitz ifljn 15 personen uit de industrie- en handelswe- reld gearresteerd wegens een poging tot om- kooplng van een officier van gezondheid. Dezen was n.l. een groote geldsom toegezegd Indien hij bepoalde dienstplichtigen afkeur de. Op aanwijzing van den officier van ge zondheid zjjn alle bij de poging tot omkoo- ping betrokken personen gearresteerd. Britten, de voorzitter van de vlootcom- missie uit het Amerlkaansche Huis van Af gevaardlgden. heeft meegedeeld, dat hij een wetsontwerp had Ingediend voor den aan bouw van oorlogsschepen waarmee een uit gaaf van 1 milliard dollars gemoeid is, ten einde, zooals hij zegt, binnen tien jaar pa riteit met Groot-Brittannië te verkrijgen. Bileven van Gandhl aan den onderkoning In een brief aan den onderkoning, ge- op den vooravond van zijn ar- geeft Gandlu het voornemen te naar Dharasana te gaan en het Een nienw schandaal? Het onderzoek inzake de valsche Millets wordt krachtig voortgezet. Men voorziet reeds, dat het een delicate en moeilijke taak zal worden. De verzamelaars en de bande- laars, die te goeder trouw valsche schilde rijen kochten, willen hun fout niet erken nen, hetgeen verklaart dat er geen enkele klacht is Ingediend. Verzekerd wordt, dat de politie op het punt staat een zaak gelijk aan de eerste te ont dekken. ZU neemt echter de grootste ge heimhouding in acht. 1 vaak René de Gerly, die steeds trouwer werd in zljr. be zoeken aan het oude slot, naarmate zjjn ge negenheid voor Paula grooter werd. Het meisje verborg geenszins haar ware gevoelens en mocht ook al de voegzaamheid haar beletten deze te uiten, aan mevrouw de Grisoire deelde zij ze in vertrouwen mede. Mevrouw de Gerly vond het leven op het slot zelfs zóó bekoorlijk, dat zij besloot Eayonne te verlaten om eenige dagen hier op den heuvel te komen genieten van het volle zonlicht tusschcn de bergen, wier na tuurschoon reeds zoo menigen toerist aange trokken heeft. Met geestdrift had haar dochter Germaine het plan dier reis vernomen, temeer omdat zij immer als eén gevangene alleen was met haar ziekelyke moeder. Reeds vroegtijdig had zy het beste barer Jeugd opgeofferd om zich geheel aan haar Alle Vnlversitelten gesloten Naar verluidt, heeft de regeering besloten vanaf heden alle Unlversiteiten te sluiten en eerst weer te openen bij den aanvang der examentijden in het midden van Juni. Bovendien heeft de regeering besloten voor- looplg geen politieke propaganda-redevoe- ringen en vergaderingen toe te staan. Uit Tetoean wordt gemeld, dat In over eenstemming mev het bezuinigingsplan voor het protectoraat Marokko de Spaansche ken. Muzik. medew. Jeannette G. Jacoba v. Loenen Martinet [ooienaar, piano. De Chr. Daarna missie heeft bekend gemaakt, dat voortaan allen, die zich niet onberispelijk gedragen van de tentoonstelling geweerd zullen worden. De voorzitter van de kunstschllderorganl- satle heeft verklaard, dat ook hij maatrege len tegen de schuldigen zal nemen. De daders zijn gearresteerd. Op de Internationale Kunsttentoonstelling te Venetië hebben Napolltanen den bekenden kunstcriticus van de „Corriere della Serra" Oiettl overvallen, waarbij eenige tentoonstei- llngsstukken ernstig beschadigd werden. De directeur van de afdeeling voor Schoo ide Kunsten uit Rome, Professor Mumoz, die den twist wilde bijleggen, kreeg een stokslag legen het linkeroog. De tentoonstellingscom- Opstandelingen. geleld door communis ten, zijn een concessie in de omgeving van Vlnh binnengedrongen en hebben vier In landers gedood. Zij werden door een afdee- Inlg politie vervolgd, waarbij 20 rebellen werden gedood en 24 gewond. Er had een groot aantal aanhoudingen plaats. Aan de lieden die hem ondervragen ant woordt hij lachend: Hier heb Ik de latmte en de open, fris- sche lucht en geen buren. Sinds die engel. Paula, haar voet In het kasteel gezet heeft, zijn alle duivels op de vlucht gegaan. Zijn kalmte en moed stelden weldra teder gerust. Zooals hij zich tegenover het publiek toon de, zoo was hy ook in den kring zijner in tieme vrienden, steeds bedaard en vastbeslo- ten. —En de verborgen schat? vroeg de baron de Grisoire soms een weinig plagend. Een beetje geduld, antwoordde de nieu we kasteelheer dan. Ik zoek en zal vinden.. U vat de zaak erg licht op, na haar eerst zoo pessimistisch bezien te hebben. De vroegere notaris glimlachte, maar ant woordde niet. De waarheid was. dat er niets nieuws voorviel op het kasteel van iFont-Aulade en gebeurtenissen waarmede de toekomst als vervuld scheen en daarom zei ze: Doch dat alles zijn slechts wenschen, voor nemens Doch die weldra In vervulling zullen gaan. Uw beider liefde is daarvoor het bes te onderpand. Uw vader zal zeker toestem ming geven en mijn moeder verlangt zelfs dat René gaat trouwen. Laten wjj God om hulp vragen, zucht te de dochter van'den notaris en haar ge laat teekende een vage vrees en bezorgdheid. Tegen het vallen van den avond kwamen zl) op het kasteel terug. Snel werden de dalen in duisternis gehuld, terwijl de top pen der bergen nog zacht glansden In den vreemden schijn der reeds verdwenen zon. Juist wilden de belde meisjes het bordes opgaan, toen het geratel van een rijtuig hen deed omzien en ophield. Op hetzelfde oogenblik verscheen mijn heer.Rochebel In de deur, met een telegram in de hand. f- Verwacht u Iemand, papa, vroeg Paula De notaris was zichtbaar Verstoord en terwijl hy het telegram aan zijn dochter reikte, bromde hij wat tusschen de tanden, waarvan Paula niet meer verstond dan: Een vreemde manier van doen. De twee vriendinnen gingen naar binnen om het tezcêk niet te storen. Intusschen reed het rijtuig voor de steep. Opeens keerde Paula op haar schre- De Saksische Landdag koos met 46 stem men tot minister-president den voorzitter van de Saksische Rekenkamer, dr. Schieck Op dr. Schieck stemden de Duitsch-Natio- nalen. Partij, voor Volksrecht en de oud-socialisten. Op den sociaal-democratischen Rijksdag afgevaardigde Fleissner werden 32 stemmen uitgebracht, op den communist Renner 12 stemmen, terwijl vijf nationaal-socialisten blanco stemden. 6.206.< „The Four 8.20 Nieuwsber. .8.40 Lezing 8.45 Lezing 9.00 Concert. Mrs. N. O. Neill, piano, The Northern Singers 9.50 Concert 9.5611.20 Dansmuziek 11.20HJJ Beelduitz. LANGENBERG, 473 M. 6.25—6.50 Gramofoonpl. 6.507.50 Orkestconcert 9.3510.35 Gramofoonpl. 11.30 Gramofoonpl. 12.25I-5O Concert. Or kest en kamerkoor 4.305.50 Gramofoon pl. 7.50 Schiller-herdenking. Opvoering van „Maria Stuart”. Treurspel van Friedr. von Schiller. Daarna tot 11.20 Orkestconc. PARIJS „RADIO-PARIS”, 1725 M. 11.50 Gramofoonmuziek 3.05 Dansmuziek 3.35 Kinderuurtje 7.20 ...Signes Extérieurs”. Blijspel in 1 bedrijf van Tri ns tan Bernard 8.05 Concert 8.50 Strijkkwar tet en solisten. BRUSSEL, 508,5 M. 4.20 Trio- concert 5.55 Gramofoonpl. 7.35 Concert. Orkest en solisten. KALUNDBORG, 1153 M. 11.20T.20 Orkestconcert 2.004.00 Concert. Orkest en zangeres 7.358.30 Orkestconcert 8.309.30 Concert. Zang en declamatie 9.5010.30 Strijkkwartet en concertzanger. ZEESEN, 1635 M. 5.50—1.20 Le zingen 1.201.50 Gramofoonpl. 1.50— 3.50 Lezingen 3.504.50 Concert 4.50 45.50 Lezingen 6.50 „Der Freischütz”. Opera van C. M. von Weber. Daarna Berichten en tot 11.50Dansmuziek. De autoriteiten van Paraguay (Zuld- Amerika) hebben een complot ontdekt om de regeering omver te werpen. Het leger zou er by betrokken zijn. botsingen, waarbij wee politieagenten en een aantal Inboorlingen gewond werden. schreven res talie, kennen bezit op te elschen van de zoutfabriek al daar. HIJ spreekt van „ondenkbare wreedhe den". toegepast op degenen, die burgerlijke ongehoorzaamheid plegen, herhaalt zijn ge'.oof in ..geen geweld” en wijst de verant woordelijkheid voor geweld van de hand. ..Zult gij de voorkeur geven aan een ge- welddadigen opstand?" zoo gaat Gandhl verder. „De geschiedenis zal richten over de BrXsche regeering. die de pollt ek van „geen geweld” niet verdroeg. omdat zll haar niet begreep en de menschelljke natuur tot geweid aanzette, waarvan zy «el begrip had om er mee af te rekenen." Aan het .'lot van 4Jn brief vraagt Gandhl intrekking der zoutwet. In een tweeden brief zegt hy, dat hy de gevaren kent die met de door hem aan vaarde methode gepaard gaan, maar'het land zou datgene, wat hy wilde, niet ver keerd opvatten. Ik zeg. wat ik wil en denk, aldils Gandhi. Het eenige middel om het geweld uit den weg te ruimen is zuiver geen geweld." De tjrief begint met ..Beste Vriend” en eindigt met de woorden „uw oprechte vriend M. K. Gandhl." - In de nabyheid van de stad Boekarest te een diplomatenauto door twee gemas kerde roevers overvallen. In den wagen be vonden zich de echtgenoote van den Pool- schen gezant te Boekarest, de Roemeen- sche gezant te Washington en .de Amerl kaansche flnancieele adviseur van Polen. De roovers beroofden hen van alles en ge lastten daarop den chauffeur met de grootst mogeiyke snelheid weg te rijden. Te Boekarest deden de beroofden’ terstond aangifte by de politie. De gedwongen onteigening, waardoor de Sovjets vooral de landarbeiders en de kleine boeren alles ontnomen hebben wat zy tenge volge van hun sober leven en groote spaar zaamheid In lange jaren van moeizaam wer ken en ploeteren hadden verworven, heeft in de kringen der Russische boeren een groo te verbittering gewekt, nog te meer daar de zelfde Sovjet-autoritelten op alle mogelyke manieren trachten om den Russlschen boer te ontnemen het dierbaarste wat hy bezit, zyn kerk en zyn Iconen. De boer wordt thans lyfelgene van den staat. Hy is van al zyn vroeger verworven rechten beroofd: hy heeft geen recht op bezit, noch op de landbouw producten die hy zeU geteeld heeft. Men beeft getracht hem vrijwillig te doen be sluiten om zyn haardstede te verlaten, en men heeft hem belastingen opgelegd. die hy onmogeiyx kan betalen. Op alle moge- lyka manieren heeft men getracht om met geweld zyn christeiyke levensbeschouwing te vernietigen: er is een terreur begonnen tegen de kerk, den godsdienst, het huisgezin, en de school, zooals de wereld nog nooit een vervol ging heeft beleefd. Het woord Gods moet uit de harten der boeren verbannen wordende kerken en kapellen van zyn dorp worden gesloten Het huweWk wordt niet meer geheiligd door het sacrament dat voor den priester gesloten woedt, aan de kinderen worden de goddeiyke waarheden niet meer geopenbaard, maar de jeugd groeit op wild, losbandig, zedeloos zonder eenige zedeiyke rem, ze wordt een willoos werktuig in de handen der Bolsjewis ten. die de wereld met goddeloos rationalisme totaal ondermynen. Ondanks een twaalfjarig schrikbewind glimt er by het Russische volk nog steeds een vonkje van geloof en gods dienstzin, masr de leiders van deze terreur, die hun tenten hebben opgeslagen op den ontwyden bodem van het heilige Kremlin trachten dezen laatsten glimp nog uit te doo- ven in de harten der menschen. De Russische boer heeft alles geduldig ver dragen, maar toen er een aanslag werd ge pleegd op zyn geloof, het kostbaarste bezit dat hy van zyn voorvaderen geërfd had. toen kon hy zich ondanks zyn geduldige natuur niet langer beheerschen. Hy kwam in verzet tegen dezen onrechtvaardigheid: hy wilde z’n harden trotschen boerenkop niet buigen. Dreigend verhief hy zyn vereelde vuist tegen deze verkrachters van het christen dom en dat kostte hem vaak zyn leven. Men heeft hem gedwongen om verzet te plegen, door al zyn wilde hartstochten te ontketenen om hem met bruut geweld te dwingen om mede te werken in de gemeenschappeiyke bedryven De buitenwereld heeft tot nog toe betrekkelijk weinig vernomen over deze boe renopstanden die zich In de Russische grens gebieden hebben voorgedaan. Men dwong den boer met geweld om zyn kerk te verdedigen •aa hem later dek te gemakkeiyker te kunnen -terechtstellen, wegens tegen-revolntionnaire woelingen. Wanneer Mj zyn bloedig lot wiMe ontvluchten dan moest hy te boü?x^ch*P gaan. En hy zocht steun bQ zyn lotgenooten. verkocht nog de armzalige meubels en be zittingen die hy van zyn voorvaderen geërfd had en verliet dan met bloedend hart zyn geboortegrond, die hem dierbaar geworden was ondanks het feit, dat de Russische beer er slechts met hard werken zyn kost had kunnen verdienen. Zoo ontaardde de vlucht uit het Sovjet- paradyt tot een massa-beweging. Langs de Poolsche grenzen, vooral in de omgeving van Minsk, zwerven tallooze vluch telingen. zy trotaeeren alle gevaren en gaan een onzekere toekomst tegemoet nu ze hun vaderland hebben verlaten om naar een vreemoe streek te trekken, want rij willen te gen taderen prijs die goddelooze slaverny ontvluchten. Dat dit slavenjuk werkelyk niet langer <e dragen is, moge wel biyken uit hei volgende voorval. Eind Februari werd de laatste kerk van het dorp Blobodka gesloten: de priester werd ge vangen genomen, omdat hy by de Sovjet- autoritelten was opgekomen voor de belangen der boeren wier rechten en goederen ver beurd verklaard waren. Derhalve werd I.y beschouwd als een contra-revolutionnair. maar l y elachte een herziening van het P*i>- oes-verbaal omdat de daarin gedane bewe ringen niet steekhoudend waren. Op den eer sten Maart kwamen de dienaren der oeruchte GJ*. U naar Slobodka om het proces te her zien. D» ongelukkige priester werd door deze beulen geneel ontkleed, met handen en voe ten gebonden, aan een boom opgehangen. De aanvoerder van deze bandietenbende bedreigde een teder trvt den dood die het zou- durven wagen om dezp»,,J^oRe hulp te komen." „Iaat zyn God hem maar bevrijden en verwarmen als hy 't soms koud krijgt." riepen de agenten van de GP U niemand werd tot de gerechtsplaats toegelaten. Eerst tegen middernacht is het een boei, Iwan Gromowitsch. gelukt om het bevroren lyk mee te nemen, en het te begraven In de sneeuw op dit voorlooplge graf werd een ruw houten kruis geplaatst. Toen is heel de familie op de vlucht gegaan, omdat rij wisten, dat zij ook hetzelfde lot van den on- gelukklgen priester zouden ondergaan. Zijn vrouw droeg de twee kleinste kinderen ter- wyi hy voor zyn 80-jarige moeder zorgde. Toen zy by de dichtgevroren DUna kwa men. heeft Gromowitsch zyn pels op liet ijs gelegd waarop zyn moeder en de kinderen gingen zittenzoo heeft hy ze naar den overkant gesleept. Ofschoon Gromowlt.'ch arm was. werd hy toch tot de „koelakken" gere kend en hy moest ontzettend veel belasting betalen. Jarenlang heeft hy met nard wel ken zyn belastingpenntngen kunnen beta len, maar dit jaar was hy niet meer in staat om de voorgeschreven leveringen in natura te volbrengen. Daarom werd hy met heel zlln familie gedwongen om in het bosch hout te hakken. En ook deze ellende zou hy verduurd hebben, maar de geweldige godsdienstvervol gingen en de geweldadlge dood van hun beminden dorpspastoor dwongen hem, de vlucht te nemen. In het naburige dorp Tur- kowtachina werd de priester eveneens wegens een dergelyk „contra-revolutionnair" ver grijp ter dood gebracht. Men had den unge- lukkigen man aan den middelsten altaarwand vastgenageld; later heeft men hem doodge schoten. Dageiyks hoort men dergeiyke gruwelver halen en de autoriteiten verschuilen rich achter de voorgewende „deelname aan een contra-revolutlonnaire beweging." De gcloo- vtgen die hun priesters willen verdedigen «or den als opstandelingen beschouwd en dood geschoten of levend verbrand. Daarom verla- ,ton ze hun haardsteden om in het vreemde land althans vrij en ongestoord hun gods dienstplichten te kunnen vervullen. Om de grenswacht en de patrouilles te ont- loopen. kruipen de vluchtelingen letteriyk op handen en voeten kilometers ver over den grond om aldus ongemerkt de grens te be reiken. De zuigelingen en kleine kinderen wordt den mond dichtgebonden, opdat ze door hun geschreeuw de anderen niet lou den verraden. Wanneer men dan met heel veel moeite over de grens gekomen is dan staan de vluchtelingen nog aan het aevaar bloot dat ze weer teruggestuurd worden naar hun vaderland. Want niet Iedere regeering is bereid om die vluchtelingen op te nemen. Wanneer ze echter naar het communisti sche Rusland worden teruggezonden, dan is hun lot beslist, want de polltletroepen der G.P.U. aan de grens hebben een vingenvy- zlng uit Moscou gekregen om al degenen, die over de grens geloopen komen meedoo- genloos neer te schieten. Bovenstaande is slechts een kleine sage uit het leven van de bewoners aan de Russische grenzen: dit is niet een op zich zelf staand geval, maar zoo zyn er duizen den. Maar wat zich in Rusland zelf afspeelt, dat is zoo gruweiyk en onmenschelijk, zoo weer- Mnwekkend en brutaal dat in geen taal der wareM woorden vinden zijn om een be schrijving te geven van de misdaden die de Bolsjewisten lederen dag opnieuw tegenover het Russische volk bedrijven. races bezocht. Hij zas; er zeer go-d Z. M. toonde veel belangstelling voor totalisator. Koning Eduard vsn Engeland bezocht gisteren de races te Newmarket. De koning had sedert zyn ziekte In 1928 niet meer de uit. den Daarvoor zouden de muren afgebroken moeten worden, zei hy aan René en dat is onnoodlg; Ik heb myn maatregelen getrof fen. Onfeilbaar zeker zal ik den schat vinden zelfs zonder een vin te verroeren. Dat voor my een uitgemaakte zaak en daarom slaap ik gerust; doe eveneens zoo. En rustig ging het leven op het slot voorby. Zelfs Paula voelde langzamerhand al haar angsten verdwynen en begon eveneens Rent en onrast Gelijk te verwachten was, is het gisteren in Madrid rustig geweest. Daarentegen ts het te Barcelona en Sevilla tot demonstra ties gekomen, waarbij botsingen tusschen de demonstranten en politie ontstonden. In beide steden gelukte het de poMtle echter de orde volledig herstellen. Te Sevilla is. evenals te Madrid de Unlversltelt gesloten De regeering schynt vast besloten te zlln energiek op te treden tegen iedere herha ling der demonstraties. Voorloopig heeft rij republikelnsche of socialistische vergade ringen tot nader order verboden. In verband met de gebeurtenissen wordt in welingelichte kringen gesproken over een aanslaande regeeringswlssellng, waarbij krachtiger optredende mannen aan het hoofd zouden worden gesteld. De peseta daalde ook gisteren weer op de beurs te Madrid. In een gesprek met den correspondent van de „Voss. Ztg.” te Madrid heeft prof. Una muno verteld, dat de Spaansche regeering 1 hem verzocht had zyn reis naar Madrid en het houden van zyn politieke redevoeringen uit te stellen, omdat de atmosfeer in het land te gespannen is. Tijdens zyn reis naar de hoofdstad bereikte hem het half-offlcieele verzoek om een station vóór Madrid uit te stappen en de reis per auto te vervo.gen. Hy was daarop niet Ingegaan, omdat hy wist dat duizenden hem opwachtten. Unamuno gaf voorts te kennen, dat het Ir Spanje meer om een beweging tegen koning Alfonsus XIII gaat dan tegen het koning schap. „De tegenwoordige toestand", zelde hy. ,.kan niet lang duren. De koning. die achter 'alles staat heeft zyn hoofd verloren. De koning te ervan overtuigd, dat men hem niet zal wegjagen, maar ook Primo meende dat en toch heeft hy het niet kunnen houden". Daar de troonsopvolging door den gezond heidstoestand in het koninkiyk gezin, heel moeliyk is te regelen, meent Unamuno, dat het met de mcnrachie in Spanje spoedig ten einde zal zyn. Unamuno gaf ten slotte de verzekering zich op po'ltlek gebied druk te zullen Weren, niet echter op de wijze der beroepspolitici en evenmin by de verkiezingspropaganda. fiere, mannelyke houding uitstapte. Hé, Raymond, ben jy het! riep het meisje uit. Wat een aardig idee om zoo te verrassen. Meteen sloeg zy de armen om den hals van haar broer en kuste hem. Je hebt verlof gekregen en ons niet eens gewaarschuwd, jou deugniet. Ik heb vader een telegram gezonden. Ja. na eerst een ondoordacliteri streek uitgehaald te hebben, zei de notaris mis- noegden dat, zonder my daarvan in kennis te stellen, alsof een jongmensch van zeven en twintig jaar geen raad meer noo- dlg heeft. Kom, alten wy naar binnen gaan, zei Raymond gebiedend en een oogje knippend i naar den koetster, veegde hy er aan toe: We behoeven onze familie zaken niet in 't publiek te behandelen. zy verdwenen daarop achter de deur. De notaris ging zyn zoon voor naai de huis kamer en zijn bedrukt, afgetrokken gezicht voorspelde niet veel goeds. Paula huppelde voort aan den arm vin haar broeder van wien zy zoo veel hield. Zocdra de kamerdeur achter hen gesloten was. begon de vader op somberen toon: ïs het waar wat je me onlangs schreef? Ja. vader, onherroeoeiyk. Gisteren heb !k myn ontslag ingediend. Je ontslag? riep Paula uit. Je ontsla.'» als officier? De Parijsche correspondent van het Han del sblad schrijft: De ontdekking van de vervalsching van zulk een groot aantal schilderijen door den jongen Millet en den schilder Cazot (zoo blijkt denaam gespeld te moeten worden) blijkt hier veel stof opwaaien. Hoewel de twee medeplichtigen nog niet gearresteerd zyn. omdat geen gevaar voor ontvluchting bestaat, kan er niet getwijfeld worden aan hun schuld, omdatezy in het vooronderzoek volledige bekentenissen hebben afgelegd. Zij loopen kans op een gevangenisstraf Millet zchynt zich bovendien schuldig gemaakt te hebben aan het uitgeven van chéques zonder provisie en zooals gisteren reeds gemeld werd, aan vaischheld in geschrifte en allerlei op- ■ichtinir Hy was een man. die altyd veel geld ncoöig had. en in weerwil van zyn groote inkomsten uit de vervalschingen zat hy voortdurend op zwart zaad. Cazot daaren tegen hield den boel bijeen en is op het oogenblik een man in bonis. Hoe goed de organisatie in elkaar zat. blltkt uit de niet onvermakelijke byzonder- held. dat de heeren ook een eigen „deskun dige" hadden gefabriceerd. Het was een straatmuzikant, met een byzondere gave voor comedlespelen. dien zy netjes in de kleeren hadden gestoken en van adel gemaakt. Als een adsplrant-kooper twyfelde. zei Millet rustig: „Welnu, wend u tot den bekenden expert De Montalbot; by zyn uitspraak leg ik my onvoorwaardeiyk neer." De muzikant kwam, hanteerde zwierig het vergrootglas en concludeerde tot de echtheid, kwam zelfs in extase over zulk een pracht exemplaar. Zoo werden velen opgelicht. Deze heele geschiedenis is natuuriyk nogal onprettig voor den kunsthandel. By zyn ver hoor zti Millet zelfs cynisch, dat de heeren kunsthandelaars nu wel een slechten tyd zouden gaan beleven. De uitingen van enke len der voornaamste Parijsche kunsthande laars echter, die gepubliceerd worden, zyn vol rustige zekerheid, zy zeggen, dat derge- lyke dingen altijd 'voorgekomen zyn en dat slechts die amateurs er het slachtoffer van worden, die voor een prikje een collectie be kende kunstweiken willen vormen. Wie by 'n grooten bekenden kunsthandel aankoopt, loopt geen gevaar, ten eerste omdat deze zelf vervalschingen, die hem aangeboden wor den ontdekt en weigert, ten tweede omdat de bekende handelaars groote kunstwerken, die zy verkoopen. gedurende dertig Jaar garan- deeren en er den prijs van Jferugbetalen, wanneer blijken mocht, dat züzéen vergissing hebben begaan. Daarom ztfT (zoo beweren zy) de regelmatige kunsthandel van dit ge val niets te Hjden hebben. De directeur van het Louvre verklaarde In een Interview, dat het beste middel om zich tegen dergelyk bedrog te vrijwaren is. gere geld de werken der groote meesters te komen bestudeeren in de musea. Men leert dan hun eigenaardigheden en hun stijl door en door kennen en ziet later het verschil tusschen 't levende kunstwerk en de doode namaak. Grappig is echter, dat juist „Comoedla” van vanmorgen het bericht bevat, dat de onder-, minister var schoone kunsten order gegeven heeft, een actie tot terugvordering van het te veel betaalde In te stellen tegen den han delaar, die in 1927 aan het Louvre voor an derhalf millloen eenige schilderijen van Wat teau heeft verxocht, die geen Watteau’s wa renDaaruit blijkt wpl, hoe licht zelfs kunstkenners van beteekenls dupe worden van de praktyken der zoo buitengewoon be hendige vervalschers. roodat men met een variatie op een gevleugeld woord kan zeggen: Même la garde qui vellle au Louvie n'en protégé pas le... directeur!" eveneens getogen in eenzaamheid en zelf- vergeten. Nauwelijks kenden zy elkander één dag of het scheen hun toe dat zy reeds jaren een innige vriendschap hadden gesloten. De twee meisjes, beiden vroegtijdig gerypt door den tegenspoed, begrepen elkander zoo volkomen en vonden In deze wederzydscbe genegenheid een diepen troost Het was vooral tydens de lange wande lingen in het gebergte, waar op de hooge toppen de eeuwige sneeuw schitterde tegen de diep blauwe lucht, dat zy in innig ver trouwen hun hart voor elkander ojrenden Paulas overvolle 'gemoed was te lang ge sloten moeten biyven om nu niet over te vloeien by haar nieuwe vriendin. En a» vernam Germaine de genegen heid, welke haar broeder René koesterde voor mademoiselle RohbebeL Met vreugde begroette zy dit nieuws, om dat zy voc'de hoeveel steun haar vriendin aan het jongmensch kon geven, want diens geestdriftig karakter stond by tegenspoed bloot aan scherpe aanvallen van moedeloos heid, die zoo vaak de hevige opwellingen van een vurigen aard volgen. Zoudt ge niet graag de verwezer.iyklng van onze planhen zien? vroeg Paula toen. Lieve vriendin, zei de ander, gy zyt ▼oor my reeds al een zuster en hoe dank baar zal ik u zyn voor alles wat gij voor myn broeder zult zyn. De alle als een nationale treurdag gevierd. Uit de groolere steden werden ootsmgen met de pol tie gemeld. Ernstige incidenten hebben te Pansjanantala plaats gehad, gel'gen aan de andere zyde van dé’ rivier tegenover Calcutta, waar een menigte van enkele duizenden personen trachtte een trein te doen derailleeren en de politie m t s’cenen bekogelde. Een Engekch polltie-officter en een sergeant werden daaiby zwaar ge wond Inmiddels gerequireerde politie-ver sterk ngen openden daarop het vuur.waar- by 15 inlanders gewond werden. Te Calcutta zelf werden twee politie beambten door steenworpen gewond Te Delhi vuurde de politie op een men- schenmenlgte, die haar trachtte te omsin gelen. Samenscholingen van meer dan vyf personen werden daarop verboden gesteld. Te voren was te Delhi een automobiel, waarin vier polttl'-oii-jcteren gezeten waren door het pubi ek overvallen en vernield; de politie chargeerde daarop met bamboestok ken. Twee der daarby gekwetste inlanders zyn in het ziekenhuis aan de bekomen ver wondingen bezweken. By Jullunder in Boven-Ipdië werden 30 inlanders tydens plaats hebbende onluster, gewond. Te Bombay trachtten arbeiders van een katoenspinnerij een fabriek in brand te steken. De Engelsche autoriteiten wyden meer in het byzonder hun aandacht aan Calcutta. Bombay en Delhi. Te Calcutta zyn 400 En- gelschen als byzondere burgerwacht voor den straatdienst opgeroepen. Te Delhi heeft een groote vrouwenbetoocine plaat- gehad als pretest tegen de arrestatie van Gandhl. Daarby kwam het hier en daar tot ernstige die in het dorp de ronde ddeen. Gy zyt het eenige spook van het kasteel zei ze aan René wiens veelvuldige bezoeken haar eenzaamheid kwamen op- vrooiyken en haar hoop op de toekomst tel kens verlevendigden. Mynheer de Rochebel was opgewekter dan vroeger en zyn vrienden, die tevergeefs op een buitengewoon feit wachtten, meendjn dat hy de zaken overdreven had en door een al te grooten yver deze zoo somber voorge steld had. En toch, zooals wy gezien hebben, was de moordenaar nog niet ontwapend. Nu echter het kasteel bewoond was, moest zyn taak wel tydeiyk onderbroken worden. Wellicht oordeelde hy als de beste me thode eenigen tyd te Avachten om alzoo het vertrouwen te doen herleven en de waak zaamheid te laten verzwakken. Eigeniyk werd de toestand dus nog vree- HUIZEN. 1875 M. Uital. N.C.R.V.- Uitz. 8.15—9.30 Concert 10.0010.30 Zang door Dames koortje 10.3011.00 Ziekendienst 11.0011.30 Lezen van Chr. Lectuur 11.3012-3° Voor de Landbouwers 12.00—12.15 Polifieber. 12.302.00 Concert. Mevr. C. v. Raven- zwaay-Mollen kamp, zang, H. Hermann, viool. H. v. d. Horst Jr., cello, Mevr. v. d. Horst-Bleekrode, piano 2.453.45 Cursus Fraaie Handwerken 4.00—5.00 Zieken uurtje 5.005.45 Gramofoonpl. 5-45~” 6.45 Orgelconcert door B. W. Schipper Jr. 6.457.15 Declamatie door J. J. Reinders 7.157.45 G. Kamphuis „Martin Leopold” 7.458.00 Politieber. 8.0011.00 Avond van het Nederl. Jongelingsverbond. Toes oral Molsbergen, zt viool, Clasine Mondaccordjfonclub „Excelsioi Persber. HILVERSUM, Na 6 uur 1071 M. 10.0010.15 Morgenwijding 12.002.00 Concert. A.V.R.Ó.-Kwintet 2.003.00 Gramofoonpl. 3.003.30 Causerie 3.304.00 Gramofoonpl. 4.005.00 Zie kenuurtje 5.306.00 Concert uit Café- Rest. .Astoria” te A'dam 6.00 Tijdsein. Daarna Vervolg concert 6.30 Koersen 6.457.15 Landbouwhalfuurtje. Ir. C. Koe man „Het kweeken van dahlia’s" 7.15— 7.45 Franseh Gevorderden en conversatie 1 over het Concert- 8.15 Aansl. van het icertgebouw te A'dam. Beethoven-concert o. 1. v. Dr. Willem Mengelberg. Na afloop amofoonpl. 1554,4 M. 9.35 Morgen- Lezing 11.20 Concert. B. Modiano, sopraan, H. Just, cello, F. Selby, puno-12.20 Orgelspel door R. Foort 1.20 Gramofoonpl. 1.50 Uitz. voor scholen 2.20 Kerkdienst 3.05 Concert. M. Normansell, alt, O. Dav-es, tenor, het Rudi Trio 4.35 Kinderuurtje 5.20 Lezing 5.35 Nieuwsber. 6.00 Pianorecital. M. Cole .40 Lezing 6.45 Lezing 7.05 Feathers” van A. E. W. Mason 8.45 3. Neill, 7.458.15 Herman Rutters gebouw-programma 8.1 igeb. Dr. Persber. en gr; DAVENTRY, 1 wijding 10.05 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 5