Binnenlandsch C^Cieuws ^Kn.ONAM.5 DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE 't^TQ-O kV/ De kleine politiek 7 ONDERWIJS Mrf. L. Schloppa KUNST EN KENNIS STOOM VA A RTLIJNEN TWEEDE KAMER De laatste gemeente geeiectrfticecrd ONZE OOST BOEKBESPREKING Indische Dienst Ongevallen Marinevliegtuigen De ^Citoyens” te Luik Een nieuw spoorboekje DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE LUCHTVAART 335 Vliegtuigongelukken w -1 Jubileumnummer „De Vrouw en haar Huis” De bespeling van den Stadsschouw burg te Amsterdam De „Kingscup”-race Bezoek van H. AL de Koningin aan Amsterdam Wh'» De electrificatie van Noord-Holland tegen «tender van 1 y acht Ze voor dit De pressieve gen. t „Onverklaarbare onhoffelijkheid". De Zuiderzeewerken en de Z. V. T. in Eerste lustrum als internuntius o Uit den Volkenbond De Voorbereidende Ontwapeningwlienat. de MM 5 Mei pass. verdaagd van Vergadering van Dinsdag heden goed- Eén gewonde Ander model tenau. te .k JVelke militairen aanwezig rallen zün Mei^van Botia naar Rott. Hamburg. de heer Het het dikke Duimpje. 1 Een tweede vllegtulg-ongeval had in En geland plaats in de nabijheid van Hampton. De vlieger, een voormalig officier en behoo- rende tot een aanzienlijke Engelsche fami lie, werd gedood. Op 25 Mei as. -zal het vijf jaar geleden zün. dat Zijne Excellentie Mgr. L. Schloppa zijn geloofsbrieven als Pauselijk internun tius bij het Nederlandsch Hoi aanbood aan HM de Koningin. het be- Onder alle opskhten netje* In de Maandagavond gehouden vergade ring van den raad der gemeente Winkel is, na drie jaar onderhandelen met het P.E.N., het definitief besluit gevallen tot algeheele electrificatle der gemeente. Winkel is de laatste gemeente op t vasteland van Noord- Holland, welke hiertoe overgaat. HOLLAMD—AUHTBALIeLUlV. AUntERK (thuisr.! pass. *6 Mei Pantellaria. ARENDSKERK 5 Mei van Rott n. Australië; De race om de „Kingscup” zal dit jaar alleen worden gehouden voor lichte vlieg tuigen. Deze race loopt over een afstand de Twee- iiw iiuuüisii Amersfoort. voorts geven ook de mariniers een paleiswacht, terwijl bij de JAVA-FEW TOBX-LIJir. SITOEBONDO, Java «aar New York. 3 Mei te Boston. St. Vincent. Tv/uril ILA./, ia, |rorv, TOHITI. Rott. naar Batavia. Oporto. TOSARI, Rott naar Batavia. Oporto. SLM. de Koningin zal, zooals men weet, dit Jaar het bezoek aan de Hoofdstad bren- geu vaa 30 Mei tot en met 26 Mei. In ver- Dh GRAAFF, geea van de con- tegenstemmen, zooals het gere- 6 Mei te Antwerpen. HOLLAND—OOST-AZIë-LIJH. AI.DERAMIN 6 Mei van Hamburg te Amst, HOLLAND—BBJTSCHINDIë.LIJN. STADSDIJ K (ultr.) 5 Mei van Rangooa (Verb.) F. 9 heeft een noodlanding Avenhom. Het kreeg geen averij en persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. 335. „Ga met ons mee”, riepen de agenten, „neem plaats op de duozit”. De motorist gaf gas en voort ging het, het werd een woestsnelle rit. „Zie, daar om den hoek verdween d' auto, hij is ons nu een heel eind voor. Onder wild geknal en luid puffend ging de motorfiets er vandoor. Naar het Britache Ministerie van Lucht vaart mededeelt, is in de nabijheid van Peschawar in Engelsch-Indië een Britsen gevechtsvliegtuig neergestort: de waarne mer werd gedood en de bestuurder »w**r gewond, -- ▼eerd, als ilC ten minste mag afgaan op wat er in de pers over te lezen was. Een vergelijking met de houding der Kamerfrac tie ten aanzien van de openingszitting faalt Waarom blijft deze er vandaan? Om dé per soon der koningin? Allerminst; doch alleen omdat er onhebbelijke lui zijn, gespeend van ware beschaving, die de volkomen overbo dige onsmakelijkheden hebben, om in de vergaderzaal der vertegenwoordigers van het gebeele volk een demonstratie te houden, die als een uittarting bedoeld is. Het getuigt daar tegenover van goeden smaak, misschien zelfs iets te veel, dat onze fractie dit Upper-Janhagel niet wilde straf fen met een tegen-demonstratie en daarom besloot weg te blijven. Om de koningin zelve dus niet, want be halve dat zij het grondwet tel ijk hoofd van den staat is. heeft zjj onzerzijds altijd de erkenning gevonden, dat zij haar constitu- tioneele taak in den regel op de juiste I 'Ss*? Ï36 Uit dc besprekingen, die de voorzitter van de Voorbereidende Ontwapeningscommissie met de alhier aanwezige vertegenwoordigers van Engeland, Frankrijk en Italië en den Minister van Buitenlandsche Zaken van TsjecJioslowakije Benesj en den Amerikaan- schen gezant Wilson gehad heeft, is geble ken. dat thans een verdaging van de zit tingen der Commissie tot October of No vember vrij wet-ivasistaat. Voorzitter Loudon is voornemens, met het oog op de vele moeilijkheden, die aan deze kwestie inhaerent zijn, de eindbeslissing van de In September t as. bijeenkomende Assem- blée ran den Volkenbond over te laten. Niet temin zal de kwestie van de vermindering der bewapening toch een rol van beteekenU spelen in de zitting van den V. B. Raad van volgende week Als reden voor verdaging van de zittingen der Commissie wordt opgegeven de overwe ging. dat voor het oogenblik het psycholo gisch moment nog niet gekomen is en de technische voorbereidingen nog niet com pleet zijn. Voorts moet nog het resultaat worden afgewacht van de te Londen plaats gehad hebbende Fransch-Italiaansche vloot- en veillghekisonderhandellngen. Van Fran- sche zijde wordt blijkbaar de velllgheids- kwestie wederom verschoven. In deskundige kringen is men van mee- nlng, dat de besluiten van de Londensche vlootconferentle een ultetndelijke behande ling van de kwestie der ontwapening ter zee in de commissie mogelijk maken. Het marinevliegtulg D. 25 is gistermiddag op Willemsoord van 100 meter hoogte in de vrille naar beneden gekomen. De ser geant Kerkhof heeft daarbij een been ge broken. Het toestel gemaakt bij Het Spoorboekje voor den zomerdienst 1930, ingaanrie 15 dezer, is opvallend kleiner van formaat enveel dunner. In het midden van het boekje ty thans de spoorwegkaart opgenomen, met de verwijzing naar de be trekkelijke tabellen der dienstregeling. Men zal aan de nieuwe ludeeling even moeten wennen. Men is b. v. jarenlang gewend ge weest om de verbinding AmsterdamAmers foortDeventerEnschedé en verder te vin den op één pagina, men zal voor het nazien van treinen op dit traject voortaan verschil lende bladzijden moeten raadplegen. Eerst den treinenloop AmsterdamHilversum Amersfoort: op een andere pagina het tra ject AmersfoortApeldoorn; en ten slotte op een derde bladzijde het traject Apeldoorn Enschedé Ook zijn er geheel nieuwe teekens voor bij rondere aanduidingen zooals treinen, die niet of alleen op Zondagen loopen. Het wordt in het nieuwe spoorboekje geducht uitkijken; er zijn ongeveer 18 verschillende teekens, die men zorgvuldig in acht heeft te nemen. Dit nieuwe model van het spoorboekje houdt verband met een andere éditie-dienst- regellng. die verkrijgbaar wordt gesteld en waarin men alle buitenlandsche aansluitin gen opgenomen vindt. Het kleine boekje dat 15 cent kost, is alleen bedoeld voor hen. die geen buitenlandsche verbindingen behoeven en genoeg hebben aan den blnnenlandschen treinenloop. 64ste Jaargang no. 32 De foto's in deze nieuwe aflevering van het bekende familieblad verdienen wel bij zondere aandacht. Vooreerst de zeer ac- tueele opnamen van de Oberammergauer HOLLAND—Ar*TKA-UJN. BILLITON (thuisr.) 4 Met te en van Mozam bique naar Fort Amelia. JAGERSFONTEIN fültr.) 5 Mei van Kaapstad naar Moreel baai. NIAS 4 Mei van Rotterdam naar WalvlachbaaL RANDFONTEIN (uttr.) 5 Mei van Mombaraa naar Tanga. RIETFONTEIN (thuisr.) 6 Mei ta Antwerpen. SPRINGFONTEIN (thuisr.) 3 Mei van Mum- bases naar Port Said. SUMATRA 6 Mei van Hamburg te Antwerpen. HOLUSD-iMrZIXA-LLnt. DRECHTDIJK. Rott. naar de Paclflck. 6 Mei te San Francisco. SPAARNDAM. Rott. naar N.-Orleans. 3 Mei v, Tampico (Verb.) zal tegen de voor dc aan den Het Meinummer van „De Vrouw en haar- Huis" is, ter gelegenheid van den 25sten jaargang, te.ens een feestnummer geworden. Verschillende schrijfsters wijden in deze aflevering een woord van waardeering aan de jubileerende redactrice van het blad, mej. Elis. M. Rogge. Mevr. A. B Scheltema BedulnHesterman, Top Naeff. Emmy J. Belinfante, mevr. L. P. de JagerMeezenbroekvan Beverwijk en mevr. B. van der Groen—Zeegers hebben een bijdrage afgestaan, terwijl wü van mevr. E. L. H. Woutersenvan Doesburgh twee tee- keningen van de jubilaresse aantreffen. Mej. Rogge zelf herdenkt in een artikel den arbeid van de afgeloopen 25 jaren en in het bijzonder de medewerking van mevr. B. MidderighBokhorst, die gedurende deze jaren zoon groote steun voor het blad geweest is. Verder bevat het nummer vele interes sante artikelen en de portretten van een groot aantal medewerkers en medewerksters. Het nummer is zeer prachtig veizorgd. HAX.CTON LOT. JONGE ELISABETH. Rolt naar Cette, pass. 5 Mei Gibraltar. STAD ARNHEM 5 April van Rott naar Ham burg. van 750 mijlen rondom Groot-Brittannië. De wedstrijd zal in een dag worden gehouden en niet zooals vroeger de gewoonte was over twoe dagen loopen. Als datum is 5 Juli gekozen. De start heeft plaats op het vliegveld te Hanworth, waar ook de finish .al plaats hebben Vermoedelijk zullen 60 machines aan deze rondvlucht deelnemen. O.m. behooren bü de deelnemers de be kende vliegers luitenant-Atcherley, die de Schneidercup tton veri-den jaar In zijn „Supermarine S. 6" en luitenant Stainforth die de ..Gloster Napier”-machine bestuurde in dezelfde race. Luitenant Atcherley be reikte destijds een snelheid van meer dan 350 mijlen pef uur. In de „Kingscup"- wedstrijd. waaraan alleen lichte vliegtuigen mogen deelnemen, zullen beJde vliegers slechts een snelheid kunnen bereiken van gem. 85 tot 90 mijlen per uur. Wanneer zij in een van de racevliegtuigen van de Royal Air Force vliegen, kunnen zij het traject In ongeveer twee uur afleggen. Thans zullen zü er meer dan acht uui over doen. - X A 336. Doch Jokko en Duim niet verlegen namen toen een kloek besluit, wierpen het touw uit de machine, klommen dra het vliegtuig uit. Een voor een lieten zü zich zakken, langs nge touw. Eerst kwam Jokkie, vervolgens lange als een aap zoo gauw. De sociaal-democratische wethouders en raadsleden van Amsterdam hebben van de hun toegezonden uitnoodiging om bü de opening van de groote sluis te Umuiden aanwezig te zün, geen gebruik gemaakt, om dat ook H M. de Koningin deze plechtig heid zou büwonen. De heer A. h. Gerhard, lid van de Kamer en Gedeputeerde Stalen van Noord-HoUand. was echter wél aanwezig. Deswege wordt hij door een inzender sHet Volk” ter verantwoording geroepen. De beer Gerhard antwoord hierop: Het besluit zelf acht ik onjuist gemoti veerd, als lif ten minste mag afgaan op Omtrent de plannen voor de bespeling van den Amsterdamschen Stadsschouwburg, wordt nog het volgende vernomen: Voor de avonden, dat een van beide ge zelschappen (die hun zelfstandigheid volko men zullen b’üven bewaren! niet de beschik king heeft over den Stadsschouwburg, "hoopt men het voor dat gezelschap indien het dien avond te Amsterdam optreedt moge- Hjk te maken, te kunnen spelen in een mid- del-grooten en een kleinen schouwburg. Met het oog hierop heeft de combinatie de hand gelegd op het Rika-Hopi>er Theater, dat mocht het Stad schouwburg-plan door den Raad worden goedgekeurd gezamen lijk gehuurd kan worden om er voorstellingen van Intiem karakter te geven. Daarnevens be iaat behoefte aan een groo- tere zaal. De beide gezelschappen stellen zich voor tot dit doel een nood-schouwburg te bouwen, waar, hetzij Van Delsum, Verkade, I hetzü Saalborn of Verbeek, met een ensemble, I grooler gemonteerde vertooningen zal kunnen geven dan in het ftika Hopper-Theater. Met deze mogelijkheid is rekening gehouden bü het opstellen van het plan, zooals dat ter goedkeuring aan het gemeentebestuur is voor gelegd. Mochten de gezelschappen eventueel alsnog het beschikkingsrecht op langen termün over den Hollandschen Schouwburg verkrijgen op voorwaarden. die hun acceptabel dunken, dan zou huur en verbouwing van dezen schouwburg in de plaats kunnen treden van het oprichten van een nieuw noodgebouw. B. en W. zün voor het compromis Gisterenmiddag is in het College van B. en W. de door beide sollicitanten aan den wethouder voor de Kunstzaken voorgestelde oplossing van de Stadsschouwburgkwestie besproken. Het College kan zich ten slotte met de voorgestelde plannen vereenigen. Ook de subsidieregeling waarbü aan bei de gezelschappen, die geheel zelfstandig blüven bestaan, een deel van het totaal be schikbare subsidie wordt uitgekeerd, kon de goedkeuring van B. en W. verwerven. Onderhandelingen omti'ent de nadere re geling der onderhavige kwesties, waarin B. en W. gisteren in hoofdzaak een besluit namen; zullen nog gevoerd worden. Men verwacht echter niet, dat zich nog moeilijkliëden zullen voordoen. Zeer spoedig zal nu ook de commissie van bijstand voor dex kunstzaken vergaderen. Waarschünlük zullen B. en W. de voorstel len over veortien dagen in den raad brengen. taak wijze, vervult. Nu is het naar mijn overtuiging goed, duidelük te laten zien: le. dat wü in amb- telüke verhouding het hoofd van den staat bejegenen, zooals tegenover elk staatshoofd, president of koning. verwacht mag worden en 3e: dat zijne aanwezigheid op eenlge plaats op zichzelf geen reden is om van die plaats vandaan te blüven. Wü eischen herhaaldelijk, van geen en kele plaats in het ambtelükc of politieke leven uitgesloten te worden, omdat wü so- daal-democraten zün: ik wil onszelven niet ultahiiten van welke plaats ter wereld ook, zoolang de sociaal-democraat in mü niet ge krenkt wordt. Hoe nu tegenover de koningin? Ik weet heel goed, dat èn de nawerking der herin nering aan wat eenige tientallen van jaren geleden als koninklüke waardigheid zich voordeed èn de brutale wijze, waarop de - burgerpartijen de dragers van de kroon mis bruikten als een politiek instrument in den economischen strijd, in het huis van Oranje bet symbool der vijandschap deden zien te gen de naar emancipatie strijdexxiè arbei dersklassen. Men moet echter alles met een koel hoofd bekijken. De onzinnige pracht en praal, de stuitende menschvergodlng, waarmede de monarchie wordt omringd, is nog een droe vig overblüfsel van Middeleeuwsche achter lijkheid doch de algemeene mentaliteit past er zich nog wonderwel bü aan. Ze behoeft <x>s echter niet af te schrikken van wat ik onder le en 3e heb omschreven, mits noch bet hoofd van den staat noch zijn omgeving bet ons onmogelük maken. De ervaring heeft bewezen, dat de vrees daartoe slechts van de omgeving is te duchten. De opening nu van een zoo grootsch werk als te Umuiden is verricht is eene zaak van groot belang. Daar behooren wü bü, wü. die zeker niet de laatsten zün in het bevorde ren van grootache ondernemingen Dat die met eenige plechtigheid zou geschieden is ■eer begrijpelijk. Dat men 1 hoofd van den staat bü haalt, behoeft niemand te ver- wonderen. Als men deze gelegenheid had villen verontreinigen tot een anti-sociaUsU- ache demonstratie, zou dit de bedrüvers slechts geschaad hebben. In onze afwezigheid kon ik slechts zien een uiting van te groot gewicht hechten aan de dwaasheden van de tegenpartü, om niet te spreken van een onverklaarbare onhoffe lijkheid. Wat ik verwachtte is uitgekomen. De roode deelnemers aan dezen tocht behoefden zich veel minder gehinderd te voelen, dan byvoor- beeld bü een diner, waar men op de meest ztnlooze wüze telkens bet Wilhelmus aan beft. Ik doe nooit aan monarchalen afgoden dienst mede, waar geen ambtelüke plicht mü btjroept. Maar ik ducht voor mijn ongerept socialistisch bewustzün niets van Welk mi lieu ook en acht het goed te toonen, dat ik er ben, overal, waar ik mü gerechtigd voel te komen. Onze party zou sterker staan, als zij min der bang was voor politieke besmetting. STOOMVAART MIJ WEDERUUr». JOHAN VAN OLDENBARNEVELT 6 Mei vaz Amsterdam naar Batavia. KON. HOia,. LLOYD. KENNEMF.RLAND (thuisr.) paan. 5 Mei Lidd; nam. 9 u. te Umuiden verwacht. ORAN7A (ultrj 6 Mei van Llasabon. KON. WED. STOOMB. MAATSCWAFPU. AGAMEMNON S Mei van Alicante naar Bar celona. ALKMAAR S Mel van Corral te Rotterdam. BERENICE 5 Mei van Salonica n. Cavalla. BREDA (thuisr.) 5 Mei van Lobitoa n. Manta. TX'ROS 5 Mei van Algiers n Amsterdaq). EUTERPE 6 Mei van Aalborg te Anurt. 1LOS 5 Mei van Aalborg naar Oran. IRENE 5 Mei van Triest naar Flume. ODYSSEUS. Danzig-Amsl.; pass. 5 Brunsb. PLUTO 6 Mel van Stettin te Amsterdam. FOSEIDON 5 April van Algiers n. Malta. PRINS FREDERIK HENDRIK 4 Met Cura sao naar Puerto Cabello. TELLUS 6 Mel van Huelva te AmsL TRITON 5 Mei van Santa Marta it ChrlstobaL ULYSSES 6 Mel van Malta te AmsL De verslaggever van het Hbld bü de ope ning der tentoonstelling te Luik vertelt van de rol, die „de citoyens de socialistische groeten bü het bezoek van het koninklijk gezin hebben gespeeld. Zooals men misschien weet, zün zoówet de gouverneur van de provincie Luik als de commissaris-generaal van de regeering ter tentoonstelling socialisten. De eerste, cltoyen Pirard. die indertijd bij zün benoeming aankondlgde, dat bü nooit een rok of ambtsgewaad zou aanschaffen, at Zaterdag aan het groote banket van de stad Luik netjes met ons mee in een pakje vol goudborduursel. aan den rechtervleugel van de eeretafel des konlngs; „burgeres Pirard”, zün echtgenoote. aan den linker vleugel. Deze had overigens naast rich den „cltoyen Laboulle”, den getfoemden opper- machtlgen commissaris-generaal, die ook. vóór de openingsplechtigheid in de feest zaal, in een voorsalon persoonlijk aan zün vorsten achtereenvolgens voorge teld had: de leden van het uitvoerend comité, de com- missarissen-generaal der buitenlandsche deelnemingen en de provinciale en plaatse- Jüke autoriteiten. Wie overigens in bet sociaal-democratisch orgaan van Luik La Wallonië het ver slag van dezen openingsdag gelezen heeft, zal oa opgemerkt hebben, dat daarin tel kens van .„cltoyen Pirard” en „cltoyen La boulle” gesproken wordt, maar ook. dat eerlijk, zonder eenige terughouding of sar casme, wordt gerapporteerd over de groote geestdrift van de bevolking voor de vorsten; en dat men zelfs haast steeds de woorden .Rol" en „Reine" met hoofdletters schrijft. Passiespelen. De voornaamste deelnemers rijn allen in hun rollen gekiekt en de ex- kop van den nieuwen Christus- speler, Alois Lang, wekt hooge verwachtin- „Het Doornroosje onder de Steden” noemt Dr. Felix Ruiten in een boeiend ar tikel het mooie Rothenburg ob der Tauber. De abonné’s die indertijd hebben meege werkt om op het eiland Timor een kerkje te .stichten, zullen met belangstelling lezen, wat de Missionarissen van Npünoeti thans vol dankbaarheid daarover verhalen. Ook dit artikel is rijk geïllustreerd. Pater Mol- kenboer O. P. wijst met geestdrift op een merkwaardigen religieuzen beeldenden kunstenaar: Broeder Frans Mes. Behalve de twee romans, waarvan vooral „De Slot- jonkvrouwe" in deze Maria-maand de aan- t dacht zal trekken rijn er enkele pakkende kleine verhalen. Verschillende rubrieken en eer. keur van foto's maken verder het nummer belangwekkend. band daarmede zullen aangezien Amster dam. behalve de bereden politie troepen, over geen garnizoen beschikt, gedurende dit tüdvak detachementen cavalerie, infanterie en mariniers in Amsterdam worden gedeta cheerd. De éavalerie zal een escorte verstrekken, sterk 1 ritmeester. 3 luitenants en 100 sa bels ikader inbegrepen*, te verstrekken docr het 4e half regiment huzaren uit Deventer, de infanterie geeft een paleiswacht ter sterk te van een kapitein. 4 luitenante en honderd man kader inbegrepen* te verstrekken door het garnizoen Amersfoort. Voorts geven ook I de mariniers een paleiswacht, terwijl bij de aankomst van H.M. de Koningin in Amster dam de stafmuziek der Kon Mariniers uit den Helder en de stafmuziek van het vüfde regiment infanterie uit Amersfoort aanwe zig zullen zün. Bü de aankomst der Konin gin zün mede aanwezig de commandant der marine te Willemsoord, vice-admiraal Quant, de Bevelhebber der 4de militaire afdeellng Generaal-majoor Quanjer en de garnizoens commandant van Amsterdam luitenant-ko- lonel Rouffaer. Het tenue van de officieren is ceremoni- eele tenue, de huzaren zün in veldtenue met kolbak, de mariniers in groot tenue, de in fanterie in veldtenue met helm, gasmakers, piomersgereedschappen en broodzak. NEDEBLANDSCHE SCHEPEN BATAVIER III 6 Mei v.m. 8 uu 10 van Rott. te -Gravesend. FOX HOL. Lammer^ 3 Mei van Rheinhausen te Leverktijw'n. HARMONIE ms. 5 Mei van Nukskov te Hol tena u. JANETTE ms. 4 Mei van Odense te Holtenau. JOHANNA 5 Mei van Newport te La Ro chelle. NEPTUNUS. Oosterhuis, 3 Mei van Duinker ken te Malmö- PEITRSOM 5 Mei van Antwerpen naar Port Alfred. QUO VAD1S ms. 4 Mei van Neustadt te Hol tenau. SPAR 4 Mei van Hampton Roads te Bruns wick. TfBA pass. 5 Mei Finisterre. Helva n. Rott, WINSUM 5 Mei van Botia naar Rott. WOENSDRECHT 5 Mei van Philadelphia KOH. PAKETVAABT-MU. JAPARA 6 Mel van Rott, te Batavia. KAMPAR. Rott, naar Batavia. 5 Met 300 miff W. v. d. Maladlven. TORELO. Kott.-Batavta. puss. 5 Mei Glbr. TOBEI.LO, Rott.-Batavia, pass. 5 Mel Glbr. TOHITI. Rott, naar Batavia, pass. 5 Mot Bestemd voor uitzending naar Ned.-Indië: H. Weimer, opz.-werknl b. d. Dienst der Haarlem; E. Lund- C. R. Helgeson Hanser. b. d. Dienst v. h. Boschw.; dipl. Ing dr. K. F. G. Keil. rijd, ing. 3de kl. b. d. Dienst v. d. Mljnb., Dres den. Verlofgangers (O.-Indië): L. Kisters, hoofdagent van politie 2de kl.. 's X3ravenhage; K. E. van Domburg Scipio contr. 2de kl. b. d. P.T.T., ’s Gravenhage: A. L. Laurens, waant, comm. 1ste kl. b. d P.T.T.. 's Gravenhage; J. van der Werf, af- deelingh. b. h. Bedr. der Poeterven v. d. P.T.T., ’s Gravenhage; Th. K. Roqué. contr 1ste kl. b. d. Dienst der Opiumregie, 's Gra venhage. Verlofgangers (W.-Indië) J. A. Bueno de "^fesqulta. hoofdcomm b. h. Immlgratie-Departement in Suriname. Voorburg. staatsexploitatie. doch gebied niet mogelük. Wat aangaat de beperking van productie kan de staat ook in een gemengd bedrijf wel degelük invloed uitoefenen. Dit is in DJambl gebleken. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 46 tegen 22 stemmen. Tegen soc. dem en communisten. Komt aan de orde de conclusie-van het verslag der commissie omtrent de inlichtin gen en nadere inlichtingen op het adres van H. J. Koster. gewezen houtvester bü het Boschwezen in Ned.-Indië, te Dresden, hou dende verzoek hem de redenen van het hem uit voornoemde functie verleende ontslag te willen mededeelen en afkeuring uit te spreken over de houding ran den Minister van Koloniën, om de handelingen van In dische autoriteiten goed te keuren. MINISTER DE GRAAFF zet uiteen, dat de betrokkene wegens zün gedrag ongeschikt moet worden geacht. Zijn conduitestaat is een opsomming van berispingen, uitstel van bevordering enz. Kïej. KATZ (C. H.) merkt op, dat de heer Koster in de stukken nimmer ongeschikt voor den dienst is genoemd, maar onge schikt voor een zelfstandigen werkkring. I wat gansch iets anders is. De ingestelde commissie van advies heeft hem niet gehoord. Daarom heeft de commissie voor inlichtingen voorgesteld den Minister uit te noodigen een nieuw onder zoek te doen geschieden door een nieuwe commissie, die den heer Koster zal hoo- ren. De heer .JOEKE^ (V. D.) steunt het be toog van mej. Katz. Hoe kan de Minister zeggen, dat de heer Koster zich over elk der tegen hem aangevoerde bezwaren heeft kunnen verdedigen? De heer BEUMER (A. R conclusie stemmen. Spreker stelt conclusie te beperken tot dank Minister. Het voorstel der commissie wondt aange nomen met 3836 stemmen. Volgen besprekingen over de conclusie van het verslag der commissie omtrent de inlichtingen op het adres van H. Huls- bosch te 's-Gravenhage. betreffende instellen van een onderzoek naar een weerde nalatigheid van het bestuur der Rüksverzekeringsbank. waardoor een ult- keering wegens een hem overkomen onge val aan adressant zou zün onthouden. De conclusie wordt bestreden door den heer BEUMER, die aanvoert, dat tot tweemaal toe in hoogste instantie is uit-< gemaakt, dat er geen verband bestaat tus- schen het oogleteel en het den adressant overkomen on?"val De MINISTER VAN ARBEID, VERSCHUUR, bestrijdt de conclusie, aantal gevallen, waarin de betrokkene het met den uitspraak van den Raad van Beroep niet eens is. is legio. De heer DROP (S. D. A. P.) is het eens met den feitelüken inhoud clusie, doch moet toch omdat het beroepsrecht, geld is. burgerrecht verkregen heeft en de grootst mogelüke medewerking waarborgt. De vergadering wordt te 5.35 tot heden één uur. Staatssp. en tramw., qulst. Linköping Orsa, beiden houtv. java pAcmo-unr. BINTANG. 3 Mel van Los Angelas naar Java. A BOTTERDAMSCHE LLOYD. AMELAND. Burma naar Nordenham-RoU„ pass. 5 Mol K. Finiste. HOTTERDAM—ZVID.AMBBIXA.UJH. ALYONE 6 Mei van Hamburg te Antwerpen. EMZETCO UJX. JONGE ANTHONY S Mei van Genua n. Cas tellon. ..Onze Nationale Trots"? Wel, dat is in deze twintigste eeuw het grooteche werk van bedijking en inpoldering van de oude Zui derzee. Na Jarén van overweging en zorgvuldige .berekening herneemt Nederland zün rech ten op de verdronken landen en worden de eerste gronden van haar twaalfde provincie drooggelegd Waar eeuwenlang de zee haar golven stuwde, zullen straks uitgestrekte dreven aan duizenden jonge bouwers een plaats bieden voor een eigen hof? Wis en zeker, deze vreedzame verovering, waardoor ons: land 7 pet. tot zün opper vlakte toedoet en zijn welige teeltaarde met pl m 10 pet vermeerdert, is een werk waar op Keel onze natie met welgevallen mag neerzien. Hoe begrüpelük het ook te. dat velen het hoofd schudden over de millioenen, die voor de uitvoering van de beraamde plannen noodig zullen blüken. doorzicht in zulke groote ondernemingen is slechte weinigen gegeven. Als voorheen troostte de practlsche Hollan der zich ook thans met zün nuchtere levens wijsheid: „De kost gaet voor de baet uit". Bü de ingebruikstelling van het groote gemaal te Medemblik zeide de heer Colün: „Een volk moet op zün tüd eens een groot werk aandurven.*" En dat ons volk dit werk aandurft, bewüst wel de enorme belangstel ling die het toont voor den arbeid, die zich in de golven van de Zuiderzee voltrekt. Het Nederiandsche volk en masse .kent zün ideaal". Vandaar de geweldige deelname aan de excursies, die van tüd tot tüd naar werken uitgaan. Vandaar de slroomen van lectuur in krant en brochure, die hun weg vinden naar belangstellende lezers in binnen- en buitenland. Maar tot nog toe heeft het complete over zicht ontbroken. De gepubliceerde gegevens zün te zeer verspreid, de verhandelingen zün te fragmentarisch. Het wordt tüd dat ons volk eindelük een totaal-becld van dit. gi gantische werk voor oogen wordt gesteld. Dat totaal-beeld zal gegeven worden op de Z, V. T„ de groote Zulderzee-Vis^cherlj-Tentoonstel- llng. welke van 25 Augustus tot 6 September te Enkhulzen zal worden gehouden. Daar wordt aller belangstelling in allen deele be vredigd. De Z. V. T. zal o.m. een Afdeellng inrichten, welke uitsluitend aan de Zuider zeewerken en aan de Toekomst der Zuider zee gewüd zal z*Jn. Een maquette van de werken geeft u een miniatuurbeeld hoe het te en hoe het wor- den zal. Kaarten en tabellen zullen de sta tistische gegevens bevatten over alles wat voor den technicus en den belangstellenden leek van waarde is. Plaatwerken en fotographleën zullen ver schillende belangrüke momenten en monu menten van het werk voor oogen brengen. De medewerking van heeren Ingenieurs van de Zuiderzeewerken is met de grootste bereidwilligheid toegezegd voor het verstrek ken van Inlichtingen aan het w.etgrage publiek.’ In lezingen, met lichtbeelden ver- duldelükt, zullen zü u den omvang en de beteekenls der werken uiteenzetten en de verschillende werkmethoden toelichten. Tüdens de tentoonstelling zullen dagelijks onder deskundige gelelde excursies uitgaan per boot naar den afsluitdük en den Wie- ringermeerpoifjer. Dan zult u een kükje kunnen nemen bü die wonderen van water bouwkunde: de twee groepen ultwaterings- en schutssluizen. Ook is er gelegenheid ëën der gemalen van den Wleringermeerpolder te bezoeken, en in den Andüker Proefpolder kunt ul zich een idee vormen van het ont- ziltlngsproces en van de resultaten, die een juiste methode van bebouwing na weinige jaren oplévert. Wie straks op de hoogte wil zün van den stand der Zuidezeerwerken en de verdere plannen moet de belangrüke Afdeellng. die de Z. V. T. aan deze werken wüdt, gezien hebben. Komt mee naar de Z. V. T. Het is er in teressant en uitermate leerzaam. De VOORZITTER deelt mede, dat te in gekomen een wetevoorstel-L. de Visser be treffende de instelling en regeling der wet- telüke bevoegdheid »an pachtcommtesiee. De heer DE VISSER (C. P.) ziet, onder verwüzlng naar de toelichting van nadere mondelinge toelichting af. Het voorstel wordt naar de afdeellngen verzonden. Overgegaan wordt tot het trekken der af- deelinj^n. Besloten wordt de voorzitters en onder voorzitters heden om halt één te benoe men. Aan de orde is het wetsontwerp: keuring van het op 28 Maart 1929 te 's-Gra- venhage tusschen Nederland en Oostenrük gesloten handels- en scheepvaartverdrag en van het bu dit verdrag behoorende slot protocol. De heer KNOTTENBELT (Llb.) merkt op. dat zes zeven jaren noodig zün geweest om dit verdrag tot stand te brengen en meent, dat het verdrag in overeenstemming had moeten worden gebracht met interna tionale verdragen. büv. het verdrag van Genève van 1927 betreffende de in- en uit voerverboden. Spr. merkt op, dat twee beginselen in het verdrag dooreenloopende meest begunsti ging en de behandeling op voet van natlo- nalen; hü betwüfëlt of hierdoor wel de meest gunstige positie wordt geschapen. De MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN, de heer BEELAERTS VAN BLOK LAND erkent, dat het geruimen tüd heeft geduurd eer het verdrag tot stand kwam, maar wijst er op. dat de behandeling van een handelsverdrag nu eenmaal veel tüd vergt, omdat er vele adviezen moeten wor den ingewonnAp en het dlkwüls veel moeite kost over bepaalde punten tot overeen stemming te komen. Wat betreft het uitgaan van twee be ginselen, merkt spr. op. dat dit noodig was om moeilükheden te voorkomen in verband met meestbegunstigingsclausules voor an dere buitenlanders Het ontwerp wordt aangenomen t.hj. Aan de orde te het wetsontwerp: machti ging tot het sluiten van een overeenkomst, als bedoeld in art. 5 a der Indische Mynwet met de te 's-Gravenhage gevestigde tJ V. „De Bataafsche Petroleum-Maatschappü". betreffende de opsporing en ontginning van aardolie, enz. in een terrein in het gouver nement der Molukken. De heer CRAMER (S. D A. P.) zegt met I genoegen te hebben gelezen, dat de minister niet principieel tegenover staats exploitatie staat. De heer WIJNKOOP bestrijdt zoowel de particuliere exploitatie als dc staats exploitatie, omdat achter de Nederiandsche staat het Engelsche kapitaal staat, waar van de Nederiandsche staat tot belangrijke hoogte niet meer dan een vazal is. Er rit aan de concurrentie tusschen de Shell en de Standard nog een merkwaardige kant, nJ. deae, dat de Standard de make laar te van de sovjet-petroleum. Dit feit ligt ten grondslag aan de hetze in Wesl- Europa tegen hetgeen op godsdienstig gebied in Rusland zou gebeuren. De heer BEUMER (A. R.) wü geen be schouwingen houden over de voor- of na- deelen van staatsexploitatie; daarvoor is het wetsontwerp te onbeduidend. Het gaat om een stuk zeegebied, da bü laag water droog valt en grenst aan een concessie van de Bataafsche. Juist deze omstandigheden maken, dat zelfs voorstanders van Staats exploitatie hier tegen staatsexploitatie moe ten zün. De heer L. DE VISSER (C. P.) betoogt dat exploitatie door den burgerlüken staat gevn enkelen waarborg geeft voor een be hartiging van de belangen van bet prole tariaat. Indonesië moet losgemaakt worden van Hol and. De MINISTER VAN KOLONIËN, de heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 6