OP WEG NAAR CARTHAGO -A— i THEOLOGIE IN DE OASIS - PROVINCIAAL NIEUWS I I I LANDBOUW EN VEETEEL1 BERICHTEN UIT ONZE VORIGE OPLAGE De „Krak^tatT werkt opnieuw Villa bij stafföri Driebergen In brand Allerlei cadeaux f Diefstal Twee ernstig gewonden De veertigduizendste Velsenaar geboren Toeneming der boschbranden in Amerika Het Eucharistisch Congres te Carthago Temperatuur-enormiteiten in de Vereenigde Staten WAT ALI ZEI Ernstige aanrijding te Halfweg OnkruidbestrHding in uien door middei van stof-kainit ANNA PAULOWNA Toelating van leerlingen lot openbare lagere scholen Door de Woestijn Ernstige vechtpartij OUDE NIEDORP Brand in een Essencefabriek SPIERDIJK Schoten op de auto van den Roeineenschen gezant Van vernieling vrijgesproken NIBBIXWOUD WESTWOÜD OBDAM WIERINGEN ZWAAGDIJK rs de Utrechtache Recht se Duin. No. 7, inzender W. Zoon GodS r. S. V. den KanHnaal-Legaa* De aankomst ran Inlichtingen 11; i f. Brandende zonnehitte en sneeuwval veel Het vliegveld Lakehurst in gevaar de Duizend en Een Nacht en ISO M. booge erupties op 4* direct werd ons de it Men gebruike 1000 tot 1300 kilo per rust nog wel); moet een gevan- Procureur-Generaal kippen pakzadels vee Ginder, verdwenen i staat zoodat vocht komt. Na I de niet weest bij den lagen prijs, maar de tuinbou wer vergete niet, dat ook andere jaren zijn voorafgegaan en ook zullen volgen, met zeer huoge prijzen. Het onkruid-vraagstuk speelt nu geen rol meer. „Herwonnen Levenskracht.” Op 11 Mei a s. zal ten bate van de R. K. Vereenlging ter bestrijding van de tuberculose „Herwon nen Levenskracht" alhier een collecte worden gehouden. verraderlijk i tusschen Algerlë vol bij Dienstplicht. Het Jaarlijksch onderzoek van dienstplichtigen van de lichtingen 1918 en 1921 van deze gemeente zal worden ge houden in het raadhuis op 25 Juni u. den. lende wier slacht van het vonnis van bank geéiacht. 4—5 en le n it Je n, 18 ‘k n i e Tot één jaar en zes maanden gevangenis straf veroordeeld AMSTERDAM. 6 Mei. Het Gerechtshof deed heden uitspraak In de zaak tegen den die t?recht had ge- Terwljl gisteren te New-York de zon bran dend scheen en de temperatuur een hoogte punt bereikte van 29 'a graad Celsius. werd de omgeving van Los Angeles en een groot deel van California geteisterd door nev.gen sneeuwval en heerschte er een koudgo'f ten gevolge waarvan één perscdn om het leven kwam. collectie met mooist? no. 8. inzender f3. W. de Moei, No. 4, inzender J. Steltenpool, Ni 18, inzender Jn. Bakker Sz., 3e prjjs; No. 11, inzender J. de Boer Wi, Politie Verloren: een bruin lederen portemonnaie met eenig geld. Gevonden; een duimstok. worden ter secretarie verstrekt.. Wij vestigen de aandacht van belang hebbenden op de in dit nummer voorko mende publicatie, vermeldende de gelegen heid tot het doen van aangifte tot toela ting van leerlingen tot de openbare lagere scholen alhier. DOETINCHEM, 6 Mei. Gisterenavond ontstond te Ulft als gevolg van een oude veete een ernstige vechtpartij tusschen Frazer en Fokking. Laatstgenoemde neeft Frazer met een dolk verscheidene ernstige steken toegebracht, terwijl de getroffene zijn tegen stander een stuk uit de Up beet. Frazer is terstond naar het ziekenhuis overgebrucht, terw’jl Fokking hedenme rgen ter beschik king van de Justitie te Arnhem is ge stel 1. had Maan- van de tei. gehouden verlo- zjjn 1352. 1960. prijs 2' Veefonds In het Veefonds alhier waren in het afgeloopen kwartaal gemiddeld ver zekerd 450 runderen. Hiervan werden 8 run deren afgekeurd. De omslag werd vastgesteld als volgt: Voor de maand Februari 0.2 pet., voor de maand Maart 0.7 pet. en voor de maand April 0.1 pcL, dit is gemiddeld per rund over de drie maanden berekend f 2.25. AMERSFOORT, 6 Mei Hedennacht te ongeveer kwart voor vier werd door de politie en eenlge burgers rook waargenomen, af komstig uit de bergplaats van grondstoffen, achter het hoofdgebouw der Essencefabriek der N. V. Polak's Frutal Works. De brandweer was direct aanwezig, ter wijl wegens het gevaar de brandweer van Utrecht en Amsterdam ter assistentie werden ontboden. Deze behoefden na hun aankomst evenwel geen dienst te doen. Te nalt zeven was men den brand meester. De schade wordt geraamd op f 100.000. en wordt door verzekering gedekt. De oorzaak is nog niet bekend De werkzaamheden kunnen worden voort gezet. Comité van Actie Driemaandelüksche vergadering van het Comité van Actie in lokaal C. de Wit alhier. De voorzitter, de heer H. L. van Leeuwen, ojjent de vergadering met den ChristelUken Groet en heet allen welkom. In het bijzon der den Zcereerw. heer Pastoor en den heer A. C. Overtoom. Na eenlge mededeellngen door den voor zitter, leest de secretaris, de heer Joh. Hlnke, de notulen der vorige vergadering voor, welke zee< uitgebreid waren. De notulen werden goedgekeurd en vast- gesteld. Radio-distributie Obdam. Daar door den heer A. Floris een lijn wordt aangelegd vor radio-distributie en hij door tegenwerking van de gemeente Obdam Let niet geheel kan uitvoeren, zal een ver zoek voor het Comité van Actie gericht wor den aan het bestuur der gemeente Obdam voor inwilliging. Kinderfeesten. Dit punt lokte veel discussie uit. Besloten werd dezen zomer een kinderfeest te organlseeren en te doen houden te Spier dijk. Er zal overleg worden gepleegd piet den Weleerwaarden heer Kapelaan, daar deze voorzitter Is der jeugdorganisatie, en tevens met de onderwijzers. Door het bestuur van het Comité van Actie zal een verzoek worden gericht aan t Polderbestuur van de Wogmrer o meen hek te plaatsen op de kruising Verlaatsweg vanaf de poort van den heer K. Smal Kz. tot de poort van den "heer J. Glellng. of het gevaar daar geheel weg te nemen door dien hoek grooter te maken door demping der weg sloot. Na nog eenlge besprekingen van onderge schikt belang, sluit de voorzitter met den Chrlstelijken Groet deze vergadering. Toen de Roemeensche gezant te Washing ton, Davllla, die op het oogenbllk met ver lof in Roemenie is, gisteravond tegen mid dernacht met zijn auto van een bezoek bij Prinses Blbescu naar BoekarM? térugkeerde. werden verschillende revolverschoten op de auto gelost, waardoor de wagen beschadigd werd. Niemand werd gewond. De politie stelt een onderzoek in. AMSTERDAM, 6 Mei Het Gerechtshof wees heden arrest in de zaak tegen den 49- jangen los-werkman W. S„ die terecht had gestaan, verdacht van vernieling. Verdachte had op 26 Augustus bij zijn po ging om een volgens zijn zeggen leege flesch, die hij den vorlgen avond tusschen de ge raniums van het Prins Hendrikplantsoen had verstopt, terug te krijgen, eenlge gera niums vernield. Door den politierechter was hij tot 14 da gen gevangenisstraf veroordeeld; het Hof sprak den man echter vrij. De boschbranden In den stpat New Jersey nemen steeds meer in omvang toe. Tot op het oogenblik zijn 1500 huizen neergebrand. 35.000 personen nemen deel aan de bestrij ding van het vuur. Lakehurst is geheel door de vlammen in gesloten en bevindt zich wanneer niet spoe dig regenval Intreedt, in groot gevaar. In de anderestaten nemen de boschbranden geleidelijk in omvang af. De ex-keizer helpt blusschen DRIEBERGEN, 6 Mei. Hedenmorgen te acht uur is in de groote villa van den heer Brand, welke villa gelegen is nabij bet station Driebergen, orand ontstaan. De brand is venpoedelijk ontstaan door een defect aan een gasgeyser. De bovenverdie ping brandde geheel uit. Assistentie werd verleend door de brandspuiten van Drieber gen Rijsenburg en Zeist. Een merkwaardige bijzonderheid te, dat toen het bericht van den brand tot Doorn doordrong, de ex-kelzer, die een vriend is van den heer Brand en dezer dagen nog DU hem gedineerd had, zijn hulp aanbood en de eigen brandspuit van Huize Doorn met 'eenlge bedienden uitzond. Ook de ex-keizer zelf was spoedig bij .Jtozcnvllla” zooals het huis van den heer Brand heet, aanwezig om eventueel hulp te verleenen Het keizerlijke brandspultje behoefde echter geen dienst te doen. De aangerichte schade, die vrij groot te, wordt door verzekering gedekt. Loop der bevolking Ingekomen: F. J. van Hese uit Goes; J. de Vos uit Opster- land; L. W Reeuwijk uit Zoeterwoude; 8. Mensinga uit Andijk: A. van Wijk uit War mond: J. van den Berg uit Noordwijk; J. van Keimpema uit Het Bildt; A. Herder uit Smallingerland; R. Hulzebosch uit Ruinen; mej. C. van Bos telen uit Lelden; G. de Vos uit Callantsoog: J. C. Klos en gezin uit Wie- ringerwaard; C. Wisse en gezin uit Rotter dam E. Glrmann uit Düsseldorf. Vertrokken: Mevr. Moerelvan den Berg naar Vlijmen; C. van Zandwijk naar Wle- ringerwaard; M. en G. Wagemaker naar Den Helder; M. Kuiper en gezin naar Bo venkarspel; P. Kleft en gezin naar Den Helder: E. J. van Ginkel naar Den Helder: W. Kopmels naar Wieringen; B. Raven naar Schagen; mej. C. B. Koning naar Alk maar; J. Jonlrer en gezin naar Den Helder; J. A. de Ridder en gezin naar Den Helder; mej. I. R. Vorstman naar Arnhem. de Aurés- waar de al te heet en ook te schraa' wordt voor de schapen., trekken juist nu In onafzienbare rahllla’s (kudden) de Kabyle-herders met hun vee dooi de bergkloof naar de hoogere plateaux Herders en herdersjongens met staf en stok, als geleiders.... En dan de kameelen. stroomen van lastdragende en kudden van wei dende kameelen op. over en langs on zen weg. Bepakt met het opgebroken kamp, met zakken dadels van de palm- boomen der oasis, met leeftocht voor de menschen en voeder voor de paar- Kameelen. op wier bulten kake- zitten vastgesjord, aan bloedige stukken ge- te bengelen hangen Die. wanneer ze den telgang doen over een bergkam tegen den verren gezichtsein der aan, u steeds weer herinneren aan die plaat van Doré met de Wijzen uit het Ooeten. die het héél kleine Kindje te Bethlehem zochten.... ie 2e prijs. William Ccp'.ana. No. 2. inzender J. inzendei N. Strooien als de planten vier tot vijf blaadjes hebben (tets grooter kan ook ge ile planten moeten nat zijn van du dauw en een zonnige dag volgen. 3e. Strooi zoo vroeg mogelijk, liefst vóór vijf uur moet alles afgeloopen zijn. Wie zich aan deze zaken houdt, kan er verzekerd van zijn, dat hij zijn arbeid van utenwieden zeer veel vermindert, wat in Veelal wordt deze teelt om het vele werk en arbeidsloon, niet meer beoefend. Het afgeloopen seizoen is dit niet erg ge- 4e prijs: prijs. II. De prijzen voor de verschalende soor ten. werden dit jaar toegekend aan de grootste en mooiste van de meest vertegen- woordige soorten, als volgt: La Reine, no. 27. inzender P. Vlaar. ie prijs; No. 2. inzender J. Dekker Cz., 2e prijs. Murillo, no. IS. inzender C. Henselmans. le prijs; No. 29. inzender S. P. Bakker Jz. 2e prijs. Theeroos. No. 4, inzender J. Steltenpool, le prijs; Na 16, inzender Jn. Bakker Sz., 2e prijs. Prins van Oostenrijk. No. 11, in zender J. de Boer Wz, le prijs; No. 16, in zender Jn. Bakker 8z„ 2e prijs. Cromoisi Brillant. No. 13. inzender Henselman. prijs; No. 10, inzender J. Neefjes Jz.. Dekker Cz., le prijs; No. 31, Reus. 2e ptljs. Onder groote belangstelling dagavond dé trekking plaats bate der tentoonstelling ting. De winnende nummers prijs 1; 1268. prjjs 1 extra: 64. prijs 2 extra; 1092. prijs 3; 676. prijs 4; 445, prijs 5: 323. prb« 6; 177 prijs 7; 740. prijs 8: 691. prijs 9; 990, prüs 10; 131, prijs 2320. prijs 12; 576. prijs 13; 342. prijs 14; 897. prjjs 15; 182. prijs 16 685. prijs 17; 1935. prys 18; 1720. prijs 19; 1670, prijs 20; 2311. prjjs 21; 1320. prjjs 22; 1208, prjjs 23; 1411, prijs 26; 630. prijs 29; 1239. prijs 32. De prijzen bestonden uit planten, gereed schappen, schUderijen enz. Ze kunnen worden afgehaald aan de tentoonstellings- zijn pleglngèn. In den auto zei Iemand: „Het is niet goed met die lui over geloofszaken te praten: vraag het maar uw missiona rissen. U moet allen maar eens lezen over de geheime broederschappen, hun profeten en.... opruiers. Dan zult u wel begrijpen hoe moeilijk het Is. een Mos lim te overtuigen. En ook. wat Mo hammedanisme geworden is....” F. J. W 81. prijs 24; 370, prijs 25: 389. prijs 27; 873, prjjs 28; 647 prijs 30; 185. prijs 31; mijn afgepeld gelaat en gezwollen neus veracholen achter een dikke laag „crème pour les visages brulés”. Zoo staat het op d<- tube. Voor vier-en-twin tig uur ben ik dus ontoonbaar. *n kluizenaar; on danks mijzelf Nu kan ik weer zoo eens mijmeren, terwijl mijn venster wild open staat boven de Rue de FEspagne en het geweldig auto-getoeter en ezé- len-gebalk van Tunis heel mijn steenen klu&- schijnt te vervullen. En daarom óó^begrijp ik nu beter De physiske omstandigheden, de ge- ographische. politieke, ethnologische en In t algemeen de cultureele. welke een geloof sverbreidlng of tegenwerken. - ger hoe Eerste tomaten De heer D. Doodeman alhier, bracht de eerste tomaten op de groentenveiling te Zwaag. Na 24 dagen van rust is de ..Krakatau” thans opnieuw in werking getreden. De erupties, die een hoogte bereiken van 150 M. gingen gepaard met opwellingen van liet zeewater, hooge fonteinen en ontelbare knallen, terwijl voorts een seismische wer king werd geconstateerd. Maandagavond, half negen, heeft op den Haarlemmerweg nabij net kruithuis onder de gemeente Amsterdam, een ernstige aan rijding plaats gehad. De auto van den heer H. uit Halfweg stond onverlicht en onbeheerd aan den kajit van den weg. Een motorrijder met duo-passagier kwam uit de richting Amsterdam en werd verblind door de lichten van een auto, die uit de tegenovergestelde richting kwam met het ge volg dat hij den wagen niet zag staan en er bovenop reed. Zoowel de motorrijder als de duo-pasea— gier xjin met ernstige verwondingen per met hals over zijn schoon rose had ons allerlei wenschen afgebeden. En toen, kwam broer, even in de twintig dachten wij óók eens wat met ons pra ten. We zullen dien maar All Abd En Nebl noemen.' Wat zooveel zegen wil als: All. dienaar des profeten. Hier is t gesprek, verkort. Ali: „Waarom neemt gijlieden Aissa (Jezus Christus) aan (uit eerbied betonwerker J. de L. die t?recht had ge staan wegens diefstal en door de Utrecht- sche Rechtbank was veroordeeld tot twee Jaar gevangenisstraf. Verdachte zou in den nacht van 14 op 15 November met een metgezel, een hem onbe kend persoon, in Woudenberg een waren strooptocht hebben gehouden, waarbij ver schillende Inbraken werden gepleegd, doch weinig waardevolle voorwerpen waren gesto len. De L. had als „uitkijk” geKngeerd Het Hof veroordeelde hem tol c— genlsstraf van één Jaar en zes maanden. De Procureur-Generaal had bevestiging ziekenauto naar Amsterdam vervoerd? R.K. Jongensschool De bouw van een R.K. Jongensschool, parochie 8t. Martlnus alhier, werd opgedragen aan de laagste in schrijvers De Koning v. t Hek, voor de som van 19210. vloed! g voorkomen, meen opvrooljj kende mauve-grUs-bruIn zoo. vroeg strooien als de zon nog niet schijnt. Dat is wel vroeg, maar een landbouwer ziet niet op tegen een morgen, als hij eens extra- vroeg uit, de veeren moet. Door mij werd de zaak zoo behandeld en de resultaten waren schitterend. Bijna alle onkruiden waren door de werking der kalnit slap en daags daarna geheel en al dood, om niet meer terug te keeren. Aangemoedigd door deze proef, is "t vorig I jaar door de Vereenlging van Oud-leerlln- gen te Obdam een zestal velden behandeld en ook hier zijn de resultaten verrassend gewesst. De proeven zijn alle goed geslaagd. Alleen zC vermeld, dat door twee proefnemers de keinit te laat is aangewend. Alle ses velden waren denzelfden dag bestrooid, vier waren voor vijf uur bestrooid en twee na dien tijd. Deze twee zijn dan ook niet goed ge slaagd. Een van de proefnemers heeft eens nage. gaan, hoe groot de voordeelen voor hem waren. Er is bestrooid 5 A. en daarin moest nog nagewied een halven dag. Op de 5 A. er naast, die niet zijn bestrooid, is door hem bijna 3 dagen gewerkt, een verschil dus van twee en een halven dag ar beid of wel f 10 is f 2 per A.. of wel f 200 per H. A.., de koeten van een bestrooling met kalnit komen op ongeveer f 60, zijnde 1200 kilo plus ultstrooUoon. Nu geef ik toe. dat in dit perceel buiten gewoon veel onkruid voorkwam. Lang niet altijd is er zoo'n groot verschil. En' als de proefnemer ook geen kalnit had gebruikt, dan had deze het veld omgeploegd. Door verschillende heeren zijn deze velden bezocht, o .a. ook door den Rijkstuinbouw- consulent. Deze was verbaasd over de mooie uitwerking van deze stof-kainit en de niet in het minst beschadigde werking op de uien zeif Nu de tijd van strooien weer nadert, meen ik goed te doen, deze resultaten te publl- ceeren. Het is vooral van zeer groot belang, dat we zorgen het onkruid tijdig te vernietigen. Wie dus last heeft van veel onkruid in zjjn uiengewas en de kosten van wieden zoo klein mogelijk wil houden, probeere eens met stof-kainit. Men lette vooral op de volgende voorwaar den: le., H. A 2e. Bloemententoonstelling De :ongstleden Zondag en Maandag door de afdeellng Ob dam £n omstreken der Vereenlging van Bloembol'encultuur georganiseerde bloemen tentoonstelling is ook dit jaar wederom een groot succes* geworden. Zondagmiddag op feestelijke wijze ‘geopend zijnde door Burgemeester N. Dekker na een inleidend woord van den voorzitter, den heer N. Reus, had de tentoonstelling direct een groote belangstelling van de zijde van bloembollenkweekers en het publiek. Den ganschen middag en avoud heersente er een gezellige drukte in de groote zalen van café Tambach. alwaar de groote verschei denheid der prachtige inzendingen een heerlijken aanblik bood. Niet minder da_i zes. trapsgewijze geordende stellingen waren geheel gevuld met de verschillende keurige standen der inzenders. De grootsche opzet en uitstekende zorgen, welke dit jaar aan de tentoonstelling zjjn besteed, maakten deze tot de mooiste welke wij tot heden hier zagen. Het succes was dan ook volkomen verdiend, terwijl het woord van dank, ge- uit bij de sluiting, doo. den voorzitter tot de inzenders en allen, die een werkzaam aandeel hebben gehad in het tot stand brengen van deze tentoonstelling, zéér zeker op zijn plaats was. Zaterdagmiddag was de jury reeds aan wezig voor de bekroningen. De heeren J. Valkering Tz. en D. D. Swart, beiden te Llmmtn, en de heer C. Blokker te A’kmaar, vormden geheel belangeloos die Jury en kenden aan de volgende,,standen de daar achter vermelde prijzen toe I, Voor de grootste bloemen le prijs; 2e prijs; Was men aanvankelijk een weinig be vreesd. dat de verkoop der loten een tegen valler zou worden, het tegendeel is geble ken. er bleek beide dagen veel animo te bestaan voor de loten, zoowel bij de Ob- dammers als bij de vele vreemde bezoekers Rest ons nog te vermelden, dat in de vccrzaal van het café een stand was ge plaatst vanwege den plantenziektenkundlgen dienst te Wagenlgen, alwaar op duide>üke wijze de verschillende ziekten werden aan getoond van diverse landbouwgewassen, welke stand zéér veel bekijks trok. Wij kunnen volstaan met dit verslag. *ia nog te hebben opgeme:kt, dat alle schoolkinderen des Maandags in dé gelegenheid zijn ge steld de tentoonstelling te bezichtigen. De afdeeling Obdam en Omstreken heeft weer eens getoond, wat een goede organisatie tot stand kan brengen. Gewetensgeld. Ten behoeve van de ge meente Wieringen is opnieuw gewetensgeld gestort, thans tot een bedrag van f 390. Nog geen electrische verlichting Naar wij vernemen, is door de Nederlandsche Spoorwegen, naar aan’eiding van het ver zoek om tot electrische verlichting van het station en de perrons te willen overgaan meegedeeld, dat vooral^iog niet aan het verzoek kan worden voldaan, in verband met mogelüke wijzigingen van de stations inrichtingen tengevolge van den aanleg van de Zuiderzee-spoorlijn bracht Ali de toppen zijner drie rech- tervingers aan zijn mond) en niet El Nebl, den profeet?” Ik: „Omdat Aïssa de Is....” I- Ali (ter aarde spuwend); „God heeft geen zoon. Hij heeft geen vrouw gehad. De éénige Alt Allah de geste met de drie vingers! zijn voortgekomen uit de schepping Gods. Toen Allah de geste! slijk nam van de aarde en daarover blies (hij blaast heftig) zoo dat, van zijn geest doordrongen, het slijkbeeld levend werd en mensch....” Ik: „Ali, is dan de mensch goddelijk?” Ali (heftig en diep buigend, met uit gespreide armen): „Allah alléén Is Allah En Mohammet zijn profeet Het is de Chitane (Satan), die de ver wijdering tusschen Allah en de men- schen teweeg gebracht heeft. En tus schen de menschen onderling.'...” Ik: „Ali, hebt gij den Koran van Aissa (het N. Testament) gelezen?” Ali: „Neen, heer; dat is een verboden boek voor ons.” Een onzer: „Moogt ge er naar luiste ren. indien ik er iets uit lees?” Ali: „Allah zal mij behoeden!” De Franschman leest: „Toen Aïssa in het geheim naar Jerusalem gegaan was. met het loofhuttenfeest der Joden, en daar optrad als leeraar. stonden de Jo den verwonderd; maar Jesus sprak: .Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft, den Waarachtige; en Dien kent ge niet... Ik ken Hem wel, omdat Ik van Hem ben uitgegaan en omdat Hij Mij heeft gezonden AH: „Genoeg! Weet gij dan filet, dat Aissa V- de geste! voorspeld heeft, dat né hem een andere profeet komen zal. die van hem getuigen moet? Wij zeggen, dat het onze gezegende Nebl Mohammet is. dien Allah behoede, die gekomen is om de wereld voor AHah te winnen. Hier werd het gesprek afgebroken, want de chauffeur was in den palmen tuin komen melden, dat ’t tijd was om te vertrekken. Wij namen hartelijk afscheid van Sidl Bab-el-Oued en van broeder AU, onder veel pllcht- Dinsdagochtend is op het raadhuis te Vel- sen de aangifte gedaan, van de geboorte van Wilhelmina Johanna van Kampen, dochter van A. van Kampen te IJmuiden, Fultonstraat 19. Zij bleek de veertigduizend ste inwoonster van Velsed, te zijn. Aan den gelukkigen vader is een spaar bankboekje ter hand gesteld met f 40. Door verschillen-le Ingezetenen waren ge schenken ter beschikking gesteld. De Pauselijke Legaat zou heden mldda* 4 uur met de paketboot „Citta dl Napoli te Tunis arriveeren. HU zou dan op plechtige wijze ontvangen worden door den Franschen gedelegeerd minister-resident, die den Bey vertegen woordigen zal, en door alle civiele en mili taire autoriteiten. Voorts door aartsbisschop Lemaltre. pri maat van Afrika, mgr. Heylen. vijf kardina len, t.w. H. H. E. E. kardinaal Verdler. Cha- rost. Ascalesi van Napels, Lavitrano yan Pa lermo, Klond, primaat van Polen, O Con nell en Hayes uit Amerika bisschoppen om. den aartsbisschop van Luxemburg. De aartsbisschcp van Birmingham en vier Engelsche bisschoppen zullen Woensdag met de ..Lutzow” aankomen, tevens de Hollan ders mgr. J B. Eras en mgr. Jan Olav Smit. Zaterdag zullen arriveeren pater Van Dijk en Tarcisius Bootsma, ■secretaris van mgr. Heylen. wei heet die man stroom naam. omdat geven een onge- noot aan dil berglandschap. En onder telkens veranderde indruk ken. zijn we haast ongemerkt de woe stijn binnengereden Vanaf de hoogte der laatste en zeer gevaarlijke zig-zag berghelling. wat een onvergelijkelijk panorama! Die eeuwige bergen achter je. met die eeuwige boomen om je heen, de eeuwige heöTél dien je met Je handen meent te kunnen grijpen, boven je. en dan die ontzaglijke leege ruimte der woes tijn beneden je. Hier is de natuur nog zooals ze voortkwam uit de hand van haren Schepper. En de mensch. dat verwaand benzine-insect. heeft de helligschennende hand hier nog niet geslagen aan de flanken van Gods ber gen. noch aan de menigte barer boo- tnenzuilen- Ginder, waag hoogvlakte verdwenen is. woestijn ons „carton-repas” bestelde Arabische koffie gebracht. En door Sldl Bab-el-Oued. Neen, zoo niet: mond van den Ik gaf hem later dien bij- hij zoo buitengewoon spraakzaam was en ik géén concur renten verdragen kan! Dat zei Sidl mij trouwens Me dunkt Ik moest het gesprek maar zoo weergeven, precies zooals het bij de interessante punten gebeurde Wij waren allemaal in het hooge gras, in den drogen kuil van een palmboom gezeten. Sidl. in een opengeslagen wit ten bumous. met Moslim-amuletten rond den onderkleed, van Allah zjjn jonge Maar Ik moet u toch van een gesprek vertellen. *n Gesprek, dat ik. temidden mijner tien medereizigers, met een jon gen. geschoolden .Arabier” had in zijn palmoasls. Arabier schreef ik tusschen haakjes, omdat zij-zeif zich zoo noe men. Onnadenkend, voorzeker; ze wil len hun kwaliteit van Moslim aandul- tn tegenstelling met die van Is- of „Roumi” (Roomsch Chrls- Een van de redenen, waarom vooral uienteelt door sommige landbouwers i wordt beoefend, mogen wij gerust aanne men, te ar zeer lastige, tijdroovende daardoor dure onkruldbestrijdlng. In uien toch moet het onkruid alleen met de hand worden uitgeplukt en ais er veel in de baan wordt aangetroffen, is dit een zeer duur bestrijdingsmiddel. Dit was dan ook oorzaak, dat voor een paar jaar terug door ml) een proef werd genomen om door middel van kainit deze onkruiden te verdelgen. Door mü werd hiertoe medewerking ver zocht van het Landbouwkundig bureau der Kali Mij., dat mij gaarne van dienst en voorlichting was. De voorschriften om tot een goed resultaat te kome.i zijn: Men moet strooien als de planten blaadjes hebben, nat zijn van den dauw kunnen bevorderen ze maken hoe lan- meer een voornaam deel uil van het deskundig onderwijs, dat onze Roomse he missionarissen krijgen Bü zelfs een nog oppervlakkige studie van den Islam en zijn phenomenaal-vlugge verspreiding door Arable. N.-Afrika en later, door Azië, diene men we! degelijk een vergelijkende studie te maken van de physieke omstandigheden en oorza ken. waaronder het Mohammedanisme zich heeft kunnen ontwikkelen Om daarna onwillige volkeren gewelddadig te onderwerpen. Dat begrijp ik nu beter. De zee en de woestijn hebben dit met elkander gemeen; zij suggereeren bei den de eeuwigneld De majesteit der stilte, der intrinsieke onveranderlijk heid wordt door niets verbroken. £r Is géén weg. waarlangs de menseb zijn beschaving zou kunnen planten midden in de golven der zee of in de zand woestijnen der Sahara. De zee en de woestijn komen nu eenmaal niet voor bewoning door menschen in aanmer king. Men kan er hoogstens eens door henen trekken; van een gegeven punt, zooals bijv. Algiers voor mij was. naar een ander middelpunt van mensebe- lijke samenleving, zooals Tunts-Carth<i- go. Gedurende dien doortocht kan men hier of daar eenigen tijd vertoeven. op een HefeliJk eiland of in een koele lachende oasis, aan den oever van een schuimende Oued. Maar in onzen tijd vestigt zich er niemand blijvend; tenzij In Pierre Benoifs romans. Toch is 1 een heerlijkheid, ondanks een zeker ongerief, eens in de woestijn te verblijven! Bijvoorbeeld een nacht In het tentenkamp te Negrlne. op den woestijnweg tusschen Biskra en Tozeur. En een verrukkelijke heerlijkheid eens te verblijven in een oasis, tusschen de waalerige palmen en slanke ceders. „De boomen van den Eeuwige staan vol sap.** zingt de psalmist. Zóó ook op den Atlas, den geweldigen bergketen!^llen wij door en over getrokken zijn. En langs de liefelijke Algerijnsche asphalt- wegen, aan weerszijden beplant met welig groeiende platanen en ceders en olijven, hier en daar afgéwuseld door gnlliggevormde cactusbosschen. Of met statige populieren en de steeds-nijgen- de. geurige eucalyptusboomen Op de steeds steiler hellingen der bergen waar de Algerijnsche schapen welden, straalt dan fel de gele brem in groote verscheidenheid; en de boschjes pur- pere bremstruiken, die al even over- den. I raëUet ten). Deze „Arabier" was een Berber. En waarom zou hij dan nl,et even trotseh sljn op zijn naam van ..Zoon van het Land van Barfikrije”, (als af stammelingen van families, wier baker mat in dat geheimzinnig en romantisch, land van ---- was? Het was *t middaguur. De autocar houdt in den regel een uurtje stl' bij een of anderen herberg, zoo rond dien tijd, om de reizigers tijd' te geven een maal te gebruiken. En om zich daarna wat te ontspannen. Maar zoodra ge Biskra voorbij zijt. de „Gouden Poort der Woestijn” uitgere den dan houden de grapjes over een „onzichtbare woestijn” op; want je ziet haar desolatle en hoort haar stilte en proeft haar fijn stof zand! De oases worden hoe langer hoe verder van el kander aangetroffen; van gehuchten, -waar men u ten eten zou geven is dan geen sprake meer. Het wordt dus ik citeer het prospectus „carton-repas". Nu. die cartonnen doos met een halve flesch Aigerijnschen wijn en een flesch Vichy, brood en boter en leverpastei en hardgekookte eieren, dadels en gekookte pruimen In ..luchtledige” cartons t I foas alles heel goed verzorgd en ook voldoende. Wanneer het dan rond dat lunchuur gaat, bedenkt die alles-wetende chauf feur. die bovendien een buitengewoon deskundig vakman is, waar hij met de zijnen het maal zal nemen. Op den weg van Biskra naar Negrlne (met eindbestemming Tozeur) heeft hij sinds jaren zijn oogen geslagen op den palm- tuln nabij het voormalige muildieren pad de Khanga Sidl Nadji genaamd Dat wil zeggen; het karavanenpad van mijnheer Nadji. En de palmentuin, waarom een fHnke muur opgetrokken is van gedroogde klei, telt een paar duizend mooie palmboomen. Elke boom dadels. In een soort holte, regen of bewatering het vooral bij alle boomen terecht De bloemententoonstelling Aan de firma Kuiper, van Veendam. werd voor haar snlj- rozen en aan Gebroeders Zonneveld te Sas- henhelm, voor haar uitgezóchte collectie bloeiende planten, een eervolle vermelding toegekend. Maandag had ondre overgroote belangstel ling de verloting plaats. Als bijzonderheid dient vermeld, dat op de ten too: nstelllng te bezichtigen was een tulpensoort „Fritelania”, door een bollen- CI1 kweeker ontdekt op een weiland van den een zonnige dag te verwachten Is. Vooral heer K. Schaper te Hoogkarspel, doch om ---de groote hoeveelheid bloemen die er steeds b in het wild groeien, de „Wildemann" wordt genoemd. Men vraagt zich af, hoe deze op dit weideland, dat stellig,meer dan honderd jaar als weiland gebruikt wordt, komt. De gehouden bloemententoonstelling maakte te Zwaagdjjk in wijden omtrek ver maak. •n Woestijn heb Ik doorkruist: Een van Africa’s vele woestijnen.... ’n Week lang tusschen zand en hemel’ Almaar hemel en zon gezien: Almaar zand ingeademd, ondanks alles! ’n Week lang onder blauwen hemel. ’n Week lang over geelbruin zahd Met vage horizonten van bergkam men Twee onmetelijkheden voor den mensch: Twee ontzaglijke ruimten.... Daartusschen*n stip, onze auto! En verder: zand en hemel. Mijn indruk van de woestijn? Maar. gij stedeling, kunt ge ze nou wei begrijpen? Gij. temidden uwer ver- mechaniseerde kunstmatigheid? Gij met uw zoo wonderlijk goed geregeld zoo knus gemeenschapsleven? Met alle« in uw leven zoo precies op zijn tijd en op zijn eigen plaats. tijd en plaats elkander zoo vernuftig dienen? Kunt ge de woestijn en woestljnbe- woners nog wel begrijpen vooral gij. In uw mooie, geriefelijke Hollandsche ste den? Weet ge nog wel anders dan lou ter cerebraal, gij stedeling, wat G«d« primitieve natuur was en nóg is? Wat haar elementen zijn, wat die doen voor u? Wat de levengevende zon beteekent die uw koren rijp stooft en uw druif, waaruit brood en wijn voor een offe rande des Heeren en voor het leven van héél het volk gedijen? Wat het sappige groen, wat de bloesemende vruchtboo- men bij een zoet kabbelend kristallij nen beekje? •t Bchaapherdertje. *n Kabyle-jochie dat me t eerst den naam El Oued lis pelde, bet melodleus-uitgesproken woord voor beekje. sprak over iets héél dierbaars, blijkbaar. En. o God wat heb ik dat melodieus woordje P Oued. lief gekregen, ook ik. in die eln- delooze verraderlijk blonde zand woestijnen tusschen de Atlas-bergke- tenen van Algerlë en de Aurës van Tunlsië in.... Iemand heeft me jaren geleden eens gezegd, nog wel lachende: „Zonder die zandwoestijnen van Arable. Egypte en héél N.-Afrika zou het Mohammeda nisme nooit geworden zijn, wat het nu eenmaal geworden is...." Dat begrijp ik nu betert *n Woord van diepe wijsheid l Nu zitten donkerrood

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 7