I Burgerlijke Stand 18097 18207 18J24 18263 WIJN DES LEVENS (VINUM MALACENCE COffP.) Eetlustopwekkend, Koortsverdrijvend, Zenuwtrillend, Bloedzuiverend Verkrijgbaar in heele en halve fleste hen HOLLAND-INDONESIÉ A WIJDEMAN’s Schoenenmagazijn Magdalexïenstraat 16 - 3e huis vanaf ’t Hof Sukkel niet langer met Uw onderdanen DRA NKBESTRIJDING OFFJCIEEl.E MEDEDEELINGEN RECHTSZAKEN STADSNIEUWS Telefoon 324 I An*. Rechbank te Alkmaar Uitspraken Vereenlging tct Verbetering van bet Centraal Stadsgedeelte N. V. Drogerij en Chemicaliënhandel „VRIESIA” v.h. JAN DE VRIES Zaadmarkt ALKMAAR dit)probleem ligt in de verbroedering dfi/volkeren 'Zn den zin van een Diocesaan Kruisverbond in het Bisdom Haarlem Inwisselen oude bankbiljetten Dc oplossing van en in de verwezenlijking der Rijkseenhcij&eda:hte/ twee-eenheidHolland-Indonesië Het Stedelijk Muziekkorps Bedroevend verschijnsel Toelating van leerlingen tot de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs A'l/moot* 18357 |R,6° ■'^75 riJAlllddl |87|J 18781 De strijd om de film n I tot Raden Mas Noto Soeroto en C. Frans 13511 13861 14636 d. 5 film, als de nieuwe Theresiafilm dèr I la te 9 Het reddingswerk ran drank zuchtigen NIEUWESLOOT—MAGDALENEN8TRAAT— HOFPLEIN 14126 14r57 II 157 11821 12161 15668 16181 16429 16850 7308 7654 80751 8542 8803 9295 9727 400 716 1018 1329 1611 1875 2257 2601 3113 3545 4035 4376 4507 4800 5149 5440 5671 5986 6173 6302 6767 7171 7333 7742 8178 8579 8884 9395 9769 Geboren: Trijntje, d. v Arte Engel annetje K>per; Catharina, d. v. Jacob iiljnman en Neeltje Wortel. Overleden: Gerrit van Dam, 72 jaar. 17 494 781 1174 1460 2059 2394 2823 3437 3727 4313 4177 4620 495P 5278 5510 577C f/»60 6189 6532 700.’ 7297 7634 8016 8.3 4/ 875! 92(1 9619 9839 1041 1C694 443 738 1626 1366 1615 1890 2353 2725 3164 3611 4142 4403 4516 4815 5199 5443 5708 5988 6181 6306 6778 7181 7464 7865 8183 8606 9023 9413 9773 7. men Amerikaan- mo- Er 3 478 732 1033 1375 1645 1900 2359 2757 3242 3669 4149 4417 4577 4844 5232 5444 5729 6024 618? 6399 6879 7264 7506 7879 8204 8618 c034 9434 9814 »c56? 15803 361 704 997 1322 1603 1836 2198 2562 3C61 3530 3807 4345 4504 4777 5134 5394 5650 5915 6149 6282 6728 voor aankoop aan haar filmafdee- f 1000. f too <Nle<Oiileieen. 48.’» STA* fSt OTERIJ. Trek kin vaa Dinsdag 6 Mei 1938. 4e Klasse 2e Lijst. HOOGE PRIJZEN. j Gewetensjjeld BIJ den inspecteur der directe belastingen, 1ste afd. alhier, is f 2500 en t 40.78 Ingeko men wegens over vorige jaren te weinig be taalde belastingen. 14)08 14614 Ü977 -4904 11565 11S40 11809 1,1122 1.1324 1’35» 11367 13592 13'38 13644 13890 13945 iec|>ts een andere vreem- etzij blank, geel of bruin met broederoorlog en onderdrukking door 'n broedervolk het gevolg rijn. Door inmenging der mogendheden zal ver scheuring en wellicht een nieuwe wereldoor log volgen. Ook de wereldoorlog van .914 heeft een geringe aanleiding gehad, maar de grond was tevoren gedrenkt met licht ont vlambare vloeistoffen. In Indonesië is thans de lucht bezwangerd met ontplofbare gassen. Het grootsche werk van Nederland in Indonesië wordt thans be dreigd. Een groot deel van de studeerende jeugd in Indië is reeds doordrenkt met de ••.edachte van grondige vernieling der huidige maat schappelijke toestanden. De gekleurde rassen vragen medezeggen schap. Politieke medezeggenschap vragen enkelen: mede te mogen doen op economisch gebied vragen zeer velen; mede te tellen als geheel gelijke menschen, elschen allen! Het gevaar, dat het verzet zijn weg vindt naar de goedwillende elementen moet be streden worden, door een methodisch onge daan maken van destructieve invloeden van bulten, en van het meerder’-’“ids<’<?voel van den Nederlaider. R. M. Noto Soeroto heeft in dit verband een aristo-democratlsch rereer- stelsel ontworpen, een stelsel, dat tegemoet komt aan het recialisme of nationalisme. Het is de duurste plicht van eiken Indone siër aan deze grootsche taak mede te werken, sche voK om richting gevende daden tot en landsche Bank konden worden Ingewisseld, met 1 Mei 1930 verstreken, zulks overeen komstig de destijds plaats gehad hebbende publicatie. Wjj kunnen mededeelen. dat de landsche Bank bereid is geheel onverplicht nog voor korten tijd de bedoelde bankbil jetten in te wisselen aan hare kantoren bij hare correspondenten. De bankbiljetten van f 10, Zeeuwsche luerln alleen in circulatie. Naar vernemen was de termijn van een Jaar. waarbinnen de bankbiljetten van f 10 model 1904 en model 1922, -p de voorzijde Nu is de film ge- vraag- Bewust blind blijven voor de dreigende conflicten en op bloedvergieten aansturen, noemt spr misdadig en onmenschelijk in deze verlichte eeuw. Nog onheilvoller echter is de zienswijze der Nederlanders die Indonesië zoo spoedig mo gelijk willen loslaten, want daar de eenheid er nog niet is. zou sli de overheerschlng. hel ding en gezag Indonesische i Spreker zette van het N.I.” We staan weer aan het begin van het zo- mer-seizoen en de concerten, die door net Stedelijk Muziekkorps, in den Muzlettuln zullen worden gegeven, zijn reeds aangekon- dlgd. Maar toch willen we nog eens extra juist op die uitvoeringen de aandacht ves tigen. Over de goede reputatie van ons Stedeljjk Muziekkorps te gaan uitweiden, is eigenlijk overbodig, maar het is de bedoeling, de be langstelling voor deze concerten nog te tcr- hoogen. Verschillende malen hebben we verleden jaar een Zondag-avond-Concert bijgewoond en daar menig mooi uitgevoerd en iteurlg verzorgd programma beluisterd. De muziekliefhebbers bevelen we dus ten zeerste aan, In den zomer de uitvoeringen van het Stedelijk korps te gaan bezoeken. en de beste leden zijn. Met eenige practische besprekingen ein digde spreker. Een opgewekte gedachtenwisseling volgde ->n deze belde interessante inleidingen, waar uit bleek, dat de meeste leden met het oog op de plaatselijke omstandigheden veel meer voelden voor het werken volgens de stel lingen van den heer v. d. Bande. Na dupliek der sprekers en na afhande ling van eenige huishoudelijke besprekingen, sloot de voorzitter met een woord van dank deze uitstekend geslaagde vergadering. Op een zeer ongewoon tijdstip, n.l. het einde van het seizoen, roept de Alkmaarsche Katholieke Kring zijn, leden ter algemeene vergadering bijeen. Het Is dan ook geen bij eenkomst waarbij met vreugde op de re sultaten van een afgeloopen schitterend sei zoen kan teruggezien worden en waar enthousiaste plannen voor de toekomst ont vouwd zullen worden. Niet meer of minder dan de opheffing van den Kath. Kring is het eenige agendapunt van de vergadering, die Woensdag as. in het „Gulden Vlies" gehouden wordt. Het behoeft geen betoog, dat wjj dit voor stel ten zeerste betreuren, of liever gezegd, de omstandigheden die dit voorstel noodza kelijk maakten Jarenlang is de Kath. Kring DE verefnlging geweest, die werkte aan de cultureele ontwikkeling van de Alkmaarsche Katholieken. Waar het dagelljksche sleur- en zakenleven maar al te dikwijls den smaak voor dingen van hoogere schoonheid dreigt te dooden, was een Kath. Kring waar de beste Katholie ke geleerden en kunstenaars hun wetenschap en schoonheid kwamen brengen, een onmis bare factor In het Roomsche leven. Dat die Kath. Kring nu gaat sterven, ont bonden moet worden, aarzelen we niet een aüei bedroevendst verschijnsel te noemen. Omdat het op zoo treurige wijze demon streert, welke waarde onze menschen hech ten aan de hoogere cultuurgoederen. We hebben het dezen winter zelf meerdere malen hier ter plaatse geconstateerd: er was voor de lezingen en voordrachten geen noemenswaardige belangstelling meer. Neem b.v. den prachtigen Vondelavond door Mevr. Ellen Russe gegeven. Nauwelijks een twintig menschen In de groote „Gulden Vlies” zaal! Bedroevende waardeerlng voor Neer- lands grootsten dichter en een zijner beste vertolksters, die n.b. toen juist te Rotterdam over hetzelfde onderwerp voor 1700 personen gesproken had! Meer willen we er op dit oogenbljk plet van zeggen. Alleen dit nog: Als de Kring verdwijnt, zal er héél spoedig. een nieu wen Kring moeten komen. Zij het dan, wegens allerlei vooroordeelen b.v. In den vorm van een Katholieke Volksuniversiteit. rland^-In- moet men vemen. tegen den :rc\. natio- te r.en is, artistle."uitvoering, en toch haar lr614 15907 16’60 16293 16553 16663 16986 16988 17496 1752’ 17701 17803 18097 18207 183'7 Burgemeester en Wethouders van Alk maar brengen ter kennis van belanghebben den. dat zij, die na afloop der zomervacan- tle hunne kinderen één der openbare scho len voor gewoon lager onderwijs. t.w de: Gemeenteschool no. 1, Laat; idem nr J, Oude gracht; idem nr. 3, Koningsweg; idem no. 4, Westerkolkstraat; idem no. 6. Snaar- manslaan; idem no. 7 meisjesschool Oude- gracht; idem no. 8. Brillesteeg; idem ho 9, Bleekerskade; en Lindenschool. Lindenlaan, wenschen te doen bezoeken, daarvan aan gifte kunnen doen ter gemeentesecretarie, afdeellng Onderwijs, onder overlegging van het geboortebewijs (of trouwboekje der ouders) en, voor Zoover de kinderen de koe pokinenting hebben ondergaan, net vaccine» bewijs. De aandacht wordt er op gevestigd, dat da Gemeentescholen nrs. 1, 7 en 8 in het bij zonder bestemd zijn voor leerlingen, die na het afloopen der school waarschijnlijk gym nasiaal-, middelbaar-, handels- of uitgebreid lager onderwijs zullen genieten. De kinderen moeten voor toelating op de „voornoemde scholen op 1 Augustus eJt. den leeftijd van 5*4 jaar hebben bereikt derhalve geboren zjjn vóór of op 1 Februari 1925). De gelegenheid tot aangifte is opengesteld voor hen. wier jeslachtsnamen aanvangen met de letters: A t. m. F bij voorkeur op Maandag 12 Mei ek.; G t. m. K bij voor keur op Dinsdag 13 Mei eJc.; L t.m. 8 bij voorkeur op Woensdag 14 Mel e.k.; T t. m Z bjj voorkeur op Donderdag 15 Mei ei., tel kens des namiddags van 2 uur tot 5 uur. De ouders of verzorgers van leerlingen uit andere gemeenten zijn verplicht de aanyra- gen tot toelating te richten tot de gemeen tebesturen van hun woonplaats. Burgemeester en Wethouders voomoemd, WENDELAAR. Burgemeester. A. KOELMA, Secretaris. bownzaal van de „Unie werd Maan- id^ken bijeenkom t gehouden voor lai^s tellenden in de organisatie van want wie blijft bij het ideaal der afscheiding is bind voor de teekenen des tjjds. Ook Nederland moet alles In het werk stellen om Indië aan Nederland geljjkwaar- dlg te maken; beider belangen moeten el kander toegroeien. De wereld smacht r.aar verbroedering en vrede. De wereldvrede blijft echter een schoone droom ais het solidari teitsgevoel van de menschen blijft ontbre ken. Hetzij U pijnlijke, doorgezakte, spreid- of knobbelvoeten hebt en daardoor moei lijk loopt, Wjjdeman heeft beslist schoenen voor U, die U uw pijnen verlichten, zoo niet er van afhelpen. Wij hebben schoenen, waar ruimte is voor 6 teenen, met en zonder Ingebouwden steun, geconstruesrd op advies van doktoren-voet- soeclalisten. Let wel op, op dit gebied wordt zeer veel ondoelmatigs in den handel gebracht. Ook hebben wij in voorraad steun- en platvoetzolen In alle mogelijke uitvoeringen van de gewoonste tot de meest J11®* ®n ponder metaal, met voorvoet-steun, enz. Het nieuwste is thans „BODAN stelt alles in de schaduw en is voor iedere beurs bereikbaar. Verder bandages pleisters voor eelt en likdoorns op de teenen, hielen, onder den voet, enz. Beslist aidoende. Als U nergens baat hebt gevonden, wendt U dan eens tot ons. 19016 19U36 Getrouwd: Jacob Hartog en Antje Kroese. 19398 en 19692 19898 20416 20494 20680 20711 20605 20843 20886 20927 20S62 20973 1426' 14'98 1497? voorkomt, blijven dus 15750 15775 1'3'5 15,76 15-4O| 1'562 1'614 156'4 15664 - 15930 1'932 16407 16421 16758 16824 1699? 17229 13901. 14423 elk ƒ100. ƒ66. 343 665 940 1246 1582 1693 2158 2446 2997 3481 3762 4337 4488 4742 5100 5318 5571 5888 6 10 6262 6671 7069 7141 7315 7733 8174 8546 8846 9356 9768 1OC73 10189 10256 10575 10602 I061S 10758 10817 10887 10901 Bloemenveiling Maaandagavond werd in het Landbouw- ~huis een vergadering gehouden van bloe misten. kooplieden en het bestuur van de Alkmaarsche Exportveiling, ten einde een nieuwe regeling voor de veiling vkn pot planten en snijbloemen te ontwerpen. De aanvoerders en kooplieden hadden den wensch geült, dat de planten door de klok zouden gaan en dat eenmaal ophou den iriTgelijk wordt gemaakt. Het volgend voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen 1. Eenmaal per week veilen en wel des Donderdagsmiddags te J uur. 2. De planten moeten één uur voor den tijd aanwezig zijn. 3. Te beginnen door de klok en de moge lijkheid om op te houden. 4. Als alle nummers geveild zijn, kunnen die nummers die opgehouden zijn, nog een maal worden aangeboden. 5. Van de opgehouden nummers moet eenmaal veillngkoeten betaa’d worden. 6. De bloemisten zullen kosteloos asais- teeren bij bet aanbieden der planten. Maar buiten dergelijke speciaal katho lieke films is er een onoverzienbaar ter rein, dat de K. F. C. wil bewerken, op het gebied van amusement- en leerfilm. Moge dit streven dezelfde belangstelling ondervinden, als het even gewichtige werk van den I*_ R O. foor het katholiek pres tig? op radlogebied. Men verzoekt ons plaatsing van het vol gende: Bovengenoemde vereeniging is gisteravond, 5 Mei, officieel opgericht. Na een drukbezochte vóórvergadering, welke in April Is gehouden, werd als gevolg daarvan op 5 Mei in de groote bovenzaal van café „Central" een zeer geanimeerde vergadering gehouden. De opkomst was groot en het kan niet uitblijven, dat van deze vereeniging straks veel verwacht kan worden. De naam drukt in ruime mate het stre ven van de vereeniging uit. en bestuur /en leden wenschen dit met kracht in de prak tijk weer te geven. Het bestuur wgrd samengesteld als volgt: M. Zwaan, voofz.. M. F. SpruiJt. vlce-voorz. Ant. Schellingen seer.. P. A. Aardenburg, 2e seer.. G. Geus, penningmeester. Binnen korten tijd zal deze nieuwe ver eeniging haar practlschen arbeid beginnen, het centraal stadsgedeelte in het bijzonder op den voorgrond brengende, om daardoor de gemeente in haar geheel vooruit te bren gen. L. V.. Hoogkarspel. zwaar letsel door schuld t 100 boete of 60 dagen K. G.. WesLwoud (in hechtenis), verduis tering. 6 maanden gev. str„ met aftrek van voorarrest. A. U. te Hoorn, oplichting. 2 maanden voorw. met 2 proefjaren, met verplichte schadevergoeding. DZ„ Zuld-Scharwoude, gedetineerd, ze denmisdrijf. art. 247 W. v. S.. niets bewezen, vrijgesproken en in vrijheid gesteld.* G. H. D en G. J. K.. Amsterdam, ojflich- tlng, art. 326 W. v. S.. de eerste 2 maanden voorw. met 3 proefjaren, de tweede 6 weken, met aftrek van 6 weken voorarrest. godsdienst betreft dige waarde van nesische pen. Dat alles is krenkend vo>r den Oosterling. De communistische organisaties brengen het grootste gevaar en de leuze, die men in Nederland telkens «Ar propageert „Indo nesië los van Holland" voert de spanning ten top. De armoede en ontevredenheid in Indo nesië vormen het materiaal der wereldrevo lutie. Het orobleem Nederland-Indonesië moet uiterst snel worden 'opgelost. ontstond een mercantiele oogmerken. waarbij op de allereerste plaats de vraag gesteld wordt naar de financieele voordeelen. de techni sche en artistieke elschen op de tweede plaats komen, en met de moraliteit een voudig geen rekening gehouden wordt, dan in :tx>verre de eenige maatstaf: de smaak van het publiek, het eischt. En nu is het eenmaal droeve werkelijkheid, dat het lage en immoreele meer invloed heeft op de massa, dan het goede en het schoone Vandaar, dat de groote film-lndustrleën, bij wie het er alleen op aan kpmt een product te leveren, dat den grootst mogelijken aftrek heeft, meer slechte, dan goede films pn>- duceeren. Derhalve moet het product met de grootst mogelijke reserve aanvaard worden en is een strenge keuring nood zakelijk. Dat wij Katholieken hier heel bijzon dere elschen te stellen hebben, spreekt van zelf. De meest eenvoudige weg was dikwijls het zien van alle films te verbisden. Maar dit is errder een reclame, dan een waar schuwing voor het gevaar Bovendien is zulk een verli d zuiver negatief werk en geen oplossing van het eenmaal bestaande probleem. En tenslotte is het onuitvoer baar. Zt lx een standpunt houdt geen reke ning met de werkelijkheid, en snijdt tevens den weg af, om de groote suggestieve macht, die in de film schuilt ten gorde aan te wenden. Het is dus duidelijk, dat er positief werk moet geleverd worden. Er meet tegenover de geweldige macht, die nu ten kwade werkt, een even sterke, nf beter, een nog sterkere macht ten goede geplaatst v orden. Door den gezamenlijken eisch van alle goeddenkenden naar een goed product, door de gezamenlijke actie tegen het kwaad, door een algejnfenen boycot van al het minderwaardige, is alleen ver betering ts verkrijgen. Er moet een macht ontwikkeld worden. die de filmindustrie dwingt, het slechte achterwege te laten, en goede producten te leveren. Dat de nri^ei- Hjke teak, waarvoor de K. F. c. in ons land zich ge*tsld ziet. Hoe is dat doel te verwezenlijken? - Het officieeele programma van de K. 9. C. luidt aldus: mede te werken tot veiheHIng van het redelijk en artistiek niveau der filmkunst en, waar de gelegen heid zich aanbiedt, de film te maken tot schoonheid. voor Het Koloniale vraagstuk en dc wereldvrede Dan was het woord aan den heer C. Frans (Timorees) die sprak over .Het Koloniale vraagstuk en de wereldvrede." Het was een’ ernstig woord voor Oost en West. Als ik hier ga spreken, aldus de heer Frans, dan doe Ik dat uit tweeërlei aan drang: uit den drang van den tijd en uit den drang van mijn hart. Onze tijd dringt naar het zoeken van oplossingen van pro blemen: mjjn hart zoekt naar de oplossing van net vraagstuk Indoneslë-Holland. Het dreigt in het Oostenf-’ men leeft in Indonesië ook geestelijk op vele vulcanen. waarvan er vele (in ’26 e^’27) zijn uitge barsten. andere o.a. die eind ’29. dank zij het kordaat optreden van de Regeerlng. bedwongen zijn. Zou dit niet steeds het ge val zijn, dan zouden die uitbarstingen lei den tot algeheele vernietiging. Het gist In het Oosten: er heerscht een '•rlsis waartegen over onverschilligheid niet mag blijven be staan. Het gist in het Oosten, er Wordt haat gezaaid en gezag onpermijnd en aan belde kanten wordt de samenwerkingspolitiek dood verklaard. Deze critieke toestand moet voorkomen worden, maar daarbij moet men in het oog houden, dat ve.schlllende fouten en misstan den begaan worden. Daar Is o.a. de superio riteitswaan van den blanke, de miskenning van het rasgevoel, het neerhalen van het au zien van regenten radja’s en Inlandsche hoofden, die onwetendheid tan vele Neder landers waar het Oostersche talen, adat en en de geringe opvoedkun de altijd scheldende Indo- De BUkseenheids-gedachte. De heer R. M. Noto Soeroto. de Javaan, sprak over de Rijkseenheidsgedachte; aan deze gedachte zit onverbrekelijk verbonden 't koloniale probleem, welk vraagstuk een on derwerp van reëele politiek is. Buiten de politiek kan niemand staan, ook.het N.I.V. niet; het is eigenlijk de politiek, die naar het verbond is toegekomen. Deze maatschappelijke orde wordt In we zen slechts gedragen door het streven naar zelfbeperking ent zelferkenning. In de eerste plaats ten opzichte van het Individu, maar In hoogere Instantie ook waar het staten en naties betreft. Naar sprekers meenlng is het m«gelijk, dat de instincten, die bij het nationalisme in het spel komen, evenals in andere gevallen, door loutering tot ’n stuwkracht ten goede wor den. De bitterste vijanden van het nationa lisme vindt men echter onder de nationa listen zelven. Het zijn de extremisten, de egoïstische nationalisten in tegenstelling met de natio nalisten, die zijn een nationale persoonlijk heid. Het goede nationalisme wil ook aan an dere volkeren de rechten toekennen, welke het zelf geniet. De Rijkseenheidsgedachte zal echter een utopie blijken te zijn, als Nederland boven alles aan zijn suprematie vasthoudt en van den anderen kant de leuze wordt aangehe ven ..Een Vrij Indonesië, Indië los van Holland”. Zoolang elke staat de beslissing over on derlinge aangelegenheden uitsluitend aan zich wil heuden, is er geen kans op slagen. De Rijkseenheld van hooger orde kan ’n ver kleind beeld vormen van die wereldorde; echter alleen als zij zelf Innerlijk harmonisch is. Het werk der ware Rijksbouwers moet zijn, de nutteloosheid van deze leuzen aan te toonen door redeneering, maar ook door ar beidzaamheid Het is dwaas, dwars tegen een bestaande verhouding Ned^i" donesië, sn te gaan; JntegendeqLj die verhouding als uBgangspuntX Men moet geen dam opwerpen dreigenden stroom van het verkeei nallsme; integendeel, men moet hie? gemoet kqpien, door dien stroom in bedding te leiden door kanalen. Het N.I.V. wil. door van onder af op te' bouwen, meewerken aan het tot stand ko men van de Rijkseenheld van hoogere orde, d.l. de Rijkseenheld in den zin van een twee-eenheid NederlandIndonesië. De belde deelen van die eenheid zijn op zichzelf zelfstandig, maar staan onder eén gemeenschappelijk Rijksgezag. Alleen dan echter zal de Rijkseenheld in waren zin beetaan. indien zij naast een Rijksgezag. Rijkslelding en RUksgedachte in zich bevat 'n Nederlandsche gedachtenlei- en een zich ontwikkelende gedachtenlélding en gezag, te tian o’ok het doel en streven van het N./.V. uiteen, dat os. tegenover de 200 bladen in Indië een dagblad err een weekblad wil oprichten tot verbreiding vjj»/ de gedachte der Rijkseenheld. Spr. besloot met te zeggen, dat een goed Timorees en een goed Javaan ook 'n goed Indonesiër en een goed Nederlander, een goed Rijksonderdaan kunnen zijn. Met een opwekking om net geloof, dat het N.I.V. stelt in het gpnle van het Nederland- stand te brengen, niet te beschamen, besloot spr. zijn rede. Ook op de rede van den heer Noto Soeroto volgde een .rartelijk applaus. Na een korte pauze werd een propaganda film van het NJ.V vertoond waarvan zoo- als Burgemeester Wendclaar mededeelde, Alkmaar de primeur genoot. Aan het einde van den avond bracht Bur gemeester Wendelaar dank aan de beide sprekers, voor de voortreffelijke wijze, waar op zjj met oloemrijke fantasie in woord en filmbeeld hun gedachten propageerden. Spr moedigt de heeren aan om in die richting voort te gaan en dankt tenslotte de aanwe zigen voor de wijze, waarop zjj dezen avond met de daad aan hun gevoelens jegens net N.I.V. uiting hebben gegeven (applaus). 18267 18418 18434 1882) 18891 19095 19167 '9495 10723 19778 In de 1 dagavond1 alle bela: het Nederlandsch-Indonesisch verbond. De heeren Frans en Raden Mas Noto Soe roto, die een tournee door Nederland maken, ten elnoe Interesse op te wakken voor de Rijkseenheidsgedachte. hielden ook In onze stad hun voordrachten. De vergadering was druk bezocht; onder de aanwezigen waren o a'. Burgemeester Mr. W C. Wendelaar. weth. A. F. Thom sen. Jhr. van Foreest. burgemeester van Helloo. dt W. E. Paters N. A. van Rijn P. en W Moll O. P. en eenige Eerw. Broeders. Burgemeester Wendelaar leidde, na ten woord van welkom .tot de aaawezigen. da sprekers van den avond, de heeren C. Frans en Noto Soeroto in. Spr. betuigde zijn gioote sympathie met het werk vrv. <j.eze heeren dat er op gericht is. Holland en Indonesië ervan te doordringen, dat zjj elkander nog noedig hebben en dat daarvoor ie band «Me er tusseben deze twee oestaat niet verbro ken. doch intensiever, vaster aangeknoopt moet worden; dit is een belang niet alleen voor Indië. doch ook voor -Nodasbaad. Spr. gaf den beiden heeren de overtjrigftig. dat hij deze overtuiging deelde en spr.-hoopt dat door hun ijveren Indië tot het besef mag komen, dat het tot in de verre toekomst de leiding van Nederland noodig zal hebben. Heel Nederland, aldus spr. steunt met warme sympathie «iw streven otn -ie” ”and tusschen Nederland en Indië te versterken tot heil van beide gebieden: spr. hoopt dat deze avond zou mogen slagen oi£ zoodoende een steentje bij te dragen tot een gelukkige toekomst voor Indië. (Applaus) Te Alkmaar had Zondag een bijeenkomst plaats van het hoofdbestuur van het Dioce saan Kruisverbond m het bisdom Haarlem met de Krulsverbondbesturen en de propa- ~»ndlsten in Noord-HoIIand. Op deze vergadering, welke werd gepresi deerd door den heer H. B. v. d. Sande. wer- det< inleidingen gehouden door de heeren A. J. Kcetsenruilter en G P. Bon over de vraag, of het reddingswerk van drankzuch tigen moet worden overgelaten aan de Dr Ariënsvereeniglng ofwel dat dit werk een onderdeel zon moeten vormen van het werk der katholieke drankbestrijdingsvereenigin- gm. 4 In een vijftal stellingen zette de heer Koet- senruüter uiteen de noodzakelitkhetd van “en afzonderlijke en zelfstandige vereeni- •’ing voor de redd’ng van drankzi'ehtfoen <Dr. Ariëns-vereeniging)Spr. beschouwde 'Irankbestr’-'ding en reddingswerk als geheel verschillend van elkaar. Sobriëtas leent zich niet voor het reddingswerk, terwiil de dr Ariëns-vereenlvlng van dit werk volkome-» op de hoogte is. Door de scheiding van red- rlngswerk en drankbestrijding worden de begrippen dmrkzucnt en alcoholisme even eens gescheiden. Op neutraal terrein ziin beide acties gescheiden Sobriëtas bestri’d een maatschaonelfjke kwaal, terwiil de dr. AriMns-vereeniging zich speciaal richt tot het individu. Toch is d^ drankbestrijding van het groot ste belang voor het reddingswerk. Spr.’s over tuiging is echter, dat de Knilsverbonden over t algemeen weinig in staat zjjn het reddingswerk over te nemen. Hiertegenover plaatste de neer G. P. Bon die zelde het met veel van wat de heer Koetsenruyter had betoogd, volkomen eens te zijn, als eerste stelling, dat de redding van drankzuchtigen behoort u>t den arbeid van Kruisverbond en Maria-vereemglng, als on derdeel der practische drankbestrijding. Het is niet de bedoeling de Dr Ariëns-vereeni ging opzij te zetten. Volgens spr. dient de Dr. Ariëns-vereeniging te zijn een landelijke centrale, die zich belast met het in stand houden van sanatoria voor drankzuchtigen het verleenen van hulp aan de plaatselijke Katholieke drankbestrijders-vereeniging enz. De toestand bij de Dr. Ariëns-vereeniging is niet overal In overeenstemming met de geschreven statuten en de idealen, zooals men zich die heeft voorgesteld, nastreeft en cou wenschen. Had de heer Koetsenruyter beweerd dat men zich niet te veel mocht ver diepen in de plaatselijke misstanden, de heer Bon meende zich te mogen afvragen, of de bestaande misstanden in sommige plaatsen geen aanleiding kunnen zijn, om be daar iets te veranderen. De drankzucht is een der verschijnselen van het alcoholisme; zoowel de drankbe strijding als de Dr. Ariëns-vereeniging be-j strijden dit alconolisme. Spr. meent dus* niet" onlogisch te zijn, wanneer hij beweert, dat de redding van drankzuchtigen een onderdeel is van de taak der Katholieke drankbestrijding Met de reclasseenng is dat eenigszins an ders. De ervaring is er om te bewijzen, dat de Pr. Ariëns-vereeniging net werk niet goed kan volbrengen, als de Katholieke drankbestrijding niet practisch de leiding heeft. Spr. betoogde voorts, dat scheiding van belde instanties den bloei van Kruisverbond Maria-vereeniging zou belemmeren, daar leden der reddingsbrigade meestal de 19 581 81 1200 151* 1667 1673 2032 2374 2789 3376 3687 4216 4458 4614 4850 5234 54'3 5750 6O4S 6188 644! 6094 7282 7517 7908 8334 8663 9104 9590 9828 waarvan .oorkomen de figuren van „Arbeid" 10329 10352 „Welvaart" bij de kantoren der Neder- 10649 - - - 10987 11399 1143.' 11685 11707 12046 12157 12488 12531 Neder- l77s! 13229 13384 13677 13731 en I4C64 1453? waarop een I4S.’2 14898 een apostel van waarheid en tDt een machtig propagandamiddel katholieken godsdienst en cultuur. Zij tracht tot dat doei te komen: 1. door het organiseeren van een cen trale filmkeuring, om 1 kwaad der slechte film te weren en de resultaten dier keuring kenbaar te maken in een filmorgaan. om eenheid te brengen in de keuring; om be- Jangstrlling| te wekken voor de filmkunst en de aandacht te vestigen op de goede films die dn- verschillende maatschappijen in roulatie worden gebracht; 3. door steun te geven en exploitatie van goede films exploltatie-mcatschappij „De ling der K. S. A.” te Leiden. 3. üior het beschikbaar stellen van goede, door de K. F. C. gekeurde eerste klas amj.semen tsf 11 m werken tegen billij ken pr js aan onze patronaten en ver- ernigingt.i, en te komen tot een goede collectie lesrfilms (Onlangs is door de K. 8. A. ren contract afgerot en met de Fransche firma Pathé voor de levering van Pathé-toeste’len en Pathé-films, zoo als deze benut worden in de 2000 parochie- blcsconen van Frankrijk) 4. Door het geven van steun aan een vereeniging van bezitters en dlrec’euren van localitelten voor filmvertooning. die zich onder l-szicht stellen (zie artikel 2122 der Bioscoopwet) van de Kath. Filmcentrale en alleen door haar goedgekeuide films vertoonen 5. door het bevorderen van oprichting en steun In exploitatie van localitelten enz., waar goede films vertoond worden; 6. door het petionneeren pij rijk en ge. meenten ten voordeele vary de katholieke opitesing ven het filmvrakgstuk D t »r een nationaal fundament te vpr- voor de toekomstige internationale katholiek? filmbeweging en film-ind: z- trie; door deel te nemen aan. internatio nale congressen en mede te werken aan de product'e van katholieke kunstwerken on filmgebied, om aldus te komen tot een volkom- oplossing van het filmvraagstuk. Dit is het uitgebreid program van actie der K. C., waarmee zjj den strijd in ons land tegen de slechte film wil aan binden: negatief dus, maar meer nog po sitief. door te zorgen voor goede films. Dit streven staat onder de goedkeuring van het noogste kerkelijk gezag van Rome er onze bisschoppen En hoe mo?lljjker het doel der K. F. C. te bereiken valt, des te meer moeten wij. katholieken, de handen aan het werk slaan. Het geldt hier de ge zondmaking van oen der invloedrijts>te cultuurf actoren. Het eerste resultaat van de K. F. C-, de exploitatie van de nieuwe Fransche filing „Het wonderbare leven van Thérèse Martin”, i..oet daarom onze warme belang stelling wegdragén, Is dit eerste filmwerk, door de K S. A. (als exploltatlelichaam van dï T. F. C.) in roulatie gïbracht, de uitbee'u-ng ven sen heiligenleven, dan wil dit niet zegeen. dat het doel is. wortaan alleen „heilige" films aan de markt te brengen. Alleen bewijst deze film, dat een filmwerk even boeiend kan zijn, wan- n er hi ons *t heldhaftige van een heilige suggereert. De Midde'eeuwen hadden hun „Biblia paLperum", hun Bijbel der onge- lett'rden. in de tallooze beelden, schilder stukken, gebrande ramen, die de goc'»- dlenstlge waarheden moeten leeren en repeteeren aan hen, die niet lezen kon den. H c rollende beeld met zijn geweldige suggestieve kracht kan dan ook Biblia pauperum worden, en zjjn progagandisti- sche waarde kan benut worden voor de verspreiding van het nvede. Dat bzwijst een f Jan Pieterszoon Coen zei: Daar kan in Indië iels grootsch gebeuren;- en het v.as een profetisch woord, spr. zegt: er kunnen in Indië nog grcotscher cn verheugender din gen gebeuren, dan tot dusverre gewrocht: ren 203-tal stammen en volkeren tot een harmonische eenheid te maken; de saam- hoerigheid en eenheid van Blank cn Bruin, van Nederland en Indië zal een belangrijke bijdrage zijn tot de verwezenlijking van de volkerenverbrcederir.g en wereldvrede. In het verlangen der koloniale vatoren naar zelfstandigheid, juist nij^ lerwtjl \ie heele wereld naar cenheiff'"én vrede smagjht. ziet spr. een vingerwijzing uer vUtffaénig- heid. dat de koloniën het uitgangspunt moe ten vormen voor den weg naar volkeren-ver- broedering en wereldvrede. Het Nederlandsch-Indonesisch vtibond stelt zich voor het Koloniale vraagstuk in den zin van wereld-eenheid en volkeren-ver broedering op te lessen. Het Verbondsbestuur zetelt in den Haag, groepen zijn m Neder land en in de Koloniën. Spreker verzocht moreelen en financieelcn steijn van een ieder, te meer daar de re- geering zoo krachtig voorgaat. Met een geestdriftige peroratie, eindigde spr. zijn met den gloed der eerlijke overtui ging uitgesproken rede, de Nederlanders op wekkende aan hun gouden eeuw een bril janten eeuw tce te voegen door op Neder land en Indonesië de beginpunten te laten rusten van een modernen regenboog: de vredesboog, in welks zenith de synthtse van Oost en West culmineert tot één tenheid van hoogere orde, als lichtend voorbeeld voor de verbroedering der volken en den wereld vrede. Hier heeft -- aldus eindigde spr..ieder Nederlander zijn plicht te vervullen tegen over het grootsche werk zijner vaderen -in Indonesië en als m?< sch tegenover alle vol keren der wereld (luid en langdurig applaus) De nieuwe Theresla-fi'n. waarxnee de K. S_ A.. onder bescherming van de K. F. C. haar nieuwe exploitatie begon- mag in haar simpele en toch in haar ontroerende niet sentlmenteele suggestie, in precieuze. een fijne smaak open barende beuar.deling van het teere onder werp als een feitelijk bewijs gelden voor de geweldige kracht, die van de film in goede richting zou kunnen uitgaan. En hier geldt het dan nog een heiligenleven, dat het publiek gewoonlijk niet zal „trek ken”. Ook en vooral zal de K. S. A. te be wijzen heba’en, dat een film boeien kan zij het als amusements- of dramatische film, zij het als natuur- of wetenschappelijke film, zonder den prikkel van een zwoele erotiek en de betoovering van het immo reele. De film moet weer gezond gemaakt worden. De beginperiode ven fllmvert-'oningen was nogal braaf en mak. enkele uitzon deringen daargelaten. Er werd iets nieuws gegeven, en de prikkel van het nieuwe was op zichzeL- voldoende. Men :du nu smakelijk lachen om een vertooning als eertijds in de rondreizende kermls-bioscopen met hun pueriele programma's. worden tot een diep-ingrijpend stuk. Maar al spoedig had de sche geldmacht de groote financieele gelijkheden der film orschouwd. massaproductie met zuiver oogmerken. 17267 5000. 212 2000 6294. 10944 elk 2883. 4947 elk 7869 f 2(0. 3285, 4408. 10474 Pr Uren 1 104 641 612 1207 1572 1680 2J27 2397 2887 346(, 3739 4320 4179 4733 5049 5312 5547 5845 M>66 6199 6554 7046 7305 7642 8018 8340 8772 9271 9667 9866 10057 10413 10554 10650 1C694 10727 10992 11078 11083 11088 11224 11236 11340 11474 11505 11567 11649 11656 11939 11989 12013 12162 12197 12’94 12’51 12406 12582 12630 12695 12706 12717 12755 12720 1298, 12978 13C08 1.4073 13156 13163 13243 13257 13’61 13423 13140 13483 13765 13801 13835 14464 14476 14485 14507 14619 147'6 14'28 15)20 15192 15212 15224 15452 15464 15504 1!6*>0 12698 15738 16182 16197 16214 16432 '6137 16491 16862 16934 16947 17286 17387 17424 17425 7569 17595 17596 17600 17688 17700 17860 17900 *79'6 I79S9 18020 18059 18274 18341 18347 18549 18553 18628 18920 18926 18994 19063 19095 19167 19170 19304 19313 194/6 19/62 '9495 19505 19554 19558 19645 10696 19701 l«723 19778 19820 19852 19895 2(1002 ?nn’4 200’3 20074 20079 20323 20360 20525 20'62 20578 20621 20615 20648

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 8