De „Johan van Oldenbarnevelt” in aanvaring tea E r I Iff V de er >u z I- WOENSDAG 7 MEI 1930. *1 S-. Ik. it II 42 M 16 <1 ■6 '8 11 ld EB >P d« u- FOTO-NIEUWS VAN DEN DAG r i >4 15 13 J 5 i •n- n- 1O- VOOR HPT ST ANNAGESTICHT TE HEEl (L.I wordt een nieuwe kapel gebouwd. welker constructie do<„ haar bvzonderen vorm Merk de aandacht trekt. De kapel wordt scheel In Romaanschen stift nltge- voerd wat bet» elf de bultenzftde. terwijl de binnen bouw te modernen trant gebonden zal worden. werd uitgevoerd volsens ontwerp van den beer WQdeveld. na n- ■ld AVs’ TWEE OPPERHOOFDEN BEGROETEN ELKAAR. Bij zijn bezoek aan Algiers heeft President Doumergue van Frankrijk het opperhoofd der Touaregs gecomplimenteerd met het 100-jarig jubileum van zijn land. De typische ontmoeting vormde een aardig tafreeltje. DE INTOCHT VAN DEN FRANSCHEN PRESIDENT DOUMERGUE IN ALGIERS bij gelegenheid van het 100-jarig bestaah van Algiers werd door een groote menigte bijgewoond. Men ziet den president in het rijtuig de toejuicbtingen der belang, stellenden beantwoorden. ALS IN DEN OUDEN TIJD. Een typisch onderwetsche koets is in Engeland nog steeds het aantrekkelijk middelpunt der feestelijkheden bij gelegenheid der opening van het rij-seizoen. Even wordt halt gehouden, om een teug te doen, welke wordt aangeboden door meisjes, gekleed in de historische Tudor-Kleed ij. En dan gaat de tocht weer verder naar Boxhlll en Windsor IN VERBAND MET DE ON LUSTEN IN INDlë is markies Chosal benoemd tot tijdelijk lid van het gouvernement van Bombay als opvolger van Mr. Hudson. DE PLEK, waar bet standbeeld voor wülen dr. P. J. Cuypers te Roermond onthuld zal werden, nadert haar voltooiing. !B le sr ■n ar 15 >9 12 IS 18 43 ?8 26 06 15 90 52 25 64 de en vo rn. n- ie, an Ier *- e- HET NEDERLANDSCH PAVILJOEN op de wereld tentoonstelling te Antwerpen Is thans nagenoeg voltooid. Een klikte oo den achterge- I vel van bet omvangrijk ge- bouw. De ramen-teekenlng IN HET NOORDZEEKANAAL heeft Dinsdagmiddag een aanvaring plaats gehad tusseben het uitvarende motcrmallschip. de -Johan van Oldenbarnevelt" en de „Regxestroom". De .Johan van Oldenbarnevelt" werd zwaar beschadigd en moest naar Amsterdam terugkeereu. Tiet door de aanvaring ontstane gat is op de toto duidelijk zichtbaar. DE 22-JARIGE ENGELSCHE AVIATRICE, die met haar vliegtuig van Croydon is op gestegen om een vlucht naar Aus- s tralie te maken. De eerste etap pes zijn reeds afgelegd. 4^.>-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 9