ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar REISKOFFERS REISARTIKELEN Voornaamste cKieuws I 7 Dn NI MMER BESTAAT (JIT TWEE Bl ADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARCAFI? Na. IC3 f40 Fraude van zc-ver.tig mille? Gezelle als priester en Dcodefilk arbeidsongeval D« directie van de Wlerlngermeer Eéö ónjploffing in een bakkersoven DoodeJik ongeval De schatopgravingen te Zaandam Erfgenamen gezocht In een tobbe verdronken Goede vangst te Arnhem Nekkramp Firma Blikman en Sartortus Uit de Sigarenindustrie Hr. Ms. „Hertog Hendrik" Tegen een auto üeleo^cn 1 1 Zal It. v. Onlangs over den Oceaan vlipgen? Katholieke boeren en tuinders op naar Utrecht! Onze zeemacht in Nederland en Indie 1 a DONDERDAG 8 MEI 1930 r I' Voor Gcst-Indië wordt de bouw van een nieuwen kruiser van pl.m. 5250 ten en een materieel-reserve voor gesteld Burgemeester H. Vijn t AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL GRENSWIJZIGING BIJ GEMEENTEN B; JOH. fers Thermometers PAYOLOP 3 - t NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Justitie zou de zaak in ondersoek Millet De „Prlesterdas” te Brugge wordt* bedrag van dichter toejuichten. M. de Koningin. Thans officieel inresteld Geen persoonlijke ongelukken 8 Barometerstand Vijfduizend dollar beschikbaar Daden van vele diefstallen aangehouden De onderhandelingen over de C. A. O. H reinopec- k o j J i i t De ..Hertas' Heni gen te Nlecwcdlep I l Onderhandelingen met Kingsford Smith van „Southern Gisteren is in de gemeente Fries (Or.) de 14-Jarige Jongen J. L„ tengevolge van nekkramp overleden. Doordat bij hUschwerkzaamheden op het .abrieKsterrein van Scnoitens Stroocarton- labrlek te Sappemeer plotseling een staal draad afbrak werd gistermiddag de 32-jarig? arbeider Roukema doodelijk getroffen. Dr. J. Th. de VLcer mJ 27 Mel vijftig Jaren geleden gepromcvcerd z(»n. De geihc^i het voorztcl handhaven, ABONNEMENTEN: war Alkmaar Ml Agentschappen: per week IS cL; per kwartaal f US; per peat, per kwartaal f MS MJ reoraltbetaUng. „Vrouwen druk aan den gang met het lezen ran aren”, in het Louvre te Parijs. jnteraad van Ams'c-dom heeft «tn belast: ngf actor op 9.3 to aa rV.'t omen. I. 5. r van in Zatcrdajntor* icht. H 61- Op den eerg'sieren gehouden priesterdis" te Eregge werd van de rijde der gecstc'Qkbtfd de wen-eh uitgesproken, det het me .hi ko men tot een proces ter zaligverklaring van Guido Geaelie. BIJ suppletolre begroeting worden geldem aangvra.gd voor den couw van nieuwe oor logsschepen. De' Ccmmissie-LovL.sk inzak? de land- en tuinbouwcri is zal geen rnppqyt samCTUtcl'cn. doch telkens afzondexj^ke adviezen aan de regeerlng uitbrengen. x De' Tweede Kamer begon gisteren dc be handel 'ng der voorgcatclde wfjzlg.ng van de .gemeentewet. De Koning;n-MoedeA*>l 19 Mei »a. veer eenlgo dagen naar Noord-Brabant vertrek ken. IttlBKlt.K .VKAAG EN AANBOD” bij «ooruil betaling per plaatsing <*.IW pe, advertentie van 5 regeOi Iedere regel meer 0.12 AHe<bl»mne'< <>t> dit nl»<> lim Inoevoiar de venekerinmv.-.rwe.rden tna.-a ongevallen verzekerd voor Oen dor voleen.le ultkcerinaen BUREAU: BOF ALKMAA1 Telefoon: AdmlnMrnUo No. «SS Redactie Na. «SS Op een rioleeringswerk tusschen De La Rijweg en de Zuiderparklaan te Den Haag is gistermiddag de 58-Jarige grondwerker P. A E. wonende in de Hemsierhuisstttet onder eetj putting «craakt. ZJjn_ «obadelpah, werd verbrijzeld. De m. a t op slag dood. hadden nog f 8700 noodlg, doch men is er niet in Thans is t De bescherming van Wmt Tndli De regeerlng acht voor een blijvende gta- tloneering in West-Indlë noodlg een flot- tlelje-vaartulg in grootte ongeveer gelijk aan de thans tot de Indische zeemacht be- Dinsdagavond werd aan de pclitle te Arn hem medegedeeld, dat zich een viertal per sonen op verdachte wijze ophield in eefl winkel van de maatschappij „De Unie” aan d$n Klarendalschen weg /Een dadelijk ingesteld onderzoek leidde tot de aanhoud.ng van twee 20-Jarige jongelie den. terwijl een derde spoorloos verdwenen bleek te zjjn. Toon de recherche een onder zoek Instelde In den winkel, werd d? vierde achter eenige balen aangetroffen en gear resteerd. Uit het ondersoek is gebleken dat de aangehoudenen zijn de daders van de reeks diefstal'en met braak, d'.e de laatste dagen te Arnhem plaats vonden, o.a. bij „Eigen Hulp”, de fa. de Haas, de fa. Adrion, de steenhouwerij van Lentink en de melkin richting .Jdelbo". Het onderzoek wordt voortgezet. Te ’s-Gravenha-e wordt vandaag dc 43e Central? Raadsvergadering der Hanza in tat Bisdom Haarlem gehouden. Gesproken werd hier o. m. door Hoogeerw. heer kanunnik dr. Mahieu. secretaris van het bisdom Brugge, die een rede hield over den dichter als Godschouwer. De Hoogeerw. spreker noemde Gezelle een heiligen dichter, een heiligen priester en hij sprak den wensch uit, dat naast de veree- rtng van het volk, dat Gezelle reeds als een hit verlic* von ’a vaderen «InOM Onderhandelingen van luitenant Vaa On langs cm met Kingsfcrd ScLth over den Oceaan te vliegen. Te Brugge Is Dinsdag een priesterdag ge- hoüden. waar in dm dichter en taalkenner meer de hoogverdienstelijke priester Is ge- eei Te Bellen is ds 63-Jarigs L. H id rg. uit ijstcr, die in de Hekstraat hard uit- rr~> gang kwam loopen om temand In te ha en, tegen een masserende autn nrst De burgemeester van Twisk. de heer Vtjn Hz., is vanmorgen plotseling op Jarigen leeftijd overleden. f 520.000 voor zoodanig vaartuig aangg^ vraagd. De hoofdbewanënihg er van zaL-be- staan Tilt drie kanonnen van 15 cm.t De snelheid zal 15 mijl bedragen, terwijl de totale kosten van aanböuw op 2% mll- Uoen worden geraamd. Voor bekrulslngs- dlensten wil de regeerlng bestemmm twee der in Nederland aanwezige torpedobooten <Z-booten), welke in verband met hun be wapening en snelheid, na net ondergaan eenige wijzigingen, voor dezen dienst West-Indlë geschikt geoordeeld worden. worden opgestoken om 8.07 uur. t Bij de beschikking van den Minister van Waterstand is thans voorlooplg ingesteld de dienst voor de in den Wlerlngermearpoidcr droogvallende gronden, aan he< hoofd van welken dienst zal staan eer directie, be staande uit drie leden, waarvan één voor at! ei. Als Smeding. shagen. ir. F. P. Ds aanmelding voor de Buitengewone Al gemeens Vergadering van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tulndersbond. die op Woensdag 14 Mei as. te Utrecht zal worden gehouden, is buitengewoon groot. Honderden afgevaardigden der plaatselijke afdeelinaen hebben reeds bericht gezonden, dat zij dien dag present zullen zijn. En nog steeds stroomen de berichtkaarten binnen. Er is een geweldige belangstelling en geen wonder! Want on deze vergadering wordt over de levensbelangen van onze boeren en tuinders gesproken en alle afgevaardigden zullen er hunne denkbeelden kunnen uiten. De dag der vergadering is thans zeer nabij. Het secretariaat van den Katho’leken Neder landschen Boeren- en Tuinder bond (Juliana v. Stolberglaan 113. 's-Gravenbagel wenscht zoovéél mogelijk het juiste aantal deelnemers te weten, met het oog op het afhuren van zalen, die groot genoeg zijn om alle Afge vaardigden te bergen. Daarom worden zij, die voornemens zijn naar Utrecht te komen, maar hun berichtkaart nog niet hebben in gezonden, dr'neend verzocht hunne kaarten Men wachte geen dag langer, ais men zictt teleurstellingen wil besparen. Terwijl de ouden op zolder aan het schoenmaken waren, viel het anderhalf- Jarig kind van de familie H.. te Ede. gister morgen in een tobbe met waschwater en verdronk. Pref. dr. U. P. Boissevafn, cudhoej'ecraa* der L'nivcrsiteit van Amsterdam overleden. Thanis de directie ven den IVlerinTCr- meerpolder officieel Ingccteld. Mlri.Klt.AI IEPKIJS regel* r IL15, elk» f U2&. KELl.AMt pel regel 1 «.75 vour de eerste pagina, vum da overige pagina l «JO heilige vereert, hij ook den nimbus der hei- Pc'J^on,"aa”dr *n te llgheld zou mogen ontvangen door het ge- --- zag der Heilige Kerk. Deze peroratie deed een rilling van dlene ontroering door de aanwezigen gaan, 'die, toen drie aanwezige bisschoppen er het sein toe gaven, spontaan en langdurig dezen zoo onomwonden uitgesproken wensch tot zalig- Meester- resultaat ontwerp wederom f 250.000 aangevraagd als eerste termijn voor een kruiser bestemd voor de scheepsmacht in Oost-Indië. Bij de N.V. Mjj. vc«r Schcepscrtdict te Rotterdam is fraude tot f 70.CW ontdekt. Seml-officicel tczock v~.i de .'Groether- tog'n van Luxemburg in tegin --int, 1VI Kfminr.n V In verband met de opzegging der collectieve arbeidsovereenkomst tegen 31 Mei as door de werklledenorganlsities in djjsigareajnd:^- trie is gisteren te Amsterdam epn' confe rentie gehouden tusschen vertegênwöbr&lgers der beide patroons- en deM vier samen werkende werknemersorganisaties in de siga renindustrie. De besprekingen liepen over het afwijzend patroonsorganisaties om over de door de werk- ’-f- - - -r- -J- -z -o: -■ f *lnnn bcven«<Hnm oshcele omtvs. hlktheld tol werken door 7CA Ntoen■•naevui met - neft bij verlies ven een hand. - - n_ bli verlies van een en biieen breuk van I wUUU.” verliee van bchlc armen belle beenen ot heide oo«n I f3U.“ doodeliiken afloop xdUs” aan voet at eet» ooa 125,~ dnlm of wirvinaer I 3U.~ been oi arm voorloopige directie is b’mt nd ir. rjjkslrndbouwconsulent te Mesu, rilkslandb-uiw- consulent te Zwolle en Ir. Alph. Roebrock, rentmeester der Domeinen te Klundert. van wie voor het Jaar 1930 ais voorzitter is aangewezen ir. 8. Smeding. De zeemacht in Nederland. De taak der zeemacht in Nederland omvat in de eerste plaats de eigenlijke kustverde diging, waarvoor met klein materieel, be staande uit onderzeebooten-mljnenleggers en pantserbooten kan wortjen volstaan. Daarnaast zullen echter nog schepen noo dlg blijven om de scheepsmacht haar drie ledige taak te kunnen doen vervullen, n 1. bescherming der Nederlandsche belangen bulten het Rijk in Europa opleiding van personeel en vlagvertoon. Thans worden v. dat doel nog de oude pantserschepen .Ja cob van Heemskerk" en „Hertog Hendrik" gebruikt, welke echter reeds de grens hun ner bruikbaarheid naderen zoodst de gelei delijke vervanging dezer schepen in de ko mende Jaren onder de oogen moet worden gezien. De minister is voornemens op de begroe ting van 1931 gelden aan te vragen voor een eersten termijn van een flottleljelelder, welk schip het midden houdt tusschen een klei nen kruiser en een torpedobootjager. Nadat deze tegen 1935 is gereed gekomen zal met den aanbouw van een tweede der- geljjk schip begonnen worden. Is ook dit ge reed dan kan met de vervanging der oudere onderzeebooten worden voortgegaan. Naar mate de flottlelje-lelders gereed komen, zul len de .Hertog Hendrik” en .Jacob van Heemskerck” achtereenvolgens aan den dienst ontvallen. Voor opleidlngswerk zullen die schepen voorlooplg nog goede Aten «ton kunnen bewijzen. Aan Jhr. mr. A. C. D. de Groeft t> ver leen 1 het groctkruL; in de erdo von Cam- tedsja. Het standpunt ten aanzien van Oost-Indtë. Tot de zeemacnt in Ned. Oost-Indië zal, volgens de in 1927 vastgestelde grondslagen, behopren en zeegaande vloot waarvan de sterkte ten minste twee Kruisers, acht tor- pedobootjagers en 12 onderzeebooten zal be dragen. Als de thans nog in aanbouw zijn de jagers ..Banckert" en „Van Nes” welke in IbS) gereed komen, in Indië zullen zijn aangekomen, zal aldaar die mlnimum-sterk- te aanwezig zijn. Voorts zal een zekere materieel-reserve aanwezig moéten zijn, gereed om in dienst te worden gesteld wanneer gelijksoortig ma-- terieel vóór geruimen tijd In herstelling gaat. Voor de minimumsterkte wordt noodlg ge acht een materieel reserve van een kruiser, vier jagers en zes onderzeebooten. De ver dere aanbouw van materieel voor de zee macht in Indië zal er derhalve op gericht moeten zjjn deze materieel-reserve te ver krijgen. Als type voor den nieuw te bouwen kruiser wenscht de regeerlng te volstaan met een kleiner type dan de ^Java" en ..Sumatra” nJ. van pl.m. 5250 ton. De nieuwe kruiser zal een hoofdbewapening krijgen van zes kanonnen van 15 cm. en een snelheid van 32 mijl. Vertrouwd wordt dat het schip in 1934 ge reed kan zijn. w De torpedobootjagers en de onderzeeboo ten zullen in hoofdzaak overeenstemmen met de typen die laatstelijk voor Oost-Indië werden aangebouwd met dien verstande, dat twee onderzeebooten tevens ingericht worden voor het leggen van mijnen. Gisteravond omstreeks 9 uur sloegen plot seling de winkelruiten van de bakkerij van den heer Jansen op den Hoofdweg 139, hoek Postjesweg te Amsterdam, aan stukken en werd een doffe slag gehoord. Het bleek dat In den bakkersoven een ontploffing had plaats gehad. Een deel van den ovenmuur was weggeslagen en de ruiten waren door den luchtdruk verbrijzeld. De brandweer w?rd gealarmeerd en ook de politie 'telde een onderzoek in. De oor zaak van de ontploffing kon niet worden vastgesteld. Er hadden geen persocnlljkc ongelukken plaats. Het terrein van de schalopgravingen te Zaandam is weer geneel vlak gemaakt. Alle veren en kuilen z<,n gedicht. De arteiders die bu de opgiavingen werkzaam zijn geweest betten hun voornemen om de zaak voor eigen risico verder voort te' zetten laten varen. Hieraan Is de omstandigheid niet vreemd dat da Dul-sche expeditie Maandag terug keert om de opgravingen verder voort te zetten met electnsche boormachines. Daar echter Zaterdag de toestemming van het ge meen.ebestuur afloopt, zal opnieuw overleg moeten worden gepleegd. Onlangs is te Eureka, In den staat Call- fomié, overleden LodewUk Boert kool Alias Louis Boerkool. Het bruto-saldo zijner nalatenschap be draagt ongeveer 5000 dollar. Personen. die meenen, volgens Neder- landsch recht tot de nalatenschap van den overledene L zijn geroepen, kunnen zich, onder overlegging van een akte van erf recht. waaruit hun familieverhouding tor- den overledene Wijkt, terzake tot het mi nisterie van Buitenlandsche Zaken te ’s-Gravenhage Wenden standpunt der onderhandelingen liedenorganisaties ingediende voorstellen te openen. De besprekingen hebben to< geen resultaat geleid De vertegenwoordigers der patroonsorganisaties handhaafden hun standpunt De vertegenwoordigers der werknemers organisatie bleven van oordeel, dat. gezien de sinds eenige Jaren te conztateeren verbe tering in de bedrijtsconjunctuur en gezien de positie waarin de werknemers tn dit be drijf ook verkeeren in vergelijking met die in ander iduatrieën. alle aanleiding geeft thans verbetering toe te staan. Er. Ms. „Hertog Hendrik", op de terug- reis ven Curajao. zal Vrijdagmorgen op de rede van ^dssingen arriveeren. Het schip zal aldaar worden zelnapec- teerd dor den commandant van de stelling Ongetwijfeld zal de thans voorgestelde «ettelijke regeling van samenwerking van gemeenten in de toekomst wel eens grens wijziging om niet te spreken van annexatie van gemeenten Kunnen voorkomen. Tot heden moest dit middel helaas meermalen te baat worden genomen om samenwerking te verkrijgen. De voorgesteldc wijziging van de Gemeen tewet sluit grenswijziging echter niet uit, maar maakt deze zelfs veel eenvou diger tot stand te brengen dan tot nu toe. want de nrocedure wordt korter Het is dan ook in strijd met het voorstel en de opvat tingen der regeerlng als men zou beweren, dat grenswijziging alleen maar bepaald zou blijven tot die gevallen, waarin geen van de betrokken gemeenten zich er tegen verzette. Grenswijziging zal altijd bjj de wet moeten geschieden en daarin is een waarborg gele- gen tegen onrechtvaardige of overijlde toe passing daarvan. Moest tot heden een grenswijziging van gemeenten steeds door Gedeputeerde Staten worden aanhangig gemaakt, volgens de «Dans voorgestelde wijziging zal dit nu ook kunnen geschieden door de regeenng en zelfs door den raad van een der gemeenten. Deze kan daartoe een verzoek Indienen waarbjj de beweegredenen zoo nauwkeurig mogelijk worden omschreven en de grenzen op eene kaart aangeduld. Dit venoek moet in behandeling Worden genomen doordat de wet bepaalt, dat de minister het onverwijld in handen stelt van Gedeputeerde Staten^ die na afwikkeling van de voorgeschre^i procedure aan de regeerlng het gehelen kenbaar maken. Ongeacht of bet initiatief tot g ging uitgaat van Gedeputeerde 81 regeerlng oi een gemeenteraad, riei Een schilderij van K- Naar V. D.' verneemt, is er bij de N. V. Maatschappij voor Scheepscredlet. te Rot terdam. fraude gepleegd ten bedrage van f 70.000. De hebben. Uit Rotterdam meldt men het „Hbld.” nader. dat bij de bitreffende politie autoriteiten geen aangifte was gedaan van4 dit geval van fraude. In Juni 1928 werd besloten tot liquidatie van de N. V. Na dien werden eenige keeren stortingen op het kapitaal gevraagd. In totaal is ge stort 40 pct. van het kapitaal, dat t 1 mll- lioen bedraagt. Plannen betreffende WesGIndlë. Inged.end is een wet-ontwerp tot verhoo- glng van hoofdstuk VIII der Rljksbegroo- ting voor 1930. Daarin wordt de post aan bouw van schepen en vaartuigen verhoogd met f 770.000. BIJ Nota van wijzigingen op dit hoofd stuk heeft de minister van defensie de over wegingen medegedeeld waarom hU meende zien post voor een eersten termUn voftr twee ondcrzeeboot-mUnenleggers te moeten terug nemen. Het overleg met zjjn ambtgenoot van koloniën over den nieuwen aanbouw ten behoeve van de verdediging van Ned Oost- Indië Is thans geëindigd en als daarvan wordt bU dit n. de wordt aangevangen met bet vragen van het oor deel van de raden der daarbij betrokken gemeenten. Binnen een kort tijdsbestek moet dat oordeel worden medegedeeld, want de geheele procedure moet binnen een jaar zjjn afgeloopen en kan In bijzondere gevallen verklaring van den Vlaamschen hoogstens met vier maanden worden ver lengd. Als Gedeputeerde Staten het oordeel ont- Hflfen hebben van de raden der betrokken gemeenten wordt dit in afschrift aan alle raden, die advies hebben uitgebracht, mede gedeeld, onder toevoeging van alle ter zake dienende stukken. De gemeenteraad is dan vrij over die ge zamenlijke adviezen van gedachten te wis selen, maar van invloed is dat niet meer. In een openbare vergadering van Gede puteerde Staten, die minstens veertien da gen te voren moet zijn uitgeschreven, wor den de raden der betrokken gemeenten in de gelegenheid gesteld hun oordeel over de- grenswUziglng door gemachtigden toe te lichten. Van een verkiezing eener commissie uit de ingezetenen, ter beoordeellng van een dergeiUk voorstel, of zooals het steeds ge noemd werd een dubbele raad, is nu geen sprake meer. Aangenomen wordt, dat de ge meenteraad het gevoelen van de bevolking eener gemeente wel juist zal kunnen ver- tolken Als Gedeputeerde Staten na de openbare vergadering, waarin de grenswijziging door gemachtigden var. de betrokken gemeenten is toegelicht tot de conclusie zijn gekomen, dat grenswUziglng, of samenvoeging van gemeenten noodlg is, wordt een ontwerp- regeling opgemaakt. Dit laatste geschiedt - ook als de regeerlng het wensent, ongeacht het gevoelen van Gedeputeerde Staten. Het ontwerp-regeling wordt daarna weder gezonden naar de raden der betrekken ge meenten, die binnen twee maaiyien hun op merkingen over de regelingen schrlftelUk ter kennis moeten brengen van Gedeputeer de Staten. Binnen zes maanden na de openbarë ver gadering van Gedeputeerde Staten, moet het ontwerp van wet aan de regeerlng worden gezonden. Een bijzonder vlotte wUze van behande ling van een noodlg geachte grenswuziging wordt bU deze wetewüziging dus voorgesteld en het zooals nu steeds dreigende gevaar, waardoor soms jaren lang het gemeentelijk leven verlamd wordt, of anderzUds in ver band met hetgeen men hoopt dat in de toekomst geschieden zal te hoog opgevoerd, wordt daardoor voorkomen. De procedure is met voldoende waarbor gen omringd, zoodat geen gevaar zou Kunnen ontstaan, dat de belangen eener gemeente te veel In net gedrang zouden komen. We vermoeden daarom, dat de Kamer, die bU de tchrifteiUke cehandeling hiermede reeds vrU algemeen haar Instemming heeft be tuigd, zich met deze wUziging, die voor tal van gemeenten van groot belang mar wor den geacht, geheel zal kunnen vereenigen, ook al is het niet uitgesloten dat er nog breedvoerig over van gedachten zal worden gewisseld. De van ouds bekende firma Blikman St Sartorius opends 8 Mel in het gebouw In dustriete Amsterdam een toonzaal voor de meest moderne kintoonnachines en stalen meubelen. WU schreven „de van ouds bekende zaak.” want als er één bedrijf ii op dit gebied, dat op ouderdom mag bogen, dan is het zeLer wel Blikman Sartorius, die rekenen van 1693 af. Teen toch werd de zaak onder don firmanaam Dronsberg gedreven op het Ro- kln aan de Dulfjessteeg. welk zaakje in 1731 werd verplaatst naar den Dam in het tweede huis vanaf de toenmalige Beursstoog. Door het openen van haar nieuwe toonzaal in het gebouw „Industrla.” komt deze takvan haar bedrijf dus bijna weder op de plaats, waar in vroogeée jaren de zaak zich bevond. Wat wij in deze toonzaal te zien krijgen, zijn de kantocrmachlne waaronder w(j rang schikken de Royal sehrUfmachlne met da portable en Interfold voor z g. kcttlngformu- l.tren. de Elliott r.dreoseermachines, ds Ha- mann-Automat rekenmachines, de Rotaprint kantsordrukmachires, de Triumphatorrelion- machincs. benevens de meubelen In staal, waarvan het door de firma Blikman Sar- tcrlv.s geïmporteerde merk Art Mctal wal een der meest bekende is. Vermelden wil h!-r- staan nog het kaartsysteem en do losbladlso boeken, welke vervaardigd worden op do ia- brieb der firma to SlcterdUk. dan kunren wu hier tevens in herinnering brengen, dat op de pas gehouden tentoonstelling van druk werken aan de inzendingen van Blikman Sartorius twee eervolle vermeldingen werden toegekend, zoodat al Is do zaak van hei-on ouderdom, toch én fabriek èn do overige tf- deellngen steeds medern blijven. De vliegtocht naar de West is. althans voor dit jaar, voorgord van de baan. Op de vraag van de Ro.terdamsche cor respondent van de „Telegraaf", aan den heer J. van Onlangt, of de tocht doorgaat, deelde hU het volgende mede: „Zooals ik u reeds zei, komt het comité nog l 8000 tekort. Alle moeilijkheden, ook die der verzekering waren overwonnen. WU geklaagd deze som te vinÉen te laat. WU mogen echter niet zeggen, dat de kans voorgoed verkeken is. want het comité heeft verlof gevraagd om een deel der binnengekomen gelden te be steden voor het zenden van een deskundige naar de West..-om de zaak te onderzoeken." De correspondent verneemt nog. -dat de heer Van Onlangs. In afwachting van den vliegtocht naar de Weit van mr. Kingsford Smith in onderhandeling zal treden om als tweede piloot zUn voorgenomen tocht Ierland naar Amerika met de Cross” mee te maken. .'’t: loop waarvan de reis naar Nienwe-Ziep zal worden voortgezet. Zaterdagmorgen tuszehen 11 en U uur jrordt het schip aldaar verw.rht niet, over een flottielje-vaartuig beschikt i wordt, wordt thans een enrte tero’jn van -f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1