Voornaamste j/^ieuws I ONS BLAD 1 I I 1.10 j I S4 XXXe INTERN. EUCH. CONGRES I VRIJDAG 9 MEI 1930 £- DEZE WEEK bijzonder gerecht uit onze LUNCHROOM ;)IT NUMMER RESTAAT UIT VIER BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 10* Ti v f40 Het Heilig uur Telegram De Amtenaarssalariss^n VROOM OREESMANN ALKMAAR Dr. F. J. Nuyens t De ..Electro-irrgenieur” Motorvaartuigje in nood JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Examens Onderwijzeres) De geloofsvervolging in Rusland Tc kostbaar? De schatgravers van Zaandam Waar is dit'? AustraliëIndië Eernstig vliegongeluk In Mexico De .Johan van Oldenbarnevelt" 1 >!©w Het ongeval op den Haarlemmerweg Gaat Amsterdam het Paleis op den Dam verkcopen? Verd. opnieuw iet 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld E L r, na L i. r. 7^' ■Het drama te Steenderen SCHOOLVULPENHOUDÊRS met volledige garantie Prima zelfvuller met 14 krt. gouden pen f 3.50 L. FRANKENBERG, Alkmaar 3 Een echte hals Brieven uit de Conftresstad l Luchtverbind’ng Nederland-Java-Australië van President Doumer^ue Zztentag de nieuwste GRAMOPHONE-FLATEN geleverd door de fa. Ypma f3000.. f 750.- f250.- f125.- AANGIHE MOET OP. STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL - f NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD lh 3 te Tunis „De kwestie niet afgehandeld.’' t 9 Groote brand in de haven van New-Jeraey. 1 Een oplichter en dief geknipt onlangs tig karakter Een nieuw raadhuis ALKMAAR De samenstelling der commissies Interpsllatle-De Visser geweigerd Een brief van den heer Langhirt Zes dooden straat U. I GEST. KALFSNIEREN MADERASAUS DOPERWTEN AARDAPPELEN ABONNem ENTENvoor Alkmaar en Agentschappen: per week 25 et.; per kwartaal f 125; per post, per kwartaal Ut bU vooruitbetaling. Het voorstel van den voorzitter der Tweede Kamer om aan den heer De VI ser geen ver lof te verleenen tot het houden van een in terpellatie over de actie in Nederland tegen de geloofsvervolgingen >n Rusland, is met 74 tegen één stem aangenomen. De heer De Visser heeft gedreigd, dat hij voortaan bij alle onderwerpen rechtstreeks of zijdelings deze zaak te berde zal brengen. Frcderik van Frden ontvangt van de rw- gccring een jaargeld van 500. De Fransche schUderUen-vervalsching Nieuwe onthullingen. v f.'cht cp De lantaarns moeten morsen worden opgesteken om 8 03 uur. De toestand In Britsch-Indië Ernstige onlusten te Sjolapoer. Veer oproer in de gevangenis te Colombas. De actie in China Tsjang Kal Sjek lei der van het offensief. De Engelsch-Egyptische onderhandcllngen Verklaring van Henderson. n. Bij deze foto Is een onderschrift overbodig. Wie zal er nn niet weten dat de Elf etteren in Par jjs staat en daar het geheele stadsbeeld •verheersdu? b l. e i. De ..Johan van Oldenbarnevelt” zal, nar thans definitief is vastgesteld, heden Vrij dag om 3 uur njn. vertrekken. I. x L. n r* r. P. x> m L c i. Ie k n, B. Ln ei. en A. 3. rt. a- T. n, :h Omtrent hrt vreeeeltfk fanztüedram» dat Maandagmorgen in Steende; en plaats vond, wordt nog gemeld, dat de vrouw van den molenaar in het ziekenhuis te Zutphen oj>genoinen. Zij is nog- -teeds bulten ken nis en haar toestand is achteruitgaandc D? sociale week v?n het R K. Werft Be» dcnverLcnd is te Amersfoort geopend. Vccrtgezette behandeling van de zaak-Uja W. kstra, den dader van den vervondlgen moord te Grootegast, voor het gerechtshof te Leeuwarden. De bey schenkt Uen gevangenen gratie Uit eerbied voor het liefdevol en plech- r van het Eucharistuch Con gres, heeft de bey van Tunis gratie ver leend san tien veroordeelden. Bet is geen vriendelijkheid wanneer men n een ..hals" noemt. Bovenstaand exemplaar uit bet dierenrijk mag echter ten voUe aan spraak maken op dit praedicaat, gezien den abnormalen afstand tusschen romp en kop --- Barometerstand 9 uur v.m.: 738. Achter uit. we in bet rijke land van koren Frankrijk zoo onafhankelijk BUREAU: BOF ALKMAAR Telefoon; Administratie Ne. <33 Redactie Ne. <33 Gistermorgen ontdekte de kustwacht van Terschelling een motorvlet, die op de Noord zee in nood verkeerd^ De reddingsboot ..Brandarls" vertrok en zag. dat het vaar tuigje. dat ongeveer 4 meur lang is. en den naam „Hummel" draagt niet tegen den he- vlgen golfslag opgewassen was Het werd op sleeptouw genomen, doch sloeg in de branding om. De beide opvarenden. Brednow en Hans Had er, belden uit Hamburg afkomstig, zijn gisteren naar Harltnpen vertrokken. Het bootje was opw eg van Kamburg naar Ame rika. bii verlies anderen vinnsr Naar „Het Volk" vemeepit is de commis sie door B. en W van Amsterdam benoemd om een rapport uit te brengen Inzake h<*' eigendomsrecht van het Faleis op den Dam. mei haar werk gereed en tot de con clusie gekomen, dat het Paleis 't onbetwist baar eigendom is van de gemeente Amster dam. Dooi B. en W. zou binnenkort bij den Raad een voorstel worden ingediend on> het Paleis aan het Rijk te koop aan te ble' den en van de opbrengst een nieuw stad huis te bouwen aan het Frederlksplèln op het terrein van het voormalig Paleis var. Volksvlijt. GisVnen had de eerste opvoering plaats van de pocsiespclen te Oberammergan De Tweede Kamer heeft aangenomen een amendement, om vrouwen benoembaar te verklaren tot burgemeester. Centrale Raadsvergadering te. ’s-Graven» hage van de Hanze. Inleiding over de or ganisatie van den Jongen Middenstand. had een warm hart voor het Kath vereenlglngsleven en het Kath. Onder- wlja. voortt etm scherpe blik op sociale toestanden' groote historische kennis en on begrensde liefde voor Kerk en Paus. bif een breuk van been ot arm Telegram van president Doomergue aan Kardinaal Lepider De president van de Fransche republiek Do'Jtntrf.ue heeft van Constantine uit aan 4e*i tfardinaal-Lcgoat. kardinaal Le- p.clej het volgende telegram van antwoord gezonden op het telegram van den Kardi naal: .Levendig getroffen door de beminnelijke boodschap, die Uwe Eminentie tot mij beeft gericht bij het voet aan wal zetten op den bodem van Fransch-Afrika. druk ik haar mijn hartelyken dank uit en mijn welge meende wenschen voor de g"iu.kkigt- ver vulling van de heilige zending, die de H. Vader haar heeft toevertrouwd". (get.) DOUMERGUE. OP DEN VOORAVOND In aansluit.ng op zijn telegrammen; schrijft onze speciale correspondent te Tunis nog het volgende: Het golvend graan staat bijna een meter hoog in deze onafzienbare velden van Tunis zoo luidt het rapport. En ook de wijnber gen krijgen al een veelbelovend en fleurig uiterlljk. Want graan, overvloed van mooi koren en daarbij veel wijn, van de lachende wijnbergen van St. Joseph. dat is toch de glorie en de rijkdom van dit land Tunis Vóór den oorlog leefde men hier bijna voor niets," zoo vertelt men mij. En als ik de voor-oorlogsche prijzen hoor en zelfs die van heden vergelijk met die ten onzent, dan kom ik wel tot de conclusie: dit is een rijk gezegend land! Een land van overvloed! Uw Inwoners o Tunis, kunnen gelukkig zijn: met weinig arbeid kurnen ze in de behoeften van In een te Sas van Gent gehouden vergade ring van de R. K. Klevereeniglng waarin het kamerlid E. Lockefeer sprak over ..Huisgezin en Staat" kwam ook de kwestie der ambte naarssalarissen ter sprake. Naar aanleiding van uit de vergadering gestelde vragen, ver klaarde de heer Lockefeer. dat hij de salaris kwestie met de door minister de Geer in Eer- te en Tweede Kamer gesproken wc'.-den. niet afgehandeld achtte. Hoe zij zal worden opgelost valt niet te zeggen, dat zal o.a. af hangen van de ontwikkeling van sociale en tinancleele omstand.pheden. Blijkt, dat de salarissen te laag zijn en er zjjn geen gelden beschikbaar om het tekort aan te vullen, dan dient men andere bronnen aan te boren en dan zou spr. veel voelen voor een zekere weeldebelasting. Spr. verklaarde dan dat de Katholieke fractie de oplossing der salariskwe tie vooral ziet in een verhooging van den kindertoeslag voor groote gezinnen. Op een opmerking van een der aanwezigen, dat beweerd Is. dat invloedrijke leden der Ka tholieke Kamerfractie tegen salarisherziening zouden zjjn. antwoordde de heer Lockefeer. dat zelfs mgr. Nolens, dien men van verschil lende zijden hieromtrent heeft aangevallen, heeft verklaard, de oplossing der ralariskwes- tle in de boven aangegeven richting te zien. Bjj de verdere discussie zelde de voorzitter der kiesvereenlglng de heer P. v. d. Ven. ryksontvanger te Sas van Gent nog. dat als men de loonen in het particulier bedrijf in Nederland vergelijkt met die der ambtenaren, men nog niet pree es kan zeggen, dat ambte naren er zoo ongelukkig aan toe xjjn. AlfVEKI'ENT ItrKUS: Van regel» f 1-25, elk» regel meer aEk. KECIaML per regel vo»r de eerste pagina; vum de overige p-giiMt'a J rubriek .vraag en aanbod» bij vooruitbetaling per plaatsing I U.60 per advertentie no 5 regetg; Iedere regel meer J 0.12 Het XXXe Internationaal EucharlsCsch Congres te Carthajou LACRYMIS SANCTAE MONICAE Met Pater Van Dijk ben ik naar Tunis te ruggereisd Hij logeert in het Malsqn Dorée. waar ook Mgr. Eras en Mgr. Olav Smit zullen verblijven. Baron Speet, In Hotel Majestic" afgestapt, zit met de handen in *t baar, daar hjj eiken lag nieuwe regelingen treffen moet. Nu eens komt men hem vertellen, dat deze en gene hoofdwegen .afgesloten” zullen zijn, dan weer, dat er geen stoelen geieserveerd worden voor de plechtigheden In de kathedraal, ol elders „Ik kan onze reizigers toch geen uren van te voren een toel laten bezetten ’jammert de baron. Die tevergeefs bij alle autoriteiten om een of andere organisatie op dat punt .leeft aangeklopt. M. Louis Bertrand Is met Mlle Bertrand zijn zuster, in het Hotel Tunlsia-Palace afge- .tapt forsch en gebronsd van zijn zeereis. Hij hoopt na afloop van het Congres een uitstapje te maken met eenige vrienden door het Land van Augustinus. De veranderingen betreffende de boot, waarmede de kardinaal-legaat naar Tunis komt, hebben hier veel stof tot praatjes ge geven. Nadat de Italiaansche regeerlng te Kennen gegeven had aan de Fransche, dat ze liever geen Fransch oorlogsschip in de haven van Napels zou z en. om een Franschen kar dinaal naar Tunis te brengen, werd de rege ling getroffen dat de kardinaal-legaat met de President Dal Plaz" zou komen Op het laat- te oogenb.'t zjjn tegen-orders getelegra feerdEn alles wat we nu weten is dat de H Stoel zelve een behoorlijke boot gechar terd heeft, d e.Clti di Napoli” welke bul ten de Fransche en Italiaansche regeeringen •>m. als een Pauselijk schip, den kardinaal- legaat Dinsdagnamiddag behouden te Tunis brengt O. die Fransch-Italiaansche politiek toch! I - Zes personen werden gedood bij het neerstorten van een vliegtuig tussohen Aguas Caliente en Zacatelaa. Amerikaansche bladen vol ig probleem van een graan de Ver. Staten." De American slaakte een alarmkreet: „Wat doen met de 153 000.000 bushels graan, welke wij in stock hebben, terwijl oe nieuwe oog t aan t rijp worden Is? Want de prVzen moeten stabiel gehouden worden Het graan-surplus. dat in Chicago reeds als een depress.e op de prijzen reageert, moet er in groote opslagplaatsen geborgen worden er. mag in geen geval voor .dumping" gebruikt worden! Onze prijzen stabiel, onze goede graanprijzen nooit omlaag. wat het ook moge kosten Hoe heeft in Nederland de broodprijs niet ge chommeld. sinds 1922 23! En hoe klagen de meelfabrikanten niet, dat rij relatief min der voor hun producten krijgen dan het vo- *rige jaar In Tunis heeft men zeker geen brood-crisis! Frankrijk en anders tja. vooral!) Italië kun nen al de tarwe en het graan gebruiken, die Tunis en Algiers Willen verschepen! Waarom schrijf Ut d't? Als een waarachtig stemmingsbeeld ven de volksmentaliteit waarin h er dit XXXe Int. Euch. Congres ge houden wordt. Hier zijn en wijn, dat maakt van Amerikaar.sch graan! Dat Musso lini. bij het organiseeren van zijn ..brood-cam- pagne." wel voortdurend voor oogen moet ko men. war er zoovele Italianen in Tunis en Tunisië wonen Er is nog een ander stemming beeld, dat zich opdoet. Honderden en honderden Fran- sche priesters, vele eerbledwaardlg-bejaarde Fransche curé’s onder hen. zUn hier naar de Eucharistische Agape gekomen. Want hier rijn ze <?P Fransch grondgebied, en tevens meer vriH Hlcr kan de Kerk, nog onder bet p I E Naar aanleiding van e^p Nederlandse!) schema ter uitbreiding van de Holland Java-luchtroute naar Australië heeft Scullln de Australische premier, minister van bul- tenlandsche zaken en Industrie mcegedeeld. dat de Nederlandsche consul hem voo~stel'en had gedaan tsr zake van vervoer van mail en andere goederen De onderhandellngen daarover loepen nog. Ten aanzien van de voorgeste’de uitbrei ding eener Bntsch Indië—Australië luchtlijn der Imperial Airways deelde de minister president mede, dat deze zaak nog in den ministerraad behandeld moet worden. Hij voegde er aan toe. dat waarschijnlijk echter dit voorstel voor Austra’lë op te hooge kas ten zeu komen dan dat daar op het moment op kan worden Ingegaan. Br. J. J. Duyvendak. lector in de Chl- neeche tval en lettcrkimd; aan ds Lc'd- sche universiteit is thans ben>:md tot boegieeraar. In verband met het Nederlandsche voor nemen om de Neder andJava juchtverbin- ding naar Australië uit te breiden, ver klaarde de Australische premier Soullin. dat de Nederlandsche consul stapper, by hem brick. Intus'chen werden voederen vermist na den brand in ..fiose-vlPa” van den bankier Brandt bit Doom on Maandag j.l. Onder zoek van de nolirie wees uit. dat ook„in genieur” had beleen b’uvchen. De man keek het e»koch’e terrein af met een Zelss- k”ker. welke afkomstig bleek uit ..Rose- vllla", evenals andere waardevolle voorwer- nen die in zijn bezit bleken- Natuurlijk werd mhnheer aangehouden en bracht ver der onderzoek uit wie hii eigenliik was. Zeist krilgt alzoo geen chemische fabriek met tal van arbeiderswoningen. regiem van het Concordaat, zooals In Elza - Lotharingen, met meer openbaren lui ter en met een medeleven van de regeerlng eu de burgerlijke overheid, grootsche. kerkelijke feesten vieren Men ziet dat de honderden en honderden geestelijken uit Frankrijk aan. dié op de Avenue de France en door de voornaamste straten der stad de middagwarmte trotseeren zjj voelen slch vrij en bij). Dat ze niet van een betere Congres-organlsatie profiteeren kunnen, zullen sommigen, die andere Congres sen bijwoonden zooals Pater van Dijk O S.A.. betreuren Hedenmorgen nam Ik het tenten kamp der priesters, bij 6t. Monique even een paar stations voorbij Carthago, in oogen- schouw. De 750 blanke tenten, in elke tent is plaats voor v.er. zien er zoo. uit de verte, koel genoeg uit. Maar wanneer de zon van Carthago er zoo dagenlang op gebrand heeft, dan benijd ik die beste Fransche pa'- toors hun kampement in T geheel niet. Pas toors zjjn geen boy-scouls Nu Ik toch aan 1 opmerkingen maken ben. laat Ik dan zeggen, dat Ik verbaasd gestaan heb. hoe men hier Zaterdag den kardinaal- aartsb.sschop van Parijs en verschillende Fransche bisschoppen ontvangen heeft. Was er een vergissing gebeurd? Maar toen de auto van Mgr. Lemaitre met den kard.naal van Parijs wegrijden wilde, werd ze bij den douanepost door een spoedbode taande ge houden. Het bleek, dat er geen enkel ver voermiddel was voor de Fransche bisschop pen en het volk, dat met 3 Fransche booten aangekomen was. En bet duurde bijna een uur. vooraleer men allerlei voertuigen naar dien uithoek zag rilden, omdat er door de organisatoren niet voor een 'en ander gezorgd was geworden. Dat was in Amsterdam en ook in Chicago toch wel anders! Nu wil ik mijn verslag niet begirftien met klachten, maar Ik wil ook niet verzwijgen, dat het al heel moeilijk is geworden voor een jbumalist van dit Congres een geregeld ver slag te maken wanneer de regeling van be langrijke onderdeeien herhaaldelijk gewijzigd wordt. Zjo zal de Hollandsch-Vlaamsche sectie nu by de Witte Zusters van La Goulette verga deren. In hetzelfde plaatsje dus, halverwege op den electr. tramweg Tunis-Cartliago gele den. waar wij des morgens ook bij elkander komen om Mis te hooren en Hollandsche en Vlaamsche liederen te zingen. In zooverre is deze nieuwe plaats van samenkomst een ver betering. Pater Van Dijk trof ik hedenmorgen aan bij Ste Monique. Dat Is de mooie gedachtenis kapel. waar Eeuwigdurende Aanbidding is. En waar eens op een warmen zomernacht moeder Monica door haar zoon Augustinus pebracht werd om wat te bidden en he.me- HJk door hem achtergelaten werd, toen hij zich naar O tla Inscheepte, op weg naar Rome Boven den witten koepelkapel staan de een voudige woorden: WU BREIEN en REPAREEREN alle soorten wollen (deeding, kousen en sokken; ook de allerfijns'e. JAAP SNOR - Zuidstraat 15 - Den Helder. Let op den gelen wtnkeL Dep3t Alkmaar: Mej. J. Floris, Boomkamp- De intcrp?llatie-De Viséfer ever de actie in Nederland tegen ds grioofsvervoigingea in Rusland is Gewsigcrd. Eet gelukte de Zeister politie een groote oplichterszaak en een diefstal tot klaarheid te brengen. Een 24-jaMge Rotterdammer, onlangs ontslagen uit de gevangenis, wist in Zeis» een gaed pension te betrekken en dOpr oe- oebaafd optreden vertrouwen te wekken Het jongemensch gat zich uit voor electro- ingemeur. bestelde drukwerk met een klin kend hoofd, twee nieuwe costumes en een nieuwen Ford. By een proefrit naar Rotter dam in een gebruikten wagen had een bot sing plaats, maar de schade zou wel vol daan worden, als de nieuwe Ford zou zijn gearriveerd. Voorts vervoegde de pseudo ingenieur zich by een makelaar, van wten hij een terrein aankocht Voor f 70.000 voor den bouw van een chemische fabriek met tal van arbei derswoningen. welk bedrijf reeds functlon- neerde in Mexico, doch naar Nederland zou worden overgebracht. Zelfs liet mtjnheer al twee bouwkundigen uit Utrecht naar Zeist komen om de werkzaamheden zoo speedtg moeerik te doen aanvangen. Voor uitstek van betaling van een zeker nercentage aan den makelaar werd als mo tief aangevoerd een bespreking op het de partement in Den Haag, welke over enkele dagen zou geschieden. Het doel was waar- schflnliik. om met het koopcontract in de hand eerr belangrijk l-'drag los te kr’igen van de bezitster van een landgoed, die h-e! niet gesteld is op d enabyheld van een fa in den hoogen leeftijd van 91 Jaren is te Boxmeer överleden dr. F J., Nuyens die voor eenige jaren zyn 70-jarig 'doctofaat mocht vieren. Gedurende 50 Jaren oefende hij de’genees kundige praktyk uit resp. te De Rijp. Zeven hoven en Ter Aar tot hy in 190S naar Box meer vertrok om daar een welverdiende rust te genieten. Dr. Nuyens De plecht’gheden van vandaag De algcmeene communie en sectle-byeen- komsten in de aangewezen kerken voor de diverse nationale groepen «as heden gelyk aan die van gisteren. De pontificale hoogmis te Carthago werd ditmaal gezongen op de ruïnes van de Ba silica Ma jorum: wat de eerste basl.iek ter eere van de H.H. Petrus en Felle tas ge weest is Deze ru nes liggen het dicht t by het station <der electr. tram) van Amilcar. Gregoriaanse!) zingen door alle aanwezigen bUJft de orde van den dag. De prlester-bijeenkomst. om 2 uur heden middag. in de Primatlale kathedraal van Carthago, luist rde naar Pater dl Lorenzo, van de paters van het H Sacrament, over: „Het Euchar stlsch apostolaat van den prle ter bij het volk". Er zou van gedachten gewl-seld worden tusschen de prester -deel nemers Om 15.15 zouden de -ectie-vergaderingen beginnen en om 17 uur de 2de algemeen» vergadering op den heuvel van Sint Louis. Spreker zou zijn Mgr. Pon’, prol enot. apost en eere-kanunnlk van de pro-kathedraa! van Tunis. Mgr. Pons zou spreken over: Communie, volgens den H Augurt'nus en andere Vaders van de Kerk tn Afrika Een prachtig muz ek-programma. waarin uitgelezen Pa'estrijnsche mortetten voorkv men tegelijk met .Coenintibus lllls" van M. Haller, zou de vergadering oplvlsteren. bet lichaam voorzien Het vraagstuk van 1 goedkoope brood" ts een der voornaamste economische vraagstuk ken van de bultenlandsche politiek der meeste landen. Nog pas zes weken geleden stonden de Engelsche en van het „ernstli surplus in Farm Board moeten wy Het Gerechtshof wees gister appèl in de zaak tegen den 21-Jarigen vischrooker 3. 8. die terecht had gestaan wegens het ver oorzaken van dood door schuld. Verdachte had in den nacht van 31 Aug. op 1 Sept mat den door hem bestuurden auto een andeien auto, die -wegens banden- pech rechts op den Haarlemmerweg stil stond, aangerecen met het noodlottig ge volg, dat de eigenaar van den laatsten auto een hotelhouder uit Zandvoort, die bij zijn auto stond gedood werd. Op 23 Januari 'J. veroordeelde de Vijfde Kamer van de Amsterdamsche Rechtbank verdachte tot zes maanden gevangenisstraf en ontzegging om motorrijtuigen te besturen voor den tyd van een jaar. Conform den risch van den advocaai- generaal bevestigde het Gerechtshof heten het vonnis van de rechtbank. Onze speciale correspondent seint: Vanaf 10 uur gisteravond werd er zoowel in de Primatlale kathedraal te Carthago als In de Pro-kathedraal te Tunis, nachte lijke aanoidding gehouden, waaronder be roemde kansel; edenaars hun opwekkingen aan de geloovlgen gaven. Telkens te mid dernacht volgde een plechtige gezongen Hoogms (Office van het H Sacrament’, waaronder de geloovlgen communiceerden. De priesters-aanbldders boden in Carthago het Sacraments-officie. in plaats van het Officie van den dag. volgens speciale ker kelijke beschikking, zy kunnen hier mi leren tusschen middernacht en het opko men der zon. gedaan had over het t ansport van post stukken en vrachtgoederen naar Australië De besprekingen duren nog voort. Nopens de voorgestelde uitbreiding var. de luchtverbinding naar Australië, zelde Soul- Un. dat deze aange egenheld door het Kabi net moest worden onderzocht en h<J voegde er aan toe, dat een tot nog toe ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat deze plan nen voor Australië te kostbaar zyn. De Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen heeft benoemd in de com mission, welke in 1930 belast zijn met het afnemen van de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid, bedoeld in artikel 77a der Wet tot regeling van het Lager Qnderwys van 17 Augustus 1873. Te ’s-Gravenhage. a. tot lid en voorzitter H. I. de Ble. schoolopziener van het L. O. In de Inspectie Rotterdam te Rotterdam; b. tot lid en ondervoorzitter: J. M. Prins, te 's-Gravenhage; c. tot leden: A. J. Boneschanscher te 's Gravenhage; P. H. Snyders te Lelden; D. Hoogendoom te Rotterdam; J. Brouwer te 's-Gravenhage; A. B. J. Graaf and te Rot terdam; J. Hemmes te Lelden: J. L. M Reu sing te 's-Gravenhage; P. de Vos te Gouda; J. Janren te Delft: C. P. Scheenloop te 's-Gravenhage; A. Welss te Rotterdam: B. Nieuwenhuls te 's-Gravenhage; C. M. Reu ses te 's-Gravenhage: d. tot plaatsvervangende leden: W. A. van Zant te 's-Gravenhage: P. A Hibma te Lel den; J. Th. Delemarre te 's-Gravenhage: J. Bosma te 's-Gravenhage; W. J. Jonge jan te 's-Gravenhage: J. W. Smeelen te 's-Graven- hage; M. J. Krop te Leiden; B. J. R'.dderik- hof te 's-Gravenhage; J. Lens te 's-Qraven- j I I De heer Langhirt uit Beleren, de graver naor den schat van den burchthe-r (en vol gens sommigen ook kanerkaolteln) Wybe- nom. schrift uit Amsterdam: ..Om de verschillende on luiste dwaze deels ook bob'a’rdfee berichten, welke met b-trekkinc tot de door m't geleide ultgra- vlng te Zaandam in de laatste da^en tn de Nederlandsche en de buitenlandse»)- verr~h>nen rifn. eens voor al den kop in te drukken, acht Ik het wenscheiyk u het vo’^e-de m-de te deelen: 1. De nt»gravtng te Zaandam is door het -»m-enf-hest.nn- eoed<reke”»d en g-’chledt o”d-r de b-»chermtng der Zaandam»»he nn'ltle. Dien»engevok»e moet de b-Wering van den carresnnndent van het B-rllner Ta«»“bl3tt dat de Nederlandsche nolP’e zich reeds me» de D”ltsche autoriteiten i») ver- b,ndis>,r heeft gesteld. e’»en grn-d o-tW-ren X Het w»rk te Zaa-dam wn-dt uitsluitend met Diiitsch e-id. dat m”n Dutt-ehe vrien den ter beschikking hebben g-steld. betaald Tn deze ond“mem,»>q. waarb’f d» gem“en*e Zaandam voor 50 nercent b«la"g he»f’ werd tot nog toe geen cent Nederlandse!) ge'd h-teed. 3 Het ondergs-k van den heer Frledes- c'nrff, d'e zich all-en on aanwltetn-en van H’n wet—is-han-efl|»» i-rdrumenten ver- ’aat. beeft de d"«r M—Sylvia verstrekte bevest'vd. 4 Daar de h’-r ln«»en!enr Frtedesdo-ef me-— on^tb—r,Mke instr-’men'en n~v»’<> b«“ft. we!>- h—a hi-r r'et »»r b—rhOVris s*a-n. m-rt de s-n-ld m Zes—dam »-d’i rende eenige dagen onderbroken worden." hage; G. J. C. Seeslnk te 's-Gravenhage; J. W. Broekhuysen te 's-Gravenhage; G. J. Veldhoven te Delft; J. A. A. Pender» te •s-Gravenhage; mej. S. M. 'sGraeuwea te 's-Gravenhage; te Amste’dam. a. tot lid en voorzitter dr. H. B. F. Westero-en van Meeteren inspec teur van L. O. In de Inspectie Hoorn te Hoorn; b. tot lid en ondervoorzitter: V7. Verburg te Utrecht: c. tot leden: H. E. C. Swüste te Utrecht; J. Wolthuis te Amste-dam; AMHde Jongh te Amsterdam: C. van Dyi te Am sterdam; A. C. Nakken te Hilversum; A. Jonkman te Haarlem; J. de Nobel te Haar lem: Th. Hoogen te Amsterdam; J. van de Rotte te AmersfoortL Dorsman te Amster dam: P Mledetna te Hr.v?rs”m; P. C. van Zuy'.en te Amsterdam: mei. Joh. Oc«tTne’’er te Amsterdam; J. C. Max te Amsterdam; A J. van Goetb.em te Amsterdam; d. tot plaatsvervangende leden: V7. Janrea te Driebergen: M- F. J Wolters ts Bil th oven; Sj. van der Werff te Amsterdam; H- G Ver haar te Amsterdam; G Brulnsma te Utrecht; mej. H. J. M. Boots te Amsterdam; J H. j, Uyllngs te Amsterdam; w Koolman te Hil versum; L A. J. de Wilde te Amsterdam: II. H. J. J. Goria-te Haarlem; P. I. Slothouwer te Amsterdam; A. van Wagtendonk te Am. sterdam. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1