ONS BLAD LEEKEPREEKEN 1 li JORRITSMA J L. FRANKENBERG, Alkmaar WA S S C H E RIJ 6ePerf?ëórouw ZATERDAG 10 MEI 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 110 f40 Voornaamste cKieuws A udiëntie Drooglegging van de Zuiderzee Barometers Thermometers PAYGLOP 3 De ..Johan van Oldenbarnevelt" Voormeer 3, Alkmaar De schatopgravingen te Zaandam tiet aantal radio-spelen - De omroep In Amerika a Haagsche afdeeling van het Landelijk Verbond der Jongeren gesticht Vereeniging van administratieve hoofden van ziekenhuizen dat K rook JOH. LAUWERS ALKMAAR Speciaal ingericht voor alle fijne goederen /■y De jongeren en de politiek •i C ‘Us maar een vraag- .Rookt U JGRUHO’5 KHTE FRIC.XHE BAAI TABAK mijn heer? Die ruik fk zelfs dol graag Ay*-- A Het wapen van Z. D. H. Mgr. J. Jansen, Aartsbisschop van Utrecht SCHOOLTASSCHEN, in wasdoek en leder, met of zonder handvat, zWRrt en bruin AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD o I n HET INT. EUCHARISTISCH CONGRES TE CARTHAGO. Eucharistisch Zware pakhutsbrand te Rotterdam. Nieuwe rede ran Dr. Bruning. op Hoover. Misleidende Barometerstand 9 uur v.m.: 753, vooruit. punten zijn Vertrokken uitdrukkelijke wensch van Dubbel werk een I i 3? I 4.O»UHO (jkowtuatu r r l Heeft Den Helder als visscherU-centrum toekomst om de HOEVEEL BRIEVEN SCHRIJVEN Dl AMERIKAANSCHE LUISTERAARS? 1. t I I gereed te eischen. Bij aankomst van de „President Dal Piax". Van links naar rechts: Aartsbis schop van Chalons; Mgr. Lemaitü, Aartsbisschop v. Carthago; Louis Bertrand; Z. E. Kardinaal Verdier van Parijs; Kapitein van de boot; Mgr. Heyiené De schatgravers te Zaandam hebben werk hervat. De Spaansche troebelen. Monarchistische reactie. De Eerste Kamer zet de behandeling der Indische Begrooting voort. Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft gis teren de behandeling der strafzaak tegen Ye Wjjkstra voortgezet. ABONNEMENTEN: voor Alkmaar en Agentschappen: per week 25 et.; per kwartaal f 3JB; per poot, per kwartaal X5B bQ vooruitbetaling. Grand! hield een rede over de conferen ties te den Haag en Londen. af- het Wo immer alle Fechter Fallen lm mutigen Strausz. Da kommen neue Geschlechter ünd fechten es ehrllch aus. jaarvergadering v>n bovengenoemde werd dit jaar gehouden in de „Zon- De „Johan van Old enbarne velt" is gister middag om één uur, een uur vroeger dan was aangekondigd, vertrokken. BUREAU: HOF ALKMAAJ Tdrfmi: AdmtniztnUo Ne. 433 ledactte Ne. 683 De Internationale Radio Unie van Genève heeft haar leden gevraagd, hoeveel radio spelen er' den laatsten tijd opgevoerd zijn. Uit deze enquête Is gebleken, dat in den loop van de laatste 9 maanden 835 radio spelen opgevoerd zijn. Hiervan werden 200 stukken speciaal voor de radio geschreven, terwijl de overige 635 bewerkingen waren van reeds bestaande tooneelstukken, romans, novellen, enz een van diepe menschelijkheid getuigende rede had uitgesproken, werd het gezel schap door den directeur over de terreinen en door de gebouwen geleid, waarbij de deelnemers veel nuttigs en leerrijks hoorden en aanschouwden. De excursie werd besloten mei een dank woord aan Dr. v. Lier door den voorzitter der vereeniging. bii verlies sta ’z anderen vinger Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal Maandag en Zaterdag der volgende week geen audiëntie verleenen. bil een breuk van been of arm Licht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 8.11 uur en overmor gen om 8.12 uur. vó Hei XXXe Internationale Congres te Carthago. Strenge critiek verklaringen? De heer Dorus Hermsen ontwerper van het wapen van Mgr. Jansen, schrijft: Bij het ontwerpen van een wapen speelt de spreuk, of het devies, een voorname rol, om dat daarin heel dikwijls de motieven worden aangegeven ter versiering van het schild, of zijn indeeling. Monseigneur, de Aartsbisschop, was in het kiezen van Zijn Wapenspreuk zeer gelukkig. Deze is genomen uit de antiphoon van den tden psalm der Lauden van St. Bonifatlus en gezellen «Proprium Archidioecesis Ultraiec- teni. J Als de heidenen, die den H. Bonifatlus ver moordden. naderen terwijl Hij ’t H. Vormsel te Dokkum toedient, spyeekt de Heilige Zijn gezellen o.a. toe: „Spei vestrae anchoram in Deo flgite.” Z. D. H verandert het woord „vestrae" in „meae." zoodat de wapenspreuk nu luidt: ..Spel meae anchoram in Deo figo." <In God De National Broadcasting Oo„ de groote Amerikaansche omroepmaatschappü, heeft ge durende de maand Januari 209954 brieven van luisteraars ontvangen. Dit is het groot ste aantal brieven, dat ooit in een maand bij deze omroepvereeniging binnenkwam. Een groot gedeelte der rapporten had be- Krankzinnige wil president Hindenburg bezoeken. ADVERTENTIEPRIJS: Van regel* f L2S, efco regel meer RXS. RECLAME per regel 8-75 voor da eersio pagina; zoor do overige pagina'* f tJ» RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD" M vooruitbetaling per plaatsing «lM per advertentie van 5 regel*; teder* regel meer SJS De heer B. J. Gelder heeft voor het de partement Den Helder van de Ned. Maat schappij voor Nijverheid en Handel een le zing gehouden over „De Zuiderzee-steunwet in verband met het algemeen belang”. Spr. wees op het groote belang, dat z.i. Den Helder heeft bij een vestiging van Zuiderzeevisschersde plaats is voor een ontwikkeling der visscherij buitengewoon gunstig gelegen. Van de door de regiering bij de Indiening van het wetsontwerp tot drooglegging aan de visschers gedane be loften betreffende ruime schadeloosstelling Is niets terecht gekomen; integendeel wor den zij thans onder Armenzorg schadeloos gesteld, hetgeen door hen terecht als een grievende behandeling wordt gevoeld. Spr. wees er op. dat van het visscherijbedrjjf all* inkomsten ten bate van een gemeente komen, in tegenstelling met industrieën, dip voor groote bedragen van elders moeten betrekken. In de toekomst voorziet spr. een grooten bloei voor den Helder als vissche- rij-centrum. De gemiddelde verdienste van den visscher is niet minder dan van een gemiddeld werkman, en de besommingen aan den Helderschen vischafslag zijn hooger dan elders. Verwonderlijk Is het daarom, dat men in Den Helder blijkbaar niet op de vestiging van visschers gesteld is. Er wordt hier veel tong gevischt, de goede besom ming maakt. Aan de hand. van cijfers toont spr. aan, dat 10er een groot economisch belang is voor den Helder. De heer Bot wees er in het debat op, dat de Noordzeevangst achteruit gaat; de trawlervisscherij heeft de Noordzee gelei delijk uitgemoord. De heer Gelder antwoordde, dat dit tot op zekere hoogte waar is. doch dat de traw- lervangst zich verplaatst en de Noordzee weldra weder op het vroegere peil zal ko men. Een aanwezige visseher betoogde, dat de loonen door den heer Gelder genoenaj, te hoog zijn, doch deze hield de zijne, welke naar ejrn aantal jaren ais gemiddel de berekend 'zijn, staande. handelen, zelf leiding te geven, wan neer er al weer een nieuwe jeugd, even opstandig of erger, gereed staat, haar taak op te eischen. Zooals dichter zegt: Dit blijft gelden, ook voor onzen tijd. Dat inmiddels de jeugd van onze da gen, door den geweldigen wereldoorlog van de wijs gebracht, aan het oude ge slacht meent zware verwijten te moeten doen en de pretentie heeft een nieuwe wereld te gaan vormen, is verklaarbaar eh strekt haar in zekeren zin tot eer. Wanneer wij er in slagen, te vinden, in hoeverre zij gelijk heeft en welke ver gissingen zij begaat, zullen wij de ver klaring van de onrust van onze dagen zeer dicht genaderd zijn. Laten wij dit in volgende beschouwingen beproeven. HOMO SAPIENS JONG EN OUD Het zijn niet enkel economische vraagstukken, welke de onrust In onze maatschappij veroorzaken, den geestes- strijd, dien wij in onze laatste beschou-> wingen bespraken. Er is onder meer ook het eeuwige conflict tusschen het jonge, wordende en het oude, stervende geslacht. Vooral in onzen tijd en zeer bijzonder in onze eigen kringen laat zich dit wederom met kracht gelden en het kan goed zjjn, ook daaraan in dit verband onze aandacht te wijden Een belangrijke opmerking vooraf Het jonge geslacht van thans of liever degenen, die zich als zijn woordvoer ders opwerpen, beweren, dat de strijd van jong en oud, welken wij in onze dagen te aanschouwen hebben, niet is het eeuwige en natuurlijke conflict tus schen het nieuwe en het oude leven, zooals dit door alle eeuwen heen ver toond is. Neen, beweren zij, de worste ling is veel grootscher; het gaat om niet minder dan om een totale omwen teling iff de maatschappelijke verhou dingen. Laten wij voorzichtig zijn met het aanvaarden van dergelijke betoogen, hoe sympathiek ze ook klinken en hoeveel er ook schijnbaar voor dé waar heid van dergelijke beweringen schijnt te pleiten. Het is niet moeilijk uit de literatuur van de vervlogen eeuwen aan te toonen, dat ieder jong, opbrui send geslacht In een bepaalde periode meende de wereld tot in al haar vezels te kunnen hervormen. Hoe komt het, dat wij thans met zoo ongewonen klem en blijkbaar met ’n grooter zelfbewust heid dan ooit hei jonge geslacht zich hooren aandienen als de dragers van een totale omwenteling? Wij móeten de verklaring daarvoor zoeken in uiter lijkheden, welke aan onzen tijd speciaal eigen zijn en waarvan de beteekenis op menig gebied wordt overschat. Zoo zijn b.v. vele moderAe menschen In de ver onderstelling, dat in onzen tjjd veel meer rampen voorkomen dan vroeger, niet enkel door het verkees wat ver klaarbaar is maar ook" boor natuur verschijnselen en dergelijke. Wij wanen ons over het algemeen, in een zóó bij zonderen tijd te leven, dat wij ons eigenlijk niet goed kunnen voorstellen, hoe onze voorouders hebben kunnen bestaan. Wat lijkt hun leven saai, een tonig, onhygiënisch tegenover het onze. De waarheid is hoogst waarschijnlijk heel anders. Aardbevingen, wervelstor men, overstroomingen, hevige regens en hitteperloden zijn er altijd geweest. Bij een veel dichtere bevolking en een veel uitgebreider scheepvaart over alle oceanen en tochten door de lucht, is er tegenwoordig veel meer kans, dat een tyfoon of een aardschok een bewoonde streek teistert dan vroeger. Maar vooral de communicatiemiddelen zijn hon derdvoudig verbeterd. Wanneer er van daag in Japan of in Patagonië een aardbeving plaats heeft, in Alaska of Zuid-Afrika een wervelstorm woedt, is dit feit binnen 24 uur de geheele we reld rondgeseind. Vroeger kon het vele maanden duren, eer men van missiona rissen of zeevaarders van dergelijke dingen iets vernairf. Het meeste werd zelfs nooit bekend, of had plaats in streken, waar niemand woonde of door drong. Pers en radio doen ons de din gen anders zien; maar daarom zijn ze nog niet anders. Zoo is het ook met vele problemen, waarvan onze tijd vol is. Nergens kan een nieuw ziektebeeld, een licht- of een schaduwkant in het onderwijs, het religieuze, sociale, poli tieke leven of wat ook en op welk ge bied ook aan den dag komen, of de moderne mensch gaat aan het analy- seeren de manie van onzen tijd. De dagbladen tuk op aldoor nieuwe sen satie gaan enquêtes houden; Jan en allemaij moet zijn meening zeggen en bij de vele brouwsels, die aldus al ver gaard zijn, wordt weer een nieuwe pot bijgezet. Op deze wijze komt allerlei aan het licht, wat nooit geboren had moe ten worden, evenals het gaat met de z.g. moderne kunst. Wanneer men de voor- en najaars- tentoonstellingen in alle groote steden der wereld en de speciale exposities daartusschen door, bij elkaar neemt en de schilderijen en teekeningen verza melt, die daar te bezichtigen zijn, dan zou men onwillekeurig denken, dat wij de meest kunstzinnige van alle eeuwen beleefden. Er is, zoolang de wereld be staat, nog nooit zooveel „kunst” voort - gebracht als in onzen tijd. En tóch zijn de meest gezaghebbenden het er over eens, dat wy juist In een tijd van ar moede aan ware, groote kunst leven. Hoe is die tegenstelling te verklaren? In vroeger tijd, toen de groote kunste naars hun onvergankelijke werken schiepen, leefden de leerlingqp in de schaduw van den meester. Niemand waagde het onrijpe producten aan het daglicht te brengen. Thans staat niet alleen de gelegenheid om zich te ont wikkelen en om ook maar vermeende talenten te beproeven, voor iedereen open; neen, de armoede aan leidende kunstgenleën, het overal zoeken naar nieuwe vormen, maakt, dat groen en rijp aan de markt wordt gebracht. Alle probeersels, alle proeven en studiën, die hoogstens curiositeitshalve in een donkere portefeuille bewaard mochten blijven, worden aan de openbaarheid prijs gegeven. Dit werkt verwarrend, niet enkel op het groote publiek, maar ook op jonge kunstenaars. De waarlijk talentvollen met zelfcritiek en scherp onderscheidingsvermogen worden ge drongen om aan den wedloop mee te doen en onrijpe producten op de markt te werpen, waarover zij zelf niet tevre- •den zijn. De critiek wordt bij zooveel verwarring redeloos op het radelooze af. Ongare geestesproducten worden hemelhoog geprezen, als zij maar „mo dern" zijn; sluimerende talenten wor den verstikt; er is maar weinig noodig om een altijd als groot meester erkend genie van vroeger eeuwen tot een niets waardige, tot een knutselaar of ouden paai door het jonge geslacht te doen uitmaken. Zooals het met de kunst gaat, zoo gaat het op ieder gebied. Er wordt te veel aan den weg getimmerd; er wor den te veel onrijpe en verwarde denk beelden losgelaten. Ook hier weer is het al te groote gemak van publicatie de schuldige. Vroeger was er heel wat noo dig. eer men gelegenheid had, zijn denk beelden door middel van de drukpers te verspreiden. Dit kwam aan de dege lijkheid ten goede. Tegenwoordig staan couranten en tijdschriften in een be angstigenden overvloed ter beschikking. Het spreekgestoelteen de radio zijn tegen niemand meer veilig. Dit lokt tot al maar meer meenlngsuitingen en voor dert goed willenden lezer en luis teraar wordt het bijna een wanhopige taak tusschen rijp en groen te schil leen. Dit alles moet men in oogenSf-hoirw nemen, wanneer men den tegenwoor- digen strijd van het jonge geslacht te genover al wat bestaat, waarneemt, waanneer men den eeuwigen drang naar vernieuwing gadeslaat. Onze jongeren kunnen dan beweren, dat zij anders zijn dan iedere Jeugd, die hun Is voor gegaan; zij kunnen/betoogen, dat zij, in tegenstelling met vroegere geslachten, een wereldhervormende taak aan het vervullen zijn —'men zal goed doen zulke voorstellingen met een korreltje zout te nemen. Wat hun overigens goed bedoelde beweringen hoogst onwaar schijnlijk maakt, is, dat er nog nooit een hervorming met en door lange redenee- ringen tot stand is gekomen. In de kunst, zoowel in het sociale als in het staatkundige leven der volkeren, gaat iedere verandering ten goede of ten kwade langs den weg van een langdu rig proces. Eerst het nageslacht kan oorzaken en gevolgen in de geschiede nis aanwijzen: tjjdgenooten maken wel hun eigen geschiedenis, maar zij zijn als de metselaars van een groot ge bouw: steen voor steen dragen zij aan. Het effect van het geheel is slechts op een afstand te bezien en de doelma tigheid en de soliditeit blijken eerst op den langen duur. Wanneer dus Iemand u zegt: ik ga de wereld her vormen: beantwoord hem met een glimlach. Het is de naïeve uitspraak van een kind, dat een pit in den grond stopt en meent den volgenden dag op dezelfde plek een boom te zullen vin-, den. Wanneer wij dus ook in onzen tijd strijd tusschen oud en jong, tusschen een nieuw en verdwijnend geslacht be speuren, laten wij dan dankbaar zijn voor het feit, dat er nog altijd wrijving, dat is leven en groei, Is. Zonder dat was het overal de dood in den pot. Maar laten de ouderen zich niet door het noodzakelijke rumoer van de jeugd laten dringen van de plaatsen, waar de verantwoordelijkheid hen noopt te blijven. De ouderdom heeft nu eenmaal naast het gebrek van al te licht te be rusten by wat eenmaal geworden is; naast het gevaar- van al te groote be houdzucht en verlangen naar rust, het voordeel van ervaring, kalm overleg, tact, in één woord van levenswysheid. Deze moeten de- ouderen aan de jeugd overdragen en zelfs wanneer zy inzien in sommige opzichten fouten te hebben begaan; zelfs wanneer zy van het nieu we geslacht beter werk verwachten dan zy zelf gedaan hebben, dan nog mogen zy de teugels niet uit handen geven al vorens voor die jeugd de tyd gekomen is, dat wil zeggen, eerst dan, wanneer het Jonge geslacht tot volkomen ryp- heid gegroeid Is en den steun der cede ren missen kan. De geschiedenis heeft bewezen, dat de geslachten naar elkaar toegroeien en dat de bruisende jeugd van het heden eerst dan goed in staat is om zelf te Voor de Club ter bestudeering der Katho liek democratische beginselen (voorheen St Michael) te 's-Gravenhagc besprak Don derdagavond het lid dezer vereeniging, mr. André Peters, mede in verband met hetgeen, behandeld werd op den socialen studenten dag te Leiden en de politieke bijeenkomst te Amersfoort, de actueele kwestie van de ver houding der jongeren tot de politiek. Het geheele optreden de jongeren, aldus spr., berust op een intransigent Katholicis me. Op litterair gebied hadden deze jonge ren de ruimte, terwijl op politiek gebied zy tegenover zich vonden een uitgebreide, hech- organisatie. De beweging der jongeren keert zich te gen de frazen in de politiek, als: coalitie politiek is christelijke politiek en dergelijke. De jongeren wenschen geen doublure der Michaëlbeweging. Door de actie der Ge meenschap is een openlijke behandeling mo gelijk geworden van wat tot dusver ver doezeld blééf? Momenteel gaat geen enkele jongere cri- tlekloos mee met de politiek der Staatspar ty. Evenwel is het merkwaardig, dat de po litieke leiders ten onzent geen crisis van het parlementaire leven schijnen te zien, die zich overal voordoet. Geen parlementair stelsel mag de hervor- veranker ik mijne hoop), ming der sociale toestanden tegenhouden. De R. K. Staatspartij staat mede schuldig aan de liberaal getinte politiek van de laat ste jaren. welke vooral in haar financieel beleid funest moet geacht worden. Van de tegenwoordige politiek en het po litiek beleid gaat geen bezieling uit, zelfs naar de meening van de Maasbode. Wat is er gebeurd om de groote van het program te verwezenlijken? De jongeren zjjn gekomen tot een rustpunt, van waaruit men wil gaan bouwen. AI de gebeurtenissen van den laatsten tijd fazen op den weg der,ontwikkeling. De bedoeling is geenszins de actie te be perken tot de bestudeerde en intellectuecle jongeren. De jongeren wenschen het voeren van een nationale politiek, vooral tegenover het Zuiden en het buitenland. Men wenscht een einde aan de overschatting der politiek en verdwijning van den Calvinistischen trek, die ons politieke leven overheerscht. Men verlangt tegengaan der plutocratie en op hooger plan stellen van den arbeid. Het plan van actie van het Verbond der Jongeren heeft een zestal punten als basis, nJ. de volgende: 1. bevordering der nationaal-Katholieke cultuur; 2. hervorming vim het parlemen taire stelsel; 3. bestrijding van de plutocra tie; 4. medezeggenschap en bedrijfsorgani satie; 5. handhaving van een economisch zelfstandigen middenstand; 6. de grond aan den grondbewerker. Deze verlangens zijn Katholiek principi eel, nationaal en actueel. Ze leggen getuige nis af van vertrouwen in de herstellende kracht van ons beginsel. Hierop volgde gedachten wisseling. Na afloop der vergaderuig werd een deeling opgericht voor Den Haag van nieuwe gestichte Landelijk Verbond der Jon geren. Er zitten edele metalen in den grond Ingenieur M. Friedersdorff, die thans de technische leiding heeft van de werkzaam heden. heeft dd. 7 Mei j.l. een aangeteeken- den brief aan den burgemeester van Zaan dam gestuurd, waarin hij mededeelt, dat het hem gelukt is, bij het controleeren van de aanwijzingen van madame Sy|via. door mid del van geophysische graafajiparaten. vast te stellen, dat in het kerkhof aanwezig moet zijn: goud. van gehalte tot 24 karaat, zilver en koper, onder een oppervlak van ongeveer een meter lang en veertig c.M. breed., in een onderaardsche gang van ongeveer zestig c.M. Naast een ouden muur in het terrein naast het kerkhof bevindt zich, onder een onge veer even groot oppervlak. In een onderaard sche gang van ongeveer veertig c.M goud (tot 13 karaat) en zilver. De instrumenten hebben slecht» kunnen uitwijzen, dat, In de bedoelde gangen, alléén de genoemde metalen aanwezig zijn; niet echter de hoeveelheid ervan. Het kunnen zoowel massa's van groote waarde zijn als geringe resten. Hoe diep zich djeze gangen bevinden, ton nog niet worden vastgesteld. De vereeniging bestuurskamer van het sanatorium nestraal” te Hilversum. Door den geneesheer-directeur. dr. Van Lier, welkom geheeten. ving de voorzitter, de heer H. A. F. Könlngs (Den Haagi. te ruipi 11 uur met de behandeling der agen dapunten aan. met een openingsrede waar in hij wees op den bloei der vereeniging en mededeelingen deed omtrent haar werk zaamheid. Het aftredende bestuurslid J W. van Hiele (Oegstgeest) werd bij acclama’ie herkezen. In de kascommissie werd benoemd de heer J. H. Trijs enaar (Haarlem). Besloten werd de as. zomervergadering te houden in het Provinciaal Ziekenhuis te Bakkum (N.H.). Nadat nog een aantal pun ten was behandeld en o*, over het euvel der wanbetaling door patiënten en over gemeenschttppelijken inkoop was uitgeweid, ver*enigde zich het gezelschap aan een koffiemaal, waaraan ook een aantal echt- genooten van administrateuren deelnamen en waarna Dr. v. Lier een uiteenzetting hield. omtrent doel en werken van Zon nebaal'. Gistermorgen zijn de Dultsche schatgra vers teruggekeerd en is 't werk hervat. Den kuil in den Zuidoosthoek van het kerkhof waar de oude eikeboom en sporen van het geteerde vat Zijn gevonden en die reeds was gedicht, is men bezig weder open te maken. Met vijl man, die gistermorgen opnieuw door den heer Langhirt zijn aangenomen, is het werk begonnen. Naar laatstgenoemde mededeelde, zijn de benoodigde werktuigen spoedig te verwach ten. tegen ongevallen verzekerd voor een' der* f Gvcnjlange geheele ongeschiktheid tot werken door -TEA bijeen ongeval met ncn hij verlies van een hand. bij verliea ven een g gQ tegen onaevanen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen I JUUD.- ’erlie. van beide Urmen, beide boenen of beide oogen f 750." doodeliiken afloop f 250.- ren voet of een oog t 125.- duim of wringer I DU.- r Volgens mededeelingen van Prof. Dr. J. de Jong komen in ..het leven van den H. Boni- fatius" door Willibald, welke een geloofwaar dig geschiedschrijver was. ongeveer letterlijk dezelfde woorden voor: „Gaudete in Domino et sjjei vestrae anchoram in eum defgite,” (Verheugt U in den Heer en veranker Uwe hoop in Hem.) zooals die staan in de ant. 4 van de Lauden en veilig kan worden aange nomen. dat de H Bonifatlus dit zoo heeft ge zégd. althans de geest van Bonifatlus woor den is betrouwbaar weergegeven. Het devies is dus zeer mooi en wie maar iets weet van de groote vereering. die de Aartsbisschop toedraagt aan den H. Bonifa tlus. zal begrüiien. dat vooral ook in dezen gewichtigen tijd, waarin zooveel voor den Aartsbisschop te verhojien valt, deze spreuk een waarlijk kernachtige is. Van 739 tot 753 nam St. Borufatius' coad jutor Eobanus het Bsschoppeiyk gezag te Utrecht waar. Het was de Monseigneur, de beeltenis van Sint Bonifa tlus in Zijn wapen te voeren. Het wapen is gespleten in blauw en goud, dat de kleuren zijn vtfn het Nederlandsche wapen, van Eéeuwarden. de geboorteplaats van Monseig neur, van dat van Friesland en tevens van Dokkum De eerste Utrechtsche Bisschop, die met 't wapen van o Utrecht zegelde, was Jan van Zlerlk 1282—1296. Jan van Arkel 1342—1364 is de eerste geweest, onder wien men munten aantreft, met hei wapen van het bisdom en sedert dien tjjd vjndt men gewoonlijk het Stichtsche wapen (in rood een kruis van zil ver) op de Bisschoppelijke zegels en munten, hetzij alleen, hetzij vergezeld van het wapen schild van den Bisschop. of daarin opgeno men. In een ïn vele opzichten nuttig prenten boek van van der Laars lees ik de volgende aanhalingen,.'t Land van Utrecht (van welck Stlght de Bisschoppen tegelijck Wee- reldlijcke Heeren en Princen des H. Room- schen Rijcks sijn geweest), bestond voor d'overgift der Temporaliteijt. gedaen van Bisschop Henrick van Bayeren aen Keijser Garel V Anno 1528, uijt *t Neder-Stight. nu toch Utrecht, en uijt 't Over-Stight, genoemd Over-IJssel, en voerde doe ten wapen een silver Kruijs op een rood Veld, sijnde t oude Wapen van 't Stight. waervan S Maer- ten Bisschop van Tours in Franckrijk. Pa troon was. Dit kruijs wierd dus van diptrechtsche Bisschoppen gebruijekt tsederd Johan van Zirck. de veertighste in ordre des Getals. 't selve Anno 1239, aldereerst In een schild op sijn Contrazegel had geset. t Wajien van de stad Utrecht, 't Selve is uit de rcghter-hoeck schuijns doorsneden, boven silver, onder rood Door welck laetste gedeelte werd verbeeld een stuk van S. Mar tens rooden mantel, welcke hU, doe hij noch een krijgsman was. en te Paerd siltende, met zijn swaerd in twee stucken sneed, om met d eene helft eenen hem ontmoetenden naeckten Bedelaer te decken. In soodaenigh een gestalte pleegh de stad Utrecht haeren gemelden Patroon 8. Martinus (voor d’ over- gift der Temporaliteijt of t Weereldiyck ge bied aan Keyser Carel V) oock af te beelden ,n bovenste haerer Stads-Banier. welcke BSrRa evenals 't Wapen, schuyns in wit en rood ge- Mdat ook nog de heer Jan van Zutphen. decld waa." trekking op de programma's van het station WEAF. waarover 100051 brieven binnenkwa men. Over dezelfde maand in 1929 was het aantal voor dit station 59088. terwyi in Ja nuari 1938 betreffende WEAF 66862 rappor ten werden ontvangen. Een ander station, de omroepzender WJZ, kreeg 109303 brieven van luisteraars. Het kantoorpersoneel der National Broadcasting Co. kon de geweldige hoeveelheid brieven bijna niet verwerken; er waren dagen, dat er meer dan 23000 rapporten inkwamen!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1