ONS BLAD fez L. FRANKENBERG, Alkmaar Luxe Verhuurinrichting I XXXe EUCHARISTISCH CONGRES VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 111 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE Bl ADEN f 50 f40 Voornaamste cKieuws Het Zomertijd Bemaling Wieringermeer De Groningsche kermis De schatgravingen te Zaandam Onder een auto JOH. Drentsch Landbouw genootschap Inbraak Brand te Beverwijk Verkeersongduk Huiselijke twist Ernstige vechtpartij te Rotterdam Melkoorloi^” Bloedvergiftiging Onder zand bedolven Een overval op de hei Gaat in in den nacht van Woensdag op Donderdag Automatische hoogtemeter voor' vliegtuigen UWERS MAANDAG 12 MEI 1930 Aanschaffing van tramwagens te Rotterdam Constant H. Twaalfhoven t GARAGE JAC. MET De buitengewone algemeene verga ring van den Katholieken Neder- sehen Boeren* en Ti^indersbond STUDIEBOEKEN voor U. L. O., Hand^sschool, R. H. B. S., Gymnasium en RKLyceum AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Lorentz-monunient te Arnhem I anderen Brand te Purmercnd. Het Lorentz-monument te Arnhem. g> De schatgravingen te Zaanddta. s. Zalig- Eucharistisch Een interessant interview met Mussolini de vijandelijkheden HENDRIK ANTOON LÖRENTZ De zaak de Leeuw: het doei bereikt. MLCCCLIII—MCMXXVIII duizenden China, in Het oproer in Texas om een nejer. Het peil reeds 2'j M. NA. F. worden het B. en W. advisecren tot behoud kermis te Het werkt aanstekeUJk. naar Barometerstand uur v.m.: 753. vooruit- heeft Een onbekende man overleden de 1P Een renten-diefstal Nadat algemeen aan In instelling van een ministerie een Directeur-Gene- Het slachtoffer gedood Een Amerikaanse he vinding nieuwe Verlichting tt. De Een ernstig gewonde van c Nog juist bijtijds gered ■- Er komt nu weer een drukke tijd aan voor den Westlandschen kweeker, het z.g. krenten der druiven. Dit is het verwijderen van een aantal druifjes uit de tros, opdat deze zich voldoende kan ontwikkelen. Het werk is thans weder in vollen gang; vrouwen en meisjes helpen mede dit werkje zoo spoedig mogeljjk gereed tg krijgen, daar dit in verband met den groei noodzakelijk is. Vrgen tie program in verband met de crisis bij verlies van een duim of <vir"»in«wr De aardbeving in Perzie heeft 20M slacht offers geëischt. De macht in China, «orden ernstig. Bandie tenoverval slachtoffers. Beverwjik. Vondellaan Ofschoon de HU waarmede de metingen geregistreerd worden,, wordt in beweging gebracht door dezen interfered tietoon. De terugkomst van Hr. Ms. „Hertog Hen drik" uit West-lndié. LICHT OP De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 8.14 uur. B. en W. vragen een crediet van f 3.660.000 Het waterpeil in den WieringermeerpoMer staat reeds op 2S Meter N. A. P. ALKMAAR Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Na zes dagen het vermiste slachtoffer thuis teruggekeerd. mgr. Coppieters. die Voor zooveel noodig wordt er aan herin- nerd-, dat de zomertUd aanvangt den 15den Mei a.s. De overgang geschiedt in dier voege, dat, wanneer de middelbare zonnetUd van Am sterdam. op den dag. waarop de zomertUd aanvangt, twee uur aanwUst in den voormid dag. het geacht wordt te zUn drie uur in dien voormiddag t De overgang «aar den- oomertUd geschiedt m.a.w. dit jaar dus in den nacht vah Woens dag 14 Mei op Donderdag 15 Mei ten 2 ure. Het 10-jarig zoontje van den landbouwer L. E. te Eext. verwondde zich eenige dagen geleden niet ernstig aan een rijner handen. Eergisteren verergerde de toestand en is het Groningen vervoerd waar het Overleden is de heer C. H. Twaalfhuiei algemeen penningmeester van den K.R.O. Gisternacht Is te Amsterdam overleden de heer v Constant H. Twaalf hoven, penningmeester van den K R.O. De overledene heeft met den voorzitter van den K.R.O.. pastoor Pe.rquin den grondslag gelegd voor dezen omroep. Op de meest on baatzuchtige wUze heeft de heer Twaalf ho ven zjm werkzaamheden verricht, en den K. R.O. gegrondvest op sollede basis HU was voorts adviseur van zeer vele charitatieve in stellingen. De overledene bereikte den leeftUd van 54 jaren. met liet feit, dat vertnoedelUk een der langen is geraakt is hij nachts nog door de politie gehoord. Van B. is in zijn woning gearresteerd. HU heeft bekend en is opgesloten. Het mes is tn beslag genomen. Het schUnt wel vast te staan, dat van A. het eerst heeft geslagen. De toestand van den gewonde was gister avond onveranderd ernstig. De politie heeft gisteren verschillende foto's van de plaats der steekpartij, die zooals begrijpelijk groote consternatie In de buurt heeft verwekt, ge maakt. tarief van invoer- van ve-hcoging in waarin zulks noodig of wensche- Nu de waterstand in den Wieringermeer- polder reeds een peil van pijn. 25 N.A P. heeft bereikt, zal het electrisch gemaal ..Le ly" te Medembtik eiken Zaterdagmiddagen Zondag buiten bedrijf zUn gesteld Bezoek aan het gemaal Is tot nadere aan kondiging op Zaterdag en Zondag niet toe gestaan. Te LTuam kende marr een auto uit Kerkrade dood. Zoon steekt zijn vader met een mes in den hats Vastgesteld zijn de data der en Heiligverklaringen. en Niels Bohr, die de toegepast op de Ten gevolge van een aanrijding bij Roer mond zijn vier personen - gewond binnenlandschen en. van liet I /bU Maastricht is een onbe- /an ongeveer vüftig jaar door overreden en ge- LeveniuRnze cebeele ongeschiktheid tot werken door verlies van heide armen beide heenen of heide oocen zich ook één van de aanranders een schram te hebben toegebracht. Wat toen gebeurd is weet hU niet. Ook niet hoe lang hij in bewus- teloozen toestand verkeerd heeft. Toen hU wederom tot zichzelf kwam voelde hU hevige pUn in heWhoofd en kwam tot de ontdekking dat zn fiets, jas en portemonnaie verdwenen waren. HU kon zich niet herinneren hoe lang hU aldus gelegen had. In dieptreurigen toe stand heeft het slachtoffer zich naar z'n schoonouders voortgesleept, waar hU Woens dagavond om circa half 9 uur aankwam. A moest zes dagen bewusteloos zijn geweest De man weet nog precies de plaats aan te wijzen waar de overval Is gesel ried en ook de plaats waar hU tot bewustzijn is gekomen, zoodat de schurken, toen zU dachten dat A. wel zou sterven, hun slachtoffer hebben weg gesleept. A. meent ook goed gezien te hebben dat de bandieten beiden een hoed droegen. Het XXXe Internationaal Congres te Carthago gesloten. Tengevolge van concurrentie onder de veehouders is de prijs van de melk te Stob- begat (Fr.) thans tot 6 cent per liter ge daald. kind naar overleden is. De plechtige sluiting. De pontificale Hoogmis tot sluiting van het Eucharistisch Congres had een ontzag lijke menigte doen samenstrootnen rondom de ruïnen der Basiliek van dep H. Cyprla- nus. Aanwezig waren o.a. een vertegenwoor diger van den Bey. de resident generaal Manceron. de gevolmachtigde Bonzon, en verscheidene leden van het militair en cl- viel kabinet. Alle kardinalen en prelaten welke in Tunis aanwezig rijn omringden den PauselUken Legaat, terwUl de Witte Paters de liturgische gezangen uitvoerden. Den vertegenwoordiger van Frankrijk werd op liturgische wUze eer bewezen. Na het Evangelie dankte de Legaat na mens den Paus de bevolking van Tunis voor haar vurigen Uver welke aan het Congres een onvergetelUk succes verzekerde. Na de MIs gaf de Legaat den PauselUken Zegen. Ten slotte werd een groote processie ge houden, waaraan alle delegaties met de kar dinalen en andere prelaten aan bet hoofd daelnzmen ZU werd door da bevolking har- t«RJk toegsjulgd bil een breuk van been oi ano De jaarlUksche elfdaagsche Groningen is weer begonnen. Naar de ChristelUke raadsfractie onlangs aan den raad voorstelde, zou het dit jaar voor den laatsten keer zajn. B. en W. hebben echter op den eersten kermisdag allen, die op het behoud van de kermis prUs stel len, verblUd met hun advies aan den raad, om het voorstel der rechtsche raadsfractie niet aan te nemen. Advertentieprijs: regels Uft, elke regel meer M*. RECLAME per regel 9.75 VOO» de eerste pagina; voor de overig* pagina* 8-59 HU8KIEK .VRAAG EN AANBOD* bij vooruitbetaling per plaatsing 8.W per advertentie van ft re ge*»; Iedere regel meet J 8-12 s Thans heeft men op een der groote Ame- nkaansche laboratoria een dier systemen nader-uitgewerkt en is men tenslotte tot een zeer oractisch apparaat gekomen, waarop de vliegenier voortdurend de hoogte tot onge veer 1000 M. Tan af lezen. Bovendien gaat een groen lichtje branden wanneer het vlieg tuig op 8o M. hoogte is, terwijl een geel en een rood lichtte aangeven, wanneer de machi ne op 30, resp. 15 M. gedaald is. Wordt de bodem dus gevaarlijk dicht genaderd, dan wordt de bestuurder steeds duidelijk door deze installatie gewaarschuwd. Tevens is dit apparaat voorzien van een toestel, dat de hoogte registreert, zoodat de vliegenier, ook wanneer hij eenige oogen- blikken met op den meter heeft kunnen kijken, daar hij zijn aandacht voor de andere toestellen noodig haM, daarna toch kan na gaan op welke hoogten hij gedurende dien tijd gevlogen heeft. Het apparaat bestaat uit een oscillator, die golven uitzendt, welke door den bodem wor den teruggekaatst. Met hetzelfde toestel worden deze radio-golven ook weer opge vangen. Hierdoor on'staat een interferentie- toon, dae varieert naarmate de hoogte van bet vliegtuig oovon don rod— verandert. Toén het bewustzijn terugkeerde, kon de 1 naar huis worden vervoerd. Hij had een broken heupbeen opgeloopen. In de Gashouderstraat te Rotterdam heeft gisternacht een steekpartu plaats gehad in de woning van den 40-jarlgen grondwerker van B. Deze had. zooals vaker in de laatste maanden, hevige ruzie met zUn vrouw gehad en had haar den toegang tot de woning ont zegd. De vrouw, die bulten rond liep, om haar oudsten zoon op te wachten, teneinde te voor komen. dat de vader, die sinds eenigen tjjd met eert mes In zun zak rondliep, om zich te kunnen verdedigen tegen de familie die partij voor zUn vrouw trok door dezen zou ge hinderd worden kwam daar haar broer tegen den 27-jarigen los-werkman A. v. d. A. uit de Vuyckstraat. Toen deze hoorde, dat de vrouw niet binnen gelaten werd en dat zelfs be moeiingen van de poliUa vruchteloos waren gebleven, is hU naar de woning van van B. gegaan en heeft deze toen beneden geroepen. In de gang ontstond een woordenwisseling tusschen de belde mannen, die in een vecht- partU ontaardde. Van B. heeft zUn zwager met bet mes. dat hij mede naar beneden ge bracht bad. drie malen gestoken: in den kaak, in de rechter pols ea in den rug tus schen da balde aeboudarbladan. Van A. is glband weggeloopen «n daarna in elkaar g®- “kt- HU M bU buren binnengedragen en toen per auto van den O. O. en O. D. naar bat Zie kenhuis Coolsingel overgebracht. In verband Sedert^ Mei werd zekere M. A. te Schayk vermist. A. is thans wederom aldaar terug- gekneBd- De evenlnlre - z4<*1 P0 flets Min naar Bchayk begaf. De ttgennjke meter, evenals bet appartet. to de hel onder Reek, ongeveer ter plaatse van de Landvoort. door twee personen aan gevallen. A. wilde zich nog verdedigen en herinnert Prima 4 en 6 persoon.»wagens beschikbaar a 15 cent iei K M Speciaal ziekenv.rvoer. TELEFOON 572 TELEFOON <78 B en W. van Rotterdam stellen den ge meenteraad voor, over te gaan tot aanschaf fing van 100 motor- en 20 a.nhangwagens en tot verbouwing van eén 25-tal motor wagens ten behoeve der Rotterdamsche elec- trische tram en daarvoor een crediet van 3 660 000 toe te staan In 1930 zal daarvan verwerkt worden 1 400000 voor de nieuwe wagens en f 90.000 voor de verbouwing der oude motorwagens Na deze vernieuwing van het materieel, zullen 70 motor- en 50 paar- den tram wagens buiten dienst worden gesteld. vergadering van het dageluksch van het Drentsch Landbou» otscfhip werd na breedvoerige besprs- besjjlen om het volgende urgent iepro- Het is zeer belangrijk voor den vliegenier steeds nauwkeurig te weten, op welke hoogte hij zich bevindt. Het is zeker daaraan te danken, dat er den laatsten tijd verschillende methoden zijn gevonden, waarmee met vrij groote nauwkeurigheid de hoogte van het vliegtuig bepaald kan worden. Bij verschil lende yan deze methoden werd gebruik gemaakt van beginselen uit de radio-techniek. Geheel volmaakt waren deze apparaten tot op heden echter niet. Voor de Buitengewone Algemeene Vergade ring van den Katholieken Nederlandschen- Boeren- en Tuindersbond op Woensdag 14 Mei a.s. te Utrecht ter bespreking van de crisis in den land- en tuinbouw bestaat een geweldige belangstelling. Er hebben zich reeds over de duizend boeren en tuinders bU het secretariaat van den Bond aangemeld Honderden plaatselijke afdeelingen komen met 3 afgevaardigden. terwUl er afdeelingen zUn. die met 20. 30 ja zelfs met 70 man pre sent zullen zUn. Het. belooft dus een reuse drukte te wordén in de Bisschopsstad. In verband met de zeer groote deelneming aan deze Buitengewone Algemeene Vergade ring van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond de centrale standserganisatie der Katholieke boeren en tuinders van Nederland heeft het Hoofd bestuur moeten uitzien naar een grootere zaal voor de Sluitlngsvergadering. die om 4 uur aanvangt. I>ze Algemeene Vergadering wordt nu gehouden in het Gebouw „Tivoli" aan de Wittevrouwensingel I. Deze zaal biedt plaats voor ongeveer 2000 personen De eerste Algemeene Vergadering (aanvang 10.30 v.m.i en de drie Sectie-Vergaderingen «aanvang 130 n.m.l worden gehouden In de zalen van het gebouw van Kunsten en We- tenschajipen. Martaplaats 24. Plaatselijke afdeelingen. die hun bericht kaart, dat zU aanwezig zullen zUn, nog niet hebben ingezonden, worden beleefd veraocht deze alsnog aan het Secretariaat van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond (Juliana van Stolberglaan 113, 's-Gravenhage) toe te zenden. Bewijzen van toegang ook voor niet- afgevaardlgden zUn nog aan het secreta riaat van den bond verkrijgbaar. Uitsluitend gebruik var Nederlandsch vleesch en Nederlandsche boter voor leger en vloot. 15. Verbod van het mengen van boter en margarine. Het zoeken naar dc verborgen schatten op het oude kerkhof te Zaandam wordt met kracht voordgezet. Onder leiding zeven en huisgenooten twist zoekt bedreigt. De dader heeft ochzelf bij de jxilitie aan gemeld. die het mes in beslag heeft geno men. De laatste algemeene vergadering. Zaterdagmiddag werd de algejneene ver- caderlng geleld door H. H. Em. de kardinalen Ascalesci. aartsbisschop van Najiels en La- vttrano, aartsbisschop van Palermo; eenige Itallansche geestelijken hielden in deze bU- eenkomst lezingen. Krdlnaal Ascaleci sloot de bijeenkomst met goede wenschen voor het welzUn van de gezinnen der Katholieke Ita lianen. Daarop hield de vermaarde Fransche historicus Louis Bërtrand een lezing over het glorierijk verleden van Carthago en heel dit. Afrikaansch gewest In een roerende jieroratie schetste de spr. de verneven leer van St. Augustinus over de christelüke liefde; en in het dicht van die leer de grootsche beteekenis van dit congres: een feest van broederlUke eensgezindheid, waaruit luide opklinkt, tegenover de hate- lUke en abs'rfrtfe leer van den klassenstrijd, 1, djystem van Christus zelf en ZUn groots Liefdewet. In magistrale taal wees de redenaar zUn gehoor naar de Eucharistie, middelpunt, glorie en kracht der christenheid, eenigen factor van wereldhervomrmg en wereldbe schaving. van eenheid, broederschap en naar het lichtend en waarachtig symbool en den hechtsten band dier broederschap: de com- munle-bank. de „mensa martyrum" door de voorvaders in het geloof, hier in de herken en op de doodenakkers van Afrika alotp op gericht. De Nederlandsche sectie-vergadering De Hollandsche sectie, waaronder, behalve de pelgrims uit de NoordelUke Nederlanden ook een groot aantal Vlaamsch sprekende Belgen behooren. hield een bUzonder geani meerde bUeenkomst. Onder de aanwezigen waren pa. de bis schoppen van Gent en van Luik, mgr Cop pieters en mgr. Kerkhofs. Nadat pater Bosman gesproken had over het Eucharistische leven bU de heiligen van de oude Afrikaansche kerk. nam. pastoor Lucassen uit Den Haag het woord. Na een historisch overzicht gaf spreker een inzicht in het streven en werken van Nederlands KHtfTolleken. De blschop van Gent, wees op de bijzondere vereerlng. die de Katholieken van Nederland hebben voor het H. Sacrament. Mgr. Smit bracht de Eucharistische vroomheid van de Vlamingen tot haar recht, en schilderde een aangrijpend beeld van den heiligen priester en grooten dichter Guido Gezelle. Pater van DUk sprak over de wUze waarop de H. Augustinus door zUn moeder, de H. Monica gebracht werd tot de H. Eucharistie. Mgr. Heylen vergeleek dit congres met dal te Amsterdam en spoorde de deelnemers aan om mat een nog dieper Eucharistisch leven terug te keeren uit dit martelaarsland naar Nederland en België, landen waar Eucharistisch leven zoozeer bloeit. In de vergadering der priesters heeft pa ter van DUk. in het LatUn een rapport uit gebracht aan de talrUke geestelijken, die »ich in de primatlale kathedraal van Car thago verzameld hadden. Met waarlijk apostolischen geest en bui tengewone persoonlüke beleving schilderde hU de heiliging van den H. Eucharistie 11. 12. geslacht, met het behoud rechten, op buitenlantfcch vleesch 13. Heffing van vermogensbelasting naar de gebruikswaarde der onroerende goede ren. 14. 7van den heer Langhirt zijn tftans zeven man aan het graafwerk bezig. Frau Sylvia is Zater-, dagmorgen op het terrein gearriveerd. Men is thans even diep in den grond als vorige week, doch den kuil beeft men eenige malen grooter gemaakt. Een in de onmld- dellUke omgeving wonende kruidenier heeft het plan opgevat om op een terrein naast zUn huis in samenwerking met de Duitsche schatgravers eveneens ojigravtngen te doen HU vermoedt namelijk dat hier ook schatten verborgen zUn. BU tien bouw van een nieu«y pakhuis is men bij het fundeeringswerk oa oude muren gestuit, welke thans in ver worden gebracht met het door de Dui« schatgravers uitgesproken vermoeden da\ bier eertijds een klooster of een kasteel heeft gestaan." Zaterdagmiddag verloor op den SchUn- delschen weg tusschen St. Oedenrode en SchUndel de heer Van Zandvctirt het be heer over zUn rUwiel en reed toen tegen een juist passeerende stoomtram. De man was onmiddellUk dood. den nacht van Zaterdag op Zondag ontdekten surveilleerende pollUe-agenten te dat in een woonhuis aan de aldaar iets niet in orde was van buitenaf nog niets te zien was. bleek, dat in het perceel, waarvan de liewoners afwezig waren, brand woedde. De jwlitie alarmeerde onmiddellUk de motorspnit. die in een minimum van tUd «de garage ligt op een paar honderd me ter afstand) ter plaatse was Toen., men zich toegang had verschaft bleek het huls van binnen geheel in brand te staan. De toegetreden lucht deed het vuur nog in hevigheid aanwakkeren, zoodat heel sixiedig het perceel in lichte laaie stond. De brandweer kon dan ook niet verhin deren. dat het huis totaal uitbrandde, het geen tn zeer korten tUd geschiedde. Dank zU haar ojkreden echter, konden de belen dende perceelen behouden blUven. Van het naavt gelegen huis had de dakgoot reeds vlam gevat Door krachtig optreden werd dit gevaar echter bezworen. De bewoner, de heer van S. met zun ge zin, zouden gisteravond terugkeeren. In hoeverre de schade door verzekering wordt gedekt, kon men ons nog niet mededeelen. In ae bestuur Genootsc] king I grom te 'adviseeren 1. Maatregelen tegen dumping 2. Autonoom laag rechten met toepassing gevaHen, lUk is. 3. van Zaterdagmiddag heeft mgr. Lemaitrè, dc primaat van Afrika, in zijn pkléis te Tunis een receptie aangeboden aan den kardinaal- legaat. den resident van Frankrijk en den Bey van Tunis, die zich bU déze gelegenheid wederom liet vertegenwoordigen door zijn oudsten zoon, prins Mohammed el Tajeb. Zeven kardinalen en zeventig bisschoppen waren daar aanwezig, te midden van twee honderd andere genoodlgden. Gesproken werd door mgr. Lemaltre, den Franscheh resident en kardinaal Léplcier drie pilasters. In dien ter rechterzijde Lorentz zijn gebeiteld de beeltenissen Christiaan Huygens. Augustin Fresnel James Clarck Maxwell. terwUl aan zUn linkerzijde, die van Max Planck. Albert Ein stein en Niels Bohr prUken. In den muur achter het standbeeld (dat iets meer dan levensgroot .in brons wordt uitgevoerd) is gegrift: Het monument zal in ongeveer een jaar voltooid zUn en einde Mei 1931 worden ont huld. Wat betreft de plaats, welke het monu ment te Arnhem zal krijgen, kan medegedeeld, dat oorspronkelijk is gedacht aan een hoek van de weide, welke den voor grond vormt van het park Sonsbeek. waar vroeger twee beelden uit de Grieksche my thologie stonden «Hippomenes en Atelantei. Het ontworpen monument poogt tot uit drukking te brengen zoowel de groote weten schappelijke beteekenis van Lorentz als zUn adel van karakter. Ter rechterzUde van zUn figuur zUn aan gebracht de beeltenissen van rijn drie groote voorgangers Christiaan Huygens, de uit vinder van het slingeruurwerk; Augustin Fresnel. overleden 1827. die de gcHTtheorie van Huygens in eere herstelde; James Clarck Maxwell, die de fundamenteele ont- dekkingen' van Faraday wiskundig formu- leerde in zijn theorie over electromagnetlsme. Receptie bU Carthago AartablvM hop *e an^re V8“ LorJnt7;' drte grO°- I 1 te tijdgenoot enMax Planck (wiens wer- i kingsquantum een nieuwe gedachtenwereld opende in dc wetenschap)Albert Einstein, algemeen bekend door zUn relativiteit»- en gravitatie-theorie en Niels Bohr, die quantum-theorie voorstellingen, die Rutherjorf, rich van de atomenleer gemaakt had. Lorëntz was de afsluiter van de klassieke jierlode en leermeester van de periode na hem. heeft alle mogelijkheden der klassieke theo rieën uitgeput en er steeds den nadruk op gelegd, dat men bereid moest zUn alles te aanvaarden, wat het ook zij. mits zonder inwendige tegenstrijdigheid, om verder te komen met het doordringen In de gehei men der natuur. In het monument staat Lorentz ais mid delpunt tusschen de zes relief-portretten van mede wereldberoemde natuurkundigen, die aanduiding riin van zijn oplossend, baanbrekend en daardoor verbindend werk Weder i landbouw. Benoeming van van Landbouw. var\ raai 5. Uitbouw van. den landbouw-voorlichtingsdienst landbouwonderwijs 6. Uitbreiding van den biutenlandschen la ndbouwvoorllchtingsdienst 7. Onderzoek paar de mogelijkheid om door wettelUke maatregelen of voorschrif ten de eenheid in den afzet van landbouw producten te bevorderen. 8. Steun aan die landbouw-industrién. die In moeilUkheden verkeeren of dreigen te geraken. 9 Vrachtverlagmg bij de, Nederlandsche Spoorwegen voor landbouwproddcten en landbou wbenoodigdheden 10 Verlichting van <fe zaakt door sociale wetgeving. Afschaffing der grondbelasting. Afschaffing van den accijns op het van de invoer- In den nacht van Donderdag op Vrijdag hebben onbevoegden zich door middel van opensluiting toegang verschaft tot het kan toor van een te Den Haag gevestigde firma nten eerst had getracht de daar staande brandkast open te boren, heeft men deze daarna aan de achterzijde openge scheurd. Ontvreemd werden tien linnen geld zakjes. rik inhoudende duizend centen Zaterdagavond heeft te Hilversum, bu een huiselUken twist, een 15-jarlge jongen zUn vader levensgevaarlUk met een me. in den hals gestoken. Het slachtoffer is naar het Diaconessenhuls gebracht, waar dr. 1 en dr. Nicolai de wonden hebben gel aanleiding tot de daad is, dat de r ader, die voortdurend werkloos is, den door hem ontvangen geldelUken steun verdrinkt vaak in beschonken toestand met zUn en deze ook wel k d sor _gen der volxende uirkeeringen f 3000-" »erlie* van'bcirie armen beide beenen of beide nonen L750»"* -doodelliken afloop f 250.- f 125 1 lasten, veroor- De landbouwer J. Kok by Oldenzaalwas bezig met zand delven uit een ongeveer drie meter diepe kuil, toen plotseling een groote massa aarde omlaag stortte, waaronder K. geheel bedolven werd Een 14-jarig zoontje van K. stond naast den kuil, toen het onge luk gebeurde De jongen kon eerst geen spoor van rijn vader ontdekken, doch bjj nauwkeu rig toek'jben. zag hij wat hoofdhaar uit he. zand steken. DadelUk begon de jongen nu rita reddingswerk an het mocht hem gelukken zijn vader.^dle reeds bewusteloos was. te redden. mar <*- Eind Mei 19*1 gereed Zooals men weet heeft het Nationaal Lorentz-comité aan den beeldhouwer L. O. Wenckebach te NoordwUkerbout. opdracht gegeven tot het vervaardigen van een Lorentz-monument. dat te Arnhem zal wor den geplaatst. Het monument zal ongeveer zestien n.eter lang worden bij een hoogte van vier meter. De achtergrond zal egn gesloten geheel vor men: een muur met'sober versierde kroon- lUst. daarvtór een terras mei breede trap- l>e.n over de geheële lengte van het monu- r.gi. 1 Voor het "erdlcpte middenvak van dar. iiiuu) staat ie figuur vau Lorentz. In de noiid ng. welke l-Jj steels in de collegezaal placht aan t* r.. men. dc llrtccrhand bij de r vers van es rekleede jas. <lc rechter ge strekt langs het lichaam. Ter weerszUden springen muurvlakken uit, die aan de voorzUde elk veraeald zUn in van van en ABON NBMENT LNner Alkmaar en Agentschappen: per week 25 eL; ptr kwartaal f 3-25; per post, per kwartaal f X58 bü vooruitbetaling. BUREAU: BOF ALKMAAR Tnlefeoa: AdminMnUo Na. «33 Redactie No. «33 ca

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1