ONS BLAD I o L. FRANKENBER il FC MAANDAG 19 MEI 1930 Rechtvaardigheid Voornaamste *c^Cieuws en Alkmaar naastenliefde JOH. LAUWERS ALKMAAR Luxe Verhuurinrichting GARAGE JAG MET s -4 iOj e DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 117 X' f40 II - X De Noordzee vlsscherii in April Kindermoord Inbraak i Nu bet Wleringermeer droog valt Kinderlijkje opgevlscht De Utrechtscbe Raadskelder Slaapziekte Het kerkje van Asselt in gevaar? Onthulling Mr. Dresselhuys-Bank Verkeersongeval |l I Ernstig ongeval te Krommenie Arbeider van IS meter hoogte gevallen Een cabaretzanger, die munt slaat uit zijn ongeluk I I De overval op Curacao voor den Rechter Ernstig auto-ongeval tusschen Ede en Arnhem De „Graf Zeppelin** gestart voor Zuid-Amerika Zaanscbe schatgravers stuiten op hout Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Bisschopswijding van Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen Verdronken F De uit voer van aardappelen naar Zwitserland is? f 3000.- t tso.- ïS-kssk: 1250.- t «5, UII6IFTE MOET 0? STMFFE HO KRLIE3 m HCHTEII, GESCHIEOEO UITERLIJK ORIEMML VIER EO TWIOTIG OREO KR HET OHGEVAL V NOORD-BOLL ANDSCH DAGBLAD Dame slt Amsterdam gedood Au to-races te 'rookland Ede Dividendhervatlinc Kwatla. Drwwelhoys-bsnk. Onthulling Mr. i Minder opgebracht dan in 1929 restart kwamen i» te* Vertering ran invoerrechten 4 (2) Engelsche stoom- (40) stoombeugers met Barometerstand 9 uur vm: 766. vooruit. De aeaisteatte Licht Moet vergroot worden. GtokrmiddMC vertrekken ka- In sUn geboorteplaat* Cttlemborg de Twee gewonden kinderen genoeg aandacht is, om aan De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 924 uur. Federatie van Europeescbe Staten-Mema random x*n Brtend. De „Graf Zeppelin" is gisteren voor den tocht naar Zuid - Amerika. BQ een auto-ongeluk -tusschen Arnhem is een dame gedood. De Zaandamsche schatgraven hebben een 154 M. lange gang aangebeord. tus’ den Te Bunze, Gom. Fries (Gr.), is bij de echt- genoote van den heer H H. slaapziekte ge constateerd. De macht van Sovjet-Rusland in China. Ernstig dreigende gevaren. heifeenking van St. Augustinus’ de BK Leidscbe Studen- Gedurende de maand April IJmuiden binnen Trawlervlsschers 249 (426). auto-or geluk Am- Plechtige eeuwfeest door tenvereenlging. Prima 4 en 6 persoonswagens beschikbaar A 15 cent per KM. Speciaal riekenvervoer. TELEFOON 572 TELEFOON 973 o Te Vlissingen heeft de politie aangehou den een vrouw, die er van verdacht wordt verleden week haar pasgeboren kind in een emmer water te hebben verdronken en die nu uit het gasthuis, waar zU verpleegd is. was ontslagen. ABONNEMENTEN: voor Alkmaar «a Agentschappen: per week 25 eL; per kwartaal f 3-25; par post, per kwartaal f X59 b(j vooruitbetaling. tijdschrift kwam waar- een troleerd. dat bet luehtschip behoorlijk kan worden gevuld Alle werkzaamheden aan het landingsterrein zijn onder stroomende re gens verricht De manschappen die behulp zaam zullen zijn by de landing kennen hun instructies volkomen. Te Pernambuco en Rio de Janeiro wordt het bezoek van de Graf Zeppelin met groo- te belangstelling tegemoet gezien. Men stelt zich voor Pernambuco na van 45 tot 48 uur te bereiken eb Rlo de Janlero 24 uren later. In teder geval bestaat het plan den üsten of 9den Juni te Friedrichshafen terug te keuren, aoodat de geheele tocht dan - 23 dagen zal hebben geduurd o Een 2-jarig meisje is spelenderwijs in een sloot, gelegen achter een boerderij in den Orooten IJpolder geraakt en verdronken. I rse start van de Briteche 24 uur-rage weke te Brookland gehouden werd. 56 mededingers streden tegen elkaar, waaronder verschillende vrouwen. BV1UC: BOF ALKMAAR TUrfns: AdmtatatraUo No. «n Redactie No. «S3 i De animo, die te Utrecht voor een bezoek aan óen Raadskelder bestaat, is van dien aard, dat de waard aan het gemeentebe stuur heeft gevraagd de inrichting te ver- grooten Vooral de keuken en verdere dienst ruimten zijn niet in staat gebleken op de spitsuren alle aanvragen vlot te verwerken. Het gevolg hiervan is, dat het personeel el kaar ffi den weg loopt, dat enorme hoeveel heden glas- en aardewerk worden gebroken en dat het publiek zyn geduld verliest, om dat het zoo lang moet wachten. Nu treft het bijzonder goed, dat nog ver schillende kelderruimten braak liggen, zoo- dat een nieuwe spoelkeuken kan worden in gericht. die met een gang in verbinding zal komen te staan met de tegenwoordige Te vens wordt de mogelijkheid onderzocht om nog een der maagdelijke kelders in exploi tatie te brengen door er een cafézaal van te maken Een prachtig keldertje met fraaie booggewelven en uitzicht op de werven aan de Oude Gracht leent zich voortreffelijk voor dit doel. Het plan tot deze verbouwing zal ongeveer f 16000 kosten. Binnenkort sal het den Raad voorgelegd worden, waar bij tevens de exploit*tie- voorstellen zullen zijn gevoegd op gelijke wyze als thans ge schiedt. Volgens mededeeling van Hr. Ms. Gezant te Bern is de lijdelijke verhooglng van invoerrechten op aardappelen met 2 frs. per 100 K.G., welke op 20 Augustus 1929 fn wer king is getreden, met ingang van 15 Mei jj. buiten werking gesteld. bijeen breuk van been of *rn» tin ver lie* van endereu via*r Burgemeester rede van mr monumentale bank. Ten slotte voerde nog het woord, wethou der C Taan, voorzitter van de afd. Culem- borg van den Vrijheidsbond. Na afloop der plechtigheid werden in den speciaal daartoe ingerichten Gothischen raadskelder verversc hingen aangeboden Uit het water van de Ringvaart bij den Kramatweg te Amsterdam, is een kinder lijkje opgevlscht. Gisteravond heeft op den hoek van het Sarpathlpark en de le Sweelinckstraat te Amsterdam een vrjj ernstige botsing plaats gehad tusschen een taxi en een motor met zijspan, van welke voertuigen de bestuur ders eikaars manoeuvres blijkbaar niet be grepen hadden De taxi kwam uit de 2e Jan Steenstraat, terwijl de auto van de Ceintuurbaan kwam. Beide voertuigen liepen ernstige materieele schade op Erger was echter, dat van den motor met zijspan de passagier, een 24-jarig persoon, een sleutelbeen heeft gebroken, ter wijl de bestuurder. 31 Jaar oud, een hoofd wonde en beenblessutir opliep. Eerstgenoemde kon zich na door een in het Sarpathlpark wonend gerec~heer vertonden te zijn. naar huls begeven. De bestuurder echter ia ter observatie in het Wilhelmina Gasthuis op- genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek Gistermiddag heeft op den RUksstraatweg Ede-Arnhem een ernstig plaats gehad, waarbij een dame uit sterdam om het leven is gekomen. De kunsthandelaar v W. uit Amsterdam, bracht met zijn auto, die bestuurd wen? door zijn chauffeur, een dame naar Essdn. Ook de echtgenoot* van den heer W bevond zich in den auto. Nabij de uitspanning „Het Wambuis'', halverwege tusschen Ede en Arnhem, meest de auto, een Studebaker, naar links ultwft-. ken om een anderen auto te passeeren. Waarschijnlijk is toen destuurinrichting onklaar geraakt Het achtereinde vzn den auto begon te slingeren en sloeg met groóta kracht tegen een boom. De auto werd «m- stlg beschadigd. Mevrouw W., die achterin zat, werd bijna op slag gedood, terwijl de dame uit Easen door glasscherven en door den schok ernstige verwondingen opliep. De heer W. en de chauffeur, die voorin zaten, bleven ongedeerd. De gewonde dame is naar het ziekenhuis te Ede overgebracht- In den nacht van 15 op 16 dezer hebben onbevoegden, vermoedelijk door het openen '4 "Van een kelderluik, zich toegang verschaft tot een perceel aan de Nieuwe Hoogstraat te Amsterdam, waarin is gevestigd de cadeaux- toonzaal van een „Tobacco-Company". Het geheele perceel is doorzocht; verschillende gouden, zilveren en nikkelen horloges, ra- dioartlkelen, damesvulpenhouders en siga- rettenkkoers wordon vermist. Een juiste op gave van hetgeen ontvreemd is, kon nog niet worden opgegven. Lyon gepasseerd. Volgens sen bericht van boord van de Graf Zeppelin is bet luchtschip om kwart o:tr elf Zondagavond Lyon gecasseerd. Alle .naote op'dit bl.d «ita Inaevolae de veraekeriaxsvoorw.arden ongevallen verzekerd voor een der volgend, ultkeerincen Te Culemborg heeft Zaterdagmiddag offlcieele onthulling plaats gehad van monumentale bank, opgericht Landelijk Comité ADVERTENTICFRMS: Va« 6 regels t 1-23, elite regel ■eer J tM. HtCLAMt per regel J 6.25 da eerste pagina; vow de oVeiftfS pagtoav EM RUBRIEK .VRAAG EN AANBCUD- bjj veorwMbetaHng per piaauzng 9A6 per adverteaue eaa> 6 regatei tedere regel meer f 9.11 christenen zouden goed doen in te prenten, dat adeldom ver plicht en dat zij die dezen naam dra gen, Christus groot onrecht aandoen, .wanneer zij hun gedrag in strijd met Diens leer in richten. De laaftte krach op de Beurs heeft de Amerlkaanache rijkelui verschrikkelijke fl- nantieele stroppen bezorgd en hun op een gevoelige wijze de waarheid van het woord doen ondervinden, dat het goud verganke- Hjk Ls. Maar men moet de Yankees recht doen wedervaren en erkennen, dat zjj die geide- lyke verliezen niet al te tragisch opnemen. Het geval van Eddie Cantor, den koning der cabaretzangers en humoristen uit de Nieuwe Wereld, geeft daarvan een even over tuigend als vermakelijk bewijs. Cantor had met zijn grappen en couplet ten een aardig vermogen verworven, soodat hij op de belastlnglijst der 496 multi-million- nairs een goed figuur maakte Binnen 4 dagen had hy dit kolossaal ver mogen tot den laatsten cent verloren; maar hij is al goed op weg om door zijn prettige anecdoten en coupletten, waarin hij meestal zijn finantieele schipbreuk op sarcastische wijze behandelt. en geheel Amerika dóet lachen, het verloren geld Jerug te winnen. Het meeste succes behaalde hfj met t num mer dat gewpd was aan den dag. waarop de catastrophe van Wallstreet haar hoogte punt bereikte Op dien dag betreedt Cantor het meest bekende restaurant uit New-Yorks beurskwartier, waar altijd de beste tafel voor hem gereserveerd was Als gewoonlijk bestelt hij voor zijn ontbijt de fijnste oesters, het lekkerste kip.ie 6 la crème, de heerlükste vruchten van Florida en de duurste Havanna. Nadat de samenstelling van bet menu ‘n uiterst gewichtige zaak heeft plaats gehad, verdiept hij zich in de lectuur der beursbe richten die alle vijf minuten uitkomen en die telkens nieuwe mededeelingen bevatten over de enorme daling der koersen. „Ober," roept hij na vijf minuten. „U kunt vandaag de oesters wel weglaten." Weer vijf minuten later ..Ik heb vandaag niet veel honger, ik zal ook maar geen klopetje ge bruiken De volgende vijf minuten weer: ..Ober, breng me vandaag ook maar geen fruit en geen sigaar „Best, mijnheer Cantor, maar zult u dan absoluut niets gebruiken?” .Neen. neen, breng me maar een kinine- tablet: Ik heb koorts. De helft van de Ameri^parusche milHon- nairs bevindt zich op t oogenblik in den zelfden toestand Zij hebben de oesters, kip petjes. havannas van h>in snüskaart ge schrapt en nemen alleen nog kinine. Of zQ daarmee ook gevrijwaard blijven voor een eventueeien koortsaanval staat nog te beri»" In de voorzaal van de AmsterdaN-aelM raadszaal is een borstbeeld van de koningin onthuld Oude grafsteen gevonden Bij bet droogvallen der gronden van den Wieringermeerpolder, heeft men een steen gevonden, die een gewicht beeft van vier honderd kilo. Daar er op den steen een kruis en eenig lofwerk voorkomt, meent men hier te doen te hebben met een ouden grafsteen. Een nader onderzoek zal door het oud heidkundig museum te Leiden worden in gesteld. HoMandj^k stoomtrawlers met 623.554 1084 3761 16 (5). Dultsche stoomtrawlers met 75939 19.601) 333 202) motorloggers met f 205.947 (130.858). 2 (19) Zeilloggers met 599 5449). 1 (1) Stoomkustvisscher met 633 1406). 578 (570) motorkustvlsschers met 38.350 28.2331. 13 (0> open boten met f 186. 5 (0) Belgische motorkotters met 1671 en 5 (4) Deensche motorkotters met 3191 2274), Drljfnetvisschers loggers met 3537 1242). Beugvisschers- 31 f 38 594 35.746). Totale omzet f 1000 956 1.305.773). Totaal In 1930 4 877 308 (5.498.619). Tusschen haakjes zijn geplaatst de cijfers van 1939. De verzekering van het schip. Het luchtschip is verzekerd voor ongeveer 1 millioen en vierhonderd duizend gulden, de bemanning voor negen ton gulden Van boord van bet luchtschip sullen regelmati< mededeelingen worden gedaan aau Frie drichshafen betreffende de plaats waar het luohtachlp zich bevindt. In een Russisch kortgeleden een teekening voor, door Christus werd voorgesteld In oogenschtfnlUk lief de volle houding, ter- veil In een spoedvergadering van het A. R. O.-bestuur ia besloten de onderhandeiia- gen met het buitenland te openen. de een door het tot huldiging der nage dachtenis van wylen mr H C Dresselhuvs. in samenwerking met het Cullemborgach gemeen tebestuur Behalve dit college en vele leden van den Raad werd de plechtigheid bijgewoond door de naaste familieleden van den overleden staatsman, os. zyn weduwe mevr J. W. E. Dresselhuysde Mejjers en dochter, mevr. Stam' en mevr. Wenckebach met hare echt- genooten Voorts waren aanwezig. ZBxc mr. D. Fock. de leden van het huldigingscomite. In de plaats van oud-minister mr. P Rink, die wegens ongesteldheid verhinderd was. werd de officieele rede gehouden door ntr. G. A. Boom, lid der 2e kamer. Na het slot van zijn betoog onthulde spr. de bank en bood haar de gemeente aan Keestra beantwoordde de Boon, en aanvaardde de ding van Perez iart. 197. max. twee jaar). aithans medeplichtigheid daaraan, althans het iemand door bedreiging met geweld wederrechtelijk dwingen iets te dulden. Voor dit laatste feit, het dwingen der in d. gevangenis aanwezige polltle-agenten, om te dulden, dat zij bij die gelegenheid wer den gefouilleerd en hun wapens werden af genomen. zijn deze personen Wroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. „Het O. M heeft lp eenlge gevallen de openlijke geweldpleging bewezen geacht en op dien grond acht ja ar gevangenisstraf geètscht „Volgens de dagvaarding in laatstgenoem de” zou de bevrijdlng van Perez zich a dus hebber, toegedragen Met geweren, pirt len. klewangs en kapmessen gewapend, hebben zich ongeveer 40 personen naar de gevangenis begeven, waar Perez vijftien jaar wegens doodslag te ondergaan had. Verscheidene van deze personen hebben Perez uit zijn cel bevrijd, of wel de gevan genbewaarders zijn onder den indruk van het machtsvertoon. Perez uit zijn cel gaan haleu en inmiddels hebben de overige kwaadwilligen de in de gevangenis aanwe zige por.Me-agenten in bedwang gehouden door ges eren op hen te richten. In de afgeloopen week heeft rector Pinckers van Asselt in zijn beroemd kerkje scheuren ontdekt in de gewelven van den voortngang van bet monumentale gebouw. Toen hij dan ook de Monumentencommissie op de hoogte bracht van dit feit, was deze direct aanwezig om maatregelen tegen uit breiding'te voorkomen. Men is toen direct met het plaatsen eener stellage begonnen om met moderne middelen deze breuken te herstellen. VennoedeUjk zün «y een gevolg van de jaarlyksche overstroomlng van de Maas, welke op den langen duur de grondslagen kunnen onder- spoelen Vragen van het Kamerlid Vos ower hei tg. Gleichweiien-sysleewi. „Pernambueo In afwachting van de ^ep". Uit Pernambuco wordt gemeld, dat landlngsmast reeds is opgesteld De toevoer van gas op het vliegveld is zoodanig geoon- De arbeider P van Tunen werkzaam aan de Nederlandsche Linoleumfabriek. te Krommenie, had Zaterdagmiddag het on geluk. van.de 4de vierdieping dier fabriek, ongeveer 16 meter te storten en neer te komen op een betonnen vloer. Zwaa: gewond werd de ongelukkige naar bot nekenhuis overgebracht ^n voorzien van de laatste H. H. Sacramenten De oorzaak is waarschijnlijk het even leunen tegen het niet goed afgesloten bek. De toestand van den man, die gehuwd is en drie kinderen heeft, is zeer zorg wekkend. bij verlie* van ©en duim of wijnvfnaer UU< Z. Em. Mgr. L. Schtoppa, Intemunttas ApostollrtB te "a-Gravenhage. zal Donder dag 5 Juni aa. de Bisschopswijding toedie nen aan Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen, be noemd Aartebischop van Utrecht, met as sistentie van de HH D.D. H H de Bis schoppen van Roermond en Breda. moet er aan vooraf gaan. Den naaste die weent en lijdt, moet men in de eer ste plaats wijzen op de eenlge zaligheid in God, maar het ls zondig, van Chris- boodschap gebruik te maken, om naaste nog meer uit te buiten. Wanneer men geen brutaal verzet mag prediken, dan moet men toch recht vaardige elschen ondersteunen, allen laten genieten van de levensvreugde en hen niet in naam van de eeuwige goe deren, van de tijdelijke goederen beroo- ven. Laten wij niet vergeten, gelijk de H. Thomas zegt, dat een zekere mate van welstand voor de beoefening der deugd noodzakelijk is. Nu zijn er helaas maar al te veel men- sc hen. die niet alleen niet behoorlijk kunnen leven, maar die zelfs de aller- noodigste bestaanmiddelen moeten mis sen. Wanneer wij de armen, die ons be schouwen als de- erfgenamen van Jezus en die den Meester beoordeelen naar de werken Zijner leerlingen, in onver diende ellende zooals Leo XIII het noemt alleen laten, dan zullen zij zich vol haat van ons afkeeren. Dan zal ons als een bloedige zweepslag de vloek van Christus in het aangezicht slaan: Wee u, huichelachtige Farlzeërs, omdat gij onder het masker uwer lange gebe den de hulzen der weduwen hebt ver stoord! Rusland en alle anderen, die gaarne aan het christendom iets verwijten, zou den beter doen, indien zij voortaan goed onderscheidden tusschen Christus’ leer en het misbruik, dat tal van christenen natuurlijk ten onrechte, van^dte leer maken. Vele zich i Een Urr»-coU*beeld gevonden De gravers, met den beer Langhirt aan het hoofd, zijn zeer tevreden over het resul taat van hun graverü op de nieuwe plaats van hét kerkhof Men is namelijk gestuft, zooals de helderziende madame Sylvia had voorzien, op het geprepareerde stroo. De gravers vonden, volgens de „Telegraaf', een laag hout die op een vloer geleek en uit het nieuw gedolven gat kwam een beeld te voorschijn, voorstellend een meisje met een krans boven het hoofd, dat door ’t spitten echter kapot gegaan was. De heer Langhirt liet Zaterdagavond om zeven uur den ar beid staken, meer enthousiast dan ooit, om madame Sylvia weer te raadplegen Zelfs de arbeiders, die de graafwerkzaamheden verrichten, waren verrast over de juiste uitkom ten der voorspelling. Het wordt mogelijk geacht, dat de vloer op 1 20 meter diepte de bedekking van een gewelf is. 1 Een 159 M. lange gang aangeboord Men acht den Zondag in schat<ravers- kringen een belangrijken dag Madame Syl via is dan ook gisteren voortdurend in de weer geweest Mag men de nieuwste aan wijzingen gelooven, dan is men thans een ongeveer 150 M lange gang genaderd, waarvan ook de loop ls vastgesteld. Deze gang bevindt zich op ongeveer zes meter diepte van het vroeger omgewoelde terrein en loopt over den zuidelijken rand van het oude kerkhof, naar de plaats waar men Zaterdag is begonnen te graven. Misschien ls deze gang op enkele plaatten wel inge stort. Bij het graven van den kuil op het kerk hof is men gestuit op de overblijfselen van een tweetal lijken. Voor de verwijdering hiervan moeten B en W. van Zaandam eerst toestemming geven. Daar men van de ligging van deze overblijfselen op dit gedeelte der begraafplaats niets wist. Ls het vermoeden gerezen, dat hier wellicht dren kelingen zijn begraven, wier identiteit niet vastgesteld is geworden. en dat belangrijk eenlge bijzondere wijden. „Laten wij het openhartig bekennen.” zoo schreef de Osaervatore, „dat velen, die zich aan de leer van Jezus In het verleden onderworpen verklaarden en die dat nu nog doen, maar al te dikwijls Hem hebben verraden! Beijveren gij allen zich werkelijk om de rechtvaar digheid en barmhartigheid, welke God gewild heeft, op deze wereld te doen heerschen? Het gebed is een leugen, wanneer het niet In naastenliefde wordt omgezet; immers belde, gebed en naas tenliefde, vormen volgens Jezus slechts één enkel gebod. En de Profeet Isaias leerde, dat het Gode aangename vasten bestaat in het verbreken van onrecht vaardige ketens, in het afwentelea van het drukkende juk en van elke soort van slavernij. De onrechtvaardige ke tens moeten verbroken worden, zij moe ten niet worden beschouwd als onver nietigbare zaken, door het noodlot op gelegd;- men kan er niet mee volstaan om hen die geketend zijn, op te monte ren en aan hen liefdediensten te be wijzen. Het getal van hen. die zich met maatregelen ter verzachting, met aal moezen, Vlncentlus-Vereaniglngen, te vreden stellen en niets doen om de sla vernij der arbeiders, welke door de Pau sen der negentiende en twintigste eeuw sterk werd gebrandmerkt, te verbreken, is veel te groot. Alvorens men van naas tenliefde spreekt, moet eerst de recht vaardigheid worden hersteld.” Pottier zegt: „Wanneer men onder naastenliefde de liefde tot God bovenal en de liefde tot den naaste als tot zich zelf, uit liefde tot God, verstaat, d.w.z. die liefde, die de vervulling der wet ls, de liefde, die tot naleving van alle ge boden leidt, dan zal deze liefde tenge volge hebben, dat aan den naaste wordt gegeven, wat hem toekomt, vóór hem gratificaties of toelagen worden gege ven en Ik zeg met Lacordaire: „hier is het béfcin der liefde rechtvaardigheid”. Wanneer men onder liefde verstaat de goede gezindheid, welke aanspoort om aalmoezen te geven, dan zeg ik, dat hier geen plicht der liefde inhet spel is, maar een plicht van rechtvaardigheid- Onder naastenliefde in deze engere be- teekenis versta ik de gevallen, waarin het gaat over een onderneming, die <fer- lles, of althans geen zuivere winst op levert, of wanneer het gaat over een_ proletariaat, dat niets of niet veel waard is, over de luien en de schuldigen, voor zoover zij zich in nood bevinden. Deze categorieën zullen helaas altijd talrijk zijn. Ik verwerp deze naastenliefde ech ter voor den proletariër, die tot arbei den in staat is, die onder normale ver houdingen werkt." En dan gaat de „Osservatore” verder: „de arbeider die werkt, heeft aan spraak op een loon, dat hem In staat stelt tot een behoorlijk onderhoud van lijn gezin; hij heeft aanspraak op ge zondheid, leven, zon. menschelijke blijd schap.... Wanneer hij een rechtvaar dig loon zal krijgen, wanneer hij door de vakorganisatie een vrije medewerker van zijn meester zal geworden zijn, wanneer het arbeidersgezin door middel der christelijke opvoeding de natuur lijke middelen zal kennen om zijn wo ning frisch en tot op zekere hoogte passend in te richten, ten einde gezond te blijven, de kinderen te voeden, te verzorgen en groot te brengen, dan zal door het egoïsme van den mensch, het welk niet te onderdrukken valt, door ziekten of werkloosheid, de naasten liefde nog moeten helpen bij het vele lijden dat er blijft bestaan. De naasten liefde moet ter juister tijd optreden “n zal gezegend worden, maar zij mag niet ta de plaats der rechtvaardigheid tre den. De arbeider, die werkt, heeft het recht en den plicht door zijn arbeid voor zichzelf te zorgen, en mag niet afhangen van de aalmoezen van vrien delijke gevers; hij moet er voor bedan ken om ondersteund te worden. Het is hs-d rt«»? iemand, wien het goed gaat e- -’en arme dl* ku., zeg.: „Zalig zij, die weenen Dit diaovi^sch misbrui uer Beigrede is een tronie, welke om wraak roept. Zeker Boordetj jUb soed. MMC bot voorbeeld De tenlasteleggingen en de vonni***n Het Koloniaal Weekblad van U Mei is ia staat, moer gepreciseerd dan tot dusver ge- schted is. den afloop van de rechtszaken, welke het uitvloeisel waren van den over val op Curasao Op 9 Juni 1929. mee te deelen: „Twaalf personen hebben terecht gestaan. Zee waren gedagvaard primair wegem openljke geweldpleging tegen personen en goederen, die den dood tengevolge heeft gehad (de aanval op het fort). waarop artikel 147 Sr een maximum van twaalf jaar gevangenisstraf stelt, subsidiair we gens deelneming aan een aanval of vecht partij. waarin onderscheidene personen zijn gewikkeld, die iemands dood tengevolge heeft (art 319, max. drie jaar).. Deze per sonen werden allen vriigeeproken. zijnde het bun ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen. „Een zevende persoon heeft, behalve voor dezelfde feiten, waarvan hij eveneens vrijgesproken is. terecht gestaan wegens het iemand door bedreiging met geweld dwin gen iets te doen (art. 297. max. negen maanden of f 300). Hiervoor Is hij tot zeven maanden gevangensstraf veroordeeld. Deze persoon had, met twee andere, onbekend ge bleven personen, den machinist van de Emmahrug door bedreiging met pistolen ge dwongen die brug te openen. „Ten slotte is een vijftal personen ver volgd wegens le. openlijke geweldpleging tegen een persoon en goederen, althans deelneming aan een aanval of vechtpartij, waarvan zij, evenals de anderen, zijn vrij gesproken. en ten tweede wegens de be vrij- Het luchtschip Graf Zeppelin" is gister middag om 10 minuten voor half zes gestart voor den grooten tocht naar Zuid-Amerika. In den namiddag zijn de passagiers in het Kurgarten-Hotel bijeen gekomen, waar pitein von Schiller en Dr. Badt het woord voerden. Om tien over vier scheepten de pas sagiers zich in. Tien minuten voor vijf uur verscheen Dr. Eckener In de hall, waarna het schip voor de laatste maal werd gewogen. Om dertien minuten over vijf comman deert kapitein Lehman: .Luftschlff marsch". Langzaam voerde de bemanning het lucht schip door den westelijken uitgang van de hall. De afvaart voor den tocht naar Zuid- Amerika had plaats b(j volkomen windstilte en goede weersvooruitzichten. wijl Hij voorover buigt nair de armen, doch tegelijkertijd met Zijn rug ver bergt en beschermt een burger, die de proletariërs worgt. Dergelijke voorstel lingen worden in Rusland door de over heid beschermd, zoodat het diepgeloo- vige Russische volk die beleedlglngen slechts heeft te verdragen. De „Osservatore Romano”, die als orgaan van het Vatlcaan kan worden beschouwd, schreef naar aanleiding daarvan een artikel, dat van tal van zijden om zUn inhoud de aandacht trok er te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1