ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar I KOFFERS CITY-BAGS «TURNER» I DINSDAG 20 MEI 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 118 f40 De schatopgra vingen te Zaandam Voornaamste cMLeuws NIET BEGREPEN De rookende raad De bestuurder gewond Tienjarig meisje verdwenen Benoemingen De niuewe Aartsbisschop Vernietiging van groenten Moord op de Baloeran JOH. LAUWERS alkmaar Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Een zonderling pand Een wilde staking Uit een zweefmolen geslingerd Pater Hermann Gruber t De Engefsche eierhandel Een roman, van buiten geleerd Uit het raam gevallen Amy Johnson’s vlucht Als kinderen spelen. PROVINCIAAL NIEUWS Uit de sigarenindustrie W.KERKMEER - ALKMAAR Auto-ongeval in den Houtrakpolder Leeuwentemmer door een leeuw aangevallen I Een vechtpartij tusschen Curacaoers Communistische propaganda In het leger HEEMSKERK MUGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN NECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Wetenschappelijke concurrentie De Wijnkoop betreffende de vernieti- 9 5T- de aartsbisschop, nam Zondag af- bü de h. 3 Sedert Zaterdagmiddag auto is de te Een der rechtenden ernstig gewond Een innig afscheidswoord aan Distribntie van regeertagvwege ónmogelijk was 1 i» Barometerstand 9 uur vm 765 Stilstand. 1 Op de Knnstzjjde-fabriek te Ede Drie soldaten aangehouden tr zal nog een keer met Verplichte eerkoop bij gewicht Een -jarig jongetje gedood den Noodlanding op MJdden-Java. t-jarig jongetje overleden van Een dreigend oonfliet 1W L r door één der meraden zat ABONNEMKNUN: voer AEnanar •n Agenteeteappen: per weak tS c*.; per kwartaal f US; per peet, per kwartaal UI Mi vooruitbetaling. Miss Amy Johnson heeft op Midden-Java een noodlanding moeten maken. Te Eerw. t Het „Handelsblad” beklaagt zich over het .noodlottig besluit" aldus: en de kleur- en over- achter de liberalen hebben ge- Wie voor ’t voorstel stemden twee, D'and’ren één; van ’t overschotje Krijgt de Pers dan nog wat mee. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9 26 uur. mgr. en te zou naar Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Delft (H. Hlpp.l den W.E. Heer C. de Koster: te Rotterdam (H. Teresla) den WE Heer W Haring; en te Heemskerk den W E. Heer O. NUssen, die kapelaan was te Maasland. De „Graf Zeppelin" is veilig te Sevilla ge land. r. r- n t. VERKRUGBAAf? IN 14 KLAS RUWIELZAKEN Catalogusop aanvraag «1- a: 3". de en e- TS 8b »n il- il Ie n I- rt n e X i. n’, n- NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ROBCAOl SOF ALKMAA1 T il Mn laten II i Na. «n Bcdactia Na. «S3 o l De Minister beantwoordt de vragen van het Kamerlid ging van groenten. overweging se ttelt welke kleur- aching! Met desen laatsten hellwenech zullen nog nle* thuis «'as, politie gewaarschuwd. Uit bij verlies van *n anderen vinger En de „Nieuwe Rotterdammer” spookt rond met de „sectarlsche hydra”! Brrr! Heinkenszand Is overleden de Zeer- Heer A. A. van Schijndel. emeritus' Pastoor aldaar. „Wie de bittere erkenning slikte, dat het Nederlandsche volk geen volk, en de Neder landsche Staat geen Staat mag zijn, omdat er slechts ruimte is voor groepjes en stuk- jes, voorzien van de etiketten, die politieke „leiders" er met kunst en vliegwerk opplak ten. die wist het wel. de A. V. R. O. móest hangen! En toch: hem bijt het. als hjj die A. V. R. O. heden hangen ziet. Hem smart het. dat in Nederland de vrijheid tot een leeg woord afgezakt, de eenheid tot een platge trapt schljn-tdeaal gedegradeerd Is. Hem doet het bitter leed, dat de kinderen van bet volk stiefkinderen van zijn Regeerlng biüken.” Nadere bijzonderheden omtrent de ver woesting. aangericht door den modderstroom op Midden-Java. de A. V. R. O.-enthousiasten nooit kun nen instemmen, omdat zij steeds ge leefd hebben bij de gratie der lustelooze neutraliteit en omdat zij daarvan alleen alle heil verwachten. Een principieel woord mag als het niet liberaal klinkt volgens hen niet gesproken worden omwille van de een heid der natie. En onder die eenheid verstaan zij dan een bevolking in een land, waarin zij den toon aangeven. Het is hun allemaal niet zoo erg kwa lijk te nemen: ze zijn nu eenmaal zoo „liberaal”, zoo „openbaar”, zoo „natio naal" opgevoed en de A- V. R. O.-lelding: heeft die opvoeding voortgezet en vol tooid, maar als verstandige menschen hadden zij toch moeten weten, welke veranderingen er in den loop der tijden hebben plaats gegrepen en hoe in Ne derland de religieuze en politieke ver houdingen nu eenmaal heel anders zijn dan overal elders. Heeft men dat niet begrepen? Of.... houdt men zich maar zoo? Er zijn wel menschen, die een bijzonder „moolen" roman drie of zesmaal lezen, maar dat iemand een heelen roman van buiten leert, zal Wel een zeldzaamheid ge noemd mogen worden De Fransche scheepskapitein Clegeau heeft het toch gedaan! Óp zijn zwerftochten op den Stillen Oceaan heeft hij „de drie musketiers van Alexander Dumas volledig van bulten geleerd Wat 'n prestatie dat Is blijkt wel hieruit, dat de origineele Fran sche uitgave bestaat uit twee boekdeelen van te zamen 750 bladzijden kleinen druk Uit waardeering voor deze daad heeft J. Lucas-Dubreton zijn nieuwe blographie van Dumas opgedragen aan Kapitein Cler- geau. Een 3K-jarig jongetje, wonende op Noordwa! te Den Haag, was Zondag op bezoek bij zijn eveneens aan die straat wo nenden grootvader. In een onbewaakt oogenbllk is bet ventje naar boven geklommen en uit een zeven meter hoog raam op straat gevallen. Toen de ontstelde grootvader naar buiten snelde, vond hU zijn kleinzoon dood. ButevtUttentoonstelllng Zondag jj. werd tn een lokaal der Meisjesschool een tentoon stelling gehouden van datgene, wat de deel nemers aan den Houtsnljcursus. alsook de meisjes van t Handwerkclubje het afgeloo- pen seizoen hadden vervaardigd Kapelaan Houdjjk opende met een kort woord, waarin hü 1 doel rui deze cursussen utteemette. nj. de schoolvrije jeugd te tee- van besloot duchte gehelde vrouw een duidelijk bewijs te geven van zijn goede voornemens. Met 'n keuken mes hakte Drosdow de pink van zijn lin kerhand af en zond dk pand aan zijn vrouw, met het dringend verzoek hem toch vergeven en terug te koeren, anders hij zich den hals afsnijden; zij ijlde haar woning terug en vond den be schaamden echtgenoot aan de keukentafel, waar hjj druk bezig was zijn gekwetste hand te verbinden Vrouw Drosdow haar man geduld hebben! Alle «bonne's op dit blad >Ün inaevolge de vereekerinwvoorwaarden tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringenf 3000 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1— regels f 1.25, elke regel meer «JK RECLAME per regel «l7S voer dn eerste pagina, voor de overigs pagina's «-S* EUBK1EK .VRAAG EN AANBOD" ■ij vovrwltbetallng per pmaumg I «AP per advertentie van reglte; Iedere regel meer f «.12 Tijdens een voorstelling in het circus Bever te Bergen op Zoom is de temmer Schumann bij een zijner gevaarlijke toeren plotseling door een achter hem bevindenden leeuw aangevallen. De temmer wist zich echter direct los te rukken en den leeu«' met een karwats in een hoek te dringen. Bij een onderzoek naar de gevolgen bleek, dat een der klauwen van den leeuw, door de tamelijk dikke kleedlng van den temmer heen, in diens rug was gedrongen, gelukkig echter zonder eenige ernstige verwondingen te hebben veroorzaakt. Dit is in zeven jaren dat de heer Schu mann met zijn groep leeuwen optreedt, de tweede maal dat hij is aangevallen. Toen de gemeenteraad van Leiden een beslissing moest nemen over de vraag of men in „De Lakenhal" of In het Nutsgebouw zou vergaderen, werd het „Nut" gekozen, omdat daar gerookt mag worden. Als dankbaarheid voor dit besluit heeft een sigarenhandelaar den raad een ktet sigaren gezonden, waarin een gedicht was gevoegd, dat in den gistermiddag gehouden zitting van den Raad, onder groote hilari teit werd voorgelezen. In het slot van het vers stond de wensch van den schenker, hoe de inhoud van het kistje te verdeelen; Op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer Wijnkoop betreffende het nemen van maatregelen tot gratis beschikbaarstel ling aan armen en werklooeen van jonge groenten, welke door groentenkweeken in verschillende streken hier te lande worden vernietigd, heeft de minister Van Binnenl Zaken en Landbouw geantwoord: Uit een onderzoek Is gebleken, dat indék- daad te Mt Westland, te bepaalde strerife van' r --- sche eilanden jonge groenten, speciaal spina zie en sla, worden vernietigd. De kweekers gaan echter, zeer tot hun schade, eerst dan tot vernietiging over, wanneer geen afnemers van het product worden gevonden en de op brengst op de veilingen zelfs de kosten van kistenhuur en vervoer naar de veiling niet dekt. Vernietiging heeft mitsdien plaats om dat het product onverkoopbaar is. De minister deelt voorts mede, dat het naar zijn meenlng niet op den weg der regeerlng ligt maatregelen te dezen te nemen. Bovendien zou de groentenhandel worden ontwricht, wanneer groote hoeveelheden gra tis verstrekt werden, tengevolge waarvan de kweekers in nog grooter mate verlies zouden lijden. Afgezien nog hiervan moet uitvoering van maatregelen van regeertngswege tot distribu tie. als hier bedoeld, practisch onmogelijk worden geacht. Op de Kunstajjde-fabriek te Ede is gister middag een wilde staking uitgebroken. Toen te 3 uur de middagploeg van de spinnerij, pl tn. 70 arbeiders sterk, aan het werk moest gaan, weigerden zij dit te doen. Ze hadden vele grieven, waarvan de voor naamste zijn, dat ze tegenwoordig 24 kan tjes per dag moeten leveren in plaats van vóór de reorganisatie 13, terwijl de werk week van zes tot vijf dagen is terugge bracht. Van de ploeg van 70 arbeiders bleven er ten slotte echter toch 20 aan hst werk. Bij de onderhandelkigen des avonds met de hoofdbestuursleden der werkliedenorganisa ties heeft de directie verklaard, dat de geeischte verhoogde productie per arbeider tot 24 kantjes per dag slechts een proef gold van 22 arbeiders, welke proef voorloo pt# zal worden gestaakt. Woensdagmiddag zal verder worden on derhandeld met de hoofddirectie, o m ook over het uitbetalen van den zoogenaamden «topdag, dat is de dag. waarop sinds eenige maanden niet gewerkt wordt Toegezegd is, dat geen rancune-maatregelen genomen zul len worden. Op deze toezeggingen is het werk gister avond hervat. Wetenschappelijke concarrenUe schatopgravingen ie Zaandam. Drankzucht en weekhartigheid zijn twee eigenschappen, die men vaak bij de Rassen aantreft. De Russische vluchteling Drosdow, die sinds enkele jaren als wever in Sofia zijn brood verdient, had uit zijn Russisch vaderland de drankzucht meegebracht en deed daarmee zijn jonge Bulgaarsche vrouw en zijn kinderen veel verdriet. Wanneer hij nuchter was. kon men nauwelijks een beter echtgenoot en vader vinden, maar in dron kenschap mishandelde Drosdow zjjn vrouw en kinderen op ergerlijke manier. Tever geefs had zijn vrouw reeds meermalen ge dreigd hem te verlaten. Drosdow had wel iswaar telkens het grootste berouw over zijn uitspattingen en beloofde ook telkens beterschap, maar de zucht naar alcohol was sterker dan de belofte, die hij aan zijn vrouw had gedaan. Ook een ernstige waar schuwing van de politie haalde niets uit Een paar dagen later keerde Drosdow on danks zijn mooie beloften om nooit meer te drinken, weer stomdronken naar huis. Nu voerde de geplaagde vrouw haar bedrei- gnlg uit. Met haar kinderen verliet zij haar woning, waar de dronkaard weer zoo schandelijk huisgehouden had. Toen Drosdow den volgenden morgen uit zjjn roes ontwaakte, wist hij niet waar hij spijt en schaamte moest blijven. Hu zichzelf te straffen, zich een ge- les te geven en tegelijkertijd zijn Te Ede zijn drie soldaten aangehouden, we gens het voeren van communistische propa ganda. Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen, de nteuw- Eenoemde scheid van zjjn parochianen. kanselrede. wekte mgr. zijn parochianen deze liefde in zich te kweeken en te sterken, en hij besloot zijn innig afscheids woord met het uitspreken van den wensch. dat Gods rijke zegening over hen zal wor den uitgeetort. ren op een aangename, nuttige wijze thuis de lange avonden door te brengen en ze zoodoende af te houden van minder edele en onschuldige vermaken. De tentoonstelling mocht zich in een druk bezoek verheugen en werkelijk T ge presteerde was de moeite waard gezien te worden Onze dorpsgenoot N de Jong had 1 be zoek aan de tentoonstelling nog aantrekke lijker gemaakt, doordat hij verschillende van zijn nieuwe schilderstukken had geëxposeerd. Deze vonden ook n verdiende belangstel ling St. Josephgeaellen Zondagavond vond de feestavond plaats voor de Gezellen bjj gelegenheid van 't Bescherm feest van St. Joseph. Het Fanfarekorps St. Caecilia opende met 'n viertal nummers, welke onder de beproef de leiding van den heer Kuys als steeds goed werden uitgevoerd Hierna had kapelaan Houdijk gelegenheid allen welkom te heeten en tevens nam zijn Eerwaarde de gelegenheid te baat enkele punten aan ouders en jongens mede te dee- len Vooral 't sparen beval hjj aan. niet t sparen voor enkele maanden, maar steeds blijven sparen, waardoor de jongens later de deugd van spaarzaamheid hebben aange leerd en over een aardig duitje beschikken. Onder leiding van den heer B Kennemsm kwamen dan de gymnasten voor 't voetlicht, die door hun toeren de aanwezigen vol be wondering (misschien verschillende ook wel yol angst) brachten. Jammer, dat deze onderafdedlng nog zoo weinig leden telt Door het Jongenskoort je van den heer Pielage werden nu enkele leuke liedjes voor gedragen. die zeer in den smaak vielen. De prjjsultdeeltng aan de leerlingen der Avond school bewees, dat weer verschillende jon gens met vrucht de lessen hadden gevolgd. De eerw. Directeur vroeg ook voor de toe komst in deze de medewerking der ouders. Hierna vond de wijouig plaats van de nieu we dag van de Gezellen en de definitieve aanneming van ongeveer 25 nieuwe leden. De Directeur drukte de leden op het hart, toch vooral trouwe bezoekers te zijn van de Zaterdagavond is een Chineesch logement in de Buiten Ban lommerstraat in de nabij heid van de Gelderschekade te Amsterdam weer eens het tooneel geweest van hevlgen strijd. Omstreeks zeven uur kwamen er eenige Curacouers binnen, waarvan er één dadelijk te)gten. die met een paar ka- té spelen, werd aangesproken met de vraag of hij ook een kwartje te leen had De aangesprokene moet daarop niet vriendelijk geantwoord hebben, want er ontstond een twist, waarbij al spoedig tot handtastelijkheden werd overgegaan. Voor het echter zoover kwam, was het strijdtoo- *eel naar de straat verplaatst, waar het pu bliek weldra in dichte drommen toestroom de. In een minimum van tijd was de strijd beslecht. Een man van het laatst aangeko- - - - j», men drietal had een stok gegrepen en gal Nooed-KcUaM en op de Zuid-Holland-man kwartje gevraagd had daarmee een slag op het achterhoofd. De getroffene kreeg een groote wonde H. trok aanstonds zjjn mes en stak het met kracht in het' hoofd van den aanvaller tusschen neus en oogen. Hiermee was het gevecht afgeloopen. De man viel neer en alle pogingen om het mes uit de wonde te trekken mislukten. Ten slotte brak het heft van het lemmet af De O. G. D. vervoerde het slachtoffer naar het Binnengasthuis, waar het mes langs operatieven weg verwijderd moest worden. De dader is naar het bureau Warmoes- straat gebracht en door den inspecteur Hoogenboom gehoord. Aan boord van het sa. ..Baloeran" van den Rotterdamschen Lloyd heeft op het tra ject ColomboBnbnng een Madoereesche hutjongen een collega door messteken ver moord De noiaaak was een vrouwenkwestie. De politie arresteerde den moordenaar na aankomst van het schip. De Engelsche regeerlng zal binnenkort het verkoopen van eieren per gewicht ver plicht stellen, aangezien de organisaties, die onder het Nationale Merk verkoopen, oneerlUke concurrentie ondervinden van Engelsche producenten en handelaren, die zich afzijdig houden van het merk. De laatsten nl behoeven zich niet te houden aan de gestelde elscben nopens sor- teerlng op gewicht. De regeerlng «dl nu voortaan alle eieren per ge«-lcht laten verkoopen. behalve die, welke van het Nationale Merk zijn voor zien en dus op gewicht gesorteerd zjjn spe cial standard, medium en pullet Voor Nederland zal het dus verdienen bij de sorteerlng dezelfde wichten als basis aan te nemen als in En geland gelden. De RUksbemtddelaar. mr. Aaibarse, beeft gisteren een langdurige conferentie gehad met partijen, betrokken bij het conflict in de Nederlandsche sigaren-industrie De besprekingen zullen Donderdag worden voortgezet. Uit Weenen schrijft men, ter aanvulling van bet overlijdensbericht van pater Her mann Gruber 8. J. nog, dat toen in Weenen het overlijden van dezen priester bekend was geworden, in de Vrijmetselaarsloge ,Xu- kunft" aldaar aan de nagedachtenis van dezen nobelen tegenstander een eerbiedige hulde is gebracht. Zaterdagavond droeg m de woning de fam lie 8. aan de Nadorststraat te Rot terdam een 7-jarig jongetje a*n tweejarig broertje op den rug. Het kind heeft toen een ketel kokende melk omgetrokken, waar door beiden ernstige brandwonden hebben gekregen. Zij zjjn in b*‘ ziekenhuis opge nomen. Het kleinste k aan de gevol gen overleden. Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door 7EA bijeen ongeval met AEA bij verlies van een hand. g «AE bil verlies van een g hij een breuk van verlies van beide armen, beide beenen of beide oogen I lOUe* doodeliikcn aflnop I een voet of een oog Isb," duim of wijsvinger uU.~ been of urm De Engelsche vllegster miss Amy Johnson, die met haar De HavUland Moth op weg is naar Australië, is Zondag van Sengora naar Singapore gevolgen. Gisterochtend is zjj weer vertrokken op weg naar Soerabaja. ZU landde echter bu PPekaiongan (Mid den-Java) wegens benzinegebrek. Aneta meldt nader, dat miss Amy John son een landing heeft gemaakt op de sui kerfabriek Tjomal nabij Pekalongan in Mid den-Java. ZU werd hiertoe gedwongen door gebrek aan benzine. Nadat zij om vier uur over Tegal was gevlogen, verscheen aU kort daarna weer boven de stad, zoekende naar een vliegveld speelde zij het klaar om bij het ontbreken daarvan te landen op een stuk pos vrijgemaakt land, bestemd voorden bouw van een nieuwe woning voor den ad ministrateur der onderneming, en dat juist groot genoeg is om op te kustnen landen en weder te kunnen opstijgen. Miss Johnson is ongedeerd en haar toestel is niet hiwdwiWd. „Het sectarisme heeft gezegevierd. Het protectionisme der verdeeldheid heeft in Nederland de muren wegr wat booger ópge trokken.” H. Familie. Door "n zestal leden der Gezellenvereeni- Ring werd nog opgevoerd 't toonealstukje ,,'t Schilderijtje" 'n grappig gevalletje in 1 bedrijf Dat het grappig was bewees wel t daverend gelach dat telkens opsteeg, hoewel t gesprokene hierdoor voor de achteraan-* zlttenden dikwijls onverstaanbaar was. Gelukkig deed het rijke gebarenspel veel begrijpen. Te ruim 11 uur kwam het einde van deaen goedgeslaagden avond. Zaterdagmiddag omstreeks*, vier uur Is tienjarige G. van Beurden, uit de Korte- brantstraat. te Rotterdam, boodschappen gaan doen. Toen het meisje om negen uur des avonds hebben de ouders de Bu het „zweven" is de 2O-jarige J. A. te Bergen-op-Zoom uit een zweefmolen ge slingerd en kwam terecht tegen den ter rijde staanden machinewagen Bewusteloos en met gebroken pols werd hU opgenotnen. Geneeskundlge hulp was spoedig ter plaatse. In de Inlanteriekazeme te Ede zjjn drie militairen (soldaten) aangehouden wegens het verspreiden van communistische lec tuur. ZU zjjn in de cellen der Artillerie ingesloten. Deze zaak komt voor den Krijgsraad „Ik cal met een kort en hartelijk woord afscheid van u nemen." zoo ving de nieuwe Aartsbisschop zijn toespraak aan. waarmee mgr. Zondagochtend onder de drie HH Missen afscheid nam als pastoor van de H. Hartkerk te Utrecht. Gedurende zijn geheele leven door Gods voorzienigheid begenadigd uit een vast vertrouwen hierop had hjj de kracht geput om zijn plannen tot verwe zenlijking te brengen. „Wat zjjn wjj ge lukkig.” aldus mgr., „dat wij door Gods voorzienigheid de zekerheid hebben van ons M. De scheidende herder bracht den paro- St. Caecilia Zondag as. gaat t Patro- naata-fanfarecarps op concours naar Wer- vershoot. Het is thans wel zeker, dat de Amster- damsche Stadsschouwburg twee vaste be spelers zal krijgen. Maandagmiddag omstreeks 3 uur heeft op den Zulderweg nabij de Bauinlaan in den Houtrakpolder een vrij ernstig auto- ongeluk plaats gehad De chauffeur 8. uit Zaandam reed met «en snelheid van ongeveer 45 K.M. op den Zulderweg toen plotseling de stuurinrich ting van zijn wagen weigerde en de wagen begon te slingeren. De bestuurder kon niet verhinderen, dat de «ragen tegen een paal van het electrische net opreed, die in drie stukken omver viel. Vervolgens reed de auto m de droge sloot langs den weg. De bestuurder, die ernstige verwondingen aan zijn armen en beenen bekwam, werd In de woning van den landbouwer 8. Kroon gebracht, alwaar hl) door Dr. Baumann werd verbonden. De materieele schade aan den zeer groot. beslissing van Minister Reymer inzake de radio-zendtljdverdeeling heeft begrijpelijkerwijze tot heel wat com mentaar in ae pers en elders! aanleiding gegeven. Katholieken, Christelljken en socia listen toonen zich tevreden, al zegt de Christel ijk-historische „Nederlander” thank plotseling, heel onverklaarbaar, het meest voor een „christelljken natlo- nalen omroep” of voor „een omroep, welke dat Ideaal zooveel mogelijk bena dert” te gevoelen en al zegt de voor zitter van de V. A. R. A. ook in een aether-praatje, dat de A. V. R. O. bij de verdeellng van den linkschen zender met de beste uren gaat strijken en de V. A. R. A. de minder gunstig gelegen uitzendtijden moet benutten. JDe Nederlander” moge ons bij gele genheid eens mededeelen. wat haar re dactie verstaat onder een „christelljken nationalen” omroep in ons land met zjjn kleine minderheid van doelbewuste en naar bulten belijdende protestajit- sche bevolking; politiek gesproken zou den de katholieken met nog méér recht dan de christelljken kunnen „gevoelen" voor een „katholieken nationalen” om roep. En de V. A. R. A. worde niet te veeJ- eischend: het moge waar zjjn, dat de A. V. R. O- op den linkschen zender het grootste deel van de beste uren krijgt daar staat tegenover, dat een V. A. R. A. thans evenveel zendtijd krijgt als een K. R. O., welke krachtens zijn vertegenwoordiging van de grootste volksgroep eigenlijk op méér zendtijd aanspraak kon doen gelden. Maar dit terzijde gelaten. Katholieken, Christelljken en socia listen kunnen als tevreden beschouwd worden. Anders is het gesteld met de A. V. R. O.-enthousiasten, die hun tolk vin den in den heer Vogt van de A. V. R. O„ in „Handelsblad”, „Nieuwe Rotterdam mer” en vooral niet te vergeten! de „Telegraaf". laatstgenoemd blad is natuurlijk M. ladeztfol natwrtW «te opposant tegen de gevallen basils- zing. Het schrijft o.a.t het ingesteld onderzoek bleek, dat het meisje aan de adressen, waar rij moest zijn geweest, ook inderdaad haar bood schappen heeft gedaan Bovendien had een jongen In de Rotte, bij het Strooveer. een actentasch drijvende gevonden. De tasch werd op het politiebureau de Galerij gedeponeerd. ZU is herkend als de tasch. waarmee het meisje boodschappen heeft gedaan. Zaterdagavond, Zondag en gisteren is in de Rotte gedregd, omdat men vermoedt dat het kind verdronken is. Tot nu toe heeft het dreggen evenwel geen resultaat gehad. Gistermorgen is men weer met frlsschen moed naar de verborgen schatten* begonnen te graven en wel op twee plaatsen te gelijk. Op de oude begraafplaats wordt het on derzoek voortgezet vlak naast den kuil, waar men de vorige week tot op 11 M diepte is gekomen en ondanks de sterke aanwijzingen niets is gevonden. De tweede plek, waar nu gegraven wordt, ligt op het voormalige terrein van de firma Ros. of eigenlijk is het de Gedempte sloot, die dit terrein van het oude kerkhof scheid- f* de. Dat thans hier gegraven wordt, is niet op aanwijzing van Frau Sylvia, maar van een derde, die uit belangstelling of misschien meer nog nieuwsgierigheid Zondagmorgen aan het terrein van de zoo langzamerhand vermaard geworden Zaandamsche schatgra- verU een bezoek heeft gébracht. De geschiedenis is deze Op een landgoed in Gelderland van den heer Blaupot ten Cate Is een Duitsche in genieur bezig te zoeken naar een mtneraal- water-bron. die daarvoor allerlei instrumen ten gebruikt. Met deze instrumenten gewapend, zijn de heer Blaupot ten Cate en zijn ingenieur Zon dagmorgen naar Zaandam gekomen. Volgens de bevindingen van dezen inge nieur loopen er wel degelijk onderaardzehe gangen, die op zes meter diepte liggen, ter- wljj ook de mogelijkheid wel werd aangeno men. dat er goud verborgen zou zijn Op de plaatsen, waar de aanwijzingen vol gens de wetenschappeltike werktuigen hier komt dan geen helderziendheid bli te pos het sterkst zijn, heeft men paaltjes geslagen en.zal nu worden gegraven. Ook Frau Sylvia was op het terrein, toen deze ingenieur zijn onderzoekingen deed. Het scheen echter wel. dat de man van de we tenschap niet veel respect heeft voor de helderziende eigenschappen der Duitsche dame. De voorlezing der decreten voor de 11 Heiligverklaringen. De A. V. R. O. en de met haar ver wante personen en organen schijnen de toestanden en de verhoudingen in het eigen land nog steeds niet te kennen. De tijden, dat de liberalen alom het oppercommando voerden en onder het mom van „algemeen", „openbaar” en „nationaal” op léder tooneel de hoofd rollen wisten te spelen, zijn onherroe pelijk voorbij. De liberalen tuiglngloozen, die plegen &An te sjokken, meend, de radio In de 20ste eeuw op dezelfde wijze te kunnen „benutten” als b.v. de school In de 19de eeuw. *t Was mooi en goed, dat de radio ontdekt werd, en die ontdekking moest „algemeen”, „openbaar” oftewel „na tionaal” benut worden, met dien ver stande, dat onder al deze schoone ter men verstaan moest worden „liberaal” of kleur- en overtulgingloos k-la-Tele- graaf. Het geval heeft zich knders uit de windsels gedaan. De Evenredige Vertegenwoordiging heeft in laatste Instantie de bevolking van Nederland ingedeeld in groepen van wereldbeschouwing, in groepen van groote overtuigingwij leven in een reli gieus en politiek scherp verdeeld land - het zij toegegeven, het zij gréAg toe gegeven. want,... is het een schande, wanneer men voor zijn overtuiging voor zijn leven-en-dood-beheerschend beginsel uitkomt en aan dat beginsel jj de samenleving zooveel mogelijk ree hl wil doen wedervaren? Heil Nederland, dat den beginselstrijd boven de lustelooze neutraliteit praktisch be teek ent: liberale en en overtuiglnglooze overheer- cblanen dank voor alias, wat zij ter ver lichting van zijn taak hadden gedaan, ook voor he penningske, dat de arme had ge- oiferd. Vooral was mgr erkentelijk voor de volgzaamheid, welke hij had mogen onder vinden. Mgr. herinnerde er aan, dat het Vrijdag az. juist één jaar geleden is, dat de H. Hartkerk werd geconsacreerd Nauwelijks waren zes maanden om. of hjj werd reeds geroepen om het bestuur van het Aarts bisdom op zich te nemen. Hoe had het mgr. gehinderd. dat hjj zijn toekomst- droomen niet mocht verwezenlijken! De liefde van den nieuwen Aartsbis schop tot het Allerheiligst Hart, waaraan hij z> kerk had toegewtjd. sprak duidelijk uit deze kanselrede. Herhaalde malen daarin op. ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1