ONS BLAD da E Een herinnering DE KONINKLIJKE FAMILIE Voornaamste cKieuws WOENSDAG 21 MEI 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. lit DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f750 f40 De Katholieke Vrouwenbonden Een zeiljacht voor de adelborsten Behandeling van zieke militairen De verdeeling van den zendtijd De komst van Richard Tauber Brand te Wijdenes De Koningin-Moeder te Oisterwijk Vernietiging van bruikbare groenten Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Z. D. H. Mgr. M. G. Vuylsteke O. F Na de relletjes te Maastricht Bijz. Vrijwillige Landstorm Knap burgemeester te Amiens De eerste Nederlandsche Oceaanvlieger Met Kingsford Smith over den Oceaan De dreigende staking in de sigarenindustrie De drooglegging van de Wieringermeer R. K. Onderofficiersver. „St. Martinus" rti- het rij- AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL n JOH. LAUWERS II f f i Dc aeegrasbedden drooggelegd Geschenk van de Heldcreehe burgerij Brand te Wijdenes. Zein- Pater Th. van van van De Saksische landdag ontbonden. Door burger - ge neesheeren Zou op 15 Juni eJk. ingaan •- 1 nog j Hoe de kamers besproken werden Barometerstand 9 uur 766, voorat» v.m.: Rondrit door de stad Op straat gevallen en ernstig gewond. de Pieters buiten vervolging omweg Nationale schietwedstrijden Stopsetting der fabrieken voorbereid Gelden voor het „Roode Leger” krijk publiek. F I NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD B. en W. van Amsterdam antwoorden op de vragen van den heer Wijnkoop Vlieger E. van Dijk als tweede bestuurder aangezocht ABONNEMENTEN: voor Alkmaar én Agentschappen: per week 25 eL; >er kwartaal US; per post, per kwartaal LM b(| vooruitbetaling. Aan den heer 3 van Diepen. Warmenhulzen, Noord-Holland. Hoeveelheid te gering om in aanmerking te komen voor verdeeling onder de talrijke Amsterdamsche werkloozen. B. en W zjjn echter bereid de wagon kool te ontvangen en den inhoud, indien kwali teit goed is, door ens aan te wijzen personen, en onder door ons vast te stellen voorwaar den voor zeer lagen prijs in arbeiderswijken beschikbaar te stellen. Dit telegram bleef onbeantwoord. wat anders verzinnen en opnieuw beginnen. Maar dat behoeft niet! Er is ander werk dat staat te wachten! Daarom willen wy alle katholieke vereeni- glngen en instellingen en hare besturen nu nog eens met grooten nadruk: „Herinnert U het Tlengulden-plan" toeroepen! Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door verlies van beide armen, beide boenen of beide oogen Het achtste internationaal congres te Rome De nieuwe verdeeling van den sendtjjd soa op 15 Juni aa. ingaan. Z. D. H. Mgr. M. G. Vuylsteke O. P- Apos tolisch Vicaris van Curacao, is op straat ge vallen en heeft zijn heup gebroken. Licht op De lantaarns moeten morge: worden opgestoken om: 9.37. Z. H. de Paus zal deelnemen aan het 10A jarig jubilé van het H. Uur. de In lilt zijn Oswald Mosley treedt af als lid der Engel- sche regeering. De Tweede Kamer heeft de interpellatie- Boon omtrent de verdeeling van den radi» zendtijd toegestaan. Mussolini roert zich. Zijn strijd tegen dc vrijmetselarij. was te Burgemeester Boss te Berlijn door dc disci plinaire rechtbank ontslagen. Te Rome is gisteren het achtste internatio naal congres van Katholieke vrouwenbonden geopend. J OCR Di] verlies van een nana. 4OE I ZuU." een voet of een oog IZUi De heer Pieters, verdacht van opruiing tij dens de staking te Maastricht, is van rechts vervolging ontslagen. Gisterenmiddag Is H. M. de Koningin voor het brengen van baar jaarlijkscb bezoek te Amsterdam aangekomen. De Tweede Kamer zette gisteren de behan deling van het wetsontwerp tot herziening van de gemeentewet voort. De drooglegging van den nieuwen Wlerin- germeerpolder Is thans rpeds zoo ver gevor derd, dat waar in 1929 de zeegrasmaaiers met hun schepen lagen te grasmaalen. de zee grasbedden thans reeds droog liggen. Het resteerend zeegras wordt thans afge plukt. opgeharkt en met paard en wagen over den drooggelegden bodem naar den wal gebracht, waar het In balen wordt geperst. over Leliestraat, brug voor Heerenstraat, molensteeg, Paleisstraat, Dam. Langs den geheelen weg stood een tal- ALKMAAR Naar uit Amiens gemeld wordt, Is de com munistische- maire van Longueau voor een maand In zijn funetle geschorst, aangezien hy de gelden, hem toegezonden als bijdrage ter leniging van den nood in het door een watersnood geteisterde Zuid-Fransche ge bied, gezonden beeft aan ..Roode Hulp”. Kwakersplein, Bilderdjjk- ter Haarstraat, BUderdijkstraat, de Lijnbaansgracht, Prinsen- Prinsen- Heeren- hu verlies van’s anderen vinger Z. D. H. Mgr. M. G. Vuylsteke O. P„ ttt. Bisschop van Charadras en Apostolisch Vica ris van Curacao is 2 Mei J.l. op straat ge vallen, waarbij hy zjjn heup heeft gebroken. Op 5 Mei zou operatief worden ingegrepen en de heup worden gezet. Mgr. zal waarschijnlijk zes maanden het bed moeten houden. Men hoopt dat Mgr. al thans In zooverre zal genezen, dat hy weer kan loopen. Vlieger E. van Dijk van de K. L. M. Is doos Kingsford Smith uitgenoodigd als tweedz piloot op de IerlandAmerika-vlucbL BUREAU: BOF AKMAAI Telefoon: AdmlnlstraUo Na. 4X3 Redactie Na. CM Een binnenkort te verwachten legerorder bevat een mlnlsterieele beschikking, waarbij een regeling is vastgesteld betreffende de behande'lng van zieke militairen door niet aan den geneeskundigen dienst der land macht verbonden burger-geneesheeren. bii verlies van een hand, een voet of een oog biieen breuk van been of arm AOVEKT1INTIEPK1JS: Van regels L»; elke regel meer f CJ*. RECLAME per regel «.75 vaar da eerste pagina; voor de overige pagina-» 6-M RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD” bij veoraltbetalUag per piaatatn» 9.60 per advertentie van 4 regels; iedere regel meer C.1S -Ti» o» V Eenige weken geleden is bericht, dat Pieters, vroeger te Maastricht, thans te Breda, die vervolgd werd inzake opruiing in verband met de Maastrichtsche schietpartij tijdeps de sta king aan de zinkwitfabriek, van alle rechts vervolging was ontslagen. Dit bericht is ietwat voorbarig geweest en vend zijn oorzaak in een verkeerd opgevatte mededeeling over de sluiting van het voor onderzoek in deze zaak. Thans heeft echter de officier van justitie by beschikking van 13 Mei j.l. aan Pieters medegedeeld, dat hij ter zake van de feiten, waarover het vooronderzoek liep, bulten ver volging is gesteld. Uit het vooronderzoek zijn geen voldoende aanwijzingen van zfjn schuld gebleken. Alle «kmne't op dit bied sim ingevolge de veriekerinasvoorwe.rden-. tegen ongevallen verzekerd voor oen der volgende uitkeeringen f 3000 Naar de „Telegraaf” verneemt, wordt het tn kringen van het departement van Water staat voor waarschijnlijk gehouden, dat de nieuwe zendtijdverdeellng reeds op Zondag 15 Juni e.k. In werking zal treden. bijeenongeval met. doodelnken afloop* Wij lezen In het „D. v. N. Br Zooals bekend, logeert de Konigln-Moeder op het oogenblik In hotel ..Bosch en Ven” te Oisterwijk. om daar ongestoord en ver van het etiquette en ceremonieel te genieten van het Brabantsche natuurschoon, dat hare groote voorliefde heeft. Hoe eenvoudig de hooge gast haar Intrek in dit hotel heeft genomen, moge blijken uit het volgend voorval dat ons uit betrouwbare bron werd verteld. Eenige weken geleden vervoegde zich een heer bij de Directie van bedoeld hotel, die prijsopgaaf vroeg van een dertiental kamers. De hoteldirecteur, in de meenlng. dat de aanvraag geschiedde voor een reisgezelschap of vereenlging. noemde den gewonen prijs voor iedereen, onder mededeeling. dat deze prijs nog btlliJker zijn kon. wanneer niet ge logeerd werd op Zaterdag en Zondag, aan gezien dit de drukke dagen In het hctel wa ren De heer vertrok onder dankzegging voor de Inlichtingen. Later ontving de directie tot hare verwondering de schriftelijkc mede deeling. dat H. M de Koningin-Moeder had besloten, met haar gevolg tntrek te nemen in het hotel, onder de mondeling overeen gekomen voorwaarden. Men kan zich voorstellen, dat de directie ten zeerste vereerd met het hooge bezoek, dat zijn hotel ging ten deel vallen, alles in het werk stelde om het den bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken. Aan meergenoemden heer. eer. lid van het vorstelijk gevolg, die wederom naar Oister wijk was gekomen om de noodzakelijke re gelingen te treffen, deelde de directeur dan ook mede, dat het hotel beschikte over een goed-lngerichte tennisbaan en zwembad, die op nader overeen te komen dagen voor het hooge gezeschap konden worden gereser veerd. ..Dank voor uwe goede bedoelingen Ik ben de jongste van het gevolg en ben de 65 reeds gepasseerd. De overige leden varieeren tus- schen de 65 en 85” Tragische dood stra O. F. M. Lord Irwin, onder-konlng van Indië, zal de verlenging van zjjn ambtstijd aanvaar den. Joodsche protestvergadering in Palestina tegen de stopzetting der immigratie. De beroemde Australische vlieger Kingsford Smith heeft zijn keuze gedaan onder de Nederlandsche vliegers, wie hem zal verge zellen op zijn a.s. Oceaantocht van Ierland naar Amerika. Het Is de bekende vlieger Evert van Dijk, die de vereerende uitnoodl- glng heeft ontvangen. Deze bevindt zich op het oogenbltk op de terugreis BerlijnAm sterdam en komt heden op Schiphol aan. Hij is als marlne-offlcler overgegaan naar de marine-vllegers en Is sedert ruim vier jaar in dienst bij de K. L. M. Van Dijk maakte verleden jaar ook een retourvlucht naar Indië. Kingsford Smith vertrekt heden naar Ier land. om daar den plaatseljjken toestand en de weersomstandigheden te bestudeeren. Hij is van plan daar een week te blijven. De proefvlucht, die de beroemde pi'oot gisteren met de Southern Cross maakte, heeft uitstekend voldaan. Daarbij is ge"bleken. dat de uur-snelheld nog 10 K M. grooter Is geworden na het gron dige herstel van machine en motoren. Geen wonder, dat de vlieger daar bijzonder tevre den over was. want 10 K M per uur bet»ekent een winst van honderden K M. op de voor genomen lange-afstand-vlucht Met den Apeldoornschen trein, waarin het Koninklijk Salonrijtulg was gehaakt zijn H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana met het gevolg gistermiddag te 4 19 uur aan het Centraal Station te Amsterdam voor het jaarlljksche bezoek aan de hoofd stad gearriveerd. Op heteerste perron het salonrijtulg werd doorgetrokken tot voor de Koninklijke wachtkamers waren ter verwelkoming aanwezig Prins Hendrik, die den Haag was gekomen, vergezeld van adjudant jhr. Laman Trip, de burge meester de heer W. de Vlugt. jhr. mr. dr. A. Röell, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, generaal-majoor Quanjer. milltair-gouvemeur van Amsterdam, vlce- admiraal Quant, commandant van de Ma rine te Willemsoord, de garnizoenscomman dant luitenant-kolonel H. C. Roufaer, kapi tein ter Zee H. A. Romswlnckel, onder-com- mandant van de Marine te Amsterdam, als mede de hoofdcommissaris van politie de heer Versteeg en de chef van de Verkeers politie de heer Bakker. Na een kort oponthoud in de Koninklijke wachtkamer, waar Hare Majesteit zich met verschillende autoriteiten onderhield, verlie ten de hooge bezoekers het station, waar «M de op het Stationsplein gereedstaande tuigen bestegen, om vervolgens langs Damrak naar het Koninklijk Paleis te den. Er was een talrijk publiek op de been; nolltle te voet en te paard had voor de gebruikelijke datr orde reed Op de vragen van het Amsterdamsche aadslid Wijnkoop betreffende de vernieti ging van bruikbare groenten, hebben B. en W. geantwoord: Het is ons bekend, dat in de omgeving van 'msterdam versche groenten werden wegge worpen of vernietigd en dat ook te Amster dam hetzelfde geschiedde. Voor zooveel het betreft de vernietiging van bruikbare en voedzame groenten te Amster dam, hebben wij zoodanige maatregelen ge troffen. waardoor aan de Reiniging ter ver nietiging aangeboden versche groenten, na op kwaliteit te zijn onderzocht en goed be vonden, ten behoeve van de consumptie in ’-«•«ninarri y*>n ''-’e-d'-he.Id of sociale zorg, worden aangewend Deze maatregel is met goed gevolg toegepast. Bulten het gebied van Amsterdam kunnen wjj geen Invloed oefenen op den gang van zaken. Wel hebben wij ons bereid verklaard staat op Het duurde eenige oogenbllkken en toen gingen de balcondeuren open en verscheen de Koninklijke familie op het balcon. Zij werd door de talrijke menigte hartelijk toe gejuicht, welke begroeting minzaam werd beantwoord. Inmiddels speelde de Stafmu- zlek. Toen de hooge gasten zich weer in het Paleis hadden teruggetrokken, rukten de eerewachten in en liet de politie het publiek toe tot de kleine steentjes. Dadelijk daarop begon de audiëntie voor besturen van instellingen en vereenigingen. Op deze audiëntie werden ontvangen de besturen van Kerkgenootschappen, van eenige vereenigingen en een aantal parti culieren. Het vorig jaar, by het 75-jarig be"taan van het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord, heeft een comité uit de Hel- dersche burgerij gelden bijeengebracht om het korps adelborsten een blijvend aanden ken aan te bieden. Men heeft de gelden af gedragen aan den commandant van het Kon. Instituut, die, In overleg met de coml- té-leden van óe Reünle-feesten, besloten heeft daarvoor een zeiljacht aan te koopen, waarmee de jonkers z ch In den vacantie- tljd practisch kunnen bekwamen in de zeil- sport. De heeren overste H. J. Bolding (b. d.) en luit, ter zee der le kl. Marine-reserve J C. Koolhaas zijn er in geslaagd een zeer soiled en zeewaardig zeiljacht aan te koo pen. dat behoort tot de B-klasse. Het jacnt bevat zes laapplaatsen en veel bergruimte, zoodat de adelborsten er ten minste twee «eken mee onderweg kunnen blijven. Dinsdag is het jacht officieel in gebruik genomen, nadat de zeewaard gheld was be proefd. door een reis van zes dagen op de Zuiderzee, bij ruw weer. De commandant van het Kon. Instituut, kap. ter zee F. J. Heerls heeft met eenige hartclljke woorden van dank aan B. en W. en het comité uit de burgerij, het geschenk aanvaard. Reeds dezen zomer zullen de adelborsten gebruik maken van het jacht, dat den naam Kijkduin” draagt, als een herinnering aan de schenkers. Voor het tweede bezoek, dat Richard Tau ber thans aan ons land zal brengen, heeft men gekozer de nieuwe operette van Frans Lehar: Das Land des Lkchelns (Het land van den glimlach) en deze operette biedt zulk een overvloed aan mooie rollen, dat er heel wat werk te doen is voor de Frits-Hlrsch Operette. Voor de groote vrouwelijke gastrol is extra geëngageerd Margit S’ichj. verbonden aan de Staataooera’s te B»ri’in en Weenen. Mar git Suchy heeft de rol van Lisa in Das Land des L&chelns reeds vele malen met Tauber gesneeld en zij is op wensch van dezen voor de Hollandsche toumée uitgenoodlgd. Voor Friedel Dotza is een bijzondere rol uitgekozen: die van 't kleine Chineesje Mi Ook Paul Harden krijgt een prachtrol. In de eigen ateliers van de Fritz Hirsch- Operette wordt hard gewerkt. Deze operette waarvan twee der drie bedrijven In China spelen, geeft een goede gelegenheid voor het uitkomen met mooie decors. Gerard Vroom heeft de ontwerpen gemaakt. Definitlei is thans vastgesteld, dat het gastspel van 1330 Juni in Den Haag in den Koninklijken Schouwburg en van 1 tot 12 Tuil te Amst»-dam In den Stadsschouwburg zal plaats hebben. De geestdriftige wijze, waarop de her nieuwde actie tan bate van het Dr. Schaep- tnanfonds in den vorm van het „Tiengul- denplan” alom ontvangen is, heeft ons met goede verwachtingen vervuld. Het katholieke volk is daardoor nog eens overtuigend herinnerd aan deze gewlch ige zaak, welke noodzakelijk tot een goed eind resultaat gebracht moet worden om net moeizaam verworven erfdeel der vaderen op staatkundig gebied te kunnen handhaven. Het degelijk voorbereide plan, om in de mlllloen-stenunen-partlj nog eens f 200.000. bijeen te brengen, heeft de enkelingen dit maal niet willen lastig valen. Het beroep werd gedaan op alle Nederlandsche Katho lieke Vereenigingen en Instellingen. En niet zonder reden! Er bestaat nu eenmaal een sprekend verband tusschen het katholieke vereenigingsleven en de katholieke staatk'in- de. Ons geslacht is ondankbaar jegens net verleden, indien het vergeet of onderschat het kostbare bezit van het onbelemmerde vereenlglngsrecht, dat ons volksdeel in staat stelt in volle vrijheid en op alle gebied der samenleving zUn kracht te ontplooien in een veelzijdig en intens vereenigingsleven. Wij dienen te beseffen wat dit beteekent en welke waarde dit voor ons volksleven ver tegenwoordigt. Immers zonder Katholieke Staatkunde hoe onvolmaakt en soms gebrekkig ook geen kerkelijke, geen godsdienstige vrijheid, geen vrijheid van actie op allerlei gebieden, die ons dierbaar zijn. Wjj denken aan onder- wjjsbeiangen, liefdadigheid. kinderbescher ming, reclasseerlng, woningbouw, Wit-Gele Kruis, onze sociale organisaties In al haar geledingen en duizenderlei andere assoctat'e- vormen, die alle in ons verdeelde land de onmisbare bewegingsvrijheid als een vrucht eener hechte staatkundige positie van ons volksdeel hebben verkregen en rustig be zitten. Goed inzicht en gevoel voor redelijkheid sporen er toe aan, dat de leiders onzer ver- eenlgtngea en instellingen zich deze feiten tn dit verband eens dankbaar herinneren. Doch wij mogen eveneens herinneren aan onze rol, onzen pHcht, onze taak in de toekomst. Er Is deze dagen terecht gewezen op de onontkoombare noodzakelijkheid van poli tieke opvoeding, ook van het katholieke volk dat. nu het steeds meer geroepen wordt lei ding te tféven, daartoe ook moet in staat zijn Met een beroep op het oordeel van on zen regeerenden Paus die kent de kracht der staatkunde is betoogd dat er aan de Indrukwekkende massa van ons milhoen katholieke kiezers nog moet worden gfvormd. geschoold, ontwikkeld, beschaafd, bezield met geestdrift en een diepe, hecht gefundeerde over*uiglng. Inderdaad een aantrekkelijk verheffend program voor de Katholieke Staatspartij met als materieele uitvoerende hulp: 2 secretarissen en één typewriter! Welk een taak in dit scherpe licht grootste politieke partij van Nederland de allernaaste toekomst wacht Er is ontelbare malen in alle toonaarden over gesproken en geschreven. WIJ mogen slechts In ’t kort herinneren aan onze poli tieke actie en voorlichting, aan kernvorming, aan een advles-centrale voor gemeente-poli- tiek, aan een eigen partij-correspondentle- blad, aan pollteke studie- en ideënvorming. aan geregeld hoognoodlg contact met onze katholieke zusterpartij in Indië, aan uitbreiding en versteviging onzer relaties met buitenlandsche katholieke partijen. Voor wie het mocht vergeten zjjn, mogen wij er aan herinneren, dat onze Partij iog steeds geen behoorlijk documentatie-arsenaal heeft, geen boeken, geen knipsels, geen abon nementen. Onze vrouwen vragen staatkundig de bij zondere belangstelling, en nog veel meer onze jeugd. Met „jongeren" moge de partij wer ken aan de theorie, en de soms onbegrepen practlsche kunst der ouderen worde verklaard en toegelicht, maar naast die kleine groep staat de groote massa der jeugd, die onmid- delljjk moet bewerkt worden en hlet met rust mag worden gelaten. En wie houdt het zoo verwaarloosde geschiedboek der partij bü? wy willen dat onze party dat alles zal tjjn, men verwacht van de partyleiding alles en we hebben eigeniyk nog niets en de par tijleiding kan nog veel te weinig geven I Zoo staan de zaken in 1930 Nu h^t Ideeaal eener volledig tcegeruste Party aan belangstelling en waardeering meer en meer wint, komt de leiding der R. K. Staatsparty aan al de Katholieke ver eenigingen en instellingen minstens 10 vragen, die te zamen met goeden wil en eenige goedgeefschheid de somma van 200.000 kunnen byeenbrengen, als er nu eens geen één achter biyft. Daaraan vooral willen wy zoo gaarne nog eens met klem en met den grootst mogeiyken aandrang her inneren. Want daar ligt het succes van dit „Tienculden-plan”, dat geen enkele ver- eenMng verbeet dit verzoek in te willigen. Ware het niet verdrietig Indien door on~ t Jazhtzaamheld of nalatigheid geldge brek hiervoor te wel byna niet denkbaar der aangeschreven bestuursleden of andere functionarissen, door gebrek aan medewer king of inzicht der besturen, deze kans om er ineens te komen voorbyging, ongebruikt! Zeker het Comité van Aotle «ou dan *eer tuinbouwproducten, welke in goeden verkeeren. in ontvangst te nemen en doelmatige wyze voor consumptie ter be schikking te Stellen. Dit geschiedde byv. met ••en aanbieding aan den heer Wynkoop van een party kool van ongeveer 10.000 K.G., met welke aanbied'ng dit raadslid ons In 'rennis heeft gesteld. Nadat een onderzoek ter plaatse naar de kwal'telt van het aangeboden artikel is in- geste’d hebben wy het volgende telegram verzonden: Gistermorgen omstreeks 3 uur is te WU- denes de boerdery van W Kollis afgebrand. De bewoners en logé's (er was kermis op het dorp) konden zich slechts in nachtgewaad redden. Een aantal varkens en kippen kon worden gered. Oorzaak vermoedeiyk kortslui ting. Het jaarlijksch bezoek aan Amsterdam De aankomst op den Dam De Dam had gistermiddag weer een fleu rig aanzien tegen het uur, dat de Konink lijke Familie op het Paleis werd verwacht. Van de meeste gebouwen was de vlag uit gestoken. Geruimen tyd te voren was de politie be gonnen het plein voor het Paleis tot de midden-verhooglng af te zetten en hield den ryweg naar het Damrak zooveel moge lijk vry. Achter de politie-afzetting verza melde zich langzamerhand een talryk pu bliek. dat toenam naar mate het oogenblik naderde dat de Kon. familie zou aankomen Een eerewacht der marine had zich inmid dels opgesteld, en de wacht was verder be trokken door bereden militaire politie. Om even voor half vyf werd het verkeer stop gezet, toen bericht was gekomen, dat de Koninklijke stoet het Centraal Station had verlaten. Het was juist half vyf, toen het eerste rytuig met den Hoofdcommissaris, den heer H. J. Versteeg, den Dam opreed, gevolgd door dat van den burgemeester, den heer W. de Vlugt. Hierachter volgde de eerewacht der huza ren. Luide werd de Koninklijke familie toe- gejuicht. Achter dit rytuig volgde het twee de gedeelte van de huzaren-eerewacht. In middels had de stafmuziek van de Konlnk- hjke Marine het Wilhelmus ingezet. De eerewacht stelde zich op voor het Paleis «n bracht het saluut, toen H. M. de Koningin het Paleis binnentrad. Op dat oogenblik werd ook de Koninklijke Standaard ten Palelze geheseben. Gistermorgen Is te Rome het achtste inter nationaal congres der Katholieke vrouwen bonden geopend. Onderwerp der besprekingen is, zooals men weet, het thema: verheffing der moraliteit in het gezin. Het congres werd Ingezet met een H. Mis, opgedragen door den kardinaal-protector, Z. Em. Cerettl, en sügemeene H. Commu nie in de Maria sojm Minerva. Daarna vond in de groote zaal der Pause lijke muziekschool de eerste vergadering plaats. ^Allereerst voerde Kardinaal Cerettl het wbord. Na zyn doorluchtigen voorganger, kar- dfnaal Merry del Val, te hebben herdacht, verklaarde Z. £m„ met liefde het protector- sehap van den internationalen Katholieken vrouwenbond te aanvaarden. Vervolgens nam de presidente, mevrouw F SteenbergheEngeringh, het woord, om na mens de Katho’ieke vrouwenbonden hu’de en dank te brengen aan de nagedachtenis van den overleden kardinaal protector. Spreek-ter huldigde vervolgens, met gevoslens van e:ken- teiykheld, den nieuwen protector en tevens Utrechts nieuwen aartsbisschop, geesteiyk ad viseur van den bond, die in verbahd met zijn verkiezing door Rome hier thans niet aan wezig kon zyn. De algemeene presidente deed vervolgens voorlezing van de Katholieke moraal-princi pes, werke het familieleven moeten beheer- schen. Ter vergadering waren vijf honderd dames aanwezig uit alle aanges'oten landen. Tegeiykertüd heeft een jengdcon-rres plaats, dat tot onderwerp heeft het thema „mee voelen met de Kerk”. Uit Holland zijn oo het vrouwencongres behalve hooger genoemde presidente, o a. aan wezig de a'^emeene secretaresse mej Romme mevr, van Rossum en mej. Bak en mevr, van der Aa. pronerend'ste van de uitbreiding der vereering van het Heillr Hart donr schilden met beeltenis en opschrift in alle talen. Van weljngelichte zijde wordt vernemen, dat door de georganiseerde werkgevers in de sigarenindustrie maatregelen wordrtt voorbereid om, indien de werknemers-orgal- saties op de een of andere fabriek e «n staking zouden aanzeggen, daarop onmlddeliyk te antwoorden met opzegging van den arbeid, zoodat by den ingang van een staking alle fabrieken van de georganiseerde werkcansM afzetting zorg gedragen, zoo- aankomst in de meest volmaakte plaats had. De Koninklijke familie in een open rytuig, bespannen met twee paarden, welk rytuig werd gereden van den bekenden rooden bokde stoet werd geëscorteerd door een escorte huzaren van het vierde halfregiment te Deventer. Hare Majesteit de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana droegen resp. een lichtblauw en een wit toilet, de prins was in admlraals- uniform. Heden, in de morgenuren, heeft H. M. de Koningin audiëntie verleend aan particulie ren, die een persoonlyk belang hadden voor te dragen. Tegen twee uur werd het voller voor het Koninklijk Paleis, want tegen dat uur zou de Koninklyke familie uitryden voor een bezoek aan Huize .Xydia” op het Roelof Hartplein. De eerewacht kwam in het geweer Om twee uur verscheen H. M. de Koningin. Bij het wegrijden klonken hoera's. Door de Mozes- en AAronstraat, langs de Keizers gracht. Leidschegracht, Mamlxstraat werd het Leidsche Plein bereikt. Vervolgens werd gereden Vondelstraat, Roemer Visscher- straat. Vondelpark. Koninginneweg. Ko- ningslaan. Oranje Nassaulaan, Emmapletn (westzyde), Emmalaan, Valeriuspletn (west zijde), de Laraissestraat, Emmastraat. van Breestraat, Jac. Obrechtstraat, Willems- parkweg, van Baerlestraat. Aan het Concertgebouw werd eenige mi nuten stilgehouden. Daar waren een aantal R K zangverenigingen opgesteld. Nadat bloemen waren aangeboden, werden een paar liederen gezongen. Toen Hare Majesteit voor deze hulde had dankgezegd, werd met een kleinen ..Huize Lydia" bereikt. Hare Majesteit werd hier ontvangen door de voorzitster, mejuffrouw N. A. C. Crlelars, de priorin Waltera, het bestuurslid, den heer Wubbe en den geestelijken adviseur pastoor Verbeek. Nadat bloemen waren aangeboden door een dochtertje van den heer Wubbe. werd een rondgang door het huis begonnen Op dezen rondgang werden bezocht de eet zaal. de keuken, de samenkomstzaal voor Hollandsche en Duitsche dienstboden, als mede enkele kamertjes van het pension. In de groote. gezellige verblyfzaal werden voorgesteld de bestuursleden, de dames H. Zegger. G Tulleven en M. Zeudorf. Hierna werd de Koningin toegesproken door mej. Crlelars. Nadat de rytuigen weer bestegen waren, werd naar het Paleis gereden langs den vol genden weg: Roelof Hartplein, van Baerle straat, Paulus Potterstraat, van der Velde- straat. Jan Luykenstraat, Stadhouderskade. Leidscheboschje, Nassaukade, Overtoom. 2e Const. Huygensstraat, le Helmersstraat, Nic. Beecssrraat, Kinkerstraat. Nassaustraat, Potgieterstraat, Kwakersplein, Bilderdyk- kade, f— -- Clerqstraat, brug Lynbaansgracht, N. gracht (even-zyde) gracht, brug voor straat, Heerengracht (even zyde)Gasthuis- Maandag is te Amersfoort de twintigste jaarvergadering gehouden van den R. K. Bond van Onderofficieren ..Sint Martinus." De voorzitter, de heer J. J. van 't Walder- veen uit Amersfoort, memoreerde in zyn openingsrede den vooruitgang van den bond in de afgeloopen twintig jaar en wees ver bolgens op het belang van de uitbreiding der vredesorganisatie, mede in verband met het dreigende gevaar van bolsjewistische zyde Ook de stilstand in de bevordering werd hier- bij ter sprake gebracht, evenals de salaris regeling. Besloten werd een telegram van hulde en trouw te zenden aan de koningin en aan den Aartsbisschop van Utrecht. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat er een batig saldo van f 288 In kas was. Majoor aalmoezenier Noordman sprak de vergadering toe namens den kolonel hoofd aalmoezenier mgr. Evers. Hy stipuleerde oan. de strijdvaardigheid der vereenlging en de aanwezigheid van het geestelyk element. By de behandeling der afdeelingsvoorstellen werd besloten de kwestie van de bevordering naar de verschillende afdeellngen te zenden en haar oordeel te vragen, opdat het hoofd bestuur daarna met voorstellen kan komen. Vervol-ens werd besloten een commissie in te stellen, welke het hoofdbestuur zal hebben in te lichten over de vraagstukken, welke meer speciaal het corps polltietroepen betreffen. Des avonds zyn de oprichters van den bond en van de eerste afdeellng. Amersfoort, gehul digd door den heer Rypkema, uit Maastricht, die den pioniersarbeid van de heeren Van 1 Walderveen en Clemens uit Amersfoort en van den heer Rigens uit Haarlem memo reerde. Vervolgens werden nog woorden van waardeering gesproken door den heer Zwart uit Amersfoort en den garnizoenspastoor Hartman. Kapelaan Van Straeten hield een voor dracht over Godsdienst en Socialisme en wees erop, dat het socialisme de aanhangers in stilte opkweekt tot Godloochenaars, daarby erop wyzende, dat een katholiek geen socia list kan zyn. bii verlire van een duim of wijevinaer I 3U Op de banen van de Haagsche Burger wacht aan den Waalsdorperweg werden gisterochtend de nationale schietdwedstry- den geopend voor den Byzonderen Vrijwil- llgen Landstorm. Het terrein was feestelijk met vlaggen en wimpels versierd en er be stond groote belangstelling voor de wed strijden. De voorzitter der Nationale Landstorm- commissie, de heer Duymaer van Twist, ontvlr- de genoodlgden by den Ingang van het terrein en wees er later op. dat leze edstrijden. waarby meer dan 2000 land- stormers uit alle oorden van het land byeen zyn. een groot belang kunnen worden ge noemd. daar de saamhoorigheid tussc'ien de vrijwilligers er byzonder door wadt versterkt. Het officieele gedeelte van de opening werd besloten jnet een luid „Lang leve de Koninklyke familie" en .f-ang leve de heer Duymaer van Twist.”

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1