ONS BLAD I 8 i l I I I I L. FRANKENBERG, Alkmaar 1.10 El LUNCHROOM r B REISKOFFERS REISARTIKELEN DEZE WEEK DE UITGIFTE DER ZUIDERZEEGRONDEN B j VRIJDAG 23 MEI 1930 PfT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 121 f40 Voornaamste &Cieuws Coöp. Centrale Raiffeisenbank ln een diepe schacht gevallen Uit den trein gevallen Obligatieleening JOH. LAUWERS PAVGLOP 3 en HongarijeNederland op 8 Juni De Koningin-Moeder Mgr. F. J. H. Evers De roofoverval te Hoensbroek De crisis in den landbouw Gevaarlijk spel Koninklijke Nederlandsche Zeil- Roeivereenigng Oplichting ten nadeele van de Nutsspaarbank Nu de vrouwen burgemeester kunnen worden ©i L j Zaterdag de eieuwate GRAMOPHONE-PLATEN geleverd deer de fa. Ypna VROOM BREESMANN ALKMAAR bijzonder gerecht uit onze Het verslaA der studiecommissie - Een 26-tal con clusies - Het Aeheele Aebie<T worde een afzonder lij ke provincie, doch de WierinAermeer worde bij Noord-Holland inAelijfd AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL K 9 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD >1 4 1 s r O Moordzaak-Lans Algemeene jaarvergadering te l'trechl t De agent Brons ontslagen Princenhage staald U I op I deling. Een grondwet voor Syrië. worde met de gedekt door recht van hypo- bleek Ongedeerd. Ongerustheid omtrent Miss Amy Johnson* Met de noorderzon verdwenen Koning Alphons van Spanje in CatatowIE, 1 Barometerstand 9 uur v.m. 765, stilstand. uit Een belangrijk bedrag teruggevonden Barometers Thermometers ALKMAAR 's Spelers voor Boedapest (Eersten .Hulde der Oiaterwtjksche Jeugd. (H. laten Ontslag als hoofUaalmoeaanier. meisjes zullen gaan. Een steunmaatregel van de Regvering. 3 3 Een vriendelijke attentie aan de vrouwelijke Kamerleden Kleine luyden met financier Ie schade bedreigd bliesn ongeval met dnodelifken afloop Bij Kon. Besluit zijn benoemd de afgevaar digden van Nederland naar de 14e Interna tionale Arbeidsconferentie te Genève. Verschenen is het verslag der ('ommimie inzake bet beatudeeren van de uitgifte det Zuiderzeegronden26 conclusies. Te New-York is een huis ingestort. Vele dooden en gewonden. Weer een heftige rede van Mussolini, na te Milaan. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 9 30 uur. Het bezoek der Koninklijke Familie aaa Amsterdam. Kassierskantoor zijn betalingen. Het programma van Tardieu. Groote wee. ken tot 8 milliard. Scheepsbrand in de haven van Djeddah. Vele dooden. De Eerste Kamer is tegen Woensdag 2t Juni bijeengeroepen. De rein aanvangen op morgens vroeg. Het e e n r I i I bedankten Lovink. Dr Wortman en Wortman Oisterwijksche gebracht roofoverval betrokken te zijn ge- Hjj was daarbij in gezelschap van Franschznan. die hem later verlaten H de doen In de Sint Heter-basiliek is gisteren U tegenwoordigheid van Z. H. den Pans het Heilig Var gehouden. 16 worde namens knapen. KALFSLAPJES GEVULD MET GEHAKT DOPERWTEN AARDAPPELEN [’Wl Pc „Graf Zeppelin" ia Parui buco geland. wor de besprekingen, gehouden met P. O. Schel tem» te Amsterdam het Staatsorgaan ..De Wieringer- R UB KIEK .VLUG EN AANBOD” bij vvorwttbrfling per paaaZMN* 6u6b per advertentie van reguta; teders regel mrsr f AJ1 Mgr. F. Even rtvmt ontslag als hoffds aalmoezenier en zal worden opgrvolgd door aalmoezenier J-Noordman. Door de Tweede Kamer zijn gisteren de wetsontwerpen tot wijziging der Ongevallen- wrt 1923 en de Land- en Tuinbouwongeval lenwet 1922 z. h. s. aangenomen. persoon.' die te Aken in zun gezel schap was en mede gearresteerd werd, hgd met den roofoverval niets te maken De Technische Commissie heeft de vol gende 15 spelers aangewezen voor den toer naar Hongarije waar op 8 Juni Pinksterdag» gespeeld zal worden: De Boer (Ajax). Breitner den Broek (PB.V.j, Denis eenige vaderlandsche waarop de bestaande stoet al cred laten. theek. Het voorstel, luidend als volgt, werd Industrieën welke aanleiding geven tot ernstige waterverontreiniging, zullen echter niet in de polders, doch aan den rand daar van moeten worden gesticht, zooveel mogeluk op punten, waar de loosing van het afval water geen ernstlgen hinder kan veroorza ken. bij verlies van een hand, een voet of een Uit 1200 defileerenld Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door HFgft bijeen ongeval met OEA bij verlies van een hand. e a*. bij verlies van een gjt verlies van beide armen, beide beenen of beide oogen I IvV»- dnodelifken afloop ZöUi" een voet of een oog au." duim of wijsvinger T uU." legde verklaringen Juist koi Men zal zich herinneren rieuren van Brons indertu baarheid in twijfel mee^ra» trekken. In hoeverre in verband zou staan met de rol. welke de agent Brons in de zaak-Lans heeft gespeeld, kon men niet tneedeelen. bil verlim vun"a anderen vinmr Het bestuurj sche Zeil- en De in d. moordraak Lans als geAnkfi opgetreden agent van politie Brons ia ont slagen. Eenigen tijd geleden jverd te Antwerpen een jonge man gearresteerd, verdacht van het vervalschen van spaarbankboekjes van de Nutsspaarbank te Den Hang Een mede plichtige inde op die boekjes geld en in totaal werd zoo ongeveer 19 000 ont vreemd De jonge man bevindt zich nog te Antwerpen in arrest, in afwachting van zun uitlevering. Thans is door de politie ontdekt, dat hu op verschillende Nutsspaarbanken te Den Haag, te Delft en in andere plaatsen, som men tot een totaal bedrag van 11.000 belegd heeft. Een belangrijk deel van het ontvreemde is daarmee dus teruggevonden |bU*EAU: BOF K ALKMAAR TrïlT-AdmiaMnUu Ne. 431 Bzdacttz Na. *13 I ABONNEMENTEN: vaar Alkmaar I «a Agentschappen: per week 25 el; I par kwartaal MS; per paal, per I kwartaal LM bij vooruitbetaling. De Minister van Defensie heeft bepaald, dat bjj de eerstvolgende aanbesteding voor het leveren van vleesch aan het leger al leen binnenlandsch vleesch in aanmerking mag komen. I bijeen breuk van been of arm ADVERTENT1KPRUS; I»a regels LIS; elke regel meer Mk RECLAME per regel 8.7» veer da eerste pagma; raar de overige pagina's 1 *J* Alle abonne» op dit blad tiin Inaevolge de verzekerinmvoorwaarden na AA team ongevallen verzekerd voor een der volgende nitkeeringen t 3000 t» WIJ BREIEN en REPAREEREN alle soorten wellen kleeding. kousen en sokken; aak de allerfijnste JAAP SNOB - Zuidstraat IS - Den Beider. Let op den gelen winket Depót Alkmaar: Mej J. Floris, straat 18. Een van de twee personen, die te Aken in verband met den roofoverval te Hoens broek op aanwijzing van een tweetal vrou wen werden aangehouden, heeft bekend bij dezen roofoverval betrokken weest een heeft. De He* voortoopige advies van den Radio- raad aan de regeerfag omtrent den Indi sch en zendtijd. thtima. Dr ir. L. N. Deckers RÜksbureau voor den Zuiderzeeraad Bu den aanvang der Tweede Kamerver gadering van gisteren hebben alle vrouwe lijke Kamerleden van een onbekende een grooten bos bloeiende brem ontvangen, waaraan een kaartje was gehecht, met het opschrift. ..Ter eere van art. 61" (van de gewijzigde Gemeentewet, behelzende de be noembaarheid der vrouw tot burgemeester). De regeering MacDonald in gevaar. Con servatieven en het Vlootverdrag. :ijn de supe- zijn betrouw- len te moeten 'énwel het ontslag Gisteren werd door de Tweede Kamer ta behandeimfc genomen het wetsontwerp hou- Jssli -|fi“-1Utir regeling der Arbeidsbemld- Voorschotten op langen termijn Het is aan een bank, lid van de Centrale Bank. niet geoorloofd voorschotten op langen termijn te verstrekken: le. Zoodra het totaal-bedrag, dier de Koningin-Moeder zich per auto Heeze-Leende. alwaar het kasteel baron Tuyl van Serooskerken I werd. Hedenmiddag vertrekt H. M naar haar -zomerverblijf te SoestdUk. - hoe het elftal zal worden samengesteld. «Bovenstaande lijst is alphabetlsch). Als leiders gaan mee de heeren Spaans. Herberts en Boel jon. terwijl voorts de bondsbestuursleden de heeren Ir. Kips. Hirschman en Timmermans ter bijwoning van het F. I. F. A. congres naar Boedapest De orde der EE PP Dominicanen Neder landsche Provincie. Provincialaat Huissen bil Arnhem. «Rechtspersoon: ..De Sint Do- minicusstichting" te Huissen» gaat over tot uitgifte eener 5 pCt 23-jarige obligatie leening groot f 600.000.in stukken van f 1000.— en f 500.aan toonder. Gesloten met goedkeuring van .den H. Stoel, op voordracht van den Hoogw Pater Procureur-Generaal der Orde te Rome Koers van uitgifte 100 pCt. Vervaldagen der coupons 1 Juni en 1 De cember. Geen aflossing toegestaan vóór 1 Juni 1935 Deze leening wordt aangegaan voor den bouw van een groote kl«x>sterschool in de Universiteitsstad Nijmegen. De Orde der EE. PP. Dominicanen Neder landsche Provincie (resp. haar rechtsper soon de Sint Dominicusstichtlng te Huis sen) is met al hare bezittingen en inkom sten onbeperkt aansprakeluk v«x>r de rich- tige nakoming der verplichtingen uit de onderhavige leening voortvloeiende. Deze bezittingen vertegenwoordigen vol gens zeer conservatieve taxaties een waarde van f 1473®O^-. waarop een schuldenlast drukt van f 83.000. Hierna liederen kinderen vertrok. De talrijke Oisterwükers. die zich gedaan van de Admiraliteitskade al verklaringen zijn indertijd aanleiding weest om de behandeling van de zaak schorsen en de rechtbank gelastte toen een nieuwe instructie, waarbij om aan dr. H. K. de Haas werd opgedragen na te gaajy in hoeverre de door den agent Brpus^Elge- indei le. zoodra net totaal-bedrag dier voor schotten meer dan de helft zou gaan be dragen van het laagste totaal-bedrag aan spaargelden op eenig tijdstip in de laatste drie afgeloopen boekjaren gedeponeerd: 2e. zoodra het totaal-bedrag aan uit staande voorschotten fop korten en langen termijn) vermeerderd met het totaal bedrag aan door de bank geopende cre- dleten. meer bedraagt dan 90 pct. van het bedrag der spaargelden en deposito's in loepende rekening en reserve per 31 Decem ber van het afgeloopen jaar. Onder «voor schotten op langen termijn worden ver- Aan voorschotten, hetzij onder zakelijke, hetzij onder persoonlijke zekerheid, waar op niet ten minate 10 pct. per jaar van het ter leen verstrekte bedrag wordt af- gelost, terwijl tevens credieten in loopen- de rekening, voor zoover bevroren, als zoo danig warden beschouwd. Het bestuur der Centrale Bank kan in buitengewone ge vallen van bovenstaande bepaling onthef fing verleenen. mits zulks door het be stuur wordt geacht in het belang der be trokken banken en niet in strijd met de be langen der organisatie te zijn. In het alge meen zal zoodanige ontheffing d«x>r het bestuur niet verleend worden.' 1. Wanneer de direct beschikbare mid delen der bank gemiddeld minder dan 1/5 van het bedrag der spaargelden ult- Bij de eerste uitgifte in erfpacht de geschatte pachtwaarde, vermin derd met de eigenaarslasten, ten volle als canon vastgesteld Deze kan desgewenscht gedeeltelijk en voor den duur van den ter .jnijn. waarvoor die canon wordt vastgelegd, {gekapitaliseerd, vooruit voldaan worden 17. De erfpachters worden bij voorkeur uit de tijdpachters gekozen. 18. Het is gewenscht d* Zulderzeegnnden zoodra mogelijk ua het droogvallen tot zelf standige gemeenten te vormen 19 De Wierirfgermeer worde een afzonder lijke gemeente 20 In de overige Zuiderzeepolders zullen verschillende gemeenten gevormd moeten worden, waarbij het voordeelen oplevert. In dien de gemeentegrenzen zouden kunnen sa menvallen met die van de polderafdeelingen. Toch dient het grens beloop zoodanig te wor den gekozen, dat de bestuurstaak zcx> doel matig mogelijk kan worden uitgeoefend. 31 De Zuideraeepoiders worden tot een at* zonderlUka jawlncle vereenigd. behalve de Wieringermeerpolder, welke bij Noord-Hol land worde gevoegd 22 Over elk der Zuiderzeepolders worde een waterschap opgericht. De organisatie daarvan moet geregeld zyn tegen Let tijd stip. waarop de taak van het in cultuur brengen geëjndigd is. 23. De meerderheid is van meenlng dat niet alleen de afsluitdijk, maar ook de secun daire waterkeeringen tegen de zee, dat zijn de IJsselmeerdijken der Zuiderzeepolders met de daarin gelegen sluizen en bemallngsinrich- tingen, in beheer en onderhoud bij het Rijk behooren te zijn. 24. Men moet streven naar een spoedige drinkwatervoorziening. Op hygiënische gron den is centrale waterwinning noodzakelijk. De Wieringermeerpolder worde aangesloten bij het *F.W.W. 25 De voorbereiding der electridteitevoor- ziening en de aanleg van hoogspannings- leidingen behoort te zijn geschied, wanneer de polders bouwrijp zjjn. De Wieringermeerpolder worde aangesloten op de PE N de overige op de netten der aangrenzende gebieden. 36. De gronden die voor reserveerlng in aanmerking komen worden slechts in tijd- pacht uitgegeven onder voorbehoud dat het contract door den eigenaar kan worden be ëindigd wanneer de grond als bouwterrein moet worden gebruikt. De pachters hebben dan recht op schadeloosstelling De commissie acht het wenscheljjk cat bij het ontwerpen der bevolkingskemen ook aandacht zal worden geschonken aan den aanleg van plantsoenen en sportterreinen. Over den aanleg van bosch in de nieuwe polders wordt door de leden verschillend ge oordeeld. De Commissie besprak ten slotte het reser- veeren van grond ten behoeve van het ver keer en van de industrie. Voor den eventueelen aanleg van spoorwe gen en stations enz. en van binnenhavens zal indien a'ordt besloten tot verkoop der gron den of tot uitgifte In altijddurende erfpacht, de noodige grond gereserveerd moeten wor den. Onder de industrieën, waarvan het denk baar is, dat zij zich in of nabil de nieuwe polders zullen vestigen zijn vooraf te noe men de zuivelindustrie, de fabricage van stroocarton. suiker en aardappelmeel. Industrieën welke aanleiding geven Gistermiddag heeft de schooljeugd een grootsche hulde aan H. M.. de Kontngin-Moeder. H. M verscheen op het bordes van hotel „Bosch en Ven” met aan Hare zijde eenige leden harer hofhouding, den Com missaris der Koningin in Nbord-Bmbent en den burgemeester van OisterwUk. Na het zingen van een welkomstlied boden het dochtertje van burgemeester Verwiel en het zoontje van den heer De Valk, gemeen te-secretaris, resp. de Oisterwjjksche meisjes en bloemen aan. werden gezongen, <A.DO.), van (HBB). van der Heyden Wageningen», van Kessteren (HBS), van Kol (AJax). Kools (N-A-C.), Landaal (A.G.O.V.V.). van der Meulen <H. FC van Reenen <Ajax>, Scheffers (Her mes DVS), Tap (A.D.O.l. Vermetten B.S.) en van der Wildt (V.U.C.) Eerst in Boedapest zal bepaald worden Donderdag hielden de leden der Coöpe ratieve Oentrale Raiffeisenbank hun jaar- lljksche algemeene vergadering in de groote zaal van Tivoli te Utrecht Rekening en verantwoording door het bestuur over 1929 (balans, benevens winst en verliesrekening» wenden goedgekeurd. Een bestuursvoorstel om van het wlnst- saldo af te schrijven op de rekening ..Ge bouwen' f 5000 en op de rekening „Meu bilair" 1 1975 10. waardoor dit tot op f 1 aal zijn afgeschreven met f 6975.10. zoodat overbluft een bedrag van f 622,615.34. waar van in het reservefonds moet worden ge stort volgens de statuten f 25, zoodat res teert f 623590 34 en voorts dit bedrag overeenkomstig de statuten in het reserve fords te storten. waardoor de reserves zullen stijgen tot f 4 424 372 79. werd aan genomen. Eveneens werd aangenomen het voorstel om het voor de reserve afzonderlijk al* reserve koersverschillen geboekte be drag te verlagen met f 130000. zooadt dit dan op f 610 000 komt te staan. De voorzitter gaf daarna een uitvoerige toelichting bij het op de agenda geplaatste voorstel tot het invoeren van een andere diapensatieregellng en net in verband daar mede Intrekken van het besluit der alge meene vergadering van 1913. inzake de Gisterochtend en den hee.len dag bleef het kaasierskantoor der firma Wermenbol en Co. te Prinsënhage gesloten. Ook het par ticuliere huis van den heer Wermenbol was gesloten. Al spoedig verbreidde zich door het dorp het gerucht, dat de heer Wennen bol zonder achterlating van adres naar België vertrokken was. Heel den middag verzamelden zich groepen mensenen voor het bankiershuis. Nader woedt gemeML Met een auto, expres uit België gearri veerd. is de heer Wermenbol met zijn vrouw Woensdag tegen middernacht vertrokken. De kinderen waren enkele weken geleden naar kostschool gegaan. Den heelen dag bleef het kantoor gesloten en verzamelden zich tal van groepjes kleine spaarders en zakenlui en boeren voor het kassiershuw De firma Wermenbol genoot de laatste da gen nog zoodanig vertrouwen, dat enkele Ingezetenen, die hulzen verkocht hadden er resp. sommen van 10 000 en 23 000 gulden gebracht hadden Indien de firma failleert zullen vooral veel kleine menschen en za kenlui er de dupe van worden. Gisteravond tegen 6 uur is het parket gearriveerd en heeft een verh<x>r afgeno men aan een der vrouwelijke bedienden, die aan het parket den sleutel overhandigde, die toegang verleent tot het kantoor, dat thans verzegeld is. De safe de firma had plm 25 safehouders moet in orde be vonden zijn Ook gistemamlddag om 6 uur stonden in de straat waar de firma geves tigd is en voor de kantoren tal van groep jes menschen Twee veldwachters bewaken het pand. Van den heer Wermenbol is nog geen spoor te ontdekken. Dreigend conflict in de sigarenindustrta voor het hotel hadden opgesteld juichten de Hooge Gaste uitbundig toe. die deze spon- j taneiteit met voortdurend handgewuid be an woordde. OnmkideUük na de klnderhulde begaf i naar I van bezocht Binnenkort is bu Kon. Besluit het eer vol ontslag per 1 Juli as. te verwachten van den kolonel Mgr. J. F. H. Evers, als hoofdaalmoezenier, terwijl tevens met in gang van dien datum de benoeming van den majoor J. J. J. Noordman. thans aal moezenier der 1ste militaire aldeeüng. tot hoofdaalmoezenier is tegemoet te zien. Besloten is de reis te doen Donderdag 5 Juni des rr-?r~ gezelscha.j is dan Vrijdagmiddag om 13.12 in Boedapest, zoodat slechts een keer van den slaapwagen gebruik gemaakt behoeft te worden. Het wend daarom beter geacht de reis op deze manier te maken inplaats wo Donderdagsavonds te vertrekken en Zater dagmorgen te Boedapest aan te komen. Het vertrek voor de terugreis is gesteld op Maandagavond 9 Juni; Woensdagmorgen zijn de spelers dan weer in ons land terow zoodat de heele toer bijna een week zal <to« ren. De agent van politie te Rotterdam Brons, die bij de behandeling van moordzaak-Lans van zich heeft hooren. doordat hij op een van de zittings dagen van de eerste behandeling van deze strafzaak met geheel nieuw feitenmateriaal kwam, is uit den dienst ontslagen. In zijn rapport, dat hjj- destijds ter te rechtzitting overlegde, deelde hij mede op den avond van den moord einde November 1928 een man in hemdsmouwen in bukken de houding te hebben waargenomen voor een van de ramen van het kantoor van de firma de Haas Brons had deze waarneming Deze Be te Op de staatsmijn Maunts te Lutterade heeft zich een eigenaardig ongeval voorge daan, dat nog goed is afgeloopen. Een Duitsche mijnwerker uit Stein viel door een 53 meter diepe schacht naar beneden, maar zijn val werd in den slechts 42 c.M breeden koker zóó belemmerd dat de man meer naar beneden gleed en zonder letsel daar terecht kwam. Hu werd in het zie kenhuis te Heerlen onderzocht, doch daar werd niets bijzonders geconstateerd. der Koninklijke Nederland- Roelvereeniging deelt mede, dat. het zich ten aanzien van de nummers in de aankondiging voor de as Interna tionale roei wedstrijden der vereeniging op 13 en 15 Juni vermeld als stulroeien dames seniores en stulroeien dames Juniores schaart aan de zijde dergenen die ook in 't stijlroeien van dames een uiting van sport wenschen te zien in dien zin. dat hierbu zekere minimumeischen gesteld mogen worden aan de physieke inspanning, rn a.w. dat een bepaalde minimum snelhek' tijdens een of te leggen traject gevorderd mag worden Omgekeerd echter moet er huns inziens tegen gewaakt worden, dat bedoelde phy sieke inspanning een te groote mate van uitputting der roeisters zou veroorzaken als gevolg van een te hoog opgevoerd tempo Deze beide overwegingen hebben het be stuur doen besluiten om. bij wijze van proef, de navolgende beoordeelingseischen bij de toekenning van de pryzen te gelden In de z# kom vui den Amstel, waar het stulroeien voor dames tijdens de wedstrij den van de K N Z R V. als regel plaats vindt, zal over een afstand van 400 wordt op- _i omge- tijdig. d.l. vóór de bodem droog komt, aan te vangen. 11. In de Wienngermeer worde de voor bereiding van de ontginning opgedragen aan drie personen, die later de directie van ,JDe Wieringermeer” zullen kunnen vormen. 12. Het is in verband met de geldende opvattingen omtrent gemeenschapszorg noodzakelijk. nauwlettend toe te zien de keuze van de kolonisten. 13. Het is zeer gewenscht, dat de be drijfsleiders met de aanstelling hunner ar beiders worden belast. De cultuurchefs die nen op de aanstelling der bedrijfsleiders grooten invloed uit te oefenen. Óp welke wijze dit het best hier geschiede dient aan de directie te worden overgelaten. 14. In de tweede periode worde ongeveer 25 pct. van de Wieringermeer in het Wes ten en Zuiden van overheidswege geëxploi teerd. De Wieringermeer exploitatie daarvan belast 15. De directies der publiekrechtelijke lichamen kiezen de tijd- en erfpachters De betrokkenen kunnen in beroep gaan bij Verkiezingen Bu de au volgende bestuursverkiezing werd het aftredend IM de hee» A. A. Nengerman herkozen Evenzoo zagen zich herbenoemd 1 de aan de bëürt vsn aftreding zijnde leden van den Raad van Toezicht, t.w. de heeren F P. E. van Ditzhuyzen. Baarn; A- Com mandeur. Spanbroek: P. F. Veelenturf, Ha- zerswoude. terwijl in de plaats van den heer K J. A. G. baron Coilot d'Escury, die kwam te overlijden, werd gekozen de heer D. W. Lindenbergh. voorzitter van het bestuur der Boerenleenbank te ’s Heer- Arends^.erke. Gistermorgen is een 21-jarig meisje, mej. Van Straten, uit ZutDhen, werkzaam aan de cartonnagefabriek aan de Asschel- schestraat te Apeldoorn even voorbj Kla renbeek uit den trein gevallen. Zjj werd naar het ziekenhuis te Apeldoorn ver voerd. waar hersenschudding werd gecon stateerd. Met een katapult schoot de 15-jarige F te Heüerheide-Kerkrade op musschen. F. trof den qps-jarigen L. met een steentje in het oog. dat- daar zoo ongelukkig terecht kwam, dat de jongen het oog zal moeten Verschenen is het verslag der commissie nzakt het bestudeeren van de uitgifte der Sulderzeegronden, ingestekt bu besluit van ten Minister van Waterstaat d.d. 24 Dr- sember 1926, no 1, afdeeling Waterstaat. De commissie bestand aanvankelijk uit de heeren G. Vissering, tevens voorzitter. Prof. Mr. D van Blom, K Breebaart Jzn. Dr. Mr. L. N. Deckers, Prof. Mr. P. A. Diepen horst. C. van den Keuvel. G. W J. van Koeverden ir. S. L. Louwes, Dr. H. J. Lo- vmk. L. H. Kansholt. B. W Okma. Dr. F. E. Postliuma, Prof. Mr. Paul Scholten. E. M. Feenstra, Dr. ir. Th. van der Waerden. Th M H van Welderen baron Rengers. J. Bs. Westerdijk en Dr. ir. H. Wortman terwijl Dr. H. N. ter Veen tot secretaris benoemd werd Achtereenvolgens bedankten als lid de heeren Dr. H. J Lovink. Dr F E. Pos- A Wortman en Dr. Mr Ue Iveeren Wortman en Deckers konden echter aan de werkzaam heden deelnemen tot, de formuleering van het verslag der sub-commissles. waarin zij attmg hadden y~tn hun plaats werden rasp benoemd ir V. J. S. de Blocq van Kuffe- ler en Prof Dr Mr. J. van der Grinten Het bleek 's Ministers ambtsvoorganger nog wenschelük, de commissie uit te brei den met twee leden, die vertrouwd waren met het Domeihbestuur. weshalve hu de lieeren H C Couwenberg. oud-directeur der1 Registratie cm Domeinen en D van den Hurk, toenmaals directeur der Registratie en Domeinen, alsnog tot lid benoemde. Op 27 Januari 1927 werd de commissie geïnstalleerd door den toenmali^en Minister van Waterstaat mr H v. d. Vegte, De voorzitter der commissie, mr. G. Vis sering, beantwoordde deae rede. Het was gewenscht. zich van den aan vang af te beperken tot de belangrijkste groepen van vraagstukken, welke naar het inzicht der commissie met de uitgifte der gronden samenliingen en voorts de voorbe reidende bestudecring daarvan op te dragen aan verschillende subcommissies. Het bleek eenige malen gewenaclit. met. mededeeltng der conclusies niet te wach ten tot het oogenHlk waarop het verslag in zijn gaheel kon worden aangeboden Zoo dbelde de commissie tusechenUjds haar in zichten mede omtrent: 1. de voorloop. gemeentelijke Indeeling van den Wieringermeerpolder; 2 de verkaveling van den Wieringir- meerpolder; 3 het grondonderzoek in de Wieringer- meer; 4. de vrijstelling van grondbelasting ge durende de eerste jaren na de droogleg ging der Zuiderzeegrondczi. Ten slotte stelde de commissie tn handen van 's Ministers ambtsvoorganger een ont werp van wet vergezeld van een memone van toelichting inzake het in cultuur bren gen en de eerste exploitatie van den Wie ringermeerpolder. Bu dit ontwerp was gevoegd een schrijven, waarin gew/ezen werd op de noodzakelijkheid, zoo spoedig mogelijk over te gaan tot de instelling van een Dienst, die met de leiding van het in cultuur brengen ware te belasten. Gedurende den arbeid werden meermalen besprekiiaten gehouden met de directie der Zuiderzeewerken. het Drinkwatervoorziening en de Proef poldercommissie. In het bijzonoer dient gewezen tc den op Prof. mr. omtrent meer," waarvan de resultaten zun neerge- legd tn een door hem opgesteld ontwerp van wet inzake de Wieringermeer met Me morie van Toelichting. In het verslag is niet ojigenomen het flnancieele hoofdstuk. De commissie meen de zfch n.l. voorloopig te moeten beperken tot de drie eerste hoofdstukken Mocht zij Intusschen de zekerheid ont vangen. dat de Minister cfaarop prijs stelt, zoo zal de commissie zeer gaarne alsnog ten spoedigste een afzonderlijke nota samen stellen betreffende het financieele beheer der Zuiderzoegronden, de huishouding van gemeente, waterschap, provincie er. cultuur- orgaar. De Commissie komt tot de v ilgende con dities: 1. De grond worde gedurende de eerste ja ren niet verkocht, doch blijve dan in elk ge val het eigendom van den Staat, ook voor- zooVerre overigens aan verkoop de voorkeur mocht worden gegeven. 2. Gedurende de eerste periode na de drooglegging verdient exploitatie van over heidswege de voorkeur. 3. De verkoop van de Zujderzee-lnpolderin- gen is. uit een sociaal en economisch oogpunt beschouwd, te ontraden. 4. Overheidsexploitatie der Zuiderzee- gronden kan in het algemeen niet worden aanbevolen. 5. Aanbevolen wordt, ook na het cultuur- rijp maken van den Wieringermeerpolder, een deel dier gronden bij wyes van proef te doen explolteeren onder leiding van 't orgaan „De Wieringermeer." 6. Behoudens een uitzondering «gedeelte lijke overheidsexploitatie als proef) is het stelsel van gewijzigde erfpacl*. de meest ge schikte wijze van uitgifte van den grond als overgang tot en voor zoover noodig als aan vulling van de erfpacht. 7. Het stelsel van altijddurende erfpacht verdient bij de definitieve uitgifte der Zuider- zeegronden aanbeveling boven andere stelsels. 8. De uitgifte in altijddurende erfpacht dient daarom te geschieden met wisselenden canon naar vaste maatstaven. 9. Voor de Zuiderzeegronden worde too noodig met wijziging van art. 12 der Landar'-e'derswet fndlen deze wet hier van toer -■ ver uit rif te van plaat in rf ’-'r X pacht als stelse aanvaard. 10. De voorbereidingen tot de ontginning ton den bodem zijn zóó belangrijk en zóó Wghi JJ, M bet 8M*MK is daarmede meter worden geroeid. Daarna nieukr gestart en dezelfde afstand in keerde richting afgelegd. Beide trajecten, zoowel heen als terug, moeten ieder worden afgelegd door de se niores. tusschen 22.30 minuten, door de juniores tusschen 2 30 —3 minuten Vanzelfsprekend moet in beide richtingen een gelukmatig tempo worden gehouden en mag dit tempo geen wijzigingen ondergaan met de bedoeling den voorgeschreven af stand binnen de vastgestelde tijdgrenzen te hebben afgelegd. der van maken 2. Voor voorschotten boven f 2000. waar voor persoonluke zekerheid vordt gesteld; 3. Wanneer bu hypothecaire voorschot ten de waarde van het onderpand grooten- deels bepaald wordt door de gebouwde eigen dommen; 4. Wanneer geen aflossingen zun bedon gen; 5. Wanneer het betreft voorschotten aan niet-leden. Na urenlange discussie werd het bestuurs voorstel aanvaard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1