LEEKEPREEKEN L. FRANKENBERG, O tl GEWELDIGE BRAND TE ZAANDAM Voornaamste qKieuws De omgekeerde wereld Alkmaar i ZATERDAG 24 MEI 1930 Luxe Verhuurinrichting Prima 4 en 6 persoonswagens beschikbaar a 15 cent per K M. GARAGE JAC. MET Si Hl DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN WBR BN TWINTIGSTE JAARGANG Ne. IK f40 Stationsbrieven in Grotius-medaille t Internationale Bokswedsir”~an „Bellevue” Ontbijt van het Nederlandsche schoolkind JGPUNOs BAAI TABAK I SCHOOLVULPENHOUDERS met volledige garantie Prima zelfvuller met 14 krt. gouden pen f3.50 Vijf èebouwen in vlammen Dreigende ontploffing gashouder Reis voor de lezers „Katholieke Illustratie” De nieuwe voorzitter der R. K. Staatspartij tnr. C. M. J. F. Goseline AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET MGEVAL JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Nieuwe spoorweg i ■GELDMACHT aan L kapitalisme. en Mr. lor Invoering op 1 Juni os. Overwinning van zij HOMO SAPIENS. Aan Lord Robert Cecil toegekend van een f j l> Levenslange gebeele ongeschiktheid tot werken door ▼erlies van beide armen, beide boenen of beide oogen Igrom is. Wié dan ool^tegen aching van geld en al wat da. en vloedige rijken hun chen! Met Duiteche Rijksdag De Rjjksweerbegroo- ting. Majoor Attlee benoemd tot opvolger van Mosley als minister van het Hertogdom Lan caster. Twee Chineeoche steden overvallen 180 dooden 400 weggevoerden. Het lijkje van het vermiste meisje uit Rot terdam in de Rotte drijvende gevonden. Mis daad is uitgesloten. De strjjd in China Nanking. De datum van invoering van de stations brieven is bepaald op 1 Juni sus. ABONNEMENTEN: voer Alkmaar en Agentschappen: per week 25 et.; par kwartaal X25; per post, per kwartaal 3-58 bU vooruitbetaling. Het met Ned.-Lndii en Ontvanginl De Britsch-Indiscbe beweging Mevrouw Naidoe veroordeeld. Handel in blanke slavinnen Nieuwe ar restaties. J. F. Geseling is gekoaen tot voorzitter van de K. K. Staatspartij. De Grotius-medaille voor 1930 aan Robert Cecil toegekend. ECHTE ER1E5CHE NOORD-HOELANDSCH UAGBLAD Hg ONS BLAD I anderen vinger Ach, de vrouw is niet tevreden Als men haar te veel beschouwt Als de lieve, zwakke sexe. Die alleen maar mint.en trouwt Zjj wil werken en gelijk zijn Aan het ideaal, den man! Zij beweert, dat zij niet minder Z<“-> niet beter werken kan. Zelfs het vak van burgemeester. Heeft men onlangs vastgesteld. Kan thans ook een vrouw bekleeden. Als zij zich daarvoor maar meldt. Nu de vrouw zoo krachtig optreedt En den man beconcurreert. Moet de man iets anders kiesen. Zij het dan ook omgekeerd. Mannen, geef je op als naaister, Etech het baantje van modtet. Als je door de concurrentie. Vroeg of laat. Je plaats verliest. Mannen, elsch toch ook je rechten. Vrije baan den vrijen man! Etech het baantje op van huisvrouw Waar de vrouw dit niet meer kan. Man. word strijkster, man. word baker. Kookster, werkvrouw of de meid. Want de vrouw heeft voor die functies Binnenkort niet meer den Wjd! MARTIN BERDEN. maar uitgaat Felle uitslaande brand te Zaandam. In de gisteravond gehouden Partijraads vergadering van de R. K. Staatspartij is ver slag gegeven van de onderhandelingen, wel ke met de R. K. Volkspartij hebben plaats gehad am tot eenheid op politiek terrein te geraken. misschien zou worden vernietigd. De reden voor deze vrees was naar ons later door den directeur der lichtbedrijven werd verze kerd slechts zeer gering. De gashouder heeft de vuurproef vrij goed doorstaan. Wel is zjj zeer ernstig geblakerd en zijn er builen in getrokken, maar er ontstonden geen scheu ren. Tijdens den brand is de gashouder 1 Me ter gerezen. Zóó hevig was de hitte, dat de Vrijwillige Brandweer, die zich tusschen het terrein van den brand en den gashouder had opgesteld de pas nieuwe motorspuit in den steek moest laten, wilden de brandweerlieden niet zelf het slachtoffer worden. De spuit, die men een poos later met groote moeite toch nog wist te redden, is deerlijk door het vuur gehavend. BUREAU: HOT AUDOaR Tl’lT- Administratie Ne. 433 Redactie Ne. «33 Deed l*rt verbod van vench brood in den morgen het brood verbruik terugloopen? bijeen breuk ven been of ■rrn De Tweede Kamer zette gisteren de be- handeling van het wetsontwerp tot wetteljj- ke regeling der arbeidsbemiddeling voort Het toestel nou D 30, dat gistermorgen om half 10 op het land van den heer W. Bak aan een nnndlanding moest maken De datum van invoering van de stations brieven is bepaald op 1 Juni as. Deze brieven zullen zijn toegelaten in het binnenlandse!) verkeer en in het verkeer met Duitschland Zooels reeds vroeger te medege deeld. te het doel hiervan, den geadresseerde van brieven, welke regelmatig ap deselfde dagen der week met een bepaalden trein aan komen en afkomstig zijn van denzelfden afzender- de gelegenheid te bieden, deze brie ven aan den trein of het stationsexpeditie- bureau in ontvangst te nemen. Het daarvoor verschuldigde recht bedraagt per brief bij dageljjksche uitreiking: per maand f 10, of per week f 3 en bij uitreiking op bepaalde dagen der week: per dag f 0.50. Op de postkantoren kunnen desverlangd nadere inlichtingen worden ingewonnen. De ontwapeningswet bij den Oostenrijk- schen nationalen raad ingediend Rede van Bondskanselier Schober. uitgaven gaan volksgezondheid, volkswoningbouw. In opdracht van 't departement van Ar beid, H. en N. te Donderdag op honderd scholen in Nederland (zoowel lagere als middelbare) een onderzoek ingësteld naar den aard van het ontbijt van de leerlingen. Door onderwijzers en leeraren werden op lijsten geformuleerde vragen gesteld, wat des morgens was genuttigd: a. uitsluitend brood; b. bróód en pap: c. uitsluitend pap. Het onderzoek is uitsluitend Donderdag morgen gehouden naar aanleiding van de bewering der bakkerspatroons, dat sedert het verbod van verseh brood in den morgen, ongeveer ieder zou ontbijten met pap of beschuit. Door het onderzoek verkrijgt het departement' de noodige gegevens om de al dan niet juistheid van die bewering te kunnen nagaan. Wat verforen is gegaan Behalve de fabriek van de firma J. Schoe nmaker. die zich bezighoudt met *t verwerken van cacaoafval welke geheel te verwoest zijn de volgende perceelen geheel of gedeelte lijk door het vuur venield: De timmermanswerkplaats van den heef Speciaal ziekenvervaer. TELEFOON 572 TELEFOON 873 F Xeö buifenqevoom tegen r eer lagen pryt. De Grotius-medaille van de vereeniging voor Volkenbond en Vrede, in 1925 ingesteld ter herinnering aan het feit dat 300 jaar te voren Grotius' boek over het recht van den oorlog en den vrede verscheen, te door het hoofdbestuur voor 1930 aangeboden aan Lord Robert Cecil, wegens de diensten, die hü heeft bewezen aan den Volkenbond- dezen Zaterdag begint het eigenluk. De mooie en belangwekkende stad lokt ons aan en we zullen hier onze oogen den kost geven. Maar morgen te toch wel de groote dag. Dan zijn we in Oberammergau, om er met onze bewonderende oogen en ons Room- sche hart te genieten van het treffende Passiespel Zijn die mooie indrukken bezon ken. dan gaan we weer verder het ruime bergland in. Boerendans, de Ouwelfabriek E. N. S. O. F. en de mandenmaker^ van den heer Klokman Zeer belangrijke brand- en waterschade kre gen voorts het perceel van den bakker Van Noort, de slagerij van den heer A. Hoek. Om negen uur was men den brand meester. Burgemeester ter Laan en alle wethouders waren op het terrein aanwezig De oorzaak van den brand is nog niet be- kenri- Ook staat nog niet vast, waar de brand Antwoord van minister Reymer op de vragen van den heer Floris Vos inzake het inrichten van een z. g. ,Gleichwellen-sya- teem” door de A.V.R.O. Mr. C. M. J. F. Geseling de nieuw-ge- kozen voorzitter van de R.K. Staatspartij, werd 10 Juni 1891 te Amsterdam geboren Na zijn opleiding te hebben ontvangen aan het St. Ignattus-college der Eerw. Paters Jezuïeten studeerde hij aan de universitedt van Amsterdam In 1914 deed hij met goed gevolg het doctoraal examen in de rechts wetenschappen. Toen brak de oorlog uit en moest de heer Gosellng. die als reserve-officier der artil lerie onder de wapenen werd geroepen, zijn studie lijdelijk onderbroken. In 1916 promo veerde hij tot doctor in de rechtsweten schappen. Van 1919 af is mr. Geseling als advocaat in de hoofdstad gevestigd. De Rijkskieskring Amsterdam" koos hem in 1922 tot zijn voorzitter. Mr. Goseling is een vlot spreker en heeft zich doen kennen als een krachtig leider van vergaderingen, als een bestuurder met veel energie en initiatief. Allo .bontié'. op dit blsd rijn Ingevolge de verzekering, voorw.srden «innn Levenslenen gebeele ongeschiktheid tot werken door __A bijeen ongeval met bit verliee van een head. Mi team ongevallen verzekerd voor een der volnend. uitkeerden f 3000.- ’.riten van beid, armen, beid, beenen of beide oogen f 750.- doodel ijken afloop f 250.- f 125.- d“lmrf%XZ? f 56.- Gisterenavond omstreeks kwart over seven is een felle brand uitgebroken in een groote houtopslagplaats. gelegen aan de Westzijde te Zaandam. Aan de Zuidzijde grenst deze opslagplaats kan twee gashouders der ge meentelijke gasfabriek en aan de Noordzijde aan de ouwelfabriek .Ensof,” een timmer manswerkplaats en een viertal particuliere woningen. Het groote pakhuis ..De Zaan,” in gebruik bij de N.V. J. Schoemaker, Mij. voor Handel en Industrie, de timmermanswerkplaats, de ouwelbakkenj van „Ensof,” zijn reeds door het vuur verwoest. Aanvankelijk bestond ook groot gevaar voor een der gashouders, doch door het jachtig optreden van de brandweer wist men dit ge vaar te keeren. Alle brandweren der verschillende Zaansche gemeenten nemen aan het blusschingswerk deel. In het pakhuis „De Zaan" lagen groote partijen cacaoboonen en granen opgeslagen. De goederen zun alle op beurspolis verzekerd. Nader wordt gemeld: De brand, die op zichzelf van grooten om vang en hevigheid was, kreeg vooral een ern stig karakter door de onmiddelljjke nabijheid van de gasfabriek, die slechts door een smal steegje van het terrein van den brand ge scheiden is. Bovendien was de wind in de richting van de gasfabriek. De gashouder, die het dichtsbij stond en een inhoud heeft van 10 000 M3 had het zwaar te verantwoorden. Onder de duizenden toeschouwers ontstond, toen de brand het hevigst was een paniek, doordat de mee- ning verspreid werd, dat groot gevaar voor een explosie bestond en dat de halve stad De opbrengst der middelen in Indië is over het eerste kwartaal van 1930 39.5 miliioen gulden beneden de raming geble ven. En wat tegen de plutocratie te velde trekt, dat men geen krachten verspüt, die beter gebruikt konden worden, f»f wel, als lel den eener nieuwe beweging, zichzelX te Barometerstand 9 uur vm.: 763 achteruit. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 931 uur en over morgen om 9 33 uur. Uit vooraanstaande personen in de betrok ken gemeenten heeft zich een comité ge vormd voor den aanleg van een spoorweg Heerenveen, Joure, Sneek. Bolsward, Zürich in aansluiting met den aan te leggen spoor weg op chm aiqibdtdiR van de Zuidaneee Een spa impend boek voor jou. Die frapie pyp voor ma. Wie BAAI TABAA van CRUNO rookt Die krijgt ze er gratis by! Maandagavond zullen onder auspiciën van den Nederlandschen Boksbond in feestge bouw „Bellevue" te Amsterdam bokswed strijden worden gehouden. Op het program ma staan de volgende Internationale ont moetingen: Mil jonHolzapfel, OlySchemp- kes, beiden zwaargewicht. HoutkoopLandes, lichtgewicht; Faassen Kartz. weltergewicht. Verder zullen de volgende Amsterdamsche cracks tegen elkaar in den ring komen. Lo- sekootTermeulen. Kerkwijk—Westering. KitsLil. SnoekKupper, SchippersBöhm. Van BeerenKiks, In de BerkenStrolen- berg. Otter—Witvliet. Alle partijen van drie ronden van 3 mi nuten. De K-I.-trein b vertrokken Op het Utrechtsche perron u het lederen dag le vendig en druk, maar pp dezen Vrijdag avond viel het toch wel op. dat er iets bijzonders aan de hand was. En de extra- trein verried het met zijn opvallende bil- i Jetten: er is voor de abonné s van de Ka- tholieke Illustratie een Ais naar het mooie Beieren georganiseerd nn eenige honderden sporen nu de grens ‘over om met eigen oogen te gaan zien, wat hun familieblad hun reeds zoo dikwijls met fraaie foto’s voer den geest heeft getooverd. Dat vroolijk ge drang, die opgewekte begroetingen, het drukken van handen, het levendig gewuM. het gaf eenigermate den indruk van een familiefeest! Arnhem en Nijmegen zijn stopplaatsen alle ga-ten zijn nu binnen in den eigen trein nu. bij het vallen van den avond gaat het Dultschland in. Een nacht tus schen de wielen; voor velen iets ongewoons. wat hindert het? Wie voor plezier mooie dagen in het verschiet heeft, kan voor een keer zftn bed wel mis sen En met den morgr zijn we in Mün- C. M. radio-telefoonverkeer van Engeland i via de Nederlandsehe Zend- itallaties te gisteren geopend. De eenheid in het katholieke Hezen korps te Maastricht is hersteld. Kent gij de beteekenis van den strijd dien gij voeren wilt, vroegen wy aan het slot van onze vorige beschouwing aan de tegenwoordige jongeren, die zich ontevreden gevoelen over den gang van zaken in onze maatschappij? Ja, zeg gen zij: wij willen strijden tegen de overheerschlng van de geldmacht, of, mét een vreemd woord, tegen de pluto cratie. Dat klinkt weer een weinig anders dan de alweer versleten leus: op tegen het kapitalisme. Laten wij erkennen, dat er iets pakkends ligt in den nieu wen strijdkreet: op tegen de geld macht! Het geld is. voor wie het ntet heeft en geen kans ziet het In over- mate te krijgen, de verper soonlijkte duivel in onze maatschappij. De groote, bezitlooze massa haat het geld met een diepe minachting; er zijn weinig dingen, die de volksmond zoo scherp en zoo veelvuldig geeselt als het geld, dat stom is en recht maakt, wat overheer- .armee sa menhangt, strijdt, kan er zeker van zijn de massa achter zich te hebben. Nu zouden zulk een actie en een dér gelijke sympathie lofwaardig zijn, wan neer het hier ging om een heiligen jiaat. Want inderdaad is het geld in den zin van overvloedig aardsch bezit een der ergste belagers van ’s men- scMen werkelijk geluk.... St- Ignatius voert in een zijner beroemde instructies den duivel sprekende in en laat hem verklaren,* dat het goud, de hebzucht, het beste middel is om de hel te bevol ken. Vandaar, dat allen.’ die met for- sche schreden den weg der volmaakt heid willen bewandelen, naast de ver zaking aan eigen wil en eigen vleesch de vrijwillige armoede aanvaarden. Dit was ook de reden, waarom het christendom in den aanvang zulke snelle vorderingen maakte: .de nieuw- bekeerden Christus: onder de Bijwnderheden over de plannen tot her bouw van de regale abdjj van Esmond. I Gisterochtend heeft Minister Reymer de bijeenkomst geopend van de Vertteeraeozn- missie van den Volcenbond. rijke moet zich extra In- om den plicht van naasten liefde en barmhartigheid te vervullen. Het grootste deel van zijn overvloed wordt hem tegen zijn zin afhandig ge maakt. f Wanneer men over geldmacht spreekt, is het goed, ook dezen kant van de zaak In het oog te houden. De geldmacht is al reeds een heel stuk van hoog naar laag verschoven. Wij weten, dat er nog een andere kant Is. die vaag In de hoofden der niet bezitt*ide klasse schemert, wanneer men spreekt over plutocratie. Men heeft het oog op winsten uit kapitaal, die, geen door van groote ondernemingen en door het bankkapitaal. Waarom, wordt gevraagd, zorgt men niet, dat de winsten In han den komen der arbeiders, die de pro ducten vervaardigen en waarom mogen betrekkelijk weinige geldmagnaten den economischen en zelfs den politleken toestand van de wereld beheerschen? Voor heden slechts eenige korte aan wijzingen. Men moet de geschiedenis zien, niet bij dagen en maanden, maar bij jaren en eeuyen. De bovengeschet ste verheffing van het arbeiderspeil Is gekomen na een bedroevend tijdperk van moordend industrlalisme. Toen Leo XIII zijn stem verhief, kon men spre ken van een modernen slavenstaat. Ge leidelijk aan zijn betere begrippen doorgedrongen. De oorlog heeft nog wel ’n nieuwe, snelle verhooglng der loonen gebracht, maar de schok was te snel. De natuur maakt geen sprongen en die naar men meent, met weinig of verdiensten worden verkregen bestuurders en aandeelhoudei s ouden van dagen en dergelijke. Ge schiedde dit uit barmhartigheid, dan hadden zij daarvan groote verdiensten voor den hemel. Tegenwoordig wordt ziekenverpleging, armenzorg én maat- schappelijken steun voor een zeer groot deel uit gedwongen belastingheffing betaald. Het voordeel daarvan is, dat de niet bezittende klasse op een maat schappelijk hooger peil is gekomen; dat het gevoel v^n afhankelijkheid is verminder^, meer billijkheid wordt be tracht, minder aan toevalligheden wordt overgelaten. Maar de spannen kunstmatig opgeschroefde productie met alle gevolgen van dien. Zoodra de groote onevenwichtigheden zijn her steld en de opwaartsche beweging haar geleidelijken groei kan hernemen, zal het tegenwoordige stelsel van voort brenging en verdeeling nog wel andere vormen aannemen. Gelijk het tiental len jaren heeft geduurd, eer de vak organisatie den groei en de macht van tegenwoordig kon krijgen en de vrije, onafhankelijke arbeider van thans ont stond, zoo zal een verdere vervorming van het kapitalisme ook z’n tijd moeten hebben. Niet de sociale wetten, welka in de meeste beschaafde landen in onzen tijd gelden, hebben den arbei dersstand op een hooger peil gebracht, maar de omzetting der geesten, het leeren inzien van de waarde van den arbeid. Uit dit nieuwe, betere bewust zijn konden ten slotte die wetten voort komen. - t Is vaak de fout van jongeren, dat het door ervaring gerijpte geduld der ouderen niet begrijpen. Over die verdere ontwikkeling van het kapitalisme door een nieuwen geest spreken wij nog in een slotbeschou wing. paard helpt en de millioenen onbevre digd achter zich laat. Ook dit laatste is meer vertoond. Laten wij voor vandaag het een en ander over dien strijd tegen de pluto cratie zeggen. Er is inderdaad een over heersching van de geldmacht Maar zij is niet nieuw en laten wij het vooral niet aldus voorstellen, alsof wij ten dez? in een bijzonder slechten tijd leefden- Dat zou historisch onjuist zijn. Er zijn vele perioden in de geschiedenis aan te wijzen en wij gelooven zelfs heel dicht bij de waarheid te zijn, wanneer wij beweren, dat de historie grooien- deels dit beeld vertoont waarin de overvloed van aardsche goederen in de handen van enkelen was, terwijl de massa een afhankelijk en karig bestaan leed. Wanneer wij een samenleving als die der Vereenigde Staten van Noord- Amerika beschouwen, met een flinken welstand^ van millioenen arbeiders, die een goede woning, overvloedig voedsel en kleeding. eigen auto en rijkelijk Ónt- spanning hebben, dan is het de vraag, of de wereld wel ooit iets dergelijks heeft aanschouwd. Zeker, er wordt nog armoede en vooral stille armoe geleden. Maar In de meeste beschaafde landen is het levenspeil van de handwerkers aanmerkelijk opgevoerd. En ten slotte moet daarop toch het streven gericht zijn; een behoorlijk bestaan aan de groote massa te verzekeren. Laten wij eens vergelijkingen met vroeger maken en niet verder teruggaan dan vijftig, zestig jaar geleden. Hoe waren de woningtoestanden toen en nu? Is er geen groot verschil tusschen de vrien delijke woningcomplexen der nieuwe arbeidersbuurten in de groote steden van thans en de huurkazernes uit den tijd van den revolutiebouw? Is er op het terrein der volkshygiëne niet ont zaglijke vooruitgang te bespeuren? Neem de drinkwatervoorziening, do gratis bad- en zwemgelegenheden. de ziekenhuizen, die voor ieder open «taan. .te. groote snelheid wreekt zich nu in. eeu de mèdische verzorging van alle ziekten en kwalen, waarvan niemand uit geld gebrek verstolden behoeft te blijven. Neem de bescherming van den arbeid in officieele beperking van den werk tijd, de beveiliging van leven en ge zondheid der arbeiders. Neem de volks opvoeding. De standenscholen verdwij nen. Het zeer dure onderwijs van laag tot hoog, is bereikbaar voor het kind van iedere maatschappelijke klasse. Drukpers en radio brengen ontwikke ling en ontspanning in een mate en voor een luttelen prijs, als waarvan onze voorouders nooit eenig begrip heb ben gehad. Al die verbeteringen, al die voordee- len kosten geld. Verreweg het grootste deel *der vele millioenen aan publieke weg aan onderwijs, arbeidsbescherming, werkloosheidbestrij -■ ding en dergelijke, wat beteekent, dat de rijken veertig tot vijftig procent van hun inkomsten aan belastingen moeten betalen voor de minder bedeel den. Immers, wanneer een rijk mensen ziek wordt, dan profiteert hij niet van de gelegenheid van gratis of goedkoope ziekenhuisverpleging, maar betaalt het volle pond. Zijn kind heeft hetzelfda onderwijs op dezelfde school, maar hij betaalt vele malen het minimum schoolgeld. Wanneer zijn zaken slecht gaan, moet hij alleen het risico dragen. Er is geen kas, die hem vergoedt. Wij zeggen dit niet om eenig respect voor de rijken te vragen of een zeker medelijden voor hen óp te gekken. Zij zijn alleen in dezen zin te beklagen, dat zij veel minder gemakkelijk aan hoo- gere verdiensten komen. Vroeger wer den kapitaalkrachtige menschen er vaak toe gedreven om belangrijke goede werken te doen door het stichten van weeshuizen, gasthuizen, gestichten voor verstonden den roep van hun goederen te verdeelen armen en Hem te volgen. Zulke verzakers van de aardsche rijk dommen komen in de Katholieke Kerk nog altijd met duizenden voor en zij zijn in de missie, in de ziekenhuizen, de kloosters, kerken en scholen de groote kracht van het christendom. Geen prediking van den gekruisten Christus toch maakt zulk een Indruk als van dengene, die zelf in alles dien Christus zoo dicht mogelijk tracht ta benaderen. Maar wanneer wij hier spreken over den haat, dien de massa aan het geld gezworen heeft en over den strijd tegen de plutocratie, dan is dat niet de liefde voor de heilige deugd van armoede, welke uit voorzichtigheid zich van het blinkende goud afwendt. Het is helaas in den regel niet anders dan verbeten nijd, die schimpt op wat hij onbereik baar acht. Men stelle eens een lijst samen van allen, die zich de laatste halve eeuw als strijders tegen het kapi talisme hebben opgeworpen en die óf wel zich van eigen bezit ontdeden en arm werden en bleven met de verdruk ten, óf wel, wanneer zij arm begonnen, alle winstgevende functies afwezen, om den strijd tegen „het kapitaal” onbe lemmerd te kunnen blijven strijden. Al die namen maken nog geen velletje postpapier vol. Maar stapels vellen zou den zijn vol te schrijven met de namen van hen, die het tegendeel deden. Men moet met dien haat tegen het geld voorzichtig zijn; er is zoo weinig heilige afschuw onder! Maar, hooren wij opwerpen, het is niet onze bedoeling om van de wereld één groot capucijnenklooster te maker.. Die*onthechting van het aardsche is nu eenmaal aan zeer weinigen voorbehou den. De mensch mag, en moet in zeke ren zin, van de goederen dezer wereld een behoorlijk gebruik maken. Zóó heeft de Schepper zijn schepping be doeld. En wanneer wij dan zien, dat die voor allen bestemde goederen op de meest grillige wijze verdeeld zijn; dat de één in overvloed baadt en de andcr gebrek heeft, dan is hét een schoone taak om te streven naar een meer ge lijkmatige en billijke verdeeling. Van- daaf onze strijd tegen de overheer- zching van de geldmacht, die nooit zoo schromelijk is geweest als in onzen tijd.... "Accoord! Doch onder twee voorwaar den. Ten eerste, dat men, strijdend tegen de groote geldmacht van betrek kelijk weinigen,, de hebzucht niet aan blaast in de harten van millioenen. Want dan is het middel erger dan de kwaal. En ten tweede, dat men goed weet, wat men doet, wanneer men ia I- n le ie n n ta

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1