L. FRANKENBERG, Alkmaar DE HUWELIJKSWETGEVING IN SOVJET-RUSLAND Voornaamste cKieuws MAANDAG 2 JUNI 1930 VROOM DREESMANN - ALKMAAR VIER EM TWINTIGSTE JAARGANG No. 128 f 40 Hutkoffer* Rotsblok losgeraakt Examens hoofdondcrwijzer(es) Kindje verdronken Ernstige schade aan sluis en schip De Zaansche schatgravers Ernstig ongeluk te Geullen bij Valkenburg Aanvaring in de sluis te IJmuiden Eén jongen gedood, drie zwaar gewond JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Groote Coupé-koffers Gepantserde I^JBZAü: DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Oud kerkhof in de Wieringermeer Het lijkje opgehaaki De Wieringermeer De eerste aetorit Botsing tusschen auto en groentewagen AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Terug naar den barbarentijd De groentenhandelaar gedood ra X TANA-CRÊME VOOR ELEGANTE MODESCHOENEN Schoenenafdeeling I «sa (IV Slot) hoofdtal en de •nU I Barometerstand 9 unr v.m.: 760, vooruit. te Cel 0 lei !o- is- 36 u* Met stille trom vertrokken? ca eert. 935 andere even- IJcht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken op: 9.42 uur. De stiehting van een Nederlandsch Natio naal Park. De verstrekking van het B.C.G.-vaccin in ons land. Zal Baldwin, de leider der conservatievea, aftreden? Rede van Tardieu te Dyon De aegm van het Younr-plan. on. 28 2.20 en Ira- 25— 3.50 ima De N. V. van Thiel's Draadnagelfabriek. te Helmond, stopgezet. eert 720 >as- gen- door test- ans- □rtje eren, rker. 8.05 Im- Be- nona tock 12.20 Zie- 1 Or- A. J, And”. van Oon- Hurk Gra- Serste •Hike Ver- onfe- Or- Be- 1.20 Le- 2.50 10.00 r ider- orde- een iang- 6.30 Jor- uno- 11.00 Uster con- ■ol «n »ac •30- in 3 teren- aeogp. te vroeg Archimedes nageroepen: Eureka! Want een kist met^een stukje oorbel, door een of ander avonturier in den bewusten kuil kan toch moeilik als resultaat schatgravers hebben htm zijn vertrokken. Militaire expeditie op Celebes tegen een opstandig kamponghoofd. De ..Graf Zeppelin", die te I-akehnrwt gearriveerd is, zon op weg daarheen storm schade hebben opgektopen. bil verlies van anderen vinger Een onderscheiding voor de moezenier kolonel Mgr. Evers. 4 Juni zal in Hongarije een ronwdag sijn. wegens de herdenking van het vredesver drag van Trianon. Weg met Christelijke „bourgeois”-begrippen *ïn de geheele Sowjetwetgeving op dit gebied is alles er op gericht om schoon schip te maken met alle oude beginse len, welke nog kunnen gelden uit het oude regiem, toen Rusland nog „bour- geois"-staat was en zijn wetgeving on - Ernstige ongevallen bjj autorennen h> de Ver. Staten 4 dooden. 20 gewonden. De nachtsneltrein ParijsNice is spoord. 1 dooden. 30 gewonden. De Düsseldorfsche mdQde naar en de zaak Staneberg, De Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen brengt ter kennis van be langhebbenden. dat: het schriftelijk gedeelte van het in 1930 af te nemen examen ter ver krijging van de akte van bekwaamheid, be doeld in art. 77b van de Wet tot regeling van het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 zal plaats hebben op Donderdag 3 Juli as.; de mondelinge examens zullen aanvangen op Donderdag 17 Juli as.; de commissie met het af nemen dezer examens belast, zal zit ting houden te Haarlem: voor de inspectiën Alkmaar. Haarlem. Den Helder, Hoorn, Zaandam. Amsterdam gedeeltelijk) Voorzitter dezer commissie is de heer G. H. Weustink. inspecteur van het lager onder wijs in de inspectie Haarlem, te Haarlem. I ^fONNEMENTENvoer Alkmaar I ea Agentschappenper week 25 et.; I kwartaal 1 3.25; per post, per I kwartaal f X58 bU vooruitbetaling. De R.K. Werkgex ersvereeniging crisis in den landbouw. De Zaansche schatgravers, tuk op goud. hebben t Eureka! verroert Zaansch geworpen, (van de helderziendheid van de een of aro dere juffrouw!) worden geboekt. En nu thans het gerucht gaat, dat de heer Lang- hirt naar’ Duitschland is teruggekeerd (voorgoed?), blijft er van de Zaansche historie niet veel meer over dan het sim pele oorbelletje en een flinke dosis grap penmakerij. Zaterdag hebben de arbeiders opdracht ontvangen de kuilen dicht te wer pen. De Zaansche grond ligt weer ongerept of een nieuwe juffrouw moet weer ver- sche hallucinaties krijger. HOF ALKMAA1 Administratie No. «33 Redactie Na. «33 ADVERTENTIEPRIJS: Van 5— regels f US; elke regel meer U». RECLAME per regel 8.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's# 8J0 RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD" bjj vooruitbetaling per pi» at ring f 0.69 per advertentie vso 8 regsH; iedere regel meng f «Ltt Tegenover paalhoofd 12 bij het einde van den Groetpolder is op de droog geloopen gronden van de Wieringermeer een zestal doodkisten met steenen zerken gevonden, ongetwijfeld de overblijfselen van een voor malig kerkhof. De opschriften jap dë zerken zijn niet meer te ontcijferen. Kinderen en zwerven als „bjes- het land, als kleine diefjes, prostituée’s, etc., zonder te huis en zonder hulp. Dat zijn dan nog dege nen, die aan een moord ontkwamen in of buiten den moederschoot. Zeker, de Sow jet zegt, dat een en ander te wijten is aan den wereldoorlog, aan den daar- opvolgenden burgeroorlog, den hongers nood, ineenstorting van het verkeer, etc. en zij hebben ten deele gelijk, maar hoofdzakelijk zijn, zij zélf de schuld aan het bestaan en net lijden dezer kinde ren, omdat zij het gezin vernietigd heb ben, waarin deze kinderen hadden moe ten opgroeien. Alle «bonne's op dit blad zijn ingevolge do verzekeringsvoorwaarden tegen «ogevnllcn verzekerd voor een der volgende uitkeeringen Vrijdagavond werd het 4-jarig dochtertje van den heer B. te Oud-Karspel vermist. Ondanks ijverige nasporingen door de poli tie en het afdreggen der omgeving, mocht het niet gelukken, het kind te vinden. De Zaterdagmorgen herhaalde pogingen had den tot resultaat, dat het lijkje om onge veer tien uur werd opgehaald. Drie en zeventig leerlingen en zeven leeraren van de Rijkskweekschool te Haar lem brachten een vierdaagsch bezoek aan Valkenburg. Tot besluit van de uitstapjes werd Zaterdagmorgen naar Geulhem ge wandeld. met het doe, om aan de verlaten rotswoningen een bezoek te brengen. De vroolijke groep trok naar Houthem en ging vervolgens naar Geulhem. waar zjj omstreeks half elf arriveerde. Daar gekomen beklom men een in de rots uitgehouwen trap, die naar de op ongeveer vier meter hoogte gele gen oude rotswoningen leidt Geen enkele aanwijzing was ten is) er. dat er gevaar dreigde. Toen evenwel een gedeelte van het gezelschap zich in de verlaten woning thans niet meer dan een gropte holte in den rotswand bevond, stortte plotseling uit het dak een groote steen, welke ruim 3000 K.G. woog, naar beneden. De zeventienjarige Piet Vissers uit Zandvoort werd op slag ge dood. Het stoffelijk overschot kon slechts na groote moeite worden geborgen en werd overgebracht naar het St Jozef Ziekenhuis te Heerlen. Gewond werden de zeventien-jarige Annie Jellema. uit Haarlem (lichte beenfractuur), de zeventien-jarige Jan Lieven uit Haarlem (zware beenfractuur» en dé veertien-jarige Lena Weesma. uit Haarlem, die een ernstige beenwonde opliep. Deze gewonden zijn in het Ziekenhuis Caivariènberg te Maastricht ter verpleging opgenomen. Nog enkele leerlingen kregen verwondingen die wel niet van gevaarlijken aard waren. De eerste autorit in de reeds gedeeltelijk drooggevallen Wieringermeer (de N.W.-Zui derzeepolder) is gemaakt op Hemelvaarts dag door den Wieringer smid P. C. Luyt wel bekend uit den tijd van ex-kroonprins Wilhelm. Op een afstand van twee K M. uit de kust van het vroegere eiland 'moest men terugkeeren. omdat de grond daar te zacht werd, zoodat de wielen van den auto dreigden weg te zakken. Dit historische ritje trok veel belangstelling onder de Wieringers. willekeurig den invloed weerspiegelde eener Christelijke moraal. Zij hebben van hun macht gebruik gemaakt om het gezag en den familie band in het gezin te vernietigen en daarvoor zooveel mogelijk een Staat in de plaats te stellen, waarin de oude godsdienstzin en moreele opvattingen verdwenen zijn en die gebaseerd is op het officieele atheïsme; een Staat, die zijn burgers voorhoudt, dat „Godsdienst is opium voor het volk" en den Bond der godloochenaars (Besjbosjniki) krachtig steunt; die de kinderen tot zich trekt, waar het hem maar even mogelijk is, om hun geest te doordren ken met de revolutionnaire en commu» nistische leerstellingen en zoodoende binnen een paar decennia de toekomst te kunnen realiseeren, die den band tusschen man en vrouw vrijwel geheel verbroken heeft en het huwelijk ver laagd heeft tot een concubinaat en nog erger De vrouw is de gelijke, de ..kameraad” van den man en de kinderen zijn de gelijken van hun ouders. Zij hebben het „familiejuk" van zich afgeworpen, doch de slavernij van een staatkundig regiem op zich genomen. Zonder wellicht zich zelf hiervan bewust te zijn, hebben zij twee heerlijke vrijheden opgeofferd: de vrijheid om te gelooven, de vrijheid om te denken. Het dierbaarste van hun eigen-ik hebben zij verloren, begoocheld door de communistische ideologie, door revolutionnaire vrijheidsphrasen. En wij, wij Westerlingen, wij Katho lieken. wij zelfgenoegzamen? Denken wij aan het slot dezer beschouwingen aan de vermaning, die Berdjajef ons meegeeft aan het eind van zijn „Nou veau Moyen-age”: „Indien de Christelijke naties zich niet weten op te heffen tot een heerlijk beleven van haar moreel en geestelijk leven, tot een opgaan langs den weg der Christelijke deugden, indien zij op dat gebied niet de beste krachten ont wikkelen, dan zal het atheïstisch com munisme zegevieren in onze wereld." S. Bij de rotswoningen te GeaUiem (L.) te een rotsblok losgeraakt, waardoor één jon gen gedood en drie zwaar, allen leerlingen van de Rijkskweekschool te Haarlem, ge wond werden. i De kindermoord in Rusland 1 Er volgt hieruit én uit de geheele af- braak van het huwelijk, dat de geboorte van een kind gevoeld wordt als een last. 1 Van jaar tot jaar neemt het aantal kin- 1 dermoorden in Rusland dan ook schrik- barend toe. te meer omdat in artikel 48 1 van het Wetboek van Strafrecht de Sowjets zich al buitengewoon clement toonen voor deze soort van misdaden. Geen strafvervolging wordt ingesteld, indien de daad bedreven werd b.v. on der den invloed van een hevige ge moedsbeweging, veroorzaakt door hon ger. ellende, of onder den invloed van moeilijke persoonlijke levensomstandig heden. of door onverstand of onwe tendheid, of door een vrouw in den toestand van zwangerschap. Dit laatste mag ons trouwens heelemaal niet meer verwonderen, sinds abortus niet alleen niet meer strafbaar gesteld is, doch in tegendeel door den Staat wordt geregle menteerd en iedere vrouw er in de kli nieken ruimschoots gebruik van kan maken. V. Popof geeft aan. dat de coëf ficiënt der kindermoorden in het gou vernement Moskou gestegen Is van 3.8 (per 10.000 geboorten) in 1909 op 8.5 In 1921, 9.4 in 1923. 9.8 in 1925 en 14.5 In 1926. Cijfers zijn meestal welspreken der dan lange betoogen! f ^nnn Uvrnalange geheele ongeschiktheid tot werken door _-n bij een ongeval met bij verliea ean een hand. bij verlies van een rn bij een breuk van I JUUU,- Verliee van belde armen, beide beenen of belde oogen I l3U." doodeliiken afloop 250.- een voet of een oog 125." duim of wijsvinger 50." been of arm heel in handen van den Staat te leg gen. De lezer overpeinze eens het volgen de: In Rusland huwt men al of niet met kennisgeving aan den Burgerl. Stand, aan den voogdij- en toezichtraad moet worden voorgelegd. Hierdoor heeft de Sowjet dus een achterdeurtje openge laten om zich met de toekomst der kinderen te kunnen bemoeien, want vergeten wij dit, toch nooit! de Sowjets speculeeren op de komende ge neratie, welke geen verbinding meer gekend heeft met het oude regiem en weinig kennis kan hebben <de grenzen zijn hermetisch gesloten en er heerscht een scherpe censuur op boeken, enz.) van onze opvattingen. Door omstandig heden worden de ouders alleen maar geduld als de opvoeders hunner kinde ren, totdat wellicht de dag zal aanbre ken. dat de Staat in hunne plaats treedt. Om vaak geringe redenen kunnen de kinderen dan ook aan het ouderlijk ge zag worden onttrokken, vooral als zou blijken, dat de opvoeding niet in com- munistischen zin geschiedt. Zoo. schrijft Goichbarg in „Vie économique des So viets”, 20 Maart 1927: ,.De politieke opvoeding der kindëren ligt in handen der talrijke organisaties van de „pioniers” en communistische jeugdbonden. Een weigering der ouders of het geval, dat dezen aan hun kinde ren moeilijkheden in den weg zouden leggen om tot deze organisaties op poli tiek en sportief gebied toe te treden, zou zeker beschouwd worden als een aantasting van de rechten der kinderen en zou met zich kunnen brengen een ontzetting van dia ouders uit de ouder lijke macht.” Dit is maar een enkel geval/ doch de wet geeft, het in meer algemeene ter men. n 1. volgens art. 46, indien de opvoeding niet geschiedt in overeen stemming met de landswetten. Wordeh de ouders uit de ouderlijke macht ont zet, dan kan de voogdijraad toestaan, dat de ouders hun kinderen nog komen bezoeken, tenzij en hier spreekt weer art. 47 die bezoeken schadelijk zou tten zijn voor de vorming der kinde ren... Ook de wettelijke bepalingen' in zake de voogdij zijn er op gericht om het toezicht op zulke kinderen ge- geheel naar verkiezing (nog maar ge zwegen van het kerkelijk huwelijk, het welk echter In dit verband niet ter zak? is) en men verlaat zijn echtge- noote ook al naar vrije keus, zonder rechterlijke uitspraak, want huwelijk en scheiding „de facto" zijn erkend! Rechten op ondersteuning zijn uiterst precair en’vaak wordt de vrouw als zijnde economisch de zwakste partij aan bittere ellende prijsgegeven, worden verlaten prizornije” door De Staat en de kinderen Terwijl eenerzijds op zulk een manier wordt omgesprongen met het bestaans recht van het kind, verkondigt de Sowjetman anderzijds, dat er een abso lute gelijkheid in rechten moet bestaan tusschen kinderen en ouders. Geen énkele wetgeving, noch in het verleden noch in het heden, heeft zulk een ge vaarlijk beginsel ooit durven lanceeren; het is alleen het Bolsjewisme, dat alle» op den kop stelt om de revolutionnaire idee te doen zegevieren coüte que coüte en bang is om iets over te hou den. dat doet herinneren aan Christe- lijken oorsprong of aan een burgerlijke wetgeving. Alles is er op gericht, dat de ouders alleen de kinderen hebben te beschermen en te onderhouden zonder van de kinderen iets te kunnen eischen. daar de wet dan direct de toestemming der kinderen verlangt. Het is zeer inge nieus bedacht, daar wij goed moeten begrijpen, dat de commutiistische staat liever de kinderen zelf zou willen op- voeden, doch dit door economische en financieele omstandigheden nog niet mogelijk is. Daarom echter wordt het den ouders zoo moeilijk mogelijk ge maakt en eischt de wet (art. 36). dat alle maatregelen betreffende de kinde ren door de echtelieden eensgezind moeten worden getroffen. Maar zal men altijd eensgezind zijn? Vanzelfsprekend niet, en dan zegt art- 39, dat het geval Een onbekende heeft te Lodz een pakje met 13 paar menschenooren uit den trein geworpen. De Zaansche werk gestaakt en o Zaterdagmiddag. ongeveer twee uur, stond op den Rijksweg nabij café ..Rozenr stein" te Santpoort de groentewagen van den heer J. Blom. De wagen stond links van den weg in de richting Velsen. Terwijl de heer Blom achter den wagen stond voor het nemen van groente, kwam van de rich ting Velsen een auto van de firma Van Zanten te IJmuiden. De bestuurder van dezen auto bemerkte plotseling, dat iemand achter den wagen was, die er vermoedelijk achter vandaan zou komen en matigde daarom zijn vaart, wijl van de richting Santpoort ook een auto kwam. Daar het juist geregend had. was de asfaltbedekking van den weg glad, waar door een der wielen slipte en de auto in aanraking kwam met den wagen. Een deel der kisten met groente vloog daardoor ach ter van den wagen en trof Blom tegen het voorhoofd en schedel. Direct was een vier tal geneeskundigen ter plaatse, doch hulp baatte niet meer. Tien minuten na de aan rijding was het slachtoffer overleden. Door den Zeereerw Heer Van der Meer, pastoor te Driehuis, die ook spoedig aanwezig was, werd nog het H. Oliesel toegediend. De ge troffene, die een groot gezin achterlaat, was 48 Jaar en vierde verleden week pas zijn zilveren huwelijksfeest. de oude, traditioneele formule: „Creditur virgin! dicenti se ab aliquo cognitam et ex eo praegnantem esse.” Wordt zulk een verklaring door de moe der gegeven, dan kan zulk een aange wezen man zich verdedigen, mits hij binnen een maand na datum, waarop de verklaring te zijner kennis werd ge bracht. protest aanteekent. Anders wordt hij als de „vader" ingeschreven- Protesteert hij, dan volgt een civiel pro ces en waar de bewijsvoering uiterst moeilijk is, ligt alles in handen van den rechter. Een der nieuwe motorvrachtschepen met passagiersaccomodatie van de Stoomvaart maatschappij „Nederland", de „Poelau Tello”, is Zondagmorgen tegen 12 uur bjj het binnen komen in de middensluis te IJmuiden met zjjn stuurboordboeg op de keien gestooten. waarna het achterschip tegen de Noorder- remmiug van deze sluis liep. De bakboordboeg van de „Poelau Tello” is hierbij over drie platen en spanten vrij ern stig ingedeukt, terwijl in den stuurboordboeg een minder ernstige deuk ontstond. Ock de sluis liep schade op. Op het oogenblik is ge constateerd, dat twee wrijfhouten gebroken zijn en een langsgording gescheurd is. Maan dag zou bij duikersonderzoek worden nage gaan 'of in de sluis ook onder water schade is aangebracht. De ..Poelau Tello" die in den sneldienst vaart, moet Zaterdag-a s. naar Nederlandsch- Indië vertrekken. Het schip, dat van Bremen kwam, is op eigen kracht naar Amsterdam opgevaren, waar de averij zal worden hersteld. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD - ONS BLAD Afgezien van de enorme zedelijke in-tot finking van het volk, heeft het commu nistisch systeem deze abnormaliteit, dat het „verlangen” tot echtscheiding, al of niet gegrond in een, al of niet gere gistreerd huwelijk van een der beide partijen, voldoende i?. waardoor een der echtgenooten steeds te kort wordt ge daan. Om het huwelijk te kunnen slui ten, zijn immers de „verlangens", hier toe van beiden noodzakelijk, doch om het te ontbinden slechts van een van beiden. Het is in Rusland dus gemakkelijker om te scheiden, dan om te huwen. Een Russische vrouw, die op verlangen van den man in de scheiding moet berus ten, is al even ongelukkig als de vrouw in den barbarentijd of bij op laag peil staande volkeren, die tegen haar zin ten huwelijk werd gegeven. De Sowjets. die als steeds zeggen, te handelen in naam der vrijheid en der beschaving hebben in de huwelijkswetgeving van 1927 getoond, dat zij de Russische sa menleving terugbrengen op het peil van eeuwen en eeuwen terug Zooals steeds, zijn de kinderen er het ergst aan toe. Het huwelijk is thans in Rusland zóó precair en zóó weinig sta biel, dat het beleefd volgens de hui dige wet geen basis meer kan vor men voor gezinsverband en gezins leven Weliswaar moet de ambtenaar, die de echtscheiding registreert, vragen wie der echtgenooten de zorg der kin deren op zich neemt, geheel of gedeel telijk, en moeten de kosten worden vastgelegd, doch dit neemt niet W3g. dat artikel 23 zegt, dat indien zulk een overeenkomst niet wordt nageleefd, men zich op den gewonen rechter moet beroepen en een burgerlijk proces het -gewone verloop moet hebben. En als het huwelijk en de echtschei ding niet geregistreerd zijn, dan is er geen enkele dwingende macht. In zulke gevallen moeten eerst de bewijzen van het bestaan-hebben van het huwelijk en van de opheffing hiervan geleverd worden, alvorens de rechterlijke macht kan ingrijpen. Men behoeft zich dus niet te verwonderen over het groot aantal ouderlooze kinderen, die in Rus land voor galg en rad opgroeien of de kinderasyls bevolken. De Sowjets zeggen weliswaar, dat zij het huwelijk niet willen terzijde stellen, maar zij hebben het zoo gewijzigd, dat de vorm niet meer te herkennen is. De stabiliteit van het gezin, welke door onze wetgevingen op de eerste plaats wordt gesteld, is geheel en al verdwe nen. Van een waarachtig „huwelijk" is geen sprake meer. Het is de vernieti ging van een instelling, welke nog steeds gegolden heeft als de basis van het gezin en van de gemeenschap. Ouders en kinderen Laten wij nog even in ’V kort een blik werpen op den bijzonderen toestand, die bestaat in de verhouding tusschen de ouders en hunne kinderen. In de landen, welke nog verschoond gebleven zijn van een wetgeving „a la Russe”, wordt zeer terecht een verschil in juridischen zin gehandhaafd tus schen wettige en onwettige kinderen, al zijn in de meeste staten de desbe treffende wetten ook al zoo geformu leerd, dat onwettige kinderen zoo mini maal mogelijk den terugslag voelen van den misstap der ouders. Men was wel verplicht om dit juridisch verschil te handhaven, wilde men niet te kort doen aan het principe, dat het huwe lijk, in zijn heiligheid, waardigheid en voornaamheid als blijvende verbintenis tusschen man en vrouw, de basis vormt der huidige maatschappij. Wij hebben echter gezien, welk een paskwil de Rus sische wetgever van het huwelijk ge maakt heeft en dat het logisch gevolg hiervan is, dat er in Rusland geen on wettige kinderen kunnen bestaan, daar practisch elke verbintenis tusschen man en vrouw gesanctionneerd is. Dit ligt trouwens ook logisch in de gedachtenlijn van den communist. Hij immers zet in het huwelijk onze Chris telijke moraal volkomen onderstboven. Hij gaat niet uit van de veronderstel ling dat de echtgenoot ook de vader Is van het kind van zijn vrouw volgens de gewone formule: „Pater is est quem justae nuptiae demonstrant”, omdat nu eenmaal die „justae nuptiae” eiken reëelen zin verloren hebben. Hij doet er misschien ook wel goed aan, sinds zulk een huwelijk geenszins meer den plicht van wederzijdsche trouw met zich brengt en echtbreuk niet meer als eenlg kwaad wordt aangemerkt. Desniette min moet het kind ten allen tijde een vader hebben, omdat de Russische staat na eenmaal geen onwettige kinderen kent, en moet de Sowjet terugkeeren DemoTistTotK van 2 Juni 1930 tot 14 Juni 1930 -A W Het is ons aangenaam U mede te deelen, dat wij verkoop- demonstraties houden met de wereldvermaarde Tana-crême om lichtkleurige, elegante modeschoentjes op afdoende wijze te verzorgen en wij raden U ten zeerste aan om onze demonstraties bij te wonen. Tana-crême $ient voor het onderhoud van'elegante mode schoentjes m alle geuren; het beteekent een nieuwe wijze van verzorgen, waardoor de oorspronkelijke kleur en charme van het kostbare leder volkomen behouden blijft Tana voorkomt en verwijdert vlekke i/reinlgt pn glanst. Wij zien Uw bezoek aan onze verkoopdemqrjstratte met de meeste belangstelling tegemoet. Hoogachtend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1