ONS BLAB L. FRANKENBERG, Alkmaar DOOR ’T LAND VAN AUGUSTINUS A Luxe Verhuurinrichting Prima 4 en 6 persoonswagens beschikbaar S 15 cent per K M. Voornaamste (Nieuws VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 13« f 40 I Reis-snelkokers Hippo-re&ius.... - De arm van Augustinus Gaat de Prinses zich 1 verloven IV (SLOT) Mr. H. Verkouteren t Kinderverlamming te Gouda A. M. de Jong contrg Nap de Ia Mar Ook brandstichter Majoor-aalmoezenier J. J. Brouwer Verdronken Het spoorwe$on&eval bij Montereau VERZOEK A De Dusseldorfsche moordenaar Prins Willem zu Erbach Schonberg de uitverkorene? Adverteerders Goede vangst van de Leidsche politie WOENSDAG 4 JUNI 1930 Kampeerbeno odigdheden JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3’ alkmaar Het dreigend conflict in de sigarenindustrie s’ het Amsterdamsche het spoorwegongeluk te GARAGE JAG MET AAHGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL dit nimmer bestaat uit twee bladen .Geen gehoor bij de Ministers ■I I f Oude opgravingen de Jong contra Nap F. J. W EINDE Jeugdife dievenbende aangenouden als J. Brouwer Mr. van Konteren overleden. Critiek van Scialoja op Mussolini. Grand! over Volkenbond en ontwapening. Opnieaw ▼de c de Een der patiëntjes overleden Een van I Barometerstand 9 uur vjn.: 787 Vooruit Afscheid van de militairen te Amersfoort. We staan boven op het sloependek i s» Voorloopig noj green moeilijkheden ^>1 DB DIRECTIE De toestand in Britsch-Iindië. ernstige onlusten. aan Waarom de Kamer wellicht bijeen geroepen wordt georganiseerd, is nog voort wordt thans door de politie Afscheid van majoor J. aalmoezenier te Amersfoort. Het Fransche parlement bijeen. Interpella tie over het spoorwegongeluk bij Monterea*. Vijf moordenaars ontvlucht uit een tucht huis in Jonia (Ver. Staten). Drama te Cambridge. Student schiet pee fessor neer. Het Engeïsche kabinet. Splitsing Dep Do minions >n Koloniën. Op 13 Juni zal te Wageningen een demon stratie worden gehouden van eenige nieuwe werktuigen. Proces van de la Mar. De 85-jarige rentenier A. Brouns uit Thom is Maandagavond, door de duisternis misleid, in het kanaal bu Heel gevallen en verdron ken. voor van aan en De van Am- E migrantenhuis ingestort te Genua, dooden en gewonden. De Dusseldorfsche moordenaar ook massa- brandstichter. Behandeling Gerechtshof Westwood. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ABONNEMENTEN: voor Alkmaar en A gen U-happen: per week tS et,; per kwartaal f 3Jt5; per post, per kwartaal LM bU vooruitbetaling. eerw. heer H. Aalmoezenier was aan den ver Militaire Vereeniging als aller tehuis. van branden van onderhoudt 1 kapittel provincie Te Gouda is. ren kind aan kinderverlam ming overleden. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 3.44 uur. Alle sbonné’» op dit blad zijn ingevolge de verzekeringsvoorwaarden lezen ingevallen verzekerd voor een der volgende uitkeerlngen proces over de vertooningen Mertjnlje Gjjzen’s Jeugd. van aan Neder- famille-ge- bit veriiee van 'n anderen vinaee tóch nog de Hippo biin 'van het snelvarende kleine stoomschio der Cie Mixte, de „Djebel Dira”, dat midden in zeefden steven gewend heeft naar het Westen, naar Phllippevllle En wanneer over het eindloos vlakke blauwe water van de zonnige Golf van Bóne niets meer dan wazige kustlijnen te bespeuren gijn, zie ik witte koepeltorens van kenr-.T Hedenmorgen is in dep ouderdom 74 jaar. na een langdurige ziekte, te sterdam overleden Mr. H Verkouteren, voorzitter van de afd. Amsterdam van Christ. Hist. Unie. Het conflict in de sigaren-industrie zal voorloopig nog niet uitbreken. De bespre- kir-gen met den Rijksbemiddelaar wordea Woensdag 11 Juni voortgezet. ADVERTENITEFRUS: Vaa 1— regel* IJS; elke regel neer 9JS. RECLAME per regel 9.75 voo» de eerste pagina; voer do overige pu, m*-s 9J» RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD** bjj vooruitbetaling per plaatsing t 9.M per advertentie van S regels; Iedere regel meer LU Speciaal zieken vervoer. TELEFOON 572 TELEFOON 573 Zeeland voor den invoer deelen van het land De besprekingen inzake het dreigend con flict in de sigaren industrie, welke gisteren in het departement van arbeid, handel en nijverheid hebbejp plaats gehad, hebben ertoe geleid, dat voorloopig het conflict nog niet zal uitbreken. De besprekingen zullen Woensdag 11 Juni worden voortgezet in het vertrouwen, dat dan volledige overeenstem ming zal worden bereikt. Gistermorgen werd voor de Amsterdamsche Rechtbank in referee gepleit voor den in kort geding door den scilrijver A. M de Jong aanhangig gemaakten eisch tot on middellijke schorsing van het tusschen hem en den tooneelspeler Nap de la Mar ge sloten contract in zake de vertooning van „Merüntje Gijaeö’s Jeugd” („Het verraad" “n „Flierefluiters oponthoud"). De auteur Js van meening. dat de wijze, waarop zijn schepping vertoond wordt, in het nadeel is van het stuk. Voor Nap de la Mar, die op het oogenbllk in het Burgerziekenhuis ver toeft. pleitte mr. Hartog de Vries, dat .sfei rechter zich onbevoegd zou verklaren. Voor A. M» de Jong trad mr. Van Wijk op. die onmiddellijke schorsing der voorstellingen bepleitte op grond van de ergerlijke wijze, waarop zij wonden uitgebracht. Over een week zal de rechter uitspraak doen. 1 Bij de Tweede Kamer een ontwerp huwelijksvermogensrecht üiged’end. Het déraillement van den sneltrein Parijs—Nice, waarbij zeven dooden te betreuren waren. Men vermoedt, dat er opzet in het spel was. De locomotief en de wagens van den trein na de catastrophe. Naar ’t 8 Uhr Abendblatt uit Dusseldorf meldt, brengt het verhoor van Kiirten steeds nieuwe misdaden aan het licht. Behalve 20 moorden, overrompelingen en gevallen van geweldpleging heeft hij tot dusver ook be kend 20 branden te hebben gesticht. Ip der blinde weg stak hij overal schuren in brand, en nimmer werd hij van de daad zelfs verdacht. Bij het onderzoek is ook thans weer gebleken, dat al zjjn verklarin gen juist zijn. In het nog niet tè warme morgenuur neb ik het gammele autobusje geno men. bij de Arabische Markt van Bóne Dat brengt u voor enkele stuivers naar den gekoepelden marabout van Sidi Brahim, bij de zoogenaamde Romein sche brug over de Bou Djema. op den grooten weg van Bóne naar Guelma. Vandaar Is het nog een tien minuten gaans naar den Hinken heuvel, waarop/ te midden van dichte boomgaarden met bloeiende en geurige olljfboomen, de witte basiliek van Sint Augustinus van heinde en ver zichtbaar Is. De twee slanke. Byzantijnsch gekoepelde Wes- tertorens met den grooten kruls-koepel als een ver-bekend silhouette. Wat? Is deze groen beboschte heuvel met dit rijzig blanke kerkgebouw een véél verbeterde replica, het zij erkend, van de kathedraal van kard. Lavigerie te Carthago. nu het éénlge stoffelijk overblijfsel van héél dat vermaarde Hippo-Reglus? Van dat antieke Hippo, hetwelk zich wijd ep zijd over'de twee heuvelen uitstrekte, van de Boudjima tot aan de Middellandsche Zee. en van de tegenwoordlge Goud-beek tot aan de hoeve Lacombe? Wéér was dan wel Augustinus’ bisschopskerk, de Basilica Pacis? Waar de kapel van den H. Ste- phanus. grenzende aan zijn kathedraal, waarin de groote doode vijftien eeuwen geleden doqr zijn hem overlevenden vriend Alyplus werd bijgezet? Waar zijn nu nog de overblijfselen te zien van de beroemde thermen van Hippo? Waar Is er nog iets van zijn Forum, van zijn Kapltool, het theater, de tempels, triomfbogen. marktpleinen, van de prachtige villa’s der rljkeö en de scha mele huizen van het volk? De godshui zen van blsschop Augustinus, ze leven nog voort iri het klooster van de Petites üoeurs des Pauvres, die er. achter do basiliek. In een hospice een honderdtal arme oudjes verplegen. Is er dan wer kelijk niets anders meer over van het Phoenlclsche of Carthaagsche. van het Berber- en het Romeinsche Hippo van het Christelijke en Byzantljnsched Of zelfs van het Arabische Hippo, waar een blsschop als Sint Augustinus toch zulk een onultwlschbaar stempel op de geschiedenis van zijn stad heeft moeten drukken?.... Neen Hippo Is verdwenen. We klimmen den hoogen heuvel op. al ^peinzende, langs de antieke, modem gerestaureerde waterclstemen der Ro meinsche periode van Hippo, welke waterreservoirs nu weer dienst doen. zóó solide was het werk der Romei nen voor de watervoorziening van de huidige stad Bóne. In t voorbijgaan zien we *n groot brokstuk van een enor- men Romeinschen muurZou dat nu werkelijk, naar men beweert, eens tot de muren van Hippo’s wijdvermaar de thermen hebben behoor^? En staat daar bovenop dan deze Augustlnus- baslllek? Bijna boven op den heuvel gekomen zien wij, staande binnen een armzalig rond Ijzeren hek, de Byzantljnsche graf tombe,' waar het gebeente van Hippo’s grootsten blschop tot aan den dag der overbrenging naar Sardinië, naar Cag liari, door de verbannen bisschoppen van Numldlë en den primaat van Car thago, moet gerust hebben. De graf tombe Is nu een altaartombe. met boven op het marmeren tabernakel een koperen beeldje van blsschop Augusti nus. Maar het geheel geeft toch den fndruk Ik kan *t heusch niet hel pen! van het.... Willebrordus-putje binnen het hek te Helloo. Wij klimmen al maar verder, tot boven op het plateau, waar sedert 1914 het levensgroote. bronzen standbeeld van Augustinus Is neergezet, aan den voet vaifr- de basiliek, naar de zee sta rende... Ik houd van dat standbeeld! Daar zit veerkracht en bezieling In de figuur van^den geestdriftlgen blsschop, In zijn zwierige pontificale kleedU met lagen mijter, losjes slechts den kromstaf In zijn hand: met links van hem op den grond een grooten, symbollschen arend. Met dat heilig enthousiasme uit héél zi)?i wezen stralende, laat deze Augus tinus zijn hart zien In de ultgestrektc rechterhand, het gebaarde aangezicht met het gemijterde hoofd even achter over. vol Innerlijke ontroering naar boven geheven. O zijn warmbloedig menschenhart. zijn rusteloos God-zoe- kend menschenhart heeft Augustinus daar toch weer als In extase hoog op geheven; het vertoonend aan héél de landstreek onder zijn voeten, aan de verre blauwe zee en het nog verdere Westen daarachter! Aan £éél de ruste- looze wereld en voor alle ruste- Toen de voorzitter van de Tweede Kamer op 28 Mei j.l. de laatste zitting voor het zo merreces sloot, deed hij een mededeellng. die eenige sensatie verwekte. Mr. var. Schalk gaf namelijk te kennnen. dat het niet onwaar schijnlijk was. dat de Kamer in de tweede helft van Juni zal worden bijeengeroepen. Naar de „Voorwaarts" verneemt, moet deze aangekondigde vergadering, die het zomerre ces op ongewone wijze onderbreekt, verband houden met niet minder dan de verloving van Prinses Juliana. Het Internationaal Biografisch Archief noemt in een publicatie van 23 Januari 1930 als toekomstlgen verloofde van de Prinses: Wilhelm Ernst zu Erbach Schönberg. den 4en Januari 1904 In König geboren als twee de zoon vth vorst Alexander zu Erbach Schönberg en zijn gemalin Elisabeth, gebo ren prinses van Waldeck en Pyrmont. De moeder van den prins is dus een zuster van koningin Emma. Deze verloving zou zijn be slag gekregen hebben bij het bezoek, dat de koninklijke familie eenige maanden geleden heeft gebracht aan Óberstdorf. waar de aan staande verloofden nader met elkaar kennis hebben gemaakt. Ook het bezoek van de Luxemburgsche vorsten familie land wordt met de aanstaande beurtenis In verband gebracht. Wfj herinneren er In dit verband aan. dat artikel 17 van de grondwet overleg met de Staten-Generaal voorschrijft voor een prins of prinses 'van het regeerende stamhuis. Zonder de bij de wet verleende toestemming tot een huwelijk „verliest eene Prinses haar recht on de Kroon.” Mogeljjk zal ook aan de Kamer een wets ontwerp tot spoed-naturalisatie van prinses Juliana's toekomstlgen gemaal worden voor gelegd. Maandagavond was in het gebouw der Militaire Vereeniging te Amersfoort een afscheidsavond belegd wegens het vertrek van den weleerw. heer J. J. Brouwer, Ma joor-aalmoezenier, <fie tot opvolger van den Majoor-aalmoezenier Noordman Is aangewe zen. Onder aanbieding van verschillende cadeaux werd den scheidenden leidsman dank gebracht voor zijn artaid in Amers foort verricht. Het woord werd gevoerd door Kapitein J. M N. v. d. Drift, namens ,Arko" Serg.-Maj. v. t Walderveen. als voorzitter van den Onder-Officierenbond ,j8t. Martinus". Wachtm. J. B. G. Rutgers.' namens de plaatselijke afdeeling en Fourier J. H. v. Esker namens de militairen tn het algemeen. Ook voerden nog het woord Ka pitein Ch. E. w. de Haan, de zeereerw. heer C. Hartman, gamizoenspastoor en de wel- van Straelen. opvolger van ïrjuwer. Het laatste woord :ende, die wees op de f Qnnn Leven»l«n« «eheele ongOK-hiktheld tot werken door wCn bijeen ongeval met bil verlies van een hand. bij verliee ven een cn bijeen breuk ven I UUUU.~ verlies van beide armen, belde beenen of belde oogen fuU.~ doodeliiken afloop Z0().- een voet of een oog 1x3.- duim of wijsvinger I 3U.~ been ni arm Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze H H. Adverteerders inzake net vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num- mers bestemde advertentiën. WIJ zullen het zeer op prijs stellen Indien wy de an nonces. oestemd voo< Zater dag. reeds des Donderdags of ulteriijk des Vrijdagsmorgens ontvangen Door het vroegtijdig inzen den van advertentiën kun nen wü ook aan de uitvoe ring. dus aan net zetten van de advertentie, meer aanlacht schenken hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede komt Mede tn Uw eigen belang vertrouwen wfj op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bU voorbaat onzen dank. De politie te Leiden heeft een aantal jon gens van 14 tot 18 jaar aangehouden, die zich de laatste maanden hebben schuldig ge maakt aan tal van grootere en kleinere inbraken en diefstallen te Leiden en omgeving. De meesten van deze veelbelo vende knapen zijn goede' bekenden van de politie; sommigen hebben zelfs een voor waardelijke veroordee'ng achter den rug. Een deel van dé bende, waarin deze jongens zich hadden ---- en vluchtig en opgespoord. Te Gouda heeft zich bjj een drietal kin deren beneden de zes jaar kinderverlamming -geopenbaard. Twee der gevallen ontstonden door besmetting, die waarschijnlijk op school is overgebracl.t. De drie patiënten, allen leerlingen van de bewaarschool der ver eeniging „Tot heil des Volks" zijn daarop in het Van Iterson Ziekenhuis opgenomen. Eén van hen overleed reeds spoedig, van een tweede wordt de toestand als ernstig beschouwd. De bewaarschool is op last van den bur gemeester onmiddellijk gesloten, ook de Zondagsschool derzelfde vereeniging ging voorloopig dicht. Het lokaal is ontsmet, terwijl alle verdere vereischte maatregelen ter voorkoming van uitbreiding der ziekte zijn genomen. Het bestuur van de vereeniging „de Vrije Luistervink" heeft besloten zich thans, nu het niet in gehoor is ontvangen door den Minister van Waterstaat en van Binnen- landsche Zaken en Landbouw, schriftelük o* H. M. de Koningin te went'en, om nader uiteen te zetten het request, door de ver- eeniging aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal gezonden. Thans is ook van vee uit andere gesloten. De politie te Leiden heeft jeugdige dieven aangehouden. X j basiliek. Waar Augustinus’ bronzen beeld staat, met het hart! En de dienst doende kanunnik vertelt me nu ook lets over de geschiedenis van Augusti nus’ relieken. Waarvan Ik gaarne op mijn beurt iets na vertel Sint Augustinus werd anno 430 in de kapel van Sint Stephanus begraven, die aan de eigenlijke kathedraal van Hip po grensde, maar toch een afzonderlijk gebouw was. Toen in 496 dus 70 jaar na der. dood van Augustinus de Ariaan Trassamund, een neef van Genserlc. den troon besteeg, hernieuwde hij uit haat tegen de Kath. Kerk het Arlaansch ver bod, aan de overleden katholieke bis schoppen van Afrika wettige opvol gers televen. Maar de Katholieke bls- schoppJn van Numldlë hielden daar heelemaal geen rekening mee. Toen werden, op last van den koning, de Afrlkaansche kerkvorsten in hechtenis genomen; ongeveer tweehonderd hun ner’ moesten den weg der ballingschap inslaan, naar Sardinië. Onder hen be vonden zich ook Eugenius. primaat van Carthago en Fulgentius, blsschop van Rupse. Dezen hadden het denkbeeld opgevat, het gebeente van den heiligen blsschop van Hippo met zich mee te voeren, om het tegen mogelijke ver nietiging te bewaren; en dan eveneens de onvergelijkelijke collectie geschrif ten en werken uit Hippo’s klooster Kathedraal. In de basiliek van den H. Satuminus, te Cagliari, werd het gebeeldhouwde houten schrijn met het vereerde ge beente neergezet, in een urne van wit marmer. Deze is aldaar nog heden te zien. Maar toen in het begin van de VlIIste eeuw de Muzelmannen geheel West-Europa bedreigden, liet Lult- prand. koning der Lombarden, door een commissie van illustre personages de heilige relieken van Sint Augustinus uit Sardinië naar Italië halen, om ze in de driedubbele crypte van de basiliek van Sint Petrus, te Pavië, een veiliger rustplaats te geven. Verschillende reli gieuze orden, allereerst de Benedictij nen, bewaakten de kostbare relieken: en vanaf 1326, onder het pontificaat van Joannes XXII, de „Eremieten van Augustinus.” Deze Augustijnen hebtjen sindsdien het schrijn voor een dertig tal jaren moeten hfstaan aan de kathe drale kerk van den H. Stephanus te Pavië; zoodat 13 eeuwen nadat Augus tinus In de kapel van Sint Stephanus. naast de kathedraal te Hippo, begraven was, zijn gebeente weer werd neerge legd in een grafkapel van de kathedrale S. Stephanus, te Pavië. In 1900 yérd het heilig gebeente ten ’slotte terugge geven aan de oorspronkelijke bewakers, de Augustijnen, van de kerk van St. Petrus. Méér dan 40 lampen er nu rond het koor, ter eere van den heilige. De stad Pavië onderhoudt er één van, het kathedraal kapittel een andere;^ en elke provlneie van de Augustijnen-orde heeft overigens daar haar eigen graflamp. Toen ben Ik uit Hippo heengegaan. Niet zonder nog één enkelen oogslag te werpen op de zeer schaarsche uitgra- vingen en het nogal povere museum van de voormalige villa Chevillot. nu eigendom der stad, bezocht te hebben. Maar wat zal ik onze lezers voor nieuws vertellen over de mozaïken, brokstuk ken uit Romeinsche villa’s, standbeeld- jes, huishoudelijke voorwerpen, welke In ’t geheel geen suggestie meer van het Christelijk Hippo vermogen bij te brengen Neen! Liever ’n laatste herinnering.. I BUREAU: HAF ALKMAAR Telefoon: AdminMnitla No. 433 Redactie No. «33 looze tijden! En *t komt mij voor, of ik hier zachtkens hoor rulschen door de welriekende bloesems der citróen- en1 olljfboomen. door héél deze liefelijke vallei der Seybouse. de zoete woorden uit den aanvang zijner hier-geschreven Belijdenissen: „Groot zljt GIJ, o Heer! en lofwaardig ten volle. Groot is uw kracht en aan uwe wijsheid ts geen einde. En de mensch wil U loven, een deel van Uw schepping; de mensch omdat Gij ons gemaakt hebt naar Uw beeld; en onrustig kjMhart. totdat het ruste In U Ik was heel alleen In de basiliek waar de vele tafels nog langs de muren stonden, omdat er voor de talrijke be zoekende priesters dezer dagen géén plaats genoeg In de sacristie was. om zich voor het H. Sacrificie' te kleeden. Hol klinken mijn voetstappen nu door de hooge. ruime basiliek, waarin, onder den hoogen koepel, het rijzige marme ren clborlum staat, waaronder het hoofdaltaar. En hier, midden op de mensa van ’t altaar: de reliek, de rech terarm van den H. Augustinus, in een maar hoogst-eenvoudig verguld schrijn Er branden ’n paar waskaarsener staat een geurige siermand met kleu rige bloemen. De zon daarbuiten werpt een vloed van gekleurd licht door deze groote symmetrische kruiskerk, in het hoogkoor achter het hoofdaltaar. In dit wit-blauw-goud getinte kerkinte rieur. Mijn ziel prijs groot den Heer in God, mjjn Redder, jubelt mijn geest HU toont de kracht van «Un arm, en slaat de trotschen van harte uiteen, 0 Heilige Augustinus! Ik óók vereer dien arm, o. Vader Augustinus, van den onvermoelbaren Strijder Gods! Van Hippo’s grooten Ketkvader, den Leeraar van Afrika, den Doctor Gratlae, welke hier, ongeve°r op deze plaats, als priester, klooster overste en blsschop, verreweg het groot ste gedeelte van zUn ontzaglijken apo- logetischen, theologischen. ascetlschen en litterairen arbeid heeft verricht! Die sterke arm, die menschUevende en ar beidzame arm, die z3o gehoorzame arm.... O Uwe BelUdenissen en Uwe Stad Gods, Uwe leerstellige tracts- ten en catechiseerende geschriften zul len nog veel, véél langer hun geestc- lljken Invloed uitoefenen, o, H. Augus tinus, dan deze stoffelijke reliek hier vereerd zal worden! De oud-Afrlkaansche preekstoel tn onyxsteen draagt een wonderlUke spreuk: „Doctrlna et Lacrymls!” Door t verkondigen van de leer en. door tra nen, o Monica, o Augustinus, hebt gij immers uwe levens zoozeer geheiligd! En als symbolen van de historische fi- guur van Hippo’s blsschop merk ik verder op: het boek met de pen, waar boven het hart! In de abside lees ik nog in de kroonlUst het gulden op schrift: „Egreglo doctor! nostro Augus- tlno o aeterna veritas o vera charitas a cara aetemitas.” Wat een allesomvattende preek over den Kerk vader van Hippo, die paar korte uit roepen! Ik ga naar bulten waar de zon nu fel brandt op het zandige plateau vóór de een aantal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1