ONS BLAD Li L. FRANKENBERG, Alkmaar Voornaamste qKieuws f REISKOFFERS REISARTIKELEN Z.D.H. MGR. J. H. G. JANSEN AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT De Zaansche „Ui” DONDERDAG 5 JUNI 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 131 f 3000 f 40 R. K. Drankbestrijding ^De plechtige ^Bisschopswijding Dr. C. J. K. van Aalst Een 18-jarig meisje het slachtoffer J. C. Veder t Communisten gearresteerd Verdachte tot 20 jaar veroordeeld Aan de gevolgen overleden De Maasbrug te Venlo tolvrij De Eerb. Conrad von Parzham I De uitzendingen van de „Test”- wedstrijden ook op de korte golf De transatlantische vlucht van Kingsford Smith JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR j De kerk van O. L. Vrouw ten HemelopneminR prachtvol versierd Groote belangstelling De assisteerende geestelijkheid Vele kerke lijke en wereldlijke autoriteiten woonden de wijding bij. Het verloop der plechtigheid. 300-jarig bestaan van een parochie De moord aan het Bezuidenhout TT te Brutale aanranding te Heemskerk MMGIFTE MOET OP STRAFFE VAR VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Bedevaart naar Heiloo Krantenbericht. den Burgemeester Vlugt te Praag. De plechtigheden plechtigheid was als verloop der het verdrag van zich volgens het besteeg hy Militie-lichting 1931 Het contingent vastgesteld De Vesuvius weer in werking aschregen. W. Teckelenburg en Barometerstand 9 uur v.m.; 772. Vooruit. De vliegers te Dublin. Ongewenschte gasten schreed. Oplichting Met ingang van 1 Juli aa. •tali x tot lende kal enz. cnZ Opvolger van mr. Verkouteren in de Eerste Kamer De „Southern Cross" is gisteren te Bal- donnel (bij Dublin) aangekomen. By Kon. besluit is bepaald, dat van de voor inlijving aangewezen jjersonen der lich ting 1931 tot gewoon dienstplichtige 24.728 bestemd worden, waarvan 1143 bestemd voor de zeemacht. Te Geldrop is een 6-jarig kindje van D., dat een paar dagen geleden ernstige brand wonden bekomen had aan de gevolgen over leden LICHT OP; De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 9.45 uur. De Maltezer kwestie Een Britsch wit boek nut bijna 100 bladzijden. Miss Amv Johnson is te Sydney enthou siast ontvangen. Dr. C. J. K. van Aalst zal mr. H. Ver kouteren opvolgen als Eerste Kamerlid. Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen, de nieuwe Aartsbisschop van Utrecht Z.Exc. Mgr. L. Schiopph. Pauselijk Internun tius bij het Nederlandsch Hof, die de wij dingsplechtigheden verrichtte rector Nijmegen, Al spoedig bleek de burgerij. Hier was slechts grappenmakerij De daders moesten opgespoord. Dat spotten was toch ongehoord! Nu komt het simpele bericht. Waar alle ernst voor goed voor zwicht: De commissaris van politie, Strafte agentenwellicht met ambitie. Twee zijner dienaars, humoristen. Die zich door niemand lieten ..kisten" Vergaten moedwillig een duren plicht. Bewaakten de schatten met oogen dicht. Toen is de pseudo-schat „begraven” Om aller gouddorst flink te laven,... Met een lichte disciplinaire straf Komt het kranig tweetal er van af. Ze hebben ons volk een dienst bewezen Dat clair-voyantes begon te vreezen. Want door de grappenmakerij. Kwam heel de Zaan van goudkoorts vrij!! ACHILLE8. van bij De Maasbrug te Venlo is vanaf 1 Juli tolvrij. Rede van den Koning van België te Ber- gen. l... Alle «bonne’’ op dit bied ziin Ingevolge de venekeringavoorwaerden tegen ingevallen verzekerd voor een der volgende uitkeerlngen Te Heemskerk is een 18-jarig meisje aan« gerand en mishandeld. ABONNEMENTEN: vuur Alkmaar SB Agentschappen: per week M et.; psr kwartaal f MS; per port. per kwartaal' MS MJ vooruitbetaling. ADVERTENTIEFIlUEi Va» regels 1-Z5, efke regel meer u*. RECLAME pér regel S.75 veer de eerste pagina; veer de overig» pagina's KSS RUBRIEK .VRAAG EN AANBOB” bij vooruit betaling per piaatrtng 0 60 per adverteoue van S regels; iedere regel meer f SJS Het 300-jarig bestaan van de parochie Oud-Ade zal op 7 Augustus a.s. plechtig wor den gevierd. Vooral de komst van Z. D. H. Mgr. J. D. J. Aengenent. bisschop van Haar lem. en de pontificale H. MIs. door Mgr. te celebreeren, zullen den hoogsten luister aan dit feest bijzeten. Op de Dinsdagavond gehouden vergade ring van de R. K. Middenstandsvereenlging te Venlo maakte de voorzitter, de heer Koops, bekend, dat bij een onderhoud, het welk eenige bestuursleden van den B. B. N. en eenige leden der tolcommissie met de Ministers van Bultenlandsche Zaken Waterstaat dezer dagen gehad hebben, de definitieve toezegging werd verkregen, dat met ingang van 1 Juli a.s. geen concessie meer zal worden verleend tot het heffen van tolgeld op de Maasbrug te Venlo. Vermoedelijk zullen van dien datum af de onderhoudskosten van - het brugdek ten laste van bet rijk komen. De Britsch-Indische beweging Moham- medaansche sympatbie-betoogingen: aan slag op het Engelsch consulaat te Venezuela. Het Haagsche Gerechtshof, gisteren uit spraak doende in de zaak van den gewezen tramstationschef te Hoogeveen, W. Krom hout van der Meer, die door de Haagsche rechtbank wegens doodslag op mevrouw Ode in haar woning aan het Bezuidenhout op 5 September van het vorig jaar, en poging tot doodslag op haar huishoudster, mejuffrouw Holstein, tot twintig jaar gevangenisstraf is veroordeeld, heeft, hoewel met vernietiging van het beschreven vonnis der rechtbank, omdat daarbij recht is gedaan op onwettige bewijsmiddelen, namelijk mededeelingen van getuigen omtrent feiten welke zij zelven niet hebben waargenomen of ondervonden. pp grond van andere ‘tetuigenverklarühgen, schuld van verdachte aan doodslag en poging tot doodslag wettig en overtuigend bewezen geacht en hem deswege tot ..wintig jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Zoowel voor de rechtbank als voor het Hof was legen ver dachte levenslange gevangenisstraf geëischt, terzake van moord en poging tot doodslag. een ontroerende en zij toonde de diepe Handeling welke zich Kingsford Smith en zijn metgezellen, die een trans-atlantischen vliegtocht zullen ondernemen, hebben gisteren een vlucht ge maakt van Croydon naar het vliegveld Bal- donnel bij Dublin. De start voor den groo- ten tocht zal zoo spoedig mogelijk plaats hebben. Het Lagerhuis verwerpt met een meer derheid van 30 stemmen een amendement van het Hoogerhuis lot schrapping van de districtsheffing ten behoeve van den export uit de mjjnwet. De herdenking van Trianon in Boedapest. bit verlies ven ’n anderen viadM Vooral om de luisteraars in Australië in de gelegenheid te stellen spoedig de versla gen van de Engelsche ..Test”-wedstrijden te kunnen vernemen heeft de B.B.C. besloten deze ook over het kortegolf stat ion te Chelmsford uit te zenden. De uitzendingen vtnden plaats des avonds van 6 50 tot 7 00 uur nm. A.Z.T. ting Jhr. W. Bosch Utrecht, Jhr. v. d. Does de 's-Hertogenbosch. Jhr. mr. v Sevenaer te Arnhem. Prof. Mr. Bellefroid, rector magnificus der R. K. Universlteit te Nijmegen, Mgr. Dr. Goossens rector magnificus R. K. Han dels Hoogeschool te Tilburg. Prof. Dr. Pulle rector magnificus der Rijks Univer- siteit te Utrecht. De Katholieke Hoog- leeraren der verschillende Unlversiteiten van Nederland, Hoofdredacteuren van ver schillende katholieke dagbladen in Neder land. Vertegenwoordigers van de veracidl- leke stands- en vakorganisaties WIJ BREIEN en REPAREEREN alle soorten wollen kleed ing. kousen en sokken; ook du allerfijnste. JAAP SNOR - Ziudstraat 15 - Den Helder. Let op den gelen winkel. Depót Alkmaar: Mej. J. Floris. Boomkamp- straai 18. Voor Schagen en omgeving; Mej. C. de Moei, Noord. Overige plaatsen met den vracht rijder. Het ss. ..Plancius” van de Kon. Paketvaart Mij. bracht te Batavia twee Chineesche com munisten aan. afkomstig van Singapore, die onmiddelljjk na aankomst van het schip gearresteerd werden, tij maken hoogst waar schijnlijk deel uit van de groep naar Neder landsen-Indlë gezonden propagandteten. waarvan reeds verscheidene deelnemers, 08. in den Riouw-archipel en te Palembang wer den gearresteerd, gelijk reeds vroeger is ge seind. en waarvan een deel werd uitgezet. BUBEAU: BOF ALKMAAR Telefoon: AdmtaMnUo No. <33 Bedactiu No. 03 De aanwezige autoriteiten. De plechtigheid werd o.m. bijgewoond door H.H. D.D. H.K. de Bischoppen van Haar lem en 's-Bouch en Mgr. Biermans (Mill Hill). Mgr. P. Bos, O. Cap. Borneo. Z.Exc. Mgr. A. Smets, Pauselijk Delegaat van Perzië. De hoogwaardige Abten Columbanus Tewes Aohel, Dr. R. Wolters O. S. B. Vaals, Jean de Punlet o. S. B. van Oosterhout. Aug. Giesberts Trap. Klooster te Echt. De Hoog eerw. Paters Provincialen der verschillende kloosterorden, de Algemeene Oversten der Vrouwelijke Kloosterorden, het Metropolltaan Kapittel van het Aartsbisdom, behalve de Kanunniken Le Blanc en Van Haagen. die wegens ongesteldheid verhinderd waren. Mgr. Task in, Proost van het Hoogwaardig Kapit tel van het Bisdom Haarlem; de heeren Ernest Laane en W. Drees- beiden Kamerheer van Z. H. den Heden, op den feestdag van den H. Bo- nlfacius en Gezellen, is de opvolger van Mgr. Henricus van de Wetering zg., Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen, op plechtige wijze en in den vollen rijkdom van onze jroot- aebe, indrukwekkende liturgie, verheven op den Aartsbisachoppel ijken zetel. Reeds vroeg hedenmorgen was In de dom stad merkbaar, dat er een bijzondere plech tigheid ging plaats vinden. Dr. C. J. K. van Aalst, president van de Nederlandsche Handel-Maatschappy, zal mr. H. Verkouteren, die gistermorgen is overleden, in de Eerste Kamer als lid' op volgen. Dé voorzitter van de Rotterdamsehe Ka mer van Koophandel, de heer J. C. Veder, overleden. De Koningin en de Prinses zullen een bezoek aan Noorwegen brengen. Zaandam, stad van goud en helderzienden En duizenden mysterie-vrlenden. Wekt thans den lachlust op van 't land. Want ieder met een grein verstand. Gelooft van schatten geen syllabe. Ondanks het motto: Grabe- Grabe! Men vond een kist, massief gesloten. Uit tijden van Karei en Fredrik de Grooten Met veel lawaai en „humbug”-kreten. Werd de ijzeren kist haast opgevreten Zou ze werkelijk goud bevatten? Daar week het slot! Veel lucht. geen schatten. De voorbereiding voor de jaarlijksche Bedevaart der Noord-Hollandsche Drankbe strijders en -sters. naar O. L. Vrouw ter Nood te Oesdom-Heiloo, op Zondag 13 Juni a.s., is in vollen gang. Uit alles blijkt, dat de afdeelingen volop medeleven met het op handen zijnde heer lijk gebeuren en zich beijveren met een zoo groot mogelijk getal leden en niet-leden naar Maria’s Heiligdom op te trekken. Aan de gezegende voeten van de Allerliefste Moeder willen zij een vurig gebed gaan storten voor zichzelf, en voor anderen, voor de geheele wereld, opdat de waarar r.tige Christelijke matigheid in eere word’ "hei- steld en een dam worde opgeworpen 4egen de drieste genotzucht. Dt Bedevaartcommissie mag zich geluk kig prijzen den gevierden prediker: Pater Felix Otten O P uit Huissen, bereid te heb ben gevonden, de geestelijke leiding van de Bedevaart op zich te nemen. Wij hopen, dat dit voor vele buitenstaan ders een aansporing moge zijn de Drank- bestrijdersbedevaart op 13 Juni a.s. mede te maken. Het officieel programma, dat binnenkort zal verschijnen, zal nadere bijzonderheden bevatten. Voorst te Twello. Jhr. mr. Dr. L. B. M. von Bönnlnghausen tot Herinckhave te Hees bij Nijmegen, Jhr. Mr. L. E. E. A. M. nlnghausen tot Herinckhave baron d. Heijden den, mr. I. baron t H. baron ridder de v. d. Sfhueren baron Sloet tot Everlo de nieuwe bisschop het geflankeerd In tegenwoordigheid van z. H. den Paus heeft de Congregatie der Riten zich eergis teren in het Vaticaan beziggehouden met de zaak der zaligverklaring van den Duitschen Capucijnen-broeder Conrad von Parzham. Vandaag zou in tegenwoordigheid van den Paus, het decreet over deze zaligverklaring - waarna op Zondag 15 worden voorgelezen, waarna op Zondag 15 Juni in de St. Pieter de plechtige zaligver klaring zal worden afgekbndigd. Böu- te Arnhem, Doornenburg te Vor- Lamsweerde te Breda. Lamsweerde te Bussum. H. Ressen-Bemmel, te Hilversum, mr G. R baron van Voorst tot Voorst te Zwol le. mr. E. H. L. baron v. Voorst tot Voorst te Beek bij Nijmegen, mr. A. I. M J. ba ron v. Wijnbergen te Utrecht, mr. baron v. Oldeneel tot Oldenzeel te Oosterhout. De Bisschoppen en Abten namen plaats in het Priesterkoor, de overige autoriteiten in de banken in de kerk. Na de plechtigheid begaf de stoet van ker kelijke hoogwaardigheldkbekleeders zich binnen het hek naar de pastorie waarna in een der zalen van de pastorie voor de di plomaten en andere hooge autoriteiten ge legenheid bestond den Aartsbisschop te complimen teeren De plechtigheid werd per radio uitgezon den. waarbij pastoor Perquin een monde linge toelichting gaf. Heden is Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen door Z, Exe. Mgr. L. Schioppa tot Aartsbis schop van Utrecht gewijd. De volgende Malthezer Ridders luisterden in hun kleurrijke uniformen de plechtigheid op: I. L G. baron van Voorst tot Voorst te Arnhem, mr. baron v. Hövell tot Westerflier te Maastricht, baron v. Dorth V. Medler te Dulvep. L. F. L M. baron van Voorst Gisteren is te Rotterdam overleden de heer J. C. Veder, voorzitter van de’ Kamer van Koophandel, aldaar. De heer Veder, die op 17 November 1872 te Rotterdam geboren was. was sedert 1903 firmant van de firma Hudig Vede^ en directeur van de Maatschappij Zeevaart. Voorts was de overledene president-com- missaris van de Rotterdamsehe Droogdok- maatschappij. commissaris van de Graan- elevator-Maatschappy. van de Amsterdam- sche Bank, de Rotterdamsehe Keel- en Vrieshuizen en de Nederlandsche fjtoom- bootreederij Ook was hij lid van de regeeHngscommis- sle tot herziening van Handelsverdragen. De heer Veder heeft als voorzitter van de Kamer van Koophandel van welk lichaam hij sedert 1912 lid en van 1922 1924 vice-voorzitter was veel gedaan voor handel en industrie in de Maasstad. De overledene was ridder van den Neder- landschen Leeuw en officier van de orde van het Legioen van Eer. De teraardebestelling is bepaald op Zaterdag a.s. ca. 12.30 uur op de begraaf plaats Oud-Kralingen. rnann. Paus. de gezanten van Argentinië. België. Bra zilië, Chll. Denemarken, Italië, Mexico Oostenrijk. Peru, Ptflen, Portugal. de Ministers Jhr. Mr. Ruijs de Beeren- brouck en mr. Dr. Deckers. Mr. v. Schalk voorzitter der Tweede Kamer, graaf Du Monceau Opperceremonlemeeste- van H. M. de Koningin, de heer v. Vollen hoven oud-gezant en mevr. v. Volennoven geb. prinses v. Bourbon. De heeren Mr. Harte Mr. Dr. Kooien leden van den Raad van State, de heeren Amtz. Blomjous, de Brujjn. Haffmans, Hendriks, de Jong, v. Lanschot. Serrarens en Steger, leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Mej. A. Meijer en de heeren Aalberse, v. d. Bilt, Feber, Goseling, v. Hellenberg Hubar, Her mans, Kampschoër. Kortenhorst, Kuiper, Loerakker, v. d. Meys, Teuüngs, Schaep- man, Suring, Vos, v. Vuuren, leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. De Commissaris der Koningin in de pro vincie Utrecht, Dr. s’Jacobs, de leden van Gedeputeerde Staten v. Spanje en mr. de Vink, de griffier der Staten van Utrecht Jhr. Mr. Quarles van Ufford. Het volledig college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht, de vaam, garnizoenscomman dant van Utrecht majoor Altlng v. Geusau. De bestuursleden der St. Radböudstich- Oud-Amellsweerd uit Wlilebols te Nispen tjt De assistentie bij de consecratie. Mgr. Schioppa werd hierbij als volgt ge assisteerd: Mede-consecrantenHH D.D. HJi Mgr. L. Schrijnen. Bisschop van Roermond Een marine-officier voor den Zeekrjjgsraad Voor den Zeekrjjgsraad te Willemsoord stond gisteren terecht een officier van admi nistratie K. M.. welke als zoodanig in de jaren 1928 en 1929 een bedrag van pl.m. f 38.000 aan het Rijk toebehoorende gelden, welke hij onder zijn berusting had voor de uitbetaling, vah loonen. zich heeft toegeëigend en ten bate aangewend. De verdachte legde in tegenstelling met zjjn vroegere hou ding. een volledige bekentenis af. Hij is se dert 15 Nov. 1929 in voorarrest. -i De Fiscaal mr. G. H. van Driel vroeg een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek van preventieve hechtenis van twee maanden, ontslag uit den dienst en ontzegging van de bevoegdheid om by de marine te mogen die nen. De verdediger mr. J. de Vrieze uit Amster dam deed een beroep op den krijgsraad om by de strafbepaling rekening te houden met het feit, dat eerst na afloop van den straf tijd zyn eigenlijke straf pas begint. De uit spraak werd bepaald op 18 Juni. Gistermiddag ongeveer- 2 uur heeft een zeer brutale aanranding plaats gehad ten huize van de weduwe Bleljendaal. wonende Oudedyk. te Heemskerk. Het 18-jarige dienstmeisje van de wed. B. was alleen thuis en verrichtte bezigheden in een schuurtje naast de woning. Om ongeveer 2 uur vervoegde zich bij het meisje een individu, dat. haar ziende, haar aangreep en geweld pleegde. Het meisje riep lulde om hulp, doch werd niet aanstonds gehoord, wat heel begrijpe lijk is. daar het huisje van den weg af gele gen is en nogal afgelegen ligt. Toen hulp toesnelde, aas de dader in de nabijliggende tuinen reeds ontkomen. Een signalement kon vrij goed worden opgegeven. Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd en met behulp van een politiehond naar den onverlaat gezocht die het spoor volgde dwars door de landerijen de duinen in. Den gehee- len middag en in den voornacht is gespeurd, echter zonder resultaat. De burgemeester was afwezig, doch kwam, na teleionlsch gewaarschuwd te zyn, onmid- dellijk ter plaatse, vergezeld van een recher cheur uit Amsterdam en diens speurhond. Ook het onderzoek met dezen hond bleef echter zonder resultaat. De mishandeling van het meisje was van dien aard, dat, indien, volgens verklaring van den dokter, geneeskundige hulp nifet spoedig verleend was geworden, zy wel eens den dood ten gevolge gehad zou kunnen hebben. en Mgr P Hopmans. Bisschop van Breda. Presbyter Assistens: de Hoogeerw. heer Kan. D. Huurdeman. Vlcarls-Generaal van het Aartsbisdom. Troondlakens de Hoogeerw Heeren Kan. J. G. van Schalk. Pastoor van de St. Mar- tinus-parochie te Utrecht en H J. Koop- mans. President van het Seminarie te Cu- lemborg. Diaken: de Hoogeerw. Heer Mgi. Dr. B. Eras. Procurator van het Nerf. Episcopaat te Rome. Subdiaken: de Hoogeerw. Heer Mgr. J. Hoogveld, Professor aan de Universlteit te Nijmegen. Ceremoniarii de beide secretarissen van het Aartsbisdom J. van der Burg en Dr. W. Mulder, benevens de rector van het St. Antoniusgasthuls H. Lauwaert. De lagere assistenties werden waargeno men door Theologanten van het Groot Se minarie te Driebergen. De commissaris van politie te Zaandam heeft twee agenten politie, die betrokken zun de grappenmakerij met de schatkist een lichte disciplinaire straf opgelegd. Vooral in de buurt van de kerk van O. L. Vrouw ten Hemelopneming aan de Blltstraat, alwaar de plechtige Blsachopa- ccnaecratie plaats had, was de drukte by- stnder groot. Tot half He» wr bleet de kerk echter voor een ieder gesloten. Er bestond in deae kerk heden ook geen gelegenheid tot het bjjwonen der H. MIs. zooals op andere dagen. Evenmin konden geestelijken worden toegelaten tot het lezen van de K. Mis. Om half tien werd de eenvoudig, maar smaakvol versierde kerk opengesteld voor de genoodigden tot de plechtigheid, welke om kwart over tien aan ving. Alleen zy, die voorzien waren van een toegangs bewijs. werden tot de kerk toegelaten. Ie dere genoodlgde, zoowel geesteiyke als leek, moest zyn toegangskaart kunnen toonen. De gezanten die zich aan het Centraal Station hadden verzameld, reden vandaar met auto's voorafgegaan door motorrijders van de politie, naar de kerk aan de Blltstraat, al waar zy te 10 uur 10 aankwam'». De Maltheser Ridders kwamen bijeen in het huls der Duitsche Baleije aan de Nieuwe Gracht en reden eveneens per auto naar de Biltstraatkerk. zy namen in de kerk plaats achter de gezanten overeen komstig het daarvoor vast gestelde Protocol. De Bisschoppen en Abten vereenlgden zich in het Aartsbisschoppelijk Paleis in de Ma liebaan en reden vandaar met den Aarts bisschop en den Internuntius naar de kerk aan de Blltstraat, alwaar rdj te 10.15 aan kwamen. Ter weerszijden van den ingang stonden palmengroepen waartusschen de genoodig den doorgingen naar het middenpad der kerk dat versierd was met aan beide Kanten opgeetelde sierlijke palen waarop bakken met witte en rose hortensia's. Boven de lichtkronen, die aan beide rijden in het schip der kerk boven de banken hangen, waren eveneens groote bloembakken aange bracht, die met uitsluitend witte hortensia's waren gevuld; met de tegen de pilaren en langs de wanden der kerk opgestelde kleu rige vaandels van allerlei vereentglngen en Congregaties vormde deze eenvoudige hor- tensia-versiering een fraai en smaakvol ge heel. Ook het priesterkoor had een hortensia- versiering hier waren echter de witte bloemen afgewisseld met rose en blauwe. Op erpresseljjk voor deze gelegenheid aange brachte lange consoles waren de planten op gesteld ter weerszijden van het altaar waar aan deze versiering, eenige meters boven den grond, aansloot. Alle auto's voor de hooge kerkeiyke en wereldlijke autoriteiten waren welwillend beschikbaar gesteld door notabelen uit de *tad Utrecht. Bulten de kerk werd de orde gehandhaafd door de politie, in de kerk door leden van <le RK. Studentenvereeniging .Veritas". De hooge gasten werden In de kerk ont vangen door de weleerw. heeren kapelaans van de parochies O. L. Vr. Hemelvaart, H Hart én St. Catharina, terwijl de Aarts- Het Groothertogeiyk paar van Luxem burg is weer uit mi» land vertrokken. De consecratie was plechtige ceremonie beteekenls van de H. voltrok. Het volgt: Nadat de consecrator gebruikelyk ceremonieel met de bisschop pelijke gewaden bekleed had. het hoofdaltaar en zette zich daar neer, bet gelaat gekeerd naar de geloovigen. zyn beide bisschoppeiyke assistenten geleidden den wijdeling tot hem, die zich buigende ontdeed van zyn baret. De drie genoemden, de twee bisschoppen en de wydëllng. zetten zich neer tegenover den consecrator, waarna een der bisschop peiyke assistenten den wydëllng voorstelde door voorlezing te doen van den Apostoll- schen brief, waarbij machtiging verleend werd voor de blsschopswyding. Dit voorstellen van den wijdeling werd gevolgd door het afleggen van den eed. De wUdeltng. bekleed met een witten koor- mantel.' wierp zich op de knieën, gaf zich zelf rekenschap van de zending, welke op hem rustte door de bisschoppelijke waar digheid en legde den eed van trouw af. De voorbereidingen werden beëindigd door hét onderzoek en de nederknieling. De consecrator legde den wijdeling zyn vragen voor betreffende het geloof en be treffende zyn besluit ten aanzien van het beoefenen van de deugd. Opstaande by elk antwoord, volstond deze door slechts op de vragen te antwoorden met „Credo” (Ik geloof) en „Volo” (Ik wil). Vervolgens legde zich de wijdeling languit op den. grond, het gelaat ter aarde gekeerd, terwijl de litanie van Alle; Heiligen werd gezongen. Na de voorbedoelde ondervraging werd de H Mis begonnen. Een klein altaar niet zoo mooi als het hoofdaltaar waarop zes groote kaarsen prijkten en de gewaden lagen van consecrator en wijdeling, be vond zich ter rechterzijde. De wijdelin» bekleedde zich daar met de gewaden en begon de Mis van den dag te lezen, terwyi Mgr. Schioppa aan het hoofd altaar dezelfde H. Handelingen verrichtte. Voordat met het mislezen werd voort gegaan. werd het Evangelieboek op hoofd en schouders van den wydëllng geplaatst. Dan volgden felteiyk de wijdingsplechtig heden. „Ontvang den H. Geest,” zelden de wy- bisschop en zyn helpers, terwyi zy hun han den over het hoofd van den benoemden bisschop uitstrekten. Na het eerste gedeelte van de prefatie, zalfde de wijbisschop In kruisvormen de geschoren kruin van den knielenden wyde- ling met het H. Chrisma. Na de prefatie werden zyn handen ge zalfd en gewasschen, voordat hy den bis schopsstaf en het Evangelieboek mocht aan raken en den ring aan de hand steken. De wydëllng ontving vervolgens van de drie prelaten den vredeskus. Inmiddels was het H. Misoffer tot aan de offerande gevorderd. Elndeiyk had de zinrijke en indrukwek kende offerande plaats, de twee flambouwen, twee brooden en twee kleine wynvaatjes. waarvan het eene verzilverd en het andere verguld is. Dit alles werd door den wijdeling aan den wybisschop overhandigd. Hierop zette de gewyde het Misoffer aan het hoofdaltaar voort in het byzyn van den wybisschop. met wien hy de Hostie en den Wyn deelde. De wybisschop gaf den geloovigen echter den zegen. Na het laatste Evangelie werd door hem de mijter op het hoofd van den gewyden bisschop geplaatst. Hy overhandigde hem de handschoenen en introniseerde hem. ge holpen door den eersten assistent op zyn eigen particulieren troon. Vervolgens hief „Te Deum" aan en door zyn assistenten, de kerk door, terwijl hy het volk zegende. De ceremoniën van het afscheid geschied den als volgt: De gezalfde, die gedekt was myter, sprak met den staf in de terwyi hy op den driema uit, en laatste Evangelie van zyn consecrator de twee assistenten den vredeskus. Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door TER bijeen ongeval met - OEB bij verlies van een hand. ene* bij verlie* vaneen g pgs bh een breuk van verlies van belde armen, belde beenen of belde oogen I vU,“ doodelijken afloop een voet of een oog I 1 Zv«” duim of wijsvinger öUa” been of arm bisschop en de met hem komende kerkeiyke hoogwaartiigheidsbekleeders werden ontvan gen door den Zeereerw. Zeergel. heer Dr. W. v. Koeverden. pastoor der O. L. Vrou- wekerk. Bjj de aankomst van den stoet van ker- këlljke hoogwaardigheidsbekleeders werd het geheele tramverkeer op de Blltstraat stop gezet. Toen de kerkeiyke, zoowel als de wereld lijke autoriteiten, in het rijk-versierde kerk gebouw hadden plaats genomen, en de nieu we Aartsbisschop met den consecrator, den Pauseiyken Internuntius, Z. Exc. Mgr. L. Schioppa. naar bet altaar was geleid, nam de plechtigheid een aanvang. Het spoorwegongeluk bU Montere*» Sabotage geconcludeerd. Nieuw gebouw voor de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. met den hand, wijbisschop toeschreed, den wensch: „ad multos annos” ontving voor het lezen van het en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1