ONS BLAD 1 I I I i i R I I 1.10 0.45 UITNOODIGING L. FRANKENBERG, Alkmaar DE BISSCHOPSWIJDING VAN Z. D. H. MGR. J. H. G. JANSEN DEZE WEEK bijzonder gerecht uit onze LUNCHROOM VRIJDAG 6 JUNI 1930 Voornaamste q^Cieuws energie beloond tana crEme voor elegante modeschoenen W' JOH. LAUWERS I VROOM DREESMANN ALKMAAR i VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 132 f 40 f 3000 Inval in de gevangenis van Pretoria De kwestie met Malta Het a.s. Consistorie Na het Engelsctoe Witboek Een geheel metalen vliegboot de Ingaande op 30 Juni Hevige brand te De Kwakel Ernstig ongeluk Brand ■or auemaaj AdmtatotnMo Na. «IX Bedactte N- «O N.V. Drukkerij ..De Spaarnestad” te Haarlem Het schouwburg vraagstuk te Amsterdam Duitschlands invoerrecht op de eieren P^AYGLOP 3 ALKMAAR VULPENHOUDERS Mont-Blanc. Swan. Waterman. Conklin, enz. Zaterdag de nieuwste GRAMOPHONE-PLATEN geleverd door de f a. Ypma VROOM DREESMANN ALKMAAR Examen Krankzinnigenverpleging DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN De nieuwe regeling voor zendtijdverdeeling BRAADKUIKEN SALADE AARDAPPELEN MKGIFTE JNOCT OP STRAFFE VAR VERLIES VAR RECHTER, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Invoerrecht op boter in Frankrijk <o Ernstige, dubbele aanrijding te Voorhout. Van IOC tot 200 francs per 100 K.G. verhoogd De kinderverlamming te Gouda Toch een tweede Stadsschouwburg? bu lichting Een adres van de N. P. F. De kardinaalsbenoemingen 1 Bestemd voor 50 passagiers Barometerstand 9 uur vm 768. stilstand. Sticking. van Feestmaaltijd op „Rijsenburg” te i Een perceel in de asch gelegd Hertennecht circa halt een brak in 7 II 1W NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD HEDEN PORTIE SLAGROOM MET AARDBEIEN LICHT OP De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9.46 uur. is den 5 candidaten. Peeters. H. Feeds drie sterfgevallen. De bewaar scholen gesloten Receptie ten Paleise talrijke eerw. heeren gees ten Aartsbisschop ter re bben. Onder de velen, die m<Z prachtige bloemstukken ge- betraden. bevonden zich verschil- jferw kanunniken van het, Metro- ipittel. de pastoors en kapelaans tm verliw van 'n mdcruo vinged u. gezant te Bern Troostwijk en de Hulde van de leerlingen het St. Bonif arias lyceum Barometers Thermometers Demonstratie van 2 Juni 1900 tof 14 Juni 1930 erkw aardige vondsten De Zeereerw. pater A. Bergers, is benoemd tot hoogleeraar in de II. Schrift aan het Pauselijk Instituut St. Mary's College te Has ting in Engeland. De „Graf Zeppelin landde vlot te Sevilla, nam nieuwe passagiers op en steeg na korten tijd weer op voor den tocht naar Friedrich»-^ haten.. x het huis, hout is op- AFSPRAAK OVER DE VERDEELING VAN DEN ZENDTIJD? Na de Bisschopswijding werd Z. D. H. Mgr. Jansen bij het Bisschoppelijk Paleis een kin, derhulde gebracht. Nadat de receptie ten Paleize had plaats gehad is op het groot, seminarie „Rijsenburg" de feestmaaltijd ge houden. Receptie in het Aartsbisschoppelijk Paleis - K inderhulde - De Aartsbisschop op hét Groot-Seminarie RijsenburA JAAP SNOR Let op den gelen winkel. Depót Alkmaar: Mej. J. Floris. Boomkamp* De ex-tsaar van Bulgarije is voornemend binnenkort Ned.-Indië te bezoeken. Overwogen wordt te Amsterdam den stadsschouwburg te stichten. Inval der politie in de centrale gevangev nis te Pretoria. WIJ BREIEN en REPAREEREN alle soorten wollen kleeding. kousen en sokken; ook da allerfijnste. Zmdstraat 15 - Den Helder. armen van Utrecht H O. Jansen. Aartsbls- hee'X, br gelegenheid ---’aan het Ft. K. -I ter hand Woensdag is een geheel metalen vliegboot, wegende dertien ton, door de „Blackburn Aeroplane Works” te Brough nabjj Hull ge reed gekomen en afgeleverd aan piloten van de Royal Airforce, die er mede naar Ply mouth vlogen. De vliegboot heeft een be manning van 5 koppen en kan zoo noodig vijftig passagiers vervoeren. Na de korte audiëntie, welke de nieuwe Aartsbisschop. Z. D. H. Mgr J. H. G. Jansen, onmiddellijk na de plechtigheid der H. Con secratie in de pastorie der O. L. Vrouwekerk aan eenige wereldlijke autoriteiten, waaronder zich ook de Commissaris der Kouingin in de provincie Utrecht, dr. 's Jacob bevond, ver leende, reden Z. D. H. de Aartsbisschop en de andere hoogwaardigheidsbekleeders naar het Paleis aan de Maliebaan Duizenden leerlingen van de katholieke scholen stonden hier aan weerszijden van den rijweg in spanning en ongeduld op mgr. Jan sen te wachten. Ook de Jongens en meisjes van het Ft. K. Weeshuis waren na^r hier gekomen om aan de hulde der kinderen deel te nemen. Een luid gejuich klonk uit de dichte rijen op. toen de Aartsbisschop en de andere hoogwaardigheidsbekleeders bij het Paleis aankwamen. Harteljjk wuifde mgr. het jonge en woelige volkje toe, wat de kleinen weer met een langdurige ovatie beantwoord den Nadat Mgr. naar binnen was gegaan, verscheen de Kerkvorst eenige oogenblikken later vriendelijk lachend voor de ramen van de eerste verdieping. Uit het stormachtig ge juich. dat hierop inviel, bleek wel. dat Mgr. door zijn hartelijkheid de hartjes der kleinen had gestolen. Door de examen-commlssle van de R.K. Gestlchtsartsen-vereeniging werden de over gangsexamens algenomen in het St Bavo- gesticht te Noordwljkerhout. De uitslag der examens luidt: Eerste overgangsexamen 8 candidaten. Ge slaagd: J. A. J. de Bart, W. Th. G. Klaver wijden. A. C. Metten. C. C. M. in der Rie den. Th. A. Sikking. H. Bogmans (Br. Anscharing). Tweede overgangs-examen J. H. De ben. Th. Jansen. L. J O. Veldhoven Er wordt nog eens de aandacht op geves tigd. dat dit verhoogde tarief gelijk is aan een vierde van de gemiddelde waarde der eieren. Door dezen Duitschen maatregel zien plm. 200.000 kleine boeren zich ernstig in hun sober bestaan bedreigd, zoodat het adres den minister verzoekt maatregelen te willen tref fen. waardoor ons land gunstiger voorwaar den zal kunnen bedingen f Nederiandsche groenten en iruU Zürich 1 De jouden medaille der internationale tentoonstelling 7 ABONNEMENTEN: v»ee Alkmaar I Agenteehappe»: per week 85 et.; I -v kwartaal 1 8X8; P* F—*- I" I kwartaal Mi vooruitbetaling. toristen; voorts de professoren R Welschen O.P.. mgr Hoogveld, mr Duynstee C.s.s.R..dr J. B. Kors O P, Titus Brandsma O.Carm. en mgr. Goossens. rector-magniflcus der R. K. Handelshoogeschool te Tilburg; vervolgens pater mr D. Beaufort O.F.M.. eerste secre taris van den R. K. Vredesbond. dr Caec. Huigen* O.F.M.. directeur der R. K Muziek school te Utrecht, rector W. R. de Jong, aartsbisschoppelijk inspecteur van het on derwijs. kanunnik mgr. A. Hermus, direc teur van het Instituut te St. Michiels-Gestel. dr. Cassianus Hentzen O.F.M. en de nieuwe hoofdaalmoezenier, de zeereerw. heer J. J. J. Nóordman bijeen breuk van been of a rro Hierna kwamen telijken den nieu< ceptie geluk w^ns de allengs tooide zaal lende hoogi politain kapittel, de pastoors en der stack provinciaals van orden en congrega ties. professoren enz. enz. Er waren o.a. Mgr Taskin. proost van het Haarlemsch kapittel en president van het Groot-Seminarie te Warmond, pater H Kejjsers S.J.. provinciaal der Paters Jesuieten, peter Regalatus Haze- broek. provinciaal der Franciscanen, dr. Th. Mackaay. provinciaal der Augustijnen, peter L. Wouters Css.R provinciaal der Redemp- ADVERTENT-IEPRUS: Va» J— regels 1X5; elke regel meer 8X8. RECLAME per regel 7 9.75 da eerst» pagina; voor de overig* pagina's 9-59 RUBRIEK .VRAAG EN AANBOIT bij roorultbeullng per plaatsing 6.69 per advertentie va» rcgeSs; tedere regel meer 1 9JX een twee- Te Rosmalen overleed de Zeereerw heer C. J. Zw(jsen. rector van het gesticht Coude* water**, aldaar. Dr regeling, geschapen door dr zendttyd* verdeeling. zal ingaan op Maandag 30 Juni De loting voor den dienstplicht, 1932, is bepaald op 20 Juni a.s. Het is ons aangenaam U mede te deelen, dat wij verkoop- demonstraties houden met de wereldvermaarde Tana-crème om lichtkleurige, elegante modeschoentjes op afdoende wijze te verzorgen en wij raden U ten zeerste aan om onze demonstraties bij te wonen. Tana-crtme dient voor het onderhoud van elegante mode schoentjes in alle kleuren; het beteekent een nieuwe wijze van verzorgen, waardoor de oorspronkelijke kleur en charme van het kostbare leder volkomen behouden blijft. Tana voorkomt en verwijdert vlekken, reinigt en glanst. Wij zien Uw bezoek aan onze verkoopdemonstratie met de meeste belangstelling tegemoet. Hoogachtend. SchoenenafdeelinA I I I De Commissie, indertijd door B. en W. van Amsterdam tngesteld ter bestudeering van het schouwburgvraagstuk. heeft nog geen rapport aan B. en W uitgebracht. De ver schillende b(j haar ingediende plannen wor den door haar nauwkeurig bezien, de finan- cieele opzet speelt bij de beoordeeling een groote rol. Afgezien echter van de voorstel len. eventueel van de commissie te verwach ten. wordt op het Amsterdamsche departe ment voor kunstzaken nog ernstig overwo gen de mogelijkheid om een tweeden stads schouwburg te stichten: en vastgehouden aan het denkbeeld, het plan van architect Staal te vereenvoudigen Als plaats van vestiging wordt ook nu weer gedacht het IJclubterrein. Daar zal dan. mocht het denkbeeld in raadskringen instemming vinden, 'n schouw burg komen, geschikt voor tooneel- cn opera- opvoerlngen Aan het ontwerp van het plan wordt ge werkt. „De Telegraaf" van Donderdagavond be vatte het volgende bericht: ,Jn politieke kringen te Den Haag vertelt men. dat ftet zendtijdbesluit van Minister Reijmer. waarbij de helft van het aantal A.V.R.O.-zenduren onteigend werd ten bate van de V.A.R.A., berust op een afspraak tus- schen de R K. Staatspartij, de A.-R.-partu en de S.D.A.P, waarbij de laatste twee, zich verplicht hebben, qm in wederdienst de bin nenkort in te dienen voorstellen tot subsi- dleering van het R. K. hooger ondeiwjjs. te steunen.” Naar de .Tud verneemt, is dit bericht, waarvan de tendenz er dik opligt, ten eenen- male onjuist. Over een ruilhandel als hier wordt verondersteld tusschen de R K. Staatspartij en andere partijen is noch mon deling noch schriftelijk ook maar één woord gewisseld. Gisterenavond omstreeks half twaalf op den hoek van de Celebesstraat en Zeeburgerdyk te Amsterdam, een ernstig on- Beluk gebeurd. Een man stapte daar te vroeg T*f> lijn drie. Doordat de trambaan daar op- P1 ro r. - e- »r rand et. «ram de .- t.jj tj_- - - i b.,A- ^.n terecht kwam. Vo,ruat de bestuurder de tram tot kon brengen, was de ongelukkige reeds **- meegesleurd over de tusschen de op- IBteuken trambaan liggende ijzeren ribben. P**11 werd zwaar gewond in hoogst aorg- ^eekmden toestand naar het Q. L Vrop- Een groote politiemacht heeft gistermor gen cen inval gedaan in de centrale gevan genis van Pretoria. De inval hield volgens de berichten verband met diefstallen van regeeringseigendotnmen en het onwettig drukken van officleele documenten, alsmede met het smokkelen vanv verschllende verbo den artikelen in en uit de gevangenis. Er werd een stelselmatig onderzoek ingesteld in verschillende deelen der gevangenis en daar bij werden merkwaardige vondsten gedaan. Zoo vond men schoenen en laarzen, por tefeuilles. brievenhoofden van particuliere firma's, cognac en onwettig gedrukte offi- cieele documenten. Naar beweerd wordt zou er een ruilhandel zijn gedreven tusschen de gedetineerden en voormalige gevangenen. Het 14e congres der Unie van Volken, bondsvereeniglngen te Genéve geopend. Onder Ureterp (Fr.) is de dubbele arbei derswoning. bewoond door de gezinnen Mulder en Van der Veenaf gebrand. Ongeveer 130 genoodigden zaten aan. On der hen werden opgemerkt, behalve den In ternuntius en Z. D H. den Aartsbisschop^ alle bisschoppen, die bij de consecratle- plechtigheid waren geweest, de leden van het Metropolitaan Kapittel, de eere-kanunniken F Eppink. J. H. Vaas en dr. D. Stoel, alle dekens van het Aartsbisdom, de pastoors van de stad Utrecht, de professoren van Rijsen- burg en Culemborg de oud-professoren, die tegelijk met Mgr. Jansen op .Rijsenburg” waren, de oud-kapelaans van Mgr. Jansen, de kapelaans van de parochies van St. Ca tharina. O. L. Vr. Hemelvaart en H. Hart te Utrecht, prof dr Titus Brandsma O.Carm, dr Verhoeven. Lector Molkenboer OP, de pastoor van Rusenburg. de assistenten bij de H Mis en de H Wijding, de heer P. Steenhoff namens de R. K. Journalistenver- eenlging en cjr Jorritsma. familielid van den Aartsbisschop. De tafelreden werden gehouden door den president van het seminarie. Mgr. Schaep- man. Z D. H. Mgr L. Schrijnen. Bisschop van Roermond, Kanunnik J. G. van Schalk, eere-kanunnik J Vaas, den Provinciaal der Franciscanen, den Hoogeerw pater Haze- broek en dr. Jorritsma. familielid van den Aartsbisschop Telegrammen werden gezonden aan Z H. den Paus en H M. de Koningin. Geluk bekend, heeft de minister van Wa terstaat bepaald dat de nieuwe regeling in zake de zendtijdverdeeling moet ingaan op 1 Juli a.s. Het .Jlbld.” verneemt thans, dat een en ander zal ingaan op Maandag 30 Juni as. Feestgave aan de Z. D H Mgr J schop van Utrecht, van zijn Bisschopswijding. r~- Pa’’ Armbestuur der stad Utrecht rcsieic. de som van f oOoO. ais feestgav* rout de armen der stad, '-elijkdijk te ver. c<eFm m overleg met dr Adrian!, secretarie van den Armenraad. De Ned. Federatie van Ver. van Bedrijfs- pluimveehouders, N. P. F. heeft aan den mi nister van Blnn. Zaken en Landbouw een adres gezonden, waarin gewezen wordt op het groote gevaar voor onze nationale wel vaart. dat gelegen is in de verhooging van hët Dultsche Invoerrecht op eieren van 5 op 30 mark per 100 K.G. met ingang van 18 December a s. hoofdin'pecteur de burgp- - ----artsen eèn bespreking genouden, waarin besloten is <pt alle;, bewaarscholen, kindcrbewaarplaat- sen enz. mee ingang van heden gesloten zul ten zijn. De burgemeester heeft gistermiddag een kennisgeving tot de ingezetenen gericht, waarin de symptomen van. de ziekte worden bekend gemaakt en aller meder.'crking wordt ingeroejx-n om veraere besmetting aoo veel mogelijk tegen te gaan Naar gemeld wordt, is onder belangstelling door den presiden sersche republiek dr. J. M rich de internationale tentoon opend, waaraan ook 'door d/n schen tuinbouw- wordt de In zijn begroeting van landen, die aan deze tentc men. drukte de bondsprefi dere bewondering uit va sche frizending van gr collectieve uizending vi tuinbouw achtte hij voorbeeld van een Bil den rondgang en de verdere auto enk de Nederlands^ dr W. Doude derlanasche Oeieck beve tuinbouw-inzen^ing aller bewondering. De voorzitter van bet cmtraal bureau der veilingen dat de inzending tot stand bracht, dé beer F /V. Valst ar verstrekte aan de autorite'sn/de gewene hte mikntlr.gan. Het bezoek aan de tentoonstelling is zeer groot. waarbij in het bijzonder een levendige belangstelling blijkt voor de inzending van Nederl„ndsche tuinbouwproducten, waaraan de groote eereprijs. nl, de gouden medaille, te toegekend. :r groote t der Zwlt- lusy te ZU- stelling ge- Nederland- lomen. verschillende stelling deelne- snt zijn bjjzor.- de Nederland sen en fruit. Deze den Nederladscben feu navol^enswaardig [treffende reclame, Van Jen bondspresident ‘iteiten. waaronder zich mr. - Ne- con^fil te Zürich, de heer Ph. ideiv genoot de Nederiandsche Hoewel de school, waar de gevallen van kinderverlamming te Gouda zich het eerst hebben voorgedaan, reeds Dinsdag jl is ontsmet, heeft het aantal gevallen z'ch nog voortdurend uitgebreid. Er zijn thans in vjjf dagen zes gevallen voorgekpmen, waarvan drie met aoodelijken afloop. Het derde sterf geval heeft zich Donderdag voorgedaan een jongen van vijf jaar f Onder leiding van den vbor de Volksgezondheid heeft meester gisteren met alle Goudsche straat 18. Voor Schagen en omgeving; Mej. C. de Moei, Noord. Overige plaatsen met den vracht rijder. In het as. Consistorie zal de H. Vader tot kardinaal benoemen mgr. Marchetti-Selvag-- gianl, secretaris van de H. Congregatie de Propaganda Fide, mgr. Lerne da Silveira Clntra, aartsbisschop van Rio de Janeiro; mgr. Carlo Rossi, assessor van de H Con gregatie van het Consistorie, mgr. Serafinl, secretaris van de H. Congregatie der Con cilies en mgr. Liénart, bisschop van Russel. AH, al .ene - op dit bl«d xim ingevolge de veraekerinasvoorwaarden - Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door biieenongeval met bij verlies van een hand. bij veriica van een cn taae» eaaevaltea verzekerd voor aan der voiscu da nltkeerinzen I vUUU," verlier van belde armen, belde beenen of beide c.ogen I idU." doodcliiken afloot» I een voet of een oog I 1 Zo,w duim of wijsvinger I JU.“ In de gisteren gehouden jaarlüksche alge- meene vergadering van aandeelhouders der N.V. Drukkerij „De Spaarnestad". werden balans, winst- en verliesrekening goedge keurd. Na ruime afschrijvingen en reserves werd het dividend bepaald op 12 procent (vorig jaar 10 pet.), terwijl 6 pct. over het winstdeelend kapltaaj wordt gestort in het dividend reservefonds. De aan de beurt van aftreding zijnde commissaris, de Hoog Eerw. heer H. Th. F. van Dam. werd met algemeene stemmen herkozen. Na de receptie werd mgr Jansen door de leerlingen van het St. Bonifacius-lyceum gehuldigd. Een van hen droeg het eigen vaandel en toen de Aartsbisschop het polets verliet om zich naar het Groot-Seminarie Rusenburg te begeven, waar een feestmaal tijd plaats vond, riepen de jongens en meis jes hem een driewerf „heil" toe. Dan roffel den de trommels, de fluiten werden aan den mond gezet en ter eere van mgr. Jansen klonk uit de heldere kelen het lyceumlied het café van den heer H. Kroone aan de Vuur lijn te Kwakel <gem Uithoorn) een hevige brand uit. Naar men verneemt, is de brand begonnen in de schuur achter Daar het heele gebouw van getrokken, lag het na een uur in de asch. Niets is gered De familie wist zich nog te redden Na een half uur arriveerde de molorspuit uit Uithoorn, die terstond 'met twee stralen water gaf Het belendende huis van Baard man. werd in het half uur dat de spuit er niet was natgegoold met emmezs water. DU huls beeft veel wateractuide. De heer 't' n” is in de assurantie; verzekering zkt de chade. De Romeinsche bladen wyden uitvoerige besprekingen aan de verhouding van Kerk en Staal op het eiland Malta, waar, tenge volge van de verkeerde voorlichting der En- gelsche regeering door den gouverneur van het eiland, ford Strickland, een ware laster campagne tegen de katholieken is ontstaan Zoo achrijft de Glornle d'Italia. dat de beide bisschoppen van Malta den Engel- seben gouverneur, lord Strickland, een me morandum hebben gezonden als antwoord op diens klachten. Zij verklaren uitdruk kelijk, dat het gemeenschappelijk herder lijk schrijven waarlr de vijandige houding der regeering tegenover de katholieken ver oordeeld wordt, niet te maken heeft met de verstoring van de openbare orde. Alleen de houding van den gouverneur had de be volking in beroering gebracht, niet de bis schoppelijke verklaringen. Eveneens protes- teeren de beide bisschoppen tegen de be schuldiging van Strickland, als zouden zfj de grondwet hebben overtreden. De bis schoppen beschouwen het als hun heilig recht, te protesteeren tegen alles, wat het H. Geloof der vaderen aantasten kan Verder verklaren zij in het memorandum, dat lord Strickland de Engelsche regeering verkeerd omtrent den toestand op Malta heeft Ingelicht Nogmaals legden de bis schoppen de plechtige verklaring af, dat zü zich in geestelijke aangelegenheden mengt. De aartsbisschop van Malta. Mgr Caru ana. heeft op een Vormreis een toespraak gehouden over het conflict, tusschen het burgerlijk bestuur en de Ktholieke Kerk op Malta. Hij veAilaarde daarin, dat de geestelijkheid van het eiland zich absoluut niet in de politiek mengt In dezen tijd echter, waarin er groot ge vaar bestaat, dat de openbare orde ver stoord wordt en waarin de katholieke gods dienst wordt bedreigd, is ook de geestelijk heid verplicht, haar stem te laten hooren. De aartsbisschop drukte zijn leedwezen uit over den aanslag op den gouverneur, lord Strickland, en drong er bij het volk op aan. één te blijven met Paus en bisschoppen. Voor alles echter betreurde de aartsbis schop, dat overal anti-godsdienstige en antl-clericale pamfleten worden aange plakt en dat men de geestelijkheid verwijt dat zij zich bjj Italië wil aansluiten Dit is eenvoudig laster, want op Malta denkt nie mand er an. de heerschappij van Engeland tegen die van Italië te ruilen, ook de gees telijkheid niet. Overal weet men. dat de Maltliezers trouwe aanhangers van Engelnd zijn; dit weet men zelfs zeer goed te Londen en te Rome. Al deze beschuldigingen en aanklachten zijn verzinsels, om Engeland tegen de katho lieken op te hitsen. Nu de Engelsche Regeering en Witboek over Malta deed verschijnen, waarin de briefwisseling tusschen de regeering en het Vaticaan worden gepubliceerd verwach* men in Vaticaansche kringen wel dat ook de H. Stoel zal spreken en volledig licht in deze onverkwikkelijke zaak zal laten schijnen. Te ongeveer vier uur werd in het Groot- Seminarie Rusenburg een feestmaaltijd ge houden. De maaltijd had plaats in de recreatiezaal in den nieuwen vleugel van het gebouw en was door bloemen, planten en schilderijen in een feestelijke entourage gezet. In het midden van de hoofdtafel waren gezeten Z.Exc. mgr. L. Schioppa en Z. D. H. de Aartsbisschop Mgr. J. H. G. Jansen. Op een klein podium stond een groot portret van den nieuwen Aartsbisschop, waarachter eenige studenten van het Groot-Seminarie hadden plaats genomen, die den maaltijd met muziek oplulsterden. Gisteren is generaal C. J. Snijders te Hil versum in het huwelijk getreden. Ook het plukken van den kruivbessenoogsg is bjjna niet mogelijk. De energieke poging, door den Ne deriandsche tuinbouw onder leiding van het Centraal Bureau van d« gen ondemomèn. ter vergrooting van het afzetgebied voor onze producten in Zwitserland, is niet onbeloond gebleven. Over de werkelijke resultaten kan na tuurlijk pas aan het einde van dit jaar geoordeeld worden, maar thans, nu de internationale Tuinbouwtentoonstelling te Zürich geopend is, kan reeds gezegd worden, dat het begin uitstekend was en als Nederlanders houden we vast aan het oud-vaderlandsch gezegde, dat een goed begin het halve werk is. Aan de inzending van de Nederland- sche tuinbouwproducten is, om te be ginnen. de groote eere-prijs, de gouden medaille toegekend. Hoe eervol dit op zichzelf ook is. voor den afzet is meer noodig en we mogen ons gelukkig prij zen. dat dit meerdere ook aanwezig is Voor de opening was de president van de Zwitsersche Republiek de tentoon stelling rondgegaan en zoozeer getrof fen door de schitterende Nederiandsche inzending, dat hij bij de openingsrede, waarin hij de verschillende deelnemende landen begroette, aan zjjn op schrift gestelde rede spontaan een heele passage toevoegde over de Nederiand sche inzending. De President stelde aan zijn landgenooten den Nederlandschen tuinbouw ten voorbeeld, vooral om de kwaliteit van de producten en verder ook om de doeltreffende wijze, waarop ons land reclame wist te voeren. Dat 'later bij den algemeenen rondgang, waaraan ook de Nederiandsche gezant te Bern en de Nederiandsche consul te Zurich deelnamen, de inzending aller bewondering opwekte, ook door de wij- ae van opstelling, behoeven we na het voorgaande zeker niet te zeggen. Voor den voorzitter van het Centraal Bureau, den heer Valstar, die aan de autoritei ten de gewenschte inlichtingen ver strekte, en voor den heer Velders, die aUes verzorgd had, was dit een groot succes. Van meer direct voordeel 16 de groote belangstelling, die de handel insending toont en waarvan de handel blijk geeft door het doen van groote be stellingen. die de hoop rechtvaardigen, dat de export naar Zwitserland van tuinbouwproducten zeer zal toenemen. De ten toon gestelde producten, die gedurende den duur van de tentoon stelling iedere week, dus in deze maand viermaal, ververscht moeten worden, rijn niet te koop. Deze producten wor den aan de ziekenhuizen ten geschenke gegeven, zoodat den handel geen con currentie wordt aangedaan, wat ook seer op prijs wordt gesteld Het bezoek aan de tentoonstelling is «eer druk en voor onze producten be staat levendige belangstelling. Gedu rende een maand lang wordt aan de Zwitsersche belanghebbenden en ook aan alle importeurs en groothandela ren op de Zwitsersche markten aan schouwelijk onderwijs gegeven, waar door zij met eigen oogen de superiori teit van onze artikelen boven de Ita- liaansche en Fransche voortbrengselen kunnen constateeren. Het offensief is met irracht ingezet en mag geslaagd genoemd worden. Thans dient echter door uiterste krachtsin spanning te worden volgehouden en doorgezet, wil de overwinning volledig worden behaald. De export van bloem kool en tomaten, die steeds vooruit gaande was. maar het vorige jaar voor - ieder dezer producten nog geen half millloen K.G. bedroeg, dient minstens met 100 procent te stijgen en voor kom kommers. sla, druiven en andere pro ducten, waarvan we tot nu toe slechts weinig naar Zwitserland zonden, dient met één slag het veld te worden ge wonnen. Voor onze wlnterproducten, zooals kool en peen, bestond reeds se dert eenige jaren voldoende vraag. Als de teekenen niet bedriegen, zal dit alles wel bereikt worden. Een woord van hulde aan het cen traal bureau van de veilingen en den tuinbouw, die op deze wijze, door eigen kracht, zonder eenlgen steun, de crisis het hoofd bieden, mag niet achterwege blijven. De eerste elsch van de alge- meene vergadering van den Kath. boe ren- en tuindersbond, dat men zichzelf helpen moet om uit de thans heer- schende moeilijkheden te komen, blijkt door den tuinbouw te zijn verstaan. Een ▼oorbeeld voor anderen! De toespraken, welke gewisseld zijn tas- schen Koningin Wilhelmina en de Groother togin van Luxemburg Blijkens bericht van den Rük-slandbouw- censulent te Parus is het invoerrecht op bo ter in Frankrijk verhoogd van 100 tot 200 francs per 100 K.G.. welke verhooging on- tulddellijk in werking is getreden. Geschenken aan den Aartsbteschop De oud-kapelaans van Z. D. H. Mer J. H. O. Jansen hebben hun vroegeren pastoor een zilveren schaal voor borstkruis, ring en handschoenen als feestgeschenk aangeboden. Van de parochianen der H Hartkerk te Utrecht, ontving Mgr. Jansen een mijter (mytra precioeai ten geschenke. <Zie ook onze fotopagina voor de afbeel dingen).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1