ONS BLAD S. KROM Èi Stoomerij en Ververij L. FRANKENBERG, Alkmaar --------- Lederwaren - Koffers - City-bags Voornaamste cJCieuws van DINSDAG 10 JUNI 1930 dit nummer bestaat uit twee bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 134 f 3000 OVERSTUUR Een meisje gedood naam Steekpartij te Arnhem Auto in botsing met een telefoonpaal Poging tot moord De moord bij Voorburg Het einde De chauffeur nam de vlucht een Brand op het Loo Ernstig auto-ongeluk Vier personen zwaar gewond Verduistering van een rijwiel Indische Dienst Drama in een politiebureau Steeds nieuwe bekentenissen R. K. Bouw vakarbeidersbond Tabaksschuur omgewaaid t W.KERKMEER - ALKMAAR Het vervoer van i aardappelen per spoor Amersfoort boekt treurig record De uitvoering der Zuideraee- steünwet R. K. onderwijzers in het bisdom Haarlem Niet minder dan vijf verkeersongevallen De Dusseldorfsche moordenaar Met Prinses Juliana naar de Noorsche bergen H.H. W ijdingen Paters Jezuïeten Nijmegen Glazenwasschcr gevallen JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR II Uitspraak Gerechtshof te Leeuwarden Aanrijding met doodelijken afloop Een verzoek aan de Spoorwegen om verlenging van den reductietermijn afgewezen o u tö Doodelijk ongeluk op den Naarderstraatweg i Het spoorwegongeval bij Meppel MIGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL CAlle goederen binnen enkele dagen terug. Onze waarborgt U prima afwerking. De schatgraverij te Zaandam De Koningin op reis Doodelijke verkeersongelukken. Brandje op Het Loo. Burgemeester De Vlugt te Weenen. van naar kant de Koningin en Men meldt. dat Gevolg van een familietwist in tegemoet door verlaagde vracht- te 5 Minnenijd de oorzaak B., wonende in de Hellestraat te neder- De verdachte op vrije voeten gesteld den Dunel- van Spanje en de Earopeeache Federatie. i De „Southern Cross” nog niet gestart. Advies van de Rekenkamer Van je vrienden moet Je 't maar hebben! i Arrestant berooft xich van het leven 25000 leden i i Plannen tot oprichting van een drank- bestrijdersclub De Koninklijke Familie b(j het blussingswerk Telegram aan den minister van Waterstaat bijeen ongeval met doodcliiken afloop den Ol- De gevechten in China. Opnieuw lagen der regeeringstroepen. De teragkeer van Prins Carol In Basta», rest. Reeds tot koning geproclameerd. Nien- we regeering gevormd. Advies van de Rekenkamer Inzake de uit voering derZuiderzee-steunwet. Bij een auto-ongeluk tusschen Putten en N'ijkerk zijn vier personen zwaar gewond. De koningin en prinses Juliana vertrekken 16 Juni per ».s. „Batavier” naar Noorwegen voor een vacantieverblijf tot begin Augustus. BOF ALKMAA1 AdmtaMruUa Nu. «33 Redactie Na. «33 Militaire relletjes in het Fransch—Vlam* sche leyer. rUBKAU: Op het pol it ie-bureau te Berjen op Zoom heeft een gearresteerde zich door een re volverschot van het leven beroofd. Van welingelichte zijde deelt men mede, dat de verdachte van den moord op den Voorburgschen manufacturier v. d. Drift op vrije voeten is gesteld. jongelieden en een meisje reden per fiets in de richting Amsterdam, motortrein B. en W. van Zaandam hebben op het ver zoek om verlenging van de vergunning be treffende het z.g. schatgraven afwijzend be schikt. Op den 2den Pinksterdag hebben op de H. Landstichting te Nijmegen de volgende Fra ters Scholastieken van de Sociëteit van Jezus de H. Kruinschering en de Mindere Orden ontvangen: J. Bijvoet 8. J. J. Brand 8. J. P. Croo- nenberghs 8. J. Fr. Dirks 8. J. J Hou- ben 8. J. J. Koper S. J. W Hertogh S. J. H. Mlnderop 8. J. L. de Moor S. J. G. Nijs S J. Th Piket S. J. P Poel- mann S. J. A. Raignier S. J. Fr. Silhan .8. J. P- ter Steeee S. JL J. Wamser S. J. al beneden den normalen is. Ook de Belgi sche regeering komt de daar gevestigde ex porteurs prijzen. I Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft den hoofdconducteur te Meppel vrijgesproken en den ondermacliinist te Zwollerkerspel ver oordeeld cot een maand hechtenis, in ver band met het spoorwegongeval onder Havelte. waarbij de locomotief in de Drent- sche Hoofdvaart is gereden, doordat de brug 'openstond. De Rechtbank te Assen had elk hunner een maand opgelegd. bij verlies van een hand, een voet of een gWnNNEMBN TENvuur Alkmaar en Agentschappen; per week 25 et-; per kwartaal 3X5; per pont, per kwartaal 3J« Mj vooruitbetaling. Bestemd Indië: M. Gistermiddag omstreeks vijf uur brak brand uit in de groote schuur van de Ko ninklijke boerderij op het Loo. waarin des. winters het vee wordt ondergebracht.. Het voorste gedeelte van deze schuur is ingericht als melkinrichting en daar wordt de melk ook gekookt. Daarvoor brandde ook een for nuis. Vermoedelijk staat de oorzaak van den brand hiermede in verband, doch dit staat niet vast. De Apeldoornsche politie was het eerst ter plaatse en hielp de even daarna aangekomen brandweer bij het blusschingwerk. Het geluk te den brand te beperken tot deze schuur, die grootendeels is uitgebrand. H. M. de Koningin, de Prinses en Prins Hendrik, die de Pinksterdagen op het Loo doorbrachten, waren bij het blusschingswerk aanwezig. De schade is niet zeer groot. Achter hen naderde een de Gooische Stoomtram. De beide J naderen van de tram iets Nieuwe bekentenissen dorfschen moordenaar. bit een breuk van been ot arm Bij de Tweede Kamer is een wetaontwerp ingediend tot wijziging van de begroeting van Onderwijs, K. en W., strekkende ter voorziening in urgente behoeften betreffende de huisvesting van de Rijksuniversiteiten en de Techn. Hoogeschool. R. K. bouwvakarbektersbond bereikte in c>e afgeloQoen week de vijf en twi n ttgdi iizend leda^ Zondagmiddag te ruim half zes is op den Muiderstraatweg nabij Naarden, een ernstig ongeluk gebeurd. Twee De schatgravertj te Zaandam is thans de finitief stopgezet. Een telegram van den Minister van Wa terstaat inzake het vervoer van aardappelen per spoor. -g- bit verlies van*n 40.” anderen vjiiPta Mr. Limburg werd in de Unie van Vet- kenbondsvereenigingen ais voorzitter herte len. Dg regenproeven zijn wederom mislukt. Begrafenis mr. II. Verkouteren. .LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9 49 uur. De Duitsche gezant te Lissabon dom revolverschoten gedood. Op het politiebureau te Bergen op Zoom werd een zekere M. R. ontboden, die ver dacht werd van overtreding van art. 248bis W. v. S. Alvorens R. aan een verhoor werd onder worpen. werd hij zooals gebruikelijk, door een agent van politie gefouilleerd Na het verhoor verzocht R. zich even te mogen verwijderen, waarop hij zich vergezeld van een agent naar de W. C. begaf. Nadat de agent eenige oogenblikken voor de deur had gewacht, hoorde hij plotseling 'n revolverschot. Het bleek dat R. zich met een revolverschot levensgevaarlijk aan het hoofd had verwond. Uit een ingesteld onderzoek is vast komen te staan, dat R. gebruik had gemaakt van een klein type revolver, dat hü door middel van een elastiek achter in de knieholte op het bloote lichaam had verborgen, Onmiddellijk werd R., die bewusteloos was, naar het gasthuis overgebracht, alwaar Dr. Bolsius de eerste geneeskundige hulp ver leen*. Zonder tot bewustzijn te zijn teruggekeerd is de man daar ovdBeden NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Zaterdagmiddag ontmoette een jongeman die zwervende is en een rijwiel in huurkoop had weten te krijgen, een tweetal andere zwervers op den Rijksweg tusschen Arnhem en Nijmegen. Een hunner kende hem en vroeg, waar hij heen wilde. Op zijn weder woord. dat hy niet goed wist waarheen hij zich zou begeven, werd overeengekomen, dat zij met zijn drieën in de richting Amsterdam zouden gaan. Het rijwiel, dat er nog zeer goed nitzag was daarop het voorwerp van hun bijzondere belangstelling en de huurder stelde het aan een der nieuwe vrienden ter hand met de op dracht het te gaan verpanden of verkoopen. dan konden ze van de opbrengst met den trein naar Amsterdam gaan. Het wachten duurde lang en op den afgesproken tijd was er nog niemand aanwezig, waarom werd be sloten naar Arnhem te gaan ten einde te zien waar de vriend met het rijwiel was gebleven. De vriend werd echter niet gevonden. Zij gin gen daarom naar de politie, waar een onge loofwaardig verhaal werd opgedischt. dat nu niet dadelijk werd aanvaard omdat de huur-/ der een oude bekende was. Ten slotte gaf h^j toe de fiets te hebben afgegeven om deze te gaan verkoopen. waartoe hij niet het recht had en waardoor hij zich dus aan verduiste ring had schuldig gemaakt. Van een en ander werd door de politie proces-verbaal onge maakt F’nu fc «TURNER* Uhl VERKRIJGBAAR IN j/U l-KLAS RUW1E1ZAKBV |M| Catalogus op aanvraag Voorgesteld wordt de R(jksklinieken te Utrecht t« hervormen tot de stichting „Aca demische Kliniekeii", waarop het Rjjk con trole kan uitoefenen. Gisternacht te circa 12 uur is op straatweg OidenzaalEnschedé, nabij denzaal. een doodelijk ongeluk gebeurd. De circa 45-jarige ongehuwde arbeider G. V., die huiswaarts keerde, stond met Alle abonne'» op dit blad aiin ingevolge de verzekeringavoorwaarden - nnnn Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door - en bijeen ongeval met bij verlies van een hand. ene bij verlies van een - en ,-g-. ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen I JUUU," verlies van belde armen. beide beenen of beide oogen I /OU.” doodcliiken afloop f AuU>~ een voet of een oog I 1 Zwa* duim of wijsvinger T uU.” Door een. hevige windvlaag is een tabaks schuur van de onderneming Soengel-Krapoh van de te 's-Gravenhage gevestigde Soengei Lipoet Cultuur Mij., gelegen in de afd Pa hang en Bedagei. Gouvt. Oostkust van Su- JTÏÜ?' °"’KewjuU‘l- De schade bedraagt 1X000 gulden. In verband met een correspondentie, ge voerd met de Directie der Nederlandsche Spoorwegen, verzond de Bond van Exporteurs van Aardappelen en Groenten in Noord- Holland het volgende telegram aan den Minister van Waterstaat: De Koninklijk erkende Bond van Expor teurs van Aardappelen en Groenten in Noord- Holland wendde zich tot de Nederlandsche Spoorwegen met een verzoek den termijn waarvoor reductie wordt verleend voor het vervoer van aardappelen met drie maanden te verlengen. Dit verzoek is tot groote teleur stelling van den Bond afgewezen, omdat de campagne juist omstreeks 15 Juni aanvangt. De Bond roept in deze de tusschenkomst van Uwe excellentie in, opdat alsnog aan zijn verzoek zal worden voldaan in verband ook met de concurrentie tegenover de Belgische aardappelen-exporteurs en wijl de prijs nu de Prinses in den namiddag van 16 Juni a.s. te Rotterdam scheep zullen gaan aan boord van het s.s. „Batavier" en met dien bodem naar Bergen zullen reizen. Van Bergen zullen de Koningin en de Prinses zich per spoor begeven naar Finsen. waar zij zich voorstellen ongeveer veertien dagen te ver blijven. Vervólgens zullen tochten worden gedaan in het Noorsche gebergte, terwijl de reis zal worden besloten met een verblijf te Bygdin. De Koningin en de Prinses rekenen er op vóór den verjaardag van de Koningin-Moeder in Nederland terug te zijn. De reis geschiedt er streng incognito. P. uit Amsterdam. Het lijk is door de politie te Naarden beslag genomen. Er is proces-verbaal opgemaakt. ADVERTENTIEPRIJS; Vaa 1— regels f L2«i elke regel meer f «-2K RECLAME per regel 0.75 voor de eeroin pagma; row de avertgo pagtaa a MS RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD” b(j eoorattbetaUag per piaatstn* f 0.W per adeerteatte vso regeta; teder» regel meer f -13 De massamoordenaar Peter Kürten heeft bij zijn verdere verhooren nog nieuwe bekente nissen afgelegd. In 1925 heeft hy ook nog een poging tot moord op een dienstbode gepleegd. Hij trachtte dit meisje in het huis, waar zij dien de. te wurgen, doch het meisje wist zich los te rukken en riep om hulp, waarop Kürten uit het huis vluchtte. Na lang,aarzelen heeft hü ook bekend te Altenburg en omgeving 2 moorden en 4 po gingen tot moord'te hebben gepleegd, hene- vens een brand te hebben gesticht. Van deae moorden, die in den herfst van 1923 wersten gepleegd, zijn een 19 k 20 jarig meisje en een 35-jarige vrouw het slachtoffer geworden. Hjj heeft beiden gewurgd. Drie pogingen tot moord hebben in 1S31 plaats gehad. Zondagmiddag omstreeks 12 uur werd Arnhem de hulp der politie ingeroepen voor een vechtpartij, die op den hoek van de Turf- straat en Bakkerstraat plaats greep. Een man, die door zijn gedrag de oorzaak was ge weest dat zijn vrouw en kinderen bem eeni- gen tijd geleden hadden verlaten, en in een an/.er stadsgedeelte waren ghan wonen, had reeds in den voormiddag een stevig glas bier gedronken. Met óen noocïïgen moed uitgerust was hü naar de woning der vrouw gegaan. Begrijpelijk was men daar niet van hem gediend. De vader bracht een zijner zoons met een mes een steek in het linker bovenbeen toe, waardoor een bloedende wonde ontstond. De zoon liet rich daarop ook niet onbetuigd en hij bracht rijn vader een duw toe. die hem achterover op de straat deed vallen. De vader kreeg een gat in zün noofd waaruit ook het bloed te voor schijn kwam. De ter plrmtse verschenen politie scheidde de vechtenden en bracht beiden naar het Sted Ziekenhuis, waar een a-ts geneeskundige hulp verleende. De zoon ging naar huis, doch pap awllde toen hij weer op straat kwam niet met een verband om zijn hoofd paradeeren waarom hij dit afrukte De politie, die wel zag, dat de man door zijn onbekwaamheid opnieuw zou begin nen. transporteerde hem rtiet bekwamen spoed naar het Centraal Politiebureau, waar hij ten minste weer eenige uren onschadelijk werd gemaakt. echter blijkbaar tot het dat al die fraaie middelen niet minste effect hebben, fn In zijn machtelooze woede ziet men naar andere nóg minder fraaie midde- - len uit: men gaat insinueeren, men gaat ver dacht maken. „De Telegraaf” lanceerde een bericht over een koehandel, welke gevoerd zou zijn tusschen de R K. en A. R. eener- zijds en de 8. D. A, P. aan den anderen kant» De beide eerstgenoemde partijen zouden den steun der sociaal-demokra- ten voor het bijzonder hooger onderwijs gekocht hebben met hun stem ten gunste van de V. A. R. A. Zoowel in de katholieke als in de anti-revolutionnaire pers is deze leugen voldoende tegengesproken. Dit belet echter de „Nieuwe Rotter- damsche Courant” niet, een andere leugen te verzinnen: volgens dit blad zou dc regeering'een belasting op de radiotoestellen willen gaan invoeren om zoodoende de V. A. R. A. uit financieele moeilijkheden te helpen. Tferwijl hetzelfde blad Indien het zulks wilde toch zeer positief weten kon, dat de regeering aan het invoeren van een radio-belasting in de verste verte niet denkt. t Zijn allemaal niets dan Insinuaties en verdachtmakingen, waardoor stem- miog gemaakt moet worden tegen do regeering en de bijzondere omroepen en daardoor vóór de A V. R. O. Arme „goeie zaak”, welke door derge lijke unfaire middelen moet worden bevorderd of.,., gered! Dat de heeren overstuur zijn we nemen het- hun niet kwalijk doch ook in zulke omstandigheden blijft een heer een heer. In hun .overstuursch-heid toonen de A. V. R. O.-lieden, hoe het er onder hun vestje uitziet. Zekere Amersfoort had tot voor ongeveer drie weken voor 8 maanden op lands kosten gelogeerd. Zjjn vrouw N. V. had intusschen connectie aangeknoopt met een zekere K.. eveneens wo nende in de Hellestraat aldaar. Toen B. weer op vrije voeten was, eischte hü zijn rechten op, doch zjj scheen hiervan weinig te willen weten. B. begon te dreigen en hier bleef het voorloojSig bij. Op Tweeden Pinksterdag, tien minuten voor middernacht stond de vrouw te praten op de Utrechtsche straat. Plotseling kwam B. op haar af en bracht haar drie messteken toe, ’n breede snijwonde in den linker boven arm, een diepe steek in den buik en een in de lendenstreek. Luid gillend trachtte de vrouw te vluch ten, doch ze stortte bewusteloos ineen. K. moest baar naar het politiebureau dragen. Dr. Kamerlingh was spoedig ter plaatse, alsmede de assistent-chirurg Gemen. Na voorlooplg te zijn behandeld werd de vrouw naar het R.K. Ziekenhuis overgebracht. B. is gearresteerd. Een onpractische regeling Intusschen wezen de Rekenkamer en de minister van Financiën, die door een en an der op de hoogte was gebracht, den minister 'an Waterstaat op den onbevredigenden toe stand dat bijna 2/3 van de door de vlsschers bijeengebrachte gelden aan inningskosten verloren gaat, een naar de meening der Re kenkamer onhoudoare toestand, waaraan h.L slechts een einde zou kunnen gemaakt door ook de afwikkeling van de oude credie- ten aan de Generale Commissie op te dra gen. De Cofhmissie van de Rijksuitgaven heeft zich b|) dezen wensch aangesloten, zy acht de wending van den minister van Water- staat in deze onbevredigend, in de eerste Plaats doordat gedurende het verloop van deze aangelegenheid de beantwoording van de opmerkingen der Rekenkamer veel te 'ang op zich liet wachten en voorts omdat de minister zich biykbaar heeft neergelegd bij de abnormaal hooge perceptiekosten van rente en aflossing van de door de Crediet- vereeniging verleende credieten. Biykens het verslag van de commissie voor de Ryksultgaven inzake de correspondentie tusschen de^Alg. Rekenkamer met den mi- nistw van Waterstaat over de uitvoering der Zuiderzeesteunwet heeft de Rekenkamer ge adviseerd. dat ook de afwikkeling van de oude credieten aan belanghebbenden by de Zuiderzeevisschery zal werden opgedragen aan de Generale Commissie die door den minister destyds werd gemachtigd tot het nemen van beslissingen inzake toekenning van tegemoetkomingen, toelagen, credieten enz. aan die belanghebbenden. Qp het oogenbllk zyn deze werkzaamhe den gesplitst over twee bureaux en met eigen personeel, n.l. de Generale Commissie en de Credietvereeniging van de Zuiderzee, het geen onnoodig hooge uitgaven met zich brengt. Zooals de minister heeft gemeld, wordt gemiddeld f 5000.per jaar afgelost en f 14.000.aan rente ontvangen, terwyi er 1250 loopende rekeningen zyn, of ruim f 5 per rekening. De kosten die door de Cre- dietvereeniging ten laste van het Ryk zou den worden gebracht, zouden f 10.000.tot f 12.000.per jaar niet overschrijden en derhalve beneden f 10 per rekening biyven. De mooie Pinksterdagen hebben ook hun schaduwzyde laten zien. In beide dagen zyn te Amersfoort niet minder dan vyf ongevallen gebeurd, waarvan niet een zonder persooniyke ongelukken. De toestand van de aangeredenen onder Putten op Zaterdagavond JJ. is zeer ernstig. Twee zyn by kennis, de andere twee zyn nog steeds bewusteloos. De militair, die in het hos pitaal was opgenomen, biykt er nog het best te zyn afgekomen. Op len Pinksterdag reed een auto met snelle vaart op ’t Julianaplein een motor aan. De motor was aan puin, terwijl de rijder, zekere B een beenbreuk en ernstige hoofd wonden. bekwam. D» schuld ligt aan den chauffeur. In den nacht van Zondag op Maandag is op den Soesterweg een meisje aangereden door een auto. Zij werd in het Ziekenhui op genomen met zware verwondingen. Op 2den Pinksterdag heeft nabü St. Louis op den Utrechtschenweg een ernstig auto- ongeluk plaats gehad. Een auto botste tegen een motor. De motorryder werd binnengedra gen in het Pavilion „Quatre Bras”, terwyi de duo-zitter eenige wonden bekwam, die door dr. Kamerlingh werden verbonden. De middelen, waarvan de A. V. R. O.- ieden zich bedienen om van hun ver loren zaak te redden, wat er te redden valt, zijn vele. Zü protesteeren in scheldvergaderin- gen, zij nemen hun toevlucht tot per soonlijke beleediging o.a. van een mi nister, zy roepen het anti-papisme (in de gedaante van ettelijke eerste-klas Rome-hatende dominee’s) in het ge weer, zij tooveren het roode spook op tegen allen, die anti-socialistisch zijn, zij beproeven, hoever de macht van het geld gaat, of zij met dreigementen de regeering en de volksvertegenwoordi ging niet naar hun pijpen kunnen laten dansen; - enz. enz. Men komt besef, het 1 voor uitzending naar Ned. Buitelaar, onderw; b. h. openb. lager onderw., 's-Gravenhage; W. Veenbaas, adm. ambt, by het Büm. Best., Jorwerd. Verlofgangers (O. Indië)Mevr. M. J. van der Veen, geb Rottier, onderw. 2e kl. by het openbaar Westersch lager onderwys, s-Gravenhage; H. G. Gerrits, hoofdopzich ter by den Waterstaat en ’s Lands B.O.W., waam. hoofd van het dlenstonderd- Adm. der Staatssp. en tramwegen, 's-Gravenhage; P. van Zon. adv. van den Dienst der Bos- schen in de Buitengew., Schiedam ir. 'A L. va^ der Laaken ing. Ie kl. by d. Staats spoor- en tramwegen. 's-Gravenhage; Ch. V. Drongelen. werktuigk. by de Staatssp. en tramw.. 's-Gravenhage; A. Roos, techn. expert by den Dienst van ScheepvVoor burg; T J. M. Madlener, legeraalmoezenier bij de He dtv.. Nymegen: Ir Th. Nelissen. ing 2e kl. by den Dienst van den Mynb., 's-Gravenhage: J H P de l'Ecluse. acc. Ie kl. Hoofd van het Bel. Accountantsk. te Soerabaja. Velp. Verlofgangers (W -Indië) Mej. A. P. Om- zigtig. hulpverpl. in het Militair Hospitaal te Paramaribo. Amsterdam W. F. Roeske, distr. comm, van Nickerie-Suriname, Am. sterdam; P. A M Bührs, R. K. geesteiyke van den 2en rang in Curacao. Amsterdam; 8. C. Poortvliet, chefv. d. Centr. Werk plaats te Beekhuizen van het Depart, van Openb. Werken en Verkeer in Suriname, Koudem. Gepensionneerden: J. P Goernat, comm. I b. d. Dienst der Staatssp. en tramw. 's Gra- I venhaee. Op initiatief van het Diocesaan Kruisver- bond in het bisdom Haarlem, en met in stemming van den Mariabond. zal de Com missie voor Drankbestrijding in en door de school in het bisdom Haarlem pogingen in het werk stellen tut oplichting van een On- derwuzersdrankbestrydersclub. welke ge noemde commissie dan zou vervangen. Alle R. K. onderwyzers en onderwijzeresen. die genegen zijn als lid tot de Club toe te treden, worden uitgenoodigd op een verga dering te Amsterdam in het Clubgebouw „Joannes Roothaan". Rozengracht te Am sterdam op Zaterdag 14 Juni, 's namiddags om 3 uur. De circa 45-jarige ongehuwde arbeider G V., die huiswaarts keerde, stond met een tweetal andere personen aan den kant van den weg te praten, toen hy door een uit de richting Oidenzaal komenden auto werd aangereden. De botsing rr- aard. dat zyn hoofd tegen het Zaterdagmiddag .omstreeks half drie is op den Ryksstraatweg tusschen Putten en Nykerk een ernstig auto-ongeluk gebeurd. Ongeveer een uur bulten Putten, by het ge hucht Bysteren. reed een personen-auto met snelle vaart plotseling in den zandlgen berm langs den weg. De bestuurder verloor daarby de contróle over het stuur met gevolg, dat de wagen tegen een boom botste. De schok was zoo hevig, dat een der inzittenden door de kap van de auto vloog. In den wagen zaten naast den bestuurder, iemand uit Den Haag, zyn vrouw en twee militairen van het zevende regiment infan terie uit het garnizoen Harderwyk. die op weg naar Amsterdam waren met Pinkster- vjrlof en in Putten gevraagd hadden wat meermalen gebeurt te mogen meeryden. Onmiddeliyk na het ongeval werd dr J. J. Miedema uit Nykerk gewaarschuwd, die spoedig ter plaatse was om de eerste hulp te verleenen. Een der militairen was er zeer ernstig aan toe. Met een bloeduitstorting in hersens en een zware schedelwonde werd de man naar het ziekenhuis te Amersfoort ge bracht en daar opgeriomen. Naar deze Inrich ting werden ook de bestuurder en zijn vrouw gebracht, die belden beenbreuken hadden opgeloopen; de toestand van de dames was zeer ernstig. De tweede militair werd licht gewond in het militair hospitaal te Amers foort opgenomen. De auto was geheel vernield. Op den bestuurder van den auto werd een rybewys gevonden ten name van TA. T. v d. Kroft te Rijswyk (Z.-H.). By onderzoek bleek, dat de heer Van der Kroft. die een garage heeft aan het Hofwyckplein te 's-Gra- venhage, den auto had verhuurd aan den bestuurder, die met zyn vrouw een tochtje door ons land maakte. Barometerstand 9 uur v.m.: 762, achteruit. jongemannen weken by het - -- - J naar links uit, dóch het metsje bleef aan den rechterkant van den weg. aan welken kant ook de stoomtram passeert, rijden. Volgens mededeellng van den bestuurder, stapte het meisje, toen de tram tot op vier a vyf meter afstand genaderd was. plotse ling van het rijwiel en stapte in de tram baan. De tram kon niet meer stoppen. Het meisje kwam onder den wagen te recht en was op slag dood. Het bleek te zijn de 19-jarige mej. C. de richting Oidenzaal komenden was van dien - i portierko- zyn werd verbrijzeld, waardoor de man on middeliyk overleed. De bestuurder van den Fordrauto, zekere B. uit Enschedé reed aanvankelijk door, doch keerde weldra te rug, zeggende; dat hy hulp zou halen uit Oidenzaal Het bleek echter, dat de auto mobilist fie vlucht had genomen. Daar ech ter het autonummer bekend was, werd nog denzelfden nacht de auto door de Olden- zaalsche politie in beslag genomen en tegen den chauffeur proces-verbaal opgemaakt Na een onderzoek is gebleken, dat de automobilist in Oidenzaal. nóch de politie, nóch een geneesheer heeft gewaarschuwd’ doch over Hengelo naar zfjn woning te En schedé is teruggekeerd. Voorts wees het onderzoek nog uit, dat zoowel de chauffeur als de aangeredene onder den invloed van sterken drank verkeerden. In de 3e Helmersstraat te Amsteidam is een ongeveer dertigjarige glazenwasscher van een ladder, waarop hy werkzaam was aan de ramen van de derde verdieping van een perceel, naar beneden geslagen De man was byna onmiddeliyk dood. De bestuurder ernstig gewond i Gistermiddag reed een zekere heer H. A. W., wonende te Den Bosch, Zuid-Willems vaart op den Hoevenscheweg, nabij het café van den heer Maas, te Tilburg, toen hy, waarschijnlijk wegens tocht het raampje wilde sluiten. Hy raakte daarby het stuur kwyt en reed pardoes tegen een telefoonpaal, die langs den weg stond, waardoor de paal en auto ,4n de soep” raakten. De heer W. werd daarby tameiyk ernstig gewond en brak een rib; zyn dochtertje, dat in den auto zat. werd eveneens, echter’niet ernstig, gewond. De overige familieleden kwamen er zonder ongelukken af.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1