ONS BLAD ll L. FRANKENBERG, Alkmaar I Voornaamste qNieuws De Jongeren! 'g fl 'js/f WOENSDAG 11 JUNI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 135 VIER f40 f 125 f50 VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Aanpakken Brandstichting? Doodelijke val Brand te Schiedam Een man overleden Nachtvorst In Juni J. J. G. baron van Voorst tot Voorst Kingsford Smith stelt den start uit Japansche Prins op bezoek Weer eenige slachtoffers VERZOEK Gedenksteen voor Couperus De zuigelingensterfte te Lubeck De onthulling van het Cuypers- monumeiit te Roermond De heer De Visser vraagt schorsing van faillissementen en executies benevens een crisissteun voor de kleine boeren Een pas verzekerde kleermaker aangehouden Adverteerders EE/V WAARSCHUWING EN EEN MISVERSTAND Wij plaatsen Uwe ADVERTENTlEN zonder prijsverhooging in alle binnen- en buitenlandsche bladen. Strikte geheimhouding tk o- JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 nu! dit nummer bestaat uit twee bladen De crisis in den landbouw Koninè Carol van Roemenië AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL 4 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD i. Brandstichting te Leiden. den regenmaker ztfn 4 •n lg 1- Barometerstand 9 uur v.m.: 762. Vooruit l- Groote belangstelling T Schade aan de aardappelgewassen ven. i van Ernstig ongesteld tot In begin Augustus H. ROOSEN. „Berg en Bosch”. In zijn geboortehuis te ‘s-Gravenhage onthuld Je van we wel werkelij. OK D1RECTIB e aan wij we en ieder der Te Weert is de 23ste Limburifsche Katho liekendag gehouden. Door het fraaist-denkbare zomerweer be gunstigd, had. zooals wij- reeds in een deel bij verlies van een duim of wijsvinger Bij een brand te Schiedam is een man om het leven gekomen. m en rt. de J. et LICHT OP: De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9.50 uur. heeft Z.D.H. de Aartsbisschop te zijn eerste kerkconsecratie verricht. er Kl ot et or lit le Baron zitter i steld. ;lle de na ree de de le- De de an :n e 'a de ■en l«e ae- tar enen hoog niet doo- K.ngsford Smith heeft besloten den start voor i_,n vlucht over den Oceaan uit te stel len «ot Donderdag, in verband met de slechte weersomstandigheden op den Atlan tischs n .Oceaan. In de eerste dagen van Augustus as. zal de derde zoon van den overleden keizer van Japan, keizer Taisho, met zün gemalin een bezoek aan Nederland brengen en wel strikt incognito. Het prinselijk paar zal zich on geveer een week in Nederland ophouden en wel grootendeels te ’s-Gravenhage, van waaruit uitstapjes zullen worden onderno men. De hooge bezoeker, prins Nobuhito. is ge boren op 3 Januari 1905; In Juli 1913 nam hij den familienaam Takamatsu aan. Prins Nubohito is in Februari jJ. In het huwelijk getreden met Prinses Kikuko. Dr. Arlens, een Dr. Poels. Ddephonsus, een Mgr bij verlies via'a anderen vinger Tijdens een verblijf bij zün zoon in Twel- lo. is de oud-voorzitter van de Eerste Ka mer, luitenant-generaal b. d. J. J. O. baron van Voorst tot Voorst, Maandagmiddag plotseling ernstig ongesteld geworden. Zijn toestand was gisteren in den laten middag naar omstandigheden redelijk. bijeen breuk van been ot arm Vroeger hadden alleen babies de groote belangstelling, nu óók de andere Jongeren. Waarachtig de tijd gaat voor uit Er is pittig gedisputeerd in de pers en daarbuiten. Heel niet erg. Ook braaf gescholden en mot den knuppel geran seld, systeem „sla raak” en dat soms van beide kanten. Ook niet zoo bar erg. als men maar erkent, dat X verkeerd was, en niet met een devotelijk gezicht beweert, dat dat „Iiefdes”werk was. Dat Is -gelogen en zoodoende wordt het kwaad niet erkend. De geweldige idea- list-daad-man St. Paulus, die „Petrus recht in X gezicht weerstond”, maakte wel wat anders van „llefdes”werk. „De liefde Is geduldig, is goedertieren.... zij Is niet opgeblazenzij verbittert zich niet.... zij verdraagt alles.... zij hoopt alles... zij verduurt alles.” En er staat nergens bij. dat politici. Journa listen, kunstenaars of Jongeren dien regel niet behoeven te houden. In het klooster te Haastrecht is onver wachts overleden de Hoogeerw. Pater Ste phanas Peetere, provinciaal der Paters Paa- sionisten. het monument toe, dat hij met welgekozen woorden plechtig ont- I>e proeven van wederom mislukt. Wederom zijn eenige kinderen, die teger tuberculose waren ingeënt, gestorven. Sederl Woensdag is het aantal sterfgevallen var 28 tot 36 gestegen. aan Z. K. Hoogheid, wiens tegenwoordig heid door de stad en haar Inwoners om ’t zeerst op prijs wordt gesteld. Dat hij hier vóór alles als Nederlander gehuldigd wordt, bewijst de aanwezigheid van den vertegenwoordiger van H. M. de Koningin en van den Minister van Kunsten en Wetenschappen, wien spr. van harte dankbaar is voor hun blijk van belangstel ling; zjjn besten dank betuigt hij tevens aan den Bisschop van Roermond, aan den Commissaris der Koningin in Limburg en aan de bloed- en aanverwanten van dr. Cuypers, die in hem niet alleen den grooten kunstenaar, maar ook de patriarchale fi guur in hun familie eeren. Nadat spr. aan allen, die tot de opneh- ting van het monument hebben meege werkt. den dank van het Comité heeft oe- tuigd. geeft hij het woord aan Huih- Luns directeur van het Rijksinstituut voor beel dende Kunsten tot het uitspreken van zjjn rede. Alle «bonnt s op dit bied rijn ingevolge de verrekcOitutsvoorwaarden ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen een bepaalde voeling van ook In vereeniglngsverband. veroordeeld zijn, maar men niet exclusief naast of but- De heer L. de Visser heeft aan den minis ter van binnenlandsche zaken en landbouw de volgende vragen gesteld: 1. Is de minister bereid in verband met deij noodtoestand, waarin ten gevolge van de agrarische crisis de kleine boeren op dit moment verkeeren, de noodige maatregelen te nemen waardoor voor deze categorie van de bevolking geen faillissementen kunnen worden uitgesproken en geen executies wor den ten uitvoer gelegd? 2. Is de minister tevens bereid, ten spoe digste de noodige maatregelen te nemen, waardoor aan de kleine boeren, voor zoover hun zuiver Inkomen tot beneden de f 1500 per jaar is gedaald, een wekelüksche crisis steun wordt verleend? bureau: bof c. ALKMAAR I TdefMi Administratie Nu. «33 Reductie No. «33 I ABONNEMENTEN: voor Alkmaar I ea Agentschappen: per week 25 cL; I per kwartaal f 3JÖ-. per poot, per I kwartaal 3J3 bij vooruitbetaling. Prins Carol van Roemenië is teruggekeerd naar lijn land en daar tot honing uitge roepen. In 1926 werd de 8-jarige Michaël koning, terwijl Prins Carol afstand van den Prins Nabuhito, een jongere broer van den keizer van Japan, zal begin Augustaa ren bezoek aan ons land brengen. Gisteren l.rerdam i van Voorst tot Voorst, oud-voer der Eerste Kamer, is ernstig onge in den nacht van Zondag op Maandag heeft het te Egmond-binnen flink gevroren. Op sommige plaatsen lag 'n vliesje ijs op het water. De aardappelen hebben er door gele den. Rede Huib. Luns De schare vereert den Held en den Hei lige. aldus spr. Den Heilige wordt de stille eer van het altaar gegeven, maar den held heffen wij in gedruisch van wapenen op het schild. Mannen en vrouwen van Roermond, een uwer zonen wordt boven u uitgetild, zoo aanstonds wordt een held op het schild ge heven! ’n Held? Ja. een. wien macht gegeven werd over de menschen, omdat hij vermocht vorm te geven aan wat in hen leefde. De spreker schetste dan Cuypers’- afkomst en opleiding. Bij zijn leven hebben de mannen van cmaak onder ons hem te wéinig de an deren hem te veel gezegd. Bij zijn dood, toen hü hier in de eerste dagen van Maart 1921 werd uitgedragen, pasten geen andere woorden dan die Bos- suet voor den zonnekoning uitsprak: Dieu seul. mes frères, est grand. Maar nu kunnen wU het in uw nog ge sluierde bronzen gelaat zeggen: Cuypers! In uw rijke leven is van alles te vinden, en in dit leven en zijn vele wederwaardigheden zijn voor ons onderwerpen te over voor be spiegeling en inkeer. Gij waart fel en besloten de man van een partij van heden af zijt gij van ons aiwta. Dat de strijd der meeningen zich om creze figuur geheel heeft neergelegd, daarvan ge tuigt voor ons land, voor ons volk in zijn gehéél die vonkenspattende arbeidzaamheid. De belangstelling voor het heden is dan alleen ten volle waardeerbaar als zij de voorbereiding geldt voor het werk van mor gen. Wil ’n feestelijkheid als deze, vruchten afwerpen, dan zal men de gelegenheid moe ten aangrijpen, het zich nog eens duidelijk voor oogen te stellen, dat in het oprijzen van kunstenaars uit de massa vooral gezien moet worden de beloonlng voor den hoogen arbeid, de breede ontwikkeling, de driftige werkzaamheid van héél een volk. Wij zullen ons handhaven, zooals Cuypers ons gehandhaafd heeft in de vroege dagen van ons 19de eeuwsche reveil. Bouwmeester! Wij zullen blijven bouwen aan het groote en ruime huis van onze volksgemeenschap Wij zullen zoolang het dag Is. arbeiden. Wij zullen levendig blijk geven begrip te hebben van den komenden tijd. Terwijl wü den geest onzer kinde] oprichten, zullen wij hun driften f ven, mara spannen voor opvoeding en on derwijs. Nadat snreker zijn rede onder luid ap plaus heeft beëindigd, treedt Z. K. Hoog heid op eenige hult. Nadat dr. Jos. Cuypers namens de fami lieleden van den gehuldigde hartelijk had gedankt voor de groote eer, den stamvader bewezen, had ten stadhuize een receptie plaats door het Monumentcomité. Na afloop der receptie vertrok Z. K. H. onder de tonen van het Wilhelmus en het gejuch der bevolking. Men verzoekt ons een waarschuwing te plaatsen tegen een annonce in het jongste nummer van den '.Katholieke Radiogids”, waarin door een zekere uitgeversmaatschappij „Minerva” boe ken o.a. van Ouida, Rider Haggard, wor den aangeboden nogwel in een „Op roep aan de Katholieken van Neder land”! Meerdere der aangeprezen boeken kunnen er niet dóór, zoo schrijft men ons en men vraagt ons: hoe is het toch mogelijk, dat een K. R. O. van zijn positie gaat misbruik maken door buiten den boekhandel óm boeken te verkoopen, en wat nog erger is boeken van minderwaardig allooi aan beveelt! Zelfs wordt in het door ons ontvan gen schrijven geïnsinueerd: „De K. R. O. krijgt zeker percenten.” Ziehier een ernstig misverstand, dat terstond uit den weg moet worden ge ruimd. Méér dan door ieder ander is en wordt de plaatsing der terecht ge wraakte annonce door t bestuur van den K- R. O. afgekeurd en betreurd: dit be stuur was geheel onkundig- van wat er te gebeuren stond, wat begrijpelijk is, als men weet, dat de verantwoordelijk heid voor de exploitatie van den „Katho lieken Radiogids” niet berust bü het Gistermorgen 4 uur. keerde de 32-jarige chansonnier Th. J. Pol Poland uit Heer Hugowaard. die tijdens de Pinksterdagen in een café te Alkmaar was opgetredan, naar zijn woonplaats terug. Op he' Zuid-etnde van den Middenweg kwam hü van zjn flets te vallen en ver wondde zich dermate, dat de dood onmid- delljjk intrad. Jen tegen 2ich niet desespereert hing. Neen, een een Pater _a_ Schaepman, zijn ons niet zoozeer dier baar om hun idealén, hun beginnen. maar om X redelijke, -taaie, onversaagde Maandagavond heeft te Leiden een felle brand gewoed in het perceel Vrouwen steeg 9, waarin is gevestigd een kleermakerij Hoewel de brandweer er spoedig in slaagde het vuur meester te worden, brandde de bovenverdieping geheel uit. De omliggende perceelen kregen groote waterschade, vooral het naast de -kleermake rij gelegen wapenmagazijn van den heer Meykamp. Dit perceel werd door den eige naar direct gedeeltelijk onder water gezet met het oog op het gevaar voor ontplof fingen. Een groote hoeveelheid buskruit kon nog tijdig in veiligheid worden gebracht. De kleermaker die kort geleden ztfn voorraad aan inventaris had verzekerd, is aangehouden. Men acht voldoende termen aanwezig om hem in verzekerde bewaring te houden. Zondagnacht is brand ontstaan in de wo ning van den agent van politie J. Brink man, aan het Broerveld te Schiedam. De benedenburen van den agent, die den brand hadden ontdekt, wisten dat Brink man alleen (huis was en daarom waarschuw den zjj de brandweer, dat zich iemand in - -- - --- de woning bevond. Tan onze vorige oplage konden melden, gis- Tengevolge van den dichten rook en het feit dat de deuren niet spoedig genoeg ge forceerd konden worden, heeft men den man niet meer kunnen redden. Toen men de woning binnenkwam lag Brinkman met brandwonden aan den rug, zjjn hoofd en zijn armen op den grond. De dood was reeds ingetreden. In de woning vond men de petroleum lamp omgetrokken op den grond liggen, en mén vermoedt, dat Brinkman een beroerte heeft gehad en in zijn val de lamp heeft- meegetrokken. De brand heeft zich beperkt tot de boven woning. Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze H.H. Adverteerders inzare net vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num- mers bestemde advertentiën. Wij zullen het zeer op prijs Stenen Indien wij de an nonces. bestemd voo- Zater dag. reeds des Donderdags of ulterlljk des VrUdagsmorgens ontvangen Door het vroegtijdig inzen - den van advertentiën kun nen wij eek aan de uitvoe ring. dus aan net zetten van de advertentie, meer aandacht schenken hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede komt. Mede m Uw eigen belang vertrouwen wf) op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bü voorbaat onsen dank. terenmiddag te Roermond de onthulling plaats van het bronzen monument ter eere van Nederland's grooten bouwmeester, dr. P. J. H. Cuypers. Tot de hoorden ADVERTENTIBPRUp> Van 3— regels f LZS; eike regel meer g-Z». RECLAME per regel «.75 voor de eerste pagina; »oor de overige pjjlna'» 9M RUBRIEK -VRAAG EN AANBOD" b(j vooruitbetaling per plaatsing f 9M per advertentie van 5 regels; tedere regel meer J 0.12 f ^nnn Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door - bijeen ongeval met - bij verlies van een hand. I vUUUa" verlies van beide armen, beide beenen of beide oogen I fuUe~ doodeliiken afloop ZjUi" eên voet of een oog K. R. O.-bestuur, maar bij de directie der N. V. Dagblad en Drukkerij „De Tijd” te Amsterdam. Het K. R. O.-bestuur heeft natuurlijk niet kunnen vermoeden, dat de verant woordelijke exploitante een zoo betreu- renswaardige vergissing zou maken. Wij hebben er alle reden toe, te ver onderstellen. dat het K. R. O.-bestuur bij genoemde exploitante maatregelen zal treffen, waardóór vergissingen als deze niet meer voorkomen. Nog geen kwesties genoeg! Nu ook nog de jongeren-kwestie. Als men X ge- looven wil. De jongeren worden vandaag als sinaasappelen bij den fruitman gesor teerd. Men heeft „de” Jongeren; „de Jongeren”, de Jongeren zonder meer en „nog andere” jongeren. „Qui bene dlstinguit bene docet.” „Wie goed onderscheidt, onderwijst goed!” Jawel, maar ik geloof, dat men meer gaat scheiden dan onderscheiden Er is ook nog een andere verdeeling. Men heeft jongeren met begeestering en idealisme en men heeft ook jongeren, wier kleinste begeestering een „pirate”, wier grootste levensgeluk een „havan na" Is, wier hemel de sport en wier hel een.... afgekeurd terrein is. Omtrent die twee groepen In betrek king met de politiek bestaat nu eene .kwestie”. „Hoe maken we dat jonge goedje, In den aanvalllgen leeftijd van pijn. 2030 Jaar en ouder (heusch1) warm voor de politiek, hoe sleepen wij ze daar bij?” Die vraag Is er door de jongeren ge komen, die vraag kim, móet en zal ook door de jongeren vooral worden opge lost, mits. Kingsford Smith zal ook heden niet starten voor zjjn Oceaanvlucht talrijke schare genoodigden be- o.m. de vicarls-generaal van het bisdom Roermond, mgr. dr. Bauduln en de plebaan deken mgr. Le Bron de Vexela. voorts Z.Exc. oud-minister ir. Bongaerts, de president der Rechtbank, mr. Bolsius'en verschillende leden der rechterlijke macht, de hoofdinspecteur van het Lager Onderwüs mr. P. Truijen en de Inspecteur van het Bijzonder Onderwijs dr. Jos. van Gils. ver schillende professoren van het Groot Semi narie, prof. dr. Goossens, rector magnificus van de R. K. Handelshoogeschool te Tilburg en dr. W. Goossens, rijksarchivaris te Maas tricht. voorts de beeldhouwer van het mo nument, de heer A. Falize. verschillende fa milieleden van den gehuldigde, waaronder diens zoon dr. Jos. Cuypers en vele andere kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Z. K. H. Prins Hendrik was vergezeld van den vertegenwoordiger van H. M. de Konin gin, graaf de Marchant et d'Ansembourg Kamerheer in buitengewonen dienst, verder van den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen mr. Terpstra, van Mgr L. Schrijnen, bisschop van Roermond en van den Commissaris der Koningin in de provincie Limburg,- baron van Hövell Westerflier. Nadat de hooge gasten hadden plaats ge nomen. nam de burgemeester van Roer mond mr. Waszink, het woord. Spr. heet allen van harte welkom en brengt den eer biedigen dank der bevolking van Roermond doorzetten, niet om bun groote woor den, maar om hun groote daden.’ De oplossing van de Jongeren-kwestie Is vooral deze (en ik blijf daarbij, zoo lang men ons van geen betere over- I tuigt): Wie als Jongere heilige bezieling I in zijn ziel voelt branden, die make zich I telkens dieper bewust van de groote verantwoordelijkheid, die diérdowr op I hem rust tegenover God, zijn naasten en zichzelf. Onschuldige41 mislukking Is geen kwaad, bang wijken geen deugd. De jongeren moeten datgene wat ze goed hebben, ook al Is het nieuw, wk al is het nog zoo tegen het oude, heilige huisje, met bescheiden vrijmoedigheid en stevigen durf de wereld indragen en als het yoor God en de maatschapo'.j waarde heeft, dan mag geen offeP" te groot? geen strijd te lang zijn. We moeten door onze bezieling de vonk van het goede, die er in ieder menschenkind'' zit, losbranden, we moe ten de begeestering voor het verhevene het schoone en het heilige de massa in drijven, koste wat het kost. We moeten het daarom van idealistische menschen tot ideale menschen brengen We moe ten daarom nog eerder een kleine The resia dan een groote Schaepman wil len zijn. En het terrein waar? Overal en wa! de politiek betreft vooral in het ver band der R. K. Staatspartij. De reden kan simpel zijn, maar daarom min der waar? Met „ertegen” of „Ernaast” komen wij er niet. In ’t eerste geval gaan we praktisch meer breken dan bouwen en leggen we het front ver keerd, in het tweede geval levert men z’n gedachten uit aan menschen, die het al lang eens Zijn. Men gaat toch niet missionneeren bij de Karthuizers! Natuurlijk jongeren, kan niet stelle zich ten de R. K. Staatspartij. Als gist in het meel, zoo moeten de jongeren de partij in. Daar Immers treffen wij ondanks gebreken (wie zal ze ontkennen?) toch nog de elementen die het best afgestemd zijn om het wezen van een waar Katholiek idealis me te kunnen aanvoelen. En als dit niet zoo zou zijn, dan Is Juist onze roe ping onder die menschen zooveel meer noodig. Praktisch Is het zoo. We moeten niet met algemeene phrasen, maar duidelijk gedetermineerd aangeven wat wij wil len, stuk voor stuk en stevig geargu menteerd onze ideeën de massa indrij- aangeven waarom die beter zijn dan andere en hoe die kunnen verwe zenlijkt worden. Dat zal niet zoo ge» makkelijk zijn; welnu, dan werken en ploeteren we harder! En dan (ach hemel, nu moet ik den preekstoel op) laten we toch niet mee nen, dat wij de alleen-zaligmakende ideeën in eigendom hebben, en laten we ook het goede in anderen weten te waardeeren, ja dat juist weten te zoe ken, omdat het zoo’n beste grond is om daarop onze plannen verder op te bou wen. Wie schelden wil, persé, hij probeere daar dan zijn Christelijk leven mee te vullen, wie breken wil, hij neme dat edele wapen, den moker In zijn sloo- pershanden, maar wie met de gewel dige, onweerstaanbare kracht der liefde durft werken, hij bereide zich.... ten offer en pakke aan! Wij jongeren, van de eerste soort, wij hebben onze idealen, bewuste Idea len. We passen voor lamlendigheid en het zalig ja-broerschap. We willen zoo Iets als een Schaepman, kloek en groot, durvend en kunnend, omdat wij weten dat onze Idealen van God zijn. Goed, best, maar. „de tegenwoordige politiek Is lam slap, taal en saai.” Gesteld, dat ’t waar was (X Is klaar beweerd, maar duister bewezen) moeten wij dan, wij jonge dragers van nieuwe, heilige en groote Ideeën daarom onze idealen maar laten varen, ze verraden of in bange wan hoop den nek breken? Is dèt flink, om die heilige gedachten als een kronke lenden worm aan den haak te slaan en te gaan.... „vlsschen”? Zjjn we soms bang voor politiek, om dat we (stel je voor) te goed Katholiek zijn? Moet men dan In den Hemel wonen om als Apostel te werken? Te goed Katholiek! En de H. Lode wijk dan. Thomas Morus, Garcia Moreno en Schaepman? Is dat idealist zijn: in 't zalig hofje ▼an „miskend genie” zijn eigen ik je te bejammeren en te beklagen. Ach énne, wat is dat toch een flinke pose om bij een beetje miskenning ook meteen den titel van genie op te eischen? Moeten wij, jongeren, ons niet scha men, dat we met den lijmstok naar ons laten vinken, dat we een gul onthaal, een vriéndelijk knikje en een „aap wat heb je een mooie jongen” verlangen voor onze Joyeuse Entrée In de heer lijke stad van het wecken voor oi»ze idealen? Hebben we wel werkelijir idealen en zijn we kis we ze hebben^^t leven wel waard, iQdien we niet méér doen dan ons zelf doen stikken In den wie rook van loftuiting en anderen in den kruitdamp van scheldwoorden? Een pa pegaai houdt van „koppie krauw”, een Angora-poes van ruggestreeltjes, zelfs een buldog gaat nog netjes op z’n ach terste pooten zitten voor een plak worst, maar een jonge idealist.... die kan feitelijk nog X best z’n daden stel de verdrukking in, die laat paaien met een klontje en ook niet bij wat misken Gistermiddag is de nagedachtenis van den grooten Nederlandschen schrijver Louis Cou perus geëerd door de onthulling van een ge denksteen in den gevel van zün geboortehuis aan de Mauritskade 43, te 's-Gravenhage. Het Haagsche Louis Couperus-Comité had een klein aantal personen uitgenoodigd de plechtigheid bü te wonen. Tot hen behoorden de burgemeester van ’s-Gravenhage, mr. Pa- tün met zün echtgenoote, de weduwe Coupe rus, de ontwerper van den gedenksteen, de heer Theo van Reün en de voorzitter van den Haagschen Kunstkring, de heer Alben! Vogel. De voorzitter van h>’. comité, de heer Henri van Booven heeft een enkel woord ter inlei ding van de korte plechtigheid gesproken. Bü ontstentenis van den voorzitter van het Haagsch comité Cyrlel Buysse. gaf de heer A. H. W. van Blüenburgh vervolgens een korte beschrijving van den te onthullen steen en bracht dank aan allen, die hun medewerking hebben verleend bü de uitvoering* van het door mej. Vlielander Hein genomen initiatief. Mr. Patün sprak vervolgens van de groote vereering van ons volk voor Cuperus. De genodigden begaven zich hierna naar bulten, waar de burgemeester het doek voor den gedenksteen, in zandsteen uitgevoerd, wegtrok. De heer Van Booven hechtte nog een krans aan den gevel, waarmede de korte plechtig-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1