ONS BLAD I I I I I I I L. FRANKENBERG, Alkmaar 1.10 0.40 LUNCHROOM 1 I I /f te Hl REISARTIKELEN DEZE WEEK bijzonder gerecht uit onze Voornaamste cKieuws VRIJDAG 15 JUNI 1930 B afgewezen DIT nummer bestaat uit vier bladen EN TWINTIGSTE JAARGANO No. 137 VIER f 40 WAAROM WEERLOOS? Moderne Moraal Fotografeeren op den openbaren weg Uit een luchtschip gered De Landbouwcrisis Een benoeming bij den Volkcnbom Baron van Voorst tot Voorst Ongeluk op de kermis Leeningen Provincie Noord-Holland De Koninklijke Familie De „Graf Zeppelin” te Munster Cassatie aangeteekend Dames in een coupe bedreigd Jongeman richt een revolver op een gezelschap uit Rijssen Door de uitbreidende communistische propaganda Een spoedig tot standkomen van een goede Pachtwet gewenscht Muiterij in het Fransche leger Doodslag aan het Bezuidenhout Zaterdag de nieuwste GRAMOPHONE-PLATEN geleverd door de fa. Ypwa VROOM DREESMANN ALKMAAR AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3’ ALKMAAR NOORD-HOLLANDSCB DAGBLAD Óf hier het Wunrhnvinr De ondergang van de P. N. 29 Herman. b Thans Een overwinning voor de Franschen. heeft Groote hitte Langzaam vooruitgaand Een spoorbrug, die niet meer dicht wil IJzerschövertJe in het oog gekregen. Een aischeidslunch op SoeatdUk Bij de internationale ballonwedstrijden Twee vliegtuigen neergestort Levenslange Reheele ongeschiktheid tot werken door verlies van beide armen, beide beenen of beide oogen Vader, als je kindje groot is, Opgegroeid In vreemden kring. Moeder, als ’t van jou zal praten Als een verre vreemdeling, Ben je beiden oud geworden. Wellicht ronder levensdoel. Dan pas zal je het beseffen: Kindje, wagen en een stoel. 5- H, zéér niet Wat de reden wel mag wezen. Och wat doet er dat hier toe. 't Menschenpaar wil van elkander. Belden zijn elkander moe. 't Gaat nu om de daad van beiden Zonder menschel jk gevoel, ‘t Zijn voor hen drie koude woorden: Kindje, wagen en een stoel. Ouders, die gaan scheiden, willen afstand doen van een Hef meisje. 15 maanden, met wagen en stoel er bij. Brieven franco No De bond Roemenie onder Carol II Generaal Pre- san kabinetsformateur. Scherp debat in de Internationale Arheids- conferentie over den arbeidstijd in de mij nen. Een gezelschap dames en meisjes uit Rijs sen in den trein bij Amersfoort door een jon geman met revolver bedreigd. Gisteren is de kapel van liet Mgr. Mut- saersoord ingezegend. De veroordeelde inzake den doodslag aan het Bezuidenhout te Den Haag heeft cas satie aangeteekend. Duitsche haalde, tot stoomboot Met veel LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om; 9.51 uur. van trouwt I (pSSAO: Telefoon: Ten behoeve van openbare werken en electrische tramlijnen J. V., die op de kermis te Helvarenbeek stond te kijken naar het slaan op het hoofd van Jut, kreeg een wegspringend ijzerschil- vertje in het oog. Hij moest zich onder geneeskundige behandeling stellen <m zal vermoedelijk het oog moeten missen. GEKOOKTE TONG EIERSAUS DOPERWTEN EN AARDAPPELEN De sneltrein van 1 u. 2 uit Leeuwarden, welke 2 u. 7 te Meppel moet aankomen, was om kwart voor drie nog niet aangekomen. Oorzaak is, dat de spoorbrug te Grauw door de groote zonnehitte dermate was uitgezet, dat ze moeilijk weer tusschen de brugge- hoofden is te krijgen Er is een motorwagen naar Grauw gezonden om de passagiers af te halen. Het is te hopen, dat de voorzitter van deze Kamer van Koophandel succes heeft met zijn streven naar contact, en dat er werkelijk daden gesteld zullen kunnen worden. Uit de mededeelingen van den heer Van Hasselt blijkt wel, dat er met Nederlandsche daden in Duitschland wel wat te bereiken valt. Waarom moeten wij weerloos blijven en.... ten onder gaan? De toestand van Baron van Voorst tot Voorst is langzaam vooruitgaande. De koninklijke familie zal, alvorens aan staanden Maandag naar het buitenland te vertrekken, dien dag het noenmaal bij de koningin-moeder ten palelze te Soestdjjk ge bruiken. Vapdaar vertrekken koningin en prinses naar Rotterdam voor de inscheping naar Bergen in Noorwegen. bi» verlies ’n anderen vinger Op de vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Van der Sluis betreffende het tijdstip van inzending der Memorie van Antwoord in zake de wetsontwerpen nopens de pacht, heeft de Minister van Binnen- landsche Zaken en Landbouw geantwoord, dat een spoedige totstandkoming van een ..goede Pachtwet’’ over de vraag, wat deze moet inhouden, kunnen de meerlingen uiteenloopen onder alle omstandigheden is gewenscht. De omstandigheden, waarin thans de landbouw verkeert, maken de af doening van de aanhangige wetsontwerpen niet urgenter. Intussche zal de Memorie Antwoord, naar de Regeering ver- binnen bekwamen tijd kunnen ver schijnen. De veroordeelde Inzake den doodslag aan het Bezuidenhout te ’s-Gravennage heeft cas satie aangeteekend tegen het arrest van het Haagsche Gerechts’ Af, waarbij hij wegens doodslag op mevrc--« Odem. en poging tot doodslag op haar huishoudster, is veroor deeld tot twintig jaar gevangenisstraf. 'va f? Bruut te Apeldoorn In arrest gesteld Een gezelschap van ongeveer vijftig dames en jonge meisjes verliet Woensdagmorgen Russen voor een ééndaagsch uitstapje naar Haarlem en omstreken. Schreiend en geheel overstuur kwam bet troepje met den laatsten sneltrein te Rijssen terug. Tot groote ont steltenis nJ. van enkele der dames, die op den terugweg hadden plaats genomen in een coupé ronder zijgang, sprong, aldus meldt de „Telegraaf." op bet laatste moment voor het vertrek uit Amersfoort in dit compartiment een jongeman van pl.m. 25 jaar, die direct blijk gaf tegenover deze dames met ongun stige bedoelingen te zijn ingestapt. Na een korte woordenwisseling begon hij tot groeten schrik der reizigers, 'n dreigen de houding aan te nemen. Toen tot overmaat van ramp dit individu een revolver trok en het vuurwapen op de inzittenden richtte, brak in den coupé een paniekstemming uit. Een der dames had gelukkig de tegenwoordig heid van geest aan de noodrem te trekken. Met een schok stopte de trein niet ver buiten Amersfoort. De dames vluchtten direct allen links en rechts uit den coupé weg. Ze waren zóó overstuur, dat zij in het wilde weg been en weer liepen. Het gelukte na veel moeite de dames tot kalmte te brengen. De bruut werd gegrepen en onder strenge bewaking van eenige conducteurs in een coupé naar Apeldoorn vervoerd, waar de poli tie. die inmiddels gewaarschuwd was. hem overnam en naar het politiebureau bracht. De overige dames, die in de consternatie de juiste toedracht van den aanslag niet wisten, meen den aanvankelijk, dat een hunner uit den trein was gevallen. De trein kwam met een half uur a drie kwartier vertraging te Rijssen aan. waarna 't gezelschap zeer ontdaan en overspannen huis waarts keerde. Allemachtig, wat een liefde Heefuchte er in dat gezin. Wat een trouw en een begrijpen En een hechte eenheidszin. ’t Staat er doodgewoon en nuchter. Zoo héél zakelijk en koel: Wij gaan scheiden en wie wil ons Kindje, wagen en zijn stoel. I l I Tijdens dg internationale ba 11 on wedstrij den. die op Zondag 15 Juni a.s. te Münster in Westphalen gehouden zullen worden, zal het luchtschip „Graf Zeppelin” van Friedrichs hafen een vlucht naar Münster maken en van 5 tot 7 uur des namiddags, na een landing te hebben gemaakt op de Laddenixelde, aldaar blijven liggen. Aan de ballonwedstrij den wordt o». deelgenomen door de Hol- landsche ballon „Hollandia”. Aangezien de landing en de start van de „Graf Zeppelin een der voornaamste attracties zal vormen, verwacht men ook een grooten toeloop van Gedeputeerde Staten stellen voor hen te machtigen ten bate van de provincie aan te gaan leeningen van zoodanige nominale be dragen als noodig zullen blijken om eene som te verkrijgen ter voldoening van: t 3.915.700 ultkeering aan bet Prov. Flectr. bedrijf ten behoeve van de uitbreidingswerken; f 454500 aan het Prov. Waterleidingbedrijf ten be hoeve van de uitbreidingswerken. I 4850 bij drage aan het Prov. Ziekenhuis „Dulnen- bosch” te Bakkum (N.-H.) voor buitenge wone werken; f 100.000 renteloos voorschot aan de N. V. Noordholl. Tramweg Mij. en de N. V. Tweede Noordholl. Tramweg Mij. voor de electrificeering van de tramlijnen AmsterdamEdam en AmsterdamPur- merend. Zij stellen verder voor te bepalen, dat deze leeningen zullen worden aangegaan tegen eene reëele rente van ten hoogste 5 pCt., dat de aflossingen in gelijke of afloo- pende termijnen zullen geschieden, voor de eerste en de tweede leening in 40 jaar, voor de derde in 15 jaar en voor de vierde in 30 De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft verklaard, een spoedig tot standkomen van een goede Pachtwet gewenscht te achten. I ARON .NEMENTEN: voor Alkmaar M Agentschappen: per week 25 et.; kwartaal f 355; per post, per kwsrtaal f 358 bü vooruitbetaling. Ingediend is een suppletoire Onderwijsbc- grooting ten bedrage van ruim 5 millioen gulden. ..ie abonne s op dit blad zijn Ingevolge de verzekcringsvoorwaar i - a -- ongevallen verzekerd voor een der volgende uitk^ra" ff 3000.- ff 750.- f 250.- ff 125.- d^^S ff 50.- T* Vrm De land- en tuinbouw vormt een tak van ons volksbestaan, die op het wel en wee van de gansche natie overwe genden invloed uitoefent, zoodat met recht gezegd mag worden, dat, als het den boer en dgn tuinder goed gaat, er welvaart heerscht in het land. Thans Is dit allerminst het geval, want er heerscht een crisis, doordat de prijzen van zoo goed als alle producten door tai van omstandigheden, die wij hier nu niet na zullen gaan, zoo laag rijn» dat de kosten van het bedrijf er niet door worden gedekt. Op de regeering rust dan ook de ver plichting, zooals de minister-president erkende bij de installatie van de com missie, die middelen moet aangeven, welke tot verbetering kunnen leiden van den oogenblikkelijken toestand, om al les wat in haar vermogen is te doen, ten einde den door de crisis getroffenen, indien slechts eenigszins mogelijk, te gemoet te komen. De maatstaf voor de te nemen lijde lijke maatregelen, is, zooals hier uit drukkelijk werd vastgesteld, dat ze slechts eenigszins „mogelijk moeten zijn, maar djj^schijnt n°E uitermate moeilijk, want er geschiedt tot heden zoo goed als niets. De eenige maatregel, dien de regeering onder druk van de Kamer, een maand vóórdat de commissie ge ïnstalleerd werd, getroffen heeft, is, dat het vrachttarief voor aardappelen bij vervoer per spoor van 31 Maart tot 15 Juni met 50 procent werd verminderd. Veel was dat niet, want in vergelijking met de andere landen, waarmède wij op de wereldmarkt concurreeren moe ten, zijn de tarieven bij vervoer per spoor hier zeer hoog. Zoodra de commissie in de eerste da gen van Mei aan het werk toog, heeft het Centraal Bureau van de veilingen aan ieder van de leden der commissie een uitvoerige nota doen toekomen inzake de spoorvrachten voor groenten, fruit en aardappelen. In die nota werd met talrijke voorbeelden aangetoond, dat tussohen de marktwaarde onzer producten en de kosten van het vervoer een absolute wanverhouding was ont staan, ten gevolge van de daling der prijzen, die in de laatste jaren is inge treden en in deze dagen nog onrust barend is toegenomen. Verder gaf de nota een overzicht van de spoorwegtarieven in Duitschland, Frankrijk, België en Italië, waaruit bleek, dat de producten dier landen veel goedkooper werden vervoerd dan in Nederland het geval is. Met kracht werd er op aangedrongen, de regeering te adviseeren, zoo spoedig mogelijk een algemeene tariefsverlaging met 50 pro cent te bewerkstelligen, De samenstelling van de commissie, waarin tal van leden, die ook in de Ka mer tijdens de interpellatie over de landbouwcrisis voor tariefsverlaging hebben gepleit, is zoodanig, dat wel met zekerheid mag worden aangenomen, dat zij de regeering dit gevraagde advies heeft gegeven. Bovendien heeft ook de Bond van exporteurs zich tot de spoorwegdirectie gewend met eenzelfde verzoek, zij het desnoods voorloopig alleen voor het ver voer van vroege aardappelen, omdat anders na 15 Juni, als de campagne pas goed begint, weder het volle vrachttarief zal moeten worden betaald. Van de regeering, die toch in de spoorwegdirectie alles te zeggen heeft, is tot heden niets vernomen, maar de Bond van exporteurs heeft van de direc tie reeds bericht ontvangen, dat het verzoek is afgewezen. Het is haast niet te gelooven In dezen tijd van crisis, dat zoo weinig tegemoet koming betoond wordt aan land- en tuinbouw, waaraan de spoorwegen in de afgeloopen jaren door den steed§ toene menden export millioenen verdiend heb ben. In Duitschland zijn de vrachtta rieven 80 prpcent lager dan hier en Bel gië heeft op het oogenblik juist met het oog op den export de tarieven verlaagd. De bestaande toestand kan en mag niet bestendigd worden. Hier geldt het een maatregel, waarvan niet gezegd kar. „worden, dat hij eenigszins mogelijk is, maar zelfs, dat hij volkomen mogelijk is, want voor graan en andere producten, over gelijke afstanden vervoerd, maar naar Rotterdam en Amsterdam, zijn de vrachttarieven lager dan voor de pro ducten naar de Duitsche grenzen. De winsten, die op een wagon aard appelen en groenten gemaakt worden, zijn uitermate gering en de vrachtprijs te van grooten invloed. In 19z8 weiden ruim 90 millioen K.G. aardappelen ge ëxporteerd voor een waarde van 5.5 mil lioen en in 1929 een ongeveer gelijke hoeveelheid voor 4 millioen gulden. De vrachtprijs, ruw geschat op 70.*>C0 gul den. bleef gelijk, terwijl de waarde toch 15 millioen gulden lager was. Dat dit invloed heeft op den prijs, voor de pro ducten op de veiling te besteden en in het buitenland te vragen, is voor ieder duidelijk. Een verlaging van den vracht- t ae prijs komt niet enkel den exporteur ten tuinbouwproducten gehouden dan houdt men zooals on- op een door de Duitsche Tuin gehouden Persconferentie ge ls den belangstellenden toe- Hollandsche De toestand van den te Gorssel verpleegd wordenden luitenant-gen. J. J. G. baron van Voorst tot Voorst, oud-voorzitter der Eerste Kamer is. naar van de zijde der familie wordt gemeld, langzaam vooruitgaand. Het wordt echter op het oogenblik minder ge wenscht geacht, dat de patiënt bezoek ont vangt. Barometerstand 9 uur v.m.: 765. vooruit. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels IJÏ5; elke regel meer 9-2a- RECLAME per regel 0.75 voor de eerste pagina; voor do overtgo pagina'» 050 RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD” bij vournit beuling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 0.12 In het Algemeen Politieblad komt de vol gende bekendmaking voor: In verband met eventueel te verleenen ver gunningen tot het fotografeeren op den openbaren weg. vestigt de Commissaris van Politie der centrale recherche, hoofdbureau van politie te Amsterdam de aandacht op een tiental Amsterdamsche z.g. filmfotografen. die het land afreizen voor het maken van foto’s op den openbaren weg. bij vooruitbe taling. Zij make., slechte foto’s en zijn met de aflevering daarvan zeer nalatig. De namen der door hen geëxploiteerd wor dende fUmbureaux luiden als volgt: lllm- bureau Smeer; Film Foto Company; Film Foto Cy. Un-versal; Filmbureau Centrum; Fllbureau Mercurius en FUmbureau Lux: Mozes Rodrig’ies Loopes; Heljman Rodrigues Loopes; Salomon Sealtiel. HEDENIJS COUPE AFRICA BOF ALKMAA1 AdmiristraUa N». «33 Redactie Na. «33 De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp tot wijziging der Arbeidswet 1919 z. h. s* aangenomen. Twee vliegtuigen van de Royal Airforce zijn gistere!» in Wiltshire tengevolge van een botsing neergestort. Een er van was een .,BuUdog”-machine, bestuurd door Lord Mal colm Douglas Hamilton, den derden zoon van den Hertog van Hamilton. Hij wist zich te redden door op het laatste oogenblik uit de machine te springen met behulp van een parachute. De andere machine werd bestuurd door sergeant Frederick Omeara, die gedood werd. Het vliegtuig vervoerde den bekenden luchtvaartspecialist Hagan, die ongedeerd bleef. nubUek uit Nederland „De Nederlandsche federatie van Veree- nigingen van bedrjjfspluimveehouders had een verzoek ingediend om adhaesie aan haar adres aan den Minister, waarbij opge komen wordt tegen de zeer sterke verhoo- ging der invoerrechten van vijf op dtrtig Mark per 100 K.G. eieren, welke Duitsch land zich voorstelt 18 Dec. a.s. van kracht te doen worden. Deze adhaesie wordt ron der eenige ^restrictie verleend, maar zeer sterk werd betwijfeld, of een dergeljk adres eenig effect zou sorteeren. De heer Groeneveld vroeg, of voor Ne derland de tijd niet gekomen is nu krachtige protesten niet blijken te heljaen ook zijnerzijds over te gaan tot het heffen van Invoerrechten. De heer Van Hasselt wees er op, dat drie jaren geleden de baksteenfabrikanten een krachtige actie gevoerd hebben tegen dc Duitsche verhooging van invoerrechten op hun product; alle vertoogen In Den Haag hadden geen enkel resultaat. Toen hebben de baksteenfabrikanten zich direct tot Ber lijn gewend met de mededeellng. dat als de regeering haar standpunt hand- zlj hunnerzijds over zouden gaan een volledig boycot van alle Duitsche artikelen. Toen de Duitsche regeerink zag, dat deze bedreiging inderdaad ten uitvoer werd gelegd en doorgevoerd, haalde zü bak zeil. Dat Ujkt spr. de eenige weg om inzake invoerrechten eenig resultaat te bereiken. De heer Groeneveld bepleitte dan een ge meenschappelijke actie, niet alleen tegen de verhooging der invoerrechten, maar ook tegen de z.g. uitvoerpremies. Deze moeten leiden tot een volkomen ontwrichting der verhoudingen, als men ziet tot welke hoogte deze al gestegen zijn. In Nederland is de kostprijs van 100 K.G. aardappelmeel 10, Duitschland geeft op iedere 100 K.G., die uitgevoerd wordt uit zijn land, een premie van 7.10. De voorzitter, de heer J. Warner, zeide toe, contact te zullen zoeken met andere Kamers van Koophandel, om te onderzoe ken, op welke wijze een actie te voeren zou zijn. Er is hoop op een andere opvatting in Duitschland. waar de Industrieele groepen steeds sterker front maken tegen dc zuiver agrarische jsolitiek der Regeering." secretaris-generaal van den Volken dan Griek Aghines benoemd tot opvolger van den heer Col ban. chef der ontwapeningsafdeeling van het secretariaat. Deze benoeming, die nog door den Raad bekrachtigd moet worden, wordt te Genève als een Fransche overwinning beschouwd, aangezien de Engelschen een anderen can- dldaat. den Engelschman Watson hadden voorgedragen. Eerst thans maakt de „Echo de Paris" melding van een geval van muiter m het Fransche leger, dat zich verleden week Dinsdag in een kamp van reservisten te Sis- sone bü Rijssel in Noord-Frankrük heeft voorgedaan en waarover de autoriteiten het diepste stilzwijgen hebben bewaard. Toen de officieren aan tafel zouden gaan, rotte een aantal soldaten voor de officiers- eetzaal bijeen en uitto bedreigingen aan het adres der officieren. Door het tactisch op treden van eenige onderofficieren kon na geruimen tüd de orde worden hersteld. Des nachts herhaalden de incidenten zich en 2 reservisten weigerden, de hun gegeven bevelen op te volgen. Donderdag trachtte c en groep reservisten hun overige kameraden over te halen, buiten de kazerne te blijven en ook hier duurde het verscheidene uren, voordat de rust her steld was. Een klein aantal soldaten, die een leMende rol hadden gespeeld, werden gearresteerd. Men vermoedt, dat de incidenten een ge volg zün van de communistische propaganda in het leger, die zich, ondanks de strenge maatreden dér autoriteiten, steeds «neer ultbreidt. De drie Duitschers die aan boord waren van het kleine luchtschip Parsifal P. N. 29. dat ten zuiden van öland in de Oostzee is gezonken, zijn uit Kopenhagen, waar ze aan land gebracht werden, te Stockholm terug gekeerd. De bestuurder van de P. N. 29. ingenieur Thomas, vertelde over den ondergang van het luchtschip het volgende: De P. N. 29 vertrok Woensdagmorgen om zes uur van het tentoonstellingsterrein te Stockholm en om tien uur werd öland gepas seerd. Tot nu toe was alles goed gegaan, maar toen wü weer boven zee waren weiger de plotseling de motor en het was onmoge- lijk hem weer op gang te brengen. Onbe stuurbaar als een luchtballon dreef de P. N. 29 op een hoogte van ongeveer veertig meter naar het oosten af. Het bleek dat gas ont snapte en daar het luchtschip verder naar het oosten buiten de routes der stoomvaart lijnen zou geraken besloot ingenieur Thomas te dalen. Enkele malen als een schip i>as- seerde. werd getracht .met vlaggen seinen te geven, doch aan boord van die schepen wer den de seinen waarschünlük als groeten be schouwd. de schepen voeren tenminste verder. Wü wierpen een drüfanker uit, doch dit bleek van geen nut te zün. Het was nu dui- delijk dat het luchtschip gas verloor, zelfs veel gas, en het zakte meer en meer. Op een gegeven oogenblik kwam het schuin te liggen, met het achtereind in ’t water en even later had de golfslag daar het roer en het omhulsel ernstig beschadigd. De gon del bevond zich nog ongeveer een meter boven water, gelukkig was de zee vrü kalm, maar de drie opvarenden dachten toch, dat ze spoedig met het luchtschip naar de diepte zouden gaan. Blijkbaar ontsnapte er nu geen gas meer. want het luchtschip bleef in zün schuine positie. Eindelijk, tegen twee uur on geveer, kwam de Zweedsche Nancy uit Gothenburg in zicht. moeite wisten matrozen de luchtschipbreuke lingen uit den gondel te redden, en dit niet zonder gevaar, daar, volgens ingenieur Thomas, de kans op ontploffing van het luchtschip groot was. De Nancy had geen radio aan boord, maar na een half uur kon men de Duitsche stoomboot Wartburg praaien, waarna deze een draadloos bericht over het ongeluk kon uitzenden om de marine te waarschuwen, dat het luchtschip gevaar voor de scheepvaart opleverde. Een marinevliegboot heeft daarna ’s mid dags tegen zes uur de positie van het lucht schip bepaald en deze opgegeven aan den kapitein van het berglngsvaartuig Mercur dat te Degershamm op öland gestationneerd is. Des nachts heeft het berglngsvaartuig de P. N. 29 op sleeptouw genomen, maar onder het sleepen liep het omhulsel geheel vol, zoodat de kapitein genoodzaakt was de tros te kappen. De overblüfselen van het lucht schip zün in vrü diep water gezonken en het is niet waarschünlük dat men zal trach ten het wrak te bergen. goede, maar voor een belangrijk deel den land- en tuinbouw. r Ons land moet met Duitschland en België concurreeren op de Duitsche markten en wordt door de spoorweg directie hierin tegengewerkt en dat, ter wijl het buitenland door hooge tarieven en andere maatregelen den invoer toch al In sterke mate belemmert. Het advies tot verlaging van de spoorwegvrachten is niet willekeurig. De minister-president heeit terecht gezegd, dat de commissie bestond uit mannen, die aan de agrarische verschijnselen on verdeelde aandacht wijden, zoodat met reden verwacht mocht worden, dat zoo iemand, dan zeker zij, licht zouden we ten te ontsteken om de crisis te bezwe ren. Door alle takken van land- en tuinbouw is aangedrongen op ver laging van de s]?oorwegvrachten als een eerste voor de hand liggend middel, dat hulp en steun kon bieden, geeft de commissie dit advies. Het is onbegrijpelijk, dat tot heden de verlaging der vrachtprijzen is afgewe zen en met verwondering vraagt men zich af, welke macht In de regee '.ng dezen maatregel tegenhoudt, tenzij het is de Minister van Financiën die mis schien bevreesd is, dat bij een mogelijk tekort bij de spoorwegen de Staat zal moeten bijpassen. Dit laatste zal echter toch het geval zijn, als door verminder den export de te vervoeren hoeveelheden dalen, want ook dan krijgen de spoor wegen minder inkomsten. Met kracht dringen wü er daarom bü de regeering op aan, dat zü zal ingrü- pen. De nood is hoog gestegen, de prü- zen zün lager dan ooit na den oorlog en de welvaart van heele landstreken, waarbij we Noord-Holland noemen als een streek, die bü zonder belang heeft bü den export van nieuwe aardappelen, staat ep het spek Laat de regeering nu vrü het besluit nemen tot verlaging van de vrachtta rieven, in de eerste plaats voor de nieu we aardappelen, maar mogelük ook voor andere producten, want anders vreezen we, dat zü door een stemming in de Kamer, als deze ter bespreking van landbouwcrisismaatregelen over eenige weken weder bü elkaar komt, er toe ge dwongen zal worden. Het afgewezen van de spoorwegdirectie dient door haar ten spoedigste in een toegestaan te wor den veranderd! Terwül de Nederlandsche regeering volhardt in haar vrühandelspolitiek wat in normale omstandigheden heel juist zou zün dreigen verschillende Nederlandsche bedrüven doordat vele omstandigheden niet normaal zün ten gronde te gaan. Aan het princiep dreigt leven opgeofferd te worden. De land- en tuinbouw het is reeds ültentreure betoogd maakt ten on zent een welhaast noodlottige crisis door. Voor een zéér groot deel, doordat Duitschland niet alleen met groote krachtsinspanning zélf tuinbouwpro ducten ter voorziening in eigen behoef te is gaan voortbrengen, doch boven dien den Import uit ons land ten sterk ste belemmert en bovendien nog pre mies stelt op den uitvoer; De Duitsche producten kunnen met de Nederlandsche niet concurreeren doch, wat nood? Als er een tentoonstelling van Duit sche wordt, langs bouw schied schouwer Hollandsche tomaten voor, als waren die in Duitschland gekweekt! De Duitsche tuinbouw schrikt er niet voor terug, zich van Nederlandsche producten te bedienen om propaganda te makên voor Duitsche waar! Zóó ver Is het al gekomen. En de Nederlandsche regeering ziel lüdelük toe. En de Nederlandsche spoorwegen weigeren,’ den Nederlandschen tuinbouw in zün doodelüke crisis met goedkoo- pere vervoertarieven tegemoet te komen. Moeten wü daarin maar berusten? Moeten wü, ondanks de ons vermoor dende protectie in het buitenland, maar blüven zweren bü het vrijhandelssys- teem uit vrees, dat het buitenland ons nog méér de dampen éan zal doen? Moeten wü uit vreesniets doen en ons kalmpjes latep af maken in mer- cantielen zin? Dezer dagen is er In de Kamer van Koophandel voor Noordelük Overijsel over dit onderwerp een interessant de bat gevoerd. Wü ontleenen aan hetverslag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1