^Buitenlandsch Q^Cieuws FEUILLETON De Ongeziene Wereld of het Leven na den dood de erfenis van een PUROL kijken Dames Kinder Heeding Hoeden BLADZIJDE 1 VJERDE BLAD ZATERDAG 14 JUÜI 1930 De Roemeensche regeering xn. (De woorden des Levens in Veerpont gezonken Als vrouwen rooken Door een kraan gegrepen Veroordeeling van soldaten De onlusten in Indo-China Bespreking in de Fransche Kamer Het massaproces te Lyon v.F(ossem’s PRINSES Gemengde buitenlandsche berichten De Duitsch-Russische onderhandelingen Bomaanslagen Zuid-Slavie Hongerende boerenbevolking Doorzitten Smetten Zonnebrand Ernstige waarschuwing aan de regeering Eeuwigen De vermoorde reporter te Chicago Het Vlootverdrag van Londen Radio-rede van Stimson ten gunste van het verdrag Zijn stem trilde en ai» UfCkP tfflB»- De toestand in Britsch-Indie Noodweer boven Mecklenburg Het kabinet-Manioe reeds gevormd Engelsche kalmte en vlugheid whomrbarg. Als rr brand uitbreekt in een a Een doode. drie gewonden zwaar gelie. de ketters 6 10 dooden C VIS. Rector 1 Onvoorzichtige moeder Het Duitsche Kahine 1‘roi Zeven slachtoffers kabine tAZitting Brand in Russische school Tientallen kinderen gedood of gewond Nat. Socialisten en politie Een botsing te Hamburg Moldenhauer Officieel communiqué Zeshonderd aanhoudingen 500.000 francs schadevergoeding alle omstanders verbaasd. wü naar beneden gaan, zei hij I willig, hem hebben aangedaan. En die won- iJan die mij ver- de hij en in den Haag straf van werd vero den dooW er de dit buitengewone twen hinderpaal te zijn voor de economi sche betrekkingen ■ogram van Mnldenh.iu- ft van Moskou op een dwaalspoor gei wordt. Overigens is het juist, dat bei methoden in Indo-China een minder stlg onthaal hebben gevonden. Dertien personen by een schietpartij gedood. Toen een vijandige menigte 11 dezer in het dorp Khaira de arrestatie van plegers van civiele ongehoorzaamheid wilde beletten, voerde de politie een charge uit. De menigte deed een tegenaanval met knuppels. Ten slotte ging de politic, na sommaties, over tot het gebruik van haar vuurwapens. Men zou dertien dooden en verscheidene gewonden hebben geteld. Utrecht, Oude Gracht 151 Grandi over Pilsoedski Tijdens een Interview verklaarde Grandi. dat hjj maarschalk Pilsoedski beschouwde al sden grooten man. niet alleen van Polen, doch van de geheele wereld, te vergelijken met Marzini en Garribaldi. Wat Mussolini voor Italië is. aldus Grandi. is maarschalk Pilsoedski voor Polen. De drie laatstgenoemde helsche ma- ontploffing Het vonnis berustte op de overweging dat de maatschappij water had geleverd, dat af komstig was uit reservoirs, waar riolenwater In had gevloeid. Opstootjes tusschen Hindoes en Mahomedanen. Volgens bericht uit Vellore, waar onlangs tijdens het Moeharramfeest opstootjes plaats hadden tusschen Hindoes en Mohamedanen. is de spanning nog niet geluwd. Beweerd wordt, dat een menigte Mahomedanen te Thorappadi een Hindoetempel afbrak. De Hindoes namen wraak met een aanval op de Mahomedaanschewijken, waar zjj twee hutten verbrandden. De districts-magistraat heeft een conferentie der beide gemeenten bijeengeroepen, deze hoofden beloofden po gingen te zullen aanwenden om hun vol gelingen tot kalmte te brengen is in tusschen niet waterleidingmaatschappij veroordeeld tot het betalen van 500 000 Chadevergoeding. terwijl de direc- |eer Mercier, tot een gevangenls- eln jaar en een boete van 500 fres. o/deeld wegens het Veroorzaken van door schuld. Wanneer de regeering niet ingrijpt, zal het In Hongarije tot een boerenrevolutie ko men. voorspelden Woensdag in het Hongaar - sche parlement twee zijner leden, dr. C. Wolf en graaf Franz Hunyadyi, aldus het Hbld. Dr. Wolf verklaarde, dat de regeering niets deed om de van honger omkomende boeren te helpen, die in massa's naar de uiterste socialisten overloopen. Als een staaltje van de geestesgesteldheid der boerenbevolking vertelde dr Wolf dat de burgemeester van Ziongrad den vorigen Zon dag een deputatie van boeren had ontvangen, die hem kwamen verzoeken toestemming te geven om de winkels te plunderen ten einde hun honger te stillen. Graaf Hunyadyi verklaarde, dat de staat handen met geld verspilde en dat het groot ste gedeelte der bevolking armoede leed. Een van z'n bezadigdste boeren had opgezegd: ..Als dit zoo doorgaat trekken wij op naar Boedapest en maken een Boerenrevolutie.” De rechtbank te Lyon heeft uitspraak ge daan in het proces, dat 3000 burgers de waterleidingmaatschappij der stad Lyon heb ben aangedaan naar aanleiding van de ty- phus-epidemie van November 1928. welke epidemje ontstond ten gevolge van het door de gemeente verstrekte drinkwater en waar bij 320 personen om het leven kwamen. De eisch tot schadevergoeding bedroeg in totaal 40 millioen francs In verband met den moord op den reporter van de „Chicago Tribune" de vermoorde was naar men weet een specialiteit op crimi neel gebied en bij wijze van spreken kind aan huis bij de kopstukken der onderwereld van Chicago heeft de politie een razzia gehou den en niet minder dan 600 personen gear resteerd. Ook te New York werden aanhou dingen verricht, in het geheel een zeventig tal. waaronder die van negen aanhangers van Al Capone, die zooals wjj meldden in den exprestrein van Chicago naar New York aangehouden werden. De Fransche Kamer heeft de bespreking voortgezet over de onlusten in Indo-China. De communistische afgevaardigde Ber- thon verklaarde, dat er in totaal 900 inlan ders veroordeeld zijn en doodstraffen slechts werden opgelegd aan hen, wien ernstige misdrijven konden worden ten laste gelegd De regeering zal niet toelaten, dat de In- heemsche bevolking door de propaganda De Engelsche luchtstrudkrachteij aan de N W. grens hebben de legerplaatsen van het stamhoofd Tuxangzaf wederom met bom men bestookt. De Afridis hielden een krijgsraad, die van belang moet worden ge acht voor de verdere ontwikkeling der ge beurtenissen. In het district Miduaport zijn wéder onlusten uitgebroken. De politie heeft schoten gelost op een menschenmenigte, die een dreigende houding aannam. Bijzon derheden over de verliezen, die daarbij ge vallen zijn, ontbreken nog. Stimson, de minister van buitenlandsche zaken, heeft in een radio-rede de openbare meening in de Vereenigde Staten gewaar schuwd om de propaganda tegen het vloot verdrag te staken Hij verzocht den represen tanten en senatoren, die het verdrag goed gezind waren, hem te steunen, opdat het verdrag nog dezen zomer zou worden ge ratificeerd. Uitstellen gaf volgens Stimson den mili taristen gelegenheid hun ophitsende cam pagne voort te zetten. Stimson keerde zich ook nog tegen de ad miraals. die slechts in een zoo sterk moge lijke vloot een waarborg zien tegen een ver storing van den wereldvrede. Groote en sterke vloten zijn, aldus Stim son. in den tegenwooridgen tijd niet alleen onmogelijk en kostbaar, doch tevens gevaar lijk, daar zij aanleiding geven tot machts misbruik Dat was de reden waarom de Ver. Staten door de vlootconferentle van Was hington het initiatief genomen hadden tot een beperking der bewapening ter zee. Het vlootverdrag van Londen kwam ge heel overeen met den grootschen opzet dien MacDonald en Hoover zich ren doel hadden gesteld. Het verdrag was een groote schrede in de richting van den wereldvrede. II. Eenige dagen te voren had hij een bezoek ontvangen van Jan. die zyn meester in staat *chtte het geheim te bewaren. De huisknecht •>«d bij die gelegenheid alles verteld wat hij wlst en mijnheer de Grlsolre de brieven ge- Amsterdam. N'evwendijk 225-229 Naar in de Berlijnscbe bladen gemeld wordt, is bu Turgu Wiu in Roemenie een veerpont midden op de rivier ondergegaan, doordat in plaats van het voorgeschreven maximum van 30 personen 55 personen ver voerd werden 45 der drenkelingen kon den zich door zwemmen in veiligheid bren gen de overige 10 verdronken. Zoo'n geweldig bedrag uitgekeerd. De - werd i francs Een bewoonster van Brailsford had, toen zij een bezoek aan een vriendin bracht, een brandende cigaret in den kinderwagen ge legd, waarin zich haar kindje van vijf maan den bevond Een half uurtje later bleik de kinderwagen in brand te staan. De arme kleine stierf den verstikkingsdood. Bij de lijkschouwing kreeg de onvoorzichtige moe der van den corofier een geducht standje tekst! Het staat dus boven allen twijfel onom- stootelijk vast, dat ons Evangelie In den loop der tijden niet is veranderd en het leven van Jezus, zooals dit uit de hand der Evan gelisten Is voortgekomen, ongerept en onver- valscht aan de verre nageslachten heeft over geleverd. Alkmaar. deze onuitgesproken gedachten te antwoor den nam Germaine de hand van het jong mensch. haar beschermer en sprak: O Raymond, beloof mjj ons niet te ver laten en ons te helpen om René te vinden! De jonge man wendde het hoofd, om een traan te verbergen. Dan zei hjj om aan dit allerpijnlijkst onderhoud een einde te maken. Laten wij naar binnen gaan, misschien wacht men ons. Bu het binnengaan van de vestibule hoor den de jongelieden plotseling een gil die uit het salon scheen te kornei* Moeder! zei Germaine hevig verschrikt. Daarop snelde zü de gang door en bleef opeens als aan den grond genageld in de opening van een deur staan. Tegenover haar zag zy René. bleek en ver magerd staan met zün bewustelooze moeder in de armen. René. was het eenige wat Germaine kon uitbrengen. Een onbeschrijfelijke verwarring volgde. Mevrouw de Grlsolre, die als machteloos op een fauteuil was neergevallen, kon geen woord uiten. Men bestormde René met vragen. Gij hier, riep Raymond verbaasd uit. De lang verbeide was door een achterdeur naar binnen gekomen en had op die wijze alle huisgenooten verrast. Ja, ik, riep René uit. ik kom van uit een onderaardsch hol. waar de schurken mij op gesloten hadden. Gedurende een bioscoopvoorstelling op de derde verdieping van een schoolgebouw, welke door 500 kinderen werd bijgewoond, vloog een film in brand. Onder de aanwe zigen brak een hevige paniek uit, die nog verergerde tengevolge van het. ineenstorten van een trap. Bij de catastrofe kwamen 28 kinderen om het leven, vele anderen liepen zware brand wonden en kneuzingen op. Tijdens een middagvoorstelling van .MUI— palen” in het King's Theatre te Hammer smith (Londen brak, naar wij in de ..New» Chronicle' lezen, brand uit op het tooneel. doch hoewel liet publiek de vlammen zag spelen op het décor bleet het rustig zitten. Twee actrices zagen de vlammen eveneens, doch speelden voort alsof er nfets gebeurd was Ook het personeel bewaarde zyn be daardheid. Nog geen vuftien seconden na het uitbreken van den brand was het brandscherm neergelaten: vijf seconden la ter werkte het regentoestel en tien secon den later was de brandslang uitgelegd. Na bet neerlaten van het brandscherm was-het orkest gaan spelen Vier minuten na den brand verscheen de directeur van het gezelschap op het tooneel om het publiek te danken voor zijn schit terende kalmte en deelde hij mee dat men verder zou spelen en weldra was het spel weer aan den gang. Binnen vier minuten na den brand ston den er vijf bradweerwagens voor den schouwburg doch toen behoorde de brand, vermoedelijk te wijten aan het smelten van een draad, reeds tot het verleden! In het station Kloesterlie a d. Elbe wer den bij het posseeren van den trein Karls badPraag, eenige passagiers, die uit den coupe leunden, door een kraan gegrepen. Een reiziger werd gedood, zes -reizigers werden gewond Officieel wordt over de van gisteren medegedeeld Bu den aanvang der zitting van gisteren dankte rijkskanscller Brüning den aanwe zigen Ruksbankpresident. dr Luther, voor buitengewone omzichtigheid, waarmede zjjn medewerkers de moeilijkheden het hoofd hadden geboden must en gebruikte daarbij een uit galnoten of yzerzouten vervaardigde inkt. Welnu, niet minder dan 2300 van zulke oude „codices” of „perkament-handschriften" van het Nieuwe Testament heeft men later teruggevonden. De alleroudste van de hand schriften is de Codex Vaticanus. aldus ge noemd. omdat hij behoort tot de schatten van de Vaticaansche bibliotheek, in welks be zit hij gekomen is tusschen ’475 en 1581. Volgens de meeste critici of Bijbel-geleerden dateert dit oude Handschrift uit het midden der 4e eeuw fpl.m. 350) Men is van mee ning, dat het de codex is. die voor Keizer Constantijn onder leiding van den H Athana-» sius is geschreven: anderen veronderstellen, dat het een der 50 handschriften is. welke Eusebius. Bisschop van Caesarea, op bevel van den grooten pos-bekeerden Keizer Con stantijn liet vervaardigen. Volgens den Duit- schen geleerde Tlschendorf hebben drie af schrijvers aan dit handschrift gewerkt: om streek het Jaar 1000 is deze kostbare schat opnieuw met inkt overtrokken. (Cfr. P. Groenen: Algemeene Inleiding tot de H. Schrift blz. 81). Een ander zeer merkwaardig handschrift is: de Codex Sinaïticus In het jaar 1844 ondernam bovengenoemde geleerde Tlschendorf een reis naar den berg Smal en bezocht het oude Katharina- K loos ter Op zekeren dag ontdekte daar de scherpzinnige geschledvorscher een oude korf, waarvan de inhoud voor het vuur be stemd was. Wie beschrijft de verbazing van dezen boeken-worm. toen hü daarin 100 oude pcrkament-bladen vond, die hij spoedig als een der oudste handschriften van Jjet N T. er kende. dateerend uit de 4e eeufcXHet was Wat is uw bezonnenheid groot Heer Jezus: gv woorden en gebaren hebben hun vol ge- jjjlte; ontbloeien aan uw gestalte, maar ontkiemd zijn re in de diepste inwendigheid, nnar Gij en wij volkomen ons zelf i4jn Gij, die op het schip heerscht over den ^ormwind op het bergmeer; toch zfjt Gu mij achooner. rijzend omhoog in uw gedachten boren de lach en de vloek der menschheid. Gij eerlijke, doorzichtige, die nooit u zelven bfviel en u verkocht aan gunstbetoon. O, deze stille, altijddurende trouw, o, dit volstrekte bezit van al uw Inwendige krach- ton. o, deze edele heerschappij over u zelf! Zoo werd de engte van uw land tot ein dloosheid, verdwenen de grenzen van vreem de natiën: alleen de onverdeelde hemel en eerde waren uw rijksgebied: er was geen plek, die voor u vreemd was. er was geen menigte, er was geen man of vrouw die u «rhuchter maakte of overmoedig. M MOLENAAR MSC. pad. En zij herinnerde zich thans diens ge heimzinnige woorden „God wil een offer, een losprijs voor de bedreven wandaden.” Kom beste kinderen, zei mijnheer de Grisoire, niet den moed verliezen. Men mag het niet aan u kunnen zien, dat u zoo n ver schrikkelijk ongeluk overkomen is. Die man is door een ongeval gedood. Hij herinnerde zich, dat Paula hem eertyds verzorgd had. en is naar haar gekomen. In zijn ijlkoortsen beweerde hij René gezien te hebben Dat moesten we aan Iedereen zóó vertellen. Hij is hier onbekend, dus men zal deze zaak spoe dig genoeg vergeten. Hij neemt zijn geheim mede in het graf, zei het meisje. Als de anderen- Zij eindigden den zin niet en allen zwegen. Rochebel had handlangers. Zouden die mannen, verlokt door den glans van het goud hun mond niet openen? Die ontzettende gedachte kwam bu allen op. In ieder geval moest men doen alsof er niets gebeurd was. De baron gaf aan twee mannen last het lichaam van den ongelukkiger! steenhouwer te begraven. Laten vervolgens. In het salon gekomen kondigde hij aan: De arme man is gestorven. Men zag zich wel genoodzaakt mevrouw de Oerly te vertellen door welke zonderlinge omstandigheden die werkman was komen te sterven bu haar die hen reeds vroeger ver slecht» een gedeelte, maar het gelukte hem bij een tweede reis de 348 overige bladen te bemachtigen. Tlschendorf gaf dit kostbaar bezit aan den Keizer van Rusland ten geschenke, doch In 1862 is dit handschrift op kasten der Rus sische regeering uitgegeven. Het Katharina- Kloostcr ontving hiervoor een prachtige zil veren sarkophaag voor het lichaam van de H. Katharina, 700 Roebel voor de Klooster bibliotheek en eenige Russische ridder-orden voor de Abten. Met behulp van deze oude handschriften kwam men tot de ontdekking, dat onze te genwoordige Evangelie-tekst. zoo niet letter- Hjk. dan toch zakelijk met den tekst van die oude handschriften overeenkwam. De ver-_ schillende afwijkingen hier en daar zijn ge-' makkeluk te verklaren als onnauwkeurigheden der afschryvers. welke meestal slaven waren, die niet altijd de noodige zorg en aandacht wüdden aan hun verheven taak: ze raken echter geenszins den inhoud van het Evan- gelie-verhaal We kunnen dus vaststellen, dat we met volkomen zekerheid weten, dat onze Evan gelie-tekst dezelfde is als die fn de vierde eeuw Maar hiermede zijn we er nog niet. Rest nog de vraag, hoe achterhalen wij den Evangelie-tekst van die eerste vier eeuwen? Welnu, hiervoor richten wij ons tot de oud ste vertalingen van het Evangelie, o.a. de Pescltta. die dateert uit de 3e eeuw; de Itala. die reeds in de 2e eeuw werd vervaardigd. De tekst van deze oude vertalingen stemt weer overeen met onzen Evangelie-tekst. Nu nog één stap en wy staan voor het oor spronkelijk Evahgelie! In de geschriften der oude Kerk-Vadera wordep verschillende aanhalingen gevonden uit de Evangeliën, welke volkomen harmo- nieeren met bedoelde plaatsen in onze Evan geliën. Ja. zelfs de vyanden van het Evan- uit de oudheid citeeren In hun geschriften onzen huldigen Evangelle- De nieuwe regeering-Manioe heeft reeds hedenavond den eed aan den koning afge legd Zaterdag zal de regeering zich aan het parlement voorstellen •“^ster wete, dat ik onschuldig ben. trokken ren. vervloekte geld! riep Raymond blt- verontwaardigd uit, wat heeft die schat si^niet een misdaden doen bedrijven! Het rel aan den eigenaar terug gegeven ™den. sprak Paula een weinig het hoofd “beffend Jan heefte ons van de ufterst aiyle gered die millloenen aangewend te ®en tot misdadige doeleinden. ,J?*ni«e woorden verhaalde Paula nu haar De Ryksminister van financiën gaf ver volgens een uiteenzetting van de dekkings- voorstellen op grond van de in de laatste kabinetsbesluiten geformuleerde bases, waarmede het rijkskabinet het eenstemmig eens was. waarby hu er op wees, dat het doel der huidige politiek was. de werkloos heid te overwinnen, de rentabiliteit van den landbouw te herstellen, hulp voor het Oos ten en saneering der financiën. De njks- regeenng Is er van overtuigd door hare maatregelen de werkloosheid aanzienlijk zullen verminderen. Bij deze politiek echter is de regeering aangewezen op het inzicht en de krachtdadige medewerking der be trof f enen Vervolgens hield het rijkskabinet zich be zig met de overige wetgevende maatregelen, die de minister van financiën met het oog op bestuursvereenvoudiging en bezuiniging getroffen heeft. Op voorstel van den minister van finan ciën zullen deze maatregelen in een grooter. omvattend kader worden opgenomen, dat na de a.s. zitting zal worden voorgelegd aan de grondwetcommlssie van de landenconfe- rentie. Voor de voorgestelde bezuiniging is bü den huldigen toestand geen andere weg open dan de door het rijkskabinet voorge stelde rijkshulp der vastbezoldigden. Ook zij, die een zekere levenspositie hebben, moeten aan den nood van dezen tijd sen offer brengen, evenals ook van de werkge vers een offer verlangd wordt. <J Gisteravond 9 uur ontplofte in een wacht kamer derde klasse van het station te Niesj een in een kachel verborgen bom. Een bur ger werd gedood, twee soldaten zwaar en een schoolmeisje licht gewond. Twee uur later explodeerde vlak bij de rails der spoorlün Niesj-Pirot op 900 M af stand van het station een tweede helsc'ne machine, juist op het oogenblik. toen een sneltrein uit Pirot voorbyreed In de onmiddellüke nabijheid ontdekte men een derde bom. die 1 KG. woog, welke nog vóór de aankomst van den ontboden deskun dige. die ze onschadeltjk zou maken, ont plofte. Ten slotte barstte om 3 uur in den afgeloo- pen nacht een vierde bom, die bu een spoor wegovergang nabij Leskowatsj was verbor gen, chines veroorzaakten bü haar geen schade Gistermiddag hebben boven Mecklenburg hevige onweders gewoed, welke op verschil lende plaatsen branden veroorzaakten. In het dorp Luedersdorf is een woonhuis met de daarbü behoorende gebouwen in de asch gelegd, terwül ook een boerdery door den bliksem in brand geraakte en geheel ver woest werd. Verder sloeg de bliksem In een schuur in Bluessen. terwül in Neu-Goellin een boerendochter op het veld door den bliksem getroffen werd en gedood. De on weders werden begeleid door geweldige regens de^baarlyke man is Jan lost heeft. Jan? vroegen Jan? En zü keken elkander aan. terwül zü zich afvroegen of de langdurige ontberingen zün verstand misschien beïnvloed hadden. Ja. Jan. die men dood waande! Hü heeft mü uit dien akellgen kerker bevrijd. Hü ia vannacht gekomen om de deuren van dit graf open te breken en hü is mü verschenen als een reddende engel. Waar is hü? vroegen verscheidene stem men. Weer verdwenen! Zoodra ik vrü was heeft hü mu den weg gewezen, en nam toen afscheid met de woorden: Ik ga heen; mün zending is volbracht. Ik had gezworen u het vermogen terug te geven en u te verlossen, dat is nu geschied. IJllngs vertrok hü toen. Tevergeefs smeekte ik hem mü iets meer te zeggen, reeds ver dween hü in een bosch. Zoo kwam het dus. dat de ongelukkige Marbaile dacht, dat men mün broer naar een andere plaats overbracht zei Germaine. Marbaille, de steenhouwer, mün bewaker, die mü eenig nieuws van u Paula heeft ge bracht Hü is hier, hernam het meisje met den vinger naar boven wijzend Is hü’hier? vroeg de advocaat verbawd. (Wordt vervolgd.) Gisteravond kwam het tot een botsing tusschen nat -socialisten, die in uniform door de stad marcheerden op weg naar een partüvergadering, en de politie. Twee personen werden gewond; de politir arresteerde een aantal personen. zorgd had. Renés moeder vermoedde niets. Sinds de verdwyning van haar zoon liet alles wat er om haar heen geschiedde haar onver schillig, als zu maar niet René's naam ver nam. Germaine, die niet mee was gegaan naar boven, wilde alles weten wat er voorgevallen was. Aan Raymond, met wien zü thans open hartig durfde te spreken, gaf zü een teeken haar te volgen. Beiden gingen naar buiten en het meisje drong bü het jongmensch aan haar alles te zeggen. Door een uiterste inspanning gelukte het den gewezen officier evenwel zün ontroe ring te verbergen en met veel tact wist hü het gesprek over den steenhouwer en diens laatste verpletterende beschuldiging te om zeilen. Dan zag hü haar aan zooals men een ge liefd wezen voor de laatste maal aan schouwt In dien blik lag een smartelük afscheid van zün liefde die hü verbrijzelen moest. Want voortaan zou er tusschen hem en zün geliefde een onoverkomelüke afgrond liggen. Ter oorzake van zün schuldigen vader was zün naam onteerd door een onuitwlsch- bare schande en weldra zou deze wellicht openbaar worden....... Zoo zou hü dus binnenkort de banden die hen reeds zoo hecht vereenigden. moeten ver breken en zonder nadere verklaringen zeg gen: ..Laten wij van elkander schelden en niet meer aan ocun liefde denken." Als cm op DE EVANGELIëN Geen vrome sproken, maar ware Geschiedenissen Zü, die de woorden des eeuwigen levens van Jezus' gewijde lippen mochten beluisteren, moesten erkennen: nooit heeft èeri mensch no gesproken als Deze 'Joan. VII 47). Wü. die lezen de woorden des eeuwigen levens in de Evangeliën moeten bekennen: nooit werd over een mensch zoo geschreven als over Dezen! Nu kan zich aan den lezer van zooveel wondere dingen «ie vraag opdringen: b de inhoud van onze tegenwoordige grengelie-boeken wel volkomen dezelfde als die van het eerste, oorspronkclükc Evange lie? Is daar in het verloop van 2000 jaren niets aan toegevoegd? Is er niets uit weg gelaten? Ziehier een ernstige moeilijkheid, want de emte oorspronkclükc Evangelie-tekst. zooals die uit de hand der EvangeNstcn is voortge- kemen. is sinds 150 jaar na Christus ver loren gegaan. En dat moet ons niet al te seer verwonderen, als men bedenkt, dat men in den tijd van de Evangelisten schreef op seer teer materiaal, dat bü een veelvuldig gc- brulk heel gemakkelük te niet ging. Immers men schreef op de ronde opper vlakte en soms ook op den hollen kant van ostraka of potscherven. Dit was echter niet het gewone materiaal waarop men schreef. Reeds 4000 jaren vóór Christus gebruikten de Egyptenaren als schryfmateriaal het papyrus; hierop werd dan ook de tekst van het Nieuwe Testament geschreven. Dit papyrus werd bereid uit de stengels van de papyrus, een plant, welke vooral langs den Nül in Egypte groeide De driekante stengels van pl.m. 3 M leng te, werden van den ruwen bast ontdaan. In dunne repen gesneden, naast elkander ge legd. met de randen over elkaar, en recht hoekig daarop werd dan een andere laag van nilke reepen gelegd. De natuurlüke kleef stof van de plant maakte, dat na persing en gladstrüking het geheel 'n fün blad werd, dat daarna om een cyllndervormigen stok werd gerold en in üzeren kokers bewaard. Op zulke teere, kostbare papyrus-rollen hebben de Evangelisten het leven van Jezus neergeschreven Deze kostbare documenten, die dra door wier handen gingen, werden spoedig on bruikbaar en zün dan ook voor altüd ver loren gegaan. Gelukkig werden er terstond afschriften van gemaakt, en wel op duurzamer materi aal n.L het perkament. „Wanneer ge komt, breng dan den man tel mee. dien ik in Troas bü Carpus heb achtergelaten; ook de boeken en vooral de perkamenten", schrüft Paulus aan Timo- theus (n 4—13). In de stad Pergamus vond men in de 2e eeuw voor Christus dit nieuwe schrijfmate riaal uit, dat bestond uit geprepareerde schapen- en lams-vellen. met dit voordeel, dat ze duurzamer waren dan papyrus en het reechrevene duldelüker daarop zichtbaar was. Aangezien het perkament om zün hardheid dch moellük tot rollen Het samenvouwen, was men gewoon de bladzüden In het mid den om te vouwen. Zulk een handschrift werd dan „codex” genoemd Men schreef met een rietstengel (cala- gen zich zenuwsmhtig in nauwelüks ingehou den woede. Hü was büna niet meer te her kennen. Vooral zün groote oogen. omcirkeld door breede kringen maaakten een deernis- waardigen indruk. Ondertusschen was mevrouw de Gerly weer bü gekomen Mün zoon mün René. fluisterde zü met gebroken stem ik dacht dat je dood was. O God. ik dank u. En haar arm om zün hals slaande trok zü hem zacht tot zich. Opeens sprong René overeind. Hü ontwaar de Paula, liep haar tegemoet, nam haar bü de huiden en drukte haar een kus op het voorhoofd. O. wat ben ik gelukkig u hier terug te vin den. riep hü opgetogen uit. Paula weende en men kon de plotselinge vreugde van haar tee- der hart aanwüzen als de oorzaak barer tranen. Van alle kanten werd René belegerd door een menigte vragen. Men wilde weten waar hü geweest was. wat hü tüdens zün gevangenschap geleden had, enz. God heeft dan toch uw gebeden verhoord, zei het jongmensch. Hü heeft mij bevrijd door de hand van een buitengewoon mensch. een bewonderenswaardig wezen, dat wij allen be schuldigd hebben van vreeselüke misdaden. Ik zou niets liever willen dui dat hü nu hier ware om hem openlük mün dankbaarheid te betuigen en hem vergiffenis te vragen voor bet W,wy sUto, onvrü- gaan uit van den moeilükheden in den geest van het verdrag van Rapallo en de andere tusschen belde landen bestaande ver dragen op te lossen. Het verschil in staatssysteem is gebleken toond. welke hü bü den notaris had gevonden. Vrijwillig onderwerp ik mü aan de “hande een moordenaar genoemd te wor- °m hen die ik liefheb zulk een oneer te rewaren. Br wil echter, dat gü mün heer en j^et vernieuwden moed was hü daarop ver- om zijn geweldige taak te voleindi- Een Dmtach commentaar Volgens mededeclingen van goed ingelich te zyde waren de Duitsch-Russische onder handelingen. welke op uitnoodiging van Duitsche züde reeds sedert maanden werden gevoerd, noodzakelijk geworden, daar de toe stand in het begin van dit jaar in zekere mate was verscherpt. Dit was vooreerst een gevolg van het ver schil tusschen de beide staatregellngen. an- derzüds aan den koers van het z.g. 100 pet. Stalinisme en aan op zichzelf staande voor vallen. zooals büv de gebeurtenissen op ker- kelük gebied, die in de geheele wereld een actie tegen Rusland in het leven roepen. Onder deze omstandigheden achtte de njksregeering het wenscheluk door bespre kingen met de Russen eens na te gaan, of in de richting van het verdrag van Rappallo kon worden voortgegaan, dan wel of 't nood- zakeluk was In de Duitsch-Russische betrek kingen nieuwe elementen te brengen De besprekingen hebben blükens het com muniqué geleid tot overeenstemming in den geest van de eerste der beide mogelykheden Ten aanzien van het resultaat wordt spe ciaal de aandacht gevestigd op het feit, dat beide staten zich voor de eerste maal hebben verbonden zich te onthouden van inmenging in de binnenlandsche politieke aangelegen heden der andere parrijHet ligt voor de hand, dat deze verplichting in de eerste plaats op Rusland betrekking heeft. Ofschoon de openbare meening ten aanzien van dergelyke beloften van Sovjet-Rusland een zeker scepticisme kziestert. beschouwt men in goed ingelichte politieke kringen te Berlün den uitslag der onderhandelingen toch als een succes der Duitsche buitenlandsche politiek, hetwelk binnenkort ook tot onder handelingen over een arbitrage-overeen- komst zal leiden. De Russen hebben hun belofte, zich niet te mengen In de binnenlandsche aangelegen heden van Duitschland. gegeven in den vorm van een plechtige verklaring In verband hiermee wordt er ook nog op gewezen, dat men den laatsten tyd reeds een vermindering der activiteit van de derde in ternationale heeft kunnen constateeren. Van officieele züde wordt medegedeeld: In het verkeer tusschen Duitschland en Rusland, zün In den loop van den tüd ver schillende kwesties gerezen, die In het be lang van het voorzetten van de wederzjjd- sche vriendschappelüke betrekkingen moes ten worden opgelost. Derhalve hebben beide regeeringen deze kwesties tot onderwerp gemaakt van uit gebeelde diplomatieke besprekingen. De in de laatste weken in Berlün en Mos kou gehouden diplomatieke gedachtenwis selingen hebben tot een zeker einde ge voerd. Een doel der wederzüdsche afzon- derlüke klachten is op bevredigende wüze opgehelderd. De overige kwesties zullen voorgelegd worden aan de daarvoor* in het verdrag van 25 Januari 1929 ingestelde arbitrage commissie, welke dit jaar op 16 Juni te Moskou in een buitengewone zitting zal bijeenkomen. Beide regeeringen w’ensch de ontstane 30 cent per half ons.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11