I J. MCT Jr. HOOIBOUW LOOPJONGEN Drukkerij „Ons Blad” STEDELIJKE MUZIEKTUIN %sco Geen schilmachine meer Alkmaarsche Groenten- en Fruithal ZOMER-ARTIKELEN koopt U nergens beter en goedkooper dan bij ons Nagekomen Kerklijsten DEN HELDER ALKMAAR, VIERSTATEN, TEL. 416 MARKTNIEUWS PROVINCIAAL NIEUWS van DE CRISIS IN DEN LAND- EN TUINBOUW Gemeenschappelijk program der drie centrale landbouw-or^anisaties Dwangarbeid in de koloniën ADVERTENTIËN Openbare Verkooping en en Tel. 433 Alkmaar gevraagd door Apotheek Schouten-Oele Koorstraat 47 Firma Th. Kraakman 8C Zn. E. B U E R S Houttil - Alkmaar TELEFOON 638. Smederij en Herstelpiaats van Landbouwwerktuigen iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin D. Geels Alkmaar - Telef. 457 flinke Bakkersjongen R.K.. t>u G. P. BROUWERS, Egmond aan den Hoef. R.K. Huishoudster ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN1! DIENSTBODE FLINK MEISJE NETTE WERKSTER R.K. MEISJE Deensche Koolplanten eerste pluk en roode Koolplanten Nog te koop 2 prima Bobby schudders, prijs ƒ80.en ƒ110.Een bijna nieuwe 1-paards naaimachine. Levering op proef bij R.K. Dienstmeisje LANDBOUWERS VEEHOUDERS J. Th. VAN DIEPEN De Internationale arbeids- conferentie R.K. DIENSTBODE Gemeubileerd Zit* Slaapkamertje MANUFACTUREN Gevraagd een NET MEISJE Deensche Koolplanten NETTE WERKSTER gevraagd voor den Woensdag by JACOBSE, Laat Nederl. Staatsloterij R.K. Huishoudster NETTE LEERLING gevraagd. Banketbakkerij NAROLD v.h. JOH. KRAMER, Spoorstraat 61, Alkmaar. EEN NET MEISJE gevraagd, niet ouder dan 14 k 15 Jaar, bij burgermenschen. Adres onder no. 931. bur. van dit blad NETTE JONGEN 1416 jaar, bij gebleken geschiktheid vast werk, bij P. KWANTES, Boom- kweeker en Kascultuur, Heerhugo- waard (Zuid). Hof 6 HOORN BREEZAND CAFÉ-RESTAURANT Zondag 15 Juni *s middags 3 uur Gramofoon-muzlek v/d Fa. Ypma ’s Avonds 8 uur concert van het Stedelijk Orkest R.K. Bakkersknecht OC* C. C. Geels-Smit SCHAGEN Nic. Ypma en Corry van Struyk TE KOOP T uindersknecht je R. K. Huishoudster voor direct. Br. onder do. 868, bur. van dit blad Rentenierswoning EGMOND-B1NNEN Hoogfijne nieuwe aardappelen vanaf 8 cent per kilo Vandaag versche aardbeien vanaf 22 cent per pond Alleen in de VROUWENSTRAAT HOENDERPARK G. Vis DANKBETUIGING M. EUPHRACIA De dood majoor Segrave De race met „Miss England" De mecanicien verdronken Houtbewerking- machines paardenkeuring te Schagen te le 6 ste r. . s. OP NIETEN Krachtige doorvoering van de Land- over- hoopt onze 16 HEILOO dienst terstond te Den 28sten Juni as. hopen onze ge- f Echtvereeniging te txwi- TH. DUIJVES D. H. DUIJVES—BRUIN Noort-Scharwoude. Juni 1930 tag d; liefdé Ouden Handel in WUn. Gedistilleerd, Likeuren, Limonades ANNO 1804 Terstond gevraagd een 13722 14719 15939 20198. 129 2452 3608 5909 9622 3357 6434 1123 3588 4013 7299 1124 2772 4537 7570 10479 12029 14540 15344 18246 4241 8245 11614 1381 3293 5107 8320 4905 9731 Gevraagd op een dorpje in N.-H. een flinke, nette leeftijd 3540 jaar ongev., bij wedn. met 1 zoon van 13 j. Hoog loon. Br. onder no. 019, bur. van dit blad. moeilijk- tuinbouw toe voor 4364 8461 12574 11.00 door Exportveiling vroege f 0.12— stamsla- Rabarber gevraagd zoo spoedig mogelijk, bjj N. KRAAKMAN, Westerweg E 14. Heiloo. Gevraagd eep vanaf 1 Juli tot 1 September, hoog loon en veel verval, bij JAC. HOUTEN - BOSCH. Antonlusstraat 5, Bergen. Gevraagd een Donderdag en Zaterdag. Adres Fa. SCHELLINGER, Achterstraat. jaar, Westerweg Ir*, t o»- dee olla- Gevraagd een als hulp in de huishouding, voor dag en nacht, met huiselijk verkeer. Br. onder no. 911, bur. van dit blad. Om itting 1LM rtcon- n «o- t, co ncert. I. 850 Be- -2.30 t en lel* Af vond, etnu- 1.00— icert. aatje an t -6.00 i. aan 1" soete rand. 10.00 10.00 Wen- Ispel 135 n - W. wln- 8 ierde tana 7.46 920 Vent Lo- 1220 »pe- te 15- npl. eert van 3e- 2 50 le ï- of te koop. C. BOTS, H.H. Waard-Z. Itzen- -1100 Lec- -1.45 -235 rwig: n en ursus Con- ej. J. onde, 1.00— i no- Direct gevraagd een t A 17 jaar. bjj Jb. MOLENAAR, Oudewal, Warmenhuizen. Zijn Uw boeken in orde? Zoo niet, begin er dan in Uw eigen belang nog heden mede en laat U bij mij inschrijven. De meest eenvoudige methode en de beste alsmede de laagste kosten. Stelt niet uit, het kan U geldbesparing geven. Administratiekantoor Ass. accountant STRAATWEG B 139 TEL. 1174 Zitting te Alkmaar in café ZWIT SER, Waagplein. 's Maandags, Vrij dags en Zaterdags van 91 uur. ter opleiding. Brieven onder No. 933, bureau van dit blad. Force. HIJ werd drie malen gewond en In dagorder vermeld. In 1917 werd hij parti culier secretaris van den chef van den staf van de luchtmacht. Het jaar daarop ging hij naar Washington, waar hij deel uit maakte van de Engelsche luchtvaartdelega- tie. Terstond gevraa.d een Huishoudster, bij Jn. HOFFER Dz., Venhuizen bij Hoorn. aangeboden op gezelllgen stand. Adres te bevragen Bureau van dit blad. Te koop 20000 puik soort, bij 8. v. DIEPEN, Ursem. 1165 3167 5083 7876 10619 12302 14587 16209 18731 4566 8770 14421 14461 19618 20098 No. 4211 f 1000 met f 30.000 (premie). No. 12410 f 3000 (premie). No. 4067 f 100. een vouwwagentje, nieuw. Te Burgstraat 12, Alkmaar. Gevraagd een klein gezin. Wasch buitenshuis. Hoog loon. Brieven onder no. 910, bureau van dit blad. en een goed als Gevraagd een Personalia Bij Koninklijk besluit van 11 Juni is benoemd tot leeraar aan de r, B. B. S. alhier K P. Postma, thans tlj- 4»tttk leeraar aan die school. Parochie St. Joannes de Evangelist zondag 15 Juni. Heden eerste Zondag na Pmksteren, feest der Goddelijke Drleeëenheld. Epistel: O verheven rijkdom van Gods wijsheid en wetenschap. Evangelie: Zie, ik ben 'met U alle dagen tot aan de voleinding der eeuwen. De H. Communie wordt uitgereikt om kwart voor 7, kwart over 7 en onder de H. Mis van half 8, welke zal worden opgedragen voor de overleden familie Ttmmer-Heere. De Hoogmis om half 10 voor ons aller geestelijk en tijdelijk welzijn. Dea avonds om 7 uur Lof met gebeden voor de vruchten der aarde. Door den loop der week zijn de Missen voor t uur en wel voor de volgende intenties: Mearwtag voor Henrica Vervliet geb. Schol ten. Dinsdag voor zegen over een onderne ming. Woensdag voor zegen over een huls- geata. Des avonds blechthoorea van 8 tot 9 uur. DONDERDAG, Sacramentsdag. De H. Com munie wordt uitgereikt om half 6. Om hall 8 gezongen H. Mis door het dameskoor. Des avonds om half negen Feestlof met processie en Zegen van het H. Sacrament. Vrijdag tot sek inten.le. Zaterdag voor een over- lede. Biechthooren van 69 uur. Zondag om ball 8 tot zekere intentie. in het St Franciscus Schiekade 80, Rotterdam. Familie NANNE. Bergen. Wegens militairen gevraagd een v.g.g.v., bij C. SPIL, Bakkerij, Obdam. en hunne 25-jarige herdenken. Personalia Ingetrokken is de verplaat- 5inf van den registratle-ontvanger M Druk- van Nijkerk naar hier. Geboren en gedoopt 8 Juni Simon Petrus Stam. Denk heden aan de buitengewone collecte voor onze armen en behoeftigen. Mede namens wederzfjdsche fami ne, betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van be langstelling bij ons. huwelijk onder vonden. Ondertrouwd Alkmaar, Langestraat 29 Breda, Nieuwe Boschstraat 9 Huwelijksvoltrekking 8 Juli as. Breda. Vliegende Hollander beide zoo bevragen WESTEN, Gevraagd een tuindersknechtje. Leeftijd pijn. 16 jaar, bij J. C. SCHOENMAKER, Westerweg 119, Alkmaar. in de Orde Moederhuis Tijdens dé beraadslagingen van de Inter nationale Arbeidsconferentie van heden Is het tot stormachtige debatten gekomen over de kwestie van den dwangarbeid in de koloniën en mandaatsgebieden. Tijdens deze debatten viel de Gevraagd wegens teleurstelling In klein, eenvoudig gezin Wegens hoogen leeftijd te koop een met grooten tuin op het mooiste ge deelte van den Straatweg tegenover de boeschen. Zeer geschikt om er twee perceelen van te bouwen, als mede Gratis L. T. B. Donderdagavond vergaderde de afdeeling tuinders van den L. T. B. in café Zentveld. De opkomst was gering, slechts 14 leden waren aanwezig. Na de opening met den Christelijken groet werden de notulen gelezen, die ongewij zigd werden vastgesteld. In verband hiermede vroeg de heer Orij naar de wijze waarop de aanbesteding van het rijwerk had plaats gehad, omdat hjj meende, dat daarbij een onregelmatigheid was voorgekomen. Dit werd hem toegelicht. Besloten werd, dat de volgende week met de levering van aardbeien zal begonnen wor den. Aan het gewone bord bekend gemaakt worden, of dit Woensdag 18 of Vrijdag 20 Juni zal zijn. Hierna had de verloting van een 5-tal prij zen onder de aanwezige leden plaats, waarop de sluiting volgde. Al PRIJZEN VAN f 70.—. Den 20sten Juni as. geliefde Zuster en Tante, de Eer- 1874 3381 5288 9617 10702 10710 12915 12995 14601 14691 16938 17046 19179 19745 der oppervlakte cultuur grond door bevordering van ontginning an ontwatering; 7. - - - bouwuitvoerwet. Onze organisaties spreken het vaste ver trouwen uit, dat Uwe Excellentie deze voor stellen onverwijld In overweging zal wjjlen nemen en dat tot verlichting van de oogen- bllkkelijk gevoelde moeilijkheden van en tot 811 3357 4219 5361 6434 8098 10579 11431 11582 16344 AWfb 17953 18983 855 2587 3969 7117 10105 10320 10841 11315 11703 14455 14477 14827 15087 17772 17979 17987 20381 20411 20620. Prijzen van f 70.die gisteren aangege ven zijn als nieten: 14870, 15149, 15277. Gevraagde regeeringsmaatregelen Daarom veroorloven wij ons Uwe. Excel lentie in overweging te geven de navolgende maatregelen te treffen: 1. Steun van Staatswege aan de suiker bietenteelt, den graanbouw en de aardap- pelmeel-lndustrie; Vermindering van den druk der grond belasting. inzonderheid door de t-fschafflng van de crlsls-opcenten op de grondbelasting; 3. Afschaffing van den vleeschtccijns met behoud van het invoerrecht op vleesch. 4, Wijziging van het stelsel van waardee- rlng van landelijke eigendommen bij het Jongens- en Heeren-Schillerhemden - JongenssportblouseS met rijg en elastiek - Blauwe James en Simson Jongensbroeken - Kam- garen, cheviot, fluweelen, manchester, peau de pêche Jongensbroeken in alle maten - Dames-, meisjes-, heeren- en jongensbadcostumes. badmutsen, badschoentjes, jongenspakjes, kruippakjes, speelpakjes. WIJ HEBBEN IN ELK ARTIKEL DE GROOTSTE SORTEER.ING ONZE PRIJZEN STEEDS DE LAAGSTE. Wegens dubbele zaken te Heiloo te koop een in volle bedrijf zijnde groot 40 aren mét flink HUIS groote SCHUUR (wagenloods) KIPPEN- BOETEN etc. Koopsom zeer billijk Alle inl. gratis a.h. Makelaars- en Administratiekantoor J. TH. VAN DIEPEN. Heiloo, Straatweg B 139. telef. 1174. Steeds hypotheekgeld disponibel. schaduwd, doordat twee dagen later de Amerikaan Lee Bible bij een poging om dit nieuwe record te verbeteren, om het leven kwam. Segrave was pas 34 jaren oud. Hjj is op gevoed te Eton en Sandhurst en diende tij dens den oorlog In het Tweede Warwick shire regiment en later bij de Royal Air Franschc gedelegeerde Jouhoux den Franschen regee- ringsvertegenwoordlger, een neger uit de Fransche kolonie aan. wien hij verraad aan zijn groep verweet. De aangevallene zeide. dat hij, hoewel een neger zijnde, toch volkomen Franschman was geworden. De Indische arbeidsgedelegeerde, die zich volledig op natlonaal-Indisch standpunt stelde, viel de Indische regeering scherp aan. Hij verklaarde, dat de openbare werken weliswaar noodzakelijk waren, doch men moest er zich in Europa van bewust wor den, dat deze werken bloed hebben gekost. Hij verweet de Engelsche regeering af schaffing van den dwangarbeid op de lange baan te willen schuiven. Albert Thomas legde vervolgens een ver klaring af. waarna een lang debat volgde, dat eindigde met aanneming van het En gelsche regeeringsvoorstel. volgens hetwelk het internationale verdrag opheffing van dwangarbeid voor openbare werken in zoo kort mogelijken tijd, doch zonder overgangs tijd zal vastleggen. De drie centrale landbouworganisaties hebben zich met het volgende gemeenschap pelijk adres tot de Regeering gewend: De Christelijke Boeren- en Tulndersbond In Nederland, de Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tulndersbond en het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Cotnlté veroorloven zich Uwer Excellentie aandacht te vragen voor het navolgende De ernstige en verontrustende heden, voor welke de land- en zich sedert den laatsten tijd vooral ziet ge plaatst, hebben er onze organisaties gebracht In eerste instantie leder zich den toestand te onderzoeken en middelen te beramen, welke kunnen dienen om de moeilijkheden te beperken, ze het hoofd te bieden en de gevolgen ervan zoo veel mogelijk te temperen. Daarna hebben zij onderling overleg gepleegd over hetgeen in dezen te doen zou zijn en hebben zij be sloten Uwe Excellentie in kennis te stellen van een aantal voorstellen, waarover onder ling overeenstemming Is bereikt en waarvan de uitvoering ongetwijfeld in belangrijke mate zal kunnen bijdragen om den toestand van den land- en tuinbouw te verbeteren. De moeilijkheden hebben zich het eerst voorgedaan in den akkerbouw. De catastrofale inzinking der graanprijzen van de laatste mganden heeft dit onderdeel van den land bouw totaal ontredderd. Onze organisaties zijn van oordeel; dat men hier niet te doen heeft met een lijdelijke crisis, maar dat ge rekend moet worden op langdurige en wel licht nog toenemende moeilijkheden. Daar enboven zijn zij ervan overtuigd, dat deze moeilijkheden niet beperkt zullen blijven tot den akkerbouw, maar dat zjj In de naaste toekomst ook de andere onderdeelen van den land- en tuinbouw zullen aantasten. Oe verschijnselen, die zich voordoen in de zui velbereiding en de groententeelt wijzen reeds onmiskenbaar hierop. Wij meenen niet te veel te zeggen, wan neer wij als ons oordeel uitspreken, dat, Ln- dlen de toestand zich blijft ontwikkelen ais dit den laat'ten tijd het geval geweest is, de land- en tuinbouw in zijn geheelen om vang met den ondergang wordt bedreigd Onnoodig Uwe Excellentie ervan te over tuigen. dat de beteugeling der klaarblijkelijk ingetreden landbouwcrisis geen exclusief boerenbelang is, maar een nationaal belang van de allereerste orde, omdat de land- en tuinbouw een der grondslagen is van onze nationale welvaart en aantasting van dezen grondslag de geheele welvaart In het ern stigste gevaar moet brengen. Het spreekt vanzelf, dat allereerst nbodig Is den landbouw in zijn meest bedreigde on derdeelen te hulp te komen en die maatre gelen in toepassing te brengen, welke on- middellijk verlichting van lasten of directcn steun kunnen geven. een prachtige geldbelegging, inl. a.h. Makelaarskantoor J. TH. VAN DIEPEN, Straatweg B 139, telefoon 1174, Heiloo. Hypotheek disponibel blijvende verbetering van den toestand in den land- en tuinbouw met den grootsten spoed de door ons noodlg geachte maatre gelen zullen worden genomen. Ondergeteekende betuigt hiermede sljii hartelijken dank, In *t bizonder •an zijn patroon, voor de vele welge meende blijken van belangstelling bij »ün 26-jarig Jubileum als Kellner in 1 Golden Vlies, ondervonden. AART. Zuster waarde Zuster in de wereld MARIJTJE NANNE Liefdezuster in fie Orde van de Augustinessen, Moederhuis te Delft, haar 25-jarig Professlefeest te vieren St Franciscus Gasthuis, H.H. PETRUS EN PAULUS ZONDAG, 15 Juni, le Zondag na Plnkste- ren, feest van de Allerheiligste Drieeenheid of Drievuldigheid. De H.H. Missen half 8, 9 uur en half 11 de Hoogmis, 1 uur Kate- cblsmus, 's avonds 7 uur Lof met Rozen hoedje. MAANDAG-avond 8 uur Congregatie H ywntlie mannenafdeeling. DINSDAG-avond 7 uur Lof ter eere van den H. Antonlus, half 8 Congregatie H. Fa milie, vrouwën-afdeeling. WOENSDAG-avond Maria-Congregatie, 7 uur, 1ste afd.. kwart over 8 2de afd. DONDERDAG H. Sacramentsdag. Plech tige viering der Instelling van het Allerhel- lipte Sacrament des Altaars. De H.H. Mls- DB 8, 8 en 10 uur de Hoogmis, 's avonds 7 uur plechtig Lof met processie. VRIJDAG-avond 7 uur Lof ter eere van het H. Hart met Litanie en toewijding. ZATERDAG-avond 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament, 49 uur biechten. ZONDAG algemeene H. Communie vol gens verlangen van onzen H. Vader den Paus. BROEK OP LANGENDIJK, 14 Juni. 11.600 Tomaten A f 58.10 tot f 58.60; II f 56.70; C f 56.80; CC f 25 20: 123000 Aard appelen. Schotsche f 5 tot f 7.30; Kleine f 0.40 tot f 1; Drielingen f 2.40 tot f 5. AMSTERDAM, 14 JtmL De aardappel prijzen waren heden onveranderd. Aanvoer 4 ladingen, zijnde 339 NOORDSCHARWOUDE. 14 Juni 1930 16.600 KG. Aardappelen: Schotsche mui zen 3.306.10, Drielingen 2.303DO, Kleine 0.20; 675 K.G. Grove uien 1.601.70; 4800 K.G. Deensche Witte Kool 0.79. HEM. 13 Juni Zuiderkogge Bloem kool I 4 30—6.70, n 1.80—3.60; Slaboonen 67—72; Peulen 19—24; Aardbeien 1J0 023;, H 65—99; Sla 1.20—2.40: Spinazie 5.10; Schotsche gr. in kist 2.803.20, in zakken 2.60—2.90. kleine 0 95—130. FORMEREND. Noteerlng van de ..Afslag- vereeniging Beemster. Purmerend en Om streken" van Vrijdag 13 Juni. Aardappelen. Schotsche muizen f 1 152 per 25 K.G. ld. kleine f 0.30—1.10 per 25 K G. Tuinboo- nen f 2.10—2.60 per 15 K.G. Peulen f 4—930 per 50 K.G. Doperwten f 7—13 per 50 K G. Aardbeziën t 0.48—Ó.74 per K.G. Komkom mers f 918 per 100. Tomaten A f 34. Id. C f 24 per 100 K.G. Kruisbessen f 3.20 per 100 jxind. Bloemkool f 29 per 100 stuks. Spi nazie f 0.100.56 per 6 K.G. Postelein t 0.12 —0.42 per 6 K.G. Sla f 0.40—530 per 100 krop. Andijvie f 23.40 per 100 struik. Radijs f 2.80 per 100 bos. Selderij f 26 per 100 bos. Rabarber f 2.804.80 per 100 bos. Wortelen f 619 per 100 bos. Prei f 2.404 per 100 bos. Slaboonen per K.G. f 0.700.80. Sny- boonen f 0.440.68 per K.G. ALKMAAR, 13 Juni Alkmaarsche Ex- portvelling Aardappelen 710 per 100 K.G. Aardbeien f 0.801.62 per slof. Andij vie 3305.30 per 100 stuks. Asperges 37 44 per 100 bos. Bloemkool: 1ste soort 5 —10, 2de soort 24, Kropsla 1305.90, Komkommers 817 per 100 stuks. Perzi ken 0.120.17 per stuk. Postelein 035 per bakje. Peulen f 0.120.18 per pond. Ra barber 2 60—6 60, Radijs 3.80, Selderie 2.506 60 per 100 bos. Spinazie 0.50 0.72 per bak.v Snij boenen 034033, Dubb. Spercieboonen 031034 per pond. To maten: H 25. B 23.70. C 24 per 100 pond. Wortelen 511 per 100 bos. WOGNUM. De Volharding. Aardappelen: Schotsche f 2.95 tot f 3.10. Kleine f 1.15 tot f 1.50 per baal; Tovnaten f 0.41 tot f 0.42; Sla f 2.20 tot f 3.40; Peulen f 0.14 tot f 0.26; Slaboonen f 0.60 tot f 0.69; Wortelen f 5.40 tot f 8.70; Bloemkool f 2.50 tot t 7.50; Aard beien f 0.52 tot f 0 80; Komkommers f 0.11 tot f 0.16. BOVENKARSPEL. 13 Juni. Marktbericht „De Tuinbouw". Aardappelen gr. M. f 2.65 —3.50: kl. M f 0.85 tot f 130 per baal; le Bloemkool f 210 tot f 4.70;- 2e f 0.90 tot f 1.40 per 100 stuks. MEDEMBLIK, 12 Juni 1930 Marktver. St. Joseph Aardappelen: Groote Muizen 3 20—3.66. Kleine Muizen 0.85—1.10 per baal. MEDEMBLIK. 13 Juni 1930 Van de Marktvereeniglng St Joseph. Aarappelen Groote muizen f 3.053.35 per baal, kleine Muizen 0.80—1.10 per baal. HEILOO. 13 Juni 1930 ,St. Willibrordus” Aardbeien, f 0.26<40 per pond. Doperwten 0.16, Peulen f (X,l4r—0 18, Dubbele boonen f 0310.35 per pond. 1 f 0.140.40, f 0.800.70 per 10 bos, Spi nazie f 0.240.46 per kistje. Kropsla f 1.90 3.80, Bloemkool, le soort f 5.608.80, Idem 2e soort f 3.104.70 per 100. Postelein 0.22 0.36 per kistje, Asperges, dik wit f0.42 0.56, idem, dik blauw f 0310.42, idem, dun wit f 0.15—0.19, Idem, dun blauw f 0.08 0.12 per boe. ENKHUIZEN, 13 Juni. Noteerlng .Bloe men lust” Anjers f 0.10030; Lathyrus f 0300.»r. Papavers t 0 60—130; Pioenen f 13.40; Ranonkels f 0300.70; Rozen t 150—3.00; Violieren (kas) t 1130 per 100 stuks. Aardappelen- en Fruitmarkt Groote Schotsche f 3.304.00; kleine Schotsche f 0.901.70, per baal van 100 pond. ENKHUIZEN, 12 Juni 1930. Aardappelen en Fruitmarkt. Schotsche muizen f 3.00 4.10; kleine Schotsche 1.00130 per baal van 100 pond. Sir Henry Segrave werd Vrijdagmiddag ernstig gewond, toen zijn raceboot .Miss England" in het Windermeremeer over den kop sloeg. Later overleed majoor Segrave aan de bekomen verwondingen. De mecanicien Halllwell verdronk, terwijl de werktuigkundige Willccks werd gewond. De raceboot zonk. Het ongeVal had plaats tijdens een proef vaart als voorbereiding voor zijn offlcieele poging het wereldrecord waterraces op zijn naam te brengen. Segrave had o.m. beide armen gebroken, een been gebroken, gebroken ribben, terwijl een der ribben de rongen raakte. Segrave verscheen gistermiddag om twee uur met Miss England II, met haar groote motoren op het meer Duizenden belangs.,1- lenden sloegen van de oevers het experiment gade, terwijl talrijke booten zich op het meer bevonden. De raceboot startte voor de eerste proef. Een bronzen propeller uit Londen medege bracht, verving de propeller welke gisteren was gebroken. Binnen enkele seconden had de boot een ontzettende vaartr^Na een mijl te hebben afgelegd, keerde de boot terug en zette op nieuw een geweldige spurt in. De boot keerde zich ten derde male en verplaatste zich thans bijna met maximum snelheid. Het geraas der groote motoren werd door de oevers weerkaatst. Toen scheen het of de snelheid nog meer zou worden opgevoerd. Plotseling een enorme knal en de boot dook onder water. Het duurde verscheidene se conden aleer men het schip weer zag. Wat men toen aanschouwde was verschrikkelijk. De boot kwam boven water met een groot gat in de romp. Dozijnen motorbooten scho ten toe. Allereerst haalde men Willcocks op. HU was ernstig aan het gezicht gewond en had een dUbeen gebroken. Segrave werd bewusteloos te voorschijn gebracht. Belden werden aan wal gebracht en naar het hospi taal vervoerd. Segrave werd gered door den heer King die per motorboot het eerst aanwezig was. King dook geheel gekleed te water en bracht Segrave naast zijn boot. Het lUk van Halllwell heeft men nog niet ge vonden. Overigens was er niemand in de boot. Omtrent de oorzaken van den ramp doen vele theorieën de ronde. Een ooggetuige •zeide; „dat de bodem van den boot, naar het scheen, plotseling barstte, terwijl de boot heel erg schommelde voor zij over den kop sloeg." Een ander zeide, dat de boot een stuk drijfhout zou hebben geraakt, hètgeen vol doende zou zUn geweest om de ramp te ver oorzaken. Na de ramp deelden dr tijdopnemers offi cieel mede, dat Miss England tijdens haar belde eerste races het wereldsnelheldsrecord voor watermotoren heeft gebroken, door haar gemiddelde snelheid, welke 98.76 mijlen per uur heeft bedragen. De grootst te voren bereikte snelheid bedraagt 93.4 mijlen ten name van den Amerikaan Garwood De snelheid in de eerste race bedroeg 96.41 en tUdens de tweede race 101.11 mUlen. De cijfers zullen worden voorgelegd aan de In ternational Jdarlne Yaught Club ter ver- krUging van de erkenning van dit nieuwe wereldrecord. Voor zUn dood heeft Segrave zich derhalve dubbel onderscheiden, doordat hu snelheids record op zijn naam heeft gebracht, zoowel te land als te water. Den 11 Maart 1929 heeft hU met zijn race wagen de Golden Arrow te Dayton Beaeh (Florida) het snelheidsrecord te land op zUn naam gebracht met een gemiddelde snelheid van 23136 mijlen per uur. waarbU hU het toen bestaande record, ten name van den Amerikaanschen racer Day Keeck mte bijna 24 mijlen per uur verbeterde. Voor deze schitterende prestatie is Segrave In den adelstand verheven. De triomf van Segrave werd toen OP DINSDAG 17 JUNI A.S. des v.m. 10 uur n. t. te HEERHUGO- WAARD (Zuid) van: w.o.: zaagmachine, vlakbank. van dikte schaafbank, boormachine, slijp machine, natte zandslUpsteen, elec- tromotoreh 7.5 en 2 P-K, 14,68 drijf riemen en alle toebehooren als: assen met poelles. rondzaagbladen, beitels, boorijzers, sleutels, schakelaars, enz. enz. Een uur vóór den verkoop te zien bij den heer K. RUITER, Basserweg. Alles afkomstig van den heer J. C. KLERCF, aannemer. Deurw. VAN HUTT, Behagen. Hunne dankbare kinderen COR FRANS Alkmaar, Juni 1930. Receptie: Zondag 21 Juni van half «Ie tot vier uur In Hotel PROOT, Langestraat. vaststellen van den aanslag in de Vermo gens- en Successiebelasting, dooi niet lan ger hiervoor als grondslag te nemen de ver koopwaarde, maar de gebruikswaarde waarbij wij ons veroorloven te verwijzen naar ons gemeenschappelijk adres te dezei zake d.d. 7 September 1929, gericht tot den Minister van Financiën, van welk adres wij een afschrift hierbij insluiten 5. Aanmerkelijke verlaging van de kosten, verbonden aan den uitvoer van vee. zooals keurloonen, kosten van voorbehoedende en ting en dergelijke; 6. Aanmerkelijke en effectieve verlaging van de vrachttarieven voor het vervoer van land- en tuinbouwproducten; 7. Mede om de meestbegunstigingsclausule effectief te kunnen maken het onverwijld geven van ruilobjecten aan de Nederland sche onderhandelaars bij het sluiten van handelsverdragen en het zonder uitstel tref fen van maatregelen van beveiliging tegen die landen, welke door kunstmatige midde len als dumping, uitvoerpremles enz. onze positie in het internationaal ruilverkeer on billijk verzwakken; 8. Uitvaardiging van een z.g. maalverbod. waarbij wordt voorgeschreven, dat van het bakmeel, hetwelk hier te lande wordt ge bruikt bij de broodberelding, een zeker per centage moet afkomstig zijn van inlandsche tarwe. Naast deze maatregelen, welke ten doel hebben onmiddellijk verlichting en steun te brengen, zullen andere, welke eerst na verloop van mln of meer langeren tijd ef fect sorteeren, niet kunnen worden gemist WIJ geven Uwe Excellentie, voor wat deze tweede categorie betreft, de volgende voor stellen in overweging: 1. Een zoodanige reorganisatie der depar tementen. dat in het departement, waaron der Landbouw ressorteert, de Landbouw (anders dan thans) de plaats inneemt, waarop hij naar recht en billijkheid aan spraak kan maken. De huidige samenvoe- 'ging van Blnnenlandsche Zaken en Land bouw achten wij ongewenscht. Ook na de reorganisatie van de departementen In bo venbedoelden zin mag een krachtige cen trale leiding aan het Departement, waaron. der de Landbouw ressorteert, niet ontbre ken; 2. Tot wegneming van gebleken misbrui ken In het pachtwezen herziening van de wettelijke regeling hiervan; 3. Uitbreiding van het land- en tuinbouw- onderwijs, alsmede het landbouwhulshoud- onderwijs, en inzonderheid stichting ir sneller tempo van meer lagere land- en tuinbouwscholen 4. Reorganisatie en intenslveerlng van den binnen- zoowel als van den buitenlandschen landbouwvoorllchtingsdienst 5. Herziening en verbetering der water staatswetgeving in dien zin, dat niet op de landerijen alleen de zorg voor en de finan- cieele druk van de veiligheid van het land ten opzichte van het watergevaar en den waterlast drukt; 6. Verruiming Harddraverij vereeniging „Voorwaarts” te Schag enhleM haar jaarlijksche Paarden- teuring met den volgenden uitslag: jarige paarden, warmbloed: le prijs P. de Graaf, Schagen; 2e prijs J. Broersen, St. tfMrtensbrug: 3e prijs D. Sleutel, Schagen. pmjarige paarden, koudbloed: le prijs J. schagen; 2e prijs C. Spaans, Wierin- j^taard; 3e prijs J. Stammes. Wieringer- müd. Tweejarige paarden, warmbloed: le prijs Schilder. Schagen; 2e prijs P. Timmer- Schagen; 3e prijs L. Visser, st. Maar ts* Driejarige paarden, warmbloed, le prijs P. de Oraaf, Schagen2e prijs W. Klok. Scha- -ertrug; 3e prijs J. Zwaag. Schagen. paarden van 4 jaar en ouder, warmbloed: le prijs Visser. St. Maarten; 2e prijs K. patjne Barslngerhom; 3e prijs G. Visser, St. »r»«riênsbrug4e prijs W. Nieman, Oude- iiuk. 3 e e e li ck et. i-, ik n. x>> ft. [e, 3 er- at- *n •r; len e e, 6 R. e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 15